06.06 | Homo Occidentalis Novus – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

6. Homo Occidentalis Novus

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

HOMO OCCIDENTALIS NOVUS 397

Ἔχουμε στὴ διάθεση τοῦ φωτὸς ὀντότητες ποὺ περισυλλέγουν τὰ ποιήματά Του καὶ ἀπὸ τὴν περισυλλογὴ αὐτὴ καταξιώνονται οἱ ἰδέες τους.

Αὐτὲς τὶς ὀντότητες τὶς ἀποσποῦμε ἀπὸ τὰ κύτταρα τῆς ὕλης μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ διακριτικότητα.

Ὁ Κύριος εἰσχωρεῖ ἐντὸς τοῦ γήινου κυττάρου.

Εὐαισθητοποιημένα τὰ θεϊκὰ Σχήματα περιμένουν τοὺς φορεῖς τῆς μετακίνησής τους.

Οἱ φορεῖς θὰ καταστοῦν μέσα μαζικῆς μετακίνησης ὑπὸ μορφὴ μαζικῆς τοποθέτησης.

Διὰ τῶν ἐπιλεγμένων ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἁρμάτων, θὰ μετακομίσουν ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ στὴ Γῆ οἱ οὐσίες τῆς ποιότητας. Θὰ κατέλθουν τὰ ἅρματα μὲ τρόπαια Ἀγάπης καὶ θὰ λάμψουν τὰ κοσμικὰ σημεῖα στὴν ἐπαφὴ μὲ τὸν φλοιὸ τοῦ πλανήτη καὶ ἐξαιτίας τῆς ἐπαφῆς θὰ ἐξέλθει φῶς μοναδικῆς καὶ ἀσύλληπτης δύναμης.

Προπαρασκευάστε τὰ χέρια σας, γιατὶ βρίσκονται στὴν οὐσιαστικὴ ἀναμονὴ νὰ καταστοῦν φύλακες τοῦ φωτός.

Κρατῆστε στὶς παλάμες σας αὐτὸ τὸ φῶς μὲ ζῆλο ἐπίμονο καὶ διάθεση ὑφαρπαγῆς, «γιατὶ εἶναι ἀθάνατο».

Λάβετέ το ὡς ἐκπορθητὲς τῶν «φρουρίων τῆς Ἀλήθειας».

Ἑνωθεῖτε ἐσεῖς οἱ κυνηγοὶ τῆς ἀλήθειας καὶ ἀγωνιστεῖτε γιὰ τὴν ἐκπόρθηση τῶν νησίδων τῆς Ἀγάπης.

Νοῆστε ἐπιτέλους ὅτι ἡ διαθήκη τοῦ Κυρίου πρέπει νὰ δημοσιευτεῖ στὸ πρωτοδικεῖο τοῦ πλανήτη καὶ ἀπὸ τὴ δημοσίευση αὐτὴ νὰ ἔρθει στὸ φῶς τὸ περιεχόμενό της.

Ἑνώνονται οἱ οὐσιαστικὲς οὐσίες τοῦ Οὐρανοῦ μὲ τὶς πνευματικὲς καὶ ὑλικὲς οὐσίες τῆς Γῆς, μὲ κινήσεις ἀκριβείας, καθαρότητας καὶ ὑπευθυνότητας καὶ κατευθύνονται στὸν Μεγάλο Στόχο.

Ἀπὸ τὶς ἑνώσεις ἀκριβῶν στοιχείων, ἀκριβοῦς βάρους, θὰ προκύψουν οἱ ἀναμενόμενες οὐσίες, «πρῶτες καὶ παρθένες» στὸ κοσμικὸ γίγνεσθαι.

Οἱ οὐσίες αὐτὲς θὰ ἔρθουν σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση, θὰ ἀναπλάσουν τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση μὲ μέτρα σοφῆς διαφάνειας καὶ θὰ ἐφοδιάσουν τὸν ὑλικὸ ὀργανισμὸ μὲ ὄργανα «ἐπιλεγμένης κύριας ἀντίστασης» στὰ κοσμικὰ πεδία.

Θὰ ἐνισχυθεῖ ὁ ὑλικὸς ὀργανισμὸς καὶ θὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ Μελλοντικος Ανθρωπος, ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς ἔμπνευσης τοῦ Κυρίου.

