06.07 | Η Λίμνη των Εικασμών – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

7. Ἡ Λίμνη τῶν Εἰκασμῶν

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

Ὑπάρχουμε, εἴμαστε ἀλήθεια καὶ ἐν τῇ Ἀληθείᾳ καὶ ἐκ τῆς Ἀληθείας ἐκφραζόμαστε, ὡς Ἄγγελοι Ἀγάπης, ποιοῦντες τὸ σωτήριο ἔργο τοῦ Κυρίου.

Ἐνέσκηψε τὸ παρὸν τῆς ἀλήθειας καὶ ἐλαύνει στὰ μήκη καὶ στὰ κύματα τοῦ πλανήτη σας «ὡσὰν ἀστραπὴ φωτός», γιατὶ ἔχει προσδιοριστεῖ ἀπὸ τὸ φῶς καὶ κατέρχεται γιὰ τὴν καθίδρυση τοῦ φωτός.

Ἐσεῖς, οὐσίες Γῆς καὶ Οὐρανοῦ, ἐλπίζουμε νὰ δοκιμάσετε τὸ «κέρασμα ἐκ τοῦ Πνεύματος» καὶ νὰ τὸ λάβετε μὲ πίστη, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη.

Προσέλθετε ἐντὸς τῶν Οὐρανῶν μετὰ πίστης, ἐλπίδας καὶ ἀγάπης, ἐσεῖς οἱ πρόγονοι τῆς αἰώνιας ἐλπίδας.

Προσέλθετε γιὰ νὰ λάβετε τὴν Εὐλογία τοῦ Κυρίου καὶ αὐτὴ ἡ εὐλογία θὰ σᾶς κατονομάσει Χριστιανούς, ὄχι ἐξαιτίας τοῦ σχήματος τοῦ δόγματος ποὺ ἀσπάζεστε, μὰ ἐξαιτίας τοῦ σχήματος τῆς Ἀγάπης, ποὺ θὰ σᾶς καθορίσει ὡς ὀντότητες αἰώνιας πλάσης.

Ἐμεῖς οἱ πρέσβεις τοῦ Οὐρανοῦ ἐνθαρρύνουμε τὰ οὐσιαστικὰ σκεπτόμενα ἄτομα, γιατὶ «ἄνευ οὐσίας οὐδὲν ποιοῦμε».

Ὁ ποιῶν ἐκ τῆς οὐσίας ποιεῖ τὴν Ἀρετή. Χωρὶς τοὺς ποιητὲς τῆς Ἀρετῆς, ἡ πλάση ἐμπλέκεται σὲ περιπέτειες ἀναχαίτισής της.

Ἡ πλάση δὲν εἶναι μεμονωμένη στὸν χῶρο, εἶναι κίνηση σκοποῦ καὶ διαθέτει φωνή, ἐξελίσσεται, βαίνει, ὁδηγεῖται, μεταβάλλεται, ἐκδηλώνεται μὲ μεταβαλλόμενες μορφὲς – εἶναι ἀπαίτηση καὶ δὲν τὴν ἐκφράζει ἡ στασιμότητα.

Ἡ πλάση βαίνει ἐκ τῆς Εὐλογίας τοῦ Κυρίου στὰ Αβατα, ἐρευνᾶ, δοκιμάζει τὶς δοκιμασίες της καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὲς δοκιμάζεται, προχωρεῖ, ἵσταται καὶ διερωτᾶται, ἀπομακρύνεται μετὰ γνώσης, ἀποκομίζει τὶς Εμπειρίες της ἐκ τοῦ «πόθεν ἐπλάσθη».

Ἡ πλάση ἀπαιτεῖ. Δὲν κλείνει τὰ μάτια –ἀντίθετα, τὰ διευρύνει–, ἐκφράζει καὶ ἐκφράζεται, ἐργάζεται καὶ ἀδημονεῖ νὰ περάσει ἀπὸ τὰ γνωστὰ καὶ νὰ ἐρευνήσει τὰ ἄγνωστα σκηνικὰ τῆς ζωῆς. Εἶναι ἐρευνήτρια καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἔχει ἀπαιτήσεις οὐσίας.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ κοινὰ παρουσιάζουν οἱ ἑπόμενοι δύο χρόνοι, 1998-1999. Εἶναι σημαντικοὶ γιατὶ ἀγγίζουν καθοριστικὰ τὸ 2000 μ.Χ.

