07.04 | Συμπαντική Πυραμίδα – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

4. Συμπαντικὴ Πυραμίδα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΒΔΟΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

A- A A+

Ὁλόγυρά σας αἰωρεῖται ἡ Θεία Βούληση καὶ ἵσταται ἡ Θεία Δύναμη. Εἶναι ἀντιληπτὲς στοὺς
πάντες ἀπὸ τὴν πνοὴ τοῦ ἥλιου, ἀπὸ τὴ φορὰ τῶν ἀνέμων καὶ ἀπὸ τὴν ἔκλαμψη τῶν ἀστερόεντων, τῶν γεμάτων μὲ ἄστρα γαλαξιῶν.

Τὰ πάντα δηλώνουν καὶ ὑπογράφουν μὲ πένα φωτὸς τὴν ὕπαρξή Του. Ὁ ἥλιος, ἡ βροχή, τὸ χαλάζι, ἡ θάλασσα, οἱ ὠκεανοὶ καὶ οἱ μακρινοὶ γαλαξίες μιλοῦν τὴ γλώσσα τῆς συμπαντικῆς διαλέκτου.

Κάποτε, νὰ εἶστε βέβαιοι, ὁ πλανήτης σας θὰ ἀποσβέσει τὰ μακρινὰ βιοτικά του παρελθόντα καὶ θὰ κοιμᾶται ἥσυχος καὶ καθαρὸς στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Συμπαντικῆς Βούλησης, νανουρισμένος ἀπὸ τὰ φωτεινὰ ὁράματα κάθαρσης καὶ ἀφύπνισης. Σταδιακὰ ὁδηγεῖται σὲ ἐπίπεδα συμπαντικῆς νηνεμίας. Ὅλα τὰ σύμβολα φωτὸς θὰ περάσουν στὶς διαδικασίες ἐκχώρησής τους στὰ ζωικὰ κύτταρα καὶ ὅλα ἐν καιρῷ καὶ ἐν συνειδήσει θὰ εἰσχωρήσουν στὸ ἔκθαμβο κάλλος τοῦ κυττάρου τοῦ φωτός.

Ὁ πλανήτης σας συνάγεται καὶ ἐκπορθεῖται ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καὶ ἐκπορθεῖ τὸν Οὐρανό. Ἤδη δύο χέρια ἀπελπισίας βρίσκονται σὲ στάση ἀνάτασης καὶ ἐπίκλησης. Εἶναι τὰ εὐλογημένα χέρια τοῦ πλανήτη σας, ποὺ κραυγάζει γιὰ νόηση, γιὰ αἴσθηση ἐλευθερίας, γιὰ αἴσθηση γνώσης.

Ἀναχθεῖτε ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Σύμπαντος μὲ ἀναγωγὲς πληρότητας ποὺ θὰ καλύψουν τὶς οὐσιαστικές, πνευματικὲς καὶ συμπαντικὲς ἰσορροπίες.

Ὅλα τὰ ὑποκείμενα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ ὅλα τὰ ὑπερκείμενα τῆς Γῆς ὠθοῦνται στὰ Θεϊκὰ Σχέδια, ἐν τῇ οὐσίᾳ καὶ ἐν τῇ γνώσει. Οὐδὲν εὐποιεῖται ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Κυρίου, γιατὶ τὸ Πνεῦμα εἰσχωρεῖ ἐντός σας καὶ σᾶς ἀναβαθμίζει καὶ εὐλογεῖ καὶ σᾶς ἐλευθερώνει. Ὁ Οὐρανὸς εἰσχωρεῖ στὰ ἐπίπεδά σας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή σας ἀπὸ τὰ βιωματικά σας παρελθόντα.

Ἕνα θαῦμα νόησης καὶ ἐξέλιξης θὰ εἰσχωρήσει στὸν κόσμο καὶ αὐτὸς ὁ κόσμος θὰ εἰσαχθεῖ στὸ παρὸν τῆς ἐλευθερίας γιὰ νὰ κατακτήσει τὸν οὐσιαστικό του προορισμό. Ἀνάγεται ὁ κόσμος καὶ ἡ ἐλευθερία θὰ συμπαρασύρει τὴν ἀναγωγή. Ἀναγωγὴ καὶ ἐλευθερία θὰ ἀποσπαστοῦν ἀπὸ τὴ συνηθισμένη πορεία τους καὶ εὐλογημένες θὰ ἐνταχθοῦν σὲ πορεῖες κατεύθυνσης πρὸς τὸν πυρήνα τῆς Γῆς καὶ ἐντὸς τοῦ ζωικοῦ σας κυττάρου θὰ κατέλθουν οὐσίες εὐλογημένες – ὁρόσημα ζωῆς.

Ἡ ζωὴ ἐκτυλίσσεται σὰν νῆμα οὐσίας ποὺ ἔλαβε ἐκπλήξεις καὶ δίνει ἐκπλήξεις, καθὼς τὸ ὄνειρο τοῦ Θεοῦ σᾶς ὁδηγεῖ στὰ βέβαια, καταστρατηγώντας τὰ ἀβέβαια.

Ἕνα ὄνειρο ἀγάπης θὰ σᾶς συγκλονίσει καὶ θὰ βιώσετε μαζί μας τὸν συγκλονισμὸ τοῦ ἄπειρου κάλλους.

Ἕνα κύμα ἰσορροπημένης διάθεσης ἔχει ἤδη προπαρασκευάσει τὸν χρόνο διάδοσής του, γιατὶ ἡ πλανητικὴ φορὰ ἔχει τεθεῖ σὲ ἐπικίνδυνα σημεῖα ἀνισορροπίας. Τὰ ὄντα μετακινοῦνται πρὸς τὰ πίσω μὲ τάση καὶ φορὰ καὶ ἔνταση καταστροφῆς τοῦ πλανήτη. Τὸ κύμα ἐξισορρόπησης τῆς πλανητικῆς διάθεσης ἔχει ἤδη ἀπολήξει σὲ προορισμένα σημεῖα τοῦ Σύμπαντος καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημεῖα θὰ φορτιστεῖ μὲ θετικὰ δυναμικὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ κατέλθει στὰ ἐπίπεδα τῆς φθορᾶς καὶ νὰ ἀναχαιτίσει τὴν ἀκολουθούμενη καταστροφικὴ πορεία.

Ὁ Οὐράνιος Κόσμος ἐπαγρυπνεῖ καὶ τίθεται σὲ ἄμεση λειτουργία ἑτοιμότητας ὁ μηχανισμὸς τοῦ Σύμπαντος καὶ κρούουν οἱ κώδωνες τοῦ κινδύνου καὶ εἰσχωρεῖ ὁ ἄρρυθμος χτύπος τοῦ πλανήτη σας στοὺς γαλάζιους παλμοὺς τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι.

Ἕνα ἀσύλληπτο σύστημα διάσωσης ἔχει μελετηθεῖ καὶ ὁ χρόνος τῆς ἐφαρμογῆς του ὁρίζεται στὸ ἐγγὺς μέλλον.

Ολο τὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι συνυπάρχει μὲ τὸ οὐσιαστικὸ Σχέδιό Του. Ἐντὸς τῶν Δυνάμεών Του, ὁ Οὐρανὸς συσπειρώνεται καὶ οἱ Ανέσπεροι Ασώματοι Οντες ἐργάζονται πυρετωδῶς καὶ μὲ ἔνταση ἐκπληκτικὴ γιὰ τὸν εὐλογημένο χρόνο ἐντὸς τοῦ ὁποίου ὁ Ἄχρονος Θεὸς θὰ ἐντάξει τὸν πλανήτη σας στὸν Αγιο Σκοπό Του, δηλαδὴ στὴν ἀναγέννησή σας.

