06.09 | Μαγνητικά Πεδία Έλξης – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

9. Μαγνητικὰ Πεδία Ἕλξης

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

Ἐπιλέγουμε θέματα ἀνάλογα μὲ τὶς στιγμὲς ποὺ «ζοῦμε» καὶ «βιώνουμε» μαζί σας. Δὲν ἔχουμε τὴν εὐχέρεια ἐπιλογῆς τῶν κεφαλαίων, γιατὶ δὲν δίνουμε συγγράμματα ἐπιστήμης ἀλλὰ ἁπλὰ μηνύματα ἀγάπης. Ἔτσι ὅπως τὰ δίνουμε, δῶστε τα καὶ ἐσεῖς – γιατὶ ὁ Οὐρανὸς ἔχει ἀνοίξει ἕνα μεγάλο παράθυρο καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἐξέρχονται οἱ θησαυροὶ τοῦ φωτός, ἐνῶ παράλληλα ἀνοίγει ἡ εἴσοδος τοῦ πλανήτη σας στὸ φῶς τῆς ἐλπίδας, στὸ φῶς ποὺ θὰ ἐπισημαίνει τὴν παρουσία τῶν Ἀγγέλων στὰ πεδία τῆς ἀγριότητας καὶ τῆς ἐγκατάλειψης.

Εἰρήνη στὶς ψυχές σας. Ἐλεοῦμε τοὺς ταπεινοὺς στὶς οὐσιαστικὲς πτυχὲς τοῦ εὐλογημένου φωτός.

Ἄγγελοι εἰρήνης θὰ ποιήσουν τὴν «κόσμια εἰρήνη» πραγματικότητα, γιατὶ ἡ κόσμια εἰρήνη κατέστη οὐτοπία ἀπὸ τὶς οὐτοπιστικὲς θεωρίες τῆς φιλοσοφίας τοῦ Μηδενός.

Ἡ φιλοσοφία τοῦ Μηδενὸς ὑπέστη στὶς ἡμέρες ποὺ ζεῖτε τὸν αἰφνίδιο θάνατο καὶ μπῆκε στὶς διαδικασίες τῆς ὁριστικῆς ἐξαφάνισης. Θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἀληθινὴ φιλοσοφία, ἡ φιλοσοφία τοῦ ἤθους, τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ τῶν ἀξιῶν. Ἀκολουθῆστε την.

Ἕνας ἰσχυρὸς κραδασμὸς θὰ συγκλονίσει τὰ ἀνθρώπινα κύτταρα τοῦ νοὸς καὶ ἐντὸς τοῦ νοὸς θὰ εἰσχωρήσει ἡ μαγνητικὴ ροὴ τῶν οὐράνιων μορίων, ἀφοῦ ἐντὸς τοῦ ἐγκεφάλου τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος ὑπάρχουν Μαγνητικα Πεδία Ελξης, τὰ ὁποῖα θὰ ἐνεργοποιηθοῦν σημαντικὰ καὶ βάσει τοῦ Νόμου τῆς Συμπαντικῆς Ἀπόφασης θὰ προκληθεῖ ἕλξη μορίων ἀπὸ τὸν Πυρήνα.

Ἐντὸς τῶν μαγνητικῶν πεδίων ἕλξης, τὰ μόρια αὐτὰ ταχύτατα θὰ ἀπορροφηθοῦν καὶ ἀφομοιωθοῦν μὲ τὰ ἐγκεφαλικὰ κύτταρα, οὕτως ὥστε ἡ τελικὴ κατάληξη τῆς διεργασίας-διαδικασίας ἀπορρόφησης-ἀφομοίωσης νὰ καταλήξει στὴν προβολὴ τῆς εἰκόνας τῆς συναρπαστικῆς δημιουργίας ἀτόμων μὲ ἰδιαίτερο ἐγκεφαλικὸ νοῦ, ἱκανὸ νὰ προστατεύει τὴν ὀντότητα ἀπὸ τὰ σημεῖα τῆς ἄσχημης προδιάθεσης.