Ὁ παλαιὸς-σημερινὸς ἄνθρωπος μὲ τοὺς περιορισμοὺς καὶ τὶς ὁριοθετήσεις –ὁ ἄνθρωπος τῆς βιαστικῆς βιοπάλης, τοῦ φόβου καὶ τοῦ ἄγχους, ὁ ἄνθρωπος δίχως ἐσωτερικότητα, ποὺ δὲν τοῦ μένει διαθέσιμος χρόνος νὰ κοιτάξει τὸν Οὐρανὸ ἢ τὴ φύση ἢ νὰ δοκιμάσει βιώματα ἀλληλεγγύης καὶ θαλπωρῆς, αὐτὸς ὁ τύπος μὲ τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο-μικρογραφία ἑνὸς ἄψυχου τεχνικο-οικονομικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ἀνθρώπινος τύπος τῆς ὑλόφρονης μηχανιστικῆς ἐποχῆς398Θα Εκλείψει καὶ θὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἐκεῖνον μὲ τὴν τέλεια ἐσωτερικὴ καλλιέργεια, τὸν συναισθηματικὸ πλοῦτο, τὸ ὑψηλὸ ἠθικὸ ἀνάστημα καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς ἀντίληψης τῆς ζωῆς τέλεια ἀφομοιωμένα.

Μέσα στὴν ἀπέραντη ἀλληλοδιαδοχὴ τῶν αἰώνων, τῶν λαῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν, διαγράφεται ὡς τελικὸς σκοπὸς τοῦ ἱστορικοῦ βίου τοῦ ἀνθρώπινου γένους τὸ νόημα τῆς ὕπαρξής του, ἡ «θεϊκὴ ἀποστολή του», ἡ ὅσο τὸ δυνατὸν τελειότερη ἀνάπτυξη τῶν πνευματικῶν του ἱκανοτήτων399 καὶ ἡ καλλιέργεια τῶν ψυχικῶν ἰδιοτήτων μὲ τὸν ἐμπλουτισμὸ τῶν ὕψιστων ἀγαθῶν, ὅπως εἶναι ἡ εὐαισθησία, ἡ αὐταπάρνηση, ἡ ἐθελούσια θυσία.

Ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς βιολογικῆς πορείας στὴ Γῆ εἶναι προορισμένος νὰ οἰκοδομήσει τὸ πληρέστερο καὶ τελειότερο οἰκοδόμημα τοῦ δικοῦ του πνευματικοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ Νέος Ἄνθρωπος ἐκ τῆς ἔμπνευσης τοῦ Κυρίου, δὲν θὰ διαθέτει διαστάσεις τιτάνα, ἀλλὰ ὑγιὴς καὶ εὐτυχὴς θὰ δέχεται τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας καὶ θὰ σκορπίζει τὸ θαῦμα τῆς δημιουργικῆς ἔμπνευσης τοῦ Κυρίου. «Νους Υγιης Εν Σώματι Υγιή».

Ὁ ἄνθρωπος τῆς μετὰ τὸ 2000 μ.Χ. ἐποχῆς θὰ φέρει τὴ σφραγίδα τοῦ ἡμίθεου τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας, δηλαδὴ θὰ εἶναι τρωτὸς μὰ λαμπερὸς κατὰ τὴ δύναμη τῆς ὕλης καὶ τοῦ νοῦ.

Ἐπιμένουμε ὅτι «Ενώπιον τοῦ Κυρίου» οἱ ὀντότητες τῆς Γῆς θὰ καταξιωθοῦν ἀπὸ Εκείνοn καὶ ἀπὸ Εκείνοn θὰ λάβουν τὴν ἰδιαίτερη χαρακτηριστικὴ ὕλη ἀπὸ τὶς οὐράνιες οὐσίες, ἐντὸς τῆς ὁποίας θὰ ἐγκατασταθεῖ ὁ ἰδιαίτερος λεπτοειδὴς καὶ σοφὸς μηχανισμός, δῶρο στὸν μετὰ τὸ 2000 μ.Χ. ἄνθρωπο.

Ὁ ἰδιαίτερος αὐτὸς μηχανισμὸς θὰ φέρει:

1) Ἕνα εἶδος «προστατευτικῆς μεμβράνης» ἰσχυρῆς ὡς ποιότητα ὕλης, ἡ ὁποία θὰ ὑπερπροστατεύει ἀσφαλίζοντας τὰ οὐσιώδη ὄργανα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος, ποὺ ἤδη ἐκφυλίζονται.

