07.07 | Νέα Ουσία Ζωής – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

7. Νέα Οὐσία Ζωῆς

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΒΔΟΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

A- A A+

Εἴμαστε μάζα φωτὸς καὶ αὐτὴ ἡ φωτεινὴ μάζα, ὡς ὀντότητα προερχόμενη ἀπὸ τὶς Οὐράνιες Δυνάμεις, εἰσχωρεῖ στὰ πεδία τοῦ πλανήτη σας γιὰ νὰ παραδώσει κεφάλαια Ἀγάπης καὶ Ἀλήθειας.

Εἴμαστε εὐτυχεῖς γιὰ τὶς συνομιλίες μας, τὶς ὑπαγορεύσεις μας καὶ τοὺς διαλόγους Οὐρανοῦ καὶ Γῆς.

Διὰ τοῦ στόματός μας ὁμιλεῖ ὁ Οὐρανὸς καὶ μὲ τὴν πένα σας ἡ Γῆ λαμβάνει τὰ τοῦ Οὐρανοῦ καὶ γράφει τὰ τοῦ Οὐρανοῦ.

Ὁ Οὐρανὸς δίνει καὶ ἡ Γῆ ἀποδέχεται μὲ ἀποδοχὲς ὁλοκληρωτικῆς ὑποταγῆς, γιατὶ γνωρίζει πλέον ὅτι ἀποδίδονται σὲ ἐκείνη οἱ τιμὲς τῶν Οὐρανίων.

Ἡ Γῆ δέχεται τὶς τιμὲς τοῦ Οὐρανοῦ καὶ εὐδοκιμεῖ καὶ ἐλπίζει νὰ καταστεῖ ἕνας πλανήτης ἰσότιμος τῶν γαλαξιῶν ποιότητας καὶ φωτός.

Ὁ Οὐρανὸς συνέδεσε τοὺς προβολεῖς του μὲ τὸν Πυρήνα καὶ κατέρχεται στὰ σπλάχνα τοῦ πλανήτη σας κατὰ κυριολεξία καὶ ἐρευνᾶ καὶ πολιορκεῖ καὶ ἐκπορθεῖ τὴν ἀδύναμη Γῆ, γιὰ ἕναν μόνο λόγο: γιὰ νὰ τὴν καταστήσει δύναμη στοὺς αἰῶνες καὶ θεμέλιο ἰσχυρὸ καὶ Βάση θεμελίου τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Ἀναρίθμητες ὀντότητες ἐργάζονται γιὰ τὴ διασπορὰ τοῦ συμπαντικοῦ κάλλους καὶ γιὰ τὴν ὑπηρεσία τῆς Συμπαντικῆς Ἀγάπης.

Ἕνα κύμα μυρωμένης δρόσου εἰσχωρεῖ στὶς κόγχες τῆς ρινὸς τοῦ πλανήτη καὶ ἕνα κύμα ἄπειρης καλλονῆς ἀπὸ καθαρὴ αὔρα εἰσέρχεται στοὺς ἀδένες, αἰτία ποὺ προκαλεῖ πρωτότυπες λειτουργίες συναισθημάτων.

Εἶναι ὁ Οὐρανὸς ποὺ ἐπενεργεῖ στὸν ταλαιπωρημένο πλανήτη καὶ τὸν καλεῖ σὲ συμπαντικὰ ταξίδια καὶ συμπαντικὲς συναντήσεις στοὺς ὀνειρεμένους γαλαξίες.

Ἐντὸς τοῦ πλανήτη σας θὰ ἀναχθεῖ ἡ πλάση καί, ἐντὸς τῆς πλάσης, ἐμεῖς ὡς ἐκφραστὲς ἔργων τέχνης θὰ σμιλεύσουμε ἔργα τέχνης, γιατὶ ἡ δύναμη τῆς ἔμπνευσής μας θὰ ἀνέλθει στὸ ἀπόγειο τῆς οὐσίας.