Ἄσχημη προδιάθεση σημαίνει ἀρνητικὴ προδιάθεση. Εἶναι ἡ ἀσχήμια ποὺ ἐπιφέρει τὴ δυσαρμονία στὴν προγενετικὴ πορεία, καὶ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ γέννηση-δημιουργία μέσω τῆς διαδικασίας τῆς ἐνσάρκωσης τῆς ὀντότητας, θὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ προηγούμενα βιωματικὰ στοιχεῖα τῆς ἀρνητικῆς στάσης καὶ θὰ εἰσχωρήσει σὲ νέα βιώματα, ἐλεύθερη καὶ βιωματικὰ ἀγέννητη.

Τὰ βιωματικὰ παρελθόντα κατέλαβαν χώρους στὸν οὐσιαστικὸ κύκλο βίωσης καὶ καθιέρωσαν αὐτοὺς τοὺς χώρους μὲ σφραγίδα τοῦ σὺν ἢ τοῦ πλήν, γιατὶ οἱ παρελθόντες χῶροι εἶναι ἡ οὐσία ἐγγραφῆς μελλοντικῶν γεγονότων.

Οἱ παρελθοῦσες στιγμὲς ἐξουσιάζουν τὰ σημεῖα σκέψης καὶ ἐνέργειας τῆς βούλησης, ἀφοῦ ἡ ἐλεύθερη βούληση πανίσχυρη καὶ σοφὴ ἀδυνατεῖ νὰ παρακάμψει τὰ παρελθόντα βιωματικὰ στάδια καὶ ἔρχεται σὲ ἀντιπαράθεση μὲ αὐτά –ἀντιπαράθεση μετωπικὴ καὶ «ἀναγκαία»–, τὰ παραλαμβάνει καὶ συμπεριλαμβάνει ἢ τὰ ἀπορρίπτει, ἂν εἶναι ἰδιαίτερα ἰσχυρὴ (φαινόμενο σπάνιο λόγω τῆς ἀντοχῆς τῆς δοκιμασίας).

Τὰ παρελθόντα βιώματα ὑπακούουν σὲ ἄγραφους Νόμους ὑπακοῆς, ὑποταγῆς καὶ Πληρωμης καὶ ἐντὸς αὐτῶν τῶν νόμων ὁ Κύριος δηλώνει τὴν ἀποχή Του, γιατὶ ὁ Κύριος παρέχει τὴ Θεία Πρόνοια καὶ ὄχι τὴ διόρθωση τῶν προηγούμενων βιωμάτων.

Ἡ Πρόνοια τοῦ Κυρίου συνίσταται στὸ ἑξῆς: Προνοεῖ ὅτι εἶστε καταληκτικὰ ἄκρα ἀδύνατων ροπῶν, ὅτι ἤδη ἀναμειχθήκατε σὲ κύκλους ἐξάρτησης, καὶ χάρη στὸ γεγονὸς ὅτι γνωρίζει ὅλα αὐτὰ ἐκ τῶν προτέρων, Προοει καὶ σᾶς παρέχει ἔλεος καὶ εὐσπλαχνία καὶ ὑποθάλπει τὰ βιωματικά σας παρελθόντα.

Χωρὶς τὴν Πρόνοια τοῦ Κυρίου, ἐσεῖς οἱ γήινοι πολίτες θὰ εἴχατε καταστεῖ «ὑπάρχοντα» τῶν βιωματικῶν σας προθέσεων.

Ἀναλαμβάνει ὁ Κύριος τοὺς γήινους συντρόφους μας καὶ μέσα στὴν καρδιά τους «ποιεῖ» πράξεις ἐλέγχου καὶ ἀνεξαρτησίας.

Χάρη στὶς πράξεις αὐτὲς –Θεϊκῆς προέλευσης, πρόνοιας– «ποιεῖται ἡ συνειδησιακή σας χώρα», ἀγωνιστικά, δηλαδὴ μὲ προσπάθεια, γιὰ νὰ ἐπικροτηθεῖ ὁ ἀγώνας πάλης μὲ τὰ βιωματικά σας παρελθόντα.

