06.15 | Ενώπιόν Του (Ομνύομεν) – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

15. Ἐνώπιόν Του (Ὀμνύομεν)

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

Ὄντα ἐσεῖς, ποὺ εἶναι ἀτελεύτητα τὰ λάθη καὶ τὰ πάθη σας, ἀσφαλιστεῖτε στὸν οὐράνιο Ἀσφαλιστή, καταθέστε στὶς οὐράνιες τράπεζες τὰ ὑπάρχοντά σας τὰ πνευματικὰ καὶ φροντίστε νὰ ἀπαλλαγεῖτε σύντομα ἀπὸ τὰ περιττὰ γιὰ ἐσᾶς ὑλικὰ ἀγαθά.

Σᾶς δώσαμε τὸ ἕκτο βιβλίο μὲ φροντίδα ἀγάπης, σᾶς δώσαμε παρενθέσεις ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τῆς Ἀγάπης.

Σᾶς καλέσαμε καὶ σᾶς καλοῦμε –ἐσᾶς τοὺς δύσπιστους, ἐσᾶς τοὺς ἀμφιβάλλοντες, ἐσᾶς τοὺς ἄπιστους, ἐσᾶς τοὺς δῆθεν πιστοὺς– νὰ γνωρίσετε τὸν Δημιουργὸ τοῦ Κόσμου.

Σᾶς Τὸν γνωρίσαμε – δηλαδὴ σᾶς γνωρίσαμε τὸ ἔργο Του, τὴν ἀπεριόριστη Δύναμή Του, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπεριόριστη Ἀγάπη Του γιὰ ἐσᾶς.

Σᾶς καλοῦμε αὐτὴ τὴν ὕστατη καὶ κρίσιμη στιγμὴ νὰ Τὸν γνωρίσετε.

Γνωρίστε Τον μὲ τὴν αἰσθησιακή, μὲ τὴ συναισθηματικὴ καί, προπαντός, μὲ τὴν πνευματική σας ὕπαρξη.

Λατρέψτε Τον μὲ τὴ διάνοια τῆς καρδιᾶς καὶ Εκεινος, ὁ μοναδικός, ὁ ὑπέροχος Χριστός, Αρχων καὶ Βασιλευς θὰ προκαλέσει σεισμὸ στὰ κύτταρα τῆς συνειδησιακῆς σας ἐξέλιξης.

Εὐλογημένη ἐξ ἡμῶν ἡ πορεία σας. Ὁ καθένας θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὰ ὁράματα τῆς ψυχῆς του.

Ὅσοι λαμβάνετε τὰ μηνύματά μας καὶ τὰ ἀφομοιώνετε, θὰ ἔχετε τὴ δυνατότητα νὰ καταστεῖτε ἀστέρες φωτὸς τοῦ πλανήτη σας.

Ὁ πλανήτης σας ἀναταράσσεται καὶ ἀνακινεῖται καὶ ἀνακαινίζεται καὶ ἀναπλάθεται καὶ ἀνακυκλώνεται ταυτόχρονα μὲ τὰ ὄντα, δηλαδὴ τοὺς φιλοξενούμενούς του, καὶ ἐκδηλώνει τὴν ἀγάπη του μὲ τὴν ὑποταγή του στὴν Ἀγάπη.

Θὰ ἀκολουθήσουν τὰ ἑπόμενα βιβλία (ἕβδομο καὶ ὄγδοο) ὅπου σὺν Κυρίῼ θὰ σᾶς δοθοῦν κείμενα μὲ σημαντικὸ περιεχόμενο, γιατὶ θὰ λάβετε τὴν ὀπτική, νοητικὴ καὶ βιολογικὴ εἰκόνα τοῦ πλανήτη καὶ τῶν ὄντων ποὺ θὰ ἀναχθοῦν στὸ ἀνώτατο ζωικὸ βασίλειο, καθὼς καὶ τῶν ὄντων ποὺ θὰ βιώσουν ἁρμονικὰ καὶ οὐσιαστικὰ στὰ κατώτατα βασίλεια καὶ στὰ κυρίως φυτικοζωικὰ βασίλεια.

