06.04 | Πορεία προς το Φως – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

4. Πορεία πρὸς τὸ Φῶς

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

Ἤδη περάσαμε στὴν οὐράνια ἐπετηρίδα καὶ βάσει αὐτῆς ἀποκαλύπτουμε.

Παρακαλοῦμε ἀναγγείλετε τὴν ὕπαρξή μας, γιὰ νὰ λάβετε καὶ νὰ λάβουν τὸ πρόγραμμά Του.

Στοὺς ἐρχόμενους αἰῶνες, σταδιακὰ καὶ ἀργά, μὲ ταχύτητα δηλαδὴ ποὺ θὰ ἀνταποκρίνεται στὴ δική σας δεκτικότητα, μὲ βήματα σοφίας, θὰ ἐφαρμόζεται τὸ Μεγάλο Σχέδιο.

Μείξεις ἀπὸ οὐσίες μακρόχρονης καὶ ἐπίμονης μελέτης θὰ διαγράψουν καὶ θὰ οἰκοδομήσουν τὴ φωτεινὴ πορεία τοῦ πλανήτη.

Ἡ πλάση θὰ χαραχτεῖ μὲ τομὲς φωτὸς καὶ οἱ τομὲς θὰ διαγράψουν καὶ θὰ καθορίσουν τὰ σχήματα, τὶς μορφές, τὴν ποίηση.

Θὰ καθοριστοῦν τὰ ἰδιαίτερα προσωπικὰ σημεῖα τῶν ὄντων καί, στὴ συνέχεια, θὰ καθοριστοῦν στάδια συμπαντικῆς ἐκκίνησης καὶ θὰ ἀπαντηθοῦν ἐρωτήματα αἰώνων.

Ὁλόκληρο τὸ ἀχανὲς Σύμπαν –στὸ ὁποῖο ἔχουν περιέλθει κατὰ καιροὺς τὰ ἐρωτήματά σας– θὰ ἀπαντήσει καὶ οἱ ἀπαντήσεις Του θὰ εἶναι σαφεῖς.

Τὰ Σχέδια τῶν Συμπαντικῶν Συμβουλίων σᾶς περιέλαβαν ἤδη.

Ἤδη ἀπὸ τὴν 25η Δεκεμβρίου 1996, εἰσήλθαμε μαζὶ στὴν πολυσυζητημένη Χιλιετηρίδα, στὴ χιλιετηρίδα τῆς ἀνάπλασης, τῆς ἀναμόρφωσης, τῆς ἀναγωγῆς.

Ἀφεθεῖτε στὴ δική μας διάνοια μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα καὶ ἐμεῖς θὰ σᾶς δώσουμε τοὺς θησαυροὺς τοῦ Κυρίου.

Στὶς ἀμέσως ἑπόμενες γενεὲς ἐπιφυλάσσεται ἡ «μοίρα» νὰ γευτοῦν τοὺς καρποὺς τοῦ αἰώνιου δένδρου τῆς «γνώσης τῆς ζωῆς», ἐκείνου ποὺ οἱ ρίζες του ἔχουν ποτιστεῖ μὲ ποτάμια ἀπὸ δάκρυα καὶ ἔχουν καθαγιαστεῖ ἀπὸ ἀμέτρητους θησαυροὺς πόνου καὶ θυσίας.392

Οἱ σημερινοὶ ὀπαδοὶ τῆς θεωρίας τοῦ Μηδενὸς καὶ τῶν παρόμοιων ἰδεολογιῶν –ποὺ στὴν ἐποχὴ αὐτὴ ὑπέστησαν «αἰφνίδιο θάνατο»– καὶ οἱ ἀπόγονοί τους, θὰ μείνουν ἀποσβολωμένοι ἀπὸ μιὰ τέτοια ἐξέλιξη, γιατὶ θὰ δοῦν ἐκεῖνες ποὺ ἀποκαλοῦσαν «ἀφελεῖς ἰδεοληψίες», ποὺ κατὰ τὴ γνώμη τους εἶχαν παραπλανήσει τὰ ἑκατομμύρια τῶν εὐκολόπιστων ἁπλῶν ἀνθρώπων, νὰ βρίσκουν τὴ δικαίωσή τους.393

