07.13 | Επίλογος: Ουράνια Σφραγίδα – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

13. Ἐπίλογος: Οὐράνια Σφραγίδα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΒΔΟΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

A- A A+

Εὐλογοῦμε Εκεινον ποὺ ποίησε τὸ αἷμα Του Αγάπη καὶ τὴν ἀγάπη Αρετή.

Ἐμεῖς, οἱ Σύντροφοι τῶν γήινών σας ἐπιπέδων, ἐπισπεύδουμε τὸν ἀγώνα μας, γιατὶ στὸν πλανήτη σας εἰσέρχεται ὁ Αἰώνας τῆς Κρίσης καὶ τῆς Ἀποκάλυψης.

Αὐτὴ ἡ τάση φορᾶς ποὺ εἰσῆλθε στὰ ἔσχατα σημεῖα τῆς Γῆς ἔχει ἕνα τελετουργικὸ στοιχεῖο. Εἶναι τὸ στοιχεῖο τῆς ἀνάκαμψης ποὺ ὁδεύει σὲ πορεία τελετουργικῆς εἰκόνας καὶ τελετουργικῆς κάθαρσης.

Σᾶς ὁρίζουμε σημεῖα ἐκ τῶν ὁρισμῶν Του. Εἶναι ἐλάχιστοι οἱ λαμβάνοντες αὐτὰ «ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀληθείας». Σᾶς προορίζουμε ὡς χτίστες καὶ οἰκοδόμους στὶς πόλεις τοῦ μέλλοντος, στὶς ὁποῖες θὰ εἴμαστε, ὡς ὑπηρέτες Του, οἱ μηχανικοί, οἱ ἀρχιτέκτονες καὶ οἱ ἐργολάβοι.

Ὑποταχθεῖτε ἐνώπιον τῆς διαχρονικῆς ἀρχῆς τῆς Εὐσεβοῦς Βούλησης διότι, ἀφοῦ ὑποταχθεῖτε μὲ ὑφάλια κάμψη τοῦ σθένους σας, χάρη στὴν ἀνάκαμψή σας θὰ βρεθεῖτε ἐντὸς ἐκπλήξεων ποὺ θὰ σᾶς καθηλώσουν – μὲ τὴν κυριολεξία τοῦ ρήματος «καθηλώνω». Αὐτὸ τὸ ρῆμα τῆς καθήλωσης ἔχει οὐσία, γιατὶ ἐμπεριέχει σοφία – καὶ ἀπὸ τὴ σοφία ποιήθηκε ἡ γλώσσα τῆς φυλῆς σας. Ἡ γλώσσα τῆς φυλῆς σας, ὄχι ὅπως μεταγλωττίστηκε ἀπὸ τοὺς Νεοέλληνες, ἀρνητὲς τοῦ κάλλους τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου, μὰ ὅπως ὑπῆρξε ἐν τῇ ἀσφαλείᾳ τῆς πρόθεσης νὰ ποιηθεῖ, ἔχει στοιχεῖα σοφίας καὶ ἐν σοφίᾳ πορεύθηκε καὶ καθοδήγησε ὅλα τὰ ἔθνη τῆς Γῆς.

