06.05 | Millenium – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

5. Millenium

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

Στὴ χιλιετηρίδα ποὺ διανύουμε ἤδη, δυνάμεις φυσικὲς καὶ «ὑπερφυσικές», κολοσσιαῖες, θὰ ὑπαχθοῦν στὸν ἄνθρωπο καὶ θὰ τεθοῦν στὴν ὑπηρεσία του, γιατὶ στὴν περίοδο αὐτὴ ὁ ἄνθρωπος θὰ ἔχει τὴν ἀνάλογη νόηση, φρόνηση, πίστη καὶ μεθοδικότητα γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ δυνάμεις αὐτὲς δὲν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλὰ μέσο γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ.

Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς δυνάμεις θὰ εἶναι καὶ ὁ «ὀρὸς τῆς ζωῆς», γιὰ τὸν ὁποῖο ἤδη κάναμε λόγο στὸ πέμπτο βιβλίο μας.

Ὁ ὀρὸς τῆς ζωῆς θὰ ἀποβεῖ τὸ τελειότερο ἐπίτευγμα καὶ θὰ εἶναι ἀπὸ τὰ πρῶτα ποὺ θὰ συμβοῦν, γιατὶ ὁ ρόλος του θὰ εἶναι νὰ εἰσχωρήσει ἐντὸς τῆς ὕλης τῶν ὄντων καὶ νὰ ἐξουδετερώσει τὶς σωματικὲς Οδύνες.

Ἡ πνευματικὴ ὀντότητα θὰ ἀναπαυθεῖ ἐπιτέλους στὴ θαλπωρὴ τοῦ ποιοτικοῦ ὑλικοῦ σώματος, ποὺ θὰ παρέχει σὲ αὐτὴν παροχὲς ἀγαθοῦ Ἀγγέλου.

Οἱ ἐμπειρίες τῶν ὄντων θὰ εἶναι ἐκπληκτικὰ εἰρηνικές, γιατὶ ἕνα νέο εὐτυχισμένο σχῆμα ζωῆς θὰ δικαιώσει τὶς προσδοκίες τοῦ Κυριου καὶ θὰ ἐλευθερώσει τὰ ὄντα ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τῶν περιπλανήσεών τους.

Οἱ αἰῶνες τοῦ χθὲς ὑπῆρξαν ἐλάχιστα δημιουργικοί, γιατὶ παράγοντες μὲ ἀνασταλτικὰ σχέδια καὶ διάθεση ὑφαρπαγῆς συλλάμβαναν τὰ ὄντα καὶ τὰ αἰχμαλώτιζαν στὰ γήινα ἐπίπεδα καὶ χαμηλότερα. Ἡ ἀπογοήτευση σᾶς διακατεῖχε, ὡς πνευματικὰ ὄντα, καὶ σᾶς ἀπομάκρυνε ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐκεῖ παραμονῆς σας.

Ἐπιδιώκουμε νὰ ἐργαστεῖτε σὺν Θεῷ μεθοδικά, διακριτικά, ἐπίμονα καὶ καρτερικά, γιατὶ ἐλπίζουμε πολὺ στοὺς ἐλάχιστους ποὺ λαμβάνουν τὰ πρῶτα σχήματα τοῦ Νέου Πλανητικου Γίγνεσθαι.

Ἡ ὀντότητα θὰ ἐνσαρκώνεται μὲ ἐπίγνωση διαύγειας, μὲ γνώση τοῦ προσδιοριστικοῦ της ρόλου καὶ θὰ ἀκολουθεῖ τὴν ἀποστολὴ βάσει τῆς πορείας της, συνοδευόμενη ἀπὸ ἤχους τῆς οὐράνιας καρδιᾶς, παράλληλα μὲ τὸ γλυκύτατο νανούρισμα ἐλπίδας τῆς δικῆς της ἀπόλυτα εὐτυχισμένης καρδιᾶς.

Ἡ καρδιά σας, ὡς πολύπλοκο ὡρολογιακὸ σύστημα ὑψηλῶν προδιαγραφῶν, θὰ καταστεῖ ὁ γενναῖος σύντροφός σας στὰ νέα πλανητικὰ σχήματα τῆς καινῆς πλάσης καὶ ἰδιαίτερα στὰ καινὰ σχήματα πνοῆς, γιατὶ ὣς τὸ τέλος τῆς πορείας σας θὰ σᾶς συνοδεύει καὶ θὰ σᾶς ἀκολουθεῖ μὲ ἡρωισμό, θὰ σᾶς συντροφεύει μὲ διάθεση φροντίδας καὶ ἀσφάλειας.