Στοὺς ἐρχόμενους αἰῶνες, ὅλα ὅσα δίδαξαν οἱ μεγάλοι δάσκαλοι τῆς ἀνθρωπότητας, ὅπως ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτωνας, ὁ Πλούταρχος, οἱ Ἕλληνες Τραγικοὶ καὶ οἱ ὅμοιοί τους, προγενέστεροι ἢ μεταγενέστεροι, ὅλα ὅσα δίδαξε ὁ Θεῖος Ἰησοῦς θὰ θεσμοθετηθοῦν καὶ θὰ ἰσχύουν ὡς κανόνες ποὺ θὰ ρυθμίζουν τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις.

Αὐτὰ ποὺ εἶχαν ἀπορρίψει ὁ F. Nietzsche, ὁ S. Freud καὶ οἱ ὅμοιοί τους, ποὺ εἶχαν σὰν κύριο σκοπὸ νὰ καταλύσουν κάθε πνευματικὴ ἀξία καὶ νὰ κλονίσουν τὸ κύρος κάθε προηγούμενης νίκης τοῦ πνεύματος, νὰ κλονίσουν τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα –τὸ ὁποῖο ἀποκάλεσαν «κήρυγμα σκλάβων», «μιὰ οὐτοπικὴ πίστη τῶν ἀδυνάτων»394–, ὅλα μὰ ὅλα θὰ βρεθοῦν στὴν κορυφὴ τοῦ ἀνθρώπινου ἐνδιαφέροντος καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ ἀξιωθοῦν νὰ τὰ βιώσουν.

Στὸν πλανήτη σας ἤδη εἰσχωρεῖ ἡ Συμπαντικὴ Βούληση. Ἐξεγείρονται ἁρμονικὰ τὰ πλανητικὰ ὄντα καὶ ἐρεθίζονται ὁμοιοτρόπως θετικὰ ὅλα τὰ πλανητικὰ ἐπίπεδα.

Τὸ Σύμπαν σαρώνεται ἀπὸ ὑγιεῖς ἀνέμους – ἀνέμους σοφῶν διαδικασιῶν, δικαιοσύνης καὶ ἐλπίδας.

Οἱ ἄνεμοι αὐτοὶ ἔχουν κατεύθυνση πρὸς τὸν πλανήτη σας καὶ ἡ ἐκκίνησή τους εἶναι σημεῖο ἐκβαλλόμενο ἀπὸ τὸν φωτεινὸ Πυρήνα.

Ἐλευθερωθεῖτε γιὰ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἡ κατακτητικὴ Βούληση τοῦ Κυρίου καὶ νὰ εἰσέλθει στὶς συνειδήσεις σας σὰν ἀστέρας πανάγιας δύναμης.

Στὸ παρόν σας ἵσταται ὁ Κύριος καὶ σᾶς κλητεύει καὶ ἀναμένει νὰ δηλώσετε παρόντες καὶ νὰ ἐνταχθεῖτε στὸν στρατὸ τοῦ πλανητικοῦ γίγνεσθαι.

Ἀφέθηκαν ἀπὸ τὸν Κύριο οἱ Ἄγγελοι μὲ ρομφαῖες φωτὸς καὶ σάλπιγγες καὶ ὑμνοῦν καὶ εὐλογοῦν καὶ ψάλλουν καὶ φωτίζουν τὰ Μέλλοντα Γενέσθαι.

Μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾿ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσι μετ᾿ αὐτοῦ χίλια ἔτη. (Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 20:6)

Ἤδη εἰσακούονται προσευχὲς καὶ εὐχὲς παρελθόντων καὶ παρόντων καὶ εἰσέρχονται οἱ φωνὲς τοῦ στόματος ἢ τῆς ψυχῆς στὴν καρδιὰ τοῦ Οὐρανοῦ, τὴν πλήρη σοφίας καὶ συμπόνιας.

