06.13 | Όλα όσα εν τω Μέλλοντι έχουν γραφτεί – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

13. Ὅλα ὅσα ἐν τῷ Μέλλοντι ἔχουν γραφτεῖ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

Ἀπέρχεται ὁ αἰώνας τῆς παράνοιας.

Ἡ Εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἶναι πλέον ἕνα πραγματικὸ γεγονὸς ποὺ δὲν χωρεῖ καμία ἀπολύτως ἀμφισβήτηση.

Ἡ εὐλογία τῆς ἄνοιξης τοῦ πλανήτη ἤδη ἔχει προπαρασκευάσει τὰ εὐλογημένα μονοπάτια καθόδου – καὶ εὐλογημένα μονοπάτια εἶναι ὅσα ἔχουν τὴ Σφραγίδα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὅλα ὅσα ἔχουν τὴ Σφραγίδα Του εἶναι εὐλογημένα ἀπὸ Εκεινον καὶ ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ἐμεῖς, οἱ Σύντροφοί σας, σᾶς ἐμπιστευόμαστε Ολα Οσα Εν Τ Μέλλοντι Εχουν Γραφτει.

Τὸ μέλλον ροδόχροο, μὰ καὶ διαβήτης ποὺ διαγράφει τοὺς κύκλους καὶ τὶς τροχιὲς τῆς οὐσιαστικῆς σας τοποθέτησης.

Οἱ τροχιὲς ποὺ θὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὸν μελλοντικὸ διαβήτη θὰ ἐπέχουν τὴ θέση τοῦ κύκλου ποὺ κλείνει, θὰ καθορίσουν τοὺς ζωικούς σας κύκλους καὶ θὰ ὁρίσουν τοὺς κύκλους τῆς ὕπαρξής σας ἐντὸς τοῦ αἰώνα ποὺ θὰ ἀποφασίσει τὴν ἔνταξή σας ἢ μὴ στὰ σχήματα ζωῆς ποὺ θὰ ὁδηγοῦν στὰ Οὐράνια Βασίλεια.

Εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ πρέπει νὰ δεχτεῖτε μὲ συνειδητὴ ψυχραιμία τῆς νόησής σας, γιατὶ θὰ ἀποτελέσει τὸ γίγνεσθαι ἕκαστης ὀντότητας χωριστά, τὸ γίγνεσθαι τοῦ πλανήτη ἀτομικὰ καὶ τὸ διαχρονικὸ γίγνεσθαι τῶν πλανητῶν.

Εἰσέρχεστε στὸ Βασίλειο τοῦ Φωτὸς καὶ αὐτὸ τὸ Βασίλειο τοῦ Φωτὸς εἶναι τὸ γέννημα τοῦ Φωτὸς ἀπὸ τὸν Πυρήνα.

Σεβαστεῖτε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὕπαρξής σας αὐτὸ τὸ Φῶς –«ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ ποιηθὲν»– καὶ λάβετέ το μὲ φρόνηση καὶ δέος καὶ παιδεία.

Λάβετε τὸν Κύριο στὴν καρδιά σας γιὰ νὰ λάβετε τὸ οὐράνιο σχῆμα στὴν καρδιὰ καὶ τὴ μορφή σας, ὥστε ἀπὸ αὐτὸ τὸ σχῆμα νὰ ἀποβεῖτε οὐσίες παρουσίας καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ σχῆμα νὰ ἐργαστεῖτε μὲ ἐγκεφαλικὴ καὶ νοητικὴ μεταστροφὴ καὶ μὲ οὐσίες διάθεσης γιὰ τὴν κατάκτησή του.

Τὸ Σύμπαν ἀναμένει τὴν ἀναμέτρηση τῆς μέγιστης στιγμῆς γιὰ νὰ λάβει τὴ μέγιστη ἁρμονία ἀπὸ τὶς μεγάλες οὐσίες ροῆς καὶ διάχυσης. Οἱ οὐσίες ροῆς καὶ διάχυσης θὰ εἰσχωρήσουν στὶς στεῖρες πηγὲς τῶν πλανητικῶν σας πεδίων καὶ θὰ γονιμοποιήσουν τὰ ἄγονα.