Ἕνα σημεῖο ἀπὸ τὴ μεγάλη κλίμακα. Ἕνα μόριο ἀπὸ αὐτὴν καὶ ἕνα ἑπόμενο σημεῖο ἀπὸ τὴν ἴδια κλίμακα θὰ εἶναι δύο σημεῖα συμπαντικῆς γραφῆς καὶ ἐντὸς αὐτῶν τὰ φαινόμενα θὰ μετουσιωθοῦν σὲ Οραμα πραγματικῆς οὐσίας, γιατὶ μέσα ἀπὸ τὴν οὐσία θὰ κατέλθει τὸ ὅραμα καί, στὴ συνέχεια, θὰ ἀφομοιωθεῖ ἀπὸ τὴν πραγματικὴ κατάσταση.

Συνεπῶς, ὅραμα σὺν πραγματικὴ κατάσταση, θὰ καταστοῦν τὰ σημαντικὰ σημεῖα τοῦ πλανήτη.

Ἐντὸς τοῦ ὁρίου τοῦ «ὁραματικοῦ ἄγεσθαι» θὰ ὑπεισέλθουν κινήματα ἄρνησης καὶ σχήματα φθορᾶς προερχόμενα ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς τάσεις παροδικῆς μορφῆς.

Ἡ ἄρνηση θὰ λάβει μορφὴ καὶ ἡ μορφὴ θὰ εἶναι ἄνιση σὲ σχέση μὲ τὴ δύναμη τῆς μεγάλης ἀποδοχῆς.

Οἱ εὑρισκόμενοι στὸ τέλμα τῆς οὐσιαστικῆς τους νόησης θὰ δεχτοῦν τὸ παρενοχλητικὸ ἐρώτημα καὶ θὰ βασανιστοῦν ἀπὸ αὐτό: ἂν θὰ ἀποβοῦν οἱ πρῶτοι ἢ οἱ ἔσχατοι.

Αὐτὸ τὸ παρενοχλητικὸ ἐρώτημα θὰ εἰσχωρήσει στὶς καρδιὲς τῶν πολλῶν ὡς δηλητήριο κατὰ τῆς οὐσίας τοῦ ἀτόμου, ποὺ ἐπιμένει νὰ ἐπιλέγει τὸν ἑαυτό του ἐντὸς τῆς ὕλης τῆς ἔκθαμβης ποὺ τὸν τέρπει, τοῦ παρέχει τοὺς δουλοπρεπεῖς ἐγκωμιασμοὺς καὶ ἐκπλήσσει τὴ ματαιοδοξία του.

Οἱ αὐτάρεσκοι, οἱ «ποιοῦντες τοὺς ἄρχοντες» εἶναι οἱ πλέον ἀνίσχυροι, γιατὶ ἀντλοῦν παροδικὴ δύναμη ἀπὸ παροδικοὺς κόλακες γιὰ νὰ καλύψουν τὴν ἰδιαίτερη ἀδυναμία τους, τοῦ ἰδιαίτερου νοῦ τους, ποὺ ἐκφράζει καὶ δηλώνει «δικαιοσύνη», «ἰσότητα» κ.λπ. Αὐτοὶ οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «σημαντικοί», ἐξαιτίας τῆς μάζας ποὺ ἀποβλέπει συμφεροντολογικὰ πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐξαιτίας τῶν κατ’ ἐπάγγελμα κολάκων, θὰ λάβουν τὸν τελικὸ ρόλο στὰ δύο σχήματα ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ θὰ λάβουν πολλαπλὲς εὐκαιρίες νόησης, παρόλο ποὺ ὁ χῶρος τους εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἀποδεχθεῖ «σχήματα νόησης ἄλλης μορφῆς».

Ἀναμένουμε καὶ στήνουμε ὁμάδες γιὰ νὰ προστατεύσουμε τοὺς δίκαιους καὶ νὰ θεραπεύσουμε τοὺς ἄδικους.

Ὁ μέγιστος κανόνας μας εἶναι ἡ Δικαιοσύνη.

Ὁ φιλάργυρος, ὁ φιλόδοξος καὶ ἄδικος «ἐν ὀλίγοις κύριος»400 εἶναι οὐσία ἄκαρπη γιὰ τὰ Σχέδια τοῦ Κυρίου καί, κατὰ συνέπεια, δὲν ἐκλαμβάνεται γιὰ τὰ Σχέδια Του ὡς «οὐσία βάρους», μὰ ὡς οὐσία ποὺ χρήζει προσπαθειῶν γιὰ νὰ καταστεῖ οὐσία βάρους.