Ἐντὸς τῆς πλάσης, τὸ συγκλονιστικὸ παρὸν τοῦ σήμερα θὰ λάβει οὐσίες καὶ θὰ καταστεῖ Μέλλον Ουσίας καὶ Δύναμης σὲ σημεῖο ποὺ θὰ ἀγγίζει τὴν ἔκπληξη.

Ἐντὸς τῶν σελίδων τοῦ βιβλίου θὰ γνωρίσετε ἕνα μέλλον ἀδιάψευστης δύναμης ποὺ θὰ καλημερίσει τὰ ὄντα μὲ εὔηχες φράσεις: Ἀγάπη ἀπὸ τὸν Θεό, καλημέρα στοὺς ἐλεύθερους πλανῆτες, καλημέρα στὶς ἐλεύθερες ὀντότητες τοῦ 2000 μ.Χ.

Ὁ Νοῦς τῆς πλάσης θὰ ἐκραγεῖ καὶ ἀπὸ τὴν ἔκρηξη θὰ σημάνει συναγερμὸς γιὰ τὰ γενετικὰ κύτταρα τοῦ πλανήτη πού, οὐσιαστικὰ φωτιζόμενα καὶ οὐσιαστικὰ φερόμενα, θὰ ἀφομοιωθοῦν μὲ ὅλα τὰ πλανητικὰ κύτταρα οὐσίας.

Ἕνα σημαντικὸ μόριο ἀπὸ τὰ μόρια τῆς ζωῆς ἔχει ἤδη ἐπωμιστεῖ εὐθύνες καὶ ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ μορίου ἕνα σύστημα ἀπελευθέρωσης ἔχει τεθεῖ σὲ τελετουργικὴ λειτουργία. Εἶναι ἕνα ἰδιαίτερο, σημαντικὸ σύστημα, ποὺ λειτουργεῖ ὡς ἑξῆς: Οἱ ἀσώματες Οὐράνιες Δυνάμεις, ἐν ἐγρηγόρσει, ἔχουν λάβει ὑπεύθυνα τὰ ἡνία τοῦ πλανήτη σας. Ἔχουν κινητοποιηθεῖ ἐντὸς μηχανισμῶν σοφίας καί, μὲ βάση τὸ Σχεδιο, ὑλοποιεῖται ὅλο τὸ σύστημα λειτουργίας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὀντοτήτων ἀπὸ τὶς προθέσεις τῶν βιωματικῶν τους παρελθόντων.

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα ἤδη ἔχουν περιληφθεῖ οἱ «ἰθύνοντες» –πάντοτε ἐπιλεγμένοι βάσει τῶν πνευματικῶν τους προσόντων– καὶ ἐργάζονται πυρετωδῶς μὲ ἰδιαίτερο σκοπὸ νὰ περικόψουν τὰ Πρεπει, τὰ Αλλα καὶ τὰ Ανουσια καὶ νὰ κατευθύνουν αὐτὴν τὴ μεγαλειώδη συμπαντικὴ πορεία στὴν καρδιὰ τοῦ συμπαντικοῦ σκοποῦ.

Οἱ συμπαντικοὶ σκοποὶ ἔλαβαν τὸν πρῶτο ρόλο στὰ μέλλοντα, τὰ ὁποῖα ἤδη ἐνδύθηκαν μὲ τὸ ἔνδυμα τοῦ παρόντος.

Λάβατε ἕνα παρὸν ἰσχυρῆς θέσης. Λάβατε ἕνα μήνυμα καὶ ἔχετε τὴν εὐθύνη του. Προβάλλετέ το ὄχι μὲ λόγια, ἀλλὰ μὲ καρδιά. Εἶστε ὑπεύθυνοι γιὰ ὅ,τι λαμβάνετε.

Στὸ πρωταρχικὸ σύστημα λειτουργίας γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Σχεδίου θὰ προστεθοῦν καὶ συστήματα δευτερεύουσας σημασίας ποὺ θὰ λειτουργοῦν μὲ τὴ βοήθεια εἰδικευμένων δυνάμεων γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐπιμέρους λεπτομερῶν ἀποφάσεων, οἱ ὁποῖες θὰ ἀνακοινώνονται στοὺς ἰθύνοντες μελετητὲς τοῦ σχεδίου ἐφαρμογῆς.

