07.05 | Ο Αιώνας των Αιώνων – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

5. Ὁ Αἰώνας τῶν Αἰώνων

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΒΔΟΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

A- A A+

Ἀγαπημένοι μας γήινοι σύντροφοι καὶ ὅλοι ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς ποὺ ζεῖτε στὴ Γῆ εἴχατε τὴν «τύχη» νὰ δεχτεῖτε τὶς ἐμπειρίες τῆς ἀγάπης, τοῦ ἔρωτα, τῆς φιλίας, ὅλοι ὅσοι ὀνειρευτήκατε καὶ ὅλοι ὅσοι ὁραματιστήκατε, ἀκόμα καὶ ὅλοι ὅσοι θὰ εὐτυχήσετε νὰ δεχτεῖτε τέτοιες ἐμπειρίες, ἀφῆστε τὶς ἐρωτικὲς ἀγάπες, τὶς πνευματικές σας ἀγάπες, τὰ ὄνειρα καὶ τὰ ὁράματά σας νὰ ἐνσωματωθοῦν στὴν Οὐράνια Ἀγάπη τὴ Λυτρωτικη, τὴν ἀτελεύτητη καί, λυτρωμένοι πλέον, ταυτιστεῖτε μὲ τὸ Ουρανιο Οραμα, μὲ τὸ Θεϊκὸ ραμα ποὺ τώρα ξεδιπλώνεται μπροστά σας μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου.

Ὁ Κύριος μίλησε καὶ πρόβαλε τὴν Ἀλήθεια. Αὐτὴ σᾶς προσφέρει, γιὰ νὰ τὴν ἀποδεχθεῖτε, ἀνάλογα μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς πνευματικῆς διάθεσης καὶ ἀποδοχῆς τοῦ καθενός σας.

Εἰσέρχεστε σὲ γνωστὰ ποὺ ἀγνοεῖτε καί, ὡς ἐκ τούτου, εἰσέρχεστε σὲ ἄγνωστα. Πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς θὰ εἰσέλθετε σὲ ἄγνωστα ποὺ θὰ σᾶς δώσουν τὸ παρὸν τῆς Ἀλήθειας τὴν ὥρα τῆς ἀνάκαμψης καὶ ἐξέγερσης τῶν πνευματικῶν σας δυνάμεων.

Ἡ ὥρα ἡ τακτὴ καὶ εὐλογημένη, ἡ ὥρα τῆς ἀνάκαμψης θὰ σᾶς διδάξει τὸν σκοπὸ τῆς πορείας σας στὴ Γῆ καὶ τὸ ἄγγιγμα τῆς πλάσης θὰ σᾶς διδάξει ὅτι ὅλοι εἴμαστε οὐσίες μέσα στὶς οὐσίες τοῦ Σύμπαντος. Οἱ οὐσίες τοῦ Σύμπαντος εἰσέρχονται καὶ κοσμοῦν τὰ κόσμια καὶ τὰ ἄκοσμα. Ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ἀγάπης εἰσρέει τὸ Φῶς τῆς Ἀλήθειας, γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ Εμπνευση τοῦ Συμπαντικοῦ Κόσμου.

Ὁ Νόμος τῆς Ζωης ἔχει ἐμποτιστεῖ ἀπὸ θεϊκὲς οὐσίες καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, ἐντὸς τῶν γήινων κύκλων, ἀναβιώνουν οἱ θεϊκὲς οὐσίες καὶ ἀναβαθμίζουν Νομο καὶ Ζωη. Τὰ κείμενά μας εἶναι συνυφασμένα μὲ τὰ ὁράματα τοῦ Οὐρανοῦ. Αὐτὰ τὰ κείμενα ποὺ προλέγουν τὰ μέλλοντα εἶναι σημάδια τῆς ἐποχῆς τῆς μετάλλαξης τῆς ὕλης σὲ πνεῦμα καί, ἐνῶ ὁ πειρασμὸς τοῦ πνεύματος βάλλει καὶ βάλλεται, ὁ ὑλικὸς πειρασμὸς ἔχει εἰσχωρήσει σὲ συνειδήσεις καὶ ψυχὲς καὶ καταβροχθίζει συνειδήσεις καὶ ψυχὲς καὶ κύτταρα πνευματικῆς ἐξάρτησης.

