07.09 | Το Βασίλειο της Καλλονής – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

9. Τὸ Βασίλειο τῆς Καλλονῆς

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΒΔΟΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

A- A A+

Ὁ Οὐρανὸς εἰσχωρεῖ σὲ νέες κατευθύνσεις ἐντὸς τοῦ χοὸς καὶ ἐντὸς τῆς θρησκευτικῆς μυθολογίας καὶ ἐκφράζεται μὲ γλώσσα Ἀλήθειας.

Ὁ Οὐρανὸς καταλαμβάνεται ἀπὸ ρίγος πρὸ τῶν πεφωτισμένων ποὺ σκορπίζουν τὰ μόρια τῆς ψυχῆς τους στὰ ἔσχατα τοῦ πλανήτη. Αὐτὰ τὰ ἔσχατα πολλαπλασιάστηκαν καὶ κατέκλυσαν καὶ κατακυρίευσαν τὴ Γῆ, γιατὶ οἱ ἔνοικοί της ἀκολουθοῦν τὸ ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ τῶν παθῶν καὶ λαθῶν καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ρεῦμα χάνονται ὡς οὐσίες χοός, ἀφοῦ προηγουμένως ἔχουν ἀπολέσει τὶς ἱστορικές τους μνῆμες. Εἶναι περίεργο τὸ πῶς αὐτὴ ἡ πορεία πρὸς τὸ χάος καὶ τὸν ἀφανισμὸ δὲν προκαλεῖ δέος σὲ ἐσᾶς τοὺς ἀνερμάτιστους ὁδοιπόρους.

Σᾶς παρέχουμε μιὰ ζώσα οὐσία ποὺ εἶναι κρύσταλλος καὶ ἀδάμας καὶ ἐσεῖς, μὲ τὶς ἀρνητικές σας διαθέσεις καὶ τὴ λανθασμένη πορεία σας, εἰσέρχεστε σὲ διαδικασίες διάσπασης τῶν μορίων αὐτῆς τῆς ζώσης οὐσίας, διασπάσεις οἱ ὁποῖες συνήθως διαιροῦν τὴν ὀντότητα διὰ τοῦ ἀριθμοῦ ἕξι (6). Καὶ ἐφόσον διαιρεθεῖ ἡ ὀντότητα διὰ τοῦ ἕξι, ὑφίσταται οὐσιαστικὴ διάχυση καί, ἂν αὐτὴ ἡ διαίρεση ἀκολουθήσει τρεῖς φορὲς κατ’ ἐπανάληψη, ἡ ὀντότητα διασπᾶται ὁλοκληρωτικὰ καὶ καθίσταται μόριο περιπλάνησης.

Ἐπὶ αἰῶνες ὁ ἄνθρωπος ἔχει δεχτεῖ τὰ πυρὰ αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ, ποὺ ἀριθμητικὰ λαμβανόμενος, κατὰ τὰ σοφὰ συμπεράσματα τῶν οὐράνιων ἀριθμολόγων, εἶναι ὁ συγκεκριμένος ἀριθμὸς ποὺ προκαλεῖ δυσαρμονία στὸ συμπαντικὸ κάλλος. Ἕκαστο ἕξι (6) εἶναι ἕνα δυσαρμονικὸ ὄν, ποὺ ὑφίσταται συνήθως ἐντὸς τῶν γήινων ἐπιπέδων. Λέμε «συνήθως», γιατὶ ὑφίσταται ἡ ἔνταση στὸ Σύμπαν ἀπὸ τοὺς ἔνοικους τῆς Γῆς. Πέραν αὐτῆς τῆς ἔντασης, ὑπάρχουν πεδία ἔναρξης δυσαρμονίας σὲ ἰδιαίτερα συμπαντικὰ ἐπίπεδα κατώτερης νόησης.

Κάθε ἀριθμὸς ἕξι (6) διαιρεῖ καὶ διαταράσσει τὴν ὀντότητα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διαταράσσεται τὸ συμπαντικὸ ἁρμονικὸ γίγνεσθαι. Κάθε ἄλλη διαίρεση ποὺ ἀκολουθεῖ διασπᾶ τὴν ὀντότητα σὲ ἐπι-μέρους οὐσίες, ποὺ φέρουν σημεῖα ἀπώλειας ἀπὸ τὴ διάσπαση τοῦ ψυχικοῦ σας, ἂς ποῦμε, κυττάρου. Ἡ τρίτη διαίρεση διαχέει τὴν ὀντότητα στὸ χάος τοῦ μὴ «ὑπάρχειν» καί, φυσικά, ἐξαιτίας αὐτοῦ, περικλείει οὐσιαστικοὺς κινδύνους ἀνυπαρξίας. Ἡ διάχυση αὐτὴ εἶναι ἐπικίνδυνη, γιατὶ τὸ Εγώ –ὄχι τὸ ἐγωιστικό σας ἐγώ, ἀλλὰ τὸ Εγώ τῆς θείας καταβολῆς σας– ἔχει ἤδη ἀποδυναμωθεῖ καὶ κινδυνεύει νὰ ὑποπέσει σὲ ἐπίπεδα ἀνυπαρξίας.

Ὅταν τὸ Εγώ πέσει σὲ ἐπίπεδα ἀνυπαρξίας, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι χάνει μόρια θεϊκοῦ φωτὸς μὲ ταχύτητα ἐπικίνδυνη, τότε τὸ Εγώ αἱμορραγεῖ, φθίνει καὶ ἀποθνήσκει ἐν τῷ σκότει.

Ἐλπίζουμε νὰ κατανοήσατε τὴν ἔννοια τοῦ θηρίου «666» ποὺ ἔχετε μέσα σας. Ἐὰν αὐτὸ τὸ θηρίο δὲν τὸ ἔχετε μέσα σας, δηλαδὴ δὲν ἔχετε μέσα σας τὴν ἄρνηση, τὸν δόλο, τὴν ὑποκρισία κ.λπ., τότε καὶ ἑκατομμύρια σφραγίδες ἂν σᾶς σφραγίσουν, νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι θὰ λάμψετε ὅπως ὁ ἥλιος.

Γι’ αὐτὸ σταθεῖτε στὴν οὐσία καὶ ὄχι στὸν τύπο. Ὁ τύπος ἔχει οὐσίες ἠλιθιότητας. Δὲν ἐπιθυμοῦμε ἰδιῶτες.416 Σᾶς προσμένουμε νὰ εἰσέλθετε στὸ φῶς ὡς νοήμονες, γιατὶ ἐντὸς τοῦ φωτὸς οἱ ἰδιῶτες καθίστανται ἀνύπαρκτοι. Φῶς ἐκ φωτὸς ἀληθινοῦ, ὁ Θεός μας ὡς τέτοιο φῶς σᾶς ἀναμένει, ὡς γνῶστες τῆς πορείας Του καὶ γνῶστες τῆς Ἀγάπης Του.