Σᾶς δηλώνουμε ὅτι ὁ κόσμος θὰ ποιηθεῖ. Ἡ ποίηση εἶναι ἔκφραση οὐσίας καὶ ἐκ τοῦ ποιῶ οἱ ποιητὲς ἐκφράζονται καὶ ἐκφράζουν, ποιοῦντες τὴν ποίηση ἔργο τέχνης. Ἡ ποίηση θὰ ἀναχθεῖ, καὶ ἐντός της οἱ ἀστέρες θὰ ἐκφράζονται διὰ τοῦ στόματός της καὶ οἱ ἐκφραστές της θὰ ριγοῦν, καὶ ἀπὸ τὸ κάλλος τοῦ μέτρου θὰ ριγεῖ ἡ Οὐράνια Δύναμη.

Θὰ ριγήσουν οἱ ἄνεμοι, ποὺ θὰ ἀγκαλιάσουν τὸν πλανήτη μὲ χέρια ἀγάπης, καὶ θὰ ριγήσουν τὰ χείλη τῶν ἀνέμων, ποὺ θὰ ἀπαγγείλουν στὸν πλανήτη σας στίχους ἀγάπης καὶ ἀπελευθέρωσης.

Θὰ ριγήσει τὸ Σύμπαν ἀπὸ τὸν ρυθμὸ καὶ ἐντὸς τοῦ συμπαντικοῦ ρυθμοῦ θὰ ἔχετε τὴν εὐτυχία νὰ πιεῖτε τὴν οὐράνια ἁρμονία καὶ νὰ μεθύσετε.

Θὰ ριγήσει ὁ χρόνος καὶ θὰ συσπᾶται ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις ποὺ θὰ γίνονται.

Θὰ ριγήσουν τὰ εὔπλαστα ὄνειρα τῶν βρεφῶν ἀπὸ τὴν ἀποκαλυπτικὴ ὅραση τῆς ψυχῆς.

Ὅσοι θὰ συμμετάσχετε στὰ εὐτυχῆ συμβάντα –καὶ ἐπιθυμοῦμε, ἂν εἶναι δυνατόν, νὰ μετάσχετε ὅλοι– θὰ ἀκούσετε τὴ φωνή σας νὰ ὁμιλεῖ καὶ νὰ λέει ὅτι «ἐμεῖς εἴμαστε αἰώνιοι, ἀφοῦ τὰ αἰώνια διαβαίνουν σαρωτικὰ ἐντός μας». Τότε, ἐνώπιόν μας θὰ σηκωθεῖ καὶ θὰ ἔρθει Βοη ἀγάπης καὶ εὐχαριστιῶν, γιατὶ ἐσεῖς θὰ εἶστε οἱ πομποὶ τῆς βοῆς.

Ὅλο τὸ οὐσιαστικὸ γίγνεσθαι τοῦ πλανήτη θὰ εἰσχωρεῖ σὲ νότες μουσικῆς καὶ μὲ τὴ μουσικὴ αὐτὴ θὰ ἀνάγεται. Ὁ Οὐρανὸς θὰ συνδιαλλαγεῖ μὲ τὸν πλανήτη σας καὶ ὁ πλανήτης σας θὰ ὑποταχθεῖ χωρὶς ὅρους στοὺς συναλλακτικοὺς Νόμους καὶ τὰ συναλλακτικὰ ἤθη τοῦ Οὐρανοῦ, γιατὶ οἱ ὅροι τοῦ Οὐρανοῦ τέθηκαν καὶ δόθηκαν γιὰ ἐσᾶς.