Οἱ παλμοὶ τῆς καρδιᾶς σας θὰ ἀναχαιτίζουν καὶ θὰ ἀπομακρύνουν τὶς ἀσθένειες ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ τὸν φόβο ποὺ σᾶς διακατέχει τώρα.

Γύρω σας, οἱ στοργικοὶ παλμοὶ τῆς συντρόφου καρδιᾶς σας θὰ χτίζουν προστατευτικὰ φράγματα καὶ θὰ προπαρασκευάζουν τὴν ὕλη σας ἕως ὅτου τὴν καταστήσουν ποιοτικὴ καὶ ἰδιαίτερη.

Ἡ σωματική σας δύναμη σὲ συνάρτηση μὲ τὴν πνευματικὴ ὑγεία θὰ πενταπλασιαστεῖ τουλάχιστον.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐντὸς τοῦ μηχανισμοῦ τῆς γήινης καρδιᾶς σας θὰ γνωρίσετε ἕναν σημαντικὸ «καυστήρα ὑψηλῆς ἔντασης», ποὺ θὰ καίει τὰ ἀδύνατα κύτταρα καὶ θὰ παράγει ἐνέργεια ἐκπληκτικῆς ἔντασης.

Αὐτὰ εἶναι τὰ ἐλάχιστα δείγματα τῶν μελλόντων. Οἱ θάνατοι ἐξαιτίας τῆς βίας θὰ λάβουν τὸ τέλος τους, γιατὶ ἡ βία θὰ ἀπουσιάζει παντελῶς ἀπὸ τὸ Μεγάλο Σχέδιο.

Ἐπὶ μία Χιλιετηρίδα ἡ ποιότητα τῆς ὀντότητας θὰ ἔχει τὴν ἐκπληκτικὴ Παρουσία τοῦ Οὐράνιου Φωτός.

Αὐτὴ τὴν ποιότητα θὰ βιώσει στὸ μέλλον τὸ ζωικὸ βασίλειο καὶ ἰδιαίτερα ἡ ἀνθρώπινη ὀντότητα –ἀνάμεσα στὰ σοφὰ ὄντα τοῦ πλανήτη– καὶ θὰ θέλγει ἐρωτικὰ τὸ ὄνειρο καὶ τὴν πραγματικότητα, ἀφοῦ τὰ δύο θὰ καταστοῦν πνευματικὸ μέλος τῆς ποιότητας. Θὰ ἐμπλακεῖ τὸ ὄνειρο μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ ἡ πραγματικότητα μὲ τὸ ὄνειρο καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ἐμπλοκὴ θὰ προκύψουν τὰ εἰρηνικὰ πλάσματα. Ἡ ἐμπλοκὴ αὐτὴ θὰ καταλήξει σὲ πολλαπλὲς ἐκπλήξεις καὶ τὸ ὄνειρο δὲν θὰ διαφέρει ἀπὸ τὴν πραγματικότητα καὶ ἡ πραγματικότητα δὲν θὰ ἀπέχει ἀπὸ τὶς μεγάλες προσδοκίες τοῦ ὀνείρου.

Θὰ τεθεῖ τέλος στὶς βασανιστικές σας ἐμπειρίες, τέλος ποὺ θὰ ἐπισημάνει τὸ «τέλος τῶν παλμῶν τοῦ πόνου».

Ἡ καρδιὰ τῶν βασανισμένων ἐνοίκων τοῦ πλανήτη ἐνεπλάκη, καὶ στὴ μοιραία αὐτὴ ἐμπλοκὴ ὑπέστη ἧττες καὶ θανάτους ἐκ βιαίας στιγμῆς, δηλαδὴ βίαιους θανάτους, μὲ τὰ ἐπακόλουθα τῶν σκοτεινῶν ἐμπειριῶν.