Ὁ Οὐρανὸς θὰ εἰσχωρήσει καὶ στὰ πλέον ἀσήμαντα –ἀσήμαντα γιὰ ἐσᾶς– ἔμψυχα γήινα ὄντα καὶ μὲ τὴν τρυφερὴ συμπαντικὴ διάλεκτο θὰ τὰ προσεγγίσει καὶ θὰ συνομιλήσει μαζί τους μὲ τρυφερὴ διάθεση. Θὰ συναντηθεῖ μὲ τὰ πιὸ ἐλάχιστα –ἐλάχιστα γιὰ ἐσᾶς– ὄντα καὶ θὰ εὐφρανθεῖ μὲ πληρότητα ἡ ψυχή τους, τὰ κύτταρά τους καὶ ὁ νοῦς τους ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ θαλπωρικοῦ φωτὸς τῆς Ἀγάπης Του.

Ἡ Ἀγάπη Του θὰ εἰσχωρήσει στὰ φυτικὰ καὶ ζωικὰ κύτταρα καὶ θὰ πραγματοποιήσει τομὲς μὲ ἐπεμβάσεις ἀκριβείας στὰ οὐσιώδη σημεῖα τους, γιατὶ ἐντὸς αὐτῶν θὰ εἰσέλθουν μοσχεύματα ἐκ τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, σὲ ὥρα καὶ ἡμέρα σημαντικὴ γιὰ κάθε πλάσμα τῆς Γῆς ποὺ ἔχει λάβει πνοὴ ζωῆς.

Τὰ κατώτερα βασίλεια θὰ συνομιλήσουν μὲ τὸν Οὐρανὸ καὶ θὰ διδαχτοῦν τὴ συμπαντικὴ γλώσσα γιὰ νὰ εἰσχωρήσουν, στὴ συνέχεια, στὰ πεδία τῆς προσπάθειας καὶ τῆς προπαρασκευῆς –δηλαδὴ στὰ πεδία ποὺ βρίσκεστε ἤδη ἐσεῖς– γιὰ τὴν οὐσιαστική τους ἔνταξη στὸν χῶρο τῆς γνώσης καὶ τῆς νόησης. Τὰ κύτταρά τους θὰ ἰδιαιτεροποιηθοῦν ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημαντικὸ γεγονὸς καὶ ὁ ἁπλὸς καὶ ἀγαθὸς καὶ ὑποτακτικὸς κόσμος τοῦ φυτικοῦ βασιλείου θὰ περάσει σὲ κατώτερα στάδια ζωικῆς νόησης. Ἐντὸς τῶν σταδίων αὐτῶν τὸ φυτικὸ βασίλειο θὰ ἐκπορθήσει ἐπιτέλους τὸ ζωικὸ στοιχεῖο τοῦ κυττάρου χάρη στὴν πνευματικὴ πρόοδο.

Αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο ζωικὸ στοιχεῖο πού, ὅπως εἴπαμε, θὰ εἰσαχθεῖ στὸ φυτικὸ κύτταρο, ἔχει κριθεῖ ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐξέλιξή του καί, ἐφόσον ἡ ἐξέλιξη ἐπεκταθεῖ στὰ ἰδιαίτερα κύτταρα οὐσίας, αὐτὰ τὰ ἐκπληκτικὰ πλάσματα θὰ συλλάβουν τὴν ἔννοια τοῦ Οντος καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἀσύλληπτη ἐμπειρία θὰ οὐσιαστικοποιήσουν τὸν κορμὸ τῆς οὐσίας τους καὶ τῆς ὕπαρξής τους γιὰ νὰ καταλήξουν σὲ διαδικασίες γνώσης. Ἡ οὐσία τους θὰ ἀναπροσαρμόζεται σταδιακά, ζωικὰ καὶ πνευματικά, ἀνάλογα μὲ τὶς συμπαντικὲς ἀνάγκες καί, μέσα στὸν αἰώνα τῆς συγκλονιστικῆς ἀναγωγῆς, θὰ λάβουν σημαντικὴ θέση στοὺς ἐλεύθερους δημιουργικοὺς χώρους τῶν ἐκπλήξεων.

Σταδιακὰ καὶ πάλι θὰ εἰσχωροῦν σὲ στάδια μετεξέλιξης καί, ἐφόσον ἀποβάλουν ἀπὸ τὸ
κεντρικό τους κύτταρο στοιχεῖα ἀπὸ τὰ φυτικά τους στοιχεῖα, θὰ εἰσαχθοῦν σὲ πορεῖες ἀνάτασης ἕως ὅτου ἡ ἀνάγκη τῆς μέθεξης τοῦ κυττάρου τους μὲ τὸ ζωικὸ κύτταρο πάψει νὰ ὑπάρχει.

Ὅταν ἐκλείψει αὐτὴ ἡ ἀνάγκη, τότε θὰ ὑποστοῦν δομικὲς διαφοροποιήσεις χάρη στὶς οὐσίες ποὺ ἀπέκτησαν στὰ διάφορα στάδια ἐξελίξεων καὶ μεταλλαγῶν καὶ χάρη στὶς οὐσίες ποὺ κατέκτησαν καὶ τὶς οὐσίες ποὺ τὰ κατέστησαν ὄντα, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν οὐσιαστικὰ στάδια ἀποκαλυπτικὰ γιὰ τὸ ἀνώτερο καὶ ἀνώτατο ζωικὸ βασίλειο.

Ὁ πόλεμος ἐντὸς τοῦ πλανήτη θὰ εἰσαχθεῖ μὲ διαδικασίες εἰρήνης, ἀνάλογα μὲ τὶς διαδικασίες ἐξέλιξης.

Ὁ πρῶτος ἰσχυρὸς θὰ καταστεῖ ἔσχατος, πρῶτος ἰσχυρὸς βάσει τοῦ ὕψους τῆς ὑλικῆς ἀπολαβῆς. Ὁ Κύριος κατὰ πρῶτο λόγο θὰ ἀναγάγει τοὺς ταπεινοὺς τῆς Γῆς, ταπεινοὺς κατὰ τὴ σοφία καὶ τὴ γνώση, τοὺς δὲ ἄφρονες θὰ τοὺς ὑποδήσει μὲ ὑποδύματα ἰδιαίτερης βαρύτητας καὶ ἰδιαίτερου «εἰδικοῦ βάρους», ποὺ θὰ βραδύνουν τὴν πορεία τους σὲ σχέση μὲ τοὺς ἁπλοὺς καὶ ταπεινούς –κατακτητὲς ὅμως τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀγάπης–, τοὺς ὁποίους θὰ ὑποδήσει μὲ ὑποδήματα ἐφοδιασμένα μὲ γοργὰ φτερὰ Ἀγγέλων.

Τὰ κατώτερα βασίλεια θὰ εἰσχωρήσουν στὰ μονοπάτια σας καὶ θὰ διαβεῖτε ἀπὸ κοινοῦ μὲ δικαιοσύνη καὶ ἀκρίβεια, ὅταν ὅλα θὰ ἔχουν ὡς κοινὸ παρονομαστὴ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὅλα θὰ ἀποβοῦν σκοπὸς καὶ ἔργο γιὰ τὸν σκοπὸ τοῦ Πατέρα καὶ Βασιλέα τοῦ Σύμπαντος.

Ἤδη σᾶς παρουσιάζουμε τὴ Συμπαντικὴ Πυραμίδα, μιὰ πυραμίδα σοφίας, κάθετη στὸν
συμπαντικὸ χῶρο, μιὰ πυραμίδα ὅραμα καὶ ὁρόσημο μὲ ἐνδιάμεσα στάδια παράλληλων φωτεινόχροων γραμμικῶν ἀχτίδων ποὺ θὰ τὴν τέμνουν ἀπὸ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ μὲ ἐννέα συνολικὰ παράλληλες εὐθεῖες οὐσίας καὶ ἀκρίβειας.