Ὅλα τὰ σχήματά μας σᾶς τὰ προσφέρουμε πρὸς βρώση καὶ πόση. Οἱ νοήμονες κατανοῆστε ὅτι ἡ βρώση καὶ ἡ πόση ἔχουν μεταφορικὴ σημασία, γιατὶ πάντοτε ἐκφραζόμαστε γιὰ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα σας καὶ ὄχι γιὰ τὸ σῶμα σας. Ἡ ψυχὴ θὰ εἰσχωρήσει σὲ διαδικασίες βρώσης καὶ πόσης καὶ θὰ ἐκφραστεῖ ἐντὸς αὐτῶν καὶ ἐντὸς αὐτῶν θὰ λάβει καὶ θὰ δώσει, ὅταν ποτιστεῖ μὲ τὴ δρόσο τοῦ Ἄπειρου Θεοῦ.

Ἐμεῖς οἱ Σύντροφοι διεγείρουμε τοὺς νόες καὶ θέτουμε σὲ λειτουργία τὸ προσωπικό σας ρολόι γιὰ νὰ εἶστε πάντοτε ἀκριβεῖς στὴν ὥρα σας. Προσέξτε ὅμως ποῦ μᾶς δίνετε. Εἴμαστε τροφὴ ἄξια, ἀκριβὴς καὶ καθαρὴ καὶ ἔχουμε τὴν ἀξίωση νὰ μᾶς δίνετε στοὺς νοήμονες καὶ ὄχι στοὺς ἀνοήμονες.

Ὅλα τὰ οὐσιαστικὰ κύτταρα ζωῆς θὰ ἀνάγονται ἐντὸς ἀναγωγῶν πληρότητας καὶ εὐπρεποῦς συμπεριφορᾶς λόγω τῆς ἀνάγκης τοῦ πνευματικοῦ γίγνεσθαι.

Ὁ πλανήτης σας θὰ ὑποδεχθεῖ τὴν Ουσία Ζωης, τὴν ὁποία, ἐνῶ ἤδη ἔχει ἐγκατασταθεῖ στὰ κατάλληλα σημεῖα, τὴν ἀγνοεῖ τόσο ὁ πλανήτης, ὅσο καὶ ἐσεῖς οἱ φιλοξενούμενοί του.

Ἡ «οὐσία ζωῆς» εἶναι ἕνα ἀσύνηθες φαινόμενο, ἐκβαλλόμενο ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καὶ εἰσερχόμενο στὴ Γῆ κατὰ προέκταση. Πρόκειται γιὰ φαινόμενο ποὺ ποιήθηκε ἐντὸς τῶν συμπαντικῶν οὐσιῶν καὶ ποὺ θὰ δώσει τὸ παρὼν στὰ βιολογικὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ τὸ λάβουν «ἐν πλήρει γνώσει», ἀφοῦ θὰ ὑπάρξουν πρώτιστα, πρότυπα προπαρασκευασμένα βιολογικὰ σημεῖα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ ἀποδοχὴ τῆς «οὐσίας τῆς ζωῆς», μιᾶς οὐσίας πλήρους κάλλους καὶ ἁρμονίας χάρη στὶς ἀναλογίες τῆς βιοχημείας καὶ τοῦ πνεύματος.

Ἡ οὐσία ζωῆς θὰ διαπεράσει τὴ νόηση καὶ θὰ ἐπιφέρει τομὲς στὴν Υπόφυση. Στὴ συνέχεια, θὰ λειτουργήσει στὰ καρδιακὰ κύτταρα, προσδίδοντας σὲ αὐτὰ οὐσίες ἐκλέπτυνσης καί, κατ’ ἐπέκταση, οὐσίες ἀναβάθμισης τῆς ἄυλης ψυχῆς – ἡ ὁποία ψυχὴ μοιράζεται τὸν χῶρο τῆς καρδιᾶς μὲ τὴν ὑλικὴ ὀντότητα, μὲ τὴν ὁποία συγκατοικεῖ καὶ συλλειτουργεῖ καὶ συμπράττει ἐντὸς τοῦ ἴδιου μήκους ἐκπομπῆς. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐκπομπὴ ἐξέρχονται τὰ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν ὀντότητα ἀτομικά, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐξελικτικῆς βιολογικῆς της πορείας.