Τὸ παρελθὸν εἶναι βαρὺ καὶ σκληρὸ καὶ ὁ ὁδοιπόρος ποὺ ἐνεπλάκη σὲ αὐτὸ δέχεται τὶς βολὲς ἀπὸ τὰ δίκαια χέρια τοῦ παρελθόντος. Ἕνα χέρι σκληρῆς πραγματικότητας εἶναι σὲ θέση νὰ ἐλέγχει ὅλους ἐσᾶς καὶ νὰ ρυθμίζει τὴν πορεία σας στὰ ὅποια στάδια ὑπάρχετε.

Αὐτὸ τὸ σκληρὸ παρελθὸν ἔχει τὸν τρόπο νὰ σᾶς ρυθμίζει ἐξουσιαστικὰ γιατὶ βρίσκεται σὲ στάση δύναμης.

Πολεμῆστε το ὅπως μπορεῖτε, ἔστω καὶ ἂν ἔχει στὰ χέρια του τὸν Νόμο τῆς αἰτίας καὶ τοῦ αἰτιατοῦ.

Αὐτὸ ποὺ Εδωσες, εὐλογημένη ὀντότητα, θὰ τὸ Λάβεις, θὰ Λάβεις τὰ ὅμοια, γιατὶ ἔδωσες ἀκριβῶς τὰ ὅμοια.

Σήμερα, ὦ ἄνθρωπε, διαθέτεις νόηση ποὺ δὲν διέθετες στὸ παρελθόν, εὐθυκρισία, ἀγάπη, αὐτοθυσία. Χθὲς ἐννοοῦσες ἐλάχιστα.

Ἐπικροτοῦμε τὴν τωρινή, τὴν παρούσα ταυτότητά σου, τὴν τωρινὴ νοητική σου ἀνάπτυξη ποὺ ἐντοπίσαμε στὸν στίβο τῶν ἀθλημάτων. Ὅμως ὑπάρχουν τὰ ἀβέβαια καὶ σκοτεινὰ παρελθόντα, ποὺ θὰ πρέπει, ὦ εὐλογημένη ὀντότητα, Να Γνωρίσεις καὶ Να Αποδεχθεις γιὰ νὰ τὰ ἐξοντώσεις ἐν εἰρήνῃ καὶ μὲ γενναιότητα ψυχῆς.

Θὰ τὸ ἀντέξεις; Εἶναι ἰδιαίτερα σκληρό, ἰδιαίτερα δύσκολο, ὅμως αὐτὸς ὁ πόλεμος ἐν εἰρήνῃ εἶναι ἕνα ἀναγκαῖο κακό.

Αὐτὸ τὸ ἀναγκαῖο κακὸ μελετημένα σᾶς «στήνει» μονομερῶς τὴ συνάντηση μαζί του καὶ σᾶς Συναντα «κάποτε».

Δὲν εἶναι σὲ θέση ὁ καθένας νὰ ἀποφύγει αὐτὴν τὴ Συνάντηση μὲ τὸ ἀναγκαῖο κακὸ τοῦ Εαυτου Του.

Ὅμως ἐσεῖς οἱ ἀγωνιστές, ἐσεῖς οἱ ἐρευνητές, ἐσεῖς οἱ πιστοί, ἐσεῖς οἱ ἀγαπῶντες, Πηγαίνετε μὲ θάρρος νὰ συναντήσετε τὸν παρελθόντα βιωματικὸ ἑαυτό σας, προσπαθῆστε νὰ τὸν γνωρίσετε γιὰ νὰ ἀπελευθερωθεῖτε ἀπὸ τὸν χθεσινὸ ἄγνωστο, τὸν χθεσινὸ ἑαυτό σας. Πηγαίνετε στὴ Συνάντηση ἕτοιμοι, εὔγλωττοι, σαφεῖς καὶ εἰλικρινεῖς, γιατὶ αὐτὴ ἡ μοιραία συνάντηση θὰ καθορίσει οὐσιαστικὰ τὴν ὕπαρξή σας στὴν ὁποιαδήποτε πορεία σας.