Σᾶς δίνουμε σημεῖα μελλόντων καὶ ἀνατρέχουμε στὰ μακρινὰ περήφανα παρελθόντα καὶ ἀναμοχλεύουμε τὶς συνειδησιακές σας ἀναμνήσεις μὲ μοχλοὺς φωτεινῆς δομῆς.

Τὰ παρελθόντα φωτίζουν κόκκοι μοριακῶν οὐσιῶν στὰ ἄπειρα καὶ αἰώνια σύμπαντα. Αὐτὰ τὰ παρελθόντα διαταράσσουμε μὲ ἰσχυροὺς μνημονικοὺς σεισμούς.

Δεχτεῖτε τὸν σεισμὸ τῶν ἰσχυρῶν δονήσεων στὸ μνημονικό σας γίγνεσθαι, ὥστε νὰ κλονιστοῦν τὰ θεμέλια τῆς Λήθης καὶ νὰ ἀναγεννηθοῦν οἱ μνῆμες ποὺ θὰ διεγείρουν τὶς συμπαντικὲς ἀπαιτήσεις λόγω τῆς διέγερσης τῆς πνευματικῆς ἀπαίτησης – γιατὶ οἱ ἀπαιτήσεις τῆς μνήμης εἶναι ἡ κατάκτηση τῆς Ἀλήθειας.

Κατακτώντας τὴ μνήμη σας θὰ λάβετε τὴν Ἀλήθεια γιὰ τὴ χρυσή σας πορεία καὶ θὰ ἀναγνωρίσετε τὸν προορισμό σας ἐντὸς τῆς πορείας τῆς ἀλάνθαστης γραμμῆς ποὺ προπορεύεται ἀπὸ ἐσᾶς, ἀφοῦ ἤδη διέγραψε τὴν πορεία σας πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ ἐσᾶς.

Ἐφόσον καταστεῖτε «συμπαντικὴ ἀφομοίωση», θὰ λάβετε μέρος στὴν ποίηση καὶ στὴν ἀπόλαυση τοῦ ὀνείρου τοῦ Ποιητῆ καὶ θὰ ἐνταχθεῖτε σὲ ὅλα τὰ μελλοντικὰ ὄνειρα τοῦ μαγευτικοῦ, δίχως τέλος ποιήματος.

Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ποίημα;

Ὁ σχηματισμὸς ἑνὸς ὑπερκόσμιου Φωτεινοῦ Σχήματος Ζωῆς –ἐντὸς τῶν ριζῶν σας– ποὺ θὰ ἑλκύει ἐνέργεια ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ καὶ θὰ διακινεῖ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια στὰ ὁμοιοποιημένα πλανητικὰ πεδία.

Ἡ ἐνέργεια θὰ συλλαμβάνεται ἀπὸ ἐσᾶς καὶ θὰ κατακτᾶται μὲ συνείδηση ὅτι εἰσχωρεῖτε στὸν Ἁπανταχοῦ Θεό.

Ἡ κατάκτηση αὐτὴ τῆς Θείας Ἐνέργειας θὰ ἀποβεῖ ἡ σημαντική σας ἐξέλιξη.

Ἡ ἐξέλιξη, διὰ τῶν δονήσεων τῆς ἐνέργειας, θὰ ἀπελευθερώσει φωτεινὰ μόρια ἀπὸ τὸ οὐσιαστικὸ κύτταρο καί, ἐνῶ ὁ σκοπὸς θὰ ἀπελευθερώνεται μέσα ἀπὸ τὰ μόρια τοῦ πυρήνα τοῦ φωτεινοῦ κυττάρου, ὁ χρόνος θὰ ἵσταται στὸ DNA τῆς πνευματικῆς ὀντότητας μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονὴ γιὰ τὸ γενετικό σας γίγνεσθαι.

