06.11 | Πλανητική Κοινωνία – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

11. Πλανητικὴ Κοινωνία

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

Εὐλογοῦμε τὸν Κύριο. Εἶναι ὁ ἄφθαρτος Ἥλιος καὶ θὰ εἰσχωρήσει στὸν πλανήτη σας «ὡς φῶς ἐκ φωτὸς ἀληθινοῦ».

Αὐτὸ τὸ βιβλίο ποὺ ὑπαγορεύουμε εἶναι οὐσιῶδες καὶ θὰ ἐνταχθεῖ στὴ συνείδηση τῶν ὀντοτήτων μὲ διάθεση ἀποδοχῆς.

Ἕνας κόσμος ποὺ ἄγεται καὶ φέρεται ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς σκληρότητας, τῆς βιοτικῆς ἀνάγκης καὶ τῆς ἀνάγκης τῆς ἐπιβίωσης σταδιακὰ θὰ ἐκλείψει, καὶ θὰ ἐκλείψει μὲ ἐπικείμενη πεπεισμένη συνείδηση «ὅτι ἔχει παρέλθει ἡ πορεία τοῦ ἰσχυροῦ», ἀφοῦ οἱ ἰσχυροὶ καὶ οἱ ἀδύνατοι θὰ καταστοῦν ἰσότιμα μέλη τῆς νέας κοινωνίας, τῆς Νέας Πλανητικης Κοινωνίας.

Ἡ πλανητικὴ κοινωνία θὰ ἀπορρεύσει ἀπὸ τὴν ὡριμότητα, θὰ ἀναβλύσει φῶς σοφίας, φῶς ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ Δημιουργοῦ.

Ἡ πλανητικὴ ὡριμότητα θὰ εἰσχωρήσει στὰ κύτταρα τῶν ὄντων καὶ οἱ ὀντότητες, βαλλόμενες ἀπὸ πνευματικὲς διεγέρσεις, θὰ τείνουν στὴν κατανόηση τῆς ὑπαρξιακῆς τους θέσης.

Οἱ διεγέρσεις, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ὀντότητα, θὰ διεγείρουν ἐρεθιστικὰ φυτὰ καὶ ζῶα καὶ θὰ ὠθήσουν αὐτὸ τὸ νεοποιημένο φυτικοζωϊκὸ βασίλειο σὲ ἄλλους τρόπους σκέψης καὶ βίωσης.

Τὸ φυτικοζωϊκὸ βασίλειο σκέπτεται, ὑπάρχει σκεπτόμενο, γιατὶ διαθέτει κέντρα καὶ ὄργανα πληρότητας καὶ τελειότητας γιὰ ἐγγραφὲς τρόπων ζωῆς. Αὐτὰ τὰ κέντρα τῆς ἐξέλιξής τους θὰ παίρνουν οὐσιαστικὰ μηνύματα ἀπὸ τὸν Συμπαντικὸ Νοῦ καὶ θὰ ὑπάρχουν συνειδητὰ γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς πλανητικῆς κοινωνίας καὶ τῆς συμπαντικῆς ἁρμονίας.

Αὐτὰ τὰ ὄντα θὰ ἰδιαιτεροποιηθοῦν μέσα στοὺς κύκλους τῆς πορευτικῆς τους ἀναβάθμισης καί, ἐντὸς τῶν κύκλων αὐτῶν, θὰ ἀποβοῦν Εμπειρικα Οντα οὐσίας καὶ γνώσης.

Ἐνόσω ὁ κύκλος θὰ βιώνεται ἐμπειρικὰ μὲ τὴν τοποθέτηση συνείδησης στὸ οὐσιαστικὸ ἐγκεφαλικό τους κύτταρο καὶ μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς σὲ παλμικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸ γίγνεσθαι τοῦ Σύμπαντος, ὅλοι οἱ ὀργανισμοὶ ποὺ θὰ περιέρχονται σὲ κατάσταση ζωῆς, δηλαδὴ οἱ ζῶντες, θὰ εἶναι στὴ διάθεση τοῦ συμπαντικοῦ σκοποῦ καὶ θὰ λαμβάνουν τὸν ἑκάστοτε ρόλο – ἐνεργοποιούμενοι συνειδητὰ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ρόλου, γιατὶ οὐδέποτε θὰ βρίσκονται σὲ παθητικὴ στάση ἐνώπιον τοῦ δημιουργικοῦ γίγνεσθαι.