Ἡ σοφία τῆς οὐράνιας καρδιᾶς δὲν ἐκφράζεται μὲ φλυαρία, ἐκφράζεται μὲ τὴν περισυλλογικὴ φωτεινὴ σιωπή.

Ἡ προσευχή σας εἰσέρχεται στὴ σοφία τοῦ Οὐρανοῦ καὶ χρωματίζει τὰ κύματα τοῦ ἀνέμου, καθιστώντας τα ἔμψυχα καὶ βοώντα καὶ λαλίστατα στὸν πλανήτη σας.

Οἱ ἐρευνητὲς ποὺ δηλώνουν ἐθελοντὲς τῆς εἰρηνικῆς ἐπανάστασης καὶ εἰρηνικὰ κραυγάζουν γιὰ τὴν εἰρήνη «ἂς ποιήσουν τὰ ἔργα μας» ὄχι μὲ ματαιοδοξία καὶ ἀλαζονεία, ἐκλαβάνοντάς τα ὡς ἔργα τῆς ἔμπνευσης καὶ τῆς ἔρευνάς τους –γιατὶ καὶ οἱ δύο περιπτώσεις προκύπτουν ἀπὸ τὴν παραχώρηση τῆς Χάριτος–, ἀλλὰ μὲ γνώση ὅτι ἔχουν καταστεῖ, ἐντὸς τοῦ ἀφυπνιστικοῦ τους χρόνου, οἱ δωρεοδόχοι τοῦ Δωρητῆ τοῦ Φωτός.

Δὲν λησμονεῖται, βέβαια, μιὰ δωρεὰ ἀγάπης καὶ αὐτὴ ἡ σύμβαση δωρεᾶς ἔχει ἐγγραφεῖ στὸν Τόμο πρώτης οὐσίας καὶ στὸν Ἀριθμὸ τῆς ἀγάπης, ὅπως σᾶς τὸν δώσαμε ἤδη ἀριθμητικὰ στὸ σύνολό του, στὰ αἰωνίως ὑφιστάμενα καὶ ἰσχύοντα ὑποθηκοφυλακεῖα μας.

Ὅσοι λάβετε καὶ λαμβάνετε τὴν ὕψιστη δωρεὰ θὰ καταστεῖτε οἱ φορεῖς τῶν Ἀγγέλων καὶ θὰ ἔχετε τὴν ὑποχρέωση νὰ διαδώσετε395 τοὺς Ἀγγέλους καὶ νὰ διασώσετε αὐτοὺς ἀπὸ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες τοῦ πλανήτη σας.

Ὁ πλανήτης σας, εὐαίσθητος, συναισθηματικός, ἀκριβὴς στὴ σκέψη, εἶναι ἀγαθὸς ἄγγελος καλῆς προαίρεσης καὶ ἡ κάθοδος ἐντὸς αὐτοῦ τῶν Ἀγγέλων θὰ ἀποβεῖ μοιραία. Θὰ τιμηθοῦν ἁρμονικὰ καὶ ἴσα οἱ ἄνισες κορυφὲς τοῦ πλανήτη γιὰ νὰ καταξιωθεῖ τὸ κάλλος του στοὺς ἐπισκέπτες του, ἐκ τῶν Ἀγγέλων.

Ἕνας ἀπέριττος ἐπίπεδος πλανήτης θὰ ἀναχθεῖ σὲ σύννεφο παλλόμενης ἁρμονικῆς συμφωνίας καί, σὺν τῷ χρόνῳ, θὰ ἀνάγεται στὰ οὐράνια, ἐνδεδυμένος ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Κυρίου.

Ὁ ἐνδεδυμένος πλανήτης θὰ καταστεῖ τὸ διαχρονικὸ εὐλογημένο εἶναι πρὸς χάρη τῶν ὄντων του καὶ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ δική σας ἐπανένταξη στὴν τάξη καὶ στὴν ἁρμονία, ποὺ ἀπαιτεῖ τὸ πνευματικό σας «Βούλομαι».