Κάποτε, ἐντὸς τοῦ κυττάρου σας καὶ ἐντὸς τῶν μορίων τοῦ DNA σας θὰ εἰσχωρήσει ὁ ἥλιος καὶ θὰ τὰ τρέφει καὶ θὰ τὰ συντηρεῖ μὲ ἐνέργεια ἄγνωστων γενετικῶν-χημικῶν ἑνώσεων. Ὁ ἥλιος, ὁ σύντροφος τῆς οὐσίας ποὺ κάποτε ἀπωλέσατε, θὰ ἐνταχθεῖ ἐντὸς ἐνεργειακῶν ἐκπομπῶν ζωῆς καὶ θὰ ὑποκύψει στὶς συμπαντικὲς διαδικασίες καί, μὲ πρόοδο γεωμετρική, θὰ ἐφοδιάζει τὴ ζωὴ μὲ ἀσύλληπτες ἐπαναφορές της στὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι.

Θὰ λάβετε τὴ δύναμη τῆς ἐμπνευσμένης του πορείας καὶ θὰ σᾶς τρέφει μὲ στοιχεῖα φωτὸς πολύπλοκων χημικῶν ἑνώσεων, ἄγνωστων μέχρι σήμερα προδιαγραφῶν.

Ἡ ἡλιακὴ ἐνέργεια κάποτε θὰ καταστεῖ οὐσία θρέψης τῶν ὄντων. Γιατὶ ὅταν τὰ ὄντα, ἑλκόμενα μαγνητικά, θὰ εἰσέρχονται στὸ φῶς ἐντὸς μοριακῆς διέγερσης τῶν κυττάρων, τὸ Φῶς θὰ τὰ περιλάβει ὡς σύντροφος καὶ τροφὸς καὶ πατὴρ καὶ μήτηρ, μὲ αἰώνια διάθεση ἀγάπης καὶ στοργῆς.

Ὁ ἥλιος τὴν τελικὴ καθοριστική του ἔκφραση θὰ τὴ λάβει στὰ μέλλοντα. Θὰ σᾶς γεννήσει, θὰ σᾶς ἀναθρέψει, θὰ συνεργαστεῖ ἁρμονικὰ μὲ τὸ κύτταρό σας, θὰ σᾶς μεταφέρει στοὺς ἀστρικοὺς παραδείσους τῶν πρωτόγνωρων ὀνείρων.

Θὰ σᾶς συνεπάρει μὲ τὴ στιλπνότητά του, θὰ σᾶς ἐκπλήξει μὲ τὴ φροντίδα του καὶ θὰ ἀποβεῖ ἡ ὀντότητα-μητέρα τοῦ πλανήτη καὶ ὁ ποιῶν τροφὴ ἀπὸ τὸ φῶς του.

Ὁ ἥλιος θὰ ἠρεμήσει τοὺς πλανητικοὺς χτύπους καὶ ἐντὸς τῆς ἀγκαλιᾶς του θὰ ἀφυπνιστεῖ στοργικὰ καὶ ὑποτακτικὰ τὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι. Θὰ καλύψει τὶς διατροφικές σας ἀνάγκες, εὐλογημένα ὄντα, κάποτε θὰ σᾶς θρέψει μὲ τὸ φῶς τῆς εὐλογημένης του καρδιᾶς καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι στὸ φῶς τῆς καρδιᾶς του θὰ λάμπουν τὰ τρυφερὰ χέρια τῆς Ἀγάπης.

Θὰ γνωρίσετε μὲ συνείδηση ὀφθαλμῶν καὶ πνεύματος ὅτι «ὁ ἥλιος εἶναι ποιημένη ἔμψυχη ὀντότητα ἐκ τῶν φωτεινῶν χειρῶν τοῦ Φωτεινοῦ Ὄντος», καὶ αὐτὴ ἡ πληγωμένη ἀπὸ ἐσᾶς ὀντότητα θὰ κατέλθει στὶς καρδιές σας γιὰ νὰ ἐπαναληφθεῖ ὁ ἦχος καὶ ὁ χτύπος τῆς Δημιουργίας καὶ τῆς σοφίας τοῦ Σύμπαντος.