Ὁ κόσμος τοῦ Σύμπαντος θὰ ὑποστεῖ τὶς μέγιστες μεταβολές, γιατὶ ἐντός του θὰ λάβουν χώρα τὰ μέγιστα φαινόμενα οὐσίας καὶ ἀποτελέσματος, τὰ μέγιστα φαινόμενα αἰτίας καὶ αἰτιατοῦ καὶ τὰ μέγιστα σημεῖα τῆς συμπαντικῆς συμπεριφορᾶς ποὺ θὰ τείνει στὴν ἐκ τῆς ἐπιείκειας διασπορὰ ἀγάπης γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἰσότητας στὴν ἀντιμετώπιση τῶν πάντων.

Στὰ πεδία τῆς ὕπαρξής σας ἡ Ἀγάπη θὰ ἐφαρμόσει τὴν ἰσότητα καὶ ἡ ἰσότητα, μέσα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀγάπης, θὰ ἐνδώσει στὴν ψυχὴ τῆς Δικαιοσύνης καὶ ἡ Δικαιοσύνη θὰ σύρει τὰ ἅρματα τῶν Ἀγγέλων «ὡς ἥλιος» καὶ θὰ εἰσχωρήσει πλέον στὶς καρδιές σας ὡς πίστη καὶ θεότητα καὶ συνείδηση.

Αὐτὴ ἡ θεότητα, ἐνδεδυμένη μὲ τὸ θεϊκὸ μετάξι, «ἂς εἶναι εὐλογημένη», γιατὶ θὰ σᾶς καταξιώσει νὰ γίνετε «μικροὶ θεοί», ὑμνοῦντες τὸν Εναν καὶ Μοναδικο καὶ Αληθινο Θεὸ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βίου σας καὶ κατὰ τὸν χρόνο τοῦ θανάτου σας, ὅταν πλέον ὁ ἀποχωρισμὸς τοῦ ἄυλου καὶ ἀθάνατου ἀπὸ τὴν ὕλη καθίσταται Μέγα Μυστήριο καὶ Μέγα Σημειο γιὰ τὰ οὐσιαστικὰ κύτταρα τῆς ψυχῆς ποὺ νοεῖ καὶ ἐντάσσεται στὰ κύτταρα τοῦ αἰώνιου γίγνεσθαι.

Ὅσο ὁ ἥλιος θὰ τροφοδοτεῖ τὴν ψυχὴ ποὺ ὑπάρχει στὰ γήινα ἐπίπεδα μὲ σῶμα φτιαγμένο ἀπὸ ὕλη, τόσο ἡ ὀντότητα θὰ μετουσιώνεται σὲ ἥλιο κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς ἀποχώρησης καί, ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημαντικὸ καὶ φοβερὸ γεγονός, θὰ εἰσέρχεται στὰ φωτεινὰ ἐπίπεδα γνώσης καὶ ἔρευνας.

Καμία σκιά, κανένα σκότος δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀγγίξει τὴν πορεία της καὶ καμία δύναμη δὲν θὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἀλλάξει, γιατὶ «ἡ ἀθάνατη ψυχή σας εἶναι ἡ ἀπόληξη ἐκ τοῦ Θεϊκοῦ Πυρήνα», ἀφοῦ ἐξ Ἐκείνου ζεῖ, ἐξ Ἐκείνου ἐλπίζει.

Ἡ ζώσα ὀντότητα, αὐτὴ ποὺ ὑφίσταται τὶς διαδικασίες ἐξέλιξης, ἀναμφισβήτητα εἰσέρχεται σὲ ἐπίπεδα διάσπασης σὲ κύτταρα φωτός. Ἐντὸς διαδικασιῶν συμπαντικῶν διασπάσεων, τὰ κύτταρα φωτὸς διαχέονται στὰ συμπαντικὰ κύματα συλλογῆς καὶ κεκαθαρμένα εἰσχωροῦν σὲ εὐθεῖες ποὺ εἰσέρχονται στὸν Πυρήνα.

