08.09 | Εν τω Φωτί Του Οψόμεθα Φως (28ος αιώνας) – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

9. Ἐν τῷ Φωτί Του Ὀψόμεθα Φῶς (28ος αἰώνας)

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

A- A A+

Κατέρχεται ἡ τελετουργία τοῦ φωτὸς καὶ ἀναμένεται ἡ στιγμὴ τῆς Καθολικης ἑορτῆς.

Τὰ ὄντα, γενικά, θὰ ἀναπνεύσουν στὸν χρόνο τῆς δουλικῆς φθορᾶς. Ὁ Κύριος ἐλαύνει καὶ ἀπὸ τὴν Ἔλευσή Του θὰ ἀποκαλυφθοῦν οἱ ὁριστικοὶ σκοποὶ μέσω τῶν ὄντων.

Ἡ παρουσία τοῦ φωτὸς θὰ χαρακτηρίσει τὶς ἀρετὲς καὶ θὰ καθιερώσει ὡς ὕψιστες ἀνάμεσα σὲ αὐτὲς τὴν Αγάπη καὶ τὴν Αλληλεγγύη, ὡς ἔκφραση τοῦ σκοποῦ.

Γρηγορεῖτε. Ἀπεκδυθεῖτε τὰ «ἐγώ» σας καὶ ἐνδυθεῖτε μὲ τὸ ἀγαθὸ Πνεῦμα ποὺ κατέρχεται ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καὶ κατευθύνεται πρὸς τὰ ὄντα τοῦ πλανήτη σας.

Ἀναλογιστεῖτε ὅτι ὁ καιρὸς ἄφησε πίσω του τὰ ἀπώτερα παρελθόντα καὶ ὁδεύει στὸ Παρον τῆς ἀγαθῆς συγκυρίας.

Πλῆθος ἔννομων ἀγαθῶν θὰ σᾶς ἀναβαθμίσουν ὁμαδικὰ ἢ ἀτομικὰ καὶ οἱ ἀναβαθμίσεις αὐτὲς θὰ ἀντλήσουν ὕδωρ ἐκ τοῦ ὕδατος τοῦ Πνεύματος καὶ τοῦ Φωτός.

Ἐλεηθεῖτε ἀπὸ ἀγάπη ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Συντρόφους σας, ποὺ σᾶς προσκομίζουμε τὸ Ἔλεος καὶ τὴν Ἀγάπη τοῦ Ὑψίστου καὶ τοὺς Καρποὺς τοῦ Δημιουργικοῦ Ὄντος.

Προσέξτε, ὅμως, γιατὶ, ἐνῶ ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ σᾶς συνδέσουμε μὲ ὅλα τὰ σοφὰ κανάλια τοῦ Οὐρανοῦ, ἐσεῖς ἐξακολουθεῖτε νὰ ἀποδίδετε πρωταρχικὴ σημασία στὶς ἀπολαβὲς τῆς ὕλης καὶ ἀγνοεῖτε τοὺς πνευματικοὺς ἀγωγοὺς μὲ τοὺς ὁποίους σᾶς ἐφοδιάζουμε, καθώς, ἐπίσης, ἀγνοεῖτε ὅλο τὸ πνευματικὸ βάρος αὐτῆς τῆς μεγαλειώδους προσπάθειας.

Ὅταν τὸ Ογδοο Βιβλίο μελετηθεῖ μὲ «ἀνοιχτοὺς ὀφθαλμούς», ἡ γνώση θὰ λάβει χρίσμα εὐλογημένης στιγμῆς καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἀναγνώστη-μελετητῆ, ὁδηγούμενοι πάντα ἀπὸ τὴν πίστη του, θὰ Αποτρέψουν Οριστικα το Σκοτάδι τῆς ἄγνοιας.

Ἀφεθεῖτε, λοιπόν, στὸν Ὑπέρτατο Νόμο καὶ θὰ λάβετε τὴν εὔρυθμη πνευματικὴ λειτουργία ποὺ θὰ σᾶς ἀναβαθμίσει στὸν ὑλικὸ σας χῶρο καὶ συγχρόνως θὰ σᾶς Καθορίσει στὸν ἄφθαρτο χῶρο τῶν οὐράνιων, λειτουργικῶν διαδικασιῶν.

