07.12 | Μετά τη Χιλιετηρίδα – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

12. Μετὰ τὴ Χιλιετηρίδα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΒΔΟΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

A- A A+

Ὁ κόσμος νοσεῖ καὶ ἰδιαίτερα νοσεῖ ὁ ἀδύναμος ἄνθρωπος, ὁ ἀνέτοιμος νὰ πολεμήσει τὰ βιωματικά του παρελθόντα.

Ὅμως ἐντὸς τοῦ βιολογικοῦ βασιλείου εἰσχωρεῖ ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀναγωγὴ καὶ ἡ ἀνάπλαση. Τὰ ὄντα θὰ πορευτοῦν σὲ μιὰ νέα παγκόσμια καὶ ἐγκόσμια πορεία. Ἀνὰ τὰ σύμπαντα τῆς ἀναγωγῆς θὰ γραφτοῦν ἡμερολόγια φωτὸς καὶ ἐντὸς τοῦ αἰώνα τῆς ἀσύλητης πορείας θὰ γεννηθεῖ ἕνα ὂν ἀπρόσιτο στὰ ὑλικὰ γεγονότα, ἀφοῦ τὰ γεγονότα θὰ τείνουν στὸ πνεῦμα καὶ τὸ Πνεῦμα θὰ εἰσχωρεῖ στὰ γεγονότα μὲ ζῆλο καὶ σοφὲς προδιαγραφὲς ποὺ θὰ σφραγίσουν τὸν πλανήτη.

Ὁ ἥλιος θὰ βασιλεύσει καὶ τὰ φωτεινά του σκῆπτρα θὰ λάβει ὁ ἄνθρωπος τοῦ αἰώνα τῆς μεταφυσικῆς διάθεσης. Ὁ μεταφυσικὸς ἄνεμος θὰ ἀναμοχλεύσει τὶς θάλασσες ποὺ θὰ ἐκπνεύσουν ὠκεάνια μύρα κρυστάλλινης ὑφῆς.

Θὰ παρεμβληθοῦν στάδια λατρείας τῶν «πλασμένων» ὀντοτήτων, ὅπως τοῦ ἥλιου, τῆς σελήνης, τῆς θάλασσας. Δὲν θὰ εἶναι στάδια ἀπόδρασης οὔτε στάδια λατρείας εἰδώλων, μὰ στάδια ἔκφρασης τῆς ἀπόλυτης λατρείας τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἀποκαλυπτική Του πλάση. Μέσα ἀπὸ τὰ πλασμένα ἔμψυχα καὶ ἄψυχα θὰ λατρευτεῖ ὁ Ἕνας καὶ Ἀληθινὸς Θεός, ἡ μοναδικὴ Ἀλήθεια ποὺ ἐκπέμπει ἀκτινοβολίες ἰριδοφανῶν λουλουδιῶν.

Τὸ ὄνειρο θὰ ἀνατείλει ἐκ τῆς Ἀνατολῆς, τὸ ὄνειρο ποὺ ὁδηγεῖ μὲ ἅρματα φωτὸς καὶ μάχης στοὺς αἰώνιους παραδείσους.

Ὅλα τὰ πλάσματα θὰ ὑμνήσουν τὸν Κύριο τοῦ Κόσμου μὲ δέος, πίστη, πάθος καὶ πόθο καὶ θὰ δοξάσουν τὸ Ὄνομά Του.

Θὰ Τὸν ἀναγνωρίζουν στὸ ὁλόγιομο χρυσὸ φεγγάρι, θὰ τὸν προσκυνοῦν στὸ παρθένο χιόνι, θὰ τὸν ἀγγίζουν στὴν ἁφὴ τῆς θάλασσας μὲ δέος καὶ μὲ τὴ γνώση ὅτι Εκεινος πλάθει καὶ ποιεῖ τοὺς οὐράνιους καὶ γήινους παραδείσους.

