07.11 | Η Βασιλεία των Αμνών – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

11. Ἡ Βασιλεία τῶν Ἀμνῶν

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΒΔΟΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

A- A A+

Ἕνα οὐσιαστικὸ σῆμα ἀγάπης θὰ θέσει σφραγίδα ἐπὶ τῆς Γῆς καὶ ἡ εἰρήνη θὰ ἐκραγεῖ ἐν τῇ ἀγάπῃ. Ἐντὸς τοῦ χώρου σας θὰ ἐπισυμβοῦν γεγονότα εὐθύνης καὶ οἱ ὑπεύθυνοι θὰ τὰ λάβετε μὲ συνείδηση καὶ γνώση. Εἴμαστε συνάρτηση τῆς oὐσίας τοῦ Κυρίου καὶ στὰ κελεύσματά Του πανταχοῦ παρόντες. Δὲν μεταχειριζόμαστε προκατασκευασμένα ὑλικὰ γιὰ νὰ ποιήσουμε ἀδάμαντες, σκοπός μας εἶναι νὰ κάνουμε ἔργο δικό μας καὶ δικό σας ἀληθινοὺς καὶ αὐθεντικοὺς ἀδάμαντες, γιατὶ τὸ ἔργο τῆς ἐνσυνείδητης καὶ ἐπίπονης αὐτῆς πορείας εὐλογεῖται. Ποιοῦμε ἔργο εὐθύνης καὶ φέρουμε εὐθύνη γιὰ αὐτὸ τὸ ἔργο. Λύνουμε τὶς διάνοιες ἀπὸ τὶς δεισιδαιμονίες. Εἴμαστε φῶς στὰ κύτταρά σας καὶ σᾶς φορτίζουμε μὲ φῶς ἔντασης καὶ φῶς ἐκ τῆς Οyσίας, γιατὶ ἐγκαθιστοῦμε στὸν πλανήτη σας ἰσχυρὲς γεννήτριες ὑψηλῆς ἰσχύος. Ὁ χρόνος θὰ ἑρμηνεύσει καὶ θὰ ἐπαληθεύσει τὸ ἔργο μας μὲ γλώσσα ποὺ θὰ ἀποβεῖ καθομιλουμένη, γλώσσα συμπαντική, ἀκρίβειας καὶ σοφίας. Τὰ ὄντα τοῦ πλανήτη σας θὰ διδαχτοῦν τὴ συμπαντικὴ γλώσσα καὶ θὰ λάβουν ἐπακριβῶς τὸ μήνυμα τοῦ Οὐρανοῦ.

Εἴχαμε σταθεῖ στὸ κατώτερο ζωικὸ βασίλειο καὶ εἴχαμε πεῖ ὅτι τὰ ζῶα θὰ δεχτοῦν ἐντὸς τοῦ ζωικοῦ τους κυττάρου ἐκπομπὲς φωτεινῆς σήμανσης, ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ περάσουν σὲ στάδια νόησης κατώτερου νοητικοῦ ἀνθρώπου καὶ θὰ εἰσαχθοῦν σὲ πολύπλοκες πορεῖες καὶ ἐμπειρίες τῆς νόησης σὲ πολλοὺς κύκλους ζωῆς καὶ ἐντὸς σταδίων ἐντατικῆς παρακολούθησης. Ὁ ἐσωτερικός τους κόσμος, δηλαδὴ ἡ συναισθηματική τους ἔκφραση, θὰ ὑποστεῖ δομικὲς διαφοροποιήσεις, διαφοροποιήσεις ποὺ θὰ προσεγγίζουν ἐκεῖνες τῶν ἀνθρώπινων ὄντων. Ἔτσι θὰ συμβεῖ καὶ μὴ ρωτᾶτε γιατὶ. Εἶναι ἁπλῶς ἡ πραγμάτωση τοῦ Σχεδίου.

Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν. (Κατὰ Λουκᾶν 18:27)

Καὶ ὅσο ὁ κόμβος τῆς ζωῆς θὰ λύνεται, τόσο θὰ λύνεται ἡ γνώση καὶ θὰ κατακυριεύει τὴ Γῆ. Ὅμοια μὲ κόκκους τῆς ἄμμου, ἡ νόηση θὰ διασκορπιστεῖ καὶ θὰ κατακυριεύσει τὴ Γῆ καί, ἐντὸς τοῦ ταλαιπωρημένου πλανήτη σας, θὰ συμβοῦν σημεῖα καὶ τέρατα.