Ἀντιμετωπίστε το μὲ ψυχραιμία, δέος, Αγάπη, γιατὶ μὲ τὴν ἀγάπη θὰ ἀπελευθερωθεῖτε ἀπὸ τὸν ὀδυνηρὸ ἀγώνα ἐνάντια στὸ βιωματικὸ παρελθόν σας.

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐσᾶς ἀποφεύγετε τὴν ἐπαφὴ μὲ τὰ σκοτεινὰ σημεῖα τοῦ παρελθόντος χρόνου, εἴτε γιατὶ δὲν διαθέτετε τὴν ἐπιθυμία τῆς γνωριμίας εἴτε γιατὶ ἐντὸς τῶν σκοτεινῶν αὐτῶν σημείων ἔχετε καταστεῖ σημεῖα ἄγνοιας.

Τὰ σκοτεινὰ βιωματικά σας παρελθόντα ἐπιβάλλεται νὰ τὰ γνωρίσετε, γιατὶ μόνο ὅταν τὰ γνωρίσετε καὶ τὰ πολεμήσετε θὰ μπορέσετε νὰ τὰ ἐλευθερώσετε καὶ νὰ ἐλευθερωθεῖτε. Εἶναι φυσικό, δὲν στρέφομαι ἐναντίον κάποιου τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζω.

Ἰδιαίτερα σκοτεινὰ καὶ ὕπουλα σημεῖα ἀποβαίνουν οἱ ἐξαρτήσεις. Στὸ μέλλον οἱ ἐξαρτήσεις θὰ πρέπει νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὸ δομικὸ-ὀντολογικό σας γίγνεσθαι, γιατὶ ἐσεῖς θὰ ζητήσετε τὴν ἀπελευθέρωσή σας ἀπὸ αὐτές.

Σᾶς ἀγγίζουν οἱ στιγμές μας οὐσιαστικὰ καὶ μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ σᾶς ἐκφράζουμε ὅτι ἔχουμε γίνει κατανοητοὶ ἀπὸ ἐσᾶς ἐν μέσῳ οὐσίας καὶ ἀγάπης καὶ συνειδητῆς ἀποδοχῆς.

Εὐλογημένη ἡ κάθε στιγμὴ τῆς ἀντοχῆς ἡμῶν καὶ ὑμῶν. Ἀγαπᾶμε τοὺς ταπεινοὺς τῆς Γῆς μὲ ἕλξη «θαλπωρικῆς ἀγάπης». Ἡ ἔννοια τῆς θαλπωρῆς ἰδιαίτερα μᾶς ἐκφράζει, γιατὶ βρίσκεται κοντὰ στὴ μεγαλειώδη ἔννοια τῆς Ἀγάπης.

Ἕνα βιωματικὸ παρελθὸν σκληρὸ δύσκολα κάνει τὸν κύκλο του, δύσκολα «ποιεῖται». Συνυπάρχει μὲ τὴν ὑπάρχουσα ὀντότητα καὶ κάνει ἀπελπισμένες προσπάθειες γνωριμίας.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ μὴν ἀπελπίζεστε, συνεχίστε τὸν ἀγώνα, συνεχίστε τον μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Οὐρανὸς ἀνιχνεύει ὅλα τὰ σημαντικά σας προβλήματα καὶ τὰ καθιστᾶ σύμβολα πορείας.

Ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναγάγουμε τὸν πλανήτη εὔρυθμα καὶ γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ λάβετε μνῆμες γιὰ νὰ προσδιοριστεῖτε ριζικὰ καὶ καθοριστικά.

