07.10 | Το Βιβλίο της Ζωής – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

10. Τὸ Βιβλίο τῆς Ζωῆς

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΒΔΟΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

A- A A+

Αἰνεῖτε τὸν Κύριο κατὰ τὴν ὥρα ποὺ βιώνετε τὸν πόνο, κατὰ τὴν ὥρα ποὺ βιώνετε τὴ χαρά, γιατὶ Εκεινος εὐλογεῖ τὸν πόνο καὶ τὴ χαρά.

Αἰνεῖτε τὸν Κύριο στὶς δύσκολες ὧρες, τὶς ὧρες τῆς δοκιμασίας, γιατὶ Εκεινος εὐλογεῖ τὴ δυσκολία καὶ τὴ δοκιμασία.

Εὐλογοῦνται οἱ φυλὲς τῆς Γῆς. Εὐλογεῖται ἡ πλάση ἀνὰ τὰ βιώματά Του.

Εὐλογοῦνται οἱ ὀντότητες τῆς Γῆς ποὺ ἀντιλαμβάνονται καὶ λαμβάνουν φωτεινὴ ἀντίληψη περὶ τῆς πορείας τους καὶ καθιστοῦν αὐτὴ τὴν ἀντίληψη, ἐντὸς τοῦ οὐσιαστικοῦ τους ὑπάρχειν, ἔργο καὶ πράξη καὶ «γεγονὸς» σὲ αὐτὲς τὶς περιστάσεις.

Ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς σοφίας συμπεριλαμβάνεται ἡ δοκιμασία, γιατὶ δι’ αὐτῆς θὰ λάβετε τὴν αἰτία τῆς ὕπαρξής της καί, ἐφόσον ἡ αἰτία καταστεῖ γεγονὸς κατανόησης καὶ ἐκραγεῖ ἐν τῇ νοήσει σας, θὰ ἀπελευθερωθεῖτε ἀπὸ τὴν αἰτία τοῦ πόνου.

Ποιεῖτε ἔργα οὐσίας καὶ ὄχι ἁπλῶς ἔργα εὐ-πόρευσης γιὰ τὸ θεαθῆναι. Ποιεῖτε ἔργα γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν συστημάτων κοινωνικῶν παροχῶν, καταστεῖτε ὑπηρέτες στὶς ἐπάλξεις τῆς Μεγάλης Δύναμης – τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ αὐτὴ τὴν ἀγάπη θὰ καταστοῦμε βωμοὶ θυσίας, καὶ ἰδιαίτερα ἐσεῖς θὰ καταστεῖτε βωμοί, ὅπου θὰ θυσιάσετε τὰ πάθη σας.

Τὸ τίμημα ἔχει ὑπέρογκο κόστος.

«Μακάριοι οἱ ἀγωνιζόμενοι, ἔστω καὶ ἂν ἀπώλεσαν τὴ νίκη».

Ἀρκεῖ ἡ διάθεση γιὰ τὸν ἀγώνα καὶ ἡ πίστη ὅτι ὁ ἁπλὸς ἀγωνιστὴς θὰ στεφθεῖ μὲ κλάδο ἐλαίας ἐκ τοῦ σοφοῦ πνεύματος καὶ τῆς σεμνῆς καὶ ἀπόλυτης σοφίας.

Ἡ τόλμη καὶ ἡ πίστη εἶναι ὅπλα τῆς ἐλπίδας, ἐφόσον ἡ ἐλπίδα ὁραματίζεται τὴν ἀναγέννηση τῆς ψυχῆς. Αὐτὰ τὰ ὅπλα θὰ τὰ ἔχετε στὰ χέρια μὲ ζῆλο καὶ θάρρος, γιατὶ αὐτὰ τὰ ὅπλα φέρουν ἰδιαίτερο εἰδικὸ βάρος καὶ ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερα, εἰδικῆς πίστης χέρια γιὰ νὰ τὰ βαστάζουν.

Θαρσεῖτε, γιατὶ εἶστε ἐν ἀναμονῇ γεγονότων οὐσίας καὶ ἔκλαμψης.