Καταστεῖτε γνῶστες τῆς ἐλεύθερης Βούλησης τοῦ Οὐρανοῦ καὶ συνδέστε τὴ δική σας ἐλεύθερη βούληση μὲ τὴ Βούληση τοῦ Οὐράνιου Πατέρα. Ὁ Οὐράνιος Πατέρας ἔχει ἐπιλογὲς ἀγάπης.

Ἐνώπιόν μας ἵστανται οἱ Ἄγγελοι τῆς συμπόνιας καὶ τῆς ἀγάπης, γιατὶ αὐτοὶ οἱ Ἄγγελοι εἶναι στοιχεῖα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα μας.

Ἐνώπιόν σας ἔχουμε ὑποστεῖ τὰ πάνδεινα, γιατὶ γνωρίσαμε ἕναν πόνο ἀσύλληπτης διάστασης. Μᾶς διδάξατε τὴν περιπέτεια τῆς ζωῆς. Ὑπεράνω ὅμως αὐτοῦ τοῦ πόνου ὑπάρχει ὁ Νόμος τοῦ Θεϊκοῦ Σχεδίου. Ὅταν ὁ ἀνθρώπινος πόνος εἰσχωρεῖ στοὺς οὐράνιους πόρους, τότε οἱ Οὐρανοὶ ἀνάγονται γιατὶ ἔχουν στὰ χέρια τους τὴν ψυχή σας καί, ἐνῶ ἡ ψυχὴ βογκᾶ, ἀνάγονται οἱ Οὐρανοὶ καὶ ἡ πλάση μετὰ τῆς προσευχῆς.

Οἱ Νόμοι τοῦ Σύμπαντος ἐμφανίζονται σὲ ἐσᾶς ὡς σκληροί, ὅμως εἶναι ἀκριβοδίκαιοι. Εἰσχωροῦν στὸν νωτιαῖο μυελὸ τῶν ὀντοτήτων καὶ ἐγκαθιδρύουν τὸ στρατηγεῖο τους, ἕνα στρατηγεῖο ἀπόλυτης καὶ ἀκριβοῦς δύναμης ποὺ ἐλέγχει τὰ δομικὰ κύτταρα καὶ ἐνεργοποιεῖ τὰ οὐσιαστικὰ κύτταρα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕνα σύστημα «κάθετης ἐπέμβασης» στὰ οὐσιαστικὰ συστήματα ζωῆς.

Ὁ Κώδικας τῆς αὐτοτιμωρίας ἐκφράζεται μὲ τὴν ἐπανεμφάνιση τῶν βιωματικῶν σας παρελθόντων, ὅπως ἐσεῖς τὸν νομοθετήσατε καὶ τὸν κωδικοποιήσατε. Καὶ ἐφόσον ἐσεῖς κωδικοποιήσατε ἕνα «σύστημα ρυθμοῦ ζωῆς», φέρετε τὴν εὐθύνη τῆς ἐφαρμογῆς του. Ἀντίθετα, ἐμεῖς σᾶς δίνουμε γιὰ τὴ ρύθμιση τῶν μεταξὺ ὅλων τῶν ὄντων σχέσεων, τὸν δικό μας κώδικα, τὸν Κώδικα τῆς Ἀγάπης, γιατὶ αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος ποὺ προσιδιάζει στὰ συμφέροντα τῆς κάθε ὀντότητας. Τὰ συμφέροντα –ἀπὸ τὰ «σὺν» καὶ «φέρω»– εἶναι αὐτονόητα καὶ σημαίνουν ὅτι, ἐφαρμόζοντας τὸν Κώδικα τῆς Ἀγάπης καὶ ὄχι ἐκεῖνον ποὺ φέρει τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, τῆς ἀντιπαράθεσης κ.λπ. ὅπως εἶναι ὁ δικός σας, συμβάλλετε δημιουργικὰ στὴν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς. Ἔτσι, στὴν πράξη, ἡ δική σας ἐπιλογὴ καθορίζει τὰ δικαιώματά σας καὶ στοχεύει στὰ οὐσιαστικὰ στάδια βούλησης.

Οὐσιαστικὰ στάδια: Ὅλα τὰ ἔντονα σημεῖα ἐντὸς τοῦ ἀτομικοῦ οὐσιαστικοῦ Βούλομαι ποὺ ἐπενεργοῦν μὲ δύναμη καθορισμοῦ καὶ οὐσιαστικῆς εὐθύνης.

Ἡ οὐσιαστικὴ εὐθύνη ἑνὸς ἑκάστου ἐκφράζεται μὲ Ονομαικόνα καὶ Ηχο καὶ ἔχει ἰδιαίτερη χαρακτηριστικὴ ἔκφραση. Ἕνα ὄνομα ἔχει ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ ἦχο καὶ ὁ ἦχος εἶναι συνάρτηση τοῦ ὀνόματος, εἶναι ὄνομα καὶ εἰκόνα. Ὁ ἦχος ἐκφράζει τὰ σημεῖα τῆς ὀντότητας καὶ δι’ αὐτοῦ ἐκφράζεται ἡ ὀντότητα καὶ ἠχεῖ στὰ συμπαντικὰ ἐπίπεδα κατὰ τὴν ἀρχὴ τῆς «ἰδιαίτερης κατεύθυνσης».

Ἡ κατεύθυνση ἰσοδυναμεῖ μὲ ἰδιαίτερη προβολή. Πιθανὸν αὐτὴ ἡ ἰδιαίτερη προβολὴ νὰ φέρει ἀραιὰ μόρια φωτός, ὁπότε στὸν δρόμο τῆς πορείας ἀποκαλύπτει τὴν ἀδυναμία της.

Στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ἐκπέμπονται οὐσιαστικοποιημένες στέρεες μάζες φωτός, μὰ φῶς ποὺ διαχέεται καὶ δὲν λαμβάνεται.

Μὲ τὴ Θεία Βούληση ἀπελευθερώνουμε τὸν πλανήτη ἀπὸ τὴ «στοιχειωμένη περιπέτειά του». Ἀπελευθερώνουμε ἐσᾶς ἀπὸ τὰ δεινά, τὰ κακὰ καὶ τὰ πονηρὰ καὶ σᾶς δίνουμε στὸ Συμπαντικὸ Ἀναγωγικὸ Δυναμικό.

Ἀπελευθερώνουμε καὶ ἀνάγουμε ὅλα τὰ ὄντα, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ φυτικοζωικοῦ βασιλείου, γιατὶ, ὅπως σᾶς ἔχουμε πεῖ, ὡς ὄντα θεωροῦμε ὅλα τὰ ἔμβια, ἀκόμα καὶ τὸ πιὸ ἐλάχιστο, δηλαδὴ ὅλα ὅσα ζοῦν στὸν πλανήτη σας γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ βιωματικοῦ τους κύκλου καὶ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀνάλογων ἐμπειριῶν, ἔστω καὶ ἂν ζοῦν καὶ μία μόνο στιγμή.