Πρέπει νὰ κατανοήσετε ὅτι ἀπωλέσατε τὴν ἰδιαίτερη ἰσορροπία σας καί, ἐφόσον τοποθετηθήκατε ἑκούσια σὲ ἰδιαίτερο διαδικαστικὸ στάδιο ἀπώλειας τῆς ἰσορροπίας σας, ἕνα κύμα δόνησης προερχόμενο ἀπὸ τὴ συμπαντικὴ διάθεση θὰ σᾶς ὠθήσει μὲ ἔντονη διάθεση ἀγάπης γιὰ νὰ καταστεῖτε εὐθεῖες γραμμές, δηλαδὴ νὰ ἀπολέσετε τὸ τεθλασμένο εἶναι σας.

Τὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι ἐξεγείρεται καὶ ἐπαναστατεῖ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀνάπτυξης τῆς οὐσίας σας, γιατὶ αὐτὴ τὴν οὐσία κάπου τὴ λησμονήσατε καὶ τὸ ὑπεύθυνο δημιουργικὸ Σύμπαν κάπου τὴν «ἔκρυψε» μὲ διάθεση στοργῆς. Τὸ δημιουργικὸ Σύμπαν, δηλαδή, ἔλαβε τὸν ρόλο τῆς μητέρας, ποὺ φυλᾶ μὲ εὐλάβεια ἐνθύμια τῶν παιδιῶν της ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς γέννησης καὶ μετέπειτα ἐξακολουθεῖ νὰ τὰ συλλέγει ἀπὸ τὴ νηπιακή τους ἡλικία. Στὸ κύλισμα τοῦ χρόνου τὰ ἀσπάζεται εὐλαβικά, στοργικὰ καὶ μὲ τὸ στόμα τῆς μνήμης τὰ γλυκοφιλᾶ.

Τὴν οὐσία σας τὴν ἀνοίξαμε, τὴν προβάλαμε, τὴ θωπεύσαμε μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση καὶ στοργικὴ κίνηση ἐλπίδας. Διατηρήσαμε τὰ ἄφθαρτα ἐνθύμια τῆς βρεφικῆς καὶ νηπιακῆς σας ἡλικίας.

Λάβετε τὴν οὐσία σας γιὰ νὰ σᾶς λάβουμε καὶ ἐμεῖς ἐν εἰρήνῃ ὥστε σὲ πορεία εἰρήνης νὰ εἰσχωρήσετε ἐντὸς αὐτῆς καὶ ἐκείνη ἐντός σας.

Λάβετε φῶς ἐκ τῆς οὐσίας σας, γιατὶ εἶστε φῶς. Ἕνα κράμα φωτὸς καὶ ὕλης συγχωνεύτηκε ὄχι μὲ τὶς δυνατότητες τῶν ἰδανικῶν ἀναλογιῶν, μὰ μὲ τρόπο συγχώνευσης ἀναλογικὰ ἀπαράδεκτο.

Αὐτὴ ἡ συγχώνευση ὑπὸ μορφὴ καθορισμοῦ τῆς γήινης ταυτότητας μᾶς ἐκπλήσσει.

Συνταυτιστεῖτε μὲ τὴ φωτεινὴ ταυτότητα τῆς πρωτότυπης οὐσίας γιὰ νὰ λάβετε τὴν κατάκτηση τῆς σκέψης καὶ τὴν ἀπελευθερωτικὴ κατάκτηση τῆς νόησης.

Ἐνῶ ὁ φωτεινὸς ὁρίζοντας ρέει ἐντός σας, ἐσεῖς παραμένετε τυφλοὶ καὶ κωφοί, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μελωδία τοῦ Οὐρανοῦ σᾶς μιλᾶ καὶ σᾶς καλεῖ νὰ δεῖτε καὶ νὰ ἀκούσετε. Ἔτσι, ἐξακολουθεῖ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες αὐτὴ ἡ πολιορκία τῶν δυνάμεων ποὺ σᾶς παρενοχλοῦν καὶ σᾶς στεροῦν τὴν ὅραση καὶ τὴν ἀκοή.

Πορεῖες ζωῆς εἰσέρχονται στὰ οὐσιαστικὰ πρόσωπα τῆς Γῆς, γιατὶ ἡ Γῆ, εὐτυχῶς, διαθέτει οὐσιαστικὰ πρόσωπα.