Θαρσεῖτε γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ Οὐρανοῦ καὶ ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.

Ἡ συμμετοχή σας στὸν Οὐρανὸ πληρώνεται μὲ αἷμα ψυχῆς καὶ τὸ αἷμα ψυχῆς προϋποθέτει τὸν ἀγώνα τοῦ πόνου καὶ τῆς δοκιμασίας, γιατὶ στὰ τέλματα τῆς παραφροσύνης ἡ δοκιμασία καὶ ὁ πόνος ἀποτελοῦν βῆμα σωτήριο.

Ἰδιαίτερο ρόλο θὰ λάβουν ἐντὸς τοῦ 2000 μ.Χ. ὀνόματα ποὺ θὰ ἔχουν γραφτεῖ στὸ Βιβλίο της Ζωης, δηλαδὴ οἱ ὀντότητες ποὺ προσλήφθηκαν στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ, ὀντότητες ποὺ ἤδη ἔλαβαν τὸν διορισμό τους καὶ ἐργάζονται γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ μέλλοντος καὶ γιὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν γεγονότων.

[…] καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστι τῆς ζωῆς. (Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 20:12)

Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι ὅλα τὰ ὀνόματα ποὺ περιέχονται στὸ Βιβλίο της Ζωης, στὸ προστάδιο τοῦ αἰώνα, θὰ λάβουν τὸν ἀναλογοῦντα στὸν καθένα ρόλο. Καὶ ἐνῶ ὁ αἰώνας χτυπᾶ τὶς θύρες τοῦ Σύμπαντος, ὀνόματα ζωῆς εἰσέρχονται σὲ οὐσιαστικὰ πεδία βίωσης γιὰ τὴν αἰώνια προσφορά.

Τὸ Βιβλίο της Ζωης περιέχει οὐσιαστικὰ στοιχεῖα ποὺ καθορίζουν τὶς ἐξελίξεις καὶ τὶς θέσεις ἐντὸς τῆς πορείας τῆς ἐξέλιξης. Ἀπὸ τὸ Βιβλίο της Ζωης ἀρχίζει ὁ αἰώνας τῆς Ἀποκάλυψης, γιατὶ ἡ ζωὴ καὶ οἱ προθέσεις της ἀποκαλύπτονται ἐντὸς τῶν βημάτων τοῦ αἰώνα καὶ ὅλα τὰ βήματα τοῦ αἰώνα εἶναι βήματα ἀνάστασης καὶ σοφίας ἐκ τῆς Σοφίας Του.

Ἡ σοφία εἰσχωρεῖ στὰ συμπαντικὰ ἄδυτα καὶ ὅποιος ἰσχυρίζεται ὅτι φέρει στοιχεῖα σοφίας θὰ καταστεῖ μωρός, γιατὶ ἡ σοφία προϋποθέτει τὴ συμπαντικὴ γνώση. Αὐτὴν τὴ συμπαντικὴ γνώση, πόσοι τὴ συλλάβατε μὲ τοὺς γήινους ὀφθαλμούς σας; Καὶ πόσοι μιλήσατε σὲ γλώσσα κοινὴ μὲ τὰ ὄντα τοῦ κόσμου; Ὅταν ὁ νοῦς σας διευρυνθεῖ, τότε θὰ ἀποτελέσετε ἕνα σύνολο σοφῆς διαλέκτου – ὁρατοὶ καὶ ἀόρατοι καὶ ὅλοι οἱ πράττοντες τὴ σοφία θὰ συμβάλετε στὰ κοινὰ καὶ ἀδιαίρετα τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.

