07.06 | Η Ζωή των Αιώνιων Στιγμών – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

6. Ἡ Ζωὴ τῶν Αἰώνιων Στιγμῶν

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΒΔΟΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

A- A A+

Ὁ ἀγώνας μας προβάλλει πρότυπα ζωῆς, ζωῆς ἀληθινῆς καὶ αἰώνιας. Ὁ τρόπος γραφῆς μας εἶναι ἁπλὸς καὶ κατανοητὸς γιὰ τὸν μέσο ἀνθρώπινο ἐγκεφαλικὸ νοῦ. Εἶναι ὁ πλέον κατανοητὸς καὶ πλησιέστερος στὰ μέσα ἀνθρώπινα ἐγκεφαλικὰ κύτταρα. Συνεπῶς, ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς ποῦμε ὅτι γνωρίζετε πλέον τὸν τρόπο ἔκφρασής μας καὶ εἶστε σὲ θέση νὰ μᾶς δεχτεῖτε μέσω τῆς ἀνάγνωσης-μελέτης τῶν κειμένων μας. Ἐπειδὴ δὲν ὑποτιμοῦμε τὴ νόησή σας, σᾶς καθιστοῦμε ὑπεύθυνους καὶ ἔχουμε τὴν ἀπαίτηση νὰ καταγράψουμε τὶς προσπάθειές σας γιὰ τὰ περαιτέρω στάδια ζωῆς ποὺ σᾶς ἀναμένουν, γιατὶ αὐτὰ τὰ στάδια εἶναι στάδια ἀπαίτησης καὶ ἀπὸ αὐτὰ θὰ προαχθεῖτε σὲ περίπλοκα στάδια ἐκμάθησης καὶ ἀναγωγῆς καί, περαιτέρω, θὰ εἰσαχθεῖτε στὴ φορὰ τῶν πλέον σημαντικῶν κυμάτων ἀνάπλασης.

Ὅλα τὰ σημεῖα ἐφαρμογῆς ἤδη ἔχουν καθοριστεῖ. Ἡ ἔναρξη τῆς πορείας θὰ πρωτοστατήσει στὰ κατώτερα γιὰ νὰ τὰ μεταφέρει καὶ νὰ τὰ ἐντάξει στὰ ἑπόμενα ἀνώτερα.

Ἐσεῖς τελικὰ θὰ ἀποφανθεῖτε γιὰ τὴν Τελική ἀποκατάστασή σας. Καὶ ἐφόσον χάρη στὴν πρόοδο τῶν πνευματικῶν σας ἐργασιῶν εἰσαχθεῖτε σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα καὶ ἀπὸ αὐτὰ σὲ ἀνώτατα, ἐκεῖ θὰ συνυπάρξετε μὲ τὸ φῶς τῆς ἐλπίδας τῶν μελλόντων καὶ πρώτιστα ἐμεῖς θὰ καταστοῦμε ἀρωγοί σας μὲ ὑπευθυνότητα στὴν ἐργασία μας ὡς Ἄγγελοι Κυρίου καὶ ὑπηρέτες Του.

Τὰ κείμενά μας εἶναι ἀμεθόδευτα. Δίνουμε μελλοντικὲς εἰκόνες καὶ παρεμβαίνουμε μὲ διδαχὲς καὶ παραινέσεις ἢ μὲ εὐχὲς καὶ εὔλογες ἐπιθυμίες. Ἐπανερχόμαστε στὸ παρὸν ἢ προστρέχουμε στὸ μέλλον, ἐλπίζοντας στὴ διάθεσή σας γιὰ κατανόηση. Εὔλογος ὁ πόθος νὰ δώσουμε πολλὰ ἐν συντομίᾳ καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν σημαντικὸ σκοπὸ ἀπέχουμε πολὺ ἀπὸ τὶς μεθόδους τοῦ ἐπαγγελματία συγγραφέα. Σᾶς δίνουμε ὅ,τι ἐν ἐγρηγόρσει τοῦ Νοῦ μποροῦμε.

Ὁ νοῦς εἶναι σημάδι τοῦ Οὐρανοῦ μέσα στὴν ὕλη, ἡ ὁποία τὸν κατακρατεῖ ὑποχρεωτικὰ στὸν γήινο πλανήτη λόγω τῆς ἐπιταγῆς τοῦ Συμπαντικοῦ Νόμου τῆς διαιώνισης τῆς ἐξέλιξης.