Ἄραγε γνωρίσατε ποτὲ τὴν ἔννοια τοῦ «προσώπου»;401

Κατὰ τὴ γήινη ἀντίληψη, μέσω τοῦ προσώπου ἐκφράζεται ἡ ὑλικὴ εἰκόνα τῆς ὀντότητας.402 Αὐτὴ ἡ εἰκόνα ποὺ σᾶς καθιστᾶ γνωστοὺς καὶ ἰδιαίτερους στὸν χῶρο σας, δηλαδὴ τὸ προσωπικό σας γίγνεσθαι, τὸ ἰδιαίτερο σύνολο τῶν χαρακτηριστικῶν σας.

Τὰ [οὐσιαστικὰ] πρόσωπα τῆς Γῆς δὲν ὑπῆρξαν εἰκόνες, δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ καταστοῦν εἰκόνα, γιατὶ ἡ εἰκόνα εἶναι πολὺ μικρὴ γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴ διάπλατη οὐσία τοῦ προσώπου.

Τὸ πρόσωπο ἀπαιτεῖ οὐσία καὶ ὡς οὐσία ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερη σύμπραξη403 στὶς συμπαντικὲς διεργασίες συνύπαρξης, ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερο κόστος συμπαντικῆς προσφορᾶς, ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερη στάση στὴ συμπαντικὴ κίνηση, ἰδιαίτερη ροὴ στὴ Δημιουργία τῆς συμπαντικῆς ροῆς, ἰδιαίτερο παλμὸ γιὰ τὴν ἰδανικὴ συνεργασία μὲ τὸν συμπαντικὸ παλμό.

«Πρόσωπο» γιὰ ἐμᾶς σημαίνει Μορφη οὐσιαστικῆς προϋπόθεσης ἁρμονικῆς συνύπαρξης στὸ συμπαντικὸ βούλεσθαι καὶ ἰδιαίτερη Μορφη κόσμιας παρουσίας στὸ συμπαντικὸ σύνολο Μορφησ.

Μὲ ἔρευνα καὶ ἐπιμονὴ σχηματίστε τὸ «πρόσωπό» σας καί, ἀφοῦ τὸ σχηματίσετε, μὴν ἀναζητήσετε καλλυντικὰ ποιότητας γήινης προέλευσης γιὰ τὴν περιποίησή του, ἀφεθεῖτε στὸν Οὐρανὸ καὶ ἐκεῖνος θὰ περιβάλει τὸ πρόσωπό σας μὲ καλλυντικὰ τῶν ἀστρικῶν πεδίων καὶ θὰ τὸ καταστήσει ἀνέσπερο.

Ἀφῆστε τὸ ὑλικό σας σῶμα νὰ ὑποκύψει, ὅταν ἔρθει ὁ χρόνος, στὴ φθορὰ καὶ στὸν θάνατο, ὅμως πρὸς Θεοῦ, προλάβετε τὸ γῆρας τῆς ψυχῆς σας γιὰ νὰ ἐμποδίσετε τὴ φθορὰ τοῦ οὐσιαστικοῦ σας γίγνεσθαι καί, ἀφοῦ τὴν ἐμποδίσετε, ἡ μορφή σας θὰ συγκλονίσει τὰ θεϊκὰ κύτταρα τοῦ Σύμπαντος.

 


401 Οἱ ἔννοιες «πρόσωπο-ὑπόσταση» διαφέρουν καὶ μάλιστα εἶναι θεολογικὰ ἀντίθετες πρὸς τὴν ἔννοια τοῦ ὅρου «ἄτομο». Γεννιόμαστε ὡς πρόσωπα-ὑποστάσεις μόνο ἐν δυνάμει. Ἡ ὑποστατικὴ ἀρχὴ ποὺ ὑπάρχει μόνο ἐν δυνάμει μέσα σὲ κάθε ἄτομο πρέπει νὰ ἐν-ἔργῳ-ποιηθεῖ καὶ διὰ τῆς ὑπέρβασης νὰ καταστεῖ πρόσωπο-ὑπόσταση. Τὸ πρόσωπο-ὑπόσταση στρέφεται μὲ ἀγάπη πρὸς ὅλα καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ (ὁ Ὁποῖος εἶναι ἐπίσης Προσωπικὸς-Ὑποστατικός, μὲ τρία Πρόσωπα-Ὑποστάσεις, καὶ ὄχι μιὰ ἀφηρημένη φιλοσοφικὴ-νοητικὴ ἔννοια «καθαροῦ εἶναι», ὑπερ-προσωπικοῦ), πρόσωπο πρὸς Πρόσωπο. [Σ.τ.Ε.]