Οἱ ἀξίες ποὺ θὰ λάβετε, θὰ γνωρίσετε καὶ μὲ τὶς ὁποῖες θὰ συνυπάρξετε θὰ σᾶς ἀποκαλύψουν καὶ τὴν ἄλλη ὄψη τους, ὄχι τὴ γνωστὴ καὶ ὁρατή, ἀλλὰ τὴν ἄγνωστη προέκταση τῆς πνευματικῆς τους πτυχῆς.

Ἀναγγέλουμε τὴν Κάθοδο τῶν Ἀγγέλων καὶ τὴν ἄμεση ἐπαφὴ τῶν Ὑπερδυνάμεων τοῦ Σύμ- παντος μὲ ἐσᾶς καὶ σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ αὐτὴ θὰ ἐπέλθει ὁ μεγάλος κλονισμὸς τῆς ἀνθρώπινης «κατοικίας».

Ἀναγγέλουμε τὴν ἐπαφὴ μέσω τοῦ Παγκόσμιου Πνεύματος, μέσω τῆς Διάχυσης τοῦ φωτὸς καί, κατὰ συνέπεια, τὴν ἀναβάθμισή σας μὲ φῶς καὶ ἀγάπη.

Ἀκολουθῆστε μας ὅσοι ἔχετε τὴν εὐθύνη τῆς Ἀγάπης καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν εὐθύνη τῶν ὄντων.

Ὁ δρόμος ἀκολουθεῖται ἁπλὰ καὶ εὔκολα μὲ τὴ συμπροσπάθεια, τὴ συμπόρευση καὶ τὴν ἀγαθὴ συνεργασία, ποὺ εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν τύχη τῶν ὄντων.

Ἀναγγέλλουμε μὲ πεποίθηση, δέος καὶ παρρησία τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐσᾶς, τὰ πλάσματά Του.

Ἀναγγέλλουμε τὴν οὐσιαστικὴ μετουσίωσή σας.

Ἀναγγέλλουμε τὴν ὁριστικὴ ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ εἰρήνη, ἀναγγέλλουμε τὸν Λόγο.

Ντύστε τὸ πνεῦμα σας μὲ τὸν Ἥλιο, εἶναι εὔκολο, μὲ ἕνα κάλεσμα εἰσέρχεται καὶ σᾶς κυριεύει.

Ντύστε τὰ μάτια σας μὲ τὸν Οὐρανό, εἶναι εὔκολο, μιὰ ἁπλὴ ἐπίκληση καὶ ὁ Οὐρανὸς κατέρχεται καὶ εἰσέρχεται στὴν ἀλήθεια τῶν ὀφθαλμῶν σας καὶ κατακυριεύει τὸ Ειναι σας. Ἡ ἀλήθεια ποὺ θὰ σᾶς ἀποκαλυφθεῖ θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὸ θαῦμα. Οἱ ὀφθαλμοί σας θὰ διαβλέπουν τὸ Απλετο, Λευκο Φως, ποὺ θὰ εἰσέρχεται στὸ Γαλαζιο τῆς Δημιουργίας.

Ὁ Κύριος μεθ’ ὑμῶν.

Εὐλογοῦνται ὅλοι ὅσοι βιώνουν τὸν πόνο, γιατὶ μέσω τοῦ πόνου θὰ γνωρίσουν τὸν Κύριο. Ὁ πόνος ἐμπεριέχει ἀπεριόριστα σημάδια ζωῆς. Ὁ πόνος εἶναι ἡ ζωή, γιατὶ ἡ ζωὴ ποιεῖται μέσα ἀπὸ τὸν πόνο καὶ ἀπὸ τὸν πόνο παίρνει διδάγματα ποίησης καὶ Ἀγάπης καὶ ὁδηγεῖται σὲ ἔργο Ἀλήθειας. Ὅ,τι ἔρχεται μέσα ἀπὸ τὸν πόνο ἔχει τὴν εὐλογία τῆς λυτρωτικῆς κάθαρσης. Εὐλογοῦμε τὸν πόνο.