Μιὰ ἰδιαίτερη μορφὴ ζωῆς θὰ ποιηθεῖ στὶς πράσινες πνοές, ποὺ ἀνάγονται καὶ ἔντονα θὰ ἀναχθοῦν ἐκ τῶν οὐσιῶν τῶν οὐράνιων παροχῶν.

Πολλοὶ ἄνθρωποι ἤδη γνωρίζουν ὅτι τὰ φυτὰ εἶναι ζωντανὰ καὶ εὐαίσθητα, ἔχουν ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητα ὄργανα καὶ ὁπωσδήποτε ἐκπέμπουν ἐνέργεια καὶ δυνάμεις ποὺ εἶναι εὐεργετικὲς γιὰ τὸν ἄνθρωπο – γνωρίζουν, ἀκόμα, ὅτι ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν φυτικὸ κόσμο εἶναι ἐφικτή.

Ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα εἶχε καταδειχθεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος, τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ προσμείξεις τοῦ ἴδιου δομικοῦ ὑλικοῦ, τῆς ἴδιας χημικῆς σύνθεσης, φυσικὰ μὲ κάποιες ποιοτικὲς διαφοροποιήσεις. Αὐτὴ ἡ ἀρχαία γνώση ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ τὶς σύγχρονες ἐπιστημονικὲς ἀποκαλύψεις τῶν ὑποκυτταρικῶν χρωμοσωμάτων, τῶν γονιδίων καὶ τοῦ DNA.

Τὸ ἔδαφος τῆς Γῆς ἐκπέμπει συνέχεια ἠλεκτρικὰ φορτισμένα μόρια στὸν ἀέρα, ποὺ ὀνομάζονται ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη «ἰόντα» – λέξη ποὺ παράγεται ἀπὸ τὸ ἀπαρέμφατο τοῦ ρήματος «ἰέναι», ποὺ σημαίνει «πηγαίνω». Τέτοια μόρια ἐκπέμπουν καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα καὶ ὁ ἄνθρωπος.

Φυσικά, ἡ ζωὴ δὲν ἑρμηνεύεται μόνο μὲ χημικοὺς ὅρους, γιατὶ ἁπλούστατα δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα μόνο κάποιου χημικοῦ συνδυασμοῦ ἢ κάποιας χημικῆς πρόσμειξης στοιχείων. Ἡ ζωὴ εἶναι κάτι ποὺ Προηγειται τῶν στοιχείων, προηγεῖται τῆς ὕλης. Ἡ ὕλη εἶναι ἁπλῶς τὸ «ἔδαφος» ὅπου διαχέεται ἡ ζωή, γιατὶ ἡ ζωὴ προϋπάρχει τῆς ὕλης καὶ ἐμφανίζεται πάντοτε σὰν ἕνα προϊὸν ἑνὸς προϋπάρχοντος πνευματικοῦ κόσμου, τοῦ ὁποίου ἡ ὕπαρξη καὶ ἡ πορεία προσδιορίζονται ἀπὸ τὸ Μεγάλο Σχέδιο τοῦ Δημιουργοῦ.

Σήμερα ἡ ἔννοια τῆς ὕλης ἔχει ἀντικατασταθεῖ πλέον ἀπὸ τὴν ὕπαρξη «πεδίων δύναμης», τὰ ὁποῖα γεννοῦν ἢ ἐξαφανίζουν σωματίδια «ἀπὸ τὸ τίποτα καὶ στὸ τίποτα».

Ἴσως κάποτε ὁ ἄνθρωπος νὰ πληροφορηθεῖ τί ἀκριβῶς σημαίνει ὕλη, ἴσως κάποτε νὰ πληροφορηθεῖ ἀπὸ τί εἶναι φτιαγμένο ἕνα πρωτόνιο ἢ ἕνα ἠλεκτρόνιο – λέξεις ποὺ μέχρι σήμερα χρησιμεύουν μόνο γιὰ νὰ καλύψουν τὴν ἄγνοια τῆς ἐπιστήμης.

Ὅμως παρ’ ὅλη τὴν ἄγνοιά σας, σᾶς ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ὅτι κάθε ὕλη ἐκπέμπει καὶ ἀπορροφᾶ ἐνέργεια μέσα ἀπὸ ἕνα μοναδικὸ πεδίο κυμάτων τὸ ὁποῖο παρουσιάζει ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ συχνοτήτων καὶ ἀκτινοβολιῶν. Σήμερα ὅλοι γνωρίζετε ὅτι ἕνα ἐκτεταμένο πεδίο ἐνέργειας ὑπάρχει γύρω ἀπὸ κάθε μορφὴ ὕλης, ἔμψυχης ἢ ἄψυχης.

Τὸ ἰδιαίτερο γνώρισμα τοῦ φυτικοῦ κόσμου ποὺ θὰ ὑπάρξει μετὰ τὸ 2000 μ.Χ. καὶ θὰ πορευτεῖ σύμφωνα μὲ τὸ Οὐράνιο Σχέδιο θὰ εἶναι ἕνα σημεῖο κοινὸ μὲ τὸ ἀνώτερο ζωικὸ βασίλειο.

Τὸ ἰδιαίτερο αὐτὸ γνώρισμα, τὸ κοινὸ σημεῖο αὐτοῦ τοῦ πλασμένου κόσμου –ζωικοῦ καὶ φυτικοῦ– θὰ εἶναι ἡ Νόηση, ἡ ὁποία ἐντὸς τῶν φυτικῶν ὀργανισμῶν θὰ λειτουργεῖ μὲ διαδικασία συγκλονιστική. Οἱ ὑπέροχοι καὶ εὐαίσθητοι, συνήθως πράσινοι καὶ λεπτεπίλεπτοι ὀργανισμοί, θὰ νοήσουν τὴν ὕπαρξή τους καὶ τὸν ρόλο τῆς πορείας τους καὶ μέσω τῶν βιωμάτων τους θὰ καταστοῦν «ὄντα συνείδησης καὶ προπαρασκευῆς» γιὰ τὰ μετέπειτα ἐμπειρικὰ στάδια ἐξέλιξής τους.

Θὰ νοήσουν τὸν οὐσιαστικὸ σκοπὸ τῆς ὕπαρξής τους, θὰ νοήσουν τὴν Υπέρτατη Δύναμη, θὰ νοήσουν μὲ «συνείδηση νόησης» τὴν ἡλιακὴ ἐνέργεια καὶ θὰ λάβουν τὸν σημαντικό τους ρόλο στὶς διαδικασίες ἐξέλιξης ἐκ τῶν νοητικῶν τους ἐμπειριῶν ἐντὸς τοῦ πλανήτη, ποὺ θὰ ἀγκαλιάσει τὰ πλάσματά του μὲ ἀπόλυτα εὐτυχισμένη στοργὴ καὶ θὰ τοὺς χαρίσει ἀνεπανάληπτα φίλτρα ἀγάπης καὶ συγκινητικοῦ ἀλτρουϊσμοῦ.