Τὰ φαινόμενα τῆς ζωῆς θὰ χωροῦν ἐντὸς τοῦ πλανήτη καί, ἐνῶ τώρα ἔχετε ὑποστεῖ τέτοια φθορὰ ὥστε νὰ καταφεύγετε σὲ ψεύτικους, μὴ εὐλογημένους παραδείσους, τότε θὰ λούζεστε σὲ θάλασσες εὐλογίας ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Πνεύματος μὲ ἀγάπη ἔξαρσης. Μετὰ τὴ χιλιετηρίδα, ὁ πλανήτης θὰ εἰσαχθεῖ στὰ ἀνώτερα σύμπαντα καὶ θὰ συλλειτουργεῖ μὲ αὐτὰ σὲ μορφὴ τέλειας λειτουργίας. Αὐτὴ ἡ μορφὴ θὰ προβάλλεται στὴ συμπαντικὴ ὀθόνη μὲ πρωτογενεῖς συνδυασμοὺς χρωμάτων καὶ οὐσιῶν ροῆς.

Ἕνα μέγιστο μέρος τοῦ πλανήτη σας μετὰ τὴν ἀναδόμησή του –ποὺ θὰ κρατήσει, ὅπως εἴπαμε, χίλια χρόνια– θὰ βασιλεύσει ὡς πλανήτης ἀνώτερου ἐπιπέδου.

Οἱ ἀναγωγικὲς δομὲς μορφῆς τοῦ πλανήτη σας θὰ ἐπισυμβοῦν στὰ πρῶτα στάδια τῆς χιλιετηρίδας. Στὰ στάδια αὐτὰ οἱ δομὲς θὰ διαφοροποιήσουν γεωγραφικὰ τοὺς λαοὺς τῆς Γῆς καὶ ἕνα σημαντικὸ κομμάτι τοῦ πλανήτη θὰ ἀναχθεῖ σὲ ἀσύλληπτα σύμπαντα, ἐνῶ ἕνα ἐπίσης σημαντικὸ κομμάτι θὰ Αποβληθει ἀπὸ τὴ μήτρα του.

Οἱ τομὲς καὶ οἱ δομὲς θὰ ἐπιφέρουν ἰσχυρὰ ἀποτελέσματα, γιατὶ θὰ σχηματίσουν τὴ νέα μορφὴ τοῦ πλανήτη Γῆ. Αὐτὴ ἡ νέα μορφή, ὡραιοποιημένη ἀπὸ τὸ οὐράνιο νυστέρι, μετὰ τὰ πρῶτα στάδια ἐξέλιξης θὰ σταθεροποιηθεῖ καὶ ἔτσι σταθερὴ καὶ ἀναλλοίωτη θὰ δεχτεῖ τὶς εὐλογημένες εὐχὲς τοῦ Οὐρανοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο πλέον θὰ συνομιλήσει χάρη στὴ σχέση ἰσοτιμίας ποὺ θὰ ἔχει ἐπέλθει.

Ἕνα νέο σχῆμα λειτουργίας τοῦ Σύμπαντος θὰ συμπεριλάβει στὰ Σχέδιά του ὅλο τὸ σημαντικὸ σφαιρικὸ κομμάτι τοῦ πλανήτη σας καί, ἐνῶ ὁ Οὐρανὸς θὰ ἐκβάλλεται στὴ Γῆ ὑπὸ μορφὴ φωτεινῆς ροῆς, ἡ Γῆ θὰ ὑφαρπάζεται ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ γιὰ τὴ σύναψη εὐλογημένου γάμου. Ἕνα μέγιστο ὄνειρο φωτὸς θὰ συμπαρασύρει τὶς λειτουργίες τῶν πλανητῶν καὶ ἕνα μέγιστο φωτεινὸ ὅραμα θὰ καταστεῖ ὁ πλανήτης σας, ὁ ὁποῖος θὰ εἰσχωρεῖ ρυθμικὰ ἐντὸς τῶν διαδικασιῶν τῶν ἐπιπέδων λειτουργίας τῶν ἀνώτερων γαλαξιῶν.