Ὁ πόνος ποὺ βιώνετε αὐτὴν τὴ στιγμή, αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα (πρόκειται γιὰ τὴν Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν), εὐλογεῖται καὶ δίνει ἄφεση καὶ φῶς.

Σεβαστεῖτε τὸν Κύριο ποὺ κατέρχεται σὲ ἐσᾶς μὲ μορφὴ πόνου καὶ μορφὴ Σωτήρα.

Ἔχετε πίστη στὴν Ἀγάπη, ἔχετε πίστη στὴ Σοφία.

Ἡ Ἀγάπη σᾶς φωτίζει, ὅταν ἀπουσιάζει ὁ ἥλιος.

Μὴν ἀπαιτεῖτε νὰ λάβετε ἀπὸ τὴν Ἀγάπη. Δῶστε τὸ φῶς τῆς ψυχῆς σας γιὰ χάρη της.

Δῶστε τὴν ἀγάπη καὶ τὰ γεγονότα ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν θὰ σᾶς ἀναγάγουν στὸ φῶς της.

Ἐνθυμούμενοι τὴν Ανάσταση Εκείνου, μεριμνῆστε καὶ γιὰ τὴ δική σας ἀνάσταση, μιμούμενοι τὸν Κύριο.

Ἀκούγονται οἱ Οὐρανοὶ σὲ ὅλα τὰ σύμπαντα ἀπὸ τὴ διάχυση τῆς οὐράνιας μελωδίας. Αὐτὴν τὴ στιγμή, τὴν ὥρα τὴν καθορισμένη τῆς Ἀνάστασής Του, ἕνα χρυσόχροο κύμα Ἀγγελικῆς πορείας εἰσέρχεται στὰ γήινα καὶ εὐλογεῖ τὴ ζωή. Ἐνῶ, ταυτόχρονα, ἡ Γῆ ἐκτείνεται στοὺς Οὐρανοὺς γιὰ νὰ δεχτεῖ τὸ ὄνειρο τῆς κατάκτησης τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἕνα ρῆμα οὐσίας καὶ ζωῆς συμπράττει στὰ ἐπίπεδα τοῦ Σύμπαντος δομικὰ μὲ τοὺς Ἀγγέλους στὴν ἀναδημιουργία του. Τὸ ρῆμα ἐκ τῶν «ἀνὰ» καὶ «ἵσταμαι», τὸ «ἀνίσταμαι», συνέδεσε τὴν πορεία του μὲ τὴν πορεία σας μὲ ἕναν μόνο συνδετικὸ κρίκο αἰώνιας ροῆς: Τον Ιησου Της Αγάπης. Λάβετε τὰ μηνύματα αὐτὰ τῆς Ἀνάστασης.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ σᾶς ποῦμε ὅτι αὐτὴ ἡ «φοβερὴ» καὶ συγκλονιστικὴ στιγμὴ ἐδῶ καὶ 2.000 χρόνια δονεῖ καὶ δομεῖ κάθε φορὰ τὸ Σύμπαν, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀνάγονται τὰ κατώτερα πεδία τοῦ Σύμπαντος ἀπὸ τὸ Φῶς τῆς Ἀνάστασης.

Ἡ συμπαντικὴ διάθεση, διάχυτη στὰ κύτταρά του, τὰ ἐμπλουτίζει μὲ ἐμπειρίες ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τοῦ Γολγοθᾶ, τοῦ θανάτου καὶ τῆς ζωῆς ἐν τάφῳ, ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴν Ἀνάστασή Του. Ἡμέρα Ἀνάστασης τοῦ Ἰησοῦ τῆς Ἀγάπης στὰ 1998 καὶ προπαρασκευὴ τῆς μεγάλης πορείας πρὸς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ τῆς μεγάλης Καθόδου τῶν Ἀγγέλων στὴ Γῆ.