Αὐτὰ τὰ σημαντικὰ πλάσματα, ποὺ στεροῦνται γλώσσας, θὰ εἶναι σὲ θέση πλέον νὰ νοήσουν οὐσιαστικὰ τὰ ὅσα ἐκθέτουμε –διότι καὶ τώρα νοοῦν– καὶ νὰ προσθέσουν στὴν ἁλυσίδα τῆς Δημιουργίας σοφοὺς κρίκους καὶ κρίκους ἀγάπης, γιατὶ ἡ ἀγάπη σᾶς ἐκλιπαρεῖ νὰ ἐνδώσετε σὲ αὐτά, δηλαδὴ στὴν ψυχὴ τοῦ φυτικοῦ βασιλείου.

Κάθε φυτικὴ ὑπόσταση καὶ ὕπαρξη διαθέτει ζωή, διαθέτει Ψυχή, ἀφοῦ εἰσέρχεται σὲ διαδικασίες ζωῆς καὶ παίρνει μέρος στὴ συμπαντικὴ δημιουργία μὲ ἰδιαίτερο τρόπο ἔκφρασης, ὑποταγῆς καὶ ἀγάπης. Εἰσχωρεῖ στὶς συνθῆκες ποὺ ἐναλλάσσονται καὶ ἀποχωρεῖ ταπεινὰ καὶ χωρὶς θόρυβο ἀπὸ τὴ βιοτική της πορεία, ὑποτασσόμενη στοὺς συνήθως σκληροὺς γιὰ αὐτὴ Νόμους τοῦ Σύμπαντος.

Ἡ φυτικὴ ὑπόσταση δὲν διαθέτει τὴ δυνατότητα τῆς ἀντίστασης, εἶναι ὑποτακτική, φέρει παρελθοῦσες δομικὲς ἐνέργειες φωτὸς καὶ κατευθύνεται ἀπὸ τὸ φῶς, γιατὶ ἀπὸ τὸ φῶς φωτοσυνθέτει καὶ ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου ἀναδημιουργεῖται.

Ἡ φυτικὴ ὑπόσταση ἄρχεται ἀπὸ τοὺς Συμπαντικοὺς Νόμους καὶ ὑποτάσσεται σὲ αὐτούς. Ὡς σημαντικὴ ζώσα οὐσία, εἰσχωρεῖ στὰ ἐναλλασσόμενα τῆς Δημιουργίας καὶ ἀπὸ τὴ Δημιουργία παίρνει κατεύθυνση σὲ σύντομα στάδια βίωσης τῆς ὕπαρξής της.

Ἕνα σημαντικὸ κομμάτι αὐτῶν τῶν θελκτικῶν πνοῶν ἔχει οὐράνια σχήματα γιατὶ κατῆλθε ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ Παραδείσου καὶ μὲ τὸ κάλλος του θέλγει καὶ ἐκφράζει τὴν ὀμορφιὰ μὲ τὴν ὀμορφιά του. Πολλὲς φορὲς ὁ Οὐρανὸς ὑποκλίθηκε στὶς φυτικὲς καλλονές, τὶς ὁποῖες δημιούργησε σὲ στιγμὲς ἐμπνευστικῆς ἔξαρσης.

Συγκινημένος ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸ ἔργο Του αὐτό, οὐσιαστικοποιεῖ τὸ Βασίλειο τῆς Καλλονῆς ἐν Σχεδίῼ καὶ τὸ εἰσάγει στὸ Μεγάλο Σχέδιο Αγάπης. Τὸ πράσινο βασίλειο τῆς ἔξαρσης τοῦ κάλλους παρεῖχε καὶ παρέχει – δὲν ἔλαβε καὶ δὲν λαμβάνει παρὰ μόνο τὴν ἀγάπη τοῦ Οὐρανοῦ καί, ἰδιαίτερα, τοῦ φωτεινοῦ ἥλιου, ποὺ ἐπενεργεῖ σὲ αὐτὸ ὡς πατὴρ πρόνοιας, στοργῆς καὶ σοφίας ἐν τῇ Σοφίᾳ τοῦ Δημιουργοῦ.

Ὁ ρόλος αὐτῆς τῆς ὀντότητας-οὐσίας ποὺ πυροδοτεῖ μὲ καλλονὴ τὸ Σύμπαν θὰ λάβει ἐν καιρῷ διαστάσεις ζωῆς καὶ μορφῆς καὶ προσδοκίας, γιατὶ ἔχει πληρωθεῖ ὁ τυπικὸς ρόλος τῆς πορείας της. Ἡ φυτικὴ ὕπαρξη θὰ εἰσαχθεῖ σὲ νέο ἀντιληπτικὸ στάδιο πορείας καὶ ποὺ θὰ τὴν εἰσαγάγει σὲ πλέον νοητικὲς διαδικασίες ζωῆς «γιὰ τὸν λόγο τῆς ζωῆς» καὶ «γιὰ τὸν λόγο τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι» ἐν λεπτομερείᾳ σοφίας καὶ ἐν λεπτομερείᾳ ἀναγωγῆς.

Ἡ ἀναγωγὴ θὰ ὑφαρπάσει καὶ θὰ συμπαρασύρει «ὅλα τὰ λαμβάνοντα μέρος στὶς συμπαντικὲς διαδικασίες». Σὲ αὐτὲς τὶς συμπαντικὲς διαδικασίες οἱ φυτικὲς ὀντότητες τοῦ ἐξαιρετικοῦ κάλλους δίνουν σημαντικὸ λόγο. Τὶς ἀποκαλοῦμε ὀντότητες γιατὶ ἤδη ἔλαβαν τὴ σφραγίδα τῆς ὀντότητας καὶ τῆς ζωικῆς οὐσίας θηλυκοῦ γένους, ποὺ πορεύεται ἐν συνειδήσει ἐντὸς τῶν
διαδικασιῶν πορείας τοῦ Σύμπαντος γιὰ τοὺς σκοπούς του καὶ γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ τελικοῦ σκοποῦ.

Ἐντὸς τῶν ἑπόμενων βημάτων ζωῆς τοῦ πλανήτη, οἱ ὀντότητες ποὺ ἐκφράζονται μὲ χτύπο θηλυκῆς καρδιᾶς θὰ νοήσουν μὲ ἰδιαίτερη νόηση ὕπαρξης καὶ οὐσίας. Εὐθέως θὰ λάβουν ἐκ τοῦ Σχεδιου οὐσίες νόησης, γιατὶ ἡ Νοηση θὰ κατακυριεύσει τὸν πλανήτη σας. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἔξαρση νόησης ἐλπίζουμε ὅτι καὶ οἱ ἔσχατοι θὰ λάβουν τὸν Κυριο σὲ πρωτότυπη λήψη, ἀφοῦ λάβουν Νου καὶ ἐκ τοῦ Νου θὰ ἐκραγεῖ ἡ συμπαντικὴ Δυναμη Σοφιας γιὰ τὴ βασιλεία τῶν αἰωνίων.