Τὸ δημιουργικὸ γίγνεσθαι θὰ ἡγηθεῖ τοῦ σαρωτικοῦ κινήματος καί, ἀπὸ αὐτὸ τὸ κίνημα ἐμπνεόμενοι, θὰ ἀπολαύσουμε τὴ μεγάλη ἐξέλιξη.

Ὁ κόσμος τοῦ ζωικοῦ βασιλείου θὰ βιώσει τὴν εὐαισθητοποιημένη πορεία του μὲ βήματα ὁριζόμενα ἀπὸ τὴν ἀναλογία τῆς ἐξέλιξης, ποὺ ἤδη τοποθετεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα.

Ἕνα βασίλειο μορφῆς θὰ ποιηθεῖ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου οἱ ζωικοὶ ὀργανισμοὶ θὰ πορευτοῦν ἐν εἰρήνῃ, ἕνα βασίλειο βιολογικὰ ἐξελίξιμο, ἀποφασιστικῆς μορφῆς γιὰ τὸ οὐσιαστικὸ καὶ τὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι.

Ἐνῶ τὰ φυτὰ θὰ συνυπάρχουν μὲ τὴν ἀνθρώπινη ὀντότητα σὲ σχέση κατανόησης καὶ ἀγάπης μὲ τὸ ζωικὸ βασίλειο, θὰ συναντηθοῦν ἀπόλυτα, θὰ συνυπογράψουν «ἐν νοήσει» τὴ διασφάλιση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀπόλυτης ἁρμονίας στὰ ἐπίπεδα τοῦ πλανήτη σας. Ἕνα «γίγνεσθαι ποιοτικὸ» θὰ ἀναγάγει τὴν οὐσία τῆς ὕπαρξης, τὴν ὁποιαδήποτε ὑπάρχουσα οὐσία ζωῆς.

Ἕνα ποιοτικὸ γίγνεσθαι θὰ «ἀνοιχθεῖ» ἐνώπιον τῶν οὐσιαστικῶν ὀφθαλμῶν φυτῶν καὶ ζώων καὶ ὁ φυτικοζωικὸς κόσμος θὰ συνυπογράψει τὴν πρώτη συνθήκη φιλίας καὶ ἀγάπης.

Τὰ φυτικοζωικὰ ὄντα θὰ νοήσουν ὅτι ὑπάρχουν οὐσιαστικὰ καὶ ἡ νόηση τῆς οὐσιαστικῆς ὕπαρξης ἀμφοτέρων θὰ ἐγγραφεῖ στὴ μνήμη τοῦ ἐγκεφαλικοῦ τους νοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ συνειδητὴ καὶ ἄριστη διεύρυνση τῶν ζητουμένων.

Τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα θὰ νοήσουν τὴν ὕπαρξή τους καὶ αὐτὴ ἡ νόηση θὰ εἰσχωρήσει δομικὰ ἐντὸς τῶν γήινων ἐπιπέδων σὲ οὐσιαστικὰ στάδια ἀνάπτυξης, οὕτως ὥστε ἡ ἀναγωγὴ τοῦ φυτικοζωικοῦ βασιλείου νὰ ἐπηρεαστεῖ καὶ ἀπὸ τὴν ἀναγωγὴ τῶν ὀντοτήτων τοῦ πλανήτη, μὲ τὸν σκοπὸ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνα ρεῦμα σύμπνοιας ὠθούμενο πρὸς τὰ ἄνω καὶ συνεννοούμενο μὲ τὰ συμπαντικὰ ρεύματα ροῆς «τῶν μορίων λειτουργικῆς τελειότητας».

Ἕνα κύμα ἀγάπης θὰ συνεπάρει τὸν ἐγκεφαλικὸ νοῦ τῶν ὄντων καὶ ἕνα στάδιο βίας θὰ ἀπέρχεται σοφὰ μὲ ἀναμνήσεις πόνου.

Τὸ ἕνα βασίλειο θὰ ὑπάρχει γιὰ τὸ ἄλλο καὶ ὅλα μαζὶ θὰ ὑφίστανται γιὰ τὸ Ενα.