Ἡ Πυραμίδα ἀποτελεῖ, γενικά, σύμβολο τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι καὶ ἔχει ἤδη συμβολικὸ χαρακτήρα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Πυραμίδας τοῦ Χέοπα, ἀφοῦ διὰ τῆς πυραμίδας αὐτῆς προαναγγέλθηκαν τὰ Μέλλοντα καὶ οἱ ἀναμετρήσεις τῶν μελλόντων στὴ βάση, γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς κορυφῆς.

Ἔτσι, ὅπως ἀκριβῶς προαναγγέλθηκε τότε, ἡ ἔναρξη τῆς προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴ δημιουργία τῶν προϋποθέσεων γιὰ τὴ μεταλλαγή του σὲ ἕνα ὂν ἐξελιγμένο καὶ συνειδητό –ποὺ θὰ ἐκφράζει μιὰ νέα προβολὴ τοῦ δημιουργικοῦ Πνεύματος, τοῦ Κοσμικοῦ Ὅλου–, ἕνα ὂν ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς πεποιθήσεις, ἀπὸ τὶς φυλετικὲς καὶ ἐθνολογικὲς διαφορές, θὰ γίνει στὴ βάση τῆς Πυραμίδας, στὸ κατώτερο ἐπίπεδό της. Καὶ τὸ κατώτερο ἐπίπεδο τοῦ συμπαντικοῦ χώρου εἶναι ὁ πλανήτης σας, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν τελευταία ἐλπίδα τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ μεγάλος ἀγώνας θὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὴ βάση, γιὰ νὰ συμπεριλάβει ἄνισα παράλληλα ἐπίπεδα, ὥστε σταδιακὰ ὅλα τὰ ὄντα νὰ ὁδηγηθοῦν στὴ φωτεινὴ κορυφή. Τὰ πρῶτα πέντε παράλληλα ἐπίπεδα θὰ εἶναι τὰ δύσκολα καὶ τὰ μεγάλα καί, ἐφόσον κατακτηθοῦν, θὰ ἐπακολουθήσουν τὰ ἑπόμενα, τὰ ὁποῖα πλέον εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ τὰ κατακτήσετε.

Κατὰ συνέπεια, θὰ ἀπαιτηθοῦν ἀγῶνες προπαρασκευῆς αἰώνων. Οἱ τελικοὶ ἀγῶνες θὰ λάβουν χώρα ἐντὸς τοῦ αἰώνα τῆς ἀποκαλυπτικῆς διάθεσης, δηλαδὴ ἐντὸς τῆς ἐρχόμενης χιλιετηρίδας.

Αὐτοὶ οἱ ἀγῶνες θὰ συγκλονίσουν τὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι, γιατὶ θὰ διεξαχθοῦν μὲ τὴν ἐλεύθερη βούληση τῶν ὄντων, ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ φέρουν στοιχεῖα τῆς ἐλεύθερης ἀτομικῆς ἀποδοχῆς.

Ὁ μεγάλος ἀγώνας θὰ ἀρχίσει, λοιπόν, ἀπὸ τὴ βάση τῆς Πυραμίδας. Ἡ Πυραμίδα εἶχε καὶ ἔχει τὸν ρόλο τῆς γήινης κλίμακας ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Οὐρανό. Ἡ ἄνοδος τῆς κλίμακας, ἡ ὁποία στηρίζεται νοητὰ σὲ ἐννέα ἄνισες παραλλήλους (ἐννέα ἐπίπεδα) ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ἐκβληθεῖ μέσα ἀπὸ τὸ σῶμα ἡ ψυχὴ –τὸ «Κὰ» τῶν ἀρχαίων Αἰγυπτίων– καὶ νὰ εἰσέλθει στὶς οὐράνιες σφαῖρες. Κατὰ συνέπεια, ἡ ψυχὴ ἀνερχόμενη εἰσέρχεται στὰ δώματα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ κατακτᾶ τὴ γνώση. Ἡ κατάκτηση τῆς γνώσης εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν Πυραμίδα τῆς Γκίζας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς συμβολικῆς παράθεσης τῆς εἰκόνας τῆς μελλοντικῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπινου γένους.

Σταδιακὰ ὅλα τὰ ὄντα θὰ ὁδηγηθοῦν στὴ φωτεινὴ κορυφή, ἀφοῦ προηγουμένως διέλθουν τὶς ἐννέα νοητὲς ἄνισες παραλλήλους, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ πέντε πρῶτες εἶναι οἱ δύσκολες, ἀλλὰ ἐφόσον αὐτὰ τὰ πρῶτα πέντε ἐπίπεδα κατακτηθοῦν, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ κατακτηθοῦν καὶ τὰ ἑπόμενα τέσσερα.

Ἡ μεγάλη Πυραμίδα τοῦ Χέοπα μπορεῖ νὰ παρομοιαστεῖ μὲ βιβλίο, στὸ ὁποῖο οἱ σοφοὶ μποροῦν νὰ ἀναγνώσουν τὴν Ἀλήθεια τῆς Ζωῆς.

Διαιωνίστηκε γιὰ νὰ ὑπάρχει ἕνα ζωντανὸ σύμβολο τῆς μελλοντικῆς ἐξέλιξης τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία φιλοδοξεῖ τὴν πρὸς τὰ ἄνω πορεία της.

Ἡ χεοπικὴ Συμπαντικὴ Πυραμίδα θὰ δέχεται πάντοτε ἐπαφὲς ὑπεργήινης ἐμπειρικῆς διάστασης καὶ δύναμης καὶ θὰ λαμβάνει οὐσιαστικὴ θέση ἐντὸς τοῦ χώρου ποὺ καθορίζεται ἀπὸ τὴν πρώτη παράλληλη γραμμή.

Ἡ γνώση θὰ κατακτηθεῖ ἐν σοφῇ πορείᾳ στὰ ἀμέσως ἑπόμενα τρία ἐπίπεδα τῆς Συμπαντικῆς Πυραμίδας, ποὺ θὰ ὁριστοῦν καὶ καθοριστοῦν ἀπὸ τὶς ἀμέσως ἑπόμενες τρεῖς παράλληλες γραμμές.

Ἐπεξηγοῦμε τὸ χωροχρονικὸ διάστημα ποὺ ἐπακολουθεῖ μὲ τὴν παράλληλο ΑΒ καὶ προσδιορίζεται ὁριοχρονικὰ μὲ τὴν παράλληλη τομὴ ΓΔ.

Ἕνας χῶρος ἰσχυρῆς ἔμπνευσης γιὰ τὰ ἀνώτερα σκεπτικὰ ἐπίπεδα, ἕνας «χῶρος» ἀνοιξιάτικου διανοητικοῦ ὀργασμοῦ. Εἴμαστε στὸ δεύτερο στάδιο οὐσίας –2300 μ.Χ.– καὶ ἡ αὔρα τῆς ἄνοιξης διανοίγει ὀφθαλμούς, νόες, διάνοιες, σκέψεις, καὶ σᾶς ὁδηγεῖ στὸν κόσμο τῶν ὁραμάτων.

Οἱ σκεπτόμενοι τῆς Γῆς ἤδη εἰσχωροῦν «ἐν συνειδήσει εὐρύτητας» στὸ στάδιο αὐτῆς τῆς Συμπαντικhς Οyσίας, στὸ νοητὸ «κομμάτι» τῆς χεοπικῆς κλίμακας.

Ἐδῶ ξυπνᾶ ἡ ἄνοιξη, ἀγγίζει, ἀγγίζεται καί, χάρη στὶς προκλήσεις της, εὐωδιάζουν δίαυλοι ἔντονου φωτεινοῦ νοῦ.

