06.12 | Νέα Σχήματα Ζωής – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

12. Νέα Σχήματα Ζωῆς

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

Ἀπέρχεται ὁ αἰώνας τῆς παραφροσύνης, τῆς βίας, τῆς σκληρότητας καὶ παραχωρεῖ τὴ θέση του στὸν αἰώνα τῆς Αποκάλυψης, τοῦ Λόγου καὶ τῆς Αλήθειας.

Ὁ κόσμος ποὺ λαμβάνετε σὲ πρωτότυπη λήψη διασχίζει ἤδη τὸ παρόν, γιατὶ τὸ μέλλον διαγράφεται στὸ παρὸν τοῦ πλανήτη.

Πιστέψτε ὅτι τὰ σημαντικὰ σχήματα θὰ σημάνουν τὸ ἄνοιγμα τῶν Οὐρανῶν.

Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας ὑπάρχει ἐνώπιόν σας. «Συμμαζέψτε» τὶς οὐσίες σας γιὰ νὰ μεταφέρετε τὶς οὐσίες μας.

Πρέπει νὰ εἶστε συνειδητὰ ἐντεταγμένοι στὸ κίνημά μας, γιατὶ σᾶς ἐμπιστευόμαστε μηνύματα μὲ ἰδιαίτερο βάρος.

Τὸ ἰδιαίτερο βάρος αὐτῶν τῶν μηνυμάτων εἶναι ὁ πρωτότυπος τρόπος ἐπαφῆς λήψης καὶ ἐπαφῆς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς.

Ὁ Οὐρανὸς ἐντὸς τῶν Σχεδίων του ἵσταται σὲ θέση ἀναφορᾶς, γιατὶ ἀναφέρεται στὸν πλανήτη Γῆ μὲ ἰδιαίτερη Προφητικη διάθεση καὶ δίνει ὅλα ὅσα ἔχει στὴ διάθεσή του ἐκ τῆς συμπαντικῆς διάθεσης.

Ἡ συμπαντικὴ διάθεση ἔχει ἀποκρυσταλλωθεῖ καὶ καταρρίπτει τοὺς κρυστάλλους της στὸν πλανήτη σας, ἕως ὅτου καταρριφθοῦν ὅλοι καὶ δονηθεῖ ὁλόκληρο τὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι.

Ἡ πορεία καὶ ἡ ἐξέλιξη θὰ ἀποβεῖ στάδιο ἀναβάθμισης γιὰ τὰ μετέπειτα στάδια τῆς συνειδητῆς ἐξέλιξης.

Ἡ συνειδητὴ ἐξέλιξη θὰ ἀποβεῖ τὸ δεύτερο στάδιο ἀναβάθμισης ἐντὸς τοῦ πλανητικοῦ γίγνεσθαι καὶ θὰ ἀκολουθήσει τὸ τρίτο στάδιο, σφραγισμένο ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ Νοῦ, στὰ χέρια τοῦ Οὐρανοῦ.

Τὸ τρίτο στάδιο θὰ ἀποβεῖ σταθμὸς στὴν πορεία τῆς Γῆς, γιατὶ ἐνόψει τῶν γεγονότων ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν θὰ λάβει τὸν ρόλο τῆς ἄφθαρτης γέφυρας στὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη τοῦ πλανήτη.

Ἡ πορεία τοῦ πλανήτη γιὰ τὴν τελείωση καὶ τὴν ἀναδιοργάνωσή του, θὰ ἐξελιχθεῖ σὲ πέντε στάδια. Ἤδη διανύσαμε τὸ δεύτερο στάδιο καὶ ὡς πρῶτο στάδιο θὰ πρέπει νὰ νοηθεῖ ἐκεῖνο ποὺ ἐπιφυλάχθηκε στὸν παλιό, τὸν πρωτόγονο ἄνθρωπο, μὲ τὶς αἰσθήσεις καὶ τὰ ἔνστικτα γιὰ μοναδικὸ περιεχόμενο τοῦ ψυχικοῦ βίου.407

Σὲ αὐτὸ τὸ τρίτο στάδιο, ποὺ ἡ ἔναρξή του τοποθετεῖται στὸν 21ο αἰώνα καὶ μετά, θὰ προστεθεῖ, ὅπως εἴπαμε, τὸ νέο στοιχεῖο στὶς ἀνθρώπινες δυνατότητες, ἡ νέα κεραία σύλληψης, ποὺ θὰ ὁδηγεῖ στὴν ἄμεση γνώση.