Ἡ ἀνθρώπινη ὀντότητα, διὰ τοῦ νοῦ, κυριαρχεῖ στὸν πλανήτη σας καὶ διαιρεῖ σὲ μικρὰ μέρη οὐσίες καὶ ἰδέες καὶ ἰδεώδη ποὺ δὲν ἐπιδέχονται ὑλικὲς παρεμβατικὲς δυνάμεις.

Νους εἰσχωρεῖ στοὺς Νόες τῶν οὐράνιων Ἀσώματων Δυνάμεων καὶ ἐντὸς ἐκείνων δημιουργεῖται καὶ πλάθεται διὰ τῶν «χειρῶν» τοῦ «Πλάστη Ποιητῆ» καὶ ἐντὸς ἐκείνων δημιουργεῖ τοὺς ἄφθαρτους Νόες.

Σημεῖο ἔντονο τοῦ Νοὸς εἶναι τὸ σημεῖο ἐπαφῆς του μὲ τὴν οὐράνια διάθεση. Ἡ οὐράνια διάθεση εἰσχωρεῖ στὰ ἑκάστοτε ἀνθρώπινα ἐγκεφαλικὰ κύτταρα τοῦ νοοῦντος ὄντος καὶ αὐτὰ τὰ κύτταρα, χάρη στὴν ἐπαφή, ἐκπέμπουν κοσμικὰ κύματα προσαρμοσμένα στὴν ὑλικὴ ὑπόσταση, καθὼς καὶ ἰδιαίτερα συμπαντικὰ κύματα φωτὸς ποὺ προσφέρονται στὴν ἀπόλυτη διάγνωση τῆς πνευματικότητας σὲ σχέση μὲ τὴ νόσο τῆς ὕλης.

Ἡ νοητικὴ διαύγεια θὰ εἰσχωρήσει σὲ μήκη κύματος εὐρύτερης συμπαντικῆς διαύγειας γιὰ νὰ προχωρήσει ὁ πλανήτης στὰ ἐπίπεδα τῶν προηγμένων Γαλαξιῶν φωτὸς ἀνάμεσα σὲ σχήματα μαθηματικῆς ἀκρίβειας. Ἡ ἀκρίβεια προσμετρᾶται ὡς μονάδα ἐνεργειακῆς μέτρησης «δημιουργίας πηγῶν» ἐμπλουτισμοῦ τοῦ γήινου χώρου. Ὁ γήινος χῶρος, ἐντὸς τοῦ αἰώνα τῆς ἀνακαίνισης, θὰ ὠθήσει ἐνεργειακὲς δυνάμεις ἀνυπέρβλητης ἔντασης καὶ θὰ ἔχει σημεῖο ἐπαφῆς μὲ τὸν Οὐρανὸ καί, ἐπίσης, ἰδιαίτερο σημεῖο ἐκκίνησης τοῦ πλανήτη ὡς σημεῖο-σταθμὸ ἐκτόξευσης.

Ὁ νοῦς θὰ ἐκπλαγεῖ, καὶ ἐντὸς τοῦ Νου ὅσοι προστρέξουν ζηλόφθονα «ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς σοφίας», θὰ ἀναγνωρίσουν τὶς Γραφές.

Οἱ Γραφές, δηλαδὴ ὅ,τι λέχθηκε διὰ στόματος τῶν Ἀποστόλων, τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Ἁγίων, θὰ χρησιμεύσουν στὸ νὰ φέρουν τὸ βάρος τῆς ἀπόδειξης, γιατὶ καθ’ ὁδὸν θὰ ἐμφανίζονται «Ουράνια Σημεία» καὶ «ζωντανοὶ νεκροὶ» γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς αἰωνιότητας καὶ γιὰ τὴ διευκρίνιση τῶν μελλόντων.

Ὁ ἀνθρώπινος ἐγκεφαλικὸς νοῦς ἢ μεγαλουργεῖ ἢ ἐξοκέλλει. Ἡ Γῆ ἐκλιπαρεῖ γιὰ νόες σοφίας καὶ γνώσης γιὰ τὴν ἀπόλυτη κατάκτηση τῆς σωτηρίας της.