Στὴ διάρκεια τοῦ 28ου αἰώνα καμία μὰ καμία φθορὰ δὲν θὰ ἐκφράζεται στὸν πλανήτη σας. Ὁ Νους ὑγιὴς εἰσχωρεῖ σὲ οὐσίες διαυγοῦς πορείας, ποὺ θὰ ἔχουν ὡς ὁρόσημο τὸν οὐράνιο λευκόχρυσο Πυρήνα. Ἡ ἐνσωμάτωση τῶν ὀντοτήτων θὰ εἶναι ἁπλὴ σὰν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ Θεὸ τῆς Ἀγάπης. Ὅλα τὰ σύμπαντα ἐντὸς τοῦ 28ου αἰώνα, εὐλογημένα πλέον ἀπὸ τὸ χέρι τῆς ἀτελεύτητης Σοφίας τοῦ Δημιουργοῦ, σύρουν ἐντὸς τῶν φωτεινῶν τους ἁρμάτων τοὺς γήινους συντρόφους καὶ ὅλοι οἱ ἀκούσαντες τὸν Λόγο καὶ ὅλοι οἱ πιστεύσαντες στὸν Λόγο ἔχουν ἤδη λάβει συμπαντικὰ κύτταρα καὶ θέση στὰ οὐράνια.

Ἕνα ἔχουμε νὰ σᾶς ποῦμε: ὅλα ἔχουν τὸν Λόγο τους καὶ ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ λόγου ὁ Θεὸς θὰ θέσει τὴ δική Του Σφραγίδα, τὴ δική Του Βούληση.

Αὐτὸ ποὺ προέχει εἶναι ἡ δική σας ψυχικὴ ὑγεία. Γιὰ τὴν ὑγεία αὐτὴ πρέπει νὰ ἐνδιαφερθεῖτε. Εἶναι καιρὸς πλέον νὰ γίνετε ἐρευνητὲς γιὰ νὰ γνωρίσετε τὸ Πνεῦμα τὸ ἀθάνατο ποὺ ἀναζήτησε ἐπισφαλὲς κατάλυμα σὲ ὑλικὸ οἴκημα, εἶναι καιρὸς αὐτὸ τὸ κατάλυμα νὰ τὸ μετατρέψετε σὲ «Οἶκο Κυρίου».

Μέσα στὸν 28ο αἰώνα, ὅταν πλέον ὁ Νους θὰ ἐνσωματωθεῖ μὲ τὸ τελειότερο γήινο ἔνδυμα, δηλαδὴ τὸ ἄυλο σῶμα, οἱ ὀντότητες θὰ ἀπολαμβάνουν τὸ Ἄκτιστο Φῶς καὶ θὰ βιώνουν τὴ φωτεινότερη γήινη ἱστορικὴ πορεία τοῦ πλανήτη σας. Στὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς πορείας ἀπολαβῆς θὰ λάβει χώρα ἕνα σημαντικὸ καὶ πρωτόγνωρο γεγονὸς ποὺ θὰ συνίσταται στὴν ἑξῆς συμπαντικὴ διαδικασία: Θὰ γίνει ὁρατὴ ἀπὸ τὶς φωτεινὲς γήινες ὑπάρξεις μία μοναδικὴ στὴ φυσικὴ ἐπιστήμη Ηλεκτρομαγνητικη Ελξη μεταξὺ τῶν ὀντοτήτων τῆς Γῆς καὶ τῶν Ηλεκτρομαγνητικων Πεδίων τοῦ Οὐρανοῦ. Ἰσχυρότατα ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία θὰ ρυθμίζουν τὴ φορὰ καὶ τὴν ἔνταση αὐτῆς τῆς ἀπίστευτης Ελξης καὶ ἰσχυρὰ πεδία φωτός, ρυθμιζόμενα ἀπὸ τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ οὐράνια πεδία ἕλξης, θὰ ὑφαρπάζουν τὶς γήινες ὑπάρξεις ποὺ καταξιώθηκαν χάρη στὴ σοφία τοῦ νοῦ καὶ τῆς γνώσης. Βέβαια, ὅλα αὐτὰ θὰ σᾶς φαίνονται ἀκατανόητα. Ὅμως αὐτὸ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἄλλωστε αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ἔχει καταχωρηθεῖ ἤδη στὶς Γραφὲς ἐδῶ καὶ 2.000 χρόνια καὶ ἐμεῖς ἁπλῶς σᾶς τὴν ὑπενθυμίζουμε. Γι’ αὐτὸ σταθεῖτε γιὰ λίγο σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο τοῦ χρόνου καὶ προσπαθῆστε νὰ ὁραματιστεῖτε τὸ ὄχι καὶ τόσο μακρινὸ ἐκεῖνο αὔριο στὸ ὁποῖο ἐσεῖς θὰ εἶστε παρόντες, εἴτε ἐνσωματωμένοι καὶ πάλι σὲ ἕναν βιοτικὸ κύκλο εἴτε σὲ κάποιο ἄλλο συνειδησιακὸ ἐπίπεδο.

