Περιεχόμενα

ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Βιβλία Αλήθειας

 • Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

  (Κατὰ Ματθαῖον 13:17)

 • Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.

  (Κατὰ Ἰωάννην 16:12)

 • Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας·
  οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.

  (Κατὰ Ματθαῖον 5:17)

 • Πρεσβύτατον τῶν ὄντων Θεός· ἀγένητον γάρ. Κάλλιστον κόσμος· ποίημα γὰρ Θεοῦ.

  (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος)

ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Οκτώ Βιβλία Αλήθειας

ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Οκτώ Βιβλία Αλήθειας

ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ - ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ - ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Ένατο Βιβλίο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