Στὸ τέταρτο στάδιο ἐξέλιξης, οἱ μορφὲς θὰ λαμβάνουν τὴν «ὄψη οὐσιῶν ἐκ τῶν οὐσιῶν ποὺ θὰ κατέρχονται ἐκ τῶν οὐρανίων». Ἡ ὄψη τους –Μορφη– θὰ ἔχει τὴν εἰκόνα τοῦ κράματος πνεύματος καὶ ὕλης, ἑνὸς κράματος ἰδιαίτερης πνευματικῆς ἔκφρασης, γιατὶ θὰ ὑπερισχύει τὸ πνεῦμα καὶ θὰ λάμπει καὶ θὰ λούζει τὴν ὀντότητα μὲ οὐσίες καὶ φῶς θεϊκό. Οἱ συμπαντικοὶ κραδασμοὶ θὰ εἰσχωρήσουν μὲ πληρότητα ἀγάπης ἐντὸς τῆς πλανητικῆς καρδιᾶς καὶ οἱ χορδὲς τῆς πλανητικῆς καρδιᾶς θὰ ἠχοῦν τὸ μελωδικὸ τραγούδι ἐπανένταξης τῆς πλάσης. Ἡ ὀντότητα θὰ λαμβάνει διαστάσεις ἐκ τοῦ πνεύματος καὶ θὰ ἀνεξαρτητοποιεῖται ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ὕλης «σὲ ρυθμὸ ἀπελευθέρωσης καὶ ἰσορροπημένης ἀναμέτρησης». Ἡ ὕλη θὰ ποιεῖται ἐκ τοῦ πνεύματος καὶ τὸ Πνεῦμα θὰ ποιεῖ καὶ ἡ Βούληση τοῦ Οὐράνιου Πατέρα θὰ ποιεῖ βουλήσεις ἐκ τοῦ Ὀνόματός Του καί, «στὸν κύκλο τοῦ τέταρτου σταδίου», τὰ ὄντα θὰ εἰσχωροῦν συνειδητὰ στὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι μὲ φωτεινὴ διάρκεια καὶ μέσα σὲ στιγμὲς Αιωνίων Εμπειριων.

Στὸ πέμπτο στάδιο, ὁ κόσμος θὰ εἰσαχθεῖ σὲ φωτεινὰ ἐπίπεδα καὶ ἐντὸς αὐτῶν ὁ ἥλιος θὰ λάβει τὸν πρῶτο ρόλο, γιατὶ θὰ ἀποβεῖ ὁ τροφοδότης καὶ σύντροφος τοῦ πλανήτη. Σὲ ρυθμὸ καὶ λειτουργικότητα ρυθμοῦ, οἱ ὀντότητες θὰ ἐγκαταλείψουν τὰ γήινα κύτταρα καὶ θὰ ἐξελιχθοῦν σὲ τέτοιο βαθμὸ ὥστε νὰ προκαλοῦν ἔκπληξη στὰ οὐράνια σώματα. Ἄφθαρτα κύτταρα φωτὸς θὰ εἰσέρχονται ἐντὸς τῶν ὀντοτήτων, μέσω τῶν ὁποίων, κατακτημένες καὶ κυριευμένες, οἱ ὀντότητες θὰ ὠθοῦνται στὰ ἀρχέγονα σχήματα. Τὰ κύρια στοιχεῖα τῆς ὕλης, γῆ καὶ ὕδωρ, δὲν θὰ ὑπάρχουν. Ἕνα κύμα φωτεινῶν οὐσιῶν θὰ ἀποτελεῖ τὴν ὕπαρξη, ἡ ὁποία θὰ ἕλκεται πλέον ἀπὸ τὸν Πυρήνα καί, ἐφόσον ἡ ἕλξη θὰ παίρνει τὴν οὐσιώδη ταχύτητα, οἱ ὀντότητες θὰ ἀνάγονται καὶ θὰ λαμβάνονται ἀπὸ τὸν Πυρήνα. Ἕνα γεγονὸς ἐκπληκτικῆς ἔκτασης θὰ συνεπάρει Οὐρανὸ καὶ Γῆ. Φαντασία καὶ τόλμη φαντασίας.

Εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτὰ τὰ στάδια ἐξέλιξης θὰ εἰσαχθοῦν στὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι καὶ θὰ καθορίσουν τὸ βιολογικὸ βασίλειο μετὰ τὸ 2000 μ.Χ., γιατὶ τὸ βιολογικὸ βασίλειο εἶναι ἡ συνάφεια Γραφῶν καὶ γεγονότων καὶ σημείων.

Ἐνῶ ὁ 21ος αἰώνας βρίσκεται στὴ θύρα, τὸ ὑπερκοσμημένο φῶς ἑστιάζεται στὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι καὶ ἀπὸ τὸ φῶς αὐτὸ ἐξέρχεται ἡ μελέτη τοῦ Νέου Σχήματος Ζωης, ποὺ θὰ παραλάβει τοὺς «ζῶντες» ἐντὸς τῆς οὐσίας της γιὰ τὴ βελτίωσή τους καὶ γιὰ τὸν καθαγιασμὸ τοῦ πλανήτη.

Ὅλα μὰ ὅλα θὰ εἰσχωρήσουν σταδιακὰ στὰ στοιχεῖα τῆς Ουσίας, χτίζοντας τὴ μεγάλη γέφυρα τῆς μετάβασης ἀπὸ τὴν ὕλη στὸ πνευματικὸ γίγνεσθαι.

Στὰ ἑπόμενα ἑκατὸ χρόνια, πορεία τῆς ἐξέλιξης θὰ ἀποβεῖ ἡ πορεία τῶν ἀναγγελιῶν –πορεία ἐμπειριῶν καὶ πορεία γαλήνης–, ποὺ θὰ ἀνακόψει τὴν πορεία ὀργῆς τὴν ὁποία τώρα βιώνετε.

Ἡ ἀνάκαμψη αὐτὴ θὰ φέρει ἕναν σκοπὸ ποὺ θὰ ἀποτελεῖ οὐσιαστικὴ καὶ βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἰδανικῆς ἀναμενόμενης ὀντότητας, αὐτῆς ποὺ θὰ εἰσχωρεῖ στὸ «Συμπαντικὸ Κεφάλαιο» ἰδιαίτερα, ποὺ θὰ λαμβάνει θέση, ποὺ θὰ λαμβάνει λόγο καὶ ποὺ θὰ διαπραγματεύεται τὸν οὐσιαστικὸ σκοπό.

Αὐτὰ σᾶς δίνουμε μὲ γενικὲς ἔννοιες, γιατὶ ἀναλυτικὲς θὰ δοθοῦν στὰ ἑπόμενα βιβλία.

Οἱ δονήσεις ἄρχισαν ἤδη νὰ λαμβάνουν θέση στὸ παρὸν καὶ οἱ μελλοντικὲς δονήσεις θὰ ἀποβοῦν οἱ Συμπαντικοὶ Στοχασμοί, γιατὶ θὰ διαταράξουν θεμελιακὰ ὅλο τὸ πλανητικὸ σύστημα, ἐνῶ δισεκατομμύρια πλανῆτες θὰ εἰσχωρήσουν στὶς συμπαντικὲς διαδικασίες καὶ θὰ λάβουν τὸν ἰσχυρὸ ρόλο καὶ θὰ ἐργαστοῦν λειτουργικὰ ἐντὸς συστήματος δικαιοσύνης καὶ θὰ ἀνατρέψουν τὰ κατεστημένα μὲ σοφὲς κινήσεις, σοφὲς κλίσεις καὶ σοφὲς ἀποκλίσεις.

Ἐνῶ οἱ συμπαντικὲς διαδικασίες θὰ ἐκτυλίσσονται σταδιακὰ ἐντὸς ὁρίων οὐσίας ἐκ τῆς
Συμπαντικῆς Βούλησης, Ολα θὰ εἰσχωροῦν σὲ πορεῖες ἀναγωγικὲς καὶ ἀνακατατάξεις καὶ θὰ ἐντάσσονται σὲ αὐτές, ἐφόσον Ολα θὰ ἔχουν τὸν ἰδιαίτερο ρόλο τους.

Ὅταν λέμε ὅλα, ἐννοοῦμε «Ολα ὅσα ἔλαβαν κύτταρο ζωῆς ἔστω καὶ γιὰ μία μόνο στιγμή».