2) Ἡ «προστατευτικὴ μεμβράνη» ἰδιαίτερα θὰ προστατεύει τοὺς πνεύμονες, τὴν καρδιά, τὸν ἐγκέφαλο καὶ τοὺς νεφρούς. Ἕνα εἶδος φίλτρου θὰ ἐργάζεται ἐντατικὰ ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ καὶ τὸ φίλτρο αὐτὸ προστασίας θὰ ἀποβεῖ ὁ Φύλακας-Ἄγγελος τοῦ μετὰ τὸ 2000 μ.Χ. ἀνθρώπου.

3) Ἕνα ἰδιαίτερο «σχῆμα ὕλης» θὰ ἐνταχθεῖ ἐντὸς τῆς ὑπάρχουσας ὕλης καὶ ὑπεύθυνα θὰ λάβει τὸν ρόλο τοῦ «καταλύματος τῆς ἀθάνατης ψυχῆς καὶ τοῦ ἀθάνατου νοῦ». Αὐτὴ ἡ ὕλη, ποὺ θὰ καταστεῖ ποιότητα, θὰ ἀναρτήσει ἐνώπιόν σας κανόνες συμπεριφορᾶς ποὺ θὰ καταγράφονται στὰ ἐγκεφαλικὰ κύτταρα τοῦ ἐμβρύου καὶ θὰ κατευθύνουν τὴν ὀντότητα, μέσω τοῦ ἐγκεφαλικοῦ νοῦ, σὲ παραδείσους – πάντοτε μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησή της. Ὅλα τὰ πλάσματα τῆς Γῆς, μὲ βήματα σταθερά, σταδιακὰ καὶ σίγουρα, θὰ ἀνάγονται χάρη στοὺς κανόνες συμπεριφορᾶς καί, σταδιακὰ καὶ σταθερά, θὰ ἐντάσσονται στὰ σχήματα τοῦ Παραδείσου μέχρι τὴν τελικὴ ἀποβολὴ τῆς ὕλης, ὁπότε θὰ ἀκολουθήσουν τὴν ὁδὸ τῆς ἐπανόδου φυσιολογικὰ καὶ μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι κατευθύνονται στὸ ἀρχέγονο κατάλυμα.

4) Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, σταδιακὰ καὶ βέβαια, θὰ λαμβάνουν –κατὰ τὸν διαφορετικὸ τρόπο ποὺ ἀναλογεῖ σὲ καθεμιὰ– τὰ οὐράνια, γιατὶ τὰ οὐράνια θὰ ἀπαιτήσουν νὰ κατακτηθοῦν, λόγω τῆς Βούλησης τοῦ Κυρίου.

5) Ὅλες οἱ ὀντότητες θὰ εἰσχωροῦν σταδιακὰ καὶ ἁρμονικὰ στὸ συμπαντικὸ συμφέρον καὶ στὸ φέρεσθαι. Ὡς ἐκ τούτου, μὴ κινούμενες πλέον ἀπὸ τὸν δόλο τῆς ἀτομικῆς τους σωτηρίας, θὰ φέρονται ἀπὸ τὴ φορὰ τοῦ σαρωτικοῦ ἀνέμου καὶ θὰ εὐλογοῦν τὴ σωτηρία τῶν ἄλλων. Θὰ μετακινοῦνται καὶ θὰ ὑποθάλπονται μὲ ἰδιαίτερο τρόπο ἀγάπης καὶ θὰ ὁδηγοῦνται, χωρὶς ψυχικὰ τραύματα καὶ σωματικὲς κακουχίες, στὰ σύμπαντα τῆς πληρότητας τοῦ Γαλάζιου Στίβου.

Ἐκεῖνο ποὺ θὰ διακατέχει τὸν ἄνθρωπο θὰ εἶναι ἡ Νίκη, ἡ Ἐπικράτηση καὶ ἡ Διάκριση. Ὅλα αὐτὰ κάποτε θὰ καταστοῦν «ὁρόσημο ἀρετῆς» καὶ ἡ ποιότητά σας θὰ σᾶς ὠθήσει Εκει, Ενώπιόν Του.

6) Οἱ χημικὲς συνθέσεις θὰ σᾶς καταστήσουν «φυσιολογικὰ ἀναλλοίωτους» ὡς ὕλη στὰ πλανητικὰ πεδία τοῦ βίου σας ἤ, καλύτερα, στὰ πεδία τοῦ ἐμπειρικοῦ σας κύκλου, ὡς ἐμπειρία συγκλονισμοῦ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ νοῦ.

Ὅταν λέμε «ἀναλλοίωτους», ἐννοοῦμε ὅτι θὰ καταστεῖτε ὕλη ἀπρόσβλητη καὶ ἐντὸς αὐτῆς θὰ ἐγκατασταθοῦν τὰ πλάσματα τῆς σοφίας μὲ ἐπίγνωση ὅτι ἔλαβαν τὴν Εὐλογία τοῦ Κυρίου.