Ἡ οὐσία, δηλαδή, τῆς ζωῆς θὰ εἰσχωρήσει στὸν σφαιρικὸ χῶρο ποὺ προαναφέραμε, χωρὶς ὅμως νὰ ἀνατρέψει τὰ ὑλικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ὀντότητας –αὐτὰ θὰ ἀνατραποῦν ἀπὸ ἄλλες οὐσίες ἐν καιρῷ καὶ σταδιακὰ– καὶ θὰ ἀποβεῖ ἐνισχυτικὴ οὐσία τῶν πνευματικῶν κυττάρων, γιατὶ ἐκ τοῦ Πνεύματος καὶ τῶν πνευματικῶν κυττάρων ἡ μορφὴ θὰ λαμβάνει κύτταρα καὶ μὲ αὐτὰ θὰ ἐξελίσσεται περαιτέρω ἡ ποιότητα καὶ ἡ ποσότητα μορφῆς ὡς κατεξοχὴν Μορφή.

Ἡ νέα οὐσία ζωῆς ποὺ θὰ διαχυθεῖ στὸν πλανήτη ἔχει τὴν ἑξῆς εἰδοποιὸ διαφορὰ μὲ τὴν ἤδη ὑπάρχουσα οὐσία ζωῆς στὴ Γῆ: Ἡ ἤδη ὑπάρχουσα οὐσία ζωῆς ἔχει εἰσέλθει, λόγω τῆς λανθασμένης πορείας σας, σὲ διαδικασίες στεγανοποίησης. Πρόκειται περὶ διαδικασιῶν ποὺ ἐπιφέρουν πλήγματα τὰ ὁποῖα καταλήγουν σὲ ἀναπηρικὲς ἀπολήξεις τῶν ζωτικῶν κυττάρων ζωῆς. Ἄλλωστε, ὅλα τὰ ἀνάπηρα κύτταρα ἔχουν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς θέσης τους καί, συνεπῶς, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δράσης τους.

Ἡ νέα οὐσία τῆς ζωῆς, ποὺ θὰ διαχυθεῖ στὸν πλανήτη σας, θὰ εἶναι οὐσία ροῆς κυττάρων ζωτικῆς προέλευσης, ποὺ δὲν θὰ ὑποκύπτουν σὲ φθοροποιὲς πορεῖες, γιατὶ θὰ δέχονται ἔντονες ἐξελίξεις ἀπὸ τὴν πορεία τους καὶ θὰ προσδίδουν στὶς ὀντότητες ἔντονα χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τῆς οὐράνιας καταβολικῆς τους σύνθεσης.

Οἱ οὐσίες ζωῆς ἔχουν σταθεροποιηθεῖ στὸν ὁρισμένο ἔγκλειστο χῶρο στασιμότητας, χωρὶς περιθώρια προώθησης τῶν ζωτικῶν μορίων καὶ κυττάρων. Ἡ διάχυση νέων οὐσιῶν ζωῆς σημαίνει Ενίσχυση στὶς ὑπάρχουσες ζωτικὲς οὐσίες καί, ἰδιαίτερα, αὐτὴ ἡ ἐνίσχυση θὰ λάβει σχήματα ἀναγωγῆς ἐκ τῶν οὐράνιων Ἀγγέλων.

Ὁ Κύριος ἔχει προσημειώσει τὰ κύτταρα ζωῆς καί, ἐνῶ ὁ ἀγώνας ἀγγίζει τὸν Ἄγγελο σωτηρίας, αὐτὰ τὰ κύτταρα ἐκβάλλονται στὴ Γῆ ὡς ἐνισχυτικὰ καὶ οὐσιαστικὰ γιὰ τὰ περαιτέρω Σχέδια Αγάπης.