Ἕνα σημαντικὸ μέρος τοῦ πλανήτη σας θὰ ἐπαναστατήσει –στὰ νοητικὰ πλαίσια– καὶ θὰ ἀπαιτήσει ἀπαντήσεις οὐσίας καὶ ἀπαντήσεις ἀλήθειας. Αὐτὸ τὸ σημαντικὸ τμῆμα εἶναι ἤδη καθορισμένο καὶ ἔχει ὅρια φωτεινῆς πηγῆς: δὲν προσδιορίζεται στὸν ἴδιο χῶρο τοῦ πλανήτη οὔτε ἀνήκει στὴν ἴδια φυλή. Πρόκειται γιὰ τὶς ὀντότητες φωτὸς σὲ μήκη καὶ πλάτη ἐξέλιξης ἐντὸς ἐθνῶν ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων. Πολλὲς φορὲς ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ φωτεινοῦ νοῦ ἐξέρχεται τῆς φυλῆς ἢ τοῦ ἔθνους του καὶ ἐλεεῖ τὸ ἀνθρώπινο γένος, γιατὶ ἔχει ἀναχθεῖ σὲ ἀνέσπερο Φῶς ποὺ φωτίζει καὶ ἐλεεῖ τὰ ἀσήμαντα καὶ τὰ ὠθεῖ σὲ πορεία σημαντική.

Αὐτὸς ὁ σημαντικὸς ἀναγωγικὸς νοῦς θὰ παρασύρει τὶς ρίζες του σὲ ἄφθαρτα σημεῖα καὶ θὰ προάγει τὶς πορεῖες τῆς φυλῆς του, γιατὶ προσλήφθηκε στὴν ὑπηρεσία τοῦ Κυρίου μὲ σύμβαση χρόνου, ὁ ὁποῖος χρόνος προσδιορίζεται ἀπὸ τὴ φύση τῆς σύμβασης.

Ὁ χρόνος ρεῖ καὶ ἀνανεώνει τὰ ὕδατα τῆς ἀποκαλυπτικῆς πηγῆς. Ὁ χρόνος θὰ σᾶς πείσει ὅτι «εἶναι ζήτημά του» ἡ εἰσβολὴ τῆς ἀλήθειας τῶν πάντων στὸν πλανήτη σας. Ὅταν ἡ Ἀλήθεια σᾶς καταλύσει καὶ σᾶς δομήσει ὡς ἰσχυρὸς καταλύτης στὴν πορεία τῶν ἑκάστοτε χημικῶν ἑνώσεων, τότε θὰ σᾶς ἀποκαλυφθεῖ σὲ πρόσωπο καθαρὸ καὶ λαμπερὸ ὅπως ὁ ἥλιος, ποὺ κατεβαίνει καὶ στὴ μέση τῆς θερινῆς μέρας κατακαίει καὶ πυρπολεῖ καὶ πυρώνει καὶ ἀναζωπυρώνει ὅλα τὰ σημεῖα τῶν ἑστιῶν του. Οἱ ἑστίες τῆς πυρκαγιᾶς θὰ στηθοῦν καὶ θὰ ἀναζωπυρωθοῦν κατὰ πρῶτο λόγο Εντός σας καὶ ἔπειτα ἐντὸς τῶν ἀκραίων σημείων τοῦ πλανήτη.

Τὰ ἅρματα τῆς σοφίας θὰ ὑποστοῦν τὶς ἐπίπονες δοκιμασίες καὶ ἀνάμεσά σας θὰ ἱδρυθοῦν σταθμοὶ κάθαρσης καὶ ἀνάμεσα σὲ ἐσᾶς καὶ στὰ ἄλλα –τὰ ἄσχετα μὲ τὸν ὑλικό σας χῶρο– σημεῖα θὰ στηθεῖ γέφυρα. Ἡ Γῆ θὰ σύρει ποταμοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς ποταμοὺς θὰ ἐκβληθοῦν λάσπες καὶ πέτρες, ἄπνοα στοιχεῖα τοῦ ἔμπνοου πλανήτη καὶ ὅσα στοιχεῖα στοχεύουν στὸν Θεὸ θὰ φωτιστοῦν ἀπὸ τὸ Μέγιστο Φῶς καὶ δὲν θὰ ἀπολεστοῦν στοὺς αἰῶνες. Οἱ Ἄγγελοι θὰ καταστοῦν οἱ οὐράνιοι γραμματεῖς καὶ θὰ ἔχουν στὴ διάθεσή τους τὰ τελειότερα μηχανήματα καὶ μὲ αὐτὰ θὰ σᾶς στείλουν πρωτότυπα μηνύματα.

