07.08 | Όνειρο Ουράνιας Αγάπης – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

8. Ὄνειρο Οὐράνιας Ἀγάπης

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΒΔΟΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

A- A A+

Σᾶς δίνουμε ὅλα τὰ φωτεινά μας ρήματα πρὸς διδαχὴ καὶ συμμόρφωση καὶ θέτουμε στὴ διάθεση τῶν πιστῶν ὅλα τὰ πνευματικὰ ὑπάρχοντά μας, γιατὶ οἱ πιστοὶ «ἐντὸς τῶν παθῶν καὶ τῶν λαθῶν τους» δέχτηκαν ἐν συνειδήσει τὸν Θεὸ τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς αἰώνιας Ἐλπίδας.

Τὸ τίμημα τῆς πίστης εἶναι Εκεινος καὶ μὲ τὴν ἀπόκτηση αὐτοῦ τοῦ τιμήματος ἐκλείπει ὁ χαμός.

Ἡ πίστη ἐλεεῖ ὅλους ὅσοι πιστεύουν καὶ τὸ ἔλεος ρέει ὡς ποταμὸς φωτὸς καὶ εὐσπλαχνίας. Ὅλα ὅσα σᾶς πονοῦν φέρουν «σημεῖα οὐσίας» καὶ αὐτὰ τὰ σημεῖα μαρτυροῦν ἀγάπη καὶ θαύματα.

«Πιστεύω» σημαίνει ὅτι εἰσβάλλω στὸ Σύμπαν μὲ διάθεση νίκης, ἐμπιστεύομαι τὸν Εναν Θεο καὶ Αὐτὸς ὁ Θεός, χάρη στὴν πίστη μου, ποιεῖ τὰ Πάντα καὶ ἀνατρέπει τὰ Πάντα, γιατὶ διὰ τοῦ νόματός Του αὐξάνομαι μέσω τῆς δικῆς μου πορείας καὶ λαμβάνω τὰ σχέδια διάσωσης, γιατὶ ἀντικρίζω τὰ ἔσχατα.

Ἐσεῖς μὲ τὴν πίστη σας καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν ἀγάπη μας θὰ συνταξιδέψουμε στοὺς γαλαξιακοὺς σταθμούς, ὄχι ἐπιδεικτικὰ καὶ μόνο μὲ τὴ δυναμικὴ ἐπιστήμη τοῦ 2000 μ.Χ., ἀλλὰ μὲ Συνείδηση ὅτι Εισερχεστε στὰ ἄδυτα τῶν Οὐρανίων καὶ ἀναμένετε τὴ Στιγμη τῆς ἀποδοχῆς σας στὰ σύμπαντα τῆς τελειότητας καὶ τῆς σοφῆς φροντίδας, γιατὶ ἡ θεϊκὴ φροντίδα σᾶς ἀνέλαβε ὡς μήτηρ ἀφοσιωμένης στοργικῆς ἀγάπης.

Αὐτὴ ἡ φροντίδα-μητέρα θὰ ὁδηγήσει διὰ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς θαλπωρῆς τὰ τέκνα τῆς ἀπώλειας στοὺς χώρους τῆς ὑπερ-κάλυψης ἀπὸ τὸ πνεῦμα, τὴν ἀγάπη καὶ τὴ συμπόνια.

Ὁ αἰώνας τῆς Ἀποκάλυψης εἰσβάλλει στὸν πλανήτη σας καὶ πλέον οὐδεὶς καλύπτεται, γιατὶ ἡ Ἀλήθεια εἶναι ἀποκαλυπτική.

Καὶ ἐνῶ ὁ σοφὸς χρόνος τῆς οὐσιαστικῆς ἔκφρασης εἰσχωρεῖ στὸν χωροχρόνο, ὁ ἐγκεφαλικὸς νοῦς, ὁ ἀνθρώπινος, εἰσέρχεται σὲ νέες διαδικασίες ἔρευνας καὶ τίθενται ἐρωτήματα διττῆς ἀπορίας:

1) Ὅτι, ἐφόσον ὑπάρχω σίγουρα, ἐὰν εἶμαι πιστός, θὰ πρέπει νὰ ἔχω ἐνταχθεῖ σὲ ἕνα ἰδιαίτερο θρησκευτικὸ δόγμα416 καί, ὡς ἐκ τούτου, «θὰ πρέπει» νὰ συνυπάρχω μὲ τοὺς ὁριακοὺς417 κανόνες τοῦ δόγματος ποὺ ἀσπάζομαι, Χωρις ἔρευνα.