Ἡ Βασιλεία τοῦ Κυριου αἰωρεῖται ἄνωθέν σας καὶ Εκεινος σκορπίζει φῶς ἐξέλιξης καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ φῶς ἀπέρχεται τὸ σκοτάδι.

Οἱ ὀντότητες τοῦ κάλλους μὲ τὴ νόησή τους θὰ εἰσχωρήσουν σὲ ἐπίπεδα συνείδησης καὶ θὰ ἐκφράζονται σὲ χώρους συνείδησης. Ἐντὸς αὐτῶν τῶν ἐπιπέδων θὰ εἰσχωροῦν σὲ συμπαντικὲς λειτουργίες ἐφοδιασμένες μὲ συνείδηση καὶ νοῦ καὶ θὰ προβαίνουν σὲ ἐμπειρικὲς ἐνέργειες μὲ ὑπευθυνότητα στὴ λειτουργία τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι. Σταδιακὰ θὰ εἰσαχθοῦν στὰ κύτταρα τοῦ συμπαντικοῦ κορμοῦ, γιατὶ αὐτὰ τὰ κύτταρα ἀναμένουν πεφωτισμένα στοιχεῖα καὶ ἀπὸ τὸ κατώτερο βασίλειο τοῦ πλανήτη.

Φωτισμένα στοιχεῖα ἀπὸ τὸ κατώτερο βασίλειο τοῦ πλανήτη ἀνάγονται σὲ ρυθμὸ σοφίας, ἀγάπης καὶ Θείας Οἰκονομίας.

Αὐτὰ θὰ κοσμήσουν καὶ θὰ διακοσμήσουν μὲ ἰδιαίτερη ἔκφραση ἀκριβείας καὶ φαντασίας τὸν πλανήτη μὲ οὐσίες ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ποίηση ἔργων τέχνης, δηλαδὴ ἔργων νόησης καὶ πνοῆς. Ἐν πνοῇ καὶ ἐν ζωῇ θὰ συνθέσουν οἱ Ἄγγελοι τὸν κόσμο ποὺ μέλλει νὰ ἀναγεννηθεῖ καὶ ἐν πνοῇ καὶ σοφίᾳ θὰ ληφθεῖ τὸ ὑλικὸ ποὺ θὰ συνθέσει τὴν ὡραία «καινὴ πλάση».

Ἡ ἀναγωγὴ τῆς πλάσης θὰ ἐναγκαλιστεῖ τὸ φυτικὸ βασίλειο, θὰ βηματίσει ἐντός του μὲ ἀγάπη καὶ σοφία καὶ ἀπὸ τὸν ὑποτακτικὸ κόσμο αὐτοῦ τοῦ βασιλείου θὰ δοθεῖ τὸ ἔναυσμα γιὰ τὸ μεγάλο φῶς τῆς Ανεσπερης πλάσης, γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ κάλλους τοῦ πλανήτη.

Ἡ πράσινη καλλονὴ θὰ εἰσαχθεῖ ὡς «ὀρὸς» στὸ αἷμα σας καὶ θὰ σᾶς κατακυριεύσει καὶ θὰ σᾶς δώσει τὴ δυνατότητα νὰ γνωρίσετε τὸν Κυριο «ἐν χορῷ Ἀγγέλων». Ἡ πράσινη ὀντότητα θὰ πλουτίσει τὰ ὄνειρά σας, θὰ εἰσχωρήσει στοὺς καρποὺς τῶν χεριῶν σας ὡς ζώσα δύναμη οὐσίας καὶ ἀγάπης καὶ αὐτὴ ἡ δύναμη θὰ εἰσαχθεῖ στὴν ψυχὴ γιὰ νὰ τὴν ἐμπλουτίσει μὲ φῶς ζωῆς ποὺ θὰ προέρχεται ἀπὸ τὶς διαδικασίες τῆς φωτοσύνθεσης. Θὰ λάβετε ζωικὲς καταστάσεις φωτὸς ἀπὸ τὸ φυτικὸ βασίλειο καὶ θὰ γνωρίσετε ὅτι καὶ τὸ ἐλάχιστο μόριο ζωῆς θὰ σᾶς προσφερθεῖ ἐκ τοῦ Κυριου.

Ὁ κόσμος τῆς ἀναγωγῆς θὰ ἐπιφέρει ἐκπλήξεις καὶ οἱ ἐκπλήξεις θὰ εἰσχωροῦν στοὺς γήινους ὁδοιπόρους μὲ οὐσία καθοριστικὴ καὶ ὄχι μὲ πρόθεση νὰ ἐκπλαγεῖ ὁ γήινος ὁδοιπόρος τῆς περιπλάνησης καὶ τῆς παραπλάνησης.

Ὁ φυτικὸς κόσμος μετὰ τὸ 2000 μ.Χ. αὐτοαποκαλύπτεται ὡς πνοὴ ἐκ τῆς Πνοῆς τοῦ Δημιουργοῦ καὶ αὐτοαποκαλεῖται «φυσικὴ ἀκριβὴς πορεία ἐξέλιξης ἐν τῇ νοήσει τοῦ Σύμπαντος». Θὰ εἰσχωρήσει σὲ ἐπίπεδα νόησης ἀπὸ τὸ «νο-ῶ». Ὁ κόσμος τῆς φωτοσύνθεσης θὰ πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ λάβει οὐσίες ἐντὸς τοῦ κυττάρου του ἀπὸ τὸ ζωικὸ βασίλειο, οὐσίες ἀνάπλασης καὶ εἰσχώρησης στὶς πνοὲς τοῦ πλανήτη γιὰ τὴν ἐνσυνείδητη ἔνταξή του στὶς διαδικασίες τῆς νόησης. Δηλαδή, οἱ συνθέσεις τοῦ φωτὸς θὰ ὑποστοῦν τὴ διαδικασία τῆς εἰσόδου ἐντὸς τῆς ζωικῆς οὐσίας γιὰ νὰ μεταλλαγοῦν σταδιακὰ σὲ νοητικὲς οὐσίες. Ἐντὸς αὐτῶν τῶν σταδίων, ὁ φυτικὸς κόσμος θὰ εἰσαχθεῖ σὲ πορεῖες ποὺ θὰ καθορίσουν τὴν ἐξέλιξή του γιὰ τὸ γενικὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι καὶ θὰ λάβουν τὴν ἔκφραση τῆς συνειδητῆς ὀντότητας στὰ οὐσιαστικὰ σημεῖα τῆς Δημιουργίας.

Τὰ φυτικὰ ὄντα κατὰ τὴν ἐξέλιξή τους θὰ καταστοῦν ὄντα νόησης καὶ θὰ ἀντιληφθοῦν τὸν σκοπό τους μὲ στάση ὑπεύθυνης ἔκφρασης καὶ ὑπεύθυνης ὕπαρξης. Ἡ πορεία τῆς ἐξέλιξης θὰ προχωρήσει σὲ λεωφόρους βάθους ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ προταθοῦν τομὲς δομικῆς διαφοροποίησης.