Ὁ θάνατος, ἡ φυγή, θὰ καταστεῖ ἕνα Σημαντικο Γεγονός –ἕνα γεγονὸς σοφῆς, σημαν- τικῆς καὶ συνειδητῆς πορείας γνώσης, μιὰ ἐμπειρία Συγκλόνισμου– ἐφόσον δι’ αὐτοῦ τὸ ἀθάνατο πνεῦμα θὰ ἀνταμώσει τὸν φιλόξενο καὶ ζεστὸ Πυρήνα καὶ θὰ αἰσθανθεῖ μὲ πρωτότυπο αἰσθαντικὸ τρόπο τὴ γλυκύτατη θαλπωρή Του –μιὰ θαλπωρὴ ὁλοκληρωτικῆς ἄφεσης στὰ Ευδαίμονα Πεδία– καὶ θὰ εἰσχωρήσει στὴν παλμική, ἠχητική, στοργικὴ ἀγκαλιά Του, συνενούμενο μὲ τὶς οὐσίες τοῦ αἰώνιου Οὐρανοῦ.

Ἂν ὁ θάνατος, λόγω τῆς ἐγκληματικῆς σας ἄγνοιας, εἶναι ἕνα φοβερὸ καὶ ἀπεχθὲς γεγονὸς γιὰ ἐσᾶς, αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν γνωρίσατε ποτὲ τὴν ἀλήθεια ἢ μᾶλλον δὲν τὴν ἀποδεχθήκατε καί, κατὰ συνέπεια, Δέν Γνωρίσατε τὸν Θεό.

Ὁ θάνατος ἢ ἡ φυγὴ ἀπὸ τὰ γήινα ἐπίπεδα ἔχει τὴν ἔννοια τῆς οὐσιαστικῆς ἐπανασύνδεσης στὰ ἐπίπεδα ποὺ Συνυπήρξατε ὡς κατεξοχὴν ἄυλες ὀντότητες ἀπὸ κύτταρα φωτός.

Τὸ κύτταρο φωτὸς σταδιακὰ καὶ ἀργὰ θὰ καταλήξει στὴ δημιουργία τῆς ἐξαϋλωμένης ὀντότητας μὲ ἰδιαίτερο βάρος ποὺ θὰ προέρχεται ὄχι ἀπὸ τὴν ὕλη, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ φῶς. Αὐτὸ τὸ κύτταρο ἀργά, μεθοδικά, σταθερά, θὰ εἰσχωρήσει στὴν ὕλη σας καὶ θὰ τὴ διαμορφώσει, θὰ σᾶς καταστήσει ἰδιαίτερους καὶ μοναδικούς, ἀνάλογα μὲ τὴν ἔνταση καὶ τὴ δύναμη τοῦ φωτὸς ποὺ παρήγαγε τὸ προσωπικό σας κύτταρο.

Τὸ φωτεινό σας κύτταρο θὰ σᾶς καταστήσει ἀνεπανάληπτους, γιατὶ τὸ προσωπικό σας βάρος θὰ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἔνταση τοῦ φωτός.

Τὸ ἰδιαίτερο βάρος τοῦ κυττάρου σας θὰ εἶναι καθαρὰ προσωπικό, δὲν θὰ καθορίζει ἄλλους.

Τὸ εἰδικὸ βάρος φωτὸς ποὺ θὰ συνενωθεῖ καὶ θὰ συγχωνευθεῖ ἁρμονικὰ μὲ τὴν ὀντότητα, τὸ εἰδικὸ βάρος δηλαδὴ τῆς ἀναγωγικῆς ὀντότητας ποὺ θὰ ἐπιτευχθεῖ κατὰ τὶς διαδικασίες τοῦ 2000 μ.Χ., ὁ ἄνθρωπος θὰ τὸ λάβει ὡς καταξιωμένη ὀντότητα: α) χάρη στὶς πολύπλευρες προσπάθειες τῆς Θείας παραχώρησης, καὶ β) χάρη στὶς Δικεσ Του ἐπίμονες προσπάθειες νὰ προκαλέσει τὴν παραχώρηση τοῦ Κυρίου.

Ἡ καρδιὰ τοῦ Κυρίου θὰ στεφανώσει τὸν ἄνθρωπο μὲ φῶς καὶ αὐτὸ τὸ φῶς θὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς Ἀγάπης.

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ληφθεῖ βίαια ἀπὸ τὰ κύτταρα τοῦ μέλλοντος φῶς καὶ νὰ εἰσαχθεῖ αὐτὸ τὸ φῶς στὰ βιολογικὰ ἐργαστήρια καὶ νὰ «παραχθεῖ» ὀντότητα φωτός.

