06.10 | Αέναη Ροή Φωτός – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

10. Ἀέναη Ροὴ Φωτός

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

Στὶς προηγούμενες πνευματικὲς συναντήσεις μας, εἴπαμε γιὰ τὰ σημεῖα ἐκεῖνα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ποὺ θὰ ὑποστηριχθοῦν καὶ ἀποφασιστικὰ θὰ προστατευτοῦν ἀπὸ τὸ «χέρι τοῦ Θεοῦ», ποὺ «θὰ κατέλθει ἐξ Οὐρανῶν γιὰ νὰ χαρίσει τὶς παροχές Του» στὰ ἀγαπημένα ὄντα τοῦ πλανήτη σας.

Ἕνα πελώριο, φιλόστοργο, ζεστὸ «χέρι» θὰ ἀγκαλιάσει τὸν πλανήτη μὲ διάθεση ὑπερπροστασίας καί, ἐντὸς τοῦ πλανήτη, τὸ χέρι τῆς Ἀγάπης θὰ ἐναποθέσει τοὺς σπόρους ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ ἀναγεννηθοῦν οἱ ψυχὲς τῶν ὄντων ἀπὸ τὸ φῶς, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀλήθεια.

Οἱ σπόροι ποὺ θὰ εἰσχωρήσουν στὰ σπλάχνα τῆς Γῆς, θὰ ἀναγεννηθοῦν καὶ θὰ ἐξέλθουν στὸ φῶς τῆς στοργικῆς ἀγάπης καὶ θὰ ἀναπτυχθοῦν «ἐν μέσῳ εὐλογημένων στιγμῶν» γιὰ νὰ καρποφορήσουν τοὺς εὐλογημένους καρποὺς ποὺ θὰ θρέψουν τὰ εἴδη τοῦ εὐλογημένου ζωικοῦ κόσμου.

Ὁ ἄνθρωπος, ἐντὸς τοῦ συστήματος τῆς γήινης ἀναγέννησης, θὰ λάβει τὴν ἐξέλιξη πρώτιστα ἀπὸ τὰ νοητικά του κύτταρα καὶ κατὰ δεύτερο λόγο ἀπὸ τὰ ὑλικοβιοτικά του κύτταρα, σὲ μιὰ σχέση συμμαχίας, συμφωνίας καὶ εἰρήνης.

Τὰ ὄντα θὰ εἰσχωρήσουν στὶς «ἐπαναστατικὲς διαδικασίες συνύπαρξης», στὶς πρωτοπόρες διαδικασίες ἀγάπης καὶ συμφιλίωσης.

Ἐνῶ οἱ διαδικασίες τῆς ζωῆς στὸ πλαίσιο τῶν διαδικασιῶν τοῦ πλανήτη θὰ λογίζονται ἁρμονικές, γιατὶ θὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἁρμονία, ἕνας ὁρίζοντας οὐσιαστικὸς θὰ καλωσορίσει τὰ οὐράνια στοιχεῖα ποὺ θὰ τὸν διαπερνοῦν καὶ θὰ κατέρχονται ἐντός σας.

Ὁ ὁρίζοντας αὐτὸς δὲν θὰ ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ τέλους τῆς ὅρασης, δὲν θὰ ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ συνόρου μεταξὺ Οὐρανοῦ καὶ Γῆς. Αὐτὸς ὁ ὁρίζοντας, ποὺ θὰ τὸν ἀποκαλοῦμε οὐσιαστικό, θὰ ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ «ἀνοίγματος» πρὸς τὰ ἄνω, ἀφοῦ ἑκατομμύρια φτερὰ θὰ σᾶς λαμβάνουν ἀπὸ τὰ οὐσιαστικά του σημεῖα καὶ θὰ σᾶς μεταφέρουν σὲ ἄγνωστα-γνωστὰ σχήματα ζωῆς.

Ἐντὸς τοῦ «οὐσιαστικοῦ ὁρίζοντα» θὰ εἰσχωρήσει φῶς ἐκ τοῦ Πυρήνα καὶ ἕνα ἰδιαίτερο γνώρισμα τοῦ Πυρήνα θὰ ἁπαλύνει ἐν εἰρήνῃ τὴν ἰδιαίτερη πορεία τῆς δύσκολης ζωῆς σας.