Ἐσεῖς, ὅσοι προσπαθεῖτε, ὅσοι «προσεύχεστε» μὲ δέος καὶ πάθος, ὀφείλετε νὰ εἶστε στὸ πλαίσιο τῆς οὐσιαστικῆς προσφορᾶς, γιατὶ μόνο ἡ οὐσιαστικὴ προσφορὰ σᾶς προσφέρει οὐσιαστικὰ χωρὶς ὅμως νὰ ἐπιδέχεται τυπικὲς εἰκόνες λατρείας ἢ μετάνοιας.

Ἐνώπιον τῶν ὁραμάτων τοῦ πλανήτη σας ἵσταται ἕνα ἔργο ροῆς ἐκ τῆς ροῆς τοῦ Οὐρανοῦ, ποὺ θὰ ἐξισορροπήσει τὰ κακῶς κείμενα καὶ ἱστάμενα, προσδίδοντας στὴ συνέχεια στὸν πλανήτη Οψη ποιημένου ἔργου φωτός. Ἤδη ὁ πλανήτης σας ἐγκλωβίζεται σὲ ἀδιέξοδα ἀπὸ τὴν περίπλοκη ὀργάνωση τῆς φθορᾶς, ἡ ὁποία ἐπεξεργάζεται τὴν καταστροφική του πορεία.

Ὅ,τι ποιήθηκε ὅμως ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Δημιουργοῦ ἔχει ἤδη εἰσαχθεῖ στὸ Σχέδιο Διάσωσης καὶ ὁ Οὐράνιος Κόσμος συσπειρώνεται γιὰ τὴν ἐφαρμογή του. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο δίνονται στοὺς γήινους μηνύματα πρὸς γνώση καὶ συμμόρφωση καί, εἰδικότερα, πρὸς ἐμπέδωση τῆς πίστης στὸν Ἕναν καὶ Ἀληθινὸ καὶ Προαιώνιο Θεό.

Καθὼς οἱ διαδικασίες ζωῆς θὰ ἐγγράφονται στὰ πλανητικὰ ἐπίπεδα, θὰ κατέρχονται ἀπὸ τοὺς οὐράνιους χώρους ὀντότητες τέλειας ἐξέλιξης καὶ προόδου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀρχίσει ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Σχεδίου. Πέραν ὅμως τῶν ὀντοτήτων αὐτῶν τῆς τέλειας ἐξέλιξης, νόησης, ἤθους καὶ τῆς ἰδιαίτερης πνευματικῆς ἀγάπης –καὶ παράλληλα μὲ αὐτές–, ἡ Δύναμη καὶ ἡ Εὐλογία τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπενεργεῖ ὥστε νὰ γεννηθοῦν ἔντονα σχήματα, ποὺ θὰ συμπράττουν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

Ἡ πνευματικὴ ἀγάπη μοιάζει μὲ τὸν ἥλιο, ποὺ δίνει φῶς. Ἡ παροχὴ τοῦ φωτὸς εἶναι μιὰ μορφὴ τῆς πνευματικῆς ἀγάπης. Ὅταν κάποτε οἱ γήινες ὀντότητες θὰ ἐκπέμπουν, ὅπως ἔχουμε πεῖ, φῶς καὶ θὰ δίνουν τὸ φῶς, τότε θὰ κατακλυστεῖ ὁ πλανήτης σας ἀπὸ Οὐράνιο Φῶς καὶ οἱ ὀντότητες θὰ λάμπουν καὶ θὰ δίνουν μόρια ζωῆς καὶ δύναμης, ὅπως ὁ ἥλιος.

Ἕνα ἄμεσο φαινόμενο, ποὺ θὰ πιέσει τὴν πλανητικὴ καρδιὰ στὰ πρῶτα βήματα τοῦ 2000 μ.Χ., θὰ εἶναι ἕνα ἔντονο κύμα φθορᾶς στὶς ἀξίες, στὴν ἀγάπη, στὸν τρόπο βίωσης γενικὰ τῶν ἀνθρώπινων ὀντοτήτων, ἕνα κύμα ποὺ ἤδη βιώνεται σὲ μικρότερη ἔκταση αὐτοὺς τοὺς καιρούς.