7) Ἐνώπιον τῆς ἰσχυρῆς ὕλης σας καὶ ἐνώπιον τῶν ἰσχυρῶν σας κυττάρων καὶ ἐνώπιον τῶν προστατευμένων ἀπὸ τὴ «μεμβράνη ἀσφαλοῦς προστασίας», ὁ καρκίνος θὰ ἐρευνᾶ τρόπους διάσωσής του. Μάταιος κόπος, γιατὶ θὰ καταστεῖτε ἰσχυρότεροι ἐκείνου.

Τὸ παρελθὸν τοῦ πόνου ὁδεύει σταδιακὰ στὴν καταληκτική του δύση. Ἡ δύση τοῦ παρελθόντος ἀναγγέλλει τὴν ἀνατολὴ τοῦ παρόντος.

Τὸ παρὸν εἰσέρχεται θριαμβευτικὰ ἐντὸς τοῦ Κυρίου καὶ Ενώπιόν Του.

Ὑποδεχθεῖτε ὑποκλινόμενοι τὸ μεγάλο Μέλλον τῆς τυχερῆς συγκυρίας.

Τὰ μέλλοντα ὁλοκληρωτικὰ σᾶς καταλαμβάνουν, χωρὶς διάκριση, γιατὶ ὁ Κύριος ἔχει «διαχυθεῖ» στὸν χῶρο σας.

Εκεινος δίνει, ἀποκαλύπτει, φανερώνει, ἐκλαμβάνει, ματαιώνει θανάτους, θεραπεύει, ματαιώνει καταδίκες, ἀναβάλλει δίκες, ἀγγίζει τὰ χέρια σας, ἀγγίζει τοὺς ὀφθαλμούς σας, σᾶς καλεῖ καὶ σᾶς ἀναγγέλλει ὅτι σᾶς Αγαπα.

Εἶναι παρὼν ὁ Κύριος τῆς Ἀγάπης, εἶναι παρὼν ὁ Αρμονιστης τοῦ Σύμπαντος καὶ τῶν Κόσμιων γεγονότων.

Ἀνοίγει τὰ «μάτια» Του καὶ ἐκβάλλονται ἥλιοι, λουλούδια, ἀνοιξιάτικα πουλιά. Σκορπίζει ὁλόγυρά Του τὴ Μεγάλη Εκφράση τῆς ζωῆς.

Εὐχαριστοῦμε τὸ ἔργο Του.

Σᾶς ἀναμένουμε, ἐμεῖς οἱ Σύντροφοι, οἱ ταχύρρυθμοι ταχυδρόμοι, οἱ ἀγγελιοφόροι τοῦ Οὐρανοῦ.

Εὐλογεῖτε Τον κατὰ τὴν ἡμέρα καὶ τὴ νύχτα καὶ Εκεινος θὰ συμπεριλάβει τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς σας στὴν Ἀγάπη Του.

Ἡ ὀντότητα τοῦ 2000 μ.Χ. θὰ ἐνδυθεῖ μὲ ἔνδυμα ἀγάπης καὶ στοργῆς. Θὰ ἐκπέμπει τὴν οὐράνια εὐαισθησία καὶ λεπτότητα καί, χάρη στὴν ἰδιαίτερη εὐαισθητοποιημένη «Μορφή» της, θὰ ἔχει τὰ σχήματα τῆς καρδιᾶς μικροῦ παιδιοῦ, μικροῦ, ἀπορημένου, εὐαίσθητου, ἀγαθοῦ καὶ σοφοῦ μαθητῆ στὸ σχολεῖο–διδακτήριο τοῦ πλανήτη.

Αὐτὴ ἡ προσπάθεια τοῦ Οὐρανοῦ νὰ λαμβάνει τὴν καταξίωσή του μέσα ἀπὸ τὴν τελικὴ ὄψη τοῦ πλανήτη, θὰ ἔχει ὡς συνέπεια νὰ ἀποκτήσει ὁ πλανήτης σας τὴν ἐνεργὸ ὄψη.

Ἐντὸς τῆς ὄψης αὐτῆς, τὰ παιδιά του θὰ ἀναπροσαρμόζονται στὶς ἀπαιτήσεις του καὶ κατὰ πρῶτο λόγο στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ οὐράνιου καὶ πλανητικοῦ ὠφέλιμου δυναμικοῦ.