Ὅλα τὰ κύτταρα ζωῆς, ἐν χορῷ, θὰ ὑμνήσουν τὴ στιγμὴ τῆς ἀφύπνισής τους, ἐνῶ ἡ ἐμπειρία τῆς ἀφύπνισης θὰ τὰ καταξιώσει στὴν ἱεραρχία τοῦ Οὐρανοῦ.

Ἕνα Νέο Σχήμα Ζωης ποὺ ἤδη κατέρχεται θὰ ἀνατείλει στὸν πλανήτη σας γιὰ νὰ τὸν μετατρέψει, διὰ τῶν «χειρῶν» Του, σὲ ποίημα.

Θὰ συνυπάρξει ἡ ἁρμονία τοῦ Οὐρανοῦ μὲ τὴν ἁρμονία τοῦ πλανήτη σας. Ἡ συνύπαρξη θὰ ἐπιφέρει κραδασμοὺς ἰσχυρῆς ἰσχύος καί, ἀπὸ τοὺς κραδασμοὺς αὐτούς, θὰ ἐξέλθει τὸ φῶς τῆς ρύθμισης τῆς πορείας τῶν πλανητῶν καὶ αὐτὴ ἡ πορεία θὰ κατευθύνει τὰ πλανητικὰ πεδία μὲ σκοπὸ συμφωνικῆς ὀρχήστρας ποὺ θὰ «παίζει» τὴν ὑπέροχη συμφωνία τῆς Ἁρμονίας.

Ἡ Ἁρμονία εἶναι ἕνα σχῆμα θεϊκῆς ἔμπνευσης ποὺ τώρα δὲν ἀντιλαμβάνεστε, μιὰ πανδαισία ρυθμῶν καὶ χρωμάτων, μιὰ «συμφωνία ἐπιπέδου», ἕνα τραγούδι ζωῆς καὶ αἰωνιότητας, δηλαδὴ ἕνα τραγούδι ποὺ θὰ ὑμνεῖ τὴν ἀναγέννηση.

Ὅταν οἱ νύχτες θὰ φωτίζονται ἀπὸ τὸ φῶς ποὺ δὲν ποιήθηκε ἀλλὰ «ποὺ ποιεῖ φῶς», τότε ὁ ἄνθρωπος θὰ πεῖ ὅτι ἐπαληθεύονται οἱ Γραφὲς καὶ ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου στὴ Γῆ εἶναι τὸ Φῶς ποὺ αἰωρεῖται ἐντὸς στιλπνῆς εὐλογίας ἰσχυρὸ καὶ γλυκὺ καὶ αἰώνιο καὶ ἀνέσπερο καὶ ἄκτιστο.

Αὐτὸ τὸ φῶς ποὺ θὰ ρέει ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ Οὐρανοῦ θὰ ἔχετε τὴν εὐχέρεια νὰ τὸ ἀγγίζετε ἀνὰ πᾶσα στιγμή, νὰ τὸ ἀνασαίνετε καὶ νὰ λούζετε μὲ αὐτὸ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή σας, ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερική.

Θὰ ἐκστασιαστεῖτε ὅταν ἀντικρίσετε τὸν ὑπερκόσμιο χείμαρρο νὰ ἐξέρχεται ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ Οὐρανοῦ καὶ νὰ κατέρχεται στὴ Γῆ μὲ ροὴ μέθης χάρη στὴν Ἀγάπη Του γιὰ ἐσᾶς.

Τὸ ἄρωμα καὶ ἡ λάμψη του θὰ ἀντανακλῶνται στὰ ὄντα καὶ στὶς ὀντότητες τῆς Γῆς ποὺ θὰ τὸ λαμβάνουν πνευματοαισθαντικὰ καί, ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματική τους ἰσχύ, θὰ ἔχουν ἰδιαίτερο χρῶμα καὶ ἰδιαίτερη λάμψη.

Ἡ ὀντότητα ποὺ θὰ διαθέτει ἰσχυρὴ πνευματικότητα θὰ ἐκπέμπει ἀπὸ τὸ ὑλικό της σῶμα αὐτὸ τὸ εὐλογημένο φῶς. Θὰ καθίσταται «διακεκριμένη» καὶ ἀπὸ τὸ φῶς θὰ προσδιορίζεται τὸ διακεκριμένο πνευματικό της γίγνεσθαι.

Ἑπομένως, κάθε ὀντότητα θὰ ἔχει τὴν Ανάλογη λήψη φωτὸς καὶ τὴν ἀντίστοιχη ἐκπομπὴ βάσει τῶν πνευματικῶν της ἀναλογιῶν.