Ὅλα αὐτὰ τὰ φαινόμενα ποὺ θὰ ἐμφανίζονται στὸν πλανήτη σας καὶ θὰ ἐπενεργοῦν σὲ αὐτὸν ἐποικοδομητικὰ διαφοροποιώντας, στὴ συνέχεια, τὴ δομὴ τῆς πνευματικῆς ὑπόστασης, θὰ λάβουν χώρα μετὰ τὸν 20ὸ αἰώνα καὶ ἐντὸς τῆς χιλιετηρίδας. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, σταδιακὰ θὰ δομοῦνται ἰσχυροὶ νόες, οἱ ὁποῖοι χάρη στὸ πνευματικὸ κάλλος θὰ ἔχουν ἰδιαίτερη μορφή, ἰδιαίτερη ἔκφραση καὶ ἰδιαίτερη θέση – γιατὶ αὐτοὶ οἱ νόες θὰ ἐνδώσουν σὲ βιώματα ἐκ τῶν βιωμάτων ἀνάστασης καὶ ἀνάτασης καὶ ἀναγέννησης. Αὐτὲς οἱ ὀντότητες, αὐτοὶ οἱ νόες, θὰ ποιήσουν τὴν ἀρχὴ τοῦ Μεγάλου Αγώνα τῆς Αναγέννησης.

Ὅπως γνωρίζετε, μετὰ τὸν Μεσαίωνα ἐπακολούθησε ἡ Ἀναγέννηση καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν ἐνέσκηψε ἕνα κύμα «ἐνδιάμεσης προσπάθειας». Τὸ κύμα αὐτὸ κατέκλυσε ὁλόκληρο τὸν χῶρο ὅπου ζεῖτε, τὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο, ὑπὸ τὸ ἔνδυμα τῆς Γαλλικῆς καὶ τῆς Ρωσικῆς Ἐπανάστασης, καὶ ἐπηρέασε ὁλόκληρο τὸν λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο. Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ «ἐνδιάμεση» αὐτὴ προσπάθεια ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν ἀρχικό της σκοπό, ἀποσκίρτησε ἀπὸ τὸ φῶς καὶ γι’ αὐτὸ κυοφόρησε καὶ κυοφορεῖ ἀκόμη, ὅπως ἤδη σᾶς ἔχουμε πεῖ, ἕναν νέο Μεσαίωνα ὠθώντας τὸν πλανήτη, στὰ τέλη τοῦ 20οῦ αἰώνα, σὲ σύμβολα καὶ σκοταδισμό.

Ἡ ἀναγέννηση ποὺ θὰ προκύψει στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα καὶ θὰ λάβει τοὺς χρωστῆρες καὶ τὰ χρώματα γιὰ νὰ ζωγραφίσει Ἀγγέλους δὲν θὰ εἶναι ἡ κυοφορούσα μητέρα ἑνὸς νέου Μεσαίωνα, ἀλλὰ ἡ μητέρα ποὺ θὰ κυοφορήσει τὴν Ἀνάσταση καὶ θὰ γεννήσει τὴν Ελευθερία.

Ἡ «οὐσία ζωῆς» μέσα στὰ κύτταρα τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητας θὰ ἀποβεῖ ἕνα Σημεῖο Μέγιστο γιὰ τὸ «πνεῦμα ἐν τῇ ζωῇ καὶ τὴ ζωὴ ἐν τῷ πνεύματι».

Ἡ ὀντότητα θὰ λαμβάνει ἀπὸ τὸν Πατέρα «Ολα Οσα Ελεχθησαν Καί Εγραφησαν» ἀπὸ τοὺς φωτισμένους Προφῆτες καὶ Ἁγίους, γιατὶ ὅλα ὁδηγοῦν καὶ ὁδηγοῦνται, ὠθοῦν καὶ ὠθοῦνται στὰ ἀρχέγονα σχήματα ἀπὸ τὰ ὁποῖα καὶ εὐλογοῦνται.