Ἐσεῖς ποὺ λαμβάνετε τὴν προ-δια-γραφὴ τῶν μελλόντων εἶστε οἱ πλέον τυχεροί, γιατὶ χάρη στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ λαμβάνετε τὸν προορισμό σας μέσα ἀπὸ τοὺς προορισμοὺς τῶν Γραφων καὶ τῶν Μελλόντων.

Ἐνδεδυμένοι μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ἀποκαλυπτικῆς φώτισης θὰ προχωρήσετε ἐντὸς τοῦ βάθους τῶν οὐσιῶν τοῦ πραγματικοῦ γίγνεσθαι καὶ θὰ λάβετε τὸ «σύστημα τῆς Συμπαντικῆς Βούλησης», οὐσιαστικὰ πλέον καὶ ἐμπειρικά.

Τὸ σύστημα τῆς Συμπαντικῆς Βούλησης, τῆς ἀποκρυπτογράφησης τῶν γραπτῶν κειμένων, ἔχει τεθεῖ σὲ λειτουργικὴ ἑτοιμότητα στὸν παρακείμενο χρόνο.

Τὰ κείμενα τῆς σοφίας εἰσέρχονται καὶ θὰ εἰσέρχονται στὸν πλανήτη σας καὶ ἀπαιτοῦν τὴν ἀποδοχή τους ἀπὸ τὶς φυλὲς τῆς Γῆς.

Ἡ κραυγὴ τοῦ πλανήτη ἀπὸ τὴν εὐχὴ τῆς Βούλησης μᾶς ἐκστασιάζει.

Βρισκόμαστε σὲ κατάσταση ἀνάγκης, λόγω τῆς ἀγωνίας σας ποὺ κορυφώνεται ἀπὸ τὴν ἐπέμβαση «ἑρμηνευτῶν» τῶν Γραφῶν, ἄσχετων πρὸς αὐτὲς καὶ ἐντελῶς ἀκατάλληλων γιὰ κάθε εἴδους ἑρμηνεία.

Θρησκευτικοὶ καὶ παραθρησκευτικοὶ κύκλοι μιλοῦν περὶ Θείας ἐκδίκησης, θηρίων καὶ ἑρμηνεύουν τὴν Αποκαλυψη σὰν ἀποκάλυψη παραφροσύνης.

Μὴ γίνεστε τόσο ἀφελεῖς ὥστε νὰ ἐμπλέκεστε στὸν χῶρο τῆς παρανόησης.

Οὐδεὶς σφραγίζεται χωρὶς τὴ βούλησή του.

Οὐδεὶς σφραγίζεται χωρὶς τὴ Βούληση τοῦ Κυρίου.

Οὐδεὶς ἰσχυρότερος τοῦ Κυρίου.

Ἂς τεθεῖ λοιπὸν τέρμα σὲ αὐτὸ τὸ ὄνειδος τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀπειλῆς.

Μὲ σφραγίδα διαγραφῆς θέτουμε τέρμα στὶς κινδυνολογίες τῶν παρελθόντων καὶ τῶν παρόντων, κινδυνολογίες ποὺ ἑστιάζονται στὴν ἀμάθεια καὶ στὴ δεισιδαιμονία.

Σᾶς ἐνδύουμε μὲ φῶς καὶ σᾶς παρέχουμε οὐράνια δωρεά.

Σᾶς ἀγγίζουν χέρια ἀλήθειας, στοργικά, φωτεινά, οὐράνια, χέρια ἀποκαλυπτικῆς ἀγάπης.

«Ἡ χεὶρ τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννου ἀποκάλυψε τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης καὶ τὸν μέσω αὐτῆς θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ καὶ Σωτήρα μας».

Ὁ τροβαδοῦρος Ποιητὴς τῆς Ἀγάπης εἶναι παρὼν ἰσχυρός, ἀήττητος, ἀγαθός, ἐλεήμων.

Εὐλογεῖ τὴ ζωή, εὐλογεῖ τὰ πουλιά, εὐλογεῖ τὰ βουνά, εὐλογεῖ τὶς θάλασσες, εὐλογεῖ ὅλες τὶς φυλὲς τοῦ πλανήτη σας. Μέσα στὴ νύχτα σας, στὴ νύχτα τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀγωνίας, ἔχετε φεγγάρι τὸ χαμόγελό Του, ἕνα φεγγάρι ποὺ ὑπόσχεται τὴ σωτηρία τῶν βασανισμένων ψυχῶν ποὺ ἐρευνοῦν καὶ ἐρευνοῦνται μὲ σθένος, ἐλπίδα καὶ πάθος.