Ὅσο ἡ ὀντότητα θὰ ἔχει τὴν ἔντονη λήψη καὶ ἐξ αὐτῆς τὴν ἔντονη ἐκπομπή, τόσο θὰ εἰσχωρεῖ σὲ ὁρίζοντες φωτεινῆς ἐκπομπῆς, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ εἰσχωρεῖ σὲ περαιτέρω φωτεινοὺς ὁρίζοντες πνευματικῆς οὐσίας καὶ νὰ ἀφομοιώνεται ἀπὸ αὐτοὺς ἐκστατικὰ καὶ ἐμπειρικὰ καὶ συνειδητά.

Μὲ λίγα λόγια, οἱ ὀντότητες τῆς Γῆς, αὐτὲς ποὺ θὰ πάρουν μέρος στὶς οὐσιαστικὲς συμπαντικὲς διαδικασίες, θὰ Προσμετρηθουν μὲ Μονάδα Ουσίας ἐκ τοῦ φωτὸς καὶ θὰ ἐπιλέγονται βάσει τῆς Φωτεινότητάς τους.

Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ θὰ ἔχει τὸ ἀποτέλεσμα οἱ ἐξελιγμένες ὀντότητες νὰ ἀναπνέουν φῶς, νὰ ἐκπνέουν σταδιακὰ τὴν ὕλη ἕως ὅτου ἐκπνεύσουν ὑπὸ μορφὴ ἐκπομπῆς φωτός, νὰ περισυλλέγουν φῶς καὶ νὰ οὐσιαστικοποιοῦνται κυτταρικὰ ἐκ τοῦ φωτός, ἐν τῷ μέσῳ «ἰσχυρῶν διαδικασιῶν» ποὺ θὰ καθιερώσουν τὴν ὀντότητα.

Ὁ πλανήτης θὰ λούζεται ἀπὸ τὰ ὕδατα τῆς Εδεμ καὶ αὐτὰ τὰ ὕδατα θὰ ἔχουν τὴ χαρακτηριστικὴ λάμψη τοῦ χρυσοῦ.

Ὁ πλανήτης θὰ λούζεται καὶ θὰ ἀνάγεται. Τὸ φῶς θὰ ρέει ὅμοια παντοῦ, ἄλλοι ὅμως θὰ παίρνουν ποσότητες καὶ ἄλλοι σταγόνες, ὁ καθένας ἀνάλογα μὲ τὴ δεκτικότητά του, δηλαδὴ ἀνάλογα μὲ τὸν βαθμὸ τῆς πνευματικῆς του ἐξέλιξης.

Ἄλλοι θὰ βλέπουν αὐτὸ τὸ φῶς σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο καὶ ἄλλοι ἁπλὰ θὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται ἢ θὰ τὸ θεωροῦν φυσικὸ φαινόμενο, ὅπως ὁ ἥλιος καὶ ἡ βροχή.

Θὰ ὑπάρξουν καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ διατείνονται ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ψυχοπαθολογικὰ φαινόμενα ἢ ἐπακόλουθα συναισθηματικοῦ παραληρήματος, φαινόμενα εὐσυγκινησίας ἢ κάποιας διαφορετικῆς εὐαισθησίας. Ἀπὸ αὐτοὺς πάντα διέφευγε τὸ βαθύτερο νόημα τῶν μεγάλων πραγμάτων, πάντα ἔδιναν αὐτὴ τὴν ἐξήγηση, ὅτι δηλαδὴ «κάτι τέτοια» ὀφείλονται σὲ «ἐξευγενισμένα ἔνστικτα», στὴ νόηση τῆς ὕλης ἢ σὲ «κάποια ἄγνωστα μεταφυσικὰ φαινόμενα».

Ὅμως, σᾶς προειδοποιοῦμε, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀρνητὲς τῆς πραγματικότητας, οἱ ἀρνητὲς τῆς ἀλήθειας, καθὼς καὶ ὅλες οἱ ὀντότητες τῆς ἀδιαφορίας καὶ τῆς συνήθειας καὶ ὅλοι ὅσοι ἀπὸ δική τους βούληση θέλησαν νὰ παραμείνουν στὴν ἄγνοια καὶ στὴν ἀμάθεια, θὰ εἶναι ἀπόντες ἀπὸ τὶς διαδικασίες αὐτὲς τοῦ φωτός.