Ἀνόμοια σχήματα θὰ ἀνασχηματιστοῦν καὶ θὰ λάβουν καὶ συλλάβουν ἀναλογίες ὅμοιας βούλησης. Ἀπὸ τὰ σχήματα αὐτὰ οἱ ἐκπλήξεις θὰ λαμβάνουν τὰ μέγιστα καὶ ἀπὸ τὰ μέγιστα θὰ εἰσέρχεστε στὴν καρδιὰ τῶν ἐκπλήξεων, ἐσεῖς, οἱ νοητοὶ Ἄγγελοι τοῦ μέλλοντος χρόνου, τοῦ εὐλογημένου καὶ ἀπαλλαγμένου ἐκ τοῦ μαρτυρίου, τοῦ χρόνου τῆς Ιασης κατὰ τὴν Ελευση τὴ Μέγιστη.

Στὰ σχήματα τῆς ἄμυνάς σας, τῆς πνευματικῆς σας διέγερσης, τῆς οὐσιαστικῆς σας κατεύθυνσης, θὰ τεθοῦν σημεῖα προσδιοριστικά.

Δὲν ἐκφραζόμαστε ἐπαρκῶς, γιατὶ δὲν μᾶς ἀρκεῖ ἡ γλώσσα σας. «Δὲν μᾶς φτάνει», γιατὶ συνηθίσαμε στὸν πλοῦτο τοῦ γλωσσικοῦ τοῦ φωτός. Ἐὰν εἴχατε γνώση τῆς συμπαντικῆς διαλέκτου ἤ, μᾶλλον, ἂν τὴ Θυμόσαστε, θὰ μπορούσατε νὰ διαβάσετε καὶ νὰ εἰσχωρήσετε ἐντὸς γλαφυρῶν εἰκόνων ὀνείρου καὶ ἐντὸς φωτεινῶν πραγμάτων.

Πόσο ἁπλὰ ἦταν καὶ πόσο δύσκολα ἔγιναν ὅλα στὴ δύσβατη πορεία σας ἐντὸς τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ πλανήτη, ποὺ δυστυχῶς ὁ ἴδιος στερεῖται γλώσσας ἔκφρασης καὶ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐκφράσει τὰ σημαντικὰ στὴ γλώσσα καὶ στὴν ἀντίληψη τοῦ καθενός.

Ἐσεῖς, οἱ ὀντότητες τῆς Γῆς, βρίσκεστε ὑπὸ ἔρευνα καὶ ἀπὸ τὴν ἔρευνα αὐτὴ θὰ δεχτεῖτε τὰ ἀνάλογα. Ἐρευνῶνται τὰ στοιχεῖα ποὺ σᾶς συνθέτουν καὶ σᾶς διαπλάθουν. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἔρευνα καὶ τὴν ἐμπειρία της σχηματίζουμε τὴν εἰκόνα τοῦ τύπου σας. Ὁ τύπος σας ἀναγράφεται στὰ ἰδιαίτερα σημεῖα παρατήρησης ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς καὶ ἁρμόδιους παρατηρητὲς-ἐμπειρογνώμονες καὶ ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς προκύπτει τὸ ἀκριβὲς ἀποτέλεσμα τῶν κατευθύνσεών σας. Ἡ κατεύθυνσή σας καθορίζει τὸ σημεῖο προσαρμογῆς σας πρὸς τὸν Πυρήνα καὶ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὑπογραμμίζουμε ἰδιαίτερα, μὲ ἢ χωρὶς ἐρωτηματικά. Δὲν τὸ ὑπογραμμίζουμε μὲ χρώματα ἢ μὲ γραφὲς ἔκφρασης, ἀλλὰ τὸ καταξιώνουμε μὲ ἰδιαίτερα λεπτοὺς καὶ ἀκριβεῖς λογιστικοὺς τύπους ποὺ ἰσχύουν στὰ συμπαντικὰ ἐπίπεδα, μὲ ἔκφραση συμπαντικῆς γλώσσας.