Θὰ ποιηθεῖ ἔργο ποίησης ἐκ τῶν οὐσιῶν ποὺ θὰ δοθοῦν σὲ ὅλα τὰ βασίλεια (φυτά, ζῶα, ἀνθρώπους). Εἶναι δύσκολο νὰ περιγραφεῖ αὐτὸ τὸ «κίνημα εἰκόνας ἀγάπης». Πράγματι, ἕνα κίνημα ἀγάπης θὰ λάβει τὴν ἀρχική του στάση καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ κίνημα θὰ εἰσχωρήσουν στὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι πρωτοποριακὲς ἀποφάσεις καὶ πράξεις οὐσίας.

Τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα νοοῦν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο συνειδητὰ καὶ ἡ νόησή τους θὰ κωδικοποιηθεῖ
συμπαντικά, θὰ ἀκούουν, θὰ ἀγαπιόνται, θὰ συμβιώνουν μὲ συμβίωση σεβασμοῦ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ «σέβομαι τὸν συμπαντικὸ χῶρο», θὰ ὑπακούουν στὸν Συμπαντικὸ Νόμο μὲ ὑποτακτικὴ διάθεση ποὺ θὰ προέρχεται ἀπὸ τὴ νόησή τους.

Τὰ φυτὰ θὰ προσφερθοῦν συνειδητὰ στὸ ζωικὸ βασίλειο μὲ ἀγάπη καὶ ὑπακοὴ καὶ ἡ προσφορά τους αὐτὴ θὰ λάμπει μέσα σὲ φῶς ταπεινοφροσύνης καὶ εἰρήνης καὶ μέσα σὲ φωτεινὰ εἰσαγωγικὰ πλαίσια οὐσίας γιὰ τὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι.

Οἱ ποιημένες μορφὲς τῶν ὄντων θὰ ἐξέρχονται ἀπὸ τὰ ἐμπειρικά τους ἐπίπεδα καὶ θὰ εἰσέρχονται σὲ ἐπίπεδα περαιτέρω ἐξέλιξης ἐντὸς διαδικασιῶν χρονικῆς ἀστραπῆς. Θὰ βιώνουν τὴν ἐμπειρικὴ πορεία τους καὶ ἐντὸς ἐλάχιστου χρόνου –ἀφοῦ λάβουν τὰ ἐμπειρικά τους βιώματα οὐσιαστικά, νοητικὰ καὶ συνειδητὰ– θὰ ἐπανέρχονται σὲ ἐπίπεδα ἐξέλιξης μὲ σημαντικὲς ὑποστηρίξεις ἀπὸ τὴ συμπαντικὴ διάθεση.

Φανταστεῖτε ὅτι τὰ ζῶα θὰ ζοῦν κάποτε σὲ τέτοια ἐπίπεδα ἐξέλιξης, ὥστε θὰ ἀνακαλέσουν τὴν ἀγριότητά τους καὶ τὴν κάλυψη τῆς ἀνάγκης ἐπιβίωσής τους (τὴν τροφὴ) θὰ τὴν ἀναζητήσουν συνειδητὰ «ἀλλοῦ» καὶ ὄχι στὰ ὅμοιά τους. Ἡ ἀγριότητα θὰ ἀναδομηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἡ ἀγάπη θὰ εἰσέλθει στὰ κύτταρα τοῦ ἐγκεφαλικοῦ νοῦ μὲ σχέδια οὐσιαστικὰ γιὰ τὴν «πορεία βελτίωσης».

Τὰ ζῶα θὰ συμβιώνουν εἰρηνικὰ μὲ ἀμοιβαῖο σεβασμὸ καὶ ἀγάπη καὶ ὁ νόμος τῆς ζούγκλας θὰ μεταγλωττιστεῖ διεθνῶς ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ αὐτὴ ἡ ὑπέροχη ἀγάπη θὰ ὑπερπροστατευθεῖ ἀπὸ τὸ Θεϊκὸ Σχέδιο. Ὁ λύκος θὰ «βόσκει» μὲ τὸ ἀρνὶ καὶ τὸ λιοντάρι θὰ ἐγκαταλείψει τὴ βία καὶ τὴν ἀγριότητα καὶ θὰ προσφέρει μόνο τὴν ἀγάπη του πρὸς ὅλους.

Ἕνα βασίλειο στὰ γήινα ἐπίπεδα θὰ συγκλονίσει.

Σήμερα σᾶς δίνουμε τὴν ἀλήθεια ἑνὸς ἔργου τέχνης καὶ ἰδιαίτερης σοφίας. Αὐτὸ τὸ ἔργο τῆς ἰδιαίτερης τέχνης καὶ ἰδιαίτερης σοφίας σᾶς τὸ ἀποκαλύπτουμε γιὰ νὰ τὸ λάβετε πραγματικὰ μέσα στὰ κύτταρα τῆς πίστης σας, νὰ τὸ βιώσετε μὲ ἀποδοχὴ καὶ καλὴ διάθεση.