Ἕνα ὑπερκόσμιο φῶς, λευκόχρυσο, θὰ διαχέεται ἀπὸ τὸν ὁρίζοντα στὴ Γῆ, τὸ ὁποῖο θὰ ἐξέρχεται ὑπὸ μορφὴ ροῆς –ἡ μορφὴ τῆς ροῆς θὰ εἶναι σύμπνοια Οὐρανοῦ καὶ Γῆς– καὶ αὐτὴ ἡ ὑπὸ μορφὴ ροῆς ἐκβολὴ τοῦ φωτεινοῦ σχήματος θὰ διαχέεται ἄνωθεν τοῦ πλανήτη σας καὶ θὰ τὸν φωτίζει, καθιστώντας περιττὸ ὄχι μόνο κάθε εἴδος τεχνητοῦ φωτός, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἀκόμα τὸ φῶς τοῦ ἥλιου.

Ἡ νύχτα θὰ λαμβάνει στὴν ψυχή της τὶς χρυσὲς σταγόνες καὶ τὴ χαρούμενη ὄψη τῆς «εὐλογημένης ἡμέρας», ἐνῶ τὰ ἀστέρια θὰ ἐρευνοῦν τὸν οὐρανὸ μὲ ἔκφραση καὶ ποίηση – καί, ἐπίσης, εὐτυχισμένες τροχιὲς θὰ κατέρχονται καὶ θὰ ἐπανέρχονται στὰ οὐσιαστικὰ δώματα.

Καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς […]. (Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 22:5)

Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον […]. (Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 21:1)

Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαύσουσι καὶ πενθήσουσιν ἐπ’ αὐτῇ, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι […]. (Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 18:11)

Οἱ ἄνθρωποι θὰ ἔρθουν πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τὴ Δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν αἰωνιότητα καὶ τὸ ἄπειρο καὶ τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῶν ὄντων. Οἱ φραγμοὶ τῶν φυσικῶν νόμων δὲν θὰ ἰσχύουν καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ ὑψωθοῦν πάνω ἀπὸ τὰ στενὰ ὅρια τοῦ χωροχρόνου. Μιὰ καινούρια, ἄμεση πηγὴ γνώσης θὰ καταδείξει τὴν ἀπίστευτη Πραγματικότητα καὶ θὰ ἀποκαλύψει τοὺς καθολικοὺς σκοποὺς καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς.404

Θὰ καταδειχθεῖ ἡ ἀληθινή, ἡ ἀπίθανη ἔκταση τοῦ Πραγματικως Υπάρχοντος καὶ ἡ ἀτέλεια τοῦ φαινομενικοῦ κόσμου. Θὰ πέσουν οἱ παρωπίδες τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ δοῦν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ «μάτια» πὼς μέσα στὸ ἀπέραντο Σύμπαν τὸ ἀνθρώπινο βιολογικὸ εἶδος δὲν κατέχει κατ’ ἀνάγκη τὴν ὕψιστη ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ βαθμίδα καὶ πὼς οἱ νοητικὲς καὶ πνευματικὲς κεραῖες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι «πεπερασμένες».405

Θὰ καταδειχθεῖ ὅτι οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Ἰησοῦ δὲν ἦταν «ἁπλὰ λόγια» παρηγοριᾶς σὲ ἕναν δυστυχισμένο καὶ ὑποδουλωμένο λαό, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο – ἔχουν κύρος πολὺ πέρα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ δόθηκαν καὶ ὅτι ἔχουν νόημα πανανθρώπινο καὶ αἰώνιο.406

Ἕνα νέο σχῆμα ἐποχῶν θὰ προβληθεῖ στὰ μάτια τοῦ πλανήτη σας. Ἐντὸς τοῦ 2000 μ.Χ. σταδιακά, ἁρμονικὰ καὶ εἰρηνικά, οἱ ἐποχὲς θὰ συνυπάρξουν μὲ σοφία καὶ μὲ ἰδιαίτερη συνεργασία θὰ χαράξουν καινούριες πορεῖες.