Στὸν πλανήτη σας θὰ πνεύσει σαρωτικὸς ἄνεμος.

Θὰ καταρρεύσει τὸ κατεστημένο ποὺ δυναστεύει τοὺς λαοὺς καὶ διαπραγματεύεται τὶς ψυχὲς τῶν ὀντοτήτων.

Θὰ καταρρεύσουν οἱ θεσμοὶ τοῦ «δικαίου» καὶ ἀπὸ τὰ ἐρείπιά τους θὰ ἐξέλθουν οἱ πραγματικοὶ Νόμοι καὶ θὰ καθιερωθεῖ παγκόσμια ἡ ὀντότητα τῆς Ἀγάπης.

Θὰ ἰσοπεδωθοῦν οἱ ἄδικοι καὶ ἀνακριβεῖς κανόνες καὶ θὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τὰ ἐρείπια οἱ Ἠθικοὶ Κανόνες, οἱ ὁποῖοι θὰ πραγματοποιήσουν στὸν πλανήτη σας τὴν παρθενικὴ ἐμφάνισή τους, μὲ ἔκφραση ἀστραφτεροῦ, ἔντονου Ηθους – καὶ αὐτὴ ἡ ἔκφραση θὰ καταστεῖ ἡ μεγάλη καταξίωσή τους.

Τὸ ἦθος θὰ δώσει τὸ φωτεινό του παρὸν στὸν πλανήτη καὶ αὐτόματα θὰ ἐπακολουθήσει ἡ γενικὴ καταξίωση στὸ ζωικὸ βασίλειο.

Ἐντὸς τοῦ ζωικοῦ βιολογικοῦ βασιλείου τῆς Γῆς, ἡ κατεξοχὴν πνευματικὴ ὀντότητα, ὁ ἄνθρωπος, θὰ λουστεῖ μὲ ἦθος κατὰ τὴ σύλληψή του.

Ἡ διαδικασία αὐτὴ τῆς παροχῆς τοῦ ἤθους θὰ εἶναι ἡ πιὸ ἐκπληκτική, γιατὶ τὸ ἔμβρυο θὰ λούζεται μὲ ἦθος ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς οὐράνιας παραχώρησης.

Κατὰ τὸν χρόνο τῆς οὐσιαστικῆς ἐνσάρκωσης τοῦ ἐμβρύου θὰ εἰσέρχεται στὸ ζωικὸ βασίλειο ὀντότητα ἐμπλουτισμένη μὲ πνευματικοὺς θησαυρούς.

Ἔτσι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων θὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι ὅλα τὰ σχήματα ζωῆς δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς ἐξελικτικῆς πορείας μὲ τυχαῖες προεκτάσεις, ἀλλὰ λογικὸς σχεδιασμὸς καὶ ἐφαρμογὴ Σχεδίου ἑνὸς Ὑπέρτατου Λογικοῦ Νοῦ.

Θὰ καταδειχθεῖ ἡ μονομέρεια τῆς δαρβίνειας θεωρίας «περὶ καταγωγῆς τῶν εἰδῶν» καὶ θὰ γίνει ἀντιληπτὸ ὅτι ὁ φυσιοδίφης αὐτὸς διατύπωσε τὴ θεωρία του γιὰ τὸ φυσικὸ σύμπαν ἀγνοών- τας παντελῶς τὴν πνευματικὴ ὑπόσταση τόσο τοῦ Σύμπαντος ὅσο καὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὑπόσταση πού, φυσικά, δὲν ὑπόκειται στοὺς «νόμους» αὐτῆς τῆς ἐξελικτικῆς διαδικασίας. Ὑπάρχουν δύο διαφορετικὲς ἐξελικτικὲς διαδικασίες. Ἡ μία ἀφορᾶ ὅλες τὶς φυσικὲς καταστάσεις καὶ τὰ ἀντικείμενα –ὅλη τὴν ὕλη, ὅλη τὴν ἐνέργεια, κάθε ἐκδήλωση τάξης–, ἡ ἄλλη τὴν πνευματικὴ φύση καὶ ὑπόσταση ὅλων τῶν ὄντων. Τὴ δεύτερη ἀγνόησε παντελῶς ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου. Ὁ Δαρβίνος καὶ αὐτοὶ ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν δὲν ἀγνόησαν μόνο τὴν πνευματικὴ ὄψη τῶν πραγμάτων, ἀγνόησαν, κυρίως, ὅτι τὰ πάντα –δηλαδὴ καὶ τὸ ἕνα εἶδος ἐξέλιξης καὶ τὸ ἄλλο– δὲν ἔγιναν τυχαῖα, ἀλλὰ κατόπιν Σχεδίου καὶ ὑπὸ τὴν Αιγίδα τοῦ Δημιουργου.