Εὐτυχῶς ἡ ἐλπίδα σας ἐλπίζει ἐντὸς τῆς παράνοιας τῆς ἐποχῆς σας καί, ἐφόσον ἐλπίζει, εἶναι καὶ δηλώνει παρούσα στὰ μηνύματά μας.

Τὴν παράνοια τῆς ἐποχῆς σας ἰδιαίτερα τὴ μετρήσαμε καὶ λαμβάνουμε μέτρα ἀσφαλείας. Εἶναι τὸ ἰδιαίτερο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς σας καὶ ἰδιαίτερα θὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ εἶναι φαινόμενο γενικῆς εὐθύνης, ὅμως εἶναι φαινόμενο ἀντιμετωπίσιμο. Ἀντιμετωπίστε το λοιπὸν μὲ τὴ νόηση ποὺ διαθέτετε.

Ἡ παράνοια ποιεῖ τὴν ταχύτητα «ρυθμὸν ἀπορίας», γιατὶ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται εἶναι ἐξαίσια καὶ προέρχονται ἀπὸ τὰ φαινόμενα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ δι’ αὐτῶν θὰ ἀπολαύσετε οὐσίες ἐκ τῶν Ἀγγέλων.

Ἑνοποιηθεῖτε, ὄντα τῆς Γῆς, ἔμψυχα καὶ ἄψυχα, καὶ συνθέστε τὸν ὕμνο τῆς ἐλευθερίας.

Σᾶς ἀποκαλύπτουμε τὸν ἐλευθερωτὴ τῆς Γῆς, τὸν ἐρχόμενο ἀπὸ τοὺς Οὐρανούς, τὸν «ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων». Λάβετε τὸ φῶς ἐκ τοῦ Φωτός Του, γιατὶ ἔτσι προστάζει τὸ θέλημά Του.

Ἀγαπᾶμε τοὺς ταπεινούς. Ἀποβάλλουμε ἀπὸ τὰ σχήματά μας τοὺς ἰσχυρούς, γιατὶ Ενωπιον Του οἱ ἰσχυροὶ ἔχουν ἀδύναμη ἰσχύ.

Χαιρετᾶμε τὰ σημεῖα ποὺ μᾶς βλέπουν.

Εἰσήλθαμε στὰ νοητικὰ κύτταρα τοῦ πλανήτη μέσω τῆς Βούλησης καὶ εἴμαστε ἀσφαλεῖς ἐντὸς τοῦ φωτεινοῦ σχήματος ἀγάπης, ποὺ ἔχει διαγραφεῖ στὰ σημεῖα ἕνωσης Οὐρανοῦ καὶ Γῆς.

Οἱ πηγές μας ἔχουν γλώσσα ἔκφρασης καὶ ἐντός τους ὑπάρχει Πνεῦμα Ἅγιο.

Ἕνα οὐσιαστικὸ σημεῖο τοῦ πλανήτη ἔχει ἤδη ὑποστεῖ τὴν ἀναγωγὴ πρὶν ἀπὸ τὸν καθορισμένο χρόνο τῆς ἔλευσης τοῦ Κυρίου.

Εἶναι ὁπωσδήποτε συνειδητὰ ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴ Συμπαντικὴ Βούληση αὐτὸ τὸ οὐσιῶδες τμῆμα τοῦ πλανήτη, ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ὀντοτήτων ποὺ ἀφυπνίστηκαν καὶ ἐννόησαν, ἀνεξαρτήτως θρησκείας, φυλῆς, ἔθνους καὶ γλώσσας.

Αὐτὸ τὸ σχῆμα ἔχει συμπεριλάβει ὀντότητες ἀπὸ φυλὲς ἀπροσδιόριστης ἐθνικότητας –ὀντότητες, δηλαδή, οὐσίας καὶ νόησης καὶ βούλησης– καὶ αὐτὲς τὶς ἔλαβε, τὶς λαμβάνει ἢ θὰ τὶς λάβει γιὰ τὰ σημεῖα τῆς πορείας τοῦ ρεύματος τῆς ἀναγέννησης.

Ἔχει ἤδη χαραχτεῖ ἕνα ἰδιαίτερο σημεῖο φωτὸς ἐντὸς τοῦ πλανήτη ποὺ τὸ ἀποκαλοῦμε «σημεῖο πορείας ἀναγέννησης», καὶ ἐντὸς αὐτοῦ θὰ συναντηθοῦν οἱ ὀντότητες τῆς Γῆς καὶ θὰ ὁριοθετηθεῖ ἀπὸ τὸν Κύριο ὡς χῶρος καὶ χρόνος τῶν σημείων τῆς ἀπελευθερωτικῆς κίνησης.