2) Ὅτι, ἐφόσον ὑπάρχω καί, κατὰ συνέπεια, ὑφίσταμαι ὡς ὀντότητα συγκεκριμένου πλανητικοῦ συστήματος, θὰ Πρεπει νὰ ὑφίσταμαι καὶ νὰ ὑπάρχω καὶ ὡς οὐσία τοῦ Ειναι ἐν ἐγρηγόρσει γιὰ νὰ λάβω τὴν Ἀλήθεια, ἔστω καὶ ἂν αὐτὴ ἡ Ἀλήθεια, γιὰ τοὺς πνευματικὰ «ἀνοιγμένους νόες», δὲν ἀνταποκρίνεται στοὺς τύπους τοῦ δόγματος καὶ δὲν ἐκφράζεται δι’ αὐτῶν.

Σὲ αὐτὸν τὸν προβληματισμό σας δίνουμε τὴν ἀπάντηση πὼς «ὅ,τι ὑπάρχει στὴν Ἀλήθεια, συνήθως δὲν ἀποτελεῖ δόγμα». Ἡ Ἀλήθεια ἐκφράζει τὴ γνώση καὶ ἡ γνώση ὁδηγεῖ στὴν ἐπαφὴ τῆς ὀντότητας μὲ τὸ Θεῖο. Ἡ γνώση ἀποκαλύπτει τὴν ὀντότητα κατὰ τὴν οὐσία της, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ ὀντότητα οὐσιαστικοποιεῖται ὡς πρὸς τὴν ἔννοια καὶ τὸν σκοπὸ τοῦ Υπάρχειν. Ἀντίθετα, τὸ δόγμα καθιστᾶ τὴν ὀντότητα ὄργανο κοινωνικῶν κανόνων θεσπιζόμενων ὄχι πρὸς κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς θρησκείας, ἀλλὰ πρὸς ἐξυπηρέτηση τοῦ συγκεκριμένου δόγματος418 καὶ μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν προσάρτηση τῆς ὀντότητας σὲ αὐτὸ μὲ τὰ γνωστὰ ἐπακόλουθα, τὸ κυριότερο τῶν ὁποίων εἶναι καὶ παραμένει ἡ προσήλωση τοῦ πιστοῦ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὄχι στὸ πνεῦμα τῶν Γραφῶν –τὶς ὁποῖες ἄλλωστε στὶς περισσότερες περιπτώσεις ἀγνοεῖ παντελῶς–, ἀλλὰ στὸ γράμμα τῶν κειμένων, γράμμα τὸ ὅποιο, ὅπως λένε οἱ Γραφές, «σκοτώνει».419 Ὡς γράμμα, φυσικά, ἐννοοῦμε καὶ τὴ θρησκευτικὴ τελετουργία καὶ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ ἀναγκαῖα τὴ συνοδεύουν, ὅταν αὐτὴ ἡ τελετουργία καὶ αὐτὲς οἱ ἐκδηλώσεις θεωροῦνται αὐτοσκοπός, δηλαδὴ ἀρχὴ καὶ τέλος τῶν «ὑποχρεώσεων» τοῦ πιστοῦ, ὅταν ἐξαντλοῦν ὅλη τὴ θρησκευτικὴ ἔκφραση τοῦ θρησκευόμενου καὶ τὸν κρατοῦν μακριὰ ἀπὸ τὴν οὐσία τῆς προσφορᾶς.