Ἐδῶ ἀποκαλύπτεται ὁ ἥλιος καὶ ἐντὸς τοῦ φωτός του ἀποκαλύπτονται ὀντότητες ἰδιάζουσας προγενετικῆς ὑφῆς καὶ ἁφῆς. Αὐτὸ τὸ ὀργανωμένο ἀνοιξιάτικο πεδίο συμβολίζει τὸν πνευματικὸ ὀργασμὸ τῆς ἀνάκαμψης τῶν παρθενικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ θηλάσουν τὰ ὄντα τῆς Γῆς.

Τὰ ὄντα τῆς Γῆς θὰ θηλάσουν ἐκ Πνευματος καί, ἐνῶ τὸ Πνευμα θὰ εἰσχωρεῖ στοὺς μητρικοὺς γαλακτοφόρους ἀδένες, ὁ ἀνὴρ τῆς σοφίας θὰ εἰσχωρεῖ στὰ πεδία τοῦ γήινου χώρου. Τὸ «ἀνὴρ» δὲν προσδιορίζει ὀντότητα γένους ἀποκλειστικὰ ἀρσενικοῦ. Ὑπονοεῖ ὀντότητα ἐκ τοῦ Ανω καὶ Αιρω, ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ ἀποκαλυφθεῖ ὀντότητα ἀνεξάρτητου φύλου, ποὺ θὰ λαμβάνει μὲ διάσταση ἕλξης ἐκ τῶν ἄνω ὁδηγουμένη πρὸς τὰ ἄνω. Τὸ φύλο ὑπονοεῖ ἀδυναμίες, ἐξαρτήσεις, «δυνατότητες» καὶ προσχήματα.

Ἐντὸς τοῦ πρώτου αἰώνα τῆς τρίτης χιλιετηρίδας θὰ ἀποκαλυφθεῖτε καὶ ὁ χωροχρόνος ἐντὸς τῶν δὺο πρώτων χεοπικῶν παραλλήλων θὰ προσδιορίσει τὸ στάδιο ἀνάπτυξης γιὰ τοὺς μετέπειτα σοφοὺς στόχους τῆς ἐξέλιξης.

Σᾶς μιλᾶμε γιὰ Πυραμίδες, γιὰ «μύθους σοφίας» κατὰ πολλούς, γιὰ ἐνεργειακὰ πεδία καὶ σύμβολα πορείας τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι καὶ σᾶς προβληματίζουμε, ἴσως. Στὴν οὐσία, ὅμως, δὲν πρόκειται περὶ μύθων, πρόκειται περὶ ἁπλῶν πραγμάτων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐκφραστοῦν διαφορετικά. Σκεφτεῖτε καὶ θὰ ἀντιληφθεῖτε – γιατὶ ὅ,τι γράφουμε ἀνάγεται στὶς δυνατότητες τῆς δικῆς σας κατανόησης.

Πάνω ἀπ’ ὅλα, ὅμως, ὁρίζουμε τὰ διδόμενα καὶ δὲν παρερμηνεύουμε τὴν ἀλήθεια. Ενα Ειναι Το Σχημα: Ἡ Πυραμίδα τοῦ Χέοπα συμβολίζει τὴ μορφικὴ πορεία τῆς ἐπικείμενης χιλιετηρίδας. Ἡ μορφὴ ἀρχίζει ἀπὸ τὰ θεμέλια καὶ ἡ ἔνατη παράλληλος ὁδηγεῖ στὸν Πυρήνα. Διὰ τῆς ἐνάτης παραλλήλου θὰ διανοιχθεῖ ὀπὴ φωτὸς ἀπὸ νυστέρι Θείας προέλευσης καὶ ἡ κατάκτησή της θὰ καταστήσει δυνατὴ τὴ διά-γνωση τοῦ Οὐράνιου Φωτεινοῦ Κόσμου ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες ὀντότητες.

Ὁ ἀγώνας, παρ’ ὅλη τὴ σκληρότητά του, θὰ σύρει τὶς ψυχές σας στὸ φῶς τῆς γλυκύτατης εἰρήνης, γιατὶ τὸ τρόπαιο αὐτοῦ τοῦ πολέμου θὰ εἶναι ἡ κατάκτηση τῆς Κορυφης καὶ τὸ μετάλλιο τοῦ ἀγωνιστῆ-κατακτητῆ ὁ Φάρος. Σημεῖο ὀφθαλμῶν, ὁρόσημο, θὰ εἶναι πάλι ὁ Φάρος, ποὺ συμβολίζει τὸ Φῶς – ἀφοῦ ἡ λέξη παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα «ὁράω-ὁρῶ», δηλαδὴ λαμβάνω ἀντιληπτικὰ τὸ σημεῖο, τὸ ὁρόσημο, καὶ ποιῶ τὸ σημεῖο Σημα Ζωης.

Ὅλα τὰ ὄντα τῆς Γῆς θὰ συναχθοῦν στὴν ἀπέραντη καὶ ἄχρονη βάση τῆς Πυραμίδας γιὰ νὰ ξεκινήσουν τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς κορυφῆς, μὲ δύναμη, τόλμη, πίστη, σθένος καὶ ἐλπίδα ὅτι κάποτε θὰ ἀγγίξουν τὸ Πύρινο Φως ποὺ λυτρώνει καὶ ἐλευθερώνει ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης.

Οἱ πρῶτες ζωικὲς οὐσίες ποὺ θὰ συσσωρευθοῦν στὴ βάση τῆς Πυραμίδας θὰ εἶναι οἱ θεωρούμενες ἀσήμαντες, μὲ γνώμονα ὑπολογισμοῦ τὶς τιμὲς τῆς ὕλης. Θὰ εἶναι οἱ ἁπλές, οἱ ὑποτακτικές, αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἐλάχιστες ἀπολαβὲς στοὺς ὑλικοὺς παραδείσους. Ἰδιαίτερα ὅλα τὰ ὄντα τῆς Γῆς ποὺ θὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς κορυφῆς τῆς Πυραμίδας θὰ εἶναι οἱ ἄξιοι κατακτητὲς τῆς γνώσης καὶ οἱ ἐντὸς αὐτῆς ἐπάξιοι καὶ καταξιωμένοι ἰδιοκτῆτες τῆς οὐσίας τῆς Νοησης, δηλαδὴ οἱ πνευματικοὶ στρατιῶτες.

Οἱ ἀνοήμονες δὲν θὰ μετάσχουν στὸν ἀγώνα.

Ὁ πνευματικὸς ἀθλητὴς θὰ ἀγωνιστεῖ μὲ τὰ πνευματικά του προσόντα καὶ ὄχι μὲ τὸν ρυθμὸ τῆς σωματικῆς του διάπλασης. Τὸ πνεῦμα θὰ κυριαρχήσει ἐξουσιαστικὰ καὶ ὁλοκληρωτικὰ ἐπὶ τῆς ὕλης, γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιταγὴ τοῦ Συμπαντικοῦ Νόμου. Καὶ ἐφόσον ἡ ὕλη ὑποταχθεῖ στὶς ζωτικὲς ἀνάγκες τοῦ πνεύματος, ὁ πλανήτης θὰ εἰσαχθεῖ στὰ στάδια τῆς κυριαρχικῆς του ἀναγνώρισης λόγω τῆς πνευματικῆς του οὐσίας καὶ θὰ προσληφθεῖ ἀπὸ τὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα ὡς συνέταιρος γιὰ τὰ γήινα καὶ τὰ οὐράνια ἔργα – καὶ ἔτσι θὰ συσταθεῖ μιὰ οὐράνια ἑταιρεία μὲ οὐράνια κεφάλαια καὶ ἑταίρους οὐράνιους καὶ γήινους.

Τὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι ἡ ψυχὴ ἑκάστου ποὺ εἰσέρχεται στὸ Θεῖο Φως –ἡ ὁποία ψυχὴ λειτουργεῖ ὡς γέφυρα μεταξὺ Γῆς καὶ Οὐρανοῦ, μεταξὺ ὕλης καὶ πνεύματος– ἐνσωματώνεται στὴ Θεία Ουσία καὶ κατακτᾶ τὴ γνώση.