Ἀναταράσσεται καὶ σείεται ὁ Οὐράνιος Νοῦς καὶ ἀκολουθεῖ σεισμὸς ἰσχυρῆς ἔντασης ἐντὸς τοῦ κοσμικοῦ σας γίγνεσθαι. Ἀπὸ τὸν σεισμὸ αὐτὸ θὰ διαφοροποιηθεῖ ἔντονα ἡ ζωικὴ ἐμπειρία καὶ ἡ πνευματικὴ ἐμπειρία θὰ εἰσέλθει σὲ ἐμπειρίες ἀνάκαμψης τοῦ ὄντος.

Ὁ θόλος τοῦ Οὐρανοῦ θὰ ἀποφασίσει γιὰ ἐσᾶς, γιατὶ θὰ ἀποβεῖ καθρέφτης σας καὶ ἐντὸς αὐτοῦ θὰ ληφθοῦν σὲ μεγέθυνση οἱ λεπτομέρειες τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν λαθῶν.

Τὰ κείμενά μας φλερτάρουν τὴν ἀποκάλυψη, τὴν αὐστηρὴ καὶ δυναμικὴ παρουσία στὸ γίγνεσθαι τῆς συμπαντικῆς σοφίας. Ἡ ἐπίμονη ἀγάπη μας θὰ τὴν ἐξωθήσει σὲ φωτεινὲς ἐκμυστηρεύσεις, σὲ βήματα ἀλήθειας καὶ ἐξομολόγησης ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Ἐμεῖς ἁπλὰ μεταφέρουμε τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς της στοὺς στρατιῶτες τῆς νεοσύλλεκτης ὁμάδας σωτηρίας.

Ὁ κόσμος φθίνει. Ὁ Οὐρανὸς ὑπερλειτουργεῖ καὶ ἐντὸς αὐτοῦ λειτουργοῦμε «ὑπερλειτουργικὰ» μὲ ἀπόλυτη ἔκφραση ἐλεύθερης πρωτοβουλίας καὶ ἐπιλογὲς ἀγάπης. Ἐλέγχουμε καὶ ἐμπιστευόμαστε μὲ ἀπόλυτη ὑποτακτικὴ ἀγάπη. Ὅλα ὅσα σᾶς λέμε φέρουν στοιχεῖα ἀποκάλυψης, γιατὶ γράφονται καὶ λέγονται γιὰ τὸν αἰώνα τῆς Φωνης. Τὰ γεγονότα εἶναι σοφὰ μεγαλειώδη, λαλίστατα καὶ ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν Εμπνευση τῆς Ορισμένης Ημέρας, αὐτῆς κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἄγγελος Φωτὸς προεῖπε καὶ ἔδωσε τὰ ρήματα τῆς ὑπέρλαμπρης ἔλευσης.

Ἤδη ἀποκτήσαμε τὴν ἀνάλογη ἐμπειρία γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ λόγου καὶ ἐκφραζόμαστε «ὅπως εἶστε». Σᾶς δίνουμε εἰκόνες βιολογίας καὶ ὄψης καὶ σημαντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ φυτικὸ βασίλειο, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ὅτι ὅλα τὰ φυτὰ θὰ νοήσουν καὶ ἐντὸς αὐτῶν θὰ εἰσχωρήσει κύτταρο ζωικῆς οὐσίας χωρὶς νὰ ἐπιφέρει τὴν ἀλλοίωση τῆς μορφῆς τους. Ἁπλὰ θὰ λαμβάνουν ἐμπειρικὲς οὐσίες ἀπὸ τὸ ζωικὸ βασίλειο καὶ θὰ τὶς μετουσιώνουν σὲ ἐμπειρίες νόησης καὶ συνειδητῆς ἐξάρτησης ἐκ τοῦ ὅλου. Ἡ πρόοδος θὰ ἐπιτευχθεῖ σὲ διάφορα στάδια ἐπιπέδων καὶ τὰ στάδια αὐτὰ θὰ ἐπιφέρουν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συμπαντικῆς σοφίας ἕως ὅτου ὅλοι ὅσοι βιώνουν τὶς ἐμπειρίες τοῦ φυτικοῦ κόσμου εἰσχωρήσουν σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα βίωσης ὣς τὸ τέλος τοῦ αἰώνα καὶ λάβουν τὰ συμπαντικὰ μηνύματα μὲ ἰδιαίτερο τρόπο λήψης, γιατὶ θὰ καταστοῦν λῆπτες τῶν Οὐράνιων Σχεδίων.