Ἡ πνευματικὴ «προσωπικότητα» τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀποτέλεσμα κατάκτησης τῆς ἐλευθερίας καί, ὅταν εἰσέρχεται στὰ σύμπαντα, ὡς οὐσία γνώσης καί, κατὰ συνέπεια, συνειδητὰ ὡς οὐσία ἁρμονίας, ὑφίσταται ἐντὸς τῶν συμπαντικῶν γαλαξιῶν ὡς οὐσία ἀναλλοίωτη χάρη στὶς προσωπικές της ἐπιλογὲς καὶ συνεισφέρει στὸν ἁρμονικὸ ἦχο τοῦ Σύμπαντος ὅλα τὰ θετικά της στοιχεῖα μὲ γνώση καὶ συνείδηση.

Μόνο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, δηλαδὴ μὲ τὴν ἐλεύθερη ἔκφραση, ἡ ὀντότητα δίνει στοιχεῖα ζωῆς στὶς πηγές της, δηλαδὴ στοὺς χώρους ὅπου ἐφάπτεται μὲ τὸν Οὐρανὸ καὶ τέμνεται μὲ τὸ Φῶς, στοὺς χώρους ὅπου ἐφάπτεται μὲ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ χοϊκὸ βασίλειο.

Ἀντίθετα, ὁ ἄνθρωπος τῆς ὑποχρεωτικῆς καὶ ὑποκριτικῆς ἔνταξης στοὺς προκατασκευασμένους κανόνες –ὄχι θεϊκούς, ἀλλὰ κανόνες συντήρησης καὶ ἀνάπτυξης τοῦ δόγματος– ἐκβάλλεται ἀπὸ τὶς οὐσίες τοῦ Οὐρανοῦ, γιατὶ ὁ Οὐρανὸς εἶναι αὐθόρμητος, εἰλικρινὴς καί, φυσικά, προϋπάρχει τῶν πάντων.

Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐλεύθερης καὶ ἀσφαλοῦς πορείας, ὁ ἄνθρωπος ποὺ μὲ τὴν ἔρευνα προσεγγίζει τὴ γνώση καὶ ἐφάπτεται τοῦ Θείου, ὁδεύει στὰ οὐράνια ἐν ἁρμονίᾳ ψυχῆς, σώματος καὶ πνεύματος καὶ ὑλικῆς ὑπόστασης.

Ὁ Κύριος ἐπεμβαίνει τὴν ὕστατη στιγμὴ ἐν «ἀοράτῳ παρουσίᾳ» καὶ δίνει ζωὴ στὶς ὀντότητες τῆς χαμένης ἐλπίδας.

Ἐνώπιόν Του ἔχουμε τὴν αἴσθηση τοῦ Σχεδίου Ζωης. Τὸ Σχέδιο Ζωῆς περιλαμβάνει ὅλα τὰ ἔμψυχα ὄντα τοῦ πλανήτη, ἀπὸ τὰ κατώτατα ὣς τὴν ἀνθρώπινη ὀντότητα, περιλαμβάνει ὅλα τὰ Σχήματα Ζωης. Ἡ ἀνθρώπινη ὀντότητα προβαδίζει στὴν πορεία ἀνάπτυξης, μολονότι πολλὲς φορὲς στέκεται στὰ ἀσήμαντα καὶ ἄπνοα σημεῖα καὶ ἐνδυναμώνεται ἀπὸ αὐτὰ ἕως ὅτου λάβει μὲ πληρότητα τὸν Νου τῆς Ζωης ποὺ θὰ τὴν ὁδηγήσει στὴν κατανόηση τοῦ ὀρθοῦ σχήματος ζωῆς. Τότε ἐντάσσεται ὡς πραγματικὸ ἔλλογο νοητικὸ ὂν καὶ δίνει τὶς προσφορές της στὰ ὕψιστα καὶ σημαντικά.