Σὲ αὐτὸ τὸ χωροχρονικὸ σημεῖο θὰ συναντηθοῦν ὀντότητες ἀπερχόμενες ἀπὸ τὰ γήινα καὶ σὲ αὐτὸ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ μεγάλη ἐξόρμηση μὲ πορεία δύο σημαντικῶν κατευθύνσεων: κατεύθυνση πρὸς τὸν Οὐρανὸ καὶ κατεύθυνση πρὸς τὴ Γῆ. Οἱ δύο ὅμοιες λόγω τοῦ σκοποῦ τους πορεῖες θὰ ἔχουν τὴν ἔκφραση τῆς Βούλησης, γιατὶ ἀπὸ αὐτὴ θὰ ἀπέρχονται εἴτε πρὸς τὰ πάνω εἴτε πρὸς τὰ κάτω.

Θὰ πραγματοποιηθοῦν ἰδιαίτερες πορεῖες ἀνόδου ἴδιου σκοποῦ, ποὺ θὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἴδια ὑπηρεσία τοῦ ἴδιου Κυρίου.

Τὸ σημεῖο ἀναγέννησης τοποθετήθηκε χρονικὰ στὸν Δεκέμβριο τοῦ 1996 καὶ ἔχει ἀποφασιστεῖ ἡ διπλὴ πορεία ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ τὸν παρα-κείμενο χρόνο. Λήφθηκαν ὀντότητες μὲ σκοπὸ τὴ διπλὴ πορεία, γιατὶ ἔλαβαν ἀποστολὴ ἀπὸ τὸν Κύριο.

Οἱ στρατιὲς αὐτὲς τῆς διπλῆς πορείας ἐντάχθηκαν ἤδη στὸ φῶς, ἐνεργοῦν ὡς σημαντικὰ τμήματα αὐτοῦ στὰ ὑπεράνω καὶ ὑποκάτω, «πάντα σὲ πορεία ἀνόδου».

Ἐσεῖς ποὺ δέχεστε τὴν πληροφορία εἶστε οἱ πλέον δύσκολοι ἀποδέκτες, γιατὶ ἔχετε ἐνώπιόν σας μηνύματα πρωτότυπα καὶ ἀνεξήγητα κατὰ τὴ λογική σας περιεκτικότητα.

Ἐμεῖς οἱ ἐργάτες τοῦ Οὐρανοῦ ἀποδεχθήκαμε τὶς ἐντολές Του καὶ σᾶς ἀποκαλύπτουμε Αλήθειες οὐσίας καὶ «ὁ νοῶν νοήτω».

Τί νὰ ποῦμε περὶ τῶν Οὐράνιων Βουλῶν;

Ἡ στράτευση τῶν πνευματικῶν ὀντοτήτων εἶναι γεγονὸς καὶ ἐνώπιόν Του ὑποκλινόμαστε καὶ ἀναγνωρίζουμε τὶς ὕψιστες Βουλές Του.

Οἱ δύο ἀντίθετες σὲ κατεύθυνση στρατιές, κοινὲς ὡς πρὸς τὸν τόπο καὶ τὸν σκοπὸ τῆς πορείας, ἔλαβαν τὴν καθ’ ὅλα ὅμοια ἀποστολή.

Ἡ ἀποστολὴ ἔχει διαφορετικὸ χῶρο στρατοπέδευσης, λόγω τῆς πορείας πρὸς Βορρὰ καὶ λόγω τῆς πορείας πρὸς Νότο.

Στὴν πρὸς τὰ ἄνω πορεία (πρὸς Βορρὰ) ἐντάσσονται ὀντότητες ποὺ ἔχουν τὴν ἀποστολὴ τῆς κατάταξης καὶ χρήζουν οὐσιαστικῆς παιδείας γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὰ γεγονότα τοῦ πλανήτη. Εἶναι οἱ ὀντότητες ποὺ ἔλαβαν τὴν ἐμπειρία-οὐσία, πλὴν στεροῦνται παιδείας. Ἡ παιδεία θὰ καταξιώσει αὐτὲς τὶς ὀντότητες καί, καταξιωμένες πλέον, θὰ κατέλθουν στὸν πλανήτη – «πεπαιδευμένες» ὡς δότες πνεύματος οὐσίας καί, ἀπὸ αὐτὸ τὸ σχῆμα, ὡς δότες ἐπιστήμης.