Ἕνα φαινόμενο ἄπειρου ὀνείρου θὰ εἰσχωρήσει στὰ ἐπίπεδα τοῦ πλανήτη σας ἀπὸ ἀνώτερα σύμπαντα, ἥλιους καὶ γαλαξίες καὶ ὁ «θνητὸς» θὰ ἐντοπίσει πλέον μὲ Δεος τὸ κάλλος τῆς Θείας Ουσίας στὰ γήινα στοιχεῖα ζωῆς.

Ὁ Νοῦς θὰ εἰσχωρήσει στὰ ἀπέραντα καὶ ἀπέριττα οὐράνια βασίλεια, ἐκεῖ ὅπου θὰ ρέει ἡ Αέναη, Δημιουργική, Απρόσωπη Και Αχρονη Ουσία Φωτός. Ἔντονοι κραδασμοὶ ἐκ τοῦ Λόγου θὰ δονοῦν τὸν πλανήτη σας μὲ δονήσεις μουσικοηχητικὲς καὶ ὁρατὲς ἀπὸ τὰ βλέμματα τῆς μητέρας Γῆς. Παράλληλα, ὁ Θεόςατέρας, ἀπρόσωπος, ἀήττητος, ἄχρονος, ἀδημιούργητος, θὰ ἁπλώνει τὰ φωτεινά Του κύτταρα καὶ θὰ τὰ διαχέει μὲ λαχτάρα ἀγάπης γιὰ ἐσᾶς. Ἕνα κύμα οὐράνιας αὔρας ὑπὸ μορφὴ φωτεινοῦ, καλοκαιριάτικου ἀνέμου θὰ ἀναταράσσει τὰ κατώτατα καὶ τὰ κατώτερα ἐπίπεδα, δηλαδὴ ἕνα κύμα θεϊκῆς αὔρας θὰ ἐναγκαλιστεῖ μὲ τὴν καρδιὰ τοῦ πλανήτη σας γιὰ τὴν ἀγάπη ὅλων τῶν φυλῶν τῆς Γῆς, γιὰ τὴν ἰσότητα καὶ τὴ δικαιοσύνη.

Οἱ ἄναρχες δυνάμεις καὶ οἱ ἀόρατες, οὐσιαστικὲς διαχύσεις θὰ καταστοῦν ὁρατὲς ὑπὸ μορφὴ φωτεινῆς ἀγάπης ἀπὸ ὅλους ὅσοι θὰ συναντηθοῦν μέσα στὸν 28ο αἰώνα, ἀφοῦ ἀναγνωριστοῦν ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ.

Ὁ σταυρικὸς Θάνατος θὰ λάβει Τέλος. Ἕνα εἶδος συνέχισης τῆς ζωῆς θὰ εἶναι ἡ Συνειδητη Φυγη στὰ ἐπίπεδα τοῦ Οὐρανοῦ. Ἕνα σύστημα Ανάληψης ἔχει ἤδη προγραμματιστεῖ.