Οἱ συνθῆκες ζωῆς θὰ ἀφομοιώνονται ἀπὸ τὶς συνθῆκες ζωῆς τῶν ἀνώτερων συμπαντικῶν ἐπιπέδων καὶ ὅλες, γενικά, οἱ λειτουργίες τοῦ τελειο-ποιημένου πλανήτη θὰ καθίστανται συλλειτουργίες ἁρμονικοῦ κάλλους ἐντὸς ὁρισμένων ἰσχυρῶν σημείων τοῦ πλανητικοῦ συστήματος. Ἀπὸ αὐτὰ τὰ Καίρια Σημεια θὰ ἐκβληθεῖ τὸ Οὐράνιο Φῶς τῆς ροϊκῆς μαγείας καὶ θὰ καταυγάζει καὶ μὲ τὶς εὐλογίες του θὰ λούζει ὕπερθεν τὸν πλανήτη σας.

Στὰ τέλη τῆς χιλιετηρίδας, ὁ πλανήτης σας θὰ ἔχει τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα: θὰ ὑπάρξει αὐτάρκεια καὶ εὐημερία καὶ ἀπροσμέτρητη καὶ ἀνυπολόγιστη ἄνοδος ἐντὸς κυμάτων φωτὸς ποὺ θὰ διαχέεται καὶ θὰ ρέει ὑπὸ συνθῆκες ἀσύλληπτες. Οἱ ἀνθρώπινες ὀντότητες θὰ δέχονται σταδιακὰ ἔντονους κραδασμοὺς ἀπὸ ἐπιθέσεις φωτὸς καὶ ὁ πλανήτης πλαθόμενος θὰ προσφέρει ἀπόλυτα στοιχεῖα κάλυψης στὶς ἀνάγκες τῆς πνευματικῆς ὀντότητας.

Ἡ ἔκλαμψη αὐτῆς τῆς δημιουργίας δὲν θὰ ἀναχαιτιστεῖ καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅσο θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ προσλαμβάνει στοιχεῖα ἀπὸ τοὺς φωτεινοὺς γαλαξίες, τόσο θὰ καθίσταται βιολογικὰ διάφορος τοῦ γνωστοῦ καὶ τυπικὰ ὑλικοῦ ἀνθρώπου. Ἐξάλλου, ἡ ὕλη θὰ ἔχει ἰδιαίτερο βάρος στὸν σωματικὸ χῶρο τῆς ὀντότητας, ἐνῶ τὸ εἰδικὸ βάρος τοῦ πνεύματος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ συλλάβετε ἐκ τῶν προτέρων.

Ὅταν ἡ χιλιετηρίδα ἐκπνεύσει μὲ ἐκπνοὲς χαλαζόχροου φωτός, ἕνα κύμα οὐράνιας διάθεσης καὶ ἀγάπης θὰ παρασύρει τοὺς φωτεινοὺς νόες καὶ ὄντες στὰ ἀνώτερα συμπαντικὰ ἐπίπεδα. Σταδιακὰ καὶ συνειδητὰ ὅλα θὰ ὁδηγοῦνται στὸν Πυρήνα τῆς ἀπόλυτης καὶ ἀκατάλυτης Ουσίας.

Ἐντὸς τῆς χιλιετηρίδας, οἱ γήινοι ὄντες θὰ λαμβάνουν ἐμπειρίες λόγω τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Οὐράνιου Σχεδίου καὶ θὰ ἐξελίσσονται ἐντὸς σταδίων μακρόχρονης ἐκγύμνασης γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας.