Τὰ ζῶα τοῦ δάσους καὶ τὰ ὄντα τῆς θάλασσας, τῶν ποταμῶν καὶ τῶν λιμνῶν καὶ πάντα τὰ ζῶντα ἐντὸς τοῦ πλανήτη θὰ ἀφομοιώνονται μὲ τὸ Σχέδιο πορείας τοῦ Σύμπαντος καὶ χάριν αὐτοῦ τοῦ Σχεδίου θὰ ὑποκύψουν στοὺς μελλοντικοὺς κανόνες ἀσυνείδητα καὶ συνειδητά. Θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀναγέννηση τοῦ πλανήτη καὶ αὐτὴ ἡ εὐλογημένη ἀναγέννηση θὰ οὐσιαστικοποιήσει ριζικὰ τὰ ἄλογα ὄντα, ἕως ὅτου ἡ κατεύθυνση τῆς ζώσης οὐσίας ἀποβεῖ κατεύθυνση φωτεινῆς εὐθείας, ἡ ὁποία θὰ συγχρονίζεται ὡς χρόνος πορείας μὲ τὸν Σταθμὸ τοῦ Συμπαντικοῦ Σκοποῦ.

Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἕνα βῆμα δύναμης θὰ λάβει ἐκκίνηση χάρη στὴν ἀποβολὴ σημαντικοῦ βάρους τῶν Ενστίκτων. Σχετικὴ θὰ εἶναι ἡ ἀποβολὴ τῶν ἐνστίκτων ἐντὸς τοῦ αἰώνα, ἐντὸς τῶν ἑπόμενων ἐννέα αἰώνων. Θὰ ἀποβεῖ ἕνα πραγματικὸ γεγονός, ἀφοῦ τὰ ἄλογα ὄντα θὰ ἐπιλέγουν συναισθηματικὰ τρυφερὸ τρόπο ζωῆς καὶ θὰ ἀποβάλλουν τὰ ἔνστικτα τῆς ἄγριας διάθεσης. Ἕνα ἐπίτευγμα ἐπίσης ἀσύλληπτο θὰ ἀποβεῖ ἡ ἐπιλογὴ τῆς τροφῆς. Ὡς χρυσοῦς κανὼν στὰ τέλη τῆς χιλιετηρίδας θὰ καθιερωθεῖ ἡ ἀπαίτηση: ὄχι σαρκικὴ τροφή. Εἶναι περίεργο πῶς θὰ τὸ ἀντιμετωπίσετε, ὅμως ἡ σάρκα δὲν θὰ εἰσέρχεται πλέον στὰ στομάχια τῶν ὄντων.

Τὸ φυτικὸ καὶ ζωικὸ βασίλειο τοῦ πλανήτη σας ἤδη ἔχει λάβει τὰ ἔπαθλα καὶ τὰ σχήματα τοῦ πολυβραβευμένου Ποιητῆ καὶ ἤδη θὰ διαλαμβάνει –ὄχι «θὰ ἀπολαμβάνει», γιατὶ αὐτὸ εἶναι ρῆμα στέρησης– τὸν προορισμό του σὲ πορεῖες οὐσίας καὶ πορεῖες ἐντὸς τῶν δοκιμασιῶν τῆς Θείας Δικαιοσύνης. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ πλανήτης σας θὰ ὑπάρχει ὡς πλανήτης ἐντὸς τοῦ πλανητικοῦ χάρτη τῆς ἀπεριόριστης Δημιουργίας, ὡς ἔργο τέχνης τῆς Πινακοθήκης τοῦ Κυρίου, ὡς χῶρος ἱερὸς καὶ χῶρος λατρείας. Ὡς χῶρος ἑνὸς ἀτελεύτητου παραμυθιοῦ Ἀγγέλων, ποὺ θὰ καταμαρτυρεῖ τὰ Μέγιστα καὶ Φοβερὰ γεγονότα καί, τέλος, ὡς χῶρος πίεσης καὶ ἔμφραξης καὶ φθορᾶς, ποὺ ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης καὶ λύθηκε καὶ πνέει ἐλεύθερος ἐντὸς τῆς πνοῆς τῶν οὐράνιων πλανητῶν.