Ἡ γνωστὴ σὲ ἐσᾶς ὕλη δὲν εἶναι σίγουρα ὅ,τι καλύτερο ὑπάρχει. Ἡ ἄγνωστη ὅμως σὲ ἐσᾶς φωτεινὴ ὕλη θὰ ἀποβεῖ τὸ ὡραιότερο ὄνειρο ζωῆς. Ἕνα εἶδος χρυσῆς αὔρας, Χρυσου Εναέριου Ενδύματος, «καινὴ ὕλη», θὰ καθορίσει τὰ πάντα, δηλαδὴ ὅσα ἀφοροῦν τὴν ἀνθρώπινη ὀντότητα. Αὐτὸ τὸ ἔνδυμα τῆς ἄριστης χρυσῆς ὕλης, τῆς ἄυλης καὶ συνάμα ὁρατῆς, Εσεις ποὺ θὰ τὸ Ενδυθειτε θὰ τὸ μεταφέρετε στὸ Σύμπαν τῆς Ὑπερ-ουσίας, γιατὶ ἐκεῖ θὰ τοποθετηθεῖ. Τὸ ἔνδυμα αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ καθολικό, τὸ ὁριστικὸ καὶ ἀπόλυτα προσδιοριστικό. Ὁ χρόνος ἐντὸς τοῦ 28ου αἰώνα θὰ ἔχει χτίσει τοὺς διαστημικούς του σταθμούς. Στὰ τέλη αὐτοῦ τοῦ αἰώνα, τὰ ἄνθη τῆς ἀγάπης θὰ κυοφορήσουν Ἀγγέλους καί, ἐνῶ οἱ σπόροι θὰ ἐμφυτευτοῦν στὴ μητέρα Γῆ, οἱ καρποὶ θὰ δέσουν καὶ θὰ ὡριμάσουν στὸ δια-μέρισμα τοῦ Δημιουργοῦ, ἐκεῖ ὅπου εἰσβάλλουν οἱ Αγιοι τῶν Αγίων.

Τὸ ἄκτιστο διαμέρισμα τοῦ Δημιουργοῦ, τοῦ Οντος ποὺ ἄρχει καὶ φωτοβολεῖ καὶ ἐκπέμπει οὐράνιους ἤχους καὶ φωτοβολεῖται ἀέναα ἀπὸ ἑκατομμύρια ἥλιους καὶ ὑμνεῖται ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους, Επιμένει νὰ σᾶς Προσφέρει τὰ Κλειδιά του, τὰ κλειδιὰ τῆς ἀρχικῆς καὶ ὁριστικῆς σας κατοικίας, ἐπιμένει νὰ σᾶς προσφέρει αὐτὰ τὰ κλειδιὰ ποὺ σκόπιμα ἢ ὄχι σᾶς στέρησαν οἱ ἑκάστοτε φαρισαῖοι αὐτῆς τῆς Γῆς.

Αὐτὰ τὰ κλειδιὰ σᾶς περιμένουν ἀφύλακτα κατὰ τὴν ἔξοδό σας ἀπὸ τὴ γήινη περιπλάνηση. Εἶναι ἀνάγκη ὅμως νὰ τὰ ἐντοπίσετε, νὰ ἐντοπίσετε τὴ θέση τους, γιατὶ τότε μόνο θὰ γίνουν δικά σας. Εἶναι τὰ κλειδιὰ τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς σοφίας καὶ ἔχουν σχῆμα ἀσφάλειας καὶ ἀκρίβειας. Ἐμεῖς ἁπλὰ σᾶς προσφέρουμε τὴ δυνατότητα νὰ ἀντιληφθεῖτε ὅτι ἐργαζόμαστε γιὰ ἐσᾶς καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸν χῶρο σας σύμφωνα μὲ τὰ πρότυπα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν φιλοσόφων σας. Κεφαλη ὅλων μας ὁ Κύριος τῆς Αγάπης, ὁ Κύριος τοῦ Μαρτυρίου,Κύριος τῆς Λύτρωσης.

Γιὰ σένα, ἄνθρωπε,

ἔφτιαξα τοὺς οὐρανοὺς καὶ

τοὺς ἐπίλεκτους καὶ ἐπιλεγμένους

αἰθερικοὺς κόσμους,

γιὰ νὰ στεγάσεις τὰ ὄνειρά σου

μὲ φῶς,

ὅμοιο μ’ ἐκεῖνο τῆς