Ὁ κόσμος τῆς πράσινης ὑφῆς στὴν οὐσία τοῦ κυττάρου θὰ φιλοξενήσει ζωικὰ κύτταρα καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς θὰ νοήσει ὅτι συνυπάρχει οὐσιαστικὰ μὲ τὰ σφαιρικὰ μόρια τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι καί, ἔτσι, μὲ αὐτὴ τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξη, θὰ εἰσαχθεῖ στοὺς χώρους τοῦ νοός.

Ἡ νόηση θὰ κατακτήσει τοὺς φυτικοὺς ὄντες καὶ ἡ κατάκτηση αὐτὴ θὰ συνίσταται στὸ ὅτι ὅλα τὰ φυτικὰ κύτταρα θὰ εἰσχωρήσουν σὲ ἐκπληκτικὲς πορεῖες ἀναβάθμισης, γιατὶ θὰ λάβουν γνώση καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν ἐμπειρία τῆς γνώσης καὶ μὲ τὴ γνώση θὰ ἐνταχθοῦν στὴ συμπαντικὴ κοινωνία καὶ θὰ ἀποκτήσουν τὴν οὐσιαστική τους ταυτότητα. Τελικά, ὅλα τὰ βασίλεια τῆς Γῆς θὰ χαιρετίσουν τοὺς ὄντες ποὺ θὰ ἔχουν ἐπανενταχθεῖ μὲ ὑπεύθυνη νόηση καὶ ὑπεύθυνη θέση.

Γιὰ τὴ διαδικασία τῆς νοητικῆς του ἐξέλιξης, ὁ φυτικὸς κόσμος θὰ ἀναπλάσει τὸ κύτταρό του μὲ οὐσίες τοῦ ζωικοῦ κυττάρου, ἐνῶ παράλληλα τὸ ζωικὸ κύτταρο θὰ ἀνάγεται μὲ κύτταρα φωτός. Οἱ ἀναλογίες στὶς ἀναγωγικὲς διαδικασίες ζωῆς θὰ λαμβάνονται μὲ μοναδικὴ μαθηματικὴ ἀκρίβεια καὶ θὰ ὑποτάσσονται σὲ ὅρους ποὺ θὰ στοχεύουν τὸ οὐσιαστικὸ Σχέδιο.

Τὰ πάντα θὰ λειτουργήσουν μὲ σοφία καὶ γιὰ τὴ σοφὴ πορεία καὶ ὅλες οἱ ὑπάρχουσες πνοὲς ζωῆς θὰ καταστοῦν «εὐθεῖες» ὑπάρξεις γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς μεγαλειώδους εὐθείας τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Ἡ ζωὴ θὰ «ὀχλήσει» τὸ νοητικὸ πεδίο καί, ἀφοῦ ὁ νοῦς δεχτεῖ ἐρεθισμὸ θετικῆς ὄχλησης, τὸ ἐσωτερικό τῶν κυττάρων του θὰ δομηθεῖ μὲ τρόπο ἀνατρεπτικό.

Οἱ φυτικοὶ ὄντες, ἀφοῦ λάβουν τὰ ζωικὰ κύτταρα, θὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τοὺς Νόμους τῆς διαδικασίας τῆς σιωπῆς καὶ θὰ ὁδηγηθοῦν σὲ πορεῖες νόησης, γιατὶ ἡ νόηση εἶναι συνάρτηση τοῦ ζωικοῦ κυττάρου στὸν πλανήτη σας καὶ αὐτὴ ἡ συνάρτηση θὰ ὁδηγήσει σὲ μοιραῖα ἐπίπεδα ἐπαφῆς μὲ ἀνώτατα ἐπίπεδα.

Τὰ οὐσιαστικὰ στοιχεῖα ζωῆς, ὁποιασδήποτε ζωῆς, θὰ ἀναχθοῦν σὲ ὄντα καὶ θὰ ὑποστοῦν τὴν παρέμβαση καὶ ἐπέμβαση τῆς ζωικῆς οὐσίας στὰ κύτταρά τους.

Τὰ ζωικὰ κύτταρα θὰ συμβάλουν στὶς μεταλλαγὲς τῆς Δημιουργίας καὶ θὰ ἀπολαύσουν νοητικὰ τὰ φαινόμενα τῆς γνώσης ἐντὸς τῶν μεταλλαγῶν.

Ὁ φυτόκοσμος τοῦ κάλλους θὰ εἰσχωρήσει σὲ διαδικασίες ζωικῆς ἐμπειρίας λόγω τῆς ἐπιρροῆς του ἀπὸ τὸ ζωικὸ κύτταρο καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ κύτταρο θὰ πάρει ἕνα μέγιστο σημεῖο ὕπαρξης, θὰ ὁπλιστεῖ μὲ οὐσίες ἀπὸ τὸν πυρήνα τοῦ ἀνθρώπινου κυττάρου σὲ τελικὴ φάση καὶ θὰ νοήσει οὐσιαστικὰ καὶ ἐν χορῷ μὲ τὴ συμπαντικὴ νόηση καὶ ἐν καιρῷ θὰ μειχθεῖ στὶς τελικὲς διαδικασίες ἐξέλιξης μὲ τὸ ἀνώτατο ζωικὸ βασίλειο.