Ἡ ἄνοιξη θὰ εἰσχωρήσει στὸ πνεῦμα τῆς ἀναγεννημένης ὀντότητας καὶ θὰ τὸ καταστήσει παραγωγικὸ καὶ ὠφέλιμο καὶ στὰ ὄμματα τοῦ ἀνοιξιάτικου ἥλιου θὰ ἀνέρχονται οἱ ὀφθαλμοί σας γιὰ νὰ δοῦν «τὶς πηγές τους, τὶς ρίζες τους».

Στὰ χαμόγελα τοῦ φεγγαριοῦ τῆς Ἄνοιξης θὰ εἴμαστε μὲ συνέπεια, γιατὶ ἐκεῖ θὰ ἔχουμε τὸν τρόπο τῆς συνάντησης, ἐκεῖ θὰ λέμε «χαίρω πολὺ» καὶ θὰ δίνουμε τὸ χέρι μας σὲ ἐσᾶς τοὺς ἀγαπημένους συνοδοιπόρους, ἴσως καὶ συντρόφους – σίγουρα.

Θὰ ἀγαπήσετε μὲ πάθος τὴ Γῆ, θὰ λικνίσετε τὰ ὄνειρά σας στὰ χέρια τῶν λουλουδιῶν, γιατὶ αὐτὰ τὰ εὐλογημένα χέρια θὰ ἀρωματίσουν τὶς πνοές σας καὶ θὰ τὶς καταστήσουν πνοὲς «ἐκ τῆς ὑπέρτατης Πνοῆς».

Ἡ ἀγάπη σας θὰ ἀναζητήσει ὁρίζοντες ἄξιους γιὰ νὰ κατακλιθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν κατάκλιση τῆς ἀγάπης σας θὰ ἀναζητήσετε «ὄνειρα ποιημένα ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ Ποιητοῦ».

Θὰ σᾶς δίνουμε ὅρια εὐλογίας ποὺ θὰ κατέρχονται στὸν χῶρο τῆς ψυχῆς σας καὶ θὰ νιώθετε ὄμορφοι, ὡραῖοι, εὐτυχισμένοι, καὶ αὐτὰ τὰ μόρια θὰ πασχίζετε νὰ τὰ χαρίσετε στοὺς γύρω σας γιὰ νὰ νιώθετε εὐδαίμονες καὶ ἄγγελοι.

Θὰ τὰ σκορπίζετε χωρὶς ἰδιοτέλεια, ἁπλῶς γιὰ νὰ κερδίσετε χαμόγελα ἀπὸ τοὺς γύρω σας καὶ νὰ δώσετε χαμόγελα στοὺς γύρω σας καὶ νὰ ἔχετε πληρότητα ἀπὸ τὴν εὐτυχισμένη ἡμέρα ἢ νύχτα.

Ἡ ἄνοιξη θὰ σᾶς διδάσκει τὴν αἰωνιότητα καὶ ἡ Ανάσταση τοῦ Κυρίου θὰ εὐλογεῖται ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἀπὸ τὶς ἀσώματες Οὐράνιες Δυνάμεις, οὕτως ὥστε ὁ Κύριος νὰ σᾶς προσφέρει τὸ χαμόγελο καὶ τὴν Ἀγάπη Του καθ’ ὅλο τὸν χρόνο τῶν τεσσάρων ἐποχῶν.

Ὁ καλοκαιρινὸς χρόνος θὰ ἀναγγείλει τὴν ἀνάπαυση τῆς Γῆς, γιατὶ θὰ ἀναγγελθεῖ ὁ καρπὸς ποὺ θὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐαρινὴ διεργασία.

Ἡ Γῆ θὰ ἀναπαυθεῖ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ἥλιου μὲ νωχελικότητα παραμυθιοῦ ποὺ μόλις ἄρχισε νὰ τὴ συναρπάζει, νανουρισμένη ἀπὸ τὰ τραγούδια τῆς θάλασσας, ἐνῶ οἱ θάλασσες θὰ λούζουν τὰ μαλλιά της μὲ μύρα καὶ φῶς.

Μέσα στὸ καλοκαίρι οἱ καρποὶ τοῦ ἥλιου θὰ ἐκπληρώνουν τὴν πορεία τῆς εὐλογημένης Γῆς.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ οὐράνιου παραμυθιοῦ ποὺ θὰ ἐκτυλίσσεται στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ἥλιου, ἡ μορφὴ τοῦ πλανήτη θὰ πληροῦται μὲ τελειότητα καὶ εὐλογία καὶ ἁρμονία.