Τὸ κατώτερο ἐπίπεδο τοῦ Συμπαντικοῦ Κόσμου, ὁ πλανήτης Γῆ, ἡ βάση τῆς Συμπαντικῆς Πυραμίδας, θὰ ὑποστεῖ τομὲς μὲ χρυσὸ νυστέρι ἐκ τοῦ φωτὸς τοῦ Αἰωνίου καὶ αὐτὴ ἡ βάση θὰ ἀποβεῖ τὸ θεμέλιο τῶν πλανητῶν, ἄνωθεν τοῦ ὁποίου θὰ ρέει φῶς ἀπόχρωσης χρυσογάλανης καὶ λευκόχρυσης καὶ θὰ αἰωρεῖται Αέναα ἐντὸς τῆς πόλης τοῦ πλανήτη – γιατὶ ὅλος ὁ πλανήτης θὰ ἀποβεῖ «μιὰ πολιτεία» ἔναρξης τῶν ἀγαθῶν ἔργων τοῦ Οὐράνιου Σώματος ἐκ τῶν Ἀσώματων Δυνάμεων.

Ἐντὸς τοῦ αἰώνα τῆς δυναστείας τοῦ Ἀγαθοῦ Ἀγγέλου θὰ ἀναχθεῖ ὁ ζωικὸς κόσμος. Ἐννοοῦμε τὸν ἄλογο καὶ ἄναρχο ζωικὸ κόσμο ποὺ δὲν ὑπόκειται σὲ διαδικασίες λογικῆς. Ὁ κόσμος τοῦ κατώτερου ζωικοῦ βασιλείου θὰ Βασιλεύσει στὸν πλανήτη κατὰ τὶς Βουλὲς τοῦ Κυρίου καὶ ἐντὸς τοῦ χώρου του θὰ λάβει τὶς μεταβολὲς τοῦ ζωικοῦ του κυττάρου καὶ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ θὰ ἀποβληθοῦν σταδιακὰ τὰ ἔνστικτα, γιατὶ αὐτὰ φέρουν τὴν εὐθύνη τῆς ὑλικῆς ὑπόστασης – καὶ ἐφόσον ἡ ὑλικὴ ὑπόσταση θὰ φθίνει, θὰ φθίνουν καὶ τὰ ἔνστικτα, ποὺ θὰ ἀντικαθίστανται ἀπὸ κύτταρα νόησης, δηλαδὴ φωτός.

Καὶ πάλι τὸ φῶς θὰ ἀποβεῖ ὁ ἀρχιτέκτονας τοῦ Αἰώνα καὶ θὰ δομήσει τὸ βασίλειο τῶν λύκων, τῶν λιονταριῶν, τῶν ἀμνῶν, τῶν ἰχθύων καὶ ὅλων τῶν κατώτερων σταθμῶν ἔναρξης ζωῆς. Ἕνα βασίλειο τέλειας συνύπαρξης ὅλων αὐτῶν τῶν πλασμάτων, συνύπαρξης ποὺ θὰ ἐπαληθεύει τὸν προφητικὸ λόγο τῆς συμβασιλείας Ἀρνιοῦ καὶ Λύκου, προφητεία ποὺ ὑποδηλώνει τὴν ἀπαράμιλλη καὶ ἀκατάλυτη εἰρήνη ποὺ θὰ ἐπακολουθήσει.

Kαὶ συμβοσκηθήσεται λύκος μετ᾿ ἀρνός, καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφω, καὶ μοσχάριον καὶ ταῦρος καὶ λέων ἅμα βοσκηθήσονται, καὶ παιδίον μικρὸν ἄξει αὐτούς· καὶ βοῦς καὶ ἄρκος ἅμα βοσκηθήσονται, καὶ ἅμα τὰ παιδία αὐτῶν ἔσονται, καὶ λέων καὶ βοῦς ἅμα φάγονται ἄχυρα. Kαὶ παιδίον νήπιον ἐπὶ τρώγλην ἀσπίδων καὶ ἐπὶ κοίτην ἐκγόνων ἀσπίδων τὴν χεῖρα ἐπιβαλεῖ. Kαὶ οὐ μὴ κακοποιήσουσιν, οὐδὲ μὴ δύνωνται ἀπολέσαι οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου […]. (Π.Δ., Ἠσαΐας 11:6-9)

Γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς βασιλείας δὲν ἀπαιτεῖται στίβος, δὲν θὰ ὑπάρξει δηλαδὴ ἀγώνας ἀντίστοιχος μὲ ἐκεῖνον τῶν ἀνθρώπινων ὄντων. Ἐδῶ μόνο ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Κυρίου θὰ λειτουργήσει ὡς ἀνασταλτικὸς καὶ ἀναγωγικὸς παράγοντας, εὐσπλαχνία χρωματισμένη μὲ τὸ ὄνειρο Εκείνου ποὺ τὸ περίσσευμα τοῦ ἐλέους Του θὰ προσπερνᾶ τὰ βιωματικὰ παρελθόντα καὶ θὰ ὁδεύει σὲ ὀνειροπόλες διαδικασίες ποιητικῆς ἔμπνευσης.