Ἀπὸ τὰ ἀρχέγονα σχήματα ἔλαβε ἔμπνευση τὸ Σχεδιο καὶ ἐσεῖς ποὺ θὰ τὸ λάβετε θὰ εἰσαχθεῖτε, κατὰ τὴ διαδικασία τῆς ἐφαρμογῆς του, στὰ εὐλογημένα ἀρχέγονα –ἀπὸ τὰ «ἄρχω» καὶ «γίγνομαι»– σχήματα, γιὰ νὰ ἐκφράσετε τὴν ποίηση τοῦ φωτὸς καὶ νὰ ἐπανενταχθεῖτε στὴ ζωὴ μὲ ἰσχὺ καὶ ἰσότητα.

Ἐκεῖ σκοπεύουμε, στοχεύουμε καὶ σᾶς ὠθοῦμε – χωρὶς βία, χωρὶς ὅπλα, μὲ μόνο ἐφόδιο τὴν ἀγάπη καὶ εὑρισκόμενοι πάντα ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς Θείας Πρόνοιας.

Ἐσεῖς θὰ ἐνδίδετε στὴ νέα οὐσία ζωῆς, ὅσο θὰ εἰσχωρεῖτε στὶς διαδικασίες λειτουργίας τῶν Συμπαντικῶν Δυνάμεων, οἱ ὁποῖες δὲν ἐπιδέχονται συμβιβασμούς, γιατὶ οἱ συμβιβασμοὶ συμβιβάζουν τὰ ἀντίθετα μέρη, πλὴν δὲν ἐπιλύουν πραγματικὰ καὶ μὲ δικαιοσύνη τὶς διαφορὲς τῶν ἀντιδίκων.

Ἀπὸ τὶς προθέσεις μας ἀποκλείονται οἱ συμβιβασμοί, γιατὶ ἱκανοποιοῦν πλημμελῶς ὑλικὰ αἰτήματα. Πρόθεσή μας εἶναι νὰ λάβουμε μὲ δικαιοσύνη τοὺς «ἀδάμαντες» ποὺ θὰ φυτέψουμε στὴ Γῆ γιὰ νὰ μετατρέψουμε ἐσᾶς σὲ ἀδάμαντες, ὅπως θὰ εἶναι οἱ νέες ὀντότητες τοῦ 2000 μ.Χ.

Ποιοῦμε ἀδάμαντες, γιατὶ τὸ ἐκφραστικό τους κάλλος μᾶς ἐκφράζει καὶ διακινεῖ καὶ παρασύρει τὴν ἔκφρασή μας καί, ἐπίσης, γιατὶ ἀναπολοῦμε τὸν πρῶτο ποιηθέντα ἐκ τῶν οὐσιῶν τοῦ Πυρήνα Ἀδάμαντα, ὁ ὁποῖος ἐκβλήθηκε ἀπὸ αὐτόν.

Αὐτὸν τὸν ἀδάμαντα πλάθουμε ἐκ νέου καὶ τὸν ἐγκαθιστοῦμε ἐντὸς τῆς οὐσίας μας, γιατὶ ἦταν καὶ θὰ ἀποβεῖ πάλι τὸ σύμβολο τῆς ἀνθρώπινης πορείας καὶ πνοῆς. Ἔτσι θὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ δοῦμε τὴν ἀναδημιουργία ἐντός σας τοῦ ἀδάμαντα –Ἀδὰμ– ὡς ἔκφραση ἀρσενικοῦ γένους, ὡς ἔκφραση τῆς ὀντότητας τοῦ ἀνδρός, ποὺ ποιεῖται «ἀνδρούμενος».

Αὐτὴ τὴν ὀντότητα θὰ ἀναγεννήσουμε, γιατὶ ἐνῶ πλάστηκε ἀπὸ τὶς οὐσίες τοῦ αἰώνιου γίγνεσθαι γιὰ τὴν ἀνδρεία τῆς Ἀρετῆς, ὡστόσο ἀπὸ δική του πρωτοβουλία ὑπέπεσε στὴ φθορὰ τῆς περιπλάνησης καὶ τῆς ἀπογύμνωσης ἀπὸ κάθε ἀρετή.

Θὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στὴν ἐξ αὐτοῦ «σάρκα ἐκ τῆς σαρκός», δηλαδὴ τὴν Εὔ-α. Μιὰ ὀντότητα θηλυκοῦ γένους ποὺ ἐκφράζει τὴ ζωὴ καὶ ποὺ δι’ αὐτῆς ἐκφράζεται ἡ πορεία τῆς ἀέναης ζωῆς.

Ἡ ὀντότητα αὐτὴ εἶναι ἡ ζωή, εἶναι ἡ κυοφορία τῆς ζωῆς καὶ ἡ δίδουσα ζωὴ καὶ πνοὴ ζωῆς στὸν πλανήτη σας.

Λάβετε «ἐν παιδείᾳ» τὰ μηνύματά μας γιὰ νὰ λάβετε τὴν ἑρμηνεία ποὺ δίνουμε στὶς σύνθετες λέξεις.

Ἡ Εὔ-α, ἡ ὀντότητα ποὺ δίνει ζωή, στερήθηκε τὸ Ευ ἀπὸ τὸ «στερητικὸ “-α”» τῆς κατάληξης καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο στερήθηκε ὁ θηλυκὸς πλανήτης τοὺς ζωικούς του παλμούς.

«Εὖ» σημαίνει ἄριστα, σημαίνει ὅτι εἶμαι ὑπεράνω τῶν παθῶν καὶ ὅτι πορεύομαι καλὰ καὶ ἀγαθά, μὰ καταλήγω στὸν στερητικὸ ὅρο τῆς οὐσίας μου ἀπὸ τὰ λάθη μου καὶ ἀπὸ τὰ πάθη μου καὶ εἶμαι, ὅπως λέγεται, ἐν ἀποχῇ ἀπὸ τὸν Πυρήνα, δηλαδὴ ἀποκλίνω ἀπὸ τὰ σημεῖα τῆς δύναμης. Λόγω αὐτῆς τῆς ἀπόκλισης, ἀναβάλλονται οἱ διαδικασίες ἐξέλιξης ἐντὸς τοῦ πλανήτη, ὅπου εἶναι προορισμένο νὰ ἄρχει τὸ ἀρσενικὸ γένος, ὡστόσο ὑποτάσσεται στὴ θηλυκότητα τῆς συμπαντικῆς γέννησης καὶ ἀναγέννησης.

Ἤδη τίθεται σὲ ἐφαρμογὴ τὸ Σχέδιο τῆς ποίησης τοῦ ἀδάμαντα –Ἀδὰμ– καὶ τῆς Εὔ-ας γιὰ τὶς γενεὲς ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, οἱ ὁποῖες θὰ λάβουν ἀδάμαντες ἐκ τῶν Ευυσιων τοῦ πλανήτη. Καταργοῦμε τὸ στερητικὸ «-α» ἀπὸ τὴ μητέρα Γῆ, ὑπογραμμίζουμε τὸ Ευ– καὶ ἐπιμένουμε ὅτι ἀντὶ γιὰ τὸ «-α» θέτουμε τὸ «ζῆν». «Εὐ-ζῆν», αὐτὴ εἶναι ἡ «Εὔα» ποὺ ἀναπολοῦμε καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναδημιουργήσουμε.

Ἀντιστρέφουμε τὰ δεδομένα καὶ δίνουμε ἔργο καὶ εὐχὴ στὶς θηλυκὲς ὀντότητες γιὰ τὸ καλό, γιὰ τὸ ἀγαθό, γιὰ τὸ «εὐ-ζῆν».

Οἱ Οὐρανοὶ εἰσχωροῦν σὲ νέες κατευθύνσεις καί, ἐντὸς τοῦ χοὸς καὶ ἐντὸς τῆς θρησκευτικῆς μυθολογίας, ἐκφράζονται μὲ τὴ γλώσσα τῆς Ἀλήθειας.

«Ὅλο τὸ Σύμπαν ὑποτάσσεται στὰ μελλούμενα». Ἡ Ἕβδομη Ἀναγγελία ἤδη ἀποφασίστηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