Ἡ βιολογία τοῦ παρόντος ἀσεβεῖ ἐνώπιον τῶν προγραμμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ ὑπεισέρχεται αὐθαίρετα καὶ παράνομα στὶς θεϊκὲς δικαιοδοσίες καὶ προσβάλλει τὶς θεϊκὲς διαδικασίες πλάσης.

Ἡ πλάση εἶναι «ποίηση», δὲν εἶναι «Παραγωγη Εμπορεύματος». Ἡ «κατασκευὴ» ἔμψυχων ὄντων διὰ τῶν χειρῶν τῆς βιολογίας ἀποτελεῖ εἰδεχθὲς ἔγκλημα κατὰ τοῦ Ηθους τῆς Πλάσης. Εἰδεχθὲς ἔγκλημα ἐναντίον τῆς πορείας καὶ τῆς μοίρας τῶν ἔμψυχων ὄντων τῆς Γῆς, γιατὶ παρενοχλοῦνται τὰ ἐμπειρικὰ στάδια σοφίας καὶ παραβιάζεται καὶ παρενοχλεῖται ἡ Θεία Βούληση ἐξαιτίας τῆς εἰσβολῆς καὶ τῶν αὐθαιρεσιῶν στὰ Σχέδια του Θεου.

Ἡ κάθε ὀντότητα, ἀκόμα καὶ ἡ πλέον ἀσήμαντη, ἔχει τὴ σημαντικὴ καὶ συμπαντική της ἰδιαιτερότητα καὶ τὸν τρόπο νὰ ἀντιμετωπίσει καὶ νὰ γνωρίσει τὶς Εμπειρίες της καὶ εἶναι εἰδεχθὲς ἔγκλημα ἡ «κατασκευὴ» ὀντοτήτων Αγέλης, χωρὶς τὶς συμπαντικὲς διαδικασίες.

Ὅλα θὰ λάβουν «Σχήματα» στὰ περιθώρια τῆς ματαιόδοξης κυρίας ποὺ ὀνομάζεται «βιολογία» –ἡ ὁποία μὲ τὸν ἐγωισμό της ὑπερτιμᾶ τὶς δυνάμεις της– καὶ τὰ σχήματα αὐτὰ θὰ προφυλακιστοῦν ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες τῆς Συμπαντικῆς Ἰσορροπίας καὶ Δικαιοσύνης καὶ ὁ δρόμος τοῦ ἐλεύθερου Σχεδίου τοῦ Θεοῦ θὰ χαραχτεῖ λευκόχρυσος καὶ ἐλεύθερος στὰ μέλλοντα, ποὺ θὰ ἵστανται ἐκστατικὰ «Ενώπιον Του».

Ἡ βιολογία θὰ λάβει τὴν ὁδὸ τῆς νομιμότητας, ἀφοῦ προηγουμένως καθίσει στὸ ἑδώλιο τῆς Συμπαντικῆς Δικαιοσύνης καὶ ὑποστεῖ τὶς διαδικασίες τῆς ἐσχάτης τῶν ποινῶν ἐκ τῆς Μεγάλης Κρίσης.

Σεβαστεῖτε τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καὶ ἰδιαίτερα σεβαστεῖτε τὶς διαδικασίες ἐνσάρκωσής τους.

Eἶστε οἱ ἀρχαιότεροι στὶς διαδικασίες τῆς πλάνης καὶ τῆς ἐκτροπῆς καὶ μέσα σας φέρετε τὴ Μεγάλη Ευθύνη.

Πῶς ἐσεῖς, «οἱ σπουδαῖοι» τῆς ἐπιστήμης, ληστεύετε βίαια τὴ θεϊκὴ δημιουργία τοῦ Σοφοῦ Πατέρα; Ἐπιτέλους, σεβαστεῖτε τὰ πλάσματα ποὺ ἀξιώνονται τὴν ἐνσάρκωσή τους γιὰ νὰ λάβουν ἐντὸς τοῦ βιολογικοῦ τους κύκλου τὴ μεγαλειώδη Εμπειρία.

Ἐπιτέλους, σεβαστεῖτε τὸν Θεό, ἐσεῖς οἱ ληστὲς τῆς πρωτοβουλίας Του, γιατὶ «ὅλοι οἱ Θεοὶ Εκτος Εκείνου προαπεβίωσαν Χωρις Εκείνον».

Ὁ θάνατος ποὺ ἐγκρίνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι εὐλογημένος. Ἡ ζωὴ ποὺ κατέρχεται ἀπὸ Ἐκεῖνον εἶναι εὐλογημένη. Ὅ,τι ἀπέχει ἀπὸ τὴ Θεία Βούληση καὶ ἀνατρέπει τὰ Σχέδια της δὲν εὐλογεῖται.