Ὁλόκληρο τὸ βασίλειο τῆς Γῆς θὰ μιλήσει κάποτε τὴν οὐράνια γλώσσα. Ἔτσι, θὰ ὁλοκληρωθεῖ ὁ εὔλογος πόθος τοῦ Θεοῦ νὰ συνυπάρξουν ὅλα τὰ ὄντα τῆς οὐράνιας ἀποκάλυψης μὲ τὰ ὄντα τῆς Γῆς. Ἡ Γῆ ἀναταράσσεται καὶ ἀνακατατάσσεται καὶ δομεῖται μὲ καίριες ἐπεμβάσεις καὶ σὲ καίρια σημεῖα της, γιατὶ ἐν Ὀνόματι τοῦ Κυρίου δομεῖται ὁ πλανήτης σας ὡς θεμέλιος λίθος τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν θὰ ἐμπλουτιστεῖ μὲ οὐσίες προερχόμενες ἀπὸ τὴ φωτεινὴ ἔλευση. Ἕνα συμπαντικὸ κενό, ἀβέβαιο ὡς εἰκόνα πλήρωσης, θὰ εἰσχωρήσει σὲ διαστάσεις κάλυψης καί, ἐνῶ ὅλα τὰ ὄντα –ὅλα τὰ ζῶντα ἐν τῇ οὐσίᾳ τοῦ Θεοῦ– θὰ ἐμβαθύνουν ἐν τῷ πνεύματι, ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ θὰ ποιεῖ ὀντότητες ἀλήθειας καὶ ἀκρίβειας, γιατὶ «θὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ ὁρισμοί Του». Οἱ ὁρισμοὶ θὰ εἰσαχθοῦν σὲ κείμενα γραφῶν μεγεθυμένα καὶ μεταγλωττισμένα. Φῶς ἀληθινὸ ἐκ φωτὸς ἀληθινοῦ θὰ κυριέψει τὰ στρώματα τῶν πλανητικῶν διαθέσεων καὶ θὰ ποιήσει διάνοιες ποὺ θὰ προέρχονται ἀπὸ τὰ κατωτάτα, κατωτέρα καὶ ἀνώτερων ὄντα.

Ἕνα θεϊκὸ ὄνειρο θὰ μετουσιωθεῖ σὲ πράξη. Ὁ ἥλιος θὰ χαρίσει τὰ βεγγαλικά του βιώματα στοὺς ταπεινοὺς καὶ στοὺς ἔσχατους τῶν ταπεινῶν, ἡ Γῆ θὰ ἀπολαύσει μὲ ἀπόλυτη αἴσθηση τὰ οὐσιαστικὰ φαινόμενα ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ ἐξ Εκείνων θὰ λάμψει ἡ πλάση τῆς ἀναπλαστικῆς ἔξαρσης.

Ὁ αἰώνας τῶν αἰώνων ἔχει τὴν καθαγιασμένη σφραγίδα τοῦ Αμνου. Ὄνειρο Οὐράνιας Ἀγάπης κατέρχεται καὶ ὡς κύτταρο ἀνάπλασης ἐλαύνει στὰ ἐπίπεδα τῆς οὐσιαστικῆς γνώσης. Κύματα φωτεινῆς ἔναστρης αὔρας εἰσχωροῦν στὴν αὔρα τῶν ζώντων καὶ τὴν ἐμπεδώνουν, τὴν ἐνδυναμώνουν καὶ τὴ χαρακτηρίζουν ὡς αὔρα ἀνάπλασης, γιατὶ ἡ ἀναπλαστικὴ αὔρα θὰ μεταφέρει κυτταρικὲς οὐσίες ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ Πυρήνα.