Οἱ διεργασίες αὐτὲς συγκλονίζουν τὸν Πατέρα καὶ διεγείρεται ἡ συμπαντικὴ μνήμη.

Ἐκεῖ ὁ Πυρήνας εἰσχωρεῖ στὸ Σύμπαν καὶ τὸ Σύμπαν στὸν Πυρήνα.

Ἐκεῖ ἡ ἑορτή, τὸ φῶς, τὸ μεγάλο πανηγύρι, ἐκεῖ ἡ χαρὰ τοῦ Οὐρανοῦ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἑνὸς καὶ μόνο κυττάρου.

Ἐκεῖ ἡ ἀποκάλυψη τῆς πορείας καὶ τῆς Συνένωσης.

Ἐκεῖ ὁ χορὸς τῶν ἀστεριῶν ἐν ρυθμῷ καὶ ἡ οὐράνια μουσικὴ ἐν ἁρμονίᾳ μὲ τὴ συμπαντικὴ ἐκπνοή, ποὺ ἐκπνέει νότες τοῦ οὐράνιου πενταγράμμου, νότες Ἀγγέλων ποὺ ἐναγκαλίζονται τὴν ἁρμονία καὶ εἰσχωροῦν στὴν Ἁρμονία. Ἡ Ἁρμονία εἰσέρχεται στὶς πνοὲς τῶν ἀστεριῶν καὶ τὰ ἀστέρια φορτισμένα κατέρχονται στὸν πλανήτη τῆς φθορᾶς καὶ τῆς ἀθάνατης πλάσης. Ἀπὸ τὶς πνοὲς αὐτῶν τῶν ἀστεριῶν ἀναπνέετε ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς θὰ ἀνέλθετε στὰ ἐπίπεδα αὐτὰ –στὰ στάδια τῆς Υπερουσίας– ὡς ἀναζητητὲς τῆς Ἀλήθειας.

Αὐτὸ τὸ στάδιο θὰ βιώσει ἐντὸς ὀλίγου ἡ ἀνθρωπότητα.

Σᾶς δίνουμε τὶς πηγὲς τῆς Ἀλήθειας. Ἐσεῖς οἱ διανοούμενοι σκεφτεῖτε καὶ ἐρευνῆστε, κρίνετε καὶ ἀποφασίστε. Ἡ ἐπιλογὴ εἶναι δική σας καὶ ἡ ἀπόφασή σας ἀμετάκλητη.

Ἀκολουθῆστε τὸν Κύριο γιὰ νὰ ἐνταχθεῖτε σὲ αὐτοὺς ποὺ μέλλουν νὰ στοιχίσουν τὶς στρατιὲς τοῦ μελλοντικοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Homo Occidentalis Novus, ἢ ἂν τὸ ἐπιθυμεῖτε, ἐξακολουθῆστε νὰ παραμένετε ὀπαδοὶ τοῦ «θηρίου» γιὰ νὰ ἀκολουθήσετε τὴν τύχη του, νὰ εἰσέλθετε δηλαδὴ εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, κατὰ τὸν ἀγαπητὸ Ἰωάννη.408

Οἱ πηγές μας εἶναι χάλαζα καὶ χιὼν καὶ κρύσταλλοι.