Ὁ αἰώνας τῆς ἄμυνας ἔχει ἤδη λάβει γιὰ ἐσᾶς σημαντικὲς ἀποφάσεις καί, ἐνῶ τὸ παρὸν εἶναι ἄσχετο μὲ τὰ μελλούμενα –γιατὶ τὰ μελλούμενα εἰσχωροῦν στὴ σύμπνοια τῶν θεϊκῶν ὀνείρων–, τὰ παρόντα ἀνοσιουργοῦν καὶ φθείρονται, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ ἀποφάσεις ἐπικάθονται ἐκ προοιμίων σὲ σημεῖα ἀπώλειας, ἡ ὁποία προκύπτει ἀπὸ τὰ πρόσφατα γεγονότα.

Ἡ ἀνάλυση τῆς φθορᾶς ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῶν γεγονότων φέρει ἰδιαίτερο εἰδικὸ βάρος καὶ ἰδιαίτερο τύπο ἔκφρασης, γιατὶ αὐτὴ ἡ συγκλονιστικὴ φθορὰ εἰσβάλλει πλέον συνειδητὰ σὲ ἐπίπεδα ἀποκαλυπτικῆς ἀλήθειας.

Ἐνῶ ὁ ἄλλος, ὁ ἕτερος καὶ ἄγνωστος ἑαυτός σας, ἀπώλεσε μόρια ζωῆς, ἕνα ἐλάχιστο σημεῖο του βρίσκεται στὸ στάδιο τῆς ἐρευνητικῆς ἀναζήτησης τοῦ Alter Ego. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἕνα μόριο ἀθάνατης οὐσίας μὲ ἀθάνατη προέλευση ἔχει κηρύξει τὸν πόλεμο σὲ ἑκατοντάδες μόρια ὕλης καὶ σκόνης, γιατὶ ἡ ὕλη συντίθεται ἀπὸ μόρια σκόνης. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ μοριακὸς τύπος τῆς ὕλης ἔχει ἀκόμη ἐπαφὴ μὲ ἀθάνατα κύτταρα καί, ἐνῶ οἱ λανθασμένοι σας κύκλοι δέχονται ἐπιρροὲς ἀπὸ ἀρρωστημένες κυτταρικὲς μορφὲς ὑλικῆς ζωῆς καὶ πορείας, ὁ Νόμος τῆς ἐξυγίανσης ἐντὸς τοῦ οὐσιαστικοῦ Νόμου τῆς Δημιουργίας θὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ ἀνάλογη καὶ κατάλληλη πρὸς τὴ Θεία Πρόθεση.

Ὅλοι ὅσοι ἔχετε προσβάσεις σὲ ἐπίπεδα ροπῶν ἀνασχηματισμοῦ, βρίσκεστε ἤδη σὲ ἐπίπεδα φωτὸς καὶ ἕλκεστε ἀπὸ τὸ οὐράνιο κάλλος καὶ ὁ Οὐρανὸς ἐναποθέτει τὰ ὁράματά του πρὸ τῶν ποδῶν σας. Οἱ πόδες σας εἶναι σημεῖα ἄμεσης πνευματικῆς θεμελίωσης. Φέρεστε ἐφοδιασμένοι μὲ συμβολικὰ σχήματα. Εἰσέρχεστε στὸ δάσος ἢ στὴ ζούγκλα ὡς κυνηγοὶ τοῦ πάθους καὶ τῆς γήινης περιπέτειας καὶ εἰσβάλλετε σὲ ἄμεσα ἐπίπεδα ἐπαφῆς μὲ τὴν Πνοη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ Υπερούσια Δύναμη, περι-προστατεύει, περι-συλλέγει, καὶ περι-μεριμνᾶ.

Θὰ ἐπιδώσουμε στὰ γήινα ὑποθηκοφυλακεῖα, πρὸς μεταγραφή, ἕνα ἄπειρο συμβόλαιο Ἀγάπης, μὲ παράκληση νὰ ἐγγραφεῖ σὲ ἰδιαίτερο τόμο καὶ ἀριθμό. Ὁ τόμος θὰ σμιλέψει τὸ γήινο βασίλειο καὶ ὁ ἀριθμὸς θὰ σφραγίσει τὸ πρόσωπο τῆς Γῆς, ποὺ διὰ τοῦ γήινου ὑποθηκοφυλακείου θὰ λάβει δημοσιότητα συμπαντική. Τὸ κάλλος καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Σχεδίου θὰ περισσέψουν καί, παράλληλα, θὰ περισσέψει καὶ ὁ χαμός, καὶ ἐντὸς τοῦ κάλλους, τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ χαμοῦ θὰ σφραγιστοῦν ὀνόματα μὲ ἰδιαίτερες ἀποφάσεις προερχόμενες ἀπὸ τοὺς κριτές.