Ἂς προχωρήσουμε ὅμως στὸ ἔργο τῆς ἐρχόμενης χιλιετηρίδας. Στὸ ἔργο τῆς μεθοδευμένης σοφῆς πορείας τοῦ πλανήτη στὰ σχήματα ζωῆς, ποὺ θὰ καθορίσουν ὅλα τὰ ἔμψυχα καὶ ἄψυχα ὄντα τῆς Γῆς.

Ὁ πόλεμος ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ βιολογία θὰ πάρει τέλος. Τὸ ὄνειδος τοῦ βιολογικοῦ πειράματος θὰ γίνει παρελθόν.

Ὅ,τι ἀντίκειται στὸ ἠθικὸ-βιολογικὸ γίγνεσθαι ἀπαιτεῖ ἠθικὲς κινήσεις, τὴν ὕπαρξη ἠθικῶν ἀπαιτήσεων καὶ ἀποτελεσμάτων ἤθους. Τὰ ἀποτελέσματα ποὺ καταστρατηγοῦν καὶ γελοιοποιοῦν τὸ ἦθος θὰ ἔχουν σύντομη πορεία – ὄχι ἀκριβῶς πορεία, μὰ ἀρχὴ πορείας, ἀπὸ ἐγωπαθῆ ἄτομα.

Ὦ ἄνθρωποι τῆς Γῆς, μὴν πλανᾶστε ὅτι εἶστε θεοί. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ πρῶτος ὀφειλέτης τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι Θεός. «Ὁ Θεὸς κινεῖ τὰ σχήματα τοῦ Φωτός».

Ὁ Ἀσώματος Θεὸς ἐλέγχει τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Ὁ ἐνσώματος ἄνθρωπος ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ φωτεινὸ Πνεῦμα τοῦ Αιώνιου καὶ τοῦ Αφθαρτου.

Κάποτε τὰ ἀσώματα ὄντα, λόγω τῆς ἀνταρσίας τους, ὁδηγήθηκαν στὴν Πτώση. Πρὸς Θεοῦ, ἐπιδιώκουμε τὴν ἀναγωγή σας.

Στὸν δικό σας ἀποκλειστικὸ χρόνο, στὴ δική σας ἐποχή, ἡ πτώση καὶ ἡ ἔπαρση εἶναι ἔννοιες ἀδιαίρετες. Ἡ ἔπαρση ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ δύναμη ἔχει ἐπικίνδυνες κατευθύνσεις.

«Ἐγὼ εἶμαι Θεός», συνήθης ἔκφραση ἔπαρσης καὶ ἀλαζονείας. Πῶς εἶσαι Θεὸς ἐσὺ ὁ ἀλαζώνας, ἀφοῦ Θεὸς εἶναι ὁ ταπεινότερος τῆς Γῆς;

Ἐξακολουθεῖτε νὰ ταυτίζετε τὸ Ἄπειρο Σύμπαν μὲ τὴ Θεία Βούληση, τὴ Θεία «Παρουσία». Ἡ Θεία Παρουσία, δηλαδὴ ὁ Θεός –ὄχι σὰν κάτι τὸ ἀπόλυτο ποὺ διαχέεται καὶ συγκροτεῖ τὴ Δημιουργία, ἀλλὰ σὰν κάτι τὸ προσωπικό, ποὺ σὰν Οὐσία βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὴ Δημιουργία–, ὑπάρχει πάντοτε ἀνεξάρτητος καὶ ἀναλλοίωτος, ὑπάρχει καὶ ἁπλῶς συνέχει, συντηρεῖ καὶ κατευθύνει τὸ Σύμπαν.

Τὸ πᾶν προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ τὸ πᾶν δὲν εἶναι ὁ Θεός.