Ἐντὸς αὐτῶν θὰ εἰσέλθουν μόνο ὅσοι θὰ κολυμπήσουν μὲ δύναμη καὶ γνώση καὶ συνείδηση στὰ ὕδατα τῆς ἀλήθειας, ἀπὸ ὅπου θὰ ἐξέλθουν καθαροὶ καὶ ἐξαγνισμένοι, προπαρασκευασμένοι γιὰ τὴν τελικὴ φάση τῆς οὐσιαστικῆς τους πορείας. Ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν […].409 Εἶναι δὲ ὁ δεύτερος θάνατος μιὰ κατάσταση ἢ τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς κατάστασης κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἀνθρώπινη ὑπόσταση, ποὺ ἔχει πλέον ἀποβάλει καθετὶ τὸ θεῖο, ἀποστερεῖται τῆς ἀθανασίας καὶ ἔκτοτε παύει νὰ ὑπάρχει ὡς συμπαντικὴ μονάδα. Αὐτὴ ἡ κατάσταση
συμπεριλαμβάνει ὅλους ἐκείνους ποὺ ὑπῆρξαν πρόξενοι ἀπερίγραπτων αἱματοχυσιῶν, τυράννους ποὺ ἐπέφεραν τὴ δυστυχία, ὅλους τοὺς δολοφόνους τοῦ κάλλους καὶ τῆς ἀγάπης, ὅλους τοὺς κατασκευαστὲς ὅπλων καὶ χημικῶν οὐσιῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ὁμαδικὴ θανάτωση ἀνθρώπων, εἴτε αὐτοὶ εἶναι φυσικοὶ αὐτουργοὶ εἴτε ἁπλῶς ἠθικοὶ αὐτουργοί. Ἡ κατηγορία αὐτή, ἐφόσον δὲν ἀποζητήσει τὸ Ελεος καὶ δὲν σπεύσει νὰ ἐνταχθεῖ ἐγκαίρως, δηλαδὴ ἐντὸς τῆς ἐρχόμενης χιλιετηρίδας, στὶς στρατιὲς ἐκείνων ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν τὴ θριαμβευτικὴ πορεία τῶν Ἀγγέλων, θὰ ἐπιστρέψει ἐπὶ τὴν γῆν, ὡς ἦν, καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεόν, ὃς ἔδωκεν αὐτὸ ἀφοῦ προηγουμένως ἀνατραπῇ τὸ σχοινίον τοῦ ἀργυρίου καὶ συντριβῇ τὸ ἀνθέμιον [ψυχὴ] τοῦ χρυσίου.410

Ὁ κόσμος τοῦ πλανήτη σας περιβάλλεται ἀπὸ ἀόρατες οὐσίες ποὺ ἀνέρχονται στὰ ὕψιστα καὶ κατέρχονται στὰ κατώτερα. Τὰ κατώτερα ἐλεοῦνται ἀπὸ τὶς ἀόρατες οὐσίες καὶ λειτουργοῦν δυναμικὰ καὶ ἐν πορείᾳ καὶ στὸν κύκλο τῶν ἐκπομπῶν τοῦ δικαίου. Τὰ κατώτερα ἐλεοῦνται καὶ εὐλογοῦνται καὶ προπαρασκευάζονται στὶς διαδικασίες οὐσίας γιὰ τὰ ἀνώτερα καὶ σὲ αὐτὲς τὶς διαδικασίες εἰσχωροῦν μὲ τὴ γνώση ὅτι ἀνέρχονται ἐντὸς τῶν θεϊκῶν βουνῶν καὶ βουλήσεων καὶ ἐντὸς αὐτῶν ἀπέρχονται γιὰ τὰ ἀνώτατα, τὰ ὁποῖα στὴν οὐσία τους ἔχουν τὸ ὅραμα τῆς Ἀλήθειας.

Κάποτε θὰ ξανασυναντηθοῦμε, κάποτε θὰ ἀνταμώσουμε, κάποτε θὰ ἑορτάσουμε ἐν χορῷ αὐτὴν τὴ συνάντηση καὶ ἴσως σκεφτοῦμε ἢ σκεφτεῖτε:

Αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο

«ἔτυχε» νὰ τὸν συναντήσω

καὶ τὸν ρώτησα

«ποιὸς εἶσαι, ἀπὸ ποῦ ἔρχεσαι;»

Ἐκεῖνος στὴ σύντομη στιγμὴ

τῆς συνάντησής μας

μοῦ ἀπάντησε

ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας κατῆλθε

γιὰ νὰ καταστεῖ ἐρευνητὴς τῶν

οὐρανίων μετὰ σπουδῆς καὶ παρρησίας.