Αὐτὰ ποὺ σᾶς λέμε ἔχουν σκοπὸ καὶ αὐτὸς ὁ σκοπὸς μᾶς ὁδήγησε ἐνώπιόν σας μὲ ὑπομονή, ἐπιμονὴ καὶ κατανόηση τῶν προβλημάτων σας καὶ τοῦ πόνου σας – καὶ ἰδιαίτερα τοῦ πόνου ἐκείνου ποὺ δὲν εἶναι συνέπεια μιᾶς δοκιμασίας, ἀλλὰ ἔκφραση μιᾶς ὑποκειμενικῆς κατάστασης. Ὁ πλανήτης σας θὰ γνωρίσει τὰ ἀμύθητα πλούτη τοῦ Οὐρανοῦ καὶ θὰ τὰ ἀπολαύσει μὲ ἀγάπη. Γιὰ αὐτὰ τὰ πλούτη, ὅμως, οἱ ὀντότητες θὰ ὑποστοῦν τὶς διαδικασίες τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἄνοδο στὴν κορυφὴ τῆς Πυραμίδας. Ἡ Γῆ θὰ ἐπικαλεστεῖ τὴν Ἄνασσα Μητέρα καὶ ἡ Ἄνασσα τῶν Αἰθέρων θὰ τὴν εὐλογεῖ, θὰ κυοφορήσει ὀντότητες ἀγάπης, πνεύματος καὶ ὀμορφιᾶς, ὀμορφιᾶς ποὺ θὰ ἀγγίζει τὴ μεγάλη Μορφή. Τὰ ὅρια Οὐρανοῦ καὶ Γῆς θὰ σμικρυνθοῦν, ἕως ὅτου καταστοῦν ἀνύπαρκτα καὶ ἀφομοιωθοῦν ἐντὸς γεγονότων φοβερῶν.

Ὁ αἰώνας τῆς μεγάλης σοφῆς πορείας καὶ δικαιοσύνης καὶ τῶν πνευματικῶν ἀπαιτήσεων εἰσχωρεῖ μὲ ταπείνωση καὶ σοφία, γιατὶ εἶναι ὁ αἰώνας τῆς ταπείνωσης – ἀφοῦ ἐν τῇ σοφίᾳ θὰ γνωρίσετε τὴν ταπείνωση καὶ ἀφοῦ οἱ ταπεινοὶ τῆς Γῆς θὰ καταστοῦν σοφοί.

Αὐτὰ σᾶς διδάσκουμε. Ὅλα ὅσα βιώνετε εἶναι Στιγμιαια καὶ Παροδικα, ὅλα, ἀπὸ τὰ πάθη μέχρι τὸν πόνο – γι’ αὐτὸ μὴν ἀφήνετε, ἐξαιτίας τῶν παθῶν καὶ τοῦ πόνου, κλειστὲς τὶς θύρες τῆς σοφίας. Ἡ σοφία θὰ χτυπήσει τὸν πόνο καὶ τὰ πάθη καὶ θὰ ἁπαλύνει τὰ πέτρινα βιώματά σας. Ἐλευθερωθεῖτε μὲ τὴ σοφία καὶ δεχτεῖτε τὸν συγκλονισμὸ τῆς γνώσης.

Ἐντὸς τῆς χιλιετηρίδας οἱ ὀντότητες θὰ ἀναχωροῦν σταδιακά, ὑπὸ μορφὴ ἔκλαμψης, ἐφόσον ἔχουν προσπαθήσει σὲ ὅλους τοὺς κύκλους βίωσης, γιατὶ οἱ προσπάθειες θὰ τοὺς δώσουν προτεραιότητα στὴν τελικὴ «ἀναχώρηση ἔκλαμψης». Ὅταν ἡ λάμψη τους θὰ ἀφήνει ἔκθαμβους τοὺς ἐξελιγμένους ὀφθαλμοὺς τῆς Γῆς, τότε οἱ ὀντότητες θὰ ἀναχωροῦν γιὰ σύμπαντα συγκεκαλυμμένα ἀπὸ τὸν Πυρήνα. Ἡ ἀναχώρηση αὐτὴ δὲν θὰ ἔχει τὴν τυπικὴ μορφὴ τοῦ θανάτου, γιατὶ ὁ θάνατος τοῦ ὑλικοῦ σώματος θὰ διαφοροποιηθεῖ, ἀφοῦ ἐλάχιστα ὑλικὰ μόρια θὰ συνθέτουν τὴ φωτεινὴ ὀντότητα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Στὰ τέλη τῆς χιλιετηρίδας ἡ σύνθεση τῆς ὑλικῆς ὀντότητας θὰ προσδιορίζεται ὡς ἑξῆς: ἕνα μόριο ὕλης σὺν ἕνα κύτταρο φωτὸς θὰ ἰσοῦται μὲ ἕνα μόριο οὐσίας ἐκ τῆς Ὑπερ-ουσίας. Ἡ ἐξίσωση «ὕλη σὺν φῶς ἴσον φῶς» θὰ σᾶς ἐκπλήξει, ἀφοῦ ἡ ὕλη θὰ μετουσιωθεῖ σὲ φῶς στὴν ἀκραία κατάστασή της.