Οἱ σάρκες τοῦ ζωικοῦ βασιλείου θὰ προκαλοῦν ἀπέχθεια σὲ κάθε ζωντανὸ πλάσμα, λόγω τῆς ἀνεπτυγμένης νόησης καὶ τῆς πραότητας τῆς συνείδησης.

Τὰ ζωικὰ ὄντα κατὰ τὴν πορεία τους θὰ λάβουν ἰδιαίτερο χῶρο συνείδησης ποὺ θὰ καταστεῖ θαυμαστός, ἱερὸς καὶ ἀπαραβίαστος. Ὁ Ενας μοναδικὸς Θεὸς ποὺ κατέρχεται κατευθύνει τὰ πάντα καί, ἐφόσον εἶναι Ἀγάπη, δὲν κάνει διάκριση μεταξὺ τῶν κατώτερων καὶ τῶν ἀνώτερων. Ἡ ἀγάπη δίνει ἀγαθὰ ἐλπίδας καὶ ἡ ἐλπίδα εἶναι ἡ Θεία Παρουσία. Ἡ Θεία Παρουσία θὰ ἰσοπεδώσει τὸ ἄδικο καὶ θὰ ἐμπεδώσει τὴν οὐσία τοῦ Αρχειν ἐν δικαιοσύνῃ, ἀφοῦ ὅλα τὰ πλάσματα ἔχουν ταχθεῖ σὲ ρόλο καὶ σκοπὸ στὸ ἄπειρο σύστημα τῶν πλανητικῶν ἀρχῶν, τὸ ὁποῖο νοητικὰ ὑποτάσσεται στὴ Μεγάλη Ἀρχὴ τοῦ Παντός.

Ἡ ροὴ τοῦ γενετικοῦ γίγνεσθαι θὰ παρασύρει τὰ ἀσύμφορα καί, ἐνῶ ὁ πλανήτης θὰ εἰσέρχεται σὲ σημεῖα ἁρμονίας λόγω τῶν κυμάτων τῶν συμπαντικῶν παλμῶν, ἕνα ὄνειρο ὀφθαλμῶν ἐκπληκτικῆς ὅρασης θὰ ἐγκαθίσταται ἐντός του καὶ ἐντός σας, ἕνα σύνολο ροῆς φωτὸς ποὺ θὰ καταλύει τὰ σαθρά – καὶ ὅλα τὰ ζωικὰ στοιχεῖα θὰ κατακτήσουν τὸν χῶρο τῆς οὐσίας σὲ πορεῖες ἀναγωγῆς καὶ ἐκπόρθησης τῆς ὕλης τους καὶ ὑπέρβασης τῆς βιολογικῆς τους συγκρότησης.

Ἔχουμε πεῖ ὅτι ὁ πρῶτος διδάξας τὴν Ἀγάπη, ὡς πνευματικὴ ὑπόσταση, εἶναι ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. Ἐντὸς τοῦ 2000 μ.Χ. ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ἡ Ἀγάπη, θὰ χτίσει τὰ πρῶτα στάδια στέγασης τῶν ἀθλητῶν ἐκείνων ποὺ θὰ λάβουν μέρος στὸν ὑπέρτατο ἀγώνα γιὰ τὴν ἀνάβαση στὴν κορυφὴ τῆς Πυραμίδας. Καὶ ὅσο ὁ ἄνθρωπος τοῦ αἰώνα θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ κατέχεται ἀπὸ πάθη καὶ νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀνομία καὶ τὴν ἀνοσιότητα, ὁ Κύριος, ὡς ἰατρός, θὰ εἰσχωρεῖ στὴν πλανητικὴ καρδιὰ μὲ νυστέρι εὐσπλαχνίας καὶ φάρμακα θεραπείας τῶν παθῶν καὶ τῶν βιωματικῶν παρελθόντων.