Σὲ σχέση μὲ τὴ διαδικασία κατὰ τὴν ὁποία ἡ πράσινη ὀντότητα θὰ εἰσχωρήσει στὸ ἀνθρώπινο αἷμα καί, γενικά, θὰ εἰσχωρήσει στὴν ἀνθρώπινη βιολογικὴ πορεία καὶ θὰ τὴν ἐνισχύσει κ.λπ., ἔχουμε νὰ σᾶς ποῦμε τὰ ἑξῆς: Ἡ ὑφὴ τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητας ἤδη ἑστιάζεται στὸ κύτταρο ποὺ φωτοσυνθέτει, δηλαδὴ στὴ φυτικὴ ὀντότητα. Αὐτὸ σημαίνει πολλά, κυρίως ὅμως σημαίνει ὅτι ἡ ζωική σας πορεία ἐξελίσσεται ἐντὸς τῶν γήινων ἐπιπέδων, μὲ τὰ φυτικὰ ὄντα νὰ ἐπισπεύδουν αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη. Ἡ ἀποκαλυπτικὴ αὐτὴ ἀλήθεια εἶναι πολὺ βασικὴ γιὰ τὴν ἀντίληψή σας. Ἡ φράση ὅτι ἡ πράσινη ὀντότητα θὰ εἰσχωρήσει στὸ αἷμα σας καὶ θὰ τὴν ἐνισχύσει κ.λπ. ἔχει δύο ἔννοιες. Ἡ μία ἔννοια ἀνάγεται στὴ συνειδητὴ εἰσχώρηση. Κατὰ τὴ διάρκειά της, τὸ φυτικὸ κύτταρο εἰσέρχεται στὸ ἀνθρώπινο κύτταρο καὶ γίνεται συνάρτησή του. Δὲν ἔχουμε περιθώρια νὰ ποῦμε ὅτι θὰ συμβιώσουν τὰ δύο αὐτὰ κύτταρα, γιατὶ ἡ συμβίωση συνήθως εἶναι ζήτημα ἐπιλογῆς. Ἡ εἰσχώρηση λοιπὸν θὰ ἀποτελέσει γεγονὸς ἀγάπης καὶ πλήρους συνένωσης, ἀφοῦ θὰ εἰσχωρήσει στὸ ἀνθρώπινο αἷμα συναίσθημα ἀγάπης, ἐπαφῆς καὶ ἐπικοινωνίας. Ἡ δεύτερη ἔννοια εἶναι λιγότερο συναισθηματικὴ καὶ κατ’ ἐπέκταση εἶναι, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, ὑλική, γιατὶ τὸ πράσινο κύτταρο θὰ σᾶς δωρίσει ἕνα μέρος τοῦ ἑαυτοῦ του καί, φυσικά, δὲν θὰ πρόκειται γιὰ ὁλοκληρωτικὴ «κατάκτηση» τοῦ κυττάρου σας, ἀλλὰ γιὰ μερική. Αὐτὴ ἡ μερικὴ ὅμως κατάκτηση θὰ σᾶς παρέχει τὴ δυνατότητα τῆς φωτοσύνθεσης καί, ἑπομένως, τὴν ἄμεση ἀπεξάρτησή σας ἀπὸ τὴν ὕλη, γεγονὸς ποὺ θὰ προκαλέσει συναγερμὸ λόγω ἐξέγερσης τῆς ὕλης. Ἐξαιτίας αὐτοῦ ἡ ὕλη θὰ ἐκραγεῖ καὶ θὰ δεχτεῖ ἕναν ἀμείλικτης διάθεσης πόλεμο ἐναντίον της.

Πλησιάζουμε στὸν αἰώνα τῆς ἀποκάλυψης. Ἐντὸς αὐτοῦ θὰ «ὑλοποιηθοῦν» οἱ Θεϊκὲς Προθέσεις καὶ θὰ ἀποκαλυφθεῖ στὴ συνείδηση τῶν ὄντων τὸ Θεϊκὸ Σχέδιο. Οἱ οὐσίες ζωῆς ἀπὸ τὸ κατώτατο βασίλειο τοῦ πλανήτη θὰ εἰσάγονται σὲ στάδια ἀνάληψης φωτὸς καὶ ὅλα τὰ φυτικὰ ὄντα θὰ Αποχωρουν σταδιακὰ ἀπὸ τὰ ἐπίπεδα τῆς φυτικῆς πορείας καὶ θὰ εἰσχωροῦν σὲ πορεῖες ἀναγωγῆς ἐκ τῶν σχημάτων ποὺ προασπίζουν τὸ Σχέδιο.

Ἐντὸς τοῦ Μεγάλου Οράματος τοῦ Θεοῦ ἔχει γραφτεῖ ἕνα Σχέδιο Ἀγάπης καὶ Σοφίας. Ἀπὸ τὴ σοφὴ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θὰ ἀναταραχθεῖ ἡ πνοὴ τοῦ πλανήτη καὶ μιὰ οὐσιαστικὴ ἐκ θεμελίων δόνηση θὰ συντονίσει τὰ ὄντα μὲ τὸν Δημιουργό τους.

Ὅλο τὸ σύστημα θὰ ἀναχθεῖ – γιατὶ ὅσα προελέχθησαν εἶναι ὁρισμένα καὶ τὰ ὁρισμένα ἔχουν ἤδη εἰσαχθεῖ στὶς διαδικασίες διάσωσης καὶ διάδοσης τῆς Ἀλήθειας. Ἡ Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐκβάλλεται στὶς συμπαντικὲς ἀποφάσεις καὶ ἀπὸ αὐτὲς εἰσέρχεται ὡς πρωτοπόρος πνοὴ καὶ κατεύθυνση στὰ στρώματα τοῦ πλανήτη ποὺ νοσοῦν.

Νοσεῖ ὁ φυτικὸς κόσμος ποὺ παραβιάζεται καὶ βιάζεται ἀπὸ τὸ ζωικὸ βασίλειο. Τὸ ζωικὸ βασίλειο βιάζεται καὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο του τὸ εἶδος καὶ ἀπὸ τὸ ἀνώτερο ἀνθρώπινο βασίλειο, τὸ ὁποῖο παραβιάζει τὶς φυσικὲς διαδικασίες καὶ παρεμβαίνει στὸ ἔργο τῆς ὕψιστης δημιουργικῆς διαδικασίας μὲ αὐθαίρετες κινήσεις.

Νοσοῦν οἱ πνοὲς τοῦ πλανήτη, γιὰ τὸν λόγο ὅτι νοσεῖ τὸ ἀνώτατο –ἐννοεῖται νοητικὰ– ζωικὸ βασίλειο, αὐτὸ ποὺ ἐπινόησε πλεῖστα ὅσα συστήματα ταφῆς τῆς οὐσιαστικῆς ζωῆς, μὲ ἀποτέλεσμα ὅλα νὰ τείνουν στὴν ταφὴ τῆς ζώσης οὐσίας.

Λόγω τῶν ἐνεργειῶν σας ὁ πλανήτης εἰσχωρεῖ σὲ συντεταγμένες ποὺ νοσοῦν καὶ δηλώνουν ὅτι ὅλα ὑποτάσσονται στὶς διαδικασίες τῆς φθορᾶς. Ἕνα οἰκοδόμημα Θείας Ἔμπνευσης κινδυνεύει νὰ καταρρεύσει καὶ ὁ Οὐρανὸς πέμπει σῆμα κινδύνου, σῆμα ποὺ ὑπονοεῖ ἕναν θάνατο προκατασκευασμένο ἀπὸ ἐσᾶς, ποὺ ἄλλοτε εἶστε ὑπερήφανοι στὴ μάχη καὶ ἄλλοτε ἁπλοὶ θεατές.

Ὅμως ἡ μάχη αὐτὴ καθαυτὴν εἶναι βέβαιη. Θὰ πολεμήσετε παρατεταγμένοι ἐσεῖς οἱ φρόνιμοι μὲ ἐχθροὺς τοὺς ἄφρονες. Ὅλοι οἱ ζῶντες ὀργανισμοὶ θὰ λάβουν μέρος στὴ μέγιστη διαδικασία ζωῆς καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ καταστοῦν πολέμιοι καὶ πολεμιστές, γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ὁπλιστοῦν μὲ οὐσίες νόησης γιὰ νὰ διεκδικήσουν μιὰ θέση κοντὰ στὸν Αναρχο Θεό – γιατὶ χωρὶς αὐτὲς τὶς οὐσίες ὁ Κύριος δὲν θὰ δεχτεῖ κανέναν.