Αὐτὸ τὸ ἔντονο, ψυχρὸ καὶ παγερὸ κύμα σάρωσης τῶν ἀξιῶν, ποὺ θὰ περάσει ἀνὰ τὰ ἐπίπεδά σας ὡς φοβερὸς τυφώνας, θὰ ἔχει καὶ τὰ ἀνάλογα ἀποτελέσματα. Στὴ συνέχεια, ὅμως, ὅλοι οἱ ὄντες, ποὺ συλλαμβάνουν τὴ γνώση καὶ συλλαμβάνονται ἀπὸ αὐτήν, ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἑκούσια προσφέρθηκαν πρὸς αἰχμαλωσία στὰ κάστρα τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Ἀγάπης, ὅλοι οἱ ἀναγεννημένοι ἐκ τῆς φορᾶς τῶν ἀνέμων καὶ τῆς ἔνταξης τῶν πραγμάτων, θὰ ἀποβοῦν ἀργὰ καὶ σταθερὰ οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ Νέου Κόσμου, «πάντοτε ἐντὸς τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ κινούμενοι».

Δὲν παύουμε νὰ σᾶς ἐπισημαίνουμε τὸ «Οραμα τοῦ Θεού», ἕνα ὅραμα ἀσύλληπτης Πνευματικης Αγάπης, ἕνα ὅραμα στιλπνό, ἅγιο καὶ σοφὸ ποὺ εἰσχωρεῖ πλέον στὰ γήινα γιὰ νὰ πάρει σάρκα καὶ ὀστᾶ. Καὶ τὸ ἐπισημαίνουμε γιατὶ εἶναι πολὺ σημαντικό, ἀφοῦ βάσει αὐτοῦ τοῦ ὁράματος θὰ ἐξελιχθοῦν οἱ φυτικοὶ καὶ ζωικοὶ ὄντες ἐν ἁρμονίᾳ, γιατὶ ἐν ἁρμονίᾳ συλλαμβάνεται ἡ ἔμπνευση καὶ ποιεῖται ἡ ποίηση. Βάσει αὐτοῦ τοῦ ὁράματος θὰ νοήσει τὸ φυτικὸ βασίλειο –περνώντας μέσα ἀπὸ ἀσύλληπτες διαδικασίες ζωικῆς ὑφῆς– καὶ θὰ ἐξελιχθεῖ ὁ ζωικὸς κόσμος ἐν μέσῳ Αἰγίδων φωτός. Βάσει αὐτοῦ τοῦ ὁράματος θὰ προχωρεῖ ἡ ἐξέλιξη τοῦ ζωικοῦ κυττάρου μὲ τὴ διαδικασία τῆς κατακράτησης φωτὸς ἐκ τοῦ Φωτὸς τοῦ Πυρήνα. Καταλαβαίνετε, βέβαια, ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ διαδικασίες μετάλλαξης δὲν εἶναι εὔκολες ὡς χρονικὴ διαδρομὴ καὶ θὰ ἀπαιτήσουν προστάδια, στάδια καὶ μεταστάδια –ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναπτύξει– γιὰ νὰ εἰσέλθουν ὅλα ἐν σοφίᾳ καὶ εἰρήνῃ στὴν τελικὴ εὐθεία ποὺ θὰ ὠθήσει τοὺς ὄντες «ἐν τῇ πληρότητι τῆς ἐννοίας» σὲ ἀνώτερους καὶ προηγμένους γαλαξίες ζωῆς. Φυσικά, πρὶν ἀπὸ τὰ στάδια αὐτὰ καὶ ἐν μέρει παράλληλα, ὅπως εἴπαμε, τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο θὰ ἔχει ὁ ψυχρὸς σαρωτικὸς ἄνεμος ποὺ θὰ λεηλατήσει τὸν πλανήτη λόγω τῆς κατάρρευσης τῶν ἠθῶν, τοῦ ἤθους καὶ τῶν ἀξιῶν τοῦ ἀνθρώπινου γίγνεσθαι.