Τὰ χρώματα θὰ ὑπερβοῦν τὸ χρῶμα καὶ τὸ κάλλος θὰ ἀναγεννηθεῖ στὸ γαλάζιο, στὸ χρυσὸ καὶ τὸ χρῶμα τῆς Γῆς, τὸ ἀναγεννημένο, θὰ λάβει οὐσιαστικὰ οὐράνια μόρια χρωμάτων ἀσύλληπτης εἰκόνας καὶ μορφῆς.

Ἕνα πλῆθος ὄντων «φυσιολογικῆς ἀπόκλισης τῆς Μορφης» ἀπὸ τὴ διαδικασία τῆς ἀναγέννησης θὰ κατακλύσει τὸν πλανήτη μὲ πορεία σοφίας, γιατὶ ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσης θὰ συγκλίνουν στὴ δημιουργία ὄντων σοφίας.

Ἡ σοφία ἐν ἁρμονίᾳ θὰ συνυπάρξει μὲ τὸν οὐρανό, τὸν ἥλιο, τὴν πέτρα, τὸ χῶμα, τὴ θάλασσα.

Εὐτυχισμένοι ἐσεῖς, θὰ ἔχετε τὴ δυνατότητα νὰ καλεῖτε τοὺς Ἀγγέλους στοὺς ἀσυμβίβαστους χώρους τῆς ἀγάπης.

Ἡ Ἀγάπη θὰ ὑποκλιθεῖ στὸν πλανήτη καὶ ὁ πλανήτης θὰ ὑποκλιθεῖ σὲ ἐκείνη τὴ Μεγάλη Κυρία, ποὺ θὰ τὸν κυριαρχήσει μὲ διακριτικὴ ἐξουσία κυριαρχίας, ἐνῶ ἀέρινα σχήματα Ἀγγέλων θὰ εἰσέρχονται στὰ νέα σχήματα ζωῆς καὶ θὰ προασπίζουν ὅλα ὅσα ὑφίστανται ἐκ τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου.

Ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ θὰ ἀνατείλει γλυκόμορφο τὸ φθινόπωρο, γένους οὐδέτερου γιὰ ἐσᾶς, γένους ἀρσενικοῦ γιὰ ἐμᾶς.

Ὁ φθινόπωρος θὰ κατέλθει ἀχνόχρυσος, εὐλογημένος, ἐνδεδυμένος διακριτικὰ μὲ ὁμιχλένιους ἥλιους, ὑπεύθυνος καὶ σοβαρός, μὲ σχέδια καὶ ἀποφάσεις ζωῆς.

Δὲν θὰ ἀκολουθήσει φθίνουσα κατεύθυνση, γιατὶ θὰ φυτέψει τοὺς ἀναγεννημένους σπόρους. Θὰ σᾶς ἀνταμείψει μὲ τὴ σοφία του, θὰ σᾶς ἐκπλήξει μὲ τὴν ὑπευθυνότητά του καὶ θὰ σᾶς ὁδηγήσει μαλακὰ στὴ θαλπωρὴ τῆς χειμωνιάτικης ἑστίας.

Ὁ χειμώνας εἶναι μυστήριο, θρησκεία, εὐλογία καὶ εὐλογημένη διαδικασία. Μέσα του τὸ εἶδος τῆς ζωῆς θὰ δοκιμάζεται καὶ πάλι, γιατὶ νέα ὄντα, νέας ζωῆς, μὲ πεῖσμα θὰ εἰσβάλλουν στὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς – γιὰ Εμπειρίες καὶ Ανακύκλωση.

Οἱ κρυστάλλινες χειμωνιάτικες γέφυρες θὰ ἀποτελέσουν μοναδικὰ μονοπάτια ζωῆς στὸ φῶς τῆς θαλπωρῆς τῆς Μεγάλης Γέννησης.

Ἐποχὴ γιὰ ἀνάπτυξη συζητήσεων, ἐποχὴ σοφίας καὶ περισυλλογικῆς πορείας.