Ἀντιληφθεῖτε ὅτι ἕνα σημεῖο ἔκλαμψης εἶναι «ἕνα ἀναμενόμενο γεγονὸς» ἐντὸς τῶν γήινων σημείων καὶ ὁ χρόνος στέκει καὶ ἀναμένει ὅλα ὅσα στερήθηκε στοὺς αἰῶνες. Ἕνας χρόνος
«πρίγκηψ» τῶν διαπραγματεύσεων καὶ τῶν ἀναμονῶν θὰ σημαδέψει μὲ χρυσὲς βολὲς τὰ γεγονότα. Τὰ γεγονότα θὰ προβάλουν σημεῖα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ ἡ προβολή τους θὰ σᾶς παρουσιάσει τὴν ἄδολη ἀγάπη. Θὰ μιλήσουν τὰ ἀστέρια στὰ ὄντα ποὺ θὰ κατανοήσουν τὴ γλώσσα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἐλπίδα εἰσέρχεται στὰ ἐπίπεδά σας μὲ βήματα μεταφυσικῆς διάθεσης. Εὐχόμαστε τὴν αἰώνια ζωὴ στὰ σχήματα Ζωης. Ὅλα βρίσκονται στὴν εὐθεία ποὺ ὁδηγεῖ στὰ δώματα τοῦ οὐράνιου κάλλους. Κάθε φορὰ ποὺ οἱ Ἄγγελοι θὰ ἐκπνέουν τὸν ἀέρα τοῦ Οὐρανοῦ στὸν πλανήτη σας καὶ θὰ δέχεστε σὰν δροσιὰ τὶς ἀνάσες τους, ἕνα νέο κύμα ὁρατῆς ἀγάπης θὰ διέρχεται τὰ ἐπίπεδα τῆς μητέρας Γῆς, ποὺ ὡς στοργικὴ μητέρα διαθέτει πολλὰ ἐπίπεδα ἀνάπλασης καὶ διάπλασης γιὰ τὰ παιδιά της. Αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα ἀντιλαμβάνεστε ὅτι θὰ λάβουν μέγιστες ἐφαρμογὲς ἐντὸς τοῦ αἰώνα τοῦ 2000 μ.Χ.

Πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖτε τὰ σημαντικὰ ἐπίπεδα ποὺ θὰ βιώσετε, γιατὶ θὰ τεθοῦν ἐφαρμογὲς τῆς σοφίας καὶ τῆς ἔμπνευσης. Ἡ ζωὴ θὰ βρεθεῖ σὲ τράπεζα διαπραγματεύσεων, θὰ διαπραγματευτεῖ ἡ Ζωη μὲ τὸν Θάνατο, ἡ Νίκη μὲ τὴν Ηττα. Ὁ ἕνας θὰ δίνει στοὺς πολλοὺς καὶ οἱ πολλοὶ θὰ ἀνασυνθέτουν οὐσίες ζωῆς ἐκ τοῦ ἑνός. Τὰ ὀνόματα ἤδη εἶναι γραμμένα στὸ Βιβλίο της Ζωης, σὲ σημεῖα ποὺ περιέχουν σῆμα κινδύνου.

Ὁ Ἄγγελος τῆς Ἀγάπης, σὲ κατάσταση περισυλλογικῆς ἔμπνευσης, αἰωρεῖται στὰ πλανητικά σας κύματα. Οἱ Οὐρανοὶ κατέρχονται στὰ ἐπίπεδα ζωῆς καὶ τὰ ζωτικὰ ἐπίπεδα –τὰ σοφά, οὐσιαστικὰ καὶ γνωστικὰ– εἰσχωροῦν στὴν ἀτελεύτητη οὐράνια μαγεία. Ἕνα κύμα οὐράνιας ἐφαρμογῆς καὶ ἔμπνευσης τοῦ Θεοῦ ἔχει ἤδη ἀποφασίσει γιὰ ἐσᾶς καὶ μέσω ἡμῶν οἱ ἀποφάσεις γράφονται σὲ κείμενα σύγχρονης γραφῆς. Ἐξελίσσουμε τὸν κόσμο ἀνὰ τὰ αἰώνια σχήματα καί, ἐνῶ εἰσέρχεται ὁ αἰώνας, ὁ Κύριος κρατεῖ τὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα καὶ ἤδη τὰ μέλλοντα εἰσχωροῦν σὲ ἐξαρτήσεις φωτός. Τὸ μέλλον εἶναι ἐξαρτημένο ἀπὸ τὸ φῶς, μὴν τὸ ξεχνᾶτε.

Πάνω ἀπὸ ἐσᾶς καὶ ἐνώπιόν σας στέκονται Ἄγγελοι Ἀγάπης καί, ἐνῶ ὁ πλανήτης σας ἐκφράζει τὴν ἀπόλυτη μορφὴ τῆς ἀπώλειας, οἱ Ἄγγελοι ἐλπίζουν καὶ σᾶς ἀποκαλύπτουν:

Ὅτι ὁ Μέγιστος Αἰώνας θὰ ἀποκαλύψει τὸ Φως ἐντὸς δοξασμένων σχημάτων πορείας δοκιμασμένης.