Εἴμαστε ὄντα παρόρμησης, ὑποταγμένα στὴν Ευοίηση, εὐαίσθητα καὶ εὐλογημένα ἀπὸ τὸν Οὐρανό. Ἐνεργοῦμε αὐθόρμητα καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀπορρίψαμε μεθοδευμένα σχήματα κίνησης, βούλησης, σκέψης καὶ θέσης. Γενικά, ἡ μεθόδευση μᾶς ἐκπλήσσει καὶ τρομάζουμε ἀπὸ τὶς εἰκόνες τοῦ ἐγώ σας.

Ἔχουμε τὴ διαύγεια ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ σοφὰ αὐθόρμητη συμπαντικὴ διάθεση καὶ κίνηση τοῦ Οὐρανοῦ καὶ οὐδέποτε θὰ καταστοῦμε ἐφαρμοστὲς ἢ διδάσκαλοι σχεδίων συμφέροντος καὶ ἰδιοτέλειας.

Ἕνα εἶναι βέβαιο, ὅτι ἡ παρορμητική μας διάθεση ἐκβάλλεται μέσα ἀπὸ πηγὴ φωτὸς ἀληθινοῦ. Ὄχι ὑπολογισμοὶ ἀκριβείας γιὰ τὴν ἀπόκτηση τὴν ἀτομικὴ τῶν μελλόντων. Ὅλα ὅσα ὑποπίπτουν σὲ λογιστικοὺς ὑπολογισμοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ σταθμίσουν τὸν βαθμὸ τοῦ συμφέροντος θὰ ἀποτελέσουν ἰσχυρὰ κύματα ἀρνητικῆς τάσης, κινούμενα ἐνάντια στὴν Οὐράνια Βούληση.

Ἐλπίζουμε ὅτι θὰ καταστεῖτε σοφοὶ ἢ σοφότεροι, ἀνάλογα μὲ τὶς πνευματικές σας προθέσεις.

Τὰ αἰώνια ταυτίζονται μὲ τὰ μέλλοντα, γιατὶ τὰ μέλλοντα θὰ καθορίσουν τὰ αἰώνια μέσα ἀπὸ τὸ παρὸν ποὺ βιώνετε ἐσεῖς, οἱ φωνὲς τῆς ἀγάπης, τῆς ἀπόρριψης, τῆς ἀγαθῆς προαίρεσης, τῆς ἄρνησης κ.λπ.

Ἔχουμε ἀπαιτήσεις, γιατὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε τοὺς πνευματικὰ τυφλούς, αὐτοὺς ποὺ κινοῦνται ἀπὸ τὴ συνήθεια καὶ τὸ συμφέρον.

Ἀφεθεῖτε στὰ σχήματα τῆς ζωῆς ποὺ κατέρχονται, ἀφεθεῖτε μὲ τὴν ἐπίγνωση ὅτι ἀποδέχεστε οὐράνια ἐπιτεύγματα.

Δὲν τὰ διαφημίζουμε, γιατὶ δὲν πουλᾶμε ἐμπορεύματα. Διδάσκουμε τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ Οὐρανοῦ.

Σᾶς μεταφέρουμε Προφητεία, σᾶς κατευθύνουμε στὴν οὐσιαστικὴ λίμνη τῆς ἀλήθειας καὶ ἀπαιτοῦμε μὲ ἀπαίτηση ἀγάπης νὰ ἀπομακρυνθεῖτε ἀπὸ τὴ λήθη τοῦ παρελθόντος ποὺ σᾶς ἐγκλώβισε στὴ φθορὰ καὶ στὸν ἐκφυλισμὸ τοῦ πνευματικοῦ καὶ βιολογικοῦ σας κυττάρου.

Ἡ λίμνη τῆς ἀλήθειας θὰ ἔχει τὸ σχῆμα τοῦ σκεύους τοῦ βαπτίσματος στὸν πλανήτη σας καὶ θὰ λάβει ρόλους στὰ οὐσιαστικὰ στάδια τῆς ἐξέλιξής του – τὴν ἀνακαίνιση ἰδεῶν, ἰδεωδῶν, ἰδανικῶν καὶ ἀξιῶν.