Στὴν ἑπόμενη χιλιετηρίδα, σταδιακὰ καὶ σταθερὰ θὰ βασιλεύσει τὸ πνεῦμα. Αὐτὴ ἡ φωτεινὴ βασιλεία θὰ συμπεριλάβει στοὺς ὑπηκόους της καὶ τὰ κατώτερα ζωικὰ βασίλεια, γιατὶ αὐτὰ τὰ βασίλεια θὰ καταστοῦν προστάδια μύησης στὴ Σοφία καὶ στὴν Ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Οὐρανὸς θὰ κατέλθει στὰ δάση, στὰ βουνά, στὶς θάλασσες, στὶς λίμνες, στοὺς ποταμούς, καὶ ὅλα τὰ ὄντα αὐτῶν τῶν εὐλογημένων χώρων θὰ διαισθανθοῦν ἐπιτέλους τὸν λόγο τῆς ὕπαρξής τους σὲ σχέση μὲ τὴ συμπαντικὴ πορεία. Οἱ κινούμενοι ἐνστικτωδῶς ἐντὸς τῶν κύκλων τῆς ζωῆς καὶ μὴ νοοῦντες τὴ βασική τους στάση καὶ βιοτικὴ νοοτροπία θὰ ὑπεισέλθουν σὲ κώδικες νόησης καὶ θὰ συλλάβουν τοὺς συμπαντικοὺς κραδασμοὺς τῆς συνείδησης καὶ τῆς ἀγάπης. Θὰ ἐξέλθουν ἀργὰ καὶ σταθερὰ ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς παθητικῆς πορείας καὶ θὰ προχωρήσουν σὲ ἀναμορφωτικὰ ἐπίπεδα, ἐντὸς τῶν ὁποίων θὰ ἐμπεδωθοῦν καὶ θὰ προβληθοῦν οἱ ἀξίες τοῦ βιοτικοῦ τους κύκλου.

Ὅσο ὁ κύκλος αὐτὸς θὰ ἐπαναλαμβάνεται, «ἀνοιχτὸς» πλέον γιὰ νὰ πορευτεῖ στὰ οὐσιαστικὰ πεδία, τὸ «κλείσιμό» του θὰ ἐπιτυγχάνεται μὲ ἰδιαίτερη προσπάθεια ὁλοκλήρωσης τῆς ἐμπειρίας καὶ ἡ κάθε ὅμοια ἐμπειρία θὰ ἀποβαίνει ἕνα σπουδαῖο γεγονός. Ἀσώματες Οὐράνιες Δυνάμεις θὰ ἐπέμβουν γιὰ τὴ διαφοροποίηση τοῦ DNA τῆς φυλῆς τῆς Γῆς. Ὁ χοϊκὸς χῶρος θὰ ὁλοκληρώσει πορεῖες ἀνάπτυξης ἐντὸς προγραμματισμένων κύκλων κάθαρσης παθῶν, ἐνῶ τὰ πάθη θὰ βαίνουν σταθερὰ στὴν πορεία ποὺ κατευθύνεται πρὸς τὸν ἱστορικὸ σκοπὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ τους.

Ὁ πνευματικὸς χῶρος θὰ διαπλατυνθεῖ καί, ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς πνευματικῆς προσέγγισης, ὅλα τὰ ὄντα θὰ βρεθοῦν σὲ στάση ἀναμονῆς, ἕως ὅτου ὅλοι οἱ ζῶντες λάβουν ἀπὸ τὸν Ποιμένα καὶ Διδάσκαλό τους τὰ στοιχεῖα τῆς Ἀλήθειας διὰ τῆς ὁποίας θὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ σκοπός.