Μπορεῖ ὁ Θεὸς νὰ σαρκώνεται καὶ μέσω τῶν ἔμβιων καὶ ἄβιων ὄντων νὰ ἐκφράζεται, ὅμως αὐτὸ ποὺ παραχωρεῖται στὰ ὄντα κ.λπ. δὲν ἀποτελεῖ μέρος τῆς Οὐσίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μέρος τῆς Δύναμής Του. Οὐσία καὶ Δύναμη τοῦ Θεοῦ εἶναι δύο διαφορετικὲς ἔννοιες. Ἡ Δύναμη διαχέεται καὶ πληροῖ τὰ ὄντα ἀνάλογα μὲ τὸ κάθε εἶδος καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες καὶ τὴ δεκτικότητα τοῦ εἴδους. Διὰ τῆς Δύναμής Του ὁ Θεὸς ἐνδημεῖ στὴ βροχή, στὸν ἥλιο, στὸν ἀέρα, στὸ Σύμπαν ὁλόκληρο, τὸ ὁποῖο καὶ καθορίζει. Ἐνδημεῖ στὰ φυτά, στὰ λουλούδια, στὰ δένδρα, ἐνδημεῖ σὲ ἐσᾶς τοὺς ἀνθρώπους, στὶς καρδιές σας, στὶς ψυχές σας, στὸν νοῦ σας, ἐνδημεῖ προπαντὸς ἐκεῖ ὅπου καλλιεργεῖται ἡ ἀγάπη.

Ἡ Οὐσία ὅμως τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀναλλοίωτη, ἄυλη, ἀόρατη, ὑπερκόσμια. Οὐσία καὶ Δύναμη ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενο λατρείας καὶ εὐχαριστιῶν, ποὺ πρέπει νὰ ἀποδίδονται ἀπὸ ἐμᾶς τὰ λογικὰ ὄντα ὡς ἀπειροελάχιστα τμήματα τῆς Θείας Δύναμης καὶ ὄχι τῆς Θείας Οὐσίας.

Ἂν τὸ πᾶν ἦταν Θεὸς καί, φυσικά, ἂν ὁ ἄνθρωπος ἦταν Θεός, τότε κανεὶς δὲν θὰ ἦταν ὑπεύθυνος γιὰ τίποτε, ἡ ἠθικὴ θὰ ἦταν μιὰ χίμαιρα καὶ ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια θὰ ἦταν χωρὶς καμία σημασία.

Ἂν τὸ πᾶν ἦταν Θεὸς καὶ ἐμεῖς καὶ ἐσεῖς ἤμαστε θεοί, τότε τὸ καθετὶ ποὺ θὰ ἐπιχειρούσαμε, ἀνεξάρτητα ἂν ἦταν καλὸ ἢ κακό, ἄσχημο ἢ ὡραῖο, ὅλες γενικὰ οἱ πράξεις μας, οἱ σκέψεις μας, ἀνεξάρτητα ἂν ἦταν σκέψεις ἢ πράξεις ἀγάπης, εὐσπλαχνίας ἢ ἀλτρουισμοῦ ἢ πράξεις βίας, μίσους ἢ καὶ ἁπλῆς κτηνωδίας, θὰ εἶχαν τὴν ἴδια ἀπόχρωση καί, φυσικά, τὴν ἴδια δικαίωση, ἀφοῦ θὰ ἦταν πράξεις θεϊκὲς καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ ἦταν κατακριτέες!

Ἔτσι, ὅλα τὰ ἔλλογα ὄντα θὰ ἔβρισκαν τὴ δικαίωσή τους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τρόπο διαβίωσής τους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε συμπεριφορά τους. Ἡ «τιμωρία» θὰ ἦταν μιὰ ἀδικία. Ἄλλωστε, ποιὸς θὰ τιμωροῦσε ποιόν; Ἡ ἠθικὴ θὰ ἐκφραζόταν σὰν μιὰ καλοστημένη παγίδα γιὰ νὰ παρασύρει καὶ νὰ ὑποτάσσει τοὺς ἀδυνάτους στὶς ἀβυσσαλέες ἀπαιτήσεις τῶν ἑκάστοτε κρατούντων.

«Ἐγὼ εἶμαι Θεὸς» σημαίνει τὴν ἀταξία, τὴν ἀλαζονεία, τὸν ἄκρατο ἐγωισμό, τὴν «πτώση». Σημαίνει, ἀκόμα, τὴν ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀλήθεια – τὴ δυσαρμονία, τὸ χάος.

Ὁ Θεὸς εἶναι Θεός, εἶναι ἡ αἰτία χωρὶς αἰτία, εἶναι τὸ αἴτιο τοῦ Παντός, εἶναι τὸ αἴτιο τῆς δικῆς σας καὶ κάθε ὕπαρξης. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κτίσμα τοῦ Θεοῦ, εἶναι τὸ «Δημιούργημά» Του, εἶναι, δηλαδή, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Αἰτίας.