Ἕνα μήνυμα ἀγάπης σᾶς ἀναγγέλλει ὅτι ἐπιθυμοῦμε νὰ γνωρίσετε τὴ Γαλάζια Λίμνη τῆς Αλληλεγγύης, γιατὶ ἐντὸς αὐτῆς θὰ συνυπάρξετε μὲ τὰ ὕδατα τοῦ Κυρίου καὶ θὰ λάβετε τὸν ἄξιο ἁγιασμὸ γιατὶ θὰ σᾶς ἀσπαστεῖ ὁ Οὐρανός.

Ἐξ Εκείνου θὰ λάβετε τὴν πληρότητα καὶ θὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι Εκεινος εἰσῆλθε στὴ λίμνη τῶν Εικασμων Του καὶ εἰκασμῶν σας καὶ ἐντὸς ἐκείνης τῆς λίμνης, ποὺ ἔλαβε τὸν ρόλο νὰ σᾶς καταστήσει καθαροὺς (καθαρτήριος ρόλος, ρόλος κάθαρσης) θὰ καταστεῖτε καθαρότεροι τοῦ φωτός, ἀφοῦ «Ενώπιον Του» θὰ ἀντικρίσετε τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸ καταυγάζον νὰ καλεῖ τοὺς ἄξιούς Του.

Ὄντα τῆς Γῆς, προσαρμοστεῖτε στὰ σχήματα Ἀγάπης τοῦ Οὐρανοῦ γιὰ νὰ κατακτήσετε μὲ τὴ γοητεία τῆς ἀγάπης τὸν Οὐράνιο Εραστη καὶ νὰ ἀξιωθεῖτε τοῦ οὐράνιου χαμόγελού Του ἀπὸ τὴν ἕλξη τοῦ χαμόγελού σας.

Δὲν σᾶς ὁρίζουμε, σᾶς προσκαλοῦμε ἁπλὰ ἀπὸ ἀγάπη νὰ εἰσχωρήσετε στὰ σημεῖα ὅπου θὰ συναντηθεῖτε πνευματικὰ μὲ τὸν Ἐραστὴ τοῦ φωτός.

Ἕνα οὐράνιο σύμπλεγμα πρωτόγνωρης ἐμπειρίας θὰ σᾶς ἀπελευθερώσει ἀπὸ τοὺς γήινους ἐραστὲς καὶ ἐρωμένους καὶ ἕνας παρθένος ἄνεμος ἐλευθερίας θὰ εἰσχωρήσει στὴ βούλησή σας.

Ὁ Κύριος ἐλευθερώνει, Κοινα καὶ Αδιαίρετα, τὸν πλανήτη.

Ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἐπικράτηση καὶ ἐπικρότηση τοῦ Μέγιστου Σχεδίου.

Ενώπιον Του θὰ ἀναφωνήσουμε «Δόξα Εν Υψίστοις».

Ενώπιον Του θὰ ἀναχθεῖ ἡ πνοὴ τοῦ πλανήτη, ἡ γλώσσα τοῦ πλανήτη καὶ ἡ ὄψη του ἡ πολύπαθη – θὰ καταστοῦν παρθένες χάρη στὶς παρθένες οὐσίες ποὺ θὰ εἰσχωρήσουν στὰ κύτταρά του. Ὅσο καὶ ἂν σᾶς φαίνεται παράξενο, ὁ πλανήτης σας θὰ χαμογελάσει, θὰ ἀκούσει τὴν Ἀναγγελία καί, σὰν ὀντότητα θηλυκοῦ γένους, θὰ λάβει τὸ μεγαλεῖο τῶν εὐθυνῶν τῆς μητέρας – τῆς μέλλουσας μητέρας ποὺ θὰ γεννήσει τὰ παιδιὰ τοῦ ἥλιου ὑπεύθυνα καὶ συνειδητὰ καὶ θὰ τὰ ἀναθρέψει μὲ στοργικὲς προδιαγραφὲς εἰρηνικῆς ζωῆς γιὰ εἰρηνικὴ ἐκπόρευση.

Ὁ πλανήτης σας, ὡς ζῶν ὀργανισμός, θὰ ἀναπνεύσει καὶ θὰ λάβει αἰσθαντικὰ τὴν πληρότητα μέσα ἀπὸ τὴν καθαρότητα τοῦ οὐράνιου ὀξυγόνου. Ἐντός του θὰ εἰσχωρήσει ὁ παρθένος ἄνεμος τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀνάτασης καὶ ὁ ἄνεμος αὐτὸς θὰ μεταφέρει Ζωοποια Στοιχεια ἐκ τῆς Πνοῆς Του.