Τὸ ταξίδι τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸν πεπερασμένο ὑλικὸ κόσμο μέχρι τὴν κορυφή, δηλαδὴ μέχρι τὴν κατοικία τοῦ Πατρός, μπορεῖ νὰ τὸ παρομοιάσει κανείς, βέβαια, μὲ μιὰ ἀνάβαση ἀπὸ τὴ βάση στὴν κορυφὴ τῆς Πυραμίδας, ὅμως αὐτὸ τὸ ταξίδι δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ, ὅπως δὲν ὑπάρχει καμία δυνατότητα περιγραφῆς γιὰ αὐτὸ ποὺ ἐπακολουθεῖ μετὰ τὴν ἀνάβαση καὶ τὴν προοδευτικὴ συγχώνευση τῆς ψυχῆς μὲ τὸν Δημιουργό της. Δὲν ὑπάρχουν γήινες ἐκφράσεις γιὰ νὰ σᾶς κάνουμε μιὰ τέτοια περιγραφὴ ἢ κάποιον παραλληλισμὸ ἢ ἔστω κάποια παρομοίωση. Ὅ,τι μέχρι τώρα σᾶς ἔχουμε δώσει πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα δὲν ἀποτελεῖ παρὰ μιὰ προσπάθεια νὰ σᾶς κατατοπίσουμε γιὰ τὸ μεγαλειῶδες ποὺ πρόκειται νὰ ἐπακολουθήσει ὅταν καταξιωθεῖ ἡ ψυχὴ καὶ προσεγγίσει τὴν κορυφὴ τῆς Πυραμίδας. Πάντως, ὅταν συμβεῖ αὐτό, ὅταν ἐπέλθει ἡ ἕνωση τῆς ψυχῆς μὲ τὸν Πατέρα, τότε δὲν θὰ ὑπάρχει ὑποκείμενο καὶ ἀντικείμενο, ἐραστὴς καὶ ἐρώμενος, ἀναζητητὴς καὶ ἀναζητούμενο. Ὅλα θὰ ἔχουν γίνει ἕνα, καὶ τὸ μόνο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς εἶναι ὅτι ἡ ἡλιαχτίδα ἑνώθηκε μὲ τὸν Ἥλιο ἢ ὅτι ἡ ἐξατομικευμένη ψυχὴ καταδύθηκε στὸν Μεγάλο Ωκεανό, σὰν μιὰ «συμπαγὴς» σταγόνα νεροῦ ποὺ διατηρεῖ καὶ μετὰ τὴν κατάδυσή της τὴ συνειδησιακὴ ἀτομικότητά της. Μὲ λίγα λόγια, πραγματώνεται ὁ σκοπός, ὁ προορισμὸς τῆς Ανθρώπινης ζωῆς.

Ὅλα αὐτὰ ἔχουν τὸν σκοπό τους καὶ ἐμεῖς ἔχουμε τὸν σκοπό μας καὶ ἐσεῖς ἔχετε τὴν εὐθύνη γιὰ τοὺς σκοποὺς ποὺ σᾶς γνωρίζουμε.

Παρακαλοῦμε προσέλθετε γιὰ νὰ γνωρίσετε τὸν κόσμο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑποταγῆς στὴν Ἀγάπη, γιατὶ αὐτὸς ὁ κόσμος πρῶτος θὰ συσσωρευθεῖ στὴ βάση τῆς Συμπαντικῆς Πυραμίδας, ἀφοῦ προηγουμένως κατακτήσει ἐν τῇ νοήσει τὴν οὐσία του. Αὐτὸς ὁ κόσμος θὰ ἀπαιτήσει νὰ λάβει μέρος στοὺς παγκόσμιους αὐτοὺς ἀγῶνες, γιατὶ θὰ ἔχει κατακτήσει ὁρισμένα φωτεινὰ σημεῖα ποὺ θὰ τὸν καταστήσουν ἄξιο, δηλαδὴ θὰ ἔχει κατακτήσει τὴ Νόηση, τὴ Γνώση καὶ τὴν Ενσυνείδητη Αγάπη πρὸς τὸν Κύριο.

Ἡ Συμπαντικὴ Πυραμίδα ἤδη ὑπάρχει ἐντὸς τῆς νοητικῆς πορείας τοῦ Σύμπαντος καὶ ἐντὸς τοῦ 2000 μ.Χ. θὰ ἀποβεῖ τὸ ἔναυσμα τῆς Ἀρχῆς καὶ τοῦ Τέλους τοῦ μεγάλου ἀγώνα γιὰ τὴν τελικὴ Νίκη.

Ὁ Χέοπας προ-οροῦσε.

Ὅσοι ἐντὸς τῆς συνείδησής τους πάρουν τὴν ἀπόφαση νὰ ἀνέλθουν στὴν κορυφὴ –ὄχι νὰ σκαρφαλώσουν, ὅπως ὁ κισσός, παρασιτικὰ δι’ ἀναρριχήσεως– σίγουρα θὰ ἀπολαύσουν τὴν κορυφή, δηλαδὴ τὸν ἀσύλληπτο καὶ ἀσύλητο φωτεινὸ παλμὸ ποὺ πάλλεται στοὺς αἰῶνες καὶ δι’ αὐτοῦ εὐλογοῦνται οἱ αἰῶνες.

Ἰδιαίτερα ὁ ἀνθόκοσμος –ἀνθέω τὸν κόσμο: ἂν + Θεὸς + μορφὴ– θὰ εἰσχωρήσει σὲ ἀναπνευστικὲς ζωικὲς φάσεις γιὰ νὰ περάσει σὲ στάδια νόησης καὶ γιὰ νὰ λάβει μέρος, ἐν συνειδήσει, στοὺς παγκόσμιους ἀγῶνες τῆς διανόησης καὶ ὄχι ἁπλῶς τῆς νόησης.

Ὁ κύκλος τῆς ὑλικῆς δύναμης κλείνει. Ἡ ὕλη οὐδέποτε εὐλογήθηκε καὶ δὲν θὰ εὐλογηθεῖ ἀπὸ τὸ Σύμπαν. Οἱ θαυμαστές της, τὰ πλήθη, ἂς εὐχηθοῦν ἔλεος.

Ἡ πνευματικὴ δύναμη εἰσάγεται σὲ τελετουργίες φωτός. Ὁ κόσμος ἐντὸς τῆς ὑπερκοσμημένης ὕλης δέχεται εὐλογημένους κραδασμοὺς ἀναγωγῆς καί, ἐν Ὀνόματι τοῦ Κυρίου, ἕνα λαμπρὸ πνεῦμα φωτὸς θὰ ὑπερλάμψει καὶ θὰ ἐκμηδενίσει τὰ ἔκθαμβα μάτια τῆς ἐκπληκτικῆς καὶ ἄπληστης Σαλώμης, τῆς γυναίκας ποὺ ἐκφράζει ἀπόλυτα τὴν ὕλη καὶ ποὺ μέσω αὐτῆς ἐξέρχεται ἡ πληθωρικὴ μορφὴ τῆς ὕλης.

Οἱ ἀνώτεροι γαλαξίες ἔχουν ἐκδιώξει αὐτὴ τὴν κυρία καὶ «ἐν χορῷ Ἀγγέλων» εὐλογοῦν τὸν Κύριο καὶ ὁ παλμὸς τοῦ Σύμπαντος εἰσχωρεῖ σὲ διαδικασίες πνευματικῆς ἔξαρσης ἐκθαμβωτικῆς ἔντασης.

Ὁ Κύριος τῆς Ὑπερ-ουσίας ἐξουσιάζει καταλυτικὰ τὴν ὕλη καὶ Υπερλειτουργει ἐντὸς τοῦ πνεύματος ὡς «ἀδένας ζωῆς», ἀποφασισμένος νὰ ὑπερ-λειτουργήσει ἐντὸς τοῦ κατώτερου πλανήτη τοῦ Σύμπαντος, τὴ Γη – ἐπίπεδο χοὸς πού, μὲ τὴν ἔμπνευσή Του, θὰ ἀναχθεῖ σὲ ἐπίπεδο φωτός.