Ἐποχὴ οὐσιαστικῆς προπαρασκευῆς.

Τὶς χειμωνιάτικες μέρες καὶ νύχτες συνευρεθεῖτε μὲ τὴν ἀγάπη, τὴ συντροφικότητα, τὴ θαλπωρὴ τοῦ ξύλου καὶ τοῦ χιονιοῦ.

Ὁ πλανήτης σας εἰσέρχεται σὲ ἄλλες διαστάσεις καὶ διαδικασίες ζωῆς.

Θὰ ἀγαπήσετε μὲ πρωτόγνωρο ἔρωτα τὶς ἐποχές του καὶ ἡ πορεία του θὰ ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴν πνευματική σας ὑπόσταση.

Κάθε ἐποχὴ θὰ σᾶς δίνει ὅ,τι δὲν εἴδατε. Τὰ στοιχεῖα τοῦ Οὐρανοῦ θὰ κατέρχονται στὸν ὁρίζοντα καὶ θὰ τὸν καθιστοῦν ἀστραφτερὸ καὶ διάφανο, γιατὶ διάφανος κατέρχεται ὁ Κύριος. Διάφανος, Κρυστάλλινος, Αστήρ, Αγάπη – μὲ διάφανη κίνηση καὶ διάφανη Βούληση.

Σᾶς δωρίζουμε μετοχὲς ἀπὸ τὸ χρηματιστήριο τῆς Ανάστασης.

Σᾶς δίνουμε κείμενα ἐλπίδας.

Ἐντὸς τῶν σχημάτων τῆς Πλανητικῆς Βούλησης Εκεινος εἶναι ὁ πιλότος ποὺ ρυθμίζει τὶς πορεῖες τῶν ἀερογραμμῶν, Εκεινος ἀστράπτει, ποιεῖ ἐξόρμηση, Εκεινος λάμπει ὡς ἀστὴρ καὶ Βασιλέας, Εκεινος ἀναμένει τοὺς ταπεινοὺς στὰ δώματα τοῦ Οὐρανοῦ, Εκεινος ὁρίζει τὰ χέρια τῶν Ἀγγέλων, Εκεινος ἀνοίγει δρόμους ἀγάπης. Εκεινος ἐκλέγει, ἐπιλέγει καὶ συλλέγει.

Ἐκπέμπουμε ἀπὸ κέντρα ὑπέρτατης βούλησης. Σᾶς μεταδίδουμε μηνύματα ἀπὸ τὴν Ὑπέρτατη Βούληση.

Σᾶς ἐπισημαίνουμε: Ὅταν δέχεστε ὅλα αὐτὰ τὰ μόρια φωτὸς νὰ σᾶς λούζουν, ζῆστε τὴ στιγμὴ τῆς διεργασίας, τῆς ὑποδοχῆς – γιὰ νὰ συνειδητοποιήσετε ἐκεῖνες τὶς μοναδικὲς στιγμὲς ποὺ προηγοῦνται τῶν πνευματικῶν σας ἀνοιγμάτων.

Θὰ ἀποτελέσουμε, γιὰ ὅλους ἐσᾶς ποὺ θὰ ἀποδεχθεῖτε καὶ θὰ ἀφομοιώσετε τὰ μηνύματά μας, ἕνα πρωτότυπο σχῆμα τοῦ φυσιολογικοῦ σας γίγνεσθαι, ἕνα σχῆμα ἐνέργειας γιὰ τὴν ἀναγωγικὴ κάλυψη τοῦ πλανήτη.

Ὁ πλανήτης σας ἀπελπισμένα ἐκφράζει τὴν ἀναγωγική του βούληση. Ἡ Γῆ παραποιήθηκε ἀπὸ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπινων ὄντων καὶ ἡ παραποίηση αὐτὴ βρίσκεται σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὸν εὐλογημένο Νόμο τῆς συμπαντικῆς ἁρμονίας καὶ ἰσορροπίας.

«Παραποιῶ» σημαίνει ποιῶ χωρὶς Ηθος. Ἀπομακρύνω τὸ ἦθος ἀπὸ τὴν εὐλογημένη ποίηση, τὴν ποίηση ποὺ ποιεῖται ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Πυρήνα μὲ κύτταρα φωτός.