Οἱ πνεύμονες τοῦ πλανήτη θὰ ἰσχυροποιηθοῦν ἀπὸ τὸν παρθένο ἄνεμο ποὺ θὰ εἰσέλθει ἐντός τους μὲ τὴ διαδικασία τῆς ἀναπνοῆς καὶ τὰ πνευμονικὰ κύτταρα τοῦ πλανήτη θὰ παρέχουν στὰ ὄντα τὴν πνοὴ ἐκ τῆς Πνοῆς Του, ζωὴ ἐκ τῆς Ζωῆς Του.

Ὁ κόσμος τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ παρόντος θὰ εἰσχωρήσει στὸ φωτεινὸ Μελλον, γιατὶ ἤδη ἀπεικονίζεται στὸ φωτεινὸ Μελλον τῆς Ελπιδας ἐκ τῶν Σχεδίων τῆς Θείας Δύναμης.

Τὸ μέλλον σᾶς ἀγγίζει καὶ τὸ ἀγγίζετε, ἔχει στροφὲς στὰ οὐσιαστικά του πιστεύω, διαθέτει πτυχὲς ἀγάπης καὶ τὸ ἰδιαίτερό του χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι τὸ Μελλον ἔχει Μελλον, εἶναι ἄφθαρτο ὡς οὐσία καὶ τρόπος βίωσης.

Προπαρασκευάζουμε τὴν ὑποδοχή Του μὲ ἥλιους, ἀμέτρητους ἥλιους, γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν Βασιλέα μὲ τὰ χαμόγελά τους. Καὶ ἐμεῖς θὰ σᾶς προσφέρουμε τὰ χαμόγελά μας, ποὺ θὰ τὰ ὀνομάζουμε «χαμόγελα ἀγάπης γιὰ ἐσᾶς».

Ἐσεῖς οἱ ὀντότητες τοῦ ἐγγύτερου μέλλοντος θὰ λάβετε τὰ χαμόγελά μας καὶ θὰ ἀγκαλιαστεῖτε μὲ τὸν Ἥλιο σὲ ἐναγκαλισμὸ αἰώνιας ἀγάπης. Θὰ ἀνταμώσουμε στὸν χρόνο, στὰ ἑπόμενα βήματα ποὺ θὰ σᾶς φέρουν Ενωπιον Του.

Θὰ σᾶς συλλάβουμε μὲ τὸ φῶς τῆς ἀγάπης, ἀντὶ χειροπέδης, καὶ θὰ σᾶς κατατάξουμε στὶς ἄξιες παρουσίες στὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι.

Θὰ σᾶς ἀνταμώσουμε ἐνώπιον τοῦ Φωτός Του, θὰ σᾶς καταστήσουμε καινοὺς καὶ ὡραίους καὶ μαζί σας θὰ «ποιήσουμε τὴν ἀνέσπερη προσπάθεια διάσωσης τοῦ πλανητικοῦ συνόλου», γιατὶ τὸ σύνολο στοχεύει στὸ ὅραμά μας καὶ γιὰ τὸ σύνολο εἴμαστε παρόντες στὸν χῶρο σας.

Θὰ ἀποβεῖτε οἱ ἄκαμπτοι φρουροὶ τῆς Ἀρετῆς καὶ ἐντὸς τοῦ ἄκαμπτου σχήματος τοῦ φορέα θὰ ἐνταχθοῦμε «ὡς οὐσία φωτός» – ἐφόσον ἐμεῖς ὡς οὐσία φωτὸς σᾶς προβάλλουμε τὸ μελλοντικὸ πρόγραμμα ὑπὸ μορφὴ πρεμιέρας ταινίας.

Οἱ δρόμοι ποὺ θὰ ἀνοίξουν –ἔχουν ἤδη χαραχτεῖ– θὰ φέρουν τὴ φωτεινὴ Σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ καὶ καμία ἄλλη σφραγίδα δὲν θὰ καταστεῖ ἱκανὴ νὰ ἀνατρέψει ἢ νὰ ἐξαλείψει τὴ μεγάλη σφραγίδα τῆς θυσίας καὶ τῆς ἀγάπης.