Καὶ πάλι τὸν ρώτησα

«ποιὸς εἶσαι, ἀδερφέ μου,

ἐσὺ ποὺ σκορπίζεις τὸ φῶς τῆς ψυχῆς σου

στὰ πέτρινα χρόνια ποὺ βιώνουμε;»

Ἐκεῖνος μοῦ ἀπάντησε:

«Ἔλαβα τὶς Οὐσίες Του

καὶ ἐντὸς τοῦ πλανήτη σας

“ἀπελευθερώνομαι”

σκορπίζοντας τὶς πνοές μου

στ’ ἀδέρφια ποὺ συνάντησα.

Ἀπελευθερώνομαι γιατὶ σᾶς ἀπελευθερώνω».

Ἂς εἶναι εὐλογημένες οἱ στιγμὲς ποὺ ζήσαμε στὶς πνευματικὲς συναντήσεις μας, ἂς εἶναι εὐλογημένες οἱ δύσκολες ὧρες τῆς ἐπαφῆς. Βιώσαμε τὰ δύσκολα ἀπὸ κοινοῦ.

Ἐπιθυμοῦμε νὰ μεταφέρουμε στοὺς γήινους συντρόφους μας –συντρόφους, μὲ τὴν εὐρεία ἔννοια– τὰ ἀκόλουθα:

1) Ὅτι εἴμαστε φίλοι τοῦ γήινου βασιλείου καὶ ἰδιαίτερα φίλοι «ἑνότητας» ἐκ τῶν Οὐσιῶν Του.

2) Ὅτι λάβαμε τὸν μέγιστο ρόλο νὰ καταστοῦμε ἐρευνητὲς τῶν Γραφῶν γιὰ νὰ σᾶς δώσουμε τὰ μέγιστα σημεῖα.

3) Ὅτι διακατεχόμαστε ἀπὸ ἀπόλυτη συνείδηση καὶ ἀπὸ συνείδηση ἀλήθειας καὶ καθαρότητας. Ἐκπέμπουμε φῶς καὶ ἐκ τοῦ φωτός μας θὰ λάμψει «Εκείνος», γιατὶ τὸ φῶς ποὺ λαμβάνουμε καὶ ἐκπέμπουμε καὶ δίνουμε ρέει ἀπὸ Εκεινον.

4) Ὅτι λάβαμε σχήματα Ἀγγέλων, γιατὶ ἐκ τῆς Πνοῆς Του ἀποκτήσαμε φτεροῦγες καὶ σχῆμα ἀγγελικὸ καὶ ἐκ τῆς Πνοης Του λάβαμε τὴν τιμὴ νὰ Τον ὑπηρετοῦμε.

5) Ὅτι στρατευτήκαμε στὸ Ὄνομά Του καὶ Ενώπιον Του Ομνύομεν ὅτι θὰ Τον ὑπηρετήσουμε γιὰ τὴν ἐπικράτησή Του ἐντός σας καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ εἰσαχθεῖ ἐντὸς τοῦ φωτὸς τὸ σκότος, ἡ ἀρνητικὴ δύναμη.

6) Ὅτι σᾶς ὑποσχεθήκαμε τὰ μέλλοντα. Ὅλα τὰ μέλλοντα κοσμοῦνται ἀπὸ τὴν Παρουσία Του. Ἐκ τῆς ἐπιταγῆς Του σᾶς δίνουμε ὅ,τι σᾶς δίνουμε καὶ γιὰ αὐτὸ Ορκιστήκαμε.

7) Ὅτι θὰ εἴμαστε οἱ παραστάτες στὴν ἀσύλληπτη παρέλαση. Ἐνώπιόν μας σημαιοφόρος ὁ Υπέρλαμπρος Κύριος καὶ ἄνωθεν Εκεινου θὰ καταυγάζει Αἰγίδα Φωτός, ὁ φωτεινὸς Πυρήνας.

8) Ὅτι σᾶς δίνουμε δίκαιους Νόμους καὶ ἐρευνοῦμε τὴν ἠθικὴ τοῦ πλανήτη. Οἱ Νόμοι τοῦ Οὐρανοῦ δίνονται γιὰ τὴν ἐφαρμογή τους στὸν πλανήτη σας.