Γνωρίζετε, ὦ ἄνθρωποι, τί ποιεῖτε; Ἂν ἤσαστε πραγματικοὶ γνῶστες τῶν ἔργων σας, θὰ εἴχατε συλλάβει τὴν εἰκόνα καὶ ἐντὸς αὐτῆς θὰ διαβλέπατε ὅτι «δὲν ποιεῖτε οὐδέν, ἄνευ τῆς Δυνάμεως Ἐκείνου».

Συλλέγουμε τὰ ἔργα σας στὰ συμπαντικὰ ἐπίπεδα παρατήρησης.

Μετατρέπετε τὶς ἀδυναμίες σας σὲ ἕνα εἶδος δύναμης, γιατὶ οὐσιαστικὰ εἶστε ἀδύναμοι Ενώπιόν Του καὶ λαμβάνετε δυνάμεις ἀπὸ τὰ φάσματα δύναμης λόγω τῶν ἀδυναμιῶν σας.

Ἄνθρωποι τῆς ματαιοδοξίας, ἔχετε κατὰ νοῦ ὅτι «ἔμπροσθεν ὑμῶν ὁδεύει ὁ Κύριος» καὶ ὑφίσταται ἐνώπιον τοῦ πλανήτη ὑπὸ μορφὴ φωτεινῆς καταιγίδας καὶ σαρωτικοῦ ἀνέμου καὶ κατευθύνεται στὸν χῶρο τῆς Παρουσίας Του;

Ὁ Κύριος τῆς Ἀγάπης, ἐν μέσῳ τῶν Ἀγγέλων τῆς φωτεινῆς διάστασης, εἰσβάλλει ὡς κατακτητὴς ἀγάπης, ὡς φωτεινὸς ἐκδότης τῶν κειμένων ἀγάπης καὶ καθαγιάζει τὰ ὕδατα τοῦ πλανήτη μὲ τὴ μορφή Του καὶ τὴν πνοή Του. Ἵσταται ἐνώπιον τοῦ πλανήτη λευκός, χρυσός, ἀστράπτων καὶ ἐνώπιόν Του ἵστανται τὰ ὄντα, μὲ ἄπλετο φῶς καὶ ἐρωτηματικὰ ἐξαιτίας τῶν θαυμαστῶν ὁραμάτων τους.

Οἱ ὀφθαλμοί σας θὰ διασταλοῦν, γιατὶ ἐντός τους θὰ εἰσέλθει τὸ Σύμπαν καὶ ἐντὸς τοῦ
Σύμπαντος θὰ εἰσχωρήσουν τὰ ὦτα σας καὶ θὰ λάβουν τὴ μαγεία τῆς οὐράνιας φωνῆς. Θὰ ἐκπλαγοῦν ἀπὸ τὴ λήψη τῶν ἤχων.

Οἱ αἰσθαντικοὶ ἦχοι θὰ ληφθοῦν καὶ θὰ συσσωρευθοῦν στοὺς μικροσκοπικούς τους λαβυρίνθους σὲ πλήρη ἁρμονία συνείδησης μὲ τοὺς ὠκεανοὺς τῶν λαβυρίνθων τοῦ Σύμπαντος.

Ἡ ἔκφραση τῆς ψυχῆς θὰ πάρει ἔννοια ὑπὸ μορφὴ πτυχῶν ἁρμονίας, ποὺ ὁμιλεῖ στὴν ἁρμονία μὲ τὴ γλώσσα τῶν σχημάτων καὶ τῶν χρωμάτων.

Θὰ πετάξετε τὰ κοσμήματά σας στὰ ἀπορρίμματα, γιατὶ ἡ ἔκφραση τῆς Κοσμικῆς Ἁρμονίας θὰ σᾶς στολίσει μὲ κοσμήματα ἀμίμητου κάλλους, κοσμήματα νοητὰ ἀσύλληπτης τέχνης ποὺ θὰ κοσμήσουν τὰ χέρια σας ὄχι πρὸς ἱκανοποίηση τῆς ματαιοδοξίας σας, ἀλλὰ γιατὶ θὰ σᾶς ἑλκύσουν λόγω τῆς ἐμπνευσμένης ἐπιλογῆς σας.