Αὐτὴ ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ διάλεκτος τῶν φιλοσόφων καὶ τῶν ποιητῶν μᾶς ἐκφράζει καὶ «ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς οὐσίας της» προσπαθοῦμε νὰ σᾶς μετα-φέρουμε μὲ μέσα ἀλήθειας καὶ ἐλπίδας, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι τὰ σχηματικὰ ὀχήματά μας εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἐλπίδα. Αὐτὲς οἱ ἀξίες ἔχουν οὐσιαστικὰ ἀπολέσει τὶς μνῆμες τους καὶ περιφέρονται ἀνὰ τὸν πλανήτη σας ἀνέστιες, χωρὶς σκοπό, χωρὶς προορισμὸ ἢ ἐπιστροφή. Αὐτὲς τὶς ἀξίες ἐπαναφέρουμε στὴ ζώσα οὐσία, γιατὶ προσομοιάζουν μὲ ζώσα οὐσία «ἐν καταστάσει σήψης». Αὐτὴ ἡ μεγάλη πορεία τῶν ἀξιῶν εἶναι ἕνα ἀσύλληπτο φυσικὸ γεγονὸς Αλήθειας, εἶναι ἡ πορεία τοῦ προορισμοῦ καὶ ὄχι τοῦ χάους, εἶναι ἡ πορεία στὸν χῶρο τοῦ χρόνου, ἡ χωροχρονικὴ πορεία τῆς ἀναμενόμενης ἔκβασης. Ἐκεῖ κατευθύνουμε τὶς ἀξίες τῆς φυλῆς τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κάλλους, τοῦ κάλλους τοῦ Σωκράτη, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Πλούταρχου καὶ τῶν «ἀλανθάστως πιστευόντων» Πυθαγόρα καὶ Θαλῆ, τῶν φιλοσόφων τῆς πορευτικῆς σοφίας ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἀκρίβεια στοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ στὴν ἔκφραση. Ἡ σοφία κοσμεῖται ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐπιθέτου, γιατὶ δὲν νοεῖται σὲ κατάσταση στασιμότητας, ἀφοῦ ρέει καὶ πορεύεται καὶ στὸν ἀγώνα τῆς πορείας καταξιώνεται μὲ τὰ μετάλλια τοῦ οὐράνιου κάλλους.

Νοῆστε, ἐπιτέλους, ὅτι τὸ οὐράνιο κάλλος εἶναι ἡ συνεύρεση μὲ τὸ αἰώνιο κάλλος. Τὰ δύο σημεῖα κάλλους, δηλαδὴ τὸ οὐράνιο καὶ τὸ αἰώνιο, συνθέτουν ρήματα καὶ σχήματα ἐλεύθερης καὶ ἀέναης ροῆς βουλήσεων ἀτόμων, ἀτομικοτήτων καὶ οὐράνιων ὀντοτήτων. Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα πορεύονται στοὺς αἰῶνες καὶ συμπράττουν σὲ ἀδιαπραγμάτευτες συμφωνίες, σὲ ὅλα τὰ εἴδη ἀδιαπραγμάτευτης Βούλησης. Εἶναι αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ τείνουν σὲ ὅλα τὰ μήκη κύματος ἔκκλησης καὶ συγκλίνουν σὲ ἕναν ὁρισμένο κανόνα-ἀπόφαση, τὸν κανόνα τῆς οὐσιαστικῆς ἰσορροπίας ἁπάντων στὰ κελεύσματα τῆς συμπαντικῆς ζωῆς.

Ἔχουμε «προσγειωθεῖ» στὸν χῶρο σας. Αὐτὸν τὸν χῶρο τὸν ἀποκαλοῦμε φυλὴ –ὄχι Ἔθνος– γιατὶ τὸ ἔθνος καὶ τὸ κράτος σας δὲν μᾶς ἐκφράζουν ἰδιαίτερα, καθὼς εἶναι στοιχεῖα ἀρνητικὰ στὰ μοριακὰ στοιχεῖα τοῦ Σύμπαντος.

«Προσγειωθήκαμε» ἰδιαίτερα γιὰ τὴ φυλή σας. Αὐτὴ ἡ φυλὴ τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς σοφίας ἔλαβε τιμὲς ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦ σύμπαντος καὶ εὐλογίες ἀπὸ τὸν Οὐρανό. Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς φυλῆς τῶν προγόνων σας ὑποκλιθεῖτε καὶ νοερὰ προσευχηθεῖτε, γιατὶ τὴν ἔχετε ἐκτοπίσει, τὴν ἐκδιώξατε πέρα ἀπὸ τὰ σύνορά σας, ἀφοῦ ἔχετε ἀπολέσει τὰ πιστεύω αὐτῆς τῆς φυλῆς ποὺ ἔλαβε σφραγίδα οὐράνια.

Αὐτὸν τὸν ἐπίλογο –κεφάλαιο– τὸν ἀφιερώνουμε στὴ μὴ ὑπάρχουσα φυλὴ τῶν Ἑλλήνων τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς σοφίας.