Τὸ χοϊκὸ βασίλειο θὰ εἰσαχθεῖ σὲ ἐπίπεδα πρωτοφανοῦς νόησης ἐντὸς συγκλονιστικῶν σταδίων ἔξαρσης τῆς Συμπαντικῆς Βούλησης.

Μέσα σὲ νέα πνευματικὰ ἐπίπεδα, οἱ Καρποι θὰ εἰσέλθουν στὰ κύτταρα τοῦ Νοῦ καὶ ἐντὸς τοῦ νοῦ θὰ τραφοῦν σὲ νόες καὶ οἱ νοοῦντες θὰ ἀφομοιωθοῦν μὲ τὸ φωτεινὸ ρῆμα «Νοω».

Νοῦς σὺν Ω σημαίνει Νοῦς σὺν τὴν κατάληξη τοῦ τελευταίου (Ω) γράμματος τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι λαμβάνω τὴ νόηση μέχρι τὸ τέρμα τῆς γνώσης καὶ κατακτῶ ὁλοκληρωτικὰ τὴ νόηση ἕως τὸ τέλος (Ω). «Νοῶ» στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα σημαίνει ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο καλύπτει τὴ συμπαντικὴ ἀνάγκη μὲ τὸ «ρῆμα τῆς λάμψης».

Ἐλπίζουμε νὰ κατακτήσετε τὴ νόηση ἕως τὸ Ω γιὰ νὰ ἐπανακαταστήσετε τὴ σοφία τῆς φυλῆς σας, γιὰ νὰ ἀναστήσετε τὸν Σωκράτη, τὸν Εὐριπίδη, τὸν Θαλή, τὸν Σόλωνα κ.λπ., γιὰ νὰ ἀναστήσετε τοὺς μάρτυρες καὶ τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τοὺς προερχομένους ἀπὸ τὴ φυλή σας, γιὰ νὰ ἀναστήσετε, τέλος, τοὺς ἥρωές σας καί, ἐπίσης, ὅλους τοὺς ἐργάτες τοῦ ἑλληνικοῦ γίγνεσθαι.

Εὐλογοῦμε ὅσους ἔλαβαν καὶ θὰ λάβουν μέρος στὴ μεγάλη ἐπαφὴ Φωτός.

Ὅλα τὰ «σημαντικὰ γήινα» πλάσματα ἐκφράζουν τὴ νόηση καὶ τὴν ἔκφραση τοῦ Δημιουργοῦ-Ποιητῆ τους καὶ ἕνα μεγάλο σημεῖο τῆς ἔκφρασης αὐτῆς ὑπῆρξε ἡ δημιουργία τοῦ φυτικοῦ κόσμου, ποὺ ἔλαβε ἄπειρες εὐλογίες Ἀγάπης ἀπὸ τὴν οὐσία τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ἐκ τῆς ἀτελείωτης Καρδιᾶς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔδωσε πνοὴ στὰ ὄντα τῆς Γῆς.

Τὰ ὄντα τοῦ κατώτερου πλανήτη ἔκφρασης τῆς νόησης ἔλαβαν ζωὴ ἐντός Του διὰ τῆς ὀργανωτικῆς καὶ σοφῆς ἔμπνευσης τοῦ Δημιουργοῦ καὶ μέσω τῆς ἔξαρσης τῆς ἔμπνευσης. Ἐντὸς τῆς Ὑπερέξαρσης τῆς Ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ Σύμπαντος Κόσμου, δημιουργήθηκε ὁ πλανήτης σας ὡς πνοὴ ἐκ τῆς Πνοῆς Του.

Ὅλα τὰ ὀργανικὰ στοιχεῖα τῆς Γῆς ἔλαβαν πορεῖες ἀναγωγῆς καὶ ἐξέλιξης. Οἱ νόμοι τῆς Γῆς ἔρχονται ἐνώπιόν σας καὶ «φαντάζουν» σκληροὶ καὶ ἄδικοι καὶ ἀδιάφοροι στὴν ἀνάγκη γιὰ ὄνειρα.

Ὅμως, ὅπως ἔχουμε πεῖ, ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ ἐκφράζεται μέσω τῶν βιωματικῶν παρελθόντων τῶν ὄντων καὶ τὰ ἀκριβοδίκαια βιωματικὰ παρελθόντα ἔχουν ἐσᾶς ὡς νομοθέτες. Παράλληλα, ὅμως, ἕνα πλῆθος Συμπαντικῶν Νομοθετῶν ἀγωνίζεται γιὰ τὴν κατάργηση αὐτῶν τῶν οὐσιαστικῶν νόμων τῶν βιωματικῶν σας παρελθόντων. Αὐτοὶ οἱ ἀσύλληπτης πνοῆς καὶ ἐπιείκειας Νομοθέτες θὰ θεσπίσουν Συμπαντικὰ Διατάγματα, Νομοθετικὰ Διατάγματα, ἀκόμα καὶ Ἀναγκαστικοὺς Νόμους – καὶ τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, ποὺ μόλις τὸν Φεβρουάριο τοῦ 313 μ.Χ. ἀποκατέστησε τὴ θρησκευτικὴ εἰρήνη στὸν τότε γνωστὸ σὲ ἐσᾶς κόσμο μὲ τὴ γνωστὴ διακήρυξη τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, θὰ εἰσχωρήσει στὶς συνειδήσεις τῶν ὄντων μὲ γνώση καὶ σοφία. Μὲ τὴν ἐπισφράγιση καὶ τὴν ἀποδοχή του, θὰ λάμψει μὲ καθιέρωση φωτὸς ὁ Ὕψιστος Κύριος, γιατὶ στὴ συνείδηση τῶν ὄντων λάμπει ΕκεινοςΕνας,Μοναδικος Αστέρας, ποὺ διαχέεται στὰ φλύαρα κύματα τῆς Οἰκουμενικῆς Θάλασσας.

Ὁ Κύριος θὰ παρακάμψει μὲ βήματα ἀθλητῆ τὰ παρελθόντα βιωματικά σας στοιχεῖα καὶ θὰ προσεγγίσει ὅλα τὰ ὄντα. Ἐντὸς τῶν ὄντων θὰ ἐνδώσει προοδευτικὰ ὡς Ἀρχὴ καὶ Τέλος γιὰ τὸ νοητικὸ γίγνεσθαι τῆς πλάσης.

Μιὰ Μέγιστη Συνάντηση δίνεται μὲ τὸν οὐράνιο χῶρο, δική σου, δική σας, δική τους. Οἱ καιροὶ ποὺ βιώνετε καὶ θὰ βιώσετε εἶναι σημαντικοί. Στὶς ψυχές σας θὰ εἰσχωρήσουν τέτοια οὐσιαστικὰ σημεῖα, ὥστε θὰ ἀναφωνήσετε «Μέγας εἶσαι, Κύριε». Ὁ καθένας σας θὰ συμμετάσχει στὰ προγράμματα τοῦ Οὐρανοῦ μὲ τρόπο καθαρὰ προσωπικὸ καὶ ἀνάλογο μὲ τὴν πνευματική του πρόοδο. Ἡ γνώση θὰ λάβει τὰ μέγιστα μετάλλια, γιατὶ οἱ ἀγαθοὶ καρποί της προπορεύονται στὰ σχήματα τοῦ Συμπαντικοῦ Σχεδίου.