Ὁ Νόμος τῆς Ἀνάπλασης θὰ ἐπικαλεστεῖ τὸν ἰδιαίτερο Νόμο Μορφῆς τῆς Ἀγάπης καί, ἐνῶ τὸ παρὸν θὰ φθίνει μὲ ρυθμὸ ἀπέραντης ἀκρίβειας, ἡ ἀγάπη θὰ εἰσχωρεῖ σὲ κύτταρα ζωῆς ἐφοδιασμένη μὲ ὀροὺς σωτηρίας καὶ θὰ παρέχει σὲ αὐτὰ ὠφέλιμα φορτία πνευματικῆς ἔντασης.

Ἕνα ἰδιαίτερα πνευματικὸ ὂν ἀναδημιουργεῖται καὶ διεκδικεῖ ἐπίπεδα Πρώτης Δημιουργίας καὶ προβάλλει τὴν ὑπόστασή του ἐντὸς παρθένων ἐπιπέδων. Ἕνα πρῶτο χαμόγελο τοῦ Θεοῦ θὰ συγχωνευθεῖ μὲ τὴν παρθένα Δημιουργία Του.

Στὴ διάρκεια τῆς πρώτης «δημιουργίας» θὰ ἀναπνεύσουν ὀντότητες ἐκ τῆς ἀναπνοῆς Εκείνου, διακεκριμένες καὶ «πρῶτες». Τὰ «πρωτεῖα» ἔχουν τὴν ἔννοια τῆς «πρώτης ὕλης» ἀπὸ πνεῦμα. Καὶ ἐνῶ οἱ πρῶτες ὕλες θὰ πλάθουν καὶ θὰ δημιουργοῦν, ὁ Νοῦς θὰ πάλλεται ἐντὸς αὐτῶν μὲ ρυθμὸ καὶ ἔνταση συμπαντικῆς συμπεριφορᾶς. Ὅλα εἶναι συνάρτηση τῶν Γραφῶν. Τὸ πνεῦμα θὰ ἀπαθανατίσει δι’ ἐγγραφῆς ἐντὸς τῶν πνευμόνων του ἕνα κύμα ἁρμονίας. Καὶ ὅσο ἡ ἁρμονία θὰ περισυλλέγει πνοὲς ζωῆς, ἡ ἠχὼ ἑνὸς ὀνόματος θὰ μετουσιώνει τὰ ὄντα σὲ κύματα ἀγάπης. Τὸ Ὄνομα, ὁ αἰώνιος Θεὸς ὁ προαιώνων, ὁ ἀγαπημένος τῶν αἰθέρων καὶ τῶν γήινων πλανητῶν, ὁ Ὁποῖος κατερχόμενος θὰ εἰσέρχεται στὰ ἐπίπεδά σας καὶ θὰ τὰ καταυγάζει. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ουσία Του, αἰγίδα καὶ καταυγασμὸς ἀγάπης. Ἐκεῖνος «σᾶς λαμβάνει» καὶ σᾶς καλεῖ στὰ δώματα τῆς Ὑπερούσιας Ἀγάπης. Ἐκεῖνος δίνει τὰ μηνύματα καί, ἐνῶ τὰ δίνει, λαμβάνει τὴ μερίδα ἀπὸ τὰ δάκρυά σας. Σὲ Ἐκεῖνον ἀνήκει ὁ πόνος καὶ ἡ ζωή, σὲ Ἐκεῖνον ἀνήκει ἡ μὴ ἀπερχόμενη ἀγάπη, ἡ ἀγάπη ἡ βασιλεύουσα, γιατὶ ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν καρδιά Του καὶ ἐκ τῆς καρδιᾶς Του πνέει καὶ ἐμπλουτίζει μὲ ἀθάνατα στοιχεῖα τὰ ὄργανα τῆς ἀναπνοῆς σας. Αὐτὸς εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ Οὐρανοῦ, ὁ Λόγος, ἡ Ἀγάπη.