9) Ὅτι ἀνασαίνουμε ἐκ τοῦ φωτεινοῦ στόματος καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ εἰσέλθουμε στὶς διαδικασίες εἰσπνοῆς σας, πρὸς περαιτέρω ποίησή σας ἐκ τῶν χειρῶν μας.

10) Ὅτι ἐπιθυμοῦμε νὰ εἰσβάλουμε στὸ δογματικό σας γίγνεσθαι γιὰ τὴν ἀνατροπή του, γιατὶ τὸ δογματικό σας γίγνεσθαι ἀναβιώνει τὶς σκοτεινὲς πτυχὲς τοῦ ἐπικίνδυνου Μεσαίωνα.

11) Ὅτι δικάσαμε καὶ καταδικάσαμε τὸ ὄνειδος τοῦ σκαιοῦ Μεσαίωνα. Ὁ Οὐρανὸς ἀπέρριψε καὶ ἀπέβαλε τὸ μεσαιωνικὸ χάος καὶ μὲ θάρρος καὶ χαρὰ σᾶς δηλώνουμε ὅτι οἱ «ἱεροεξεταστὲς» τοῦ Μεσαίωνα θὰ καταδικαστοῦν ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους τῆς Φωτεινῆς Δικαιοσύνης.

12) Ὅτι σᾶς ὁμιλεῖ ὁ Οὐρανὸς καὶ διὰ τοῦ στόματός Του κατέρχεται ὁ Λόγος Του. Εἴμαστε οἱ ἐκφραστὲς τοῦ Λόγου, ποὺ ποιεῖ, εὖ ποιεῖ καὶ εὐλογεῖ. Ἐμεῖς, ἐσεῖς καὶ ὅλο τὸ Σύμπαν εἴμαστε ἡ αἰτία τῶν μηνυμάτων.

13) Ὅτι, γιὰ ὅσο ἐσεῖς θὰ βλέπετε τὸν ἥλιο καὶ θὰ δέχεστε τὴ ζεστή του ἀνάσα, ὁ πλανήτης σας θὰ Ζει ἔντονα τὶς διαδικασίες ζωῆς καὶ ὅλα τὰ οὐσιαστικὰ στοιχεῖα του θὰ ἑνοποιηθοῦν μὲ τὸν Οὐρανὸ καὶ θὰ συμπράξουν στὴ διάπλαση τοῦ κράματος ποὺ θὰ ἐκπλήξει τὴ βιολογία καὶ τὴ χημεία.

14) Ὅτι στὰ ὄμματά μας ἔχουμε τὸ μέλλον σας καὶ τὰ εὐτυχισμένα γεγονότα καὶ τὶς ἐκπλήξεις ποὺ θὰ πλήξουν καίρια τὸ σκότος.

15) Ὅτι ἡ ἀδιάβλητη οὐσία τοῦ Σύμπαντος θὰ ἀποβεῖ Ουσία Αρχης καὶ Προδιαγραφης σας. Κρατῆστε αὐτὴ τὴν οὐσία γιὰ τὰ κύτταρα ποὺ θὰ ἔρθουν, γιατὶ θὰ ἔχουν τὴν ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ τὴ λάβουν.

Θυμηθεῖτε ὅτι βιώνετε στάδια ἀνακύκλωσης καὶ ὅτι ἡ λειτουργία αὐτὴ τῆς ἀνακύκλωσης ἔχει καὶ αὐτὴ τὸν σημαντικό της ρόλο. Ἐκτυλίσσεται μὲ σαφήνεια ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Οντος καὶ ἐντὸς αὐτῆς τῆς λειτουργίας γεννᾶται ἔκφραση καὶ ἀπὸ τὴν ἔκφραση ἐπέρχεται ἡ ἀφομοίωση.

 


408 Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 20:10.

409 Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 20:6.

410 Π.Δ., Ἐκκλησιαστὴς 12:6-7.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