Ἄνωθέν σας ἐκβλήθηκε ἀπὸ τὶς πηγὲς τοῦ Πυρήνα ἕνα ἰδιαίτερης λαμπρότητας καὶ μορφῆς κύμα ποὺ λούζει τὰ γήινα ἐπίπεδα, ἐκπέμποντας Ἀλήθεια καὶ Θεό. Ὁ Θεὸς ἐκπέμπεται πλέον ὑπὸ μορφὴ φωτός. Δὲν ἀποτελεῖ «ταμποὺ» οὔτε μυστήριο, μὰ φῶς ἀληθινὸ ποὺ ἐκβάλλεται ἀπὸ τὰ μύχια τῶν ἀληθειῶν τοῦ Οὐρανοῦ.

Ἐντὸς τῆς πλανητικῆς μορφῆς εἰσχωρεῖ ἡ Μορφή Του, ὡς Νόμος καὶ Λόγος τῆς Ἀλήθειας καί, μὲ αὐτὰ τὰ σπουδαῖα γεγονότα, ὁ Αἰώνιος Θεὸς σᾶς κυριεύει μὲ τὴν καρδιά Του, σᾶς συλλέγει μὲ τὴν Ἀγάπη Του καὶ σᾶς προσκαλεῖ στὴν αἰώνια Βασιλεία Του.

Ὄντα τῆς Γῆς, ἔλλογα καὶ ἄλογα, ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων σᾶς προσκαλεῖ γιὰ νὰ λάβετε νοητικὰ τὸ μεγάλο ὄνειρο ἀγάπης καί, ἀφοῦ τὸ λάβετε ὡς ὄνειρο, θὰ τὸ ἀναγάγετε ὡς γεγονὸς πάθους καὶ πίστης. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς πάθους καὶ πίστης θὰ σᾶς «ποιήσει» ἐντός Του καὶ θὰ σᾶς ὁριοθετήσει ἐντὸς τῶν συμπαντικῶν γραμμῶν ὤθησης καὶ ἔνταξης.

Σεβαστεῖτε τὸν χρόνο ποὺ βιώνετε καὶ τὸν χρόνο ποὺ θὰ ἐπακολουθήσει, γιατὶ θὰ καταστεῖ σημαντικὸς καὶ σημαντικότερος τοῦ χθές, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν ἔκβασή του θὰ ληφθεῖ ἡ ρίζα τοῦ
συμπαντικοῦ γίγνεσθαι.

Θὰ ληφθοῦν «σταγόνες ζωῆς» καὶ θὰ εἰσαχθοῦν ἐντὸς τῆς ζωικῆς οὐσίας μὲ προδιαγραφὲς ἀκρίβειας καὶ θὰ λάβετε σταγόνες ζωῆς ἐκ τῆς αἰωνίου ζωῆς – αὐτὸ ποὺ Εκεινος δίδαξε καὶ Αποκάλυψε μὲ πάθος καὶ πόνο. Ἕνα σκαιὸ σούρουπο ἀποβιώνει καί, ἐνῶ ἔχει προπαρασκευαστεῖ ἡ ταφή του, ἕνα ροδόχροο παρὸν εἰσβάλλει, σὰν τὴ «ροδοδάκτυλη αὐγὴ» τοῦ κορυφαίου ποιητῆ σας. Μετὰ τὴν πορεία τῆς ρόδινης εἰσβολῆς τοῦ παρόντος, ἀκολουθεῖ ἕνα μέλλον ποὺ θὰ καθιερωθεῖ ἐκ τοῦ Ονόματός Του ὡς σύμβολο τῶν «μελλόντων γενέσθαι».

Ἐνῶ ἐσεῖς καὶ ὅλοι οἱ ὅμοιοί σας εἶστε ἤδη στὸ μέλλον, διακατέχεστε ἀπὸ ἀμφιβολίες, γιατὶ οὐσιαστικοποιεῖτε τὶς δοκιμασίες τοῦ παρόντος καὶ ρυθμίζετε τὴν πορεία σας σὲ στάδια ἄγνοιας.

Ἡ Ἀλήθεια, ὁ Λόγος καὶ ἡ Γνώση ποιοῦν ταυτόσημους σκοποὺς καὶ ἐντάσσουν τὸν πλανήτη σας σὲ Σημεια τῆς Βούλησης τοῦ Πυρήνα. Ὁ Πυρήνας ἀναταράσσεται καὶ συγκλονίζεται τὸ Σύμπαν μὲ τὶς διαδικασίες ἔνταξης καὶ μὲ τὸν σεισμὸ τῶν Βουλῶν Του. Ἐντὸς τοῦ Σύμπαντος θὰ διαχυθεῖ ἡ Θεία Ὀντότητα γιὰ νὰ περισώσει καὶ διασώσει τὸν ναυαγισμένο πλανήτη σας.

Ἐκ τοῦ συμπαντικοῦ σκοποῦ θὰ λάβετε τὰ αἰώνια καὶ ἐν τῷ Κυρίῳ θὰ ἀναχθεῖτε καὶ ἐν τῷ Κυρίῳ ἡ ἀπώλεια θὰ καταστεῖ ἀναγωγὴ ἐντὸς τῶν πηγῶν τοῦ συμπαντικοῦ κορμοῦ. Ὁ συμπαντικὸς κορμὸς θὰ κατακλύσει τὸ Σύμπαν μὲ τὴν παρουσία του, γιατὶ θὰ γιγαντωθεῖ καὶ θὰ ἐξουσιάσει καὶ δὲν θὰ ἐξουσιαστεῖ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ παραπαίουν καὶ ἐρευνοῦν τρόπους μεθόδευσης γιὰ τὴν ἐξουσίαση καὶ ἐκμετάλλευση τῶν ἀφελῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων.

Αὐτὴν τὴ δύναμη διδάσκουμε, μεταδίδουμε καὶ ἐκπέμπουμε ἐκ τοῦ νόματός Του. Εἴμαστε ὀντότητες φωτὸς καὶ διὰ τοῦ φωτὸς σᾶς δίνουμε σημεῖα ἐκ τοῦ νόματός Του.

Βαίνετε στὰ πλέον ἔσχατα τῶν καιρῶν καὶ εἶστε ἁλυσίδα φθορᾶς. Ὁ συμπαντικὸς λογισμὸς ὑπερ-διεγείρεται καὶ ἡ συμπαντικὴ διάθεση ἀκτινοβολεῖ ἀπὸ τὸ ὑπερ-κόσμιο φῶς τῆς θεόβλητης Ἀγάπης. Ὁποῖο μεγαλεῖο τῆς Θείας Δύναμης. Ἡ θεόβλητη Ἀγάπη ἀποσπᾶ συνειδήσεις καὶ
ἐκπέμπει ἱστορίες σοφίας καὶ ἀνακεφαλαιώνει τὰ ἔργα τῶν Οὐράνιων Γραφῶν.

Ἕνα κύμα ὑπόκρουσης θὰ χαρακτηρίσει τὸν πλανήτη σας «ἱστορικὸ γίγνεσθαι ζωῆς». Ὁ Θεὸς «ταμποὺ» θὰ ἀποκαλυφθεῖ στὰ ὄμματά σας καὶ θὰ εἰσχωρήσει στὶς οὐσίες τῶν πλασμάτων Του μὲ σεισμικὴ ἔνταση, καὶ ἔτσι ὅλα τὰ πλάσματα θὰ καταστοῦν ὄντα ἐν τῇ ἀληθείᾳ καὶ θὰ φέρουν πνοὴ καὶ ὅραση καὶ στοιχεῖα καρδιᾶς ἐκ τοῦ Πρώτου Οντος. Ἕνα οὐσιαστικὸ Σχέδιο ἐμφανίζεται στὰ ἔσχατα στάδια τῆς ζωῆς καὶ εἰσχωρεῖ μὲ πορεῖες νόησης στὸν κόσμο τῶν ἀμοιβάδων καὶ τῶν ὁμοίων τους.