Στὴν πρὸς τὰ κάτω (πρὸς Νότο) πορεία θὰ ἐνταχθοῦν οἱ ὀντότητες ποὺ θὰ καταταγοῦν στὰ πνευματικὰ τάγματα τοῦ πλανήτη, γιατὶ «ἐννόησαν ἐν πληρότητι πνεύματος» καὶ ἔλαβαν τὴν ἐπιστημονική τους κατάρτιση καὶ καταξιώθηκαν χάρη στὸ ἐπιστημονικό τους Ηθος, γνώρισαν τὸν οὐσιαστικὸ σκοπὸ καὶ θὰ λάβουν τὴ δραστηριότητα τῆς οὐσίας στὸν πλανήτη αὐτεπάγγελτα, χωρὶς διεργασίες προπαρασκευῆς τους στὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα. Εἶναι οἱ πανέτοιμοι διδάσκαλοι, οἱ ἄμεσοι δότες, οἱ σωτῆρες ποὺ ἔλαβαν τοὺς συμπαντικοὺς κανόνες μὲ τὰ οὐσιαστικὰ κύτταρα καὶ ἐξελίχθηκαν ἐμπειρικά, οὐσιαστικά, ἐπιστημονικά – πάντως ἐξελίχθηκαν μὲ πληρότητα γνώσης ὅτι ἔλαβαν τὸν σκοπὸ τοῦ γίγνεσθαι ἐκ τοῦ Θείου Ὀνόματος.

Τοὺς πρώτους θὰ ἐκπαιδεύσουμε, τοὺς δεύτερους θὰ ἀποδεχθοῦμε, γιατὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ σᾶς ἐκπαιδεύσουν ὁριακὰ καὶ συνειδητά, ἀφοῦ πρώτιστα δώσουν τὸ μεγάλο παρὸν στὸν Πυρήνα καὶ λάβουν ἐξ Αὐτοῦ τὸν ρόλο τοῦ δασκάλου, πάραυτα καὶ χωρὶς ἀναβολές.

Ἐντὸς τοῦ σημαντικοῦ μήνα ποὺ προείπαμε, λάβαμε τοὺς ἄφθαρτους καὶ τοὺς διορίσαμε-τοποθετήσαμε στὰ ἰδιαίτερα μέλλοντα γεγονότα μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι τὸ μέλλον τοῦ πλανήτη θὰ στεφανωθεῖ μὲ πνευματικὸ κάλλος ἐκ τῶν μορφῶν τοῦ Πνεύματος.

Ἡ γέφυρα ποὺ στήθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1996 γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὸ 1997 ἔχει ἀγγιχτεῖ καὶ εὐλογηθεῖ ἀπὸ τὸν Οὐρανό.

Κατέστη Κλίμακα γιὰ τὰ ὄντα τῆς «ἀναβαθμισμένης οὐσίας».

Αὐτὴ ἡ εὐλογημένη κλίμακα θὰ σᾶς ὁδηγεῖ στὴ μετὰ τὸ 2000 μ.Χ. ἐποχή. Αὐτὴ ἡ κλίμακα θὰ καθορίσει τὸ 1998 ὡς στάδιο σημαντικῆς ἐξέλιξης.

Ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν τῶν Οὐράνιων Tαγμάτων, ἡγεῖται τὸ Φῶς ἐκ τῆς Οὐσιαστικῆς Ἄρχουσας Τάξης.

Τὰ Σχέδια ἐρευνήθηκαν ἀπὸ τὸν Ταξίαρχο τῶν Οὐρανῶν καὶ ἀπὸ τὰ σχέδια λαμβάνονται μορφὲς ἑνοποιημένες καὶ κατατάσσονται στὰ μέγιστα τοῦ οὐσιαστικοῦ, πλανητικοῦ καὶ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι.

Ἀπωλέσαμε τὴν ταυτότητά μας γιὰ χάρη σας καὶ γιὰ χάρη Του, ἀναγγέλλουμε ὅτι παριστάμεθα στὰ γήινα, ἀγωνιζόμενοι γιὰ τὸ κοινὸ κοσμικὸ γίγνεσθαι.

Ἤδη σᾶς ἄγγιξε ἕνα σχῆμα φωτεινῆς Ἀγάπης.

 


397 Ὁ τίτλος τοῦ παρόντος κεφαλαίου ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ Paul-Amadeus Dienach, ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Γ. Μ. Παπαχατζὴ ὡς Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, σ. 494 κ.ἀ. [Σ.τ.Ε.]

398 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 298.

399 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 377.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