Εἴμαστε αὐστηρὰ ἀσυμβίβαστοι, διότι ἀναγάγαμε τὸν πόλεμο σὲ Αρετή καὶ ἔχουμε τὴν εὐθύνη τῆς ἐμφύτευσης τῆς οὐσιαστικῆς νόησης στὸν πλανήτη σας.

Ἡ νόηση θὰ περάσει στὰ βλαστάρια τοῦ φυτικοῦ βασιλείου καὶ αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν κήρυξη τοῦ ἱεροῦ πολέμου γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ζωῆς. Ἡ ζωὴ θὰ ἐξελιχθεῖ σὲ πορεία γνώσης καὶ ἡ γνώση θὰ προαχθεῖ σὲ νόηση καὶ ἡ νόηση θὰ εἰσαχθεῖ σὲ ἐπίπεδα ποιοτικῆς ζωῆς ποὺ θὰ προβαίνουν σὲ συγκέντρωση θεμέλιων λίθων γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ αἰώνιου κάλλους.

Ὅλο τὸ φυτικὸ βασίλειο ἔχει προπαρασκευαστεῖ γιὰ νὰ δεχτεῖ τὶς διαδικασίες ἀγάπης, γιὰ νὰ εἰσχωρήσει στὸ Συμπαντικὸ Σχέδιο καί, ἰσχυρὸ πλέον, νὰ πρωτοστατήσει στὶς ἀνάγκες τῆς Δημιουργίας.

Ὅλο τὸ σύστημα τοῦ φυτικοῦ κόσμου θὰ ὑποστεῖ τὶς ἀναγωγικὲς διαδικασίες, γιατὶ ἤδη ἔχει ὑποταχθεῖ συνειδητὰ στὴ Θεία Βούληση. Ἐκ τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ ὁ φυτικὸς κόσμος πρώτιστα ἔλαβε τὴν ὀμορφιά.

«Ὄμορφος» –ἀπὸ τὰ «ὅμορος» σὺν «μορφὴ»– σημαίνει συνορεύω μὲ τὴ Μορφή, δηλαδὴ μὲ τὸν Πλάστη, παίρνω τὴν ἀκτινοβολία Του καί, κατὰ συνέπεια, αὐτὸ τὸ ἀσύλληπτο φαινόμενο εἶναι ἡ ὀμορφιά.

Οἱ πράσινες πνοὲς θὰ λάβουν ἀσύλληπτη ἐνέργεια ἀπὸ τὴν ἡλιακὴ μορφὴ καὶ θὰ ἐνδώσουν μὲ τὴ νέα αὐτὴ σύνθεση στὴ διαδικασία τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ ζωικοῦ σας κυττάρου, γιατὶ αὐτὸ τὸ κύτταρο θὰ πάρει οὐσίες ζῶσες καὶ ζωῆς ἀπὸ τὸ φυτικὸ κύτταρο ποὺ θὰ ἀποβλέπει στὸν Θεϊκὸ Νόμο μὲ δέος καὶ ὑποταγή.

Αὐτὸς ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος θὰ σᾶς θρέψει, θὰ εἰσχωρεῖ στὴ βιολογική σας πορεία ὡς σύμμαχος καὶ ποιοτικὸς ἐνισχυτὴς τῶν κυττάρων σας, θὰ ἔχει γλώσσα καὶ ἔκφραση ἔναντι τοῦ ἀνώτερου ζωικοῦ βασιλείου, γιατὶ ἐπιλέχθηκε νὰ ὑποτάσσεται καὶ νὰ δίνει κύτταρα οὐσίας στὸν πλανήτη.

Θὰ λάβετε τὰ πάντα ἀπὸ τὶς εὐλογημένες ὀντότητες, οἱ ὁποῖες θὰ προάγονται ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ νοοῦν ὅτι Δίνουν τὰ κύτταρα καὶ τὴν ψυχή τους, ἐν ἁρμονίᾳ νόησης, στὸ ἄλλο βασίλειο ποὺ νοσεῖ καὶ ὑποτάσσεται μὲ οὐσίες ἐξάρτησης. Αὐτὸς ὁ κόσμος τῆς ἀναγωγικῆς ἐμπειρίας θὰ καλύψει τὰ κύτταρά σας καὶ θὰ σᾶς ὠθήσει σὲ συμπλεκτικὰ σημεῖα τῆς δημιουργικῆς εὐσπλαχνίας.

Μὴν ὀλιγωρεῖτε. Ἐπιδεῖξτε ὁμόνοια ἐν ἐγρηγόρσει, γιατὶ ὁ πόλεμος εἰσβάλλει στὸν πλανήτη καὶ ἕνας ἐχθρὸς ποὺ θὰ ἔρθει ἀντιμέτωπος μὲ ἐσᾶς πλησιάζει στὸν χῶρο τῆς μάχης, σοβαρὰ τραυματισμένος καὶ αἱμόφυρτος.

Αὐτὸς ὁ ἐλάχιστος ἀντίπαλος ἤδη περνᾶ στὸν χῶρο τῆς ἥττας, ἀφοῦ «ὁ Κύριος εἶναι ὁ Μέγιστος Παρὼν στὸν πλανήτη». Δῶστε σὲ Εκεινον τὴν ἀγάπη σας, γιατὶ Εκεινοσ μὲ τὴ δική σας ἀγάπη θὰ στήσει τὴ σημαία τῆς Ἀρετῆς.

Ἐφόσον βαδίσετε πρὸς Εκεινον θὰ κλειστεῖτε στὴν καρδιά Του, τὴν Οικουμένη Φωτός.

Ὁ Κύριος εὐλογεῖ ὅλους ὅσοι ἄρχονται ἀπὸ τὸ Ὄνομά Του καὶ δὲν ὑποκύπτουν στὴ σκαιὰ δύναμη τοῦ σκότους, ποὺ συνθλίβεται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ὑποκύπτει μὲ δέος καὶ φόβο καὶ τρόμο.

Ὁ Κύριος ὁρίζει τοὺς χτύπους τοῦ πλανήτη.

Ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τοὺς ἀγαπώντες Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ποὺ δὲν τὸν ἀγαποῦν.

Ὁ Κύριος βασιλεύει, ὁ Κύριος κελεύει, ὁ Κύριος σᾶς ἐκλιπαρεῖ.

Ὁ Κύριος ἀναπνέει ἐντὸς τῆς καρδιᾶς τοῦ πλανήτη.

Ὁ Κύριος εὐλογεῖ ἕναν-ἕναν ποὺ ὑποτάσσεται στὸ θέλημά Του.

Ὁ Κύριος εἶναι παρὼν στὸ Σχέδιο τοῦ Μέλλοντος Κόσμου.

 


416 Ἐνν. μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἰδιωτείας, ἀδαεῖς. [Σ.τ.Ε.]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