Κάποτε ἐσεῖς, «εὐτυχεῖς ὄντες», θὰ συνυπάρξετε στὸν ἥλιο καί, ἐνῶ ἐκεῖνος θὰ ἔχει φορτίσει τὴν ἀγκαλιά του μὲ ἐνεργειακὸ πῦρ ἀγάπης, ἐσεῖς οἱ μακάριοι θὰ αἰσθανθεῖτε μέσα στὴν ἀπεριόριστη ἀγκαλιά του τὴν πληρότητα τοῦ θεϊκοῦ πρωινοῦ, τῆς μυρόβλητης Ἄνοιξης καὶ θὰ συλλάβετε τοὺς ἤχους καὶ τὴ γλώσσα τὴ γλυκόηχη τοῦ ἀηδονιοῦ, ποὺ θὰ συνεπάρει τὸ παρὸν καὶ τὸ παρελθόν – καὶ αὐτὸ τὸ παρελθὸν καὶ παρὸν θὰ τὸ κλείσει σὲ μία νότα τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ἤχου καὶ θὰ τὸ ὁδηγήσει στὶς ἀθάνατες μνῆμες.

Οἱ μνῆμες θὰ κατέλθουν ἀπὸ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ ἥλιου ἐνώπιον τῆς ἑκάστοτε ὀντότητας σύμφωνα μὲ τὸν δικό της ρυθμὸ «ἐν τῷ φωτὶ καὶ ἐν τῷ ὀνείρῳ».

Οἱ μνῆμες θὰ εἰσχωρήσουν στὰ λησμονημένα ἀπώτερα παρελθόντα καὶ θὰ κλάψουν ἀπὸ τὴ συγκίνηση ὅταν λάβουν οὐσίες δύναμης γιὰ ἀποκαλύψεις συγκλονισμοῦ.

Σᾶς δηλώνουμε ὅτι θὰ δοθοῦν μέγιστες εἰκόνες ἀπὸ τὸν Συμπαντικὸ Κόσμο καὶ ἀπὸ αὐτὲς θὰ δεχτοῦν θετικοὺς ἐρεθισμοὺς κύτταρα καὶ μόρια ζωῆς. Γιὰ πολλοὺς θὰ κατέλθει τὸ Σύμπαν καὶ θὰ δοθοῦν εὐλογίες, γιατὶ ἡ κάθοδος τοῦ Σύμπαντος –ὡς Δύναμης Ὑπεροχῆς– σημαίνει ὅτι «εἰσέρχεται ἐντὸς τῆς Γῆς ὁ Οὐρανὸς ἐν τῷ μέσῳ τοῦ φωτὸς καὶ ὑπὸ τὰ ὄμματα τῶν Ἀγγέλων».

Ὁ ἥλιος στέλνει ἤδη ἐπιστολὲς ἀγάπης.

Λάβετέ τες καὶ τραγουδῆστε μαζί του τὴν προσέγγιση τῆς ἐποχῆς τοῦ φωτός, γιατὶ εἶστε στὴν ἐποχὴ τοῦ «Ἀνατέλλοντος Ἡλίου», στὴν ἐποχὴ τῆς Ἀνατολῆς τοῦ Φωτός.

Σίγουρα αὐτὸ τὸ θέρος θὰ θερίσουμε μαζὶ τὰ ὄνειρα καὶ τὴν οὐσία τῆς πραγματικότητας, γιατὶ ὅλα τὰ συνειδητὰ ὄνειρα συνοδεύουν τὴ συνειδητὴ πραγματικότητα.

«Ἐλᾶτε νὰ θερίσουμε ὁράματα μὲ τὸ χέρι τοῦ Ἥλιου».

Τὰ ὁράματα εἶναι ἡ Απόδειξη ὅτι κάποιος ὑπάρχει ἄνωθέν σας, Αετος καὶ Αήττητος. Εἶναι ὁ Δημιουργὸς τοῦ Σύμπαντος Κόσμου. Αυτον ἀσπαζόμαστε, μὲ φόβο καὶ δέος καὶ πίστη καὶ εὐλάβεια, γιατὶ Αυτον λαμβάνουμε μὲ τὸ εὔηχο Ευ τῆς ἀρχαίας διαλέκτου τῆς φυλῆς σας.