Στὴ διαδικασία τῆς ροῆς τοῦ φωτὸς θὰ ληφθοῦν μόνο οἱ ὀντότητες τῆς νόησης, τῆς νόησης ποὺ ἦταν καὶ εἶναι στραμμένη στὸν ἀδιάβλητο κόσμο τῆς Δημιουργίας.

Ἡ ἐπιείκεια καὶ ἡ ἀπέραντη Ἀγάπη τοῦ Κυρίου θὰ ἐπιτρέψει, ὡστόσο, στὰ φωτεινὰ αὐτὰ στάδια νὰ συνυπάρξουν μαζὶ μὲ τὶς φωτεινὲς οὐσίες καὶ «ἄνθρακες», δηλαδὴ αὐτὲς οἱ κατηγορίες ποὺ ἀναφέραμε στὴν προηγούμενη παράγραφο, ἔτσι ὥστε νὰ δοθοῦν σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς εὐλογημένες ὀντότητες ὅλα τὰ περιθώρια, ὅλες οἱ δυνατότητες ἀλλαγῆς πορείας καί, ἐφόσον καὶ αὐτοὶ λάβουν –ἐὰν λάβουν– τὴ δυνατότητα τῆς ἐξέλιξης μέσα στὰ πέντε στάδια ἐντὸς τῆς Χιλιετηρίδας, θὰ ἀκολουθήσουν καὶ αὐτοὶ τὴ θριαμβευτικὴ πορεία εἰρήνης, πνευματικῆς ἔκστασης καὶ οὐράνιας ἀποκάλυψης.

Οἱ ἐξελίξεις θὰ προχωροῦν μὲ διάθεση ὑπομονῆς καὶ ἐπιμονῆς, ἀνὰ δύο αἰῶνες, ἀνὰ διακόσια χρόνια. Δίνονται, δηλαδή, χρονικὰ ὅρια εὐρείας διάθεσης ἐκ τῆς συμπαντικῆς εὐχῆς καί, πρώτιστα, ἐκ τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Τὸ Σύμπαν διαθέτει ὑπομονετικὴ διάθεση καὶ διάθεση ἀκατάλυτης ἐπιμονῆς, γιατὶ ἐμμένει στὶς σοφές του μεθόδους καὶ ἀναμένει καὶ τὰ Διαμελισμένα μέλη του στὰ στάδια τῆς οὐσίας, ἐκεῖ ὅπου θὰ εἰσέλθουν γιὰ νὰ τραφοῦν μὲ τὸ φῶς, νὰ ἀναμορφωθοῦν ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τέλος νὰ ἑνοποιηθοῦν μὲ τὸν κορμό.

Ἀνὰ διακόσια χρόνια θὰ ὑφίστανται οἱ πλάνητες «δομικοὺς κραδασμικοὺς παλμοὺς» καὶ θὰ ἀνάγονται ἁρμονικὰ μὲ τὴν ἰδιαίτερη ἀναγωγικὴ δομικὴ εἰκόνα τοῦ πλανήτη σας.

Ἀνὰ διακόσια χρόνια θὰ ἀναβαπτίζεστε καὶ ἀναβαθμίζεστε ἐν Ονόματι τοῦ Κυρίου.

Οἱ Οὐρανοὶ θὰ ἔχουν τὴν αἴσθηση τῆς ἀγαλλίασης ὅταν «ἡ φύση ὅλη θὰ ποιεῖ χαρὰ τὴ ζωή». Ἡ χαρὰ αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ ἰδιαίτερη συμπαντικὴ χαρά, γιατὶ θὰ ἀνταμώσετε τὸ «Μακρινο Σας» παρελθὸν καὶ ἐκεῖνο θὰ ἀναφωνήσει καὶ θὰ σᾶς πεῖ «χαρήκαμε» γιὰ τὴν Επιστροφή σας – καὶ ὁ Πατέρας ὅλων θὰ χαρεῖ ἰδιαίτερα, ὅπως ἐκεῖνος ἀκριβῶς ὁ γήινος πατέρας εἶχε χαρεῖ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ασώτου.

Εὐλογοῦμε τὸν Κύριο, γιατὶ «ὁ μόνος Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ ἐστί».