Μετὰ τὴ χιλιετηρίδα ποὺ θὰ ἐπακολουθήσει, ἀφοῦ παρέλθουν σοφὰ καὶ εὐτυχῆ τὰ προκαθορισμένα στάδιά της, ἕνα ἀσύλληπτο γεγονὸς φωτὸς θὰ πρωτοστατήσει κυριαρχικὰ στὸν πλανήτη καὶ θὰ τὸν κατακλύσει μὲ ποταμοὺς ἀγάπης, ἐνῶ τὰ ὄντα τοῦ ἀσύλητου, πλέον, πλανήτη θὰ ὑπάρχουν ἐν τῇ οὐσίᾳ τῆς Ὑπερ-ουσίας καὶ ἐν τῇ συνειδήσει τῆς Ὕπαρξης.

Ἡ ἔμψυχη πλάση τοῦ γήινου πλανήτη θὰ εἰσχωρήσει στοὺς κώδικες τῆς οὐράνιας ἀπαίτησης, δικαιοσύνης καὶ ἰσότητας καὶ ἕνα συμπαντικὸ γεγονός, ποὺ θὰ ἐπακολουθήσει μετὰ τὸ πέρας τῆς χιλιετηρίδας, θὰ εἶναι ἡ πολιορκία τοῦ πλανήτη ἀπὸ Ἀγγέλους ποὺ θὰ εἰσβάλουν ἐντὸς τῆς φωτεινῆς καρδιᾶς του καὶ θὰ ὑμνοῦν τὸν ἀτελεύτητο Κύριο τοῦ Σύμπαντος Κόσμου.

Τελειώνοντας καὶ τὸ ἕβδομο βιβλίο, θὰ θέλαμε νὰ διαβεβαιώσουμε ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἀφομοιώνετε τὰ μηνύματά μας ὅτι σᾶς ἀγαπᾶμε χωρὶς περιστροφὲς καὶ ὀφείλουμε νὰ σᾶς ἀγαπᾶμε, γιατὶ εἴμαστε οὐσία στὴν Οὐσία. Ἔχουμε Πυρήνα ἕναν καὶ ἐντὸς Αὐτοῦ κινούμαστε στὸ ὄνομα τῆς ἀγάπης. Ἔχουμε κύτταρα οὐσίας καὶ ποιοῦμε αὐτὰ οὐσία παγκόσμια. Εἴμαστε οὐσία ἀγάπης καὶ ἔχουμε καταβολὲς κοινές.

Σᾶς δώσαμε τὴν Πυραμίδα καὶ σᾶς ἀποκαλύψαμε τὸν σημαντικὸ συμβολισμό της, δηλαδὴ τὸν ἀγώνα ποὺ ἤδη ἔχει ἀρχίσει καὶ θὰ τελειώσει ἐντὸς τῆς ἐρχόμενης χιλιετηρίδας. Σᾶς ἔχουμε κλείσει θέσεις στὰ παλάτια τοῦ Οὐρανοῦ, γιατὶ ἔχετε οὐσίες οὐράνιες. Εἴμαστε μαζὶ καὶ ἔτσι θὰ παλέψουμε καὶ θὰ νικήσουμε. Ἔχουμε Γῆ καὶ Οὐρανὸ στὰ στήθη μας καὶ ἐσεῖς λαμβάνετε Οὐρανό.

Εἴμαστε ἕνα μὲ τὸν ἕναν ἢ μὲ τοὺς δύο ἢ μὲ ὅλους, ποὺ διαχέονται γιὰ τὴν ἀγάπη. Εἴμαστε ἀγάπη. Αὐτὸ ὅλα τὰ μαρτυρεῖ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