Τὸ Ευ τῶν ἀρχαίων εἶναι μόριο τῶν Οὐρανῶν, ἐφόσον ὁ Οὐρανὸς εἶναι ἡ σύνθεση τῶν δισεκατομμυρίων Ευ.

Αὐτὸ σᾶς μεταφέρουμε, γιατὶ εἶναι ἄρρηκτο μοριακὸ στοιχεῖο τῆς σύνθεσης τοῦ Ηθους καὶ τοῦ ρήματος ποιῶ.

Τὸ Ευ κατεῖχε ὁ Δημιουργὸς στὸ δεξιό Του χέρι καὶ ποίησε ὅσα ποίησε καὶ ἔδωσε πνοὴ ζωῆς στὰ ἄπνοα χειροποίητά Του.

Διδάσκουμε τὸ Ευ τοῦ Σωκράτη καὶ ἤδη ἔχουμε ἐνώπιόν μας ἕνα ποίημα τῆς σωκρατικῆς διδασκαλίας, ἔχουμε πρὸ ἡμῶν καὶ ὑμῶν τὸν «Καινο Θεο τοῦ Ηθους καὶ τοῦ Κάλλους».

Εἴμαστε ἀδιαπραγμάτευτοι περὶ Αυτου, γιατὶ ἐντός Του ἐκφράζεται τὸ Ευ τοῦ Οὐρανοῦ, τὸ Ευ τοῦ Σύμπαντος, τὸ Ευ τοῦ πλανήτη σας.

Αυτος Υπάρχει στὰ στάδια τὰ ὑπερούσια ὡς ἀδιάβλητη Ουσία στοὺς αἰῶνες καὶ ὁρίζει τοὺς αἰῶνες.

Εκεινος φέρει τὴν οὐσία αὐτῶν τῶν μηνυμάτων ποὺ σᾶς δίνουμε.

Ἀναμφισβήτητα διδάσκουμε τὴν κυτταρική σας ποιότητα καὶ εὐλογοῦμε τὸν Κύριο, γιατὶ «Θεος ἐστί ἐκ Θεου ἀληθινοῦ γεννηθέντος».

Ἀληθεύουν καὶ ἐπαληθεύουν οἱ Γραφές, γιατὶ οἱ καιροί σας θὰ ἀποβοῦν καιροὶ ἐπαλήθευσης. Μὲ ἀκρίβεια μαθηματικὴ ἡ ἐπαλήθευση τῶν Γραφῶν σᾶς δίνει τὸν οὐσιαστικὸ λόγο τῶν Γραφῶν.

Ὁλόκληρο τὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι θὰ ἀνακυκλωθεῖ σὲ χρόνο ἄπειρης διάρκειας. Οἱ κανόνες τῆς Συμπαντικῆς Δικαιοσύνης θὰ συνταχθοῦν κωδικοποιημένοι «ἐν συνειδήσει μορφῆς» καὶ ἔνταξης ἐντὸς τοῦ ἐλεύθερου συμπαντικοῦ γίγνεσθαι. Οἱ δίκαιοι κανόνες θὰ λάβουν τὰ ἡνία τῶν δικαστηρίων καὶ θὰ ἀπαιτήσουν ἀπονομὴ δικαιοσύνης, ἀφοῦ προηγουμένως οἱ κραδασμικοὶ σεισμοὶ τοῦ πλανήτη –θὰ συμβοῦν καὶ πραγματικοὶ σεισμοὶ– θὰ ὁμιλήσουν γιὰ ἰσότητα καὶ δικαιοσύνη. Οἱ σεισμοὶ θὰ βάλουν ἐνάντια στὸν πλανήτη μὲ διάθεση δόνησης τοῦ ἐπιπέδου καί, ἐνῶ ἐσεῖς θὰ λαμβάνετε εἰκόνες δόνησης, θὰ ἐλέγχεστε ἀπὸ τὸν Συμπαντικὸ Νοῦ καὶ θὰ ἀποκομίζετε ἐμπειρίες «ἐκ στιγμῶν μοναδικότητος».