Μέσα ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀναγωγικὲς διαδικασίες θὰ προκύψει αὐτὸ ποὺ οἱ σύγχρονες ἐπιστημονικὲς θεωρίες ἔχουν ἤδη ἐντοπίσει, ὅτι δηλαδὴ καμία μορφὴ ζωῆς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει χωρὶς τὸν προηγούμενο σχεδιασμό της, σχεδιασμὸ ποὺ περιέχεται στὸ κύτταρο κάθε μορφῆς ζωῆς, στὸ DNA, καὶ ὅτι ὁ σχεδιαστὴς δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Ὑπέρτατο Δημιουργὸ τῆς ζωῆς, Αὐτὸς ποὺ ἐσεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀποκαλέσατε καὶ ἀποκαλεῖτε Θεό. Θὰ ἀποδειχθεῖ, δηλαδή, ὅτι μόνη ἡ ὕλη καὶ ἡ ἐνέργεια δὲν ὑπῆρξαν ποτὲ ἐπαρκεῖς γιὰ τὴ δημιουργία ὁποιασδήποτε μορφῆς ζωῆς καὶ ὅτι ἡ Θεία Βούληση καὶ μόνο εἶναι ὁ σχεδιαστὴς καὶ τροφοδότης καὶ συντηρητὴς τῆς ζωῆς – ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἀνθρώπινος νοῦς εἶναι ὁ δημιουργὸς καὶ συντηρητὴς ἢ ὁ καταστροφέας ὅλων ὅσα ὑπάρχουν στὸν πλανήτη σας, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀκριβῶς ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ καὶ τῶν σχεδιασμῶν του. Χωρὶς τὸν ἀνθρώπινο νοῦ καμία δημιουργία στὸν πλανήτη, καὶ χωρὶς τὸν Θεῖο Νοῦ κανένας κόσμος.

Στὴν οὐσία, τὸ Πνεῦμα μονάχα εἶναι ἐκεῖνο τὸ Ὁποῖο διακινεῖται στὴ Γῆ καὶ ἀλλοῦ διὰ τῶν τρισεκατομμυρίων ἔμβιων ὄντων, ὀργανικῶν βιολογικῶν εἰδῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἄλλα ἔχουν ἰσχυρότερες κεραῖες σύλληψης καὶ ἄλλα λιγότερο ἰσχυρές, ἄλλα ὑπέρτερες καὶ ἄλλα πιὸ ἀδύνατες γνωστικὲς ἱκανότητες.396

Ἕνα ὄνειρο ποὺ ὁραματίζονταν οἱ Οὐρανοὶ θὰ λάβει σάρκα καὶ ὀστᾶ καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὄνειρο θὰ λάβει σάρκα καὶ ὀστᾶ τὸ ὅραμα τῶν φυλῶν τῆς Γῆς.

Τὰ ὁράματα τοῦ Κυρίου ἀναμένουν στὶς θύρες τῶν αἰώνων καὶ πάντα ἀνέμεναν τὶς ἐντολές Του γιὰ νὰ κατέλθουν σὰν Μεγάλη Κατάληξη Εκείνου.