Ὅτι ἡ διάθεση τοῦ Κυρίου θὰ ἐνσωματωθεῖ μὲ τὰ ὄντα τῆς Γῆς καὶ θὰ εἰσχωρήσει σὲ ὄργανα πρώτιστης ζωικῆς ἀνάγκης καὶ σὲ ὄργανα μυικῆς δύναμης, γιατὶ –σᾶς τὸ λέμε μεταφορικὰ– ἀπαιτεῖται δύναμη «μυικῆς ἀντίστασης».

Ὅτι ὁ ἀντί-χριστος θὰ βάλλει κατὰ τῆς συμπαντικῆς ἁρμονίας καὶ ἐνάντια στὰ ζωικὰ ὄργανα τῶν ὄντων καὶ κατὰ πρῶτο λόγο στὸν χῶρο τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοῦ.

Ποιὸς εἶναι ὁ ἀντί-χριστος;

Μιὰ ἀσήμαντη μονάδα ποὺ ἐπικροτεῖται ἀπὸ γεγονότα βίας, ἀπὸ αὐταρχισμὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἄγνοια τῶν ἀνόητων. Ἕνα πλάσμα ἀπάτης ποὺ ἐκβάλλει δυσαρμονικὰ κύματα καὶ μπλοκάρει ἀνὰ τὸ Σύμπαν τὴ θεϊκὴ ἁρμονία, λόγω τῆς ἀνταποκρινόμενης πρὸς αὐτὸν συμπεριφορᾶς σας. Εἶναι ὁ ἕνας καὶ ἀσήμαντος, εἶστε οἱ πολλοὶ καὶ σημαντικοί. Εἶναι ἕνας νοῦς λάσπης καὶ ὑπάρχει λόγω τῆς παραχώρησης τοῦ Κυρίου, γιατὶ ἕνα μέγιστο μέρος τοῦ πλανήτη σας φέρει τὴ μορφὴ καὶ τὴν εἰκόνα τῆς λάσπης.

Ὁ ἀγαθὸς καὶ ἐλεήμων Θεὸς εἰσέρχεται στὰ ἔμψυχα ὄντα καὶ ἐπιλειτουργεῖ ἐντὸς αὐτῶν ὡς λάμψη ἄφθαρτη.

Ἀνάβουν οἱ προβολεῖς τοῦ Οὐρανοῦ καὶ κατέρχεται φῶς ἐκ τῶν οὐσιῶν τοῦ μέγιστου προβολέα, ποὺ ἐκπέμπει ἐντὸς τοῦ Πυρήνα.

Σᾶς ὁδηγοῦμε στὸ ὑπερ-Φῶς τοῦ Ὑπέρτατου Φωτός, τοῦ Κυρίου τῆς ἀνέσπερης πρόθεσης.

Θὰ εἴμαστε ἀρωγοί σας.

Θὰ περισώσουμε τὰ μαργαριτάρια ἀπὸ τοὺς χοίρους.

Θὰ παρελάσουμε στὸν πλανήτη σας μὲ σημαία ἐλευθερίας.

Τὸ ὄνειρο τῆς ἀπελευθέρωσής σας θὰ καταστεῖ γεγονός. Ἀρκεῖ ἕνα μόριο πίστης καὶ ὑποταγῆς.

Εἶναι ἀπόλυτα βέβαιο ὅτι ὁ ζωικὸς κόσμος θὰ φιλοξενήσει στοιχεῖα γνώσης ὑπὸ μορφὴ ὑλοποιημένη στὴν κυτταρική του οὐσία. Κατὰ συνέπεια, θὰ εἰσέλθει στὸ Μεγαρο τῆς Γνώσης καί, ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ χώρου, θὰ λάβει φωτεινὲς ἐμπειρίες ἀπὸ σπινθῆρες ποὺ θὰ προκληθοῦν ἀπὸ ἔντονα πνευματικὰ στοιχεῖα, καθὼς αὐτὰ θὰ ἐφάπτονται μὲ τὰ ἐγκεφαλικὰ κύτταρα.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς χιλιετηρίδας, σταδιακὰ ἀλλὰ σταθερά, κατώτερα ζωικὰ ὄντα θὰ ἀπέρχονται ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ ζωικοῦ τους γίγνεσθαι καὶ πλέον δὲν θὰ ἐπανέρχονται μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ὄντος ποὺ ἔφεραν κατὰ τὸν χρόνο τῆς φυγῆς τους καὶ κατὰ τὸν χρόνο τῆς πορείας τους ἐντὸς τοῦ βασιλείου τῶν ζώων.