Εἴμαστε στὴ διάθεσή σας. Δὲν ὁρίζουμε, ἀναμένουμε ὀντότητες καὶ ἐλπίζουμε νὰ τὶς λάβουμε καὶ νὰ λάβουν, μὲ ὅλα τὰ κύτταρα τῆς νόησης καὶ τῆς ἀγάπης γιὰ νόηση.

Πλησιάζει ὁ 21ος αἰώνας, αἰώνας ποὺ θὰ θέσει τέρμα στὶς ἀερολογίες, στὶς φοβίες, στὶς μικρολογίες, στὰ «θηρία».

Ὁ Θεὸς σᾶς ὠθεῖ στὴν ἀλήθεια τῶν Γραφῶν καὶ οἱ Γραφὲς ἑρμηνεύονται πάντοτε στὸ πλαίσιο τῆς Ἀγάπης. Στὸ πλαίσιο τῆς Ἀγάπης ζεῖ ὁ Θεὸς καὶ ὄχι στὸ πλαίσιο τοῦ μίσους μὲ τάσεις ἐκδίκησης. Ἐλᾶτε σὲ Εκεινον μὲ ἀγάπη καὶ μόνο, καὶ Εκεινος θὰ σᾶς λυτρώσει ἀπὸ τὴν ἄγνοια, τὴν ἀμάθεια καὶ τὴ ματαιοδοξία. Εκεινος θὰ σᾶς διδάξει ὅτι τὸ θηρίο τῆς Ἀποκάλυψης εἶναι ὁ καθένας σας, ποὺ πρέπει νὰ παλέψει μὲ τὸν ἐγωπαθὴ ἑαυτό του, αὐτὸ τὸ θηρίο ποὺ φωλιάζει μέσα του.

Ἀπὸ τὰ μηνύματά μας λάβετε τουλάχιστον σημεῖα δύναμης, γιατὶ εἶναι σημαντικὰ τὰ ὅσα σᾶς δίνουμε.

Ἐνταχθεῖτε στὸν οὐσιαστικὸ ρόλο τοῦ τωρινοῦ σας κύκλου.

Ἀπὸ τὰ σχήματα τῆς πορείας βελτίωσης τοῦ φυτικοζωικοῦ βασιλείου θὰ προκύπτουν ἀνακάμψεις ποὺ θὰ ἀπέρχονται σὲ ἄλλους ἐμπειρικοὺς κόσμους βελτίωσης γιὰ τὴ σοφὴ Ἁρμονία τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι. Οἱ ἀνακάμψεις θὰ εἰσχωροῦν σὲ ἰδιαίτερα ἐπίπεδα ζωῆς, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι θὰ ἐπηρεάζουν ἰδιαίτερα ἐπίπεδα ζωῆς καὶ οὕτω καθεξῆς. Στὸ τέλος, τὸ κύμα ἁρμονίας θὰ συνεπάρει τὰ φυτικοζωικὰ ἐπίπεδα ἐξέλιξης καὶ ἐντὸς τῆς συμπαντικῆς ἁρμονίας θὰ εἰσχωρήσουν μέγιστα ἁρμονικὰ μόρια, ποὺ θὰ τὰ ἀποκαλέσουμε «μόρια οὐσιαστικῆς κατεύθυνσης», γιατὶ ἀπὸ αὐτὰ θὰ κατευθυνθεῖ οὐσιαστικὰ ἡ πορεία τοῦ Σύμπαντος πρὸς τὴν τελειότητα.

Οἱ λαοὶ τῆς Γῆς θὰ καθοριστοῦν προνομιακά, ἐκτὸς γεωγραφικοῦ χάρτη.

Θὰ ὑπεισέλθουμε σὲ θέματα δομοτομῆς τῶν ὄντων καὶ θὰ σᾶς διδάξουμε τὴν ὀντολογία, ποὺ ἰδιαίτερα θὰ λάβει ἐξέλιξη σὰν ἐπιστήμη μὲ τὴν ὁρολογία τῆς «Ὀντολογικῆς Ἱστορίας».