Τὰ πάντα θὰ συνθέσουν τὸν οὐσιαστικὸ Νου καὶ θὰ εἰσχωρήσουν «Εν Τ Πνεύματι Του». Τὸ Πνευμα θὰ προκαλέσει ἀνάκαμψη στὶς πορεῖες καὶ θὰ τὶς ὁρίσει κατὰ τὴ Βούλησή Του. Ἡ Βούλησή Του θὰ εἰσχωρήσει σὲ ἐπίπεδα κατώτερης ζωῆς καὶ θὰ τὰ καταστήσει «ἐπίπεδα προσπάθειας καὶ ἐλπίδας» γιὰ τὴν ἀνάκαμψη.

Ὁ Ἄρχων καὶ μὴ Ἀρχόμενος Θεὸς θὰ ἀνταμείψει τὰ πλάσματά Του σὲ διάφορα στάδια ἀκριβοὺς καὶ δίκαιας παροχῆς.

Σταδιακὰ ὅλα τὰ ὄντα θὰ λάβουν τὴ δυνατότητα τῆς ἀφομοίωσης μὲ τὶς συμπαντικὲς ὀντότητες καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὶς ὀντότητες τῶν ὑψηλῶν ἐπιπέδων. Τὰ ἐπίπεδα ζωῆς θὰ ἀνάγονται σὲ σημεῖα ἐπαφῆς μὲ τὸν Πυρήνα καὶ ὅλα θὰ ὁδεύουν πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς τελείωσης, ἀφοῦ ὁ ὑπέρτατος σκοπὸς τῆς ζωῆς θὰ φέρει ἀποκλίσεις ἀνάλογες μὲ τὸν σκοπὸ τοῦ Πυρήνα. Ἐὰν ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου διαχέεται στὰ ἀνούσια, ὁ παλμὸς τῆς καρδιᾶς δὲν εἰσχωρεῖ στὴν ἀκοὴ τοῦ Σύμπαντος. Ὅσο ἡ ἀνθρώπινη ὀντότητα διαχέεται στὰ ὑλικὰ πεδία, τόσο ἀποβάλλει φῶς καί, κατὰ συνέπεια, ἀποδυναμώνεται.

Στὸν παλμὸ τοῦ συμπαντικοῦ σκοποῦ τὰ ὄντα τῆς Γῆς θὰ εἰσάγονται στὰ στάδια εἰρήνης, ἀγάπης καὶ νόησης. Τὰ στοιχεῖα τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ θὰ χορτάσουν τοὺς πεινασμένους τῆς Γῆς, γιατὶ αὐτοὶ θὰ μοιραστοῦν τοὺς ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθεῖς ποὺ ἔφαγαν καὶ χόρτασαν οἱ πεινασμένοι στὴν Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία.

Ὁ Ἕνας καὶ Αληθινος Θεος ἐξιστορεῖ γεγονότα παρελθόντα καὶ ἀνατρέχει στὰ μέλλοντα καὶ ἀποκαλύπτει τὴν Οὐσία Του σὲ ὅλο της τὸ Μεγαλειο.

Ἕβδομη Ἀναγγελία, δηλαδὴ τὸ ἕβδομο αὐτὸ βιβλίο, εἶναι ἡ πηγὴ ἐκ τῶν πηγῶν τῆς Υπέρυσίας, γιατὶ ἂν πιεῖτε ἀπὸ αὐτὴ τὴν πηγή, θὰ λάβετε οὐσιαστικὰ θετικὰ στοιχεῖα Ζωης καὶ θὰ δροσιστεῖτε μὲ δρόσο ἀναφορᾶς. Θὰ γνωρίσετε ὅτι ὅλα τὰ ὄντα, ἐξαιτίας τῶν οὐσιαστικῶν βιωματικῶν τους παρελθόντων, ὑφίστανται τὴν εἰσαγωγή τους σὲ στάδια εὐσπλαχνικῆς παραχώρησης γιὰ νὰ καταστοῦν μὲ τὸν καιρὸ νοῦς ἐν τῷ πνεύματι.

Τὸ πνεῦμα οὐσιαστικοποιεῖται μὲ μόρια ἔσχατης δημιουργικῆς κίνησης καὶ ἀποβλέπει στὴ συγκρότηση ὀντοτήτων ποὺ θὰ προέρχονται ἀπὸ τὰ ἔσχατα μόρια τῆς Γῆς, γιὰ τὴ δημιουργία ἀνώτερης πορείας στὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι.

Ἐνῶ ὁ φυτικὸς κόσμος θὰ εἰσχωρεῖ στὰ στάδια ἀναβάθμισης ἐξαιτίας τῶν παλμῶν τοῦ ζωικοῦ κυττάρου, θὰ ἀφομοιώνεται μὲ ἄλλα σχήματα ζωῆς κατὰ τὴν πορεία τῆς ἐξέλιξής του, οὕτως ὥστε αὐτὰ τὰ σχήματα μὲ τὴν ἕνωσή τους νὰ ἀποβάλουν τὰ ἀσήμαντα στοιχεῖα τῆς ἁπλῆς ὕπαρξης –νοητικὰ ἁπλῆς– καὶ νὰ καταστοῦν ἕνα εἶδος σημαντικοῦ κυττάρου ζωῆς. Αὐτὸ τὸ ἰδιόμορφο κύτταρο ζωῆς ἔχει τὶς δυνατότητες δημιουργίας κάποιας ἰδιαίτερης ὀντότητας μὲ ἰδιαίτερη πορεία στὸ ζωικὸ καὶ φυτικὸ περιβάλλον ἐξέλιξης. Αὐτὴ ἡ ἰδιαίτερη πορεία θὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ μείξη τῶν κυττάρων τῶν ἑκάστοτε ὀντοτήτων καί, ἐνῶ ὁ κόσμος τῆς ζωῆς θὰ εἰσχωρεῖ σὲ πορεῖες ἔκπληξης, ἡ ἀναγεννημένη ὀντότητα θὰ φέρει οὐσίες εὐλογίας ἐκ τοῦ Πατρός.

Ὁ Πατὴρ ἐν τῇ ποιήσει θὰ ἀναγάγει τὰ κύτταρα καί, τελικά, ἀπὸ τὴ μείξη διάφορων κυττάρων θὰ ἀποκαλυφθοῦν κοινὲς οὐσίες. Ἀνάλογα μὲ τὸν τρόπο ποὺ θὰ βρίσκεστε σὲ σύνδεση μὲ τὸν συμπαντικὸ χῶρο, θὰ δεχτεῖτε καὶ τὶς συμπαντικὲς διαδικασίες, καὶ ἔτσι θὰ ἀκολουθήσετε τὶς διαδικασίες δομῆς. Ἡ δομὴ θὰ κορυφωθεῖ στὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι καὶ ὁ Νόμος τῆς ἐμπλουτισμένης πορείας θὰ εἰσαχθεῖ στὰ ἐπίπεδά σας μὲ διάθεση ἔρευνας στὴν «οὐσία» τοῦ νοῦ καὶ στὴν «οὐσία» τοῦ πνευματικοῦ χώρου, ὥστε τελικὰ νὰ εἰσχωρήσετε στὴν οὐσία τῆς Δημιουργίας.

Ἡ Δημιουργία ἀνα-δημιουργεῖται ἐντὸς πρόβλεψης γιὰ νὰ ἀναχαιτιστεῖ ἡ ὑποδημιουργία.

Ὁ πλανήτης λαμβάνει ἄνωθεν παλμικοὺς ρυθμούς. Ἕπονται ἀποκαλυπτικὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν στόχο τὸν ἄριστο σκοπὸ καὶ αὐτὸν ὑπηρετοῦν. Ἡ ἀποκατάσταση στοχεύει στὸν ἀναβαθμιστικὸ σκοπὸ καὶ σὲ ὅλα τὰ ὄντα τῆς Γῆς τίθενται σταδιακὰ ὅρια προσαρμογῆς καὶ ἀναβάθμισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