Τὸ σκοτάδι θὰ ἀποχωρήσει λάθρα κάποια στιγμὴ τῆς εὐλογημένης ἡμέρας καί, ἐνῶ αὐτὴ ἡ εὐλογημένη ἡμέρα θὰ σημαιοστολίζεται γιὰ τὴ μεγάλη ἐπέτειο τῆς κατάκτησης τοῦ φωτός, ὁ σκοτεινὸς σύμβουλος θὰ ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὰ «παράθυρα» τοῦ πλανήτη καὶ θὰ ἐκβάλλεται σὲ ἀτραποὺς χωρὶς δυνατότητα ἐπιστροφῆς ἀπὸ κρυφὲς διόδους.

Ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος θὰ ἀρνηθοῦν «ἀπὸ θέση ἰσχύος» νὰ καλύψουν κάπου ἢ κάποτε τὸ ὄνειδος τῆς ἀπάτης.

Τὸ ὄνειδος τῆς ἀπάτης θὰ εἰσχωρήσει στὶς διαδικασίες τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀπώλειας καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτὴ θὰ χειροκροτηθεῖ ἀπὸ ὅλα τὰ ὄντα τῆς Γῆς καὶ θὰ κατέλθει τὸ ἅρμα τοῦ Ἥλιου γιὰ νὰ ἡγηθεῖ τοῦ φωτός.

Οἱ ἀρνητὲς θὰ ἀκολουθούσουν τὴ δραματική τους πορεία πρὸς τὴν ὁδὸ τῆς ἀπόλυτης ἀπώλειάς τους, γιατὶ ἐπὶ αἰῶνες ὑπῆρξαν οἱ ἰσχυροὶ καταλύτες τοῦ ἤθους.

Ἐντὸς τῶν πηγῶν ζωῆς τοῦ πλανήτη θὰ κατέλθουν καὶ θὰ ἠχήσουν οὐράνια σχήματα, ποὺ θὰ προσφερθοῦν στὴν παραγωγικὴ διαδικασία τοῦ φωτεινοῦ κυττάρου, τὸ ὁποῖο θὰ φέρει ἀναλογίες φωτὸς καί, ἐν καιρῷ, αὐτὲς οἱ ἀναλογίες θὰ συνθέσουν ὁλοκληρωτικὰ τὸ ἐκπληκτικὸ κύτταρο, ποὺ ἐξαιτίας του θὰ διαμορφωθεῖ ποιοτικὰ ἡ ὕλη.

Ἡ βιολογικὴ ὀντότητα, ἡ ὁποία θὰ ὑφίσταται ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ φωτεινοῦ κυττάρου, θὰ ἐκπλήσσει τὸν Δημιουργὸ καὶ θὰ ἐμπνέει τὴ διάθεσή Του.

Ἡ πνευματικὴ ὀντότητα θὰ ἐκπλήσσει τοὺς Ἀγγέλους καὶ θὰ ἐμπνέει τὶς μουσικὲς συνθέσεις καὶ τὴ διάθεση νὰ ποιοῦν ὅ,τι ὁ Κύριος Προειπε καὶ Προέβλεψε.

Ἡ πνευματικὴ ὀντότητα θὰ καταστήσει τὸν πλανήτη ποιητὴ καὶ ὑμνητὴ τοῦ κάλλους τοῦ θαύματος.

Ἐντὸς τῶν φωτεινῶν σχημάτων θὰ λάβετε καινὲς καὶ δημιουργικὲς οὐσίες.

Τὸ παρὸν τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται σὲ μεταβατικὸ στάδιο καὶ ἡ ἐποχὴ ποὺ βιώνει σήμερα εἶναι σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση λόγω τῶν συνθηκῶν διαβίωσης καὶ τῶν ἐπικείμενων μεταβολῶν. Ἡ πορεία σας προσομοιάζει μὲ πολεμικὴ πορεία, μὲ ὅραμα εἰρηνικῆς ὄασης.