402 «Ἡ λέξη ἄτομο (ἄλφα στερητικὸ καὶ τέμνω) σημαίνει τὴ μονάδα ὁμοειδοῦς συνόλου (τὸ ἐλάχιστο τμῆμα-ἀπότμημα, τὸ μὴ ἐπιδεχόμενο περαιτέρω τομή), ἀδιαφοροποίητη μονάδα – τὸ κάθε ἄτομο ὁμοειδοῦς συνόλου διακρίνεται μόνο μὲ ἀριθμητικὸ προσδιορισμὸ μοναδιαίας διαφορᾶς ἀπὸ τὰ ἄλλα ἄτομα. Ριζικὰ διαφορετικὸ νόημα κομίζει ἡ λέξη πρόσωπο: Συνθέτη λέξη, ἀπὸ τὴν πρόθεση πρὸς καὶ τὸ οὐσιαστικὸ ὢψ (γενικὴ ὠπός), σημαίνει: ἔχω τὴν ὄψη πρὸς κάποιον ἢ πρὸς κάτι, εἶμαι ἔναντι – γνωρίζω καὶ γνωρίζομαι μόνο ὡς ὅρος μιᾶς σχέσης, μόνο μέσῳ τῆς ἐμπειρικῆς μετοχῆς σὲ σχέση» (Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Ὀντολογία τοῦ προσώπου, ὅ.π., Κεφ. Δ΄, «Ἡ πρόταση τῆς ὀντολογίας τοῦ προσώπου», §6.1, σ. 44). [Σ.τ.Ε.]

403 «Ὁπωσδήποτε, γιὰ τὴν ἐμπειρία τῶν κτιστῶν ἀνθρώπινων ὑπάρξεων, ἡ σχέση πρωταρχικὰ ἀντι-θέτει (θέτει-ἔναντι) ἀτομικὲς ὀντότητες καὶ ἡ ἀντι-παράθεση ἀναδείχνει, ἀμοιβαῖα, μορφικὲς ἢ καὶ ἐν-ἔργῳ πραγματούμενες ὑποστατικὲς (προσωπικὲς) ὑπαρκτικὲς ἑτερότητες. Ἡ ἀντι-παράθεση, ὡστόσο, μπορεῖ νὰ λειτουργήσει καὶ ὡς “ἀπήχημα” τῆς αἰτιώδους Τριαδικῆς Θεαρχίας, ὅταν προσλάβει τὴ δυναμικὴ τῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὴν ἰδιοτέλεια, δηλαδὴ ὅταν στοὺς ὅρους (συντελεστὲς) τῆς ἀντιπαράθεσης “γεννηθεῖ” ἡ ἀμοιβαιότητα τῆς ἀγάπης, δυναμικὴ τῆς αὐθυπέρβασης καὶ τῆς αὐτοπροσφορᾶς. Καὶ ἡ δυναμικὴ ἐλευθερίας ἀπὸ τὴν ἀτομοκεντρικὴ ἰδιοτέλεια (τὶς φυσικὲς-καταγωγικὲς ἀναγκαιότητες ποὺ διέπουν τὸ κτιστὸ) κλιμακώνει ἀπεριόριστους “ἀναβαθμοὺς” ἐπιτευγμάτων σχέσης» (Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Ἐνθάδε – Ἐπέκεινα, ὅ.π., «Ἑρμηνευτικὴ ἀπόπειρα πέμπτη», σ. 66). [Σ.τ.Ε.]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