Ἡ φυλή σας κατέκτησε ἀστέρια καί, ἐνῶ τὰ ἀστέρια τὴ φιλοξενοῦν, ἐσεῖς καταθέσατε Αγωγη Εξώσης ἐναντίον της – ἐνῶ ὁ Οὐρανὸς τὴ διεκδικεῖ, ἐσεῖς ποιεῖτε τὴ σοφία διαδικασία ἀνούσιων γεγονότων συμφέροντος, γιατὶ τὰ «σὺν» καὶ τὰ «φέρω» ἔχουν ὁριοθετήσει τὸν ζωικό σας φορέα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν καταστήσουν φορέα πτωμάτων.

Ἂς κλείσει λοιπὸν καὶ τὸ βιβλίο αὐτό, ἡ Ἕβδομη Ἀναγγελία, μὲ τὴν κραυγὴ τῶν Ἀρχαίων Προγόνων σας «ὅτι τὰ πάντα ἐποίησαν καὶ οὐδὲν παραλάβατε ἐξ αὐτῶν» καὶ ὅτι ἀπορρίψατε τὰ ρήματα καὶ τὰ ποιήματά τους στὸ ἀδηφάγο Θηρίο τῆς ὕλης – γιατὶ ἡ ὕλη, κατὰ τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ θείου Ἰωάννη, εἶναι ἕνα μέγιστο Θηρίο ποὺ ἐγκυμονεῖ πολλαπλάσια θηρία, μὲ ἀπογόνους τὸ φρικιαστικὸ τέρας: τὴ Λερναία Ὕδρα. Αὐτὸ τὸ τέρας ἔλαβε ἥττα ἐκ τῶν χειρῶν τῆς Ἀρετῆς. Ἕνα τέρας ποὺ ἔσπειρε τὸν θάνατο νικήθηκε ἀπὸ ἕνα κίνημα ἀγάπης ποὺ ἐξακόντισε ἡ Ἀρετὴ μέσω τοῦ ἀτόμου ποὺ δὲν ἐπιλέχθηκε, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἴδιο ἐπέλεξε –μὲ τὴ μέθοδο τῆς Ἀγαθῆς Ἀνδρείας, τῆς συνειδητῆς ἐπιλογῆς καὶ τῆς ἐλεύθερης βούλησης– τὸν Νοῦ, ὁ ὁποῖος μέσω τοῦ ἀτόμου ἔσπειρε ἀκόντια στὸ σκότος καὶ στὴ δεισιδαιμονία τοῦ κακοῦ.

Ἐσεῖς θὰ ἐλευθερώσετε τὴ φυλή σας. Ἐσεῖς θὰ τὴν ἀναγάγετε, θὰ τὴν προωθήσετε σὲ στάδια-σταθμοὺς ἐμπειρικοῦ καὶ αἰώνιου διαχρονικοῦ κάλλους. Ἐσεῖς θὰ προωθήσετε τὸ Ηθος, γιατὶ τὸ ἦθος ἔχει καταστεῖ Ανάγκη μας. Γιὰ αὐτὸ τὸ ἦθος χτυπήσαμε τοὺς κώδωνες τοῦ κινδύνου γιὰ τὴ φυλή σας.

Ἐνῶ ὁ Σωκράτης ἀνάγεται, ἐσεῖς, οἱ ἐλεύθεροι Ἕλληνες, προσβάλλετε διὰ τῶν πράξεών σας καὶ ἰδιαίτερα τῶν σκέψεών σας τὴ μνήμη του, γιατὶ ἀπὸ τὶς σκέψεις σας πηγάζουν οἱ πράξεις σας, τὸ ἦθος τῆς φυλῆς σας – ὄχι τοῦ Ἔθνους σας, τὸ ὁποῖο, ἐπαναλαμβάνουμε, βαστάζεται ἀπὸ ὑλικὲς βακτηρίες, ἀλλὰ τῆς φυλῆς σας, ποὺ ἔγραψε ἱστορίες συγκλονισμοῦ στὰ ἠθικὰ διαχρονικὰ πεδία.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