Ὅλα ὅσα μέχρι τώρα σᾶς δώσαμε «Ειναι Σημεία», αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ Σημεία ποὺ μὲ πάθος ἀναζητοῦσαν αὐτοὶ ποὺ σταύρωσαν τὸν Κύριο ἐκεῖνο τὸν καιρό.

Ὁ ἄνθρωπος τῆς ὕλης θὰ συνεχίσει τὴν πορεία του καὶ μετὰ τὸν 21ο αἰώνα, μὰ ἡ πορεία του θὰ εἶναι στὸ ἑξῆς δύσκολη, γιατὶ θὰ δοκιμαστεῖ ὡς ὀντότητα φωτὸς καὶ ὕλης καί, ἀνάλογα μὲ τὴ συμπεριφορά του, θὰ εἰσχωρεῖ ἢ ὄχι στὰ νέα σχήματα ζωῆς ποὺ θὰ προκύψουν στὸν πλανήτη.

Αὐτὰ τὰ σχήματα δὲν θὰ εἶναι θέαμα ζωῆς, ἀλλὰ τρόπος ζωῆς γιὰ τὴν οὐσία τῆς ζωῆς καὶ τὴν κατανόηση τῆς ὕλης ὡς δευτερεύουσας οὐσίας ζωῆς.

Ὁ κόσμος, ἡ ὀντότητα εἰδικότερα, θὰ λαμβάνει τὸ φῶς καὶ δὲν θὰ λαμβάνεται καὶ συλλαμβάνεται ἀπὸ τὴν ὕλη. Ὁ κόσμος θὰ ὁριοθετήσει ὅλα τὰ ἐξαρτημένα του σημεῖα ἐντὸς ὁρίων ἄπειρης συνειδητότητας ἀπὸ τὶς Εμπειριες ποὺ θὰ Αφομοιωθουν ἀπὸ τὴ νόησή του. Ἀπὸ τὴ νόηση ποὺ θὰ προκύψει θὰ ἐπέλθει ἡ ἄρνηση ἀπέναντι στὰ ἀνούσια καὶ σὲ κάθε πόθο ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὕλη.

Ἕνα ἰδιαίτερο στοιχεῖο ζωῆς θὰ ἐντοπιστεῖ στὸ ζωικὸ βασίλειο. Ἕνα στοιχεῖο ποὺ σήμερα δὲν ὑπάρχει στὰ κυτταρικὰ στοιχεῖα σύνθεσης τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος. Πρόκειται γιὰ ἕνα στοιχεῖο ποὺ θὰ ἔρθει ὡς ἀρωγὸς στὸ δυναμικὸ τοῦ κυττάρου. Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο θὰ ἐντοπιστεῖ ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες περίπου τὸ 2060 μ.Χ.

Ἡ ἐξέλιξή του ἐντὸς τῆς ἀνθρώπινης ὑφῆς θὰ εἶναι ἐκπληκτικὴ καὶ αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο στοιχεῖο θὰ διερευνηθεῖ ἀπὸ τοὺς βιολόγους σὲ μιὰ προσπάθεια ἐντόπισής του καὶ ἀποσαφήνισής του.

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι αὐτὸ τὸ στοιχεῖο θὰ λάβει ἰδιαίτερο βιοχημικὸ τύπο, ποὺ ἐσεῖς τώρα δὲν ἔχετε τὴ γνώση του. Ἡ τυπική του ἔκφραση θὰ δοθεῖ ἀπὸ τοὺς βιολόγους καὶ ὀντολόγους τῆς ἐπαύριον στὴν ἡμερομηνία ποὺ ἀναφέραμε.

Τότε θὰ ἐντοπιστεῖ ἡ Νέα κυτταρικὴ δομὴ μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει, ἡ ὁποία θὰ προστατεύει τὸ ἀνθρώπινο κύτταρο καὶ θὰ τὸ καταστήσει ἱκανὸ καὶ δυνατὸ νὰ συνοδεύει τὸν ἄνθρωπο στὸ πλῆθος τῶν χρόνων τῆς ἀνάκαμψης.

Οἱ οὐσίες τοῦ Οὐρανοῦ ἔχουν ἤδη μελετηθεῖ καὶ οὐσίες τῆς Γῆς ἤδη προπαρασκευάζονται – κατὰ συνέπεια, λάβαμε τὸ πόρισμα.