Θὰ ἔχετε τὴ χαρὰ νὰ διδαχτεῖτε τὴν ἱστορία τῶν ὄντων-ὀντοτήτων τῆς Γῆς μὲ σαφήνεια, ἀκρίβεια, οὐσία καὶ δομή.

Κάποτε ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς δεχτεῖτε καὶ ἀφομοιώσετε τὰ μηνύματά μας θὰ πεῖτε ὑπεύθυνα ὅτι «χαρήκαμε πολὺ γιὰ τὸ ἔργο ποὺ δίνουμε στὰ παιδιά, στοὺς νέους, στοὺς ὥριμους καὶ στοὺς γέροντες». Θὰ νιώσετε τὴν ἰδιαιτερότητα καὶ τῆς δικῆς σας προσφορᾶς στοὺς Συμπαντικοὺς Νόμους καὶ θὰ ἐκπλαγεῖτε γιατὶ «κάποτε» λάβατε τὴ Νομοθεσία τοῦ Σύμπαντος πρὶν ἀπὸ τὴ γραφή της στὰ γλωσσικά σας ἰδιώματα.

Ὅλα ἐντέλει θὰ συμβοῦν σύμφωνα μὲ τοὺς Νόμους τοῦ Σύμπαντος, γιατὶ οἱ Νόμοι αὐτοὶ δὲν λαθεύουν, δὲν εἶναι ἀσταθεῖς καί, στὰ χαώδη σκοτάδια τῆς λήθης, λαμβάνουν τὸν ρόλο τῶν ἀστεριῶν καὶ τῶν φάρων.

Ἕνα ὄνομα Ἀγάπης ἂς συνεπάρει τὴν ὕπαρξή σας. Τὸ Ονομα Ιησους. Αὐτὸ τὸ ὄνομα εἴμαστε καὶ εἶστε.

Εἶναι τὸ Ποίημα τῆς Ζωης, γιατὶ εἶναι ὁ Λυτρωτής.

Αὐτὸ τὸ ὄνομα φυλάξτε το μέσα στὴν ψυχή σας, γιατὶ εἶναι ἡ Ουσία σας!

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν τὴν τόλμη νὰ νοήσουν τὸν σκοπὸ τοῦ Συμπαντικοῦ Σχεδίου εἶναι ἐλάχιστοι.

Αὐτοὶ οἱ τολμηροὶ γίνονται συνήθως στόχος τῶν μικρῶν, τῶν δειλῶν καὶ τῶν ἄτολμων.

Κατανοῆστε ἐπιτέλους ὅτι «σημεῖα μέγιστα συμβαίνουν στὸν Συμπαντικὸ Κόσμο» καὶ αὐτὰ τὰ σημεῖα σᾶς δίνουμε μὲ φόβο Θεοῦ, πάθος καὶ δέος.

Συμβαίνουν κλονισμοὶ θεμελίων καὶ ἐσεῖς δὲν πρέπει νὰ εἶστε ἀπόντες ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς θεμελιακοὺς κλονισμούς, γιατὶ ἐνώπιον τῶν κοσμικῶν σεισμῶν σᾶς θέλουμε παρόντες –οὐσίᾳ, πνεύματι καὶ σώματι– καὶ ὄχι θεατὲς ἀσυνειδησίας ἢ θεατὲς ἄχροους καὶ ἀμέτοχους στὰ Μέγιστα φοβερὰ καὶ Ουσιώδη.

Οὐσίες καὶ Γραφὲς ἑνοποιοῦνται γιὰ τὸ κοσμικὸ γίγνεσθαι, γιατὶ τὸ κοσμικὸ γίγνεσθαι εἶναι συνδεδεμένο ἄρρηκτα μὲ τὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν αὐτὲς οἱ δύο οὐράνιες κατευθύνσεις διαιρετά. Θὰ συνυπάρξουν κοινὰ καὶ ἀδιαίρετα ἐντὸς κανόνων συμπαντικῆς κοινωνίας ποὺ θὰ ἠχεῖ ἁρμονικὰ καὶ ἀδιαίρετα μὲ τοὺς παλμοὺς τῆς πλανητικῆς καρδιᾶς.

Ὁ Συμπαντικὸς Νοῦς θὰ εἰσχωρεῖ στὰ μόρια τὰ οὐσιαστικὰ τῶν ὄντων καί, ἀπὸ αὐτὰ τὰ μόρια ποιότητας, θὰ ἀρχίσει ἡ πορεία ἐξέλιξης τῶν ὄντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