Εἴπαμε ἤδη πολὺ σημαντικὰ πράγματα στὰ προηγούμενα. Θὰ συνεχίσουμε καὶ πάλι μὲ πολλὴ διάθεση νὰ καταστοῦμε σαφεῖς καὶ νὰ σᾶς καταστήσουμε γνῶστες καὶ πιστοὺς ὅσον ἀφορᾶ τὰ προλεγόμενα. Ἐνῶ ὁ πλανήτης σας προετοιμάζει τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Αἰώνα τῶν Αἰώνων, ὅλα τὰ σημαντικὰ γήινα σχήματα ἔχουν ἤδη κινητοποιηθεῖ καὶ βρίσκονται σὲ κατάσταση οὐσιαστικῆς καὶ ἐπίμονης ἀναμονῆς, ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ μεγαλειώδη πορεία σὲ σχέδια ζωῆς. Αὐτὴ ἡ ἀναμονὴ τῶν σχημάτων ζωῆς τοῦ πλανήτη σας εἶναι τὸ προστάδιο τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Σχεδίου Ζωης. Καὶ ὅσο ὁ ἀκατάλυτος Νόμος τοῦ Θεοῦ θὰ καταδύεται στὰ κατώτερα ἐπίπεδα ζωῆς γιὰ νὰ ἐμφυτεύσει ἐκεῖ τὴν κωδικοποιημένη Δικαιοσύνη, τόσο ὁ Οὐράνιος Κόσμος, παράλληλα καὶ σὲ κατάσταση εὐσπλαχνικῆς ἔξαρσης, θὰ ἐμπλουτίζει τὸν κάτωθεν αὐτοῦ χῶρο μὲ παρουσίες ἀπὸ ἄυλες ὀντότητες γιὰ τὴ διασπορὰ τῶν συμπαντικῶν σπόρων.

Ἕνας Οὐράνιος Κόσμος ἀφίεται στὴ διάθεσή σας, γιατὶ ἔχει ἀναλάβει τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου ποὺ κατέρχεται στὴ Γῆ, ἑνὸς ἔργου μὲ προδιαγραφὲς ἄριστης θεμελίωσης καὶ δόμησης.

Δὲν θὰ πρέπει πλέον νὰ ἐκπλήσσεστε γιὰ τὰ οὐράνια φαινόμενα ποὺ κατέρχονται στὴ Γῆ, γιατὶ παρίσταται ἀνάγκη ἀναφορᾶς ἐνώπιον τῶν γήινων ἀπὸ ὀντότητες οὐράνιας προέλευσης καὶ προέλευσης σοφίας καὶ ὀμορφιᾶς ἀπὸ τὸ Αρχέγονο Κάλλος.

Ἕνα Σύμπαν εἰρήνης θὰ συμπράττει στὰ μέγιστα Σχεδια τῆς Ὑπερδύναμης καὶ ὁλόκληρο τὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι θὰ μετουσιώνεται ἐξαιτίας τῶν γήινων ἀναβαθμίσεων. Ἔντονες δονήσεις καὶ ἔντονοι κραδασμικοὶ σεισμοὶ θὰ κλονίσουν ἐκ θεμελίων τὸν πλανήτη σας, καθὼς καὶ τὸ ὑλικὸ καὶ πνευματικό σας γίγνεσθαι. Ἡ Οὐράνια Δύναμη θὰ ἀποφαίνεται ἀνάλογα μὲ τὸν ρυθμὸ τῆς ἀνασυγκρότησής σας καὶ τὸν ρυθμὸ τῆς ἀνασυγκρότησης τῆς Γῆς. Ὁ οὐσιαστικὸς νοῦς θὰ ἐνταχθεῖ στὰ ὑπερκόσμια γεγονότα, θὰ συγκλίνει μαγνητικὰ στὰ φωτεινὰ στοιχεῖα καὶ θὰ ἀποδεχθεῖ ἀπευθείας τὰ μηνύματα τῶν παρουσιαστῶν τοῦ ἀόρατου χώρου, δηλαδὴ τοῦ χώρου ποὺ ὑλικὰ δὲν ἐμπίπτει στὴν ἐμπειρία τῶν αἰσθητήριων ὀργάνων σας. Ἐνόσω ὁ οὐσιαστικὸς νοῦς θὰ εἰσέρχεται στὰ θαύματα τῆς ἀντίληψης τῶν οὐρανίων, θὰ ἔχει ἤδη ἐπιτύχει ἕνα ὄνειρο πνοῆς τῆς ἀρχικῆς ἀπαίτησης, δηλαδὴ τῆς πανάρχαιης ἀπαίτησης τῆς νοητικῆς ὀντότητας. Αὐτὸ τὸ ὄνειρο πνοῆς θὰ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνο ἡ συμμετοχὴ αὐτοῦ τοῦ φωτεινοῦ Νοῦ στὸν κόσμο τῶν ἄυλων ὀντοτήτων, μιὰ συμμετοχὴ ἁφῆς, ὅρασης, πνοῆς, μιὰ πρωτότυπη ἐμπειρικὴ συμμετοχὴ ποὺ θὰ σημάνει τὴν ἐπανένταξή του στὸν χῶρο του. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔγινε ἡ ἀρχὴ γιὰ τὸν πρωτότυπο πλέον τρόπο κτήσης τῆς ταυτότητας τῆς γήινης φωτεινῆς ὀντότητας.