Στὸν πλανήτη σας εἰσέρχεται ὁ αἰώνιος Θεὸς μὲ προδιαγραφὲς ἀσύλληπτης «πνευματικῆς τεχνολογίας» καὶ ἀναδημιουργεῖ τοὺς νόες, γιατὶ ὁ Συμπαντικὸς Νοῦς εἶναι νοῦς προόδου ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ χρόνου.

Τὰ πάντα ρεῖ καὶ στὸν ῥοῦν τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι θὰ εἰσέλθουν οἱ ὄντες καὶ ζῶντες μὲ ἀπόλυτη δικαιοσύνη. Στὴν πορεία τοῦ φωτὸς οἱ φυτικοὶ ὄντες θὰ ἀναπνεύσουν μὲ οὐσίες ζωικῆς προέλευσης καὶ θὰ καθορίσουν τὴν πορεία τοῦ πλανήτη, γιατὶ θὰ ἀφεθοῦν στὴ διάθεση τῆς Πνευματικῆς Βούλησης ὡς ὄντα κατ’ οὐσίαν πνευματικὰ καὶ νοητικά. Παράλληλα οἱ ζωικοὶ ὀργανισμοὶ θὰ εἰσέρχονται σὲ διαδικασίες φωτὸς καὶ οἱ φυτικὲς πνοὲς θὰ ἀκολουθοῦν στάδια ζωικῆς πορείας.

Τὰ στάδια ζωικῆς πορείας θὰ ἀρχίσουν κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς δεύτερης εἰκοσαετίας τοῦ αἰώνα καί, ἐνῶ ὅλα τὰ ὄντα θὰ τείνουν πρὸς τὸ φῶς, τὰ φυτικὰ ὄντα θὰ λαμβάνουν ζωικὰ κύτταρα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποβάλουν στὸ τέλος τοῦ αἰώνα, ἀφοῦ προηγουμένως νοήσουν κατὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς πορείας τους.

Ἐσεῖς ποὺ λαμβάνετε τὰ μηνύματά μας ἔχετε ἀσφαλῶς οὐσίες ἀμετάβλητες –γιατὶ λαμβάνετε ὡς ἀνθρώπινες ὀντότητες, δηλαδὴ ὡς νοητικὲς ὀντότητες–, ἂν καὶ τὸ ἀμετάβλητο αὐτὸ δὲν παύει νὰ ἔχει στοιχεῖα μεταβλητοῦ καὶ σχετικοῦ, ἀφοῦ «ὅλα τὰ ἀμετάβλητα τοῦ γένους σας θὰ ὁλοκληρώσουν κύκλους εὐ-μεταβλητότητας», γιατὶ θὰ καταστοῦν κατὰ τὴν οὐσία τους ὄντα ἀγάπης, ἀπελευθερωμένα ἀπὸ τὶς γήινες ἐξαρτήσεις.

Ὅλα τὰ ὑποκείμενα τοῦ Οὐρανοῦ θὰ διασπάσουν τὴν ἀσφυκτικὴ μεμβράνη τῆς γήινης πορείας τους –πορείας ἀναστολῆς καὶ μετριότητας καὶ ἔντονων ἐξαρτήσεων– καὶ αὐτὴ ἡ μεμβράνη θὰ ἐκβάλει ὡς κυοφορούσα γυναίκα ὀντότητες Καινης πορείας πρὸς τὸν Οὐρανό, γιατὶ ὁ Οὐρανὸς θὰ παραλάβει τὶς καινὲς αὐτὲς ὀντότητες καὶ θὰ τὶς καταστήσει ὀντότητες ἰσχυρῆς δύναμης.