Σὲ αὐτὴ τὴν πολεμική σας πορεία, τὴν πορεία τῆς ταραχῆς, τῆς σύγχυσης καὶ τῶν ἀναζητήσεων, ἐσεῖς ἐπιλέξτε τὴν «προσωπική» σας θέση, αὐτὴν τὴ θέση ποὺ προσιδιάζει στὶς πνευματικές σας διαστάσεις καὶ στὸ εἰδικὸ βάρος τοῦ συνόλου τῆς ὕπαρξής σας ὡς ὀντότητας.

Ἐὰν ἡ θέση εἶναι ἀσταθὴς ἐνῶ εἶναι κατασκευασμένη ἀπὸ ὑλικὰ ποιότητας ἢ ἂν εἶναι κοσμημένη μὲ πρόχειρες ὑλικὲς φιγοῦρες χωρὶς προδιαγραφὲς ἀντοχῆς ἢ ἂν ἐκπέμπει φῶς χάρη στὴν ποιότητα καὶ στὴ σταθερότητα τῶν προδιαγραφῶν της, ἐσεῖς φέρετε τὴν εὐθύνη καὶ τὸ βάρος τῆς προσωπικῆς σας ἐπιλογῆς.

Ἐὰν ἡ θέση ἐκπέμπει φῶς καὶ τὴν ἐπιλέξατε γιατὶ ἐρευνήσατε τὴν πνευματική σας ὑπόσταση καὶ σᾶς «ταιριάζει», λάβετέ την ἐπάξια.

Οἱ ἐπιλεγμένες θέσεις θὰ καταστοῦν οἱ «ὑποδοχεῖς» τοῦ πνευματικοῦ σας φορτίου καί, μὲ εὐρεία ἔννοια, θὰ καταστοῦν ὁ χῶρος τῆς τοποθέτησής σας στὰ οὐράνια καθήκοντα.

Οὐσίες καὶ οὐσίες θὰ ἑνοποιηθοῦν στὰ μέλλοντα, οὐσίες καὶ οὐσίες θὰ διχοτομηθοῦν, οὐσίες καὶ οὐσίες θὰ κατατμηθοῦν, κύτταρα θὰ ἐνταχθοῦν στὰ στάδια τῶν ἐμπειρικῶν χώρων καὶ μαγνητικὰ ρεύματα θὰ προκαλέσουν ἔντονες μαγνητικὲς ἕλξεις πρὸς τὴ θέση τῆς θυσίας.

Ἄνωθεν τοῦ πλανήτη σας θὰ αἰωρεῖται ὁ «μέγιστος μαγνήτης», ὁ ὁποῖος θὰ ἕλκει μὲ ταχύτητα φωτὸς εὐγενῆ μέταλλα ποὺ ὑποκρύπτονται στὸν πνευματικὸ χῶρο τῶν ὀντοτήτων.

Φανταστεῖτε ἕναν ἀσύλληπτο σὲ φῶς καὶ μέγεθος «μαγνήτη» νὰ περιφέρεται πάνω ἀπὸ ἐσᾶς καὶ νὰ προσελκύει ἐντὸς τῶν φωτεινῶν του ρευμάτων τὰ εὐγενῆ μέταλλα τῆς ψυχῆς σας.

Ἐντὸς τοῦ πεδίου φορᾶς, ἕλξης καὶ δράσης αὐτοῦ τοῦ «μαγνήτη» θὰ εἰσχωρήσουν ὀντότητες μὲ τὴ μέθοδο τῆς ἀναγωγῆς, καὶ οἱ ὀντότητες αὐτὲς θὰ καταστοῦν «Φως ἐκ τοῦ Φωτός».

Ὅλα τὰ φωτεινὰ σημεῖα τῶν ὀντοτήτων θὰ παραληφθοῦν ἐκ τοῦ φωτός, ἀφοῦ προηγουμένως εἰσέλθουν στὴ διαδικασία ἕλξης καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ «μαγνήτη».

 


392 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 456.

393 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 456.

394 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 457.

395 Ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί, καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων (Κατὰ Ματθαῖον 10:27). [Σ.τ.Ε.]

396 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 459.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