Ἐλᾶτε λοιπὸν ὅλοι ἐσεῖς οἱ ἐρευνητές, ὅλοι οἱ ἐραστὲς τῆς γνώσης, στὰ πεδία μας γιὰ νὰ σᾶς γνωρίσουμε τὸ Θεϊκὸ Ὅραμα καί, ἀφοῦ τὸ γνωρίσετε μὲ τὸν νοῦ, τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά σας, θὰ λάβετε τὴν ἀνάλυση τῶν συστατικῶν στὴ συνείδησή σας, ἐντὸς τῆς ὁποίας θὰ ποιηθοῦν εἰκόνες οὐσίας ἐκ τοῦ ἤθους καὶ τῆς δημιουργικῆς ποιότητας.

Ἕνα νῆμα ζωῆς ἤδη ἐκτυλίσσεται μὲ ταχύτητα ἰλίγγου ἀπὸ τὴν προστακτικὴ ἀνάγκη τοῦ χρόνου καὶ τρέχει σὲ σημεῖα τοῦ πλανήτη, στὰ ἄκρα τοῦ πλανήτη, ἕως ὅτου αὐτὸ τὸ νῆμα ἀγκαλιάσει τὴν ὑφήλιο καὶ τὴν ἐγκλωβίσει σὲ φῶς οὐράνιας προβολῆς.

Ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται στὸ στάδιο τῆς νόησης συλλαμβάνουν συλλεκτικὰ τὰ μηνύματά μας καὶ τὰ ἀφομοιώνουν μὲ τὴν αὐτοέρευνα γιὰ νὰ λάβουν τὴν ταυτότητα ποὺ ἀναλογεῖ στὸ σχῆμα τῆς ὀντότητας ποὺ ἐκπροσωποῦν.

Ὁ ἄπειρος κόσμος τοῦ πλανήτη σας θὰ διαγράψει τὸν ἰσχύοντα νόμο τῆς ζούγκλας καὶ θὰ ἐγγράψει μὲ τὴν πένα τοῦ φωτεινοῦ Νου καὶ τὴν πένα τῆς ἀθάνατης ψυχῆς τὸν Υμνο τῆς πνευματικῆς ἀγάπης. Αὐτὸς ὁ ὕμνος θὰ μελοποιηθεῖ ἀπὸ τὰ σχήματα τῶν Ἀγγέλων καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ θὰ ἀποβεῖ ὁ Εθνικος Υμνος τῶν πλανητῶν τοῦ σύμπαντος κόσμου. Οἱ μουσικὲς νότες τοῦ ὕμνου τῆς πνευματικῆς ἀγάπης θὰ ἐνσωματωθοῦν μὲ τὸν φωτεινὸ Πυρήνα καὶ θὰ προκληθεῖ εἰρήνη ἀγάπης, τελειότητας, ἁρμονίας καὶ εὐλογίας.

Ὁ μουσικὸς πανδαμάτωρ οἶστρος θὰ κατακτήσει τὰ σύμπαντα τῆς πλάσης καὶ μέσω αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος θὰ ἀναγνωρίσει τὸν Εαυτό του, προσεγγίζοντας τὸν Θεο καὶ Δημιουργό του. Οἱ νότες τῆς ἀγάπης θὰ εἰσακουστοῦν ἀπὸ τὰ ἔμψυχα καὶ ἄψυχα, θὰ διαπεράσουν τὶς πέτρες, τὸ χῶμα, τὰ ἐρημωμένα ὑφιστάμενα σχήματα, τοὺς τάφους αὐτῶν ποὺ ἔφυγαν καὶ θὰ εὐλογήσουν τὸν χῶρο ποὺ τραυματίστηκε ἀπὸ βέλη φθορᾶς, θὰ εὐλογήσουν καὶ πάλι τὸν χῶρο ποὺ παρενοχλήθηκε ἀπὸ τὸ ἑκάστοτε ὑλικὸ σῶμα τῆς πνευματικῆς ὀντότητας.

Οἱ νότες τοῦ ὕμνου τῆς πνευματικῆς ἀγάπης θὰ εἰσχωρήσουν στὰ δάση, στὰ ὄρη, στὶς λίμνες, στοὺς ποταμούς, στὶς θάλασσες καὶ στοὺς ἀπέραντους ὠκεανοὺς καὶ θὰ προσφέρουν σὲ αὐτὰ τὰ συγκλονιστικὰ πεδία δημιουργίας τὸ νέκταρ τῆς εὐγνωμονούσας ἀγάπης. Αὐτὸ τὸ νέκταρ θὰ τὸ λάβουν ὅλα ὅσα προείπαμε καὶ μὲ τὴ λήψη θὰ ἐμβολιαστοῦν ἀπὸ τὸ φῶς – καὶ ἀπὸ τὴν ἀγαλλίαση ποὺ θὰ νιώσουν μὲ αἴσθηση, ψυχὴ καὶ νοῦ ἀπὸ τὸν «σεισμὸ» ποὺ θὰ προκληθεῖ, οἱ ὀντότητες θὰ νοήσουν, ὡς ὀντότητες «ἐξαίρετης καὶ ἰδιαίτερης ὑφῆς καὶ μορφῆς», τὸν Κύριο, προστάτη καὶ Δημιουργό τους.