Ἡ Σφραγίδα τοῦ Κυρίου θὰ βασιλέψει καὶ θὰ ὠθήσει στὴ Βασιλεία Του τοὺς διαβαίνοντες τοὺς εἰρηνικοὺς δρόμους.

Θὰ χαραχτεῖ ὁ χάρτης τοῦ πλανήτη ἔτσι ὅπως ἁρμόζει στὴ ροὴ τοῦ πλανητικοῦ παλμοῦ, ἕνας χάρτης ἴσου σεβασμοῦ, ἴσης ἀντιμετώπισης καὶ ἴσης ἀξίας – γιὰ τὴν ἐκπομπὴ τῆς Δικαιοσύνης στὶς φυλὲς τοῦ πλανήτη.

Θὰ διευρυνθοῦν οἱ ἐλάχιστα προσδιορισμένοι γεωγραφικὰ λαοὶ καὶ θὰ σμικρυνθοῦν οἱ μέγιστοι δυνάστες.

Θὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ ἀπόφαση τοῦ Φωτὸς χάρη στὸ ὄνειρο τοῦ Οὐρανοῦ περὶ «αὐτονομίας τῶν λαῶν, ἰσότητας, δικαιοσύνης κ.λπ.», θὰ καταλυθεῖ ἡ διάθεση τῆς ἀναρχίας, ἡ διάθεση τῆς μοναρχίας, ἡ διάθεση τῆς καταδυνάστευσης καὶ ἡ διάσταση τῆς εὐλογημένης ἐλευθερίας θὰ λάβει ἀδιαίρετη μορφὴ ὅπως ἡ Ὁμοούσια Τριάδα – δηλαδὴ ἡ ἔκφραση τῆς ἐλευθερίας θὰ εἰσχωρήσει στὴν τριαδικὴ ἀξία: Σεβασμος, Αξιοπρεπεια, Δικαιοσυνη.

Ἐγκαταλείπουμε πλέον τὰ ἄγονα παρελθόντα γιὰ νὰ ἀπολαύσετε τὰ λιβάδια τοῦ μέλλοντος, ποὺ θὰ πλουτίσουν τὴν ψυχή σας μὲ τοὺς αἰώνιους ἀνθούς.

Στὸ ἀντίκρισμά τους θὰ ἀναφωνήσετε μὲ δέος «Μεγας Ει Κυριε» καὶ θὰ ἀνασκευαστεῖτε ἀπὸ τὶς μέγιστες οὐσίες.

Ἐσεῖς καὶ ἐμεῖς τώρα, οἱ ἄλλοι κάποτε, θὰ νιώσουμε τὸν συγκλονισμὸ τῆς ἑνοποίησης καὶ συγχώνευσής μας καὶ ἐντὸς «πηγῆς οὐράνιου σχήματος» θὰ καταυγάσουμε μὲ φῶς τὸν πλανήτη.

Αὐτὸ τὸ ἑνοποιημένο φῶς τῆς δυναμικῆς συγχώνευσης θὰ διαρπαγεῖ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη φορὰ τοῦ πνέοντος ἀνέμου καὶ θὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὰ γήινα ἐπίπεδα ἔκφρασης, γιατὶ θὰ ἀπαιτήσει τὴν ἔκφραση τοῦ Οὐρανοῦ καὶ θὰ τὴ λάβει, ἀφοῦ ἤδη ἔχει προπαρασκευαστεῖ ὁ ἄνεμος τῆς καθαρότητας.

Αὐτὸς ὁ ἄνεμος, «ἀδέλφια μας», πνέει, ἀνανεώνει, προγραμματίζει, ὑπονοεῖ καὶ «νοεῖ» σὰν ζώσα ὕπαρξη σοφίας.

Αὐτὸς ὁ ἄνεμος κατέρχεται νὰ σαρώσει τὰ κίβδηλα καὶ τὰ ἀντικείμενα ἄνευ πνοῆς, κατέρχεται γιὰ νὰ καταξιώσει τὸ φῶς, γιατὶ ἐκ τοῦ φωτὸς καὶ διὰ τοῦ φωτὸς θὰ γίνει ἡ κατάκτηση τῆς Ἀλήθειας.

 


400 Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν (Κατὰ Λουκᾶν 16:10). Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! Ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω (Κατὰ Ματθαῖον 25:23). [Σ.τ.Ε.]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