Ὅλα τὰ ὄντα εἰσέρχονται στὴν οὐσία τοῦ αἰώνα καὶ στὴν οὐσία αὐτὴ θὰ «ποιηθεῖ» ἡ ἔναρξη τῆς προσπάθειας ἀπαλλαγῆς τῶν ὄντων ἀπὸ τὰ βιωματικά τους παρελθόντα, μὲ ἄμεση ἐπέμβαση συμπαράστασης τῶν Ἀσώματων Δυνάμεων τοῦ Οὐρανοῦ. Ὁ κόσμος τοῦ γίγνεσθαι θὰ λάβει γενικὴ μορφὴ καὶ ἡ μορφὴ θὰ ὁριστεῖ ἐντὸς συγκεκριμένων πραγματικῶν καὶ οὐσιαστικῶν ἀναμονῶν. Ἡ μορφὴ θὰ πορευτεῖ καὶ θὰ ἐνταχθεῖ πέρα ἀπὸ τὰ γνωστὰ γήινα μονοπάτια καὶ θὰ εἰσχωρήσει σὲ λιβάδια ὄασης, ἀφοῦ διασχίσει ὑπομονετικὰ τὴν ἔρημο. Στὴν ὄαση θὰ τὴν περιποιηθοῦν στοργικὰ χέρια ἐλπίδας στὴν ἀγκαλιὰ τῆς ἀπόλυτης γαλήνης. Ἡ γαλήνη θὰ ἀναπλάσει τὶς ψυχὲς καὶ τὶς μορφές, γιατὶ ὅλα τὰ ὄντα τῆς Γῆς θὰ λάβουν τιμὴ καί, ἐκ τῆς Εὐλογίας Του, ἀγάπη ἐκ τῆς τιμῆς Του. Ὅλα τὰ ὄντα τῆς Γῆς θὰ κηρυχθοῦν ἰσότιμα μέλη τοῦ Κράτους Δικαίου καὶ θὰ λάβουν τὰ ἀνάλογα καὶ ἀναλογοῦντα ἀξιώματα. Τὸ κράτος δικαίου εἶναι τὸ Ὅραμα τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλα τὰ κράτη τῆς Γῆς θὰ ἐνσωματωθοῦν στὸ κράτος τῆς ἀπόλυτης δικαιοσύνης.

Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος Κυρίου […]· καὶ ἥξουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη […] καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας [δόρατα] αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν. (Π.Δ., Ἠσαΐας 2:2, 4)

Αὐτὸ τὸ Κράτος εἶναι ἕνα τμῆμα, ἕνα ὁρισμένο μέρος τοῦ πλανήτη, ποὺ ἔλαβε ἀποφάσεις νὰ ὑπάρχει στὰ παρόντα καὶ νὰ εἰσβάλλει καὶ συμβάλλει στὰ μέλλοντα καίρια καὶ ἀποφασιστικὰ μὲ τομὲς ἀδιάβλητες. Ἕνα τμῆμα ποὺ σημαίνει ἕνα ἔργο τέχνης μορφοποιημένης ἔκφρασης τῆς Γῆς καὶ ποὺ θὰ συμμετάσχει στὰ Μέγιστα Γεγονότα καὶ θὰ συνεχίσει τὴν πορεία του ταπεινὰ καὶ ἐν γνώσει ὅτι ἐκ Θεοῦ ὑπάρχει καὶ λαμβάνει τὰ γεγονότα τὰ προκείμενα στὴν Ουσια Του.

Ἤδη βραχυκυκλώνονται κύκλοι ζωῆς καὶ ἀναμένονται οὐσιαστικὲς ὀντότητες ποὺ θὰ ὑπερκαλύψουν ἀνάγκες τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς Γῆς. Ἐντὸς αὐτῶν εἰσέρχεται ἡ Χαρις καὶ ἡ Χαρις κατέρχεται καὶ εἰσχωρεῖ σὲ βασίλεια χοϊκῆς ἔκφρασης γιὰ νὰ τὰ κατακυριεύσει καὶ νὰ τὰ καταστήσει βασίλεια γνώσης καὶ σοφίας. Ἡ σοφία θὰ ἐκπορθήσει ἐπίπεδα ἀνούσια γιὰ νὰ περάσουν ὅλοι καὶ ὅλα στὰ φωτεινὰ γεγονότα τοῦ πλανητικοῦ γίγνεσθαι, γιατὶ ὁ σκοπὸς καταλύει γήινα ἐπίπεδα καὶ κατακυριεύει σύμπαντα πού, ἐν ὀνόματι τῆς Συμπαντικῆς Βούλησης, ὑποτάσσονται σὲ θεμελιώδεις βάσεις τῆς ἀρχέγονης πλάσης.

Ὁ Οὐρανὸς κατέρχεται καὶ σᾶς χαμογελᾶ στὰ χοϊκὰ ἐπίπεδα μὲ ταπεινοφροσύνη καὶ σεβασμὸ τῶν πνευματικῶν ὀντοτήτων, κατέρχεται στὰ ἐπίπεδα τῶν παθῶν σας καὶ εἰσχωρεῖ κατανοητικὸς καὶ ὑποχωρητικὸς καί, ἐνῶ συμβαίνουν αὐτά, θὰ πρέπει νὰ περιμένετε ὅτι θὰ συμβοῦν τὰ Μέγιστα.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