Δὲν θὰ συναντηθοῦν καὶ δὲν θὰ συνενωθοῦν μὲ τὴν Ὀντότητα οἱ κοσμικὲς φωτεινὲς ἀπομιμήσεις, γιατὶ τὸ φωτεινὸ κάλλος τῆς Ὀντότητας δὲν θὰ ἐπιδέχεται συμβιβασμούς. Τὸ φωτεινὸ κάλλος θὰ κατέλθει ἀπὸ τὸ κατάλυμα τῆς φωτεινῆς Ἀγάπης καὶ θὰ παρέχεται δωρεὰν στοὺς «ἐπιθυμοῦντες καὶ ἐπιδιώκοντες αὐτὸ» μὲ πεῖσμα προερχόμενο ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ὑπομονή.

Ἄνθρωποι τῆς μοίρας τῶν ἑκάστοτε ἐμπειριῶν, παρακαλοῦμε λάβετε τὴ συγκλονιστικὴ ἐμπειρία τῆς ἐπανένταξής σας στὴν τάξη τοῦ φωτός.

Ἐνταχθήκατε στὸ φῶς, πλαστήκατε στὸ φῶς, τὸ ἀποβάλατε καί, ὡς ἐκ τούτου, τὸ ἀπωλέσατε.

«Το Φῶς σᾶς κλητεύει ἐνώπιον τοῦ Οὐρανοῦ». Θὰ δηλώσετε ἀδυναμία; Θὰ δηλώσετε ἀπουσία;

Ἐλᾶτε «ἐνώπιοι ἐνωπίοις» μὲ τὸ κλητήριο θέσπισμα «ὑπὸ μάλης» καὶ δηλῶστε δυνατὰ «παρόντες» καὶ καταθέστε Ενώπιόν Του, γιατὶ ὁ Κύριος εὐλογεῖ ὅσους ἀνακράζουν μὲ τὴν καρδιά τους καὶ δηλώνουν τὴν πρὸς Αὐτὸν ἀγάπη τους.

Ὁ Κύριος ἔδωσε τὸν Νόμο καὶ θὰ δεχτεῖ ὅλους τοὺς εὐ-νομοῦντες καὶ ἀ-νομοῦντες στὴν ἐσχάτη δικαστικὴ αἴθουσα τοῦ 2000 μ.Χ.

Ἐκφράστε τὸ ἐπαναστατικὸ «ὄχι» στὶς βιαιότητες καὶ στὰ πάθη, γιατὶ τὸ 2000 μ.Χ. εἶναι στὸ βῆμα τῆς ἐμφάνισής Του. Σεβαστεῖτε τὸ ἰδιαίτερο σχῆμα καὶ τὴν ἰδιαίτερη μορφὴ αὐτοῦ τοῦ βήματος, γιατὶ τὸ βῆμα δὲν ἀποτελεῖ χῶρο ἔκφρασης ποὺ ὑπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες τῆς ὑποδύσης, μὰ ἀρχὴ φωτεινῆς πορείας.

Ἐλεοῦμε τὰ ἀρχέγονα σχήματα τῆς πλάσης καὶ ἐξ αὐτῶν ἀναμένουμε μὲ ὑπομονὴ τὰ σχήματα σοφίας.

Σᾶς ἀγγίζουμε μὲ τὴν αἴσθηση τοῦ πολύπλευρου θαύματος τοῦ 2000 μ.Χ.

Ἀκολουθοῦν πορεῖες εἰρήνης καλῆς καὶ ἀγάπης ἀγαθῆς. Συνεύρεση φυλῶν, ἐθνῶν, λαῶν – καὶ εἶναι εὐτύχημα, συγκυρία τῶν ἐλπίδων, γιατὶ «ἐκ τῶν ἐλπίδων κατῆλθε καὶ θὰ κατέλθει τὸ φῶς».

Παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συστήσετε μὲ ἀγάπη καὶ φρόνηση, γιατὶ ὑπάρχουμε ἐντὸς τῶν μορίων τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φρόνησης.

Στὰ πρωτοδικεῖα τοῦ πλανήτη ἐπιθυμοῦμε νὰ καταθέσουμε ὡς μάρτυρες γνήσιας διαφάνειας πρὸς διαβεβαίωση τοῦ περιεχομένου τῆς ἰδιόγραφης διαθήκης τοῦ Κυρίου καὶ ἐρευνοῦμε ἀνάμεσα σὲ ἐκείνους ποὺ ἐπάξια θὰ μᾶς ἐκπροσωπήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