Οἱ σεισμοὶ θὰ ἐπισυμβοῦν – νοητοὶ καὶ πραγματικοί. Ἡ κάθε ὀντότητα θὰ λάβει τὴν ἐμπειρία τοῦ δικοῦ της σεισμοῦ, τοῦ ἰδιαίτερου φαινομένου ποὺ θὰ ξεσηκώσει τὰ γεγονότα καὶ θὰ τὰ ὠθήσει δυναμικὰ στὴ θέση τῆς τοποθέτησης τοῦ ὑποκειμένου ποὺ λαμβάνει τὸ ἀντικείμενο τῶν γεγονότων.

Ὁ ὅρος «γεγονὸς» εἶναι ἡ πραγματικὴ κατάσταση τοῦ Ολου ἢ τοῦ Επι Μέρους ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι τοῦ Σύμπαντος καὶ τοῦ πλανήτη σας.

Ἐντὸς τοῦ γίγνεσθαι θὰ εἰσχωρήσουν δονήσεις συγκλονισμοῦ καὶ κλονισμοῦ θεμελιακῆς δομῆς καὶ δράσης καὶ ὅλα τὰ τοῦ Σύμπαντος θὰ εἰσαχθοῦν στὶς «κλονιστικὲς διαδικασίες» γιὰ τὴν ἰσότητα καὶ τὴ δικαιοσύνη.

Θὰ κλονιστεῖ τὸ Σύμπαν ἀπὸ τοὺς κραδασμοὺς τῶν βολῶν τῆς Δικαιοσύνης καί, ἐνῶ ἡ Δικαιοσύνη θὰ εἰσχωρεῖ στὸν πλανήτη Γῆ, ἡ ἰσότητα θὰ περιθάλψει τὰ τραυματισμένα ἐπίπεδα τοῦ πλανήτη καὶ θὰ εἰσχωρεῖ στὰ κατώτερα σημεῖα ποὺ ἔχουν βληθεῖ ἀπὸ τὴν παράνοια καὶ τὴν ἀνομία.

Προσεγγίζουμε τὶς ὀντότητες ποὺ κατακτοῦν τὸν πλανήτη μὲ θόρυβο καὶ ἀναταραχὴ καὶ δὲν ἀναπολοῦν τὴν ἐλπίδα τῆς μετουσίωσης σὲ φῶς.

Εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ ποίημα ποὺ ἐπικαλούμαστε εἶναι ὁ πλανήτης σας ποὺ θὰ ποιηθεῖ σὲ «σχῆμα φωτὸς» καὶ ἐλπίζουμε ὅτι αὐτὸ τὸ φῶς θὰ εἰσέλθει στοὺς αἰῶνες ὡς μοχλὸς γιὰ τὴν ἀντίστροφη μέτρηση μέσα ἀπὸ τὴν ἀναμόχλευση τῶν μνημῶν.

Ὁ Κύριος ὁδηγεῖ καὶ ἐπιτάσσει.

Τὰ διάφανα μόρια τοῦ Οὐράνιου Φωτὸς ἔχουν τοποθετηθεῖ σοφὰ στὸν πλανήτη σας καὶ εἰσχωροῦν στὶς καρδιακὲς οὐσίες σας, δηλαδὴ στοὺς παλμοὺς ζωῆς τῶν ὀντοτήτων ποὺ ἀναμένουν, γιατὶ διαθέτουν νόηση ἀναμονῆς καὶ ἤδη βρίσκονται στὸν προθάλαμο ἀναμονῆς τοῦ νοσοκομείου ποὺ προσφέρει θεραπεία οὐσιαστική.

Ἐντὸς τοῦ χώρου τοῦ νοσοκομείου μας διαθέτουμε κλίνες. Ειμαστε Εκει γιὰ νὰ θεραπεύσουμε πληγὲς ἀπὸ τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς σας. Εὐλογημένες Παρουσίες Ἀγγέλων παρέχουν τὶς πρῶτες βοήθειες καὶ δίνουν ἴαση στὰ τραύματα ψυχῆς – γιατὶ ἡ ψυχὴ νοσεῖ καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὴν οἱ κύκλοι τῶν ἰατρικῶν μας συμβουλίων ἐνεργοποιοῦνται μὲ φόβο Θεοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