Ἕνα δύσκολο σημεῖο ἐπαφῆς τῶν ὄντων μὲ τὸ ὑπέροχο Σύμπαν θὰ καμφθεῖ καὶ ἕνα νέο κανάλι ἐπαφῆς θὰ εἰσέλθει στὰ καθημερινά σας κανάλια ἐνημέρωσης. Ὅλα τὰ ὄντα θὰ λαμβάνουν τὰ συμβολικὰ ὁράματα τῶν οὐράνιων σταθμῶν καὶ θὰ ἀπολαμβάνουν τὸ ἀμέριστο ἐνδιαφέρον καὶ τὴ συμπαράστασή μας. Ἤδη εἴμαστε κοντά σας, οἱ σταθμοί μας ἐκπέμπουν καὶ σᾶς ἐνημερώνουν μὲ λεπτομέρεια γιὰ τὰ γεγονότα τῆς Αὔριον.

Σᾶς πληροφοροῦμε περὶ τῶν μελλόντων καὶ σᾶς δηλώνουμε ὅτι σᾶς γνωρίζουμε ἐσᾶς ποὺ λησμονήσατε ποιοὶ εἶστε, ποῦ ἀνήκετε καὶ ἐπιλέξατε ὡς πρόγονό σας τὸν συμπαθητικὸ πίθηκο – καὶ πάνω σὲ αὐτά, σᾶς εἴπαμε πολλά. Στὰ ἑπόμενα δύο χρόνια θὰ εἴμαστε κοντά σας μέσω ἄφθαρτων σημείων ἐπαφῆς καὶ ἔπειτα θὰ δώσουμε τὸ προβάδισμα στὰ γεγονότα ποὺ «γίγνονται» καὶ δὲν λησμονοῦν καὶ δὲν ἐπιστρέφουν στὸ παρελθόν, ἀλλὰ δίνουν τὸ παρὸν στὸ μέλλον.

Ἡ Σοφία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκβάλλεται ὑπὸ μορφὴ πνέοντος Φωτὸς καὶ ὁ Ἄγγελος τῆς Ἀγάπης εἰσχωρεῖ στὰ γήινα καὶ σφραγίζει χέρια καὶ μέτωπα μὲ τὴ Σφραγίδα τοῦ Κυρίου. Οἱ σφραγίδες τῆς κατώτερης καὶ ἀνόητης δύναμης ἤδη παρέρχονται ὡς «δύναμη» καί, ἐνῶ ὁ κόσμος φοβᾶται, ὁ Οὐρανὸς ἀποστέλλει τὸν Ἄγγελο Ἀγάπης καὶ τοῦ δίνει ἐπὶ Γῆς ἀποστολὴ καὶ τὸν ἐφοδιάζει μὲ ρομφαία φωτὸς καὶ μὲ σάλπιγγα ποὺ ἐκπέμπει ἤχους Ἁρμονίας. Ὁ ἦχος ποὺ θὰ εἰσαχθεῖ στὴ Γῆ θὰ εἶναι ἦχος ἁρμονίας καὶ ὄχι ἦχος ἥττας καὶ ὄνειδους καὶ οἱ ἀνθρώπινες ὀντότητες βαθμιαῖα θὰ ἐκπορθήσουν τὰ προπύργια τοῦ Οὐρανοῦ, θὰ ἀποβάλουν τὸν σκοπὸ τῆς ὕλης καὶ θὰ ὁδηγηθοῦν σὲ ἀκτινοβόλες πορεῖες λάμψης, σὰν ἀστέρια ποὺ ἔχουν προσδιορισμένη τροχιὰ καὶ ἀκολουθοῦν τὴν πορεία τοῦ ἀκτινοβόλου Σύμπαντος.

Εὐλογοῦμε τὸν Κύριο. Ἔχουμε εἰσχωρήσει στὰ σημεῖα τοῦ αἰώνα μὲ δέος καὶ φόβο Θεοῦ καὶ μὲ πάθος καὶ πεῖσμα προσπαθοῦμε νὰ σᾶς πείσουμε ὅτι σᾶς δίνουμε κείμενα ἀλήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