Ὁ δυνατὸς εἰσχωρεῖ στὸν ἀδύνατο καὶ χάρη στὶς δυνάμεις του τὸν ἐνδυναμώνει. Ὁ ἀδύνατος εἰσχωρεῖ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ δυνατοῦ καὶ παίρνει δύναμη ἐκ τῶν ἀοράτων.

Ἕνας κύκλος δύναμης θὰ ἀναπτύσσεται στὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι μὲ ταχύτητα φωτὸς καί, ἀπὸ τὶς φορές του, θὰ κατέρχονται μοριακὰ δυναμικὰ στὸν πλανήτη σας μὲ ταχύτητα φωτός. Ὁ πλανήτης σας θὰ ἀλλάξει ὄψη, φορές, κατευθύνσεις, χτύπους καὶ θὰ δέχεται κραδασμοὺς ἀπὸ συμπαντικὰ πεδία σημαντικοῦ ρόλου καὶ ἀπὸ τοὺς κραδασμοὺς θὰ δονεῖται –ἀναβαπτιζόμενος– καὶ θὰ λούζεται μὲ βροχὴ ἀπὸ τὰ ὕδατα τῆς Πηγης.

Ὅλα θὰ βαίνουν ἁρμονικὰ καὶ ὅλα πρῶτα θὰ ὑποτάσσονται συνειδητὰ στοὺς Συμπαντικοὺς Νόμους χαλάρωσης καὶ ἔπειτα, ὑπεύθυνα, ὅλα τὰ ὄντα τῆς Γῆς θὰ εἰσέρχονται στὰ «ἐμπειρικὰ σχήματα τῆς συμπαντικῆς πορείας», ἐνῶ ἡ ἐξέλιξη θὰ βαίνει μὲ ταχύτητα φωτός. Καὶ ἐνῶ ὅλα θὰ ὁδεύουν σὲ ἁρμονικὴ σχέση πνοῆς, ἕνα κύμα οὐσιαστικῆς διάθεσης θὰ κατευθύνει τὶς φορὲς καὶ ὅλα θὰ ὑπακούουν στὴν οὐσιαστικὴ φορά, ποὺ θὰ ἀποβεῖ ὁ πλέον οὐσιαστικὸς Νόμος τοῦ Σύμπαντος. Ἡ οὐσιαστικὴ φορά, αὐτὴ ποὺ θὰ συνεπάρει τὰ ὄντα, θὰ τὰ συλλάβει μὲ τὴ γοητεία της καὶ θὰ τὰ ὠθήσει στὰ ἀρχέγονα σχήματα ζωῆς.

Ὅσο ἐσεῖς θὰ μᾶς λαμβάνετε, τόσο ἐμεῖς οἱ Σύντροφοι, κατερχόμενοι ἀπὸ τὸν Οὐρανό, θὰ δίνουμε οὐσίες μας καὶ οὐσίες σας.

Ἡ οὐσιαστικὴ φορὰ δὲν ἐπιδέχεται συμβιβαστικὲς στάσεις οὔτε συμβιβαστικὲς λύσεις. Εἶναι ἡ φορὰ ἀπὸ τὴν πνοὴ τῶν ἀνέμων ἐντὸς τῆς πρώτης Δεκαετίας τοῦ 21ου αἰώνα. Καὶ ἐνῶ ἡ οὐσία κατέρχεται γιὰ νὰ λάβει θέση στὰ μέλλοντα γεγονότα καί, μέσα ἀπὸ τὴ θέση, τὸν σημαντικὸ ρόλο στὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι, ἐσεῖς, οἱ ἀσφαλεῖς ἐντὸς τῶν ἀγαθῶν, βρίσκεστε σὲ ἄγνοια. Αὐτὴ ἡ κατεύθυνση ἄγεται ἀπὸ δύναμη ἰσχύος ἰσχυρῶν δονήσεων καὶ ἐφόσον σᾶς συνεπάρει δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντισταθεῖτε, γιατὶ θὰ ἐρωτευτεῖτε τὴ φωτεινή της παρουσία καὶ θὰ ἐκπλαγεῖτε ἀπὸ τὴ γοητευτική της γαλήνη. Αὐτὴ ἡ φορὰ θὰ πολεμήσει γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς παγκόσμιας εἰρήνης καὶ θὰ τὴν κερδίσει μὲ ὄπλα πνευματικῆς σύνθεσης.

 


407 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 25.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