Ἐφόσον οἱ γήινες ὀντότητες δὲν ἀποφασίσουν συνειδητὰ νὰ ἐνσωματωθοῦν μὲ τὸ Σύμπαν, νὰ γνωρίσουν καὶ νὰ μιλήσουν τὴ γλώσσα του καὶ ἐφόσον δὲν δονηθοῦν ἐντὸς τῶν ἰσχυρῶν κραδασμῶν τῆς συμπαντικῆς διάπλασης καὶ ἀνάπλασης, θὰ ἀπέλθουν ἄγνωστες τοῦ Οὐρανοῦ, ἀγνοούμενες παντελῶς ἐξ Εκείνου καὶ ἀγνοοῦσες τὸν ὑπαρξιακὸ Νόμο. Κατὰ συνέπεια, δὲν θὰ λάβουν μορφὴ στὸν χωροχρόνο τῆς ἀναγεννητικῆς ἀπελευθέρωσης.

Ὁ πλανήτης σας ἔλαβε τὸ χάδι τῆς οὐράνιας χειρὸς ἄπειρες φορὲς καὶ γνώρισε τὰ ἀστρικὰ ὄντα νὰ κατέρχονται μὲ ὑλικὰ ἀγάπης. Αὐτὸν τὸν πλανήτη ἐπιθυμοῦμε νὰ τὸν ἀναγάγουμε εὔρυθμα καὶ ἐντὸς πορείας καὶ χρόνου σοφίας, ἐντὸς ρυθμοῦ ἁπαλῆς κίνησης καὶ ἐντὸς ἀγάπης ποὺ θὰ τοῦ προσδίδει «στάση αἰώνια».

Ἐπιμένουμε νὰ ἐργαστοῦμε στὰ ἄκαρπα σημεῖα τοῦ πλανήτη καὶ νὰ κατονομάσουμε τὰ σημεῖα αὐτὰ ἐλπίδες ζωῆς.

Θὰ ἐμπλουτιστεῖ ὁ πλανήτης μὲ ἐλπίδες ζωῆς, γιατὶ ἕνα μέγιστο σημεῖο ζωῆς φθίνει μὲ προοπτικὲς χαμοῦ.

Κηρύξτε τὸν πόλεμο κατὰ τῆς ἐσωτερικῆς φθορᾶς σας γιὰ νὰ καταπολεμηθεῖ ἡ φθορὰ τῶν πλανητικῶν κυττάρων καί, ἐφόσον τὰ πλανητικὰ κύτταρα καταστοῦν ὑγιῆ, ἀνεξάρτητα καὶ ἀκμαῖα, θὰ ὀνομαστεῖτε ὄντα ὑπερουσίας καὶ ὑπέροχα.

Ἐπιθυμοῦμε νὰ σᾶς προσφέρουμε ὑπερ-ουσίες ἐκ τῆς ἀρχέγονης μορφῆς τοῦ Πυρήνα.

Στείλαμε καὶ θὰ στείλουμε ὑπερ-ουσίες ποὺ εἰσέβαλαν στὸν χῶρο σας μὲ κάθε τρόπο, μὲ πρόκληση πλανητικῶν κραδασμῶν, γιατὶ πρόκειται περὶ οὐσιαστικῶν καταλυτικῶν καθόδων.

Θὰ εἰσχωρήσουν στὸ ἰδιαίτερο κέντρο νόησής σας καὶ πάντα θὰ εἰσχωροῦν «πραγματικά», γιατὶ εἶναι ἀποτέλεσμα οὐράνιας πράξης, ἕνα εἶδος πράξης σὰν πρὶν καὶ σὰν μετά. Ἕνα πρὶν καὶ μετὰ λαμβάνει σχῆμα ἀπόφασης.

Ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα ἡ διαδικασία ἐκπομπῆς καὶ ἐντὸς τῆς Γῆς τὸ ἀποτέλεσμα λαμβάνει τὴ θέση τοῦ σκοποῦ τῆς καθορισμένης διαδικασίας, ὥστε νὰ καταστεῖ ὁ πλανήτης «ἀποτελεσματικὴ διαδικασία ζωῆς».

 


404 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 533.

405 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 653.

406 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 653.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