Δὲν σᾶς δίνουμε ἀπόλυτες καὶ ἀκριβεῖς εἰκόνες σύμφωνες μὲ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας, γιατὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδεχθεῖτε, στὴ σημερινή σας κατάσταση, ὅλα τὰ μελλούμενα.

Σᾶς ἀποκαλύπτουμε ὅ,τι εἶναι δεκτικὸ στὴν παρούσα νοητικότητά σας καί, ἑπομένως, σᾶς ἀποκαλύπτουμε ἐλάχιστα ἀπὸ τὸν ἀναμενόμενο κόσμο, ἀλλὰ αὐτὰ τὰ ἐλάχιστα δεχτεῖτε τα μὲ πίστη καὶ πόθο, γιατὶ ὁ μελλούμενος κόσμος βρίσκεται σὲ ἀνοιχτοὺς γήινους δρόμους. Εἶναι ὁ χῶρος σας, ποὺ εὐλογεῖται ἀπὸ τὴν ὑπερευλογημένη Ἀγάπη.

Ἤδη ἐπιλέγουμε καὶ δεχόμαστε τὶς ἐπιλεγμένες ὀντότητες γιὰ τὰ στρατεύματα τῆς οὐράνιας ἐπιχείρησης σωτηρίας. Παράλληλα, ἐνώπιόν Του ἵστανται στρατιὲς ταγμάτων, ποὺ ὑποτάσσονται στὸ θέλημά Του. Οἱ ἐπιλεγμένοι προπαρασκευάστηκαν καὶ προπαρασκευάζονται γιὰ τὴν «προσχεδιασμένη ἐπάνοδο».

Ἂν νομίζετε ὅτι τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι πολὺ τολμηρό, ἔχετε δίκιο, ὅμως ἡ τόλμη πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ λάβει δημοσιότητα καὶ ὄχι νὰ παραγκωνίζεται ἀπὸ τὴν ἀτολμία αὐτῶν ποὺ δὲν μποροῦν ἢ δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν. Αὐτὸ τὸ βιβλίο ἰδιαίτερα σηματοδοτεῖ τὴ νίκη ἐνάντια στὸν σκοτεινὸ κόσμο τῆς ἄρνησης. Εἶναι δοκιμασμένο καὶ εὐλογημένο, μπῆκε στὰ μύχια τοῦ πλανήτη σας, γνώρισε τὸν κόσμο τῶν δακρύων καὶ τῆς ἀπελπισμένης κραυγῆς καὶ ἔδωσε μάχη μὲ τὸ σκοτάδι.

Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ὁ πόνος ὁ ἀντικειμενικός, ὁ ὑπαρκτός, ὁ εἰλικρινής, ὁ καθαρὸς καὶ ἀνιδιοτελής, αὐτὸς ποὺ δὲν συνάπτει σχέσεις μὲ ὑποκριτικὲς δυνάμεις, ἔχει ρίζες ἀγάπης καὶ διαχέεται ὑπὸ μορφὴ κραυγῆς στὸ Σύμπαν καὶ καταλύει τὰ βιωματικά σας παρελθόντα. Ὁ πόνος ἐλευθερώνει καὶ μὲ τὸν πόνο ἀποκαλύπτεται Εκεινος ποὺ βίωσε ἀνθρώπινα ἕναν πόνο ἄγριας σκληρότητας.

Ὁ Θεός, διὰ τοῦ στόματος τῶν Ἀγγέλων Του, λαμβάνει τὸν πόνο καὶ δακρύζει καὶ εὐλογεῖ καὶ εὔχεται νὰ καταστεῖτε φύλακες τοῦ νόματός Του.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