Ἕνα σημαντικὸ γεγονὸς αὐτοῦ τοῦ ἀποτελέσματος θὰ εἶναι ὁ Κόσμος τοῦ Αὔριο, αὐτοῦ τοῦ Αὔριο ποὺ θὰ σημάνει τὴ συνειδητὴ ἀλήθεια τῆς ἐμπειρικῆς καὶ σοφῆς ἔνταξης τοῦ φωτεινοῦ νοῦ στὰ ἀρχέγονα σχήματα ζωῆς. Ὅταν ὁ νοῦς καταστεῖ φωτεινός, δηλαδὴ ὅταν κατανοήσει ἐν πλήρει γνώσει καὶ σοφίᾳ τὶς φωτεινὲς καταβολές του καὶ τὶς φωτεινές του ἐξαρτήσεις ποὺ θέτουν στὸ περιθώριο τὶς πολλαπλὲς ὑλικὲς ἐξαρτήσεις καὶ δεσμεύσεις, ὅταν ὑφαρπαγεῖ ἀπὸ φωτεινὲς δέσμες φωτὸς ποὺ δὲν ὑπέστησαν ἀλλοίωση στοὺς αἰῶνες, τότε θὰ λάβει τὴν ἔναρξη τῆς Εμπειρίας τῶν Εμπειριων, τὴν ὅραση τῆς ἰσχυρῆς φωτεινῆς ἐξάρτησης. Τότε θὰ ἀποκτήσει συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του στὰ φαινόμενα σημεῖα καὶ γεγονότα καί, χάρη στὴ συνειδητοποιημένη ἔνταξή του ἐντὸς αὐτῶν, θὰ ἐπανακτήσει τὶς Μνημες καὶ οἱ μνῆμες θὰ προβάλουν τὴ φωτεινή του καταγωγὴ καὶ ἐξάρτηση σὲ ὀθόνη Αλήθειας.

Ὁ νοῦς ἀπαιτεῖται νὰ καταστεῖ σοφὸς ἢ σοφότερος μέσα ἀπὸ τὴ ροὴ τῶν γεγονότων καὶ ὁ σοφὸς ἢ σοφότερος θὰ ἐνταχθεῖ στὰ περι-κείμενα τοῦ Πυρήνα ἕως ὅτου ἀφομοιωθεῖ ἐξ αὐτοῦ καὶ μὲ Αὐτόν, τὴν ἀστείρευτη πηγὴ Φωτός. Αὐτὸ ποὺ τελικὰ ἐπιδιώκεται εἶναι Νόες ὑγιεῖς ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ ἐκ τῆς Σοφίας ἐκβαλλόμενοι γιὰ τὴν ἀγαλλίαση τῶν Οὐράνιων Σχεδίων καὶ γιὰ τὴν ταύτισή τους μὲ τὸν ἀρχέγονο κόσμο τοῦ φωτός.

Ὅσο ὁ χοϊκὸς νοῦς καὶ ὁ πνευματικὸς νοῦς θὰ βαίνουν σὲ παράλληλες πορεῖες, τόσο ὁ πόνος θὰ κυριαρχεῖ ἐν πλήρει δυνάμει. Ὅταν ὅμως ὁ χοϊκὸς νοῦς καὶ πνευματικὸς νοῦς συγχωνευθοῦν, τότε ὁ πόνος θὰ ἐκλείψει ἀπὸ τοὺς παλμοὺς τῆς γήινης καρδιᾶς. «Ὁ Νοῦς εἶναι ὑγιὴς ἐν τῷ Ὀνόματι τοῦ Κυρίου».

ΚΕΦΑΛΑΙΑ