Σταδιακά, διάφορα εἴδη ζωικῶν μορφῶν θὰ ἀποβοῦν ἕνα ἀνεξήγητο ἀπὼν στὸ ζωικὸ βασίλειο καὶ κάθε εἶδος θὰ ἀπέρχεται, θὰ ἐκλείπει καὶ θὰ ἀφανίζεται, ἕως ὅτου αὐτὸς ὁ ἀφανισμὸς ἀποβεῖ καθολικὸς στὰ ζωικὰ εἴδη, τὰ ὁποῖα ἔκτοτε θὰ ἐπανέρχονται στὴν πλανήτη σας ὡς ὀντότητες ἢ ὀντότητα Ανθρωπινη, ἰδιαίτερης νόησης, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς χιλιετηρίδας οἱ ὀντότητες αὐτὲς θὰ διαβιοῦν ἐν ἐξελίξει ὡς ὀντότητες μὲ «ἰδιαιτερότητες» νόησης στὰ σχήματα ζωῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητας.

Αὐτὰ τὰ Νεα Σχηματα Ζωης, σημαντικὰ γιὰ τὰ ὄντα ποὺ βιώνουν κατώτερες ζωικὲς πορεῖες καὶ σκέψεις, θὰ ἐξελιχθοῦν στὴν πορεία τῆς χιλιετηρίδας σὲ ἰδιαίτερα Σχηματα –ἐξαρτημένα ἀπὸ τὴν Πρόνοια τοῦ Πυρήνα–, ἀφοῦ πρῶτα ἀποβάλουν τὸ γενετικό τους κύτταρο. Στὴ συνέχεια, ἔπειτα ἀπὸ ἀπόλυτους ἐμπειρικοὺς κύκλους ζωῆς, θὰ λάβουν μέρος στὶς μεγάλες ἐξελίξεις. Οἱ ἐξελίξεις αὐτές, ἐνόψει τῶν προγραμμάτων τους, θὰ λάβουν ἐπιχορηγήσεις ἀπὸ τοὺς ἀνώτερους γαλαξίες τοῦ Σύμπαντος.

Τὸ φῶς ἐξῆλθε ἐκ τοῦ Φωτὸς καὶ εἰσχώρησε στὸ Σύμπαν καὶ στὸν πλανήτη σας, τὸν ὁποῖο ἐπιθυμοῦμε νὰ ὠθήσουμε στὰ Μέγιστα.

Βρισκόμαστε σὲ ἐπαφὴ ἔντασης, λόγω τῆς ἔντασης ποὺ διακρίνουμε στὰ σημαντικά σας βιώματα. Βιώνετε ἤδη τὰ σημαντικά, αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ὥρα τῆς Ἀλήθειας. Ὅμως ἐσεῖς ἐκλαμβάνετε τὰ γεγονότα ὡς ἁπλὲς συμπτώσεις.

Εἰσχωρήσαμε στὰ σημεῖα ἐξέλιξής σας καὶ σᾶς ἀντιμετωπίζουμε θετικά, παρ’ ὅλες τὶς ἀμφισβητήσεις σας. Προπαρασκευάζουμε τὴ θετικὴ πορεία σας, ἡ ὁποία ὅμως θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὴν προδιάθεσή σας. Σᾶς προσκαλοῦμε στὴν Τράπεζα τῆς Ἀγάπης, γιὰ νὰ συμφάγουμε τοὺς Καρπούς τοῦ Οντος. Σᾶς καλωσορίζουμε γιὰ νὰ σᾶς ὁρίσουμε, γιατὶ οἱ ὁρισμοὶ ἐξέρχονται ἐξ Εκείνου καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι πρόκειται γιὰ ὁρισμοὺς καὶ καθορισμοὺς φωτός.

Τὸ φῶς ἀναβλύζει ἀπὸ Ὑπέρτατο Φῶς καὶ ἤδη εἰσχωρεῖ στὶς ψυχές σας μὲ πνοὴ καὶ δέος καὶ αὐτὸ τὸ Φως φυτεύουμε στὶς ζωτικές σας οὐσίες, γιατὶ ἔχει τὴν καταβολή του ἐκ τοῦ Αιωνίου Φωτος τοῦ Κυρίου τῆς Ἀγάπης.

Ἐλεοῦμε καὶ ἐλευθερώνουμε, δίνουμε οὐσίες ἀγάπης καὶ παρέχουμε σπονδὲς στὸν Βωμὸ τῆς Αἰώνιας Ἀγάπης.

 


416 «Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι ἡ λέξη “δόγμα” ἡ ὁποία σήμερα ἔχει προσλάβει τὴν ἀρνητικὴ ἔννοια τῆς ἄκαμπτης, ἀπόλυτης καὶ παγιωμένης ρήσης εἶναι παράγωγο τοῦ ρήματος δοκεῖν, τὸ ὁποῖο σημαίνει “μοῦ φαίνεται καλό”, “μοῦ δίνει εὐχαρίστηση”, καὶ γιὰ τὴ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία καρπὸς συνεργείας Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων!» (Σαχᾶς, Δανιήλ, Σπέρμα Ἀβραάμ, ὅ.π., «Ὀργάνωση», σ. 287). [Σ.τ.Ε.]

417 «[…] ἡ πρώτη ὀνομασία ποὺ δόθηκε σὲ ὅ,τι σήμερα ὀνομάζουμε δόγμα, ἦταν ὅρος, δηλαδὴ ὅριο, σύνορο τῆς ἀλήθειας […]. Τὰ σημερινὰ «δόγματα» εἶναι οἱ ὅροι τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. […] Ἡ γνώση τῶν διατυπώσεων καὶ ὁρισμῶν τῆς ἀλήθειας δὲν ταυτίζεται μὲ τὴ γνώση τῆς ἴδιας τῆς ἀλήθειας. […] Ἡ διατύπωση εἶναι ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη, γιατὶ ὁρίζει τὴν ἀλήθεια, τὴν ξεχωρίζει καὶ τὴ διαστέλλει ἀπὸ κάθε παραφθορὰ καὶ ἀλλοίωσή της [ὅμως] ἡ διατύπωση δὲν ὑποκαθιστᾶ, οὔτε ἐξαντλεῖ τὴ γνώση τῆς ἀλήθειας, ποὺ παραμένει βιωματικὰ ἐμπειρική. […] Ἀποφατισμὸς [τῆς γνώσης] σημαίνει τὴν ἄρνηση νὰ ἐξαντλήσουμε τὴ γνώση τῆς ἀλήθειας στὴ διατύπωσή της» (Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Ἀλφαβητάρι τῆς πίστης, ὅ.π., «Ἡ ἀποφατικὴ γνώση», σσ. 40-42). [Σ.τ.Ε.]

418 «Διαφορὲς ἀντίληψης καὶ νοοτροπίας, συναισθηματικοὶ δεσμοί, πολιτιστικὲς διαφοροποιήσεις, λεπτὲς φιλοσοφικο-θεολογικὲς διακρίσεις, ἰδιοσυγκρασίες δασκάλων, κέντρα διακριτῆς Θεολογικῆς σκέψης (γιὰ νὰ μὴν πεῖ κάποιος καὶ πολιτικὲς προτιμήσεις), ἔπαιξαν κάποιο ρόλο στὴν κάθε περίπτωση διάκρισης μεταξὺ [θεωρούμενης ὡς] ὀρθόδοξης καὶ αἱρετικῆς διδασκαλίας» (Σαχᾶς, Δανιήλ, Σπέρμα Ἀβραάμ, ὅ.π., «Αἱρέσεις», σ. 308). [Σ.τ.Ε.]

419 Τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ (Ἀπ. Παύλου, Πρὸς Κορινθίους Β΄ 3:6). [Σ.τ.Ε.]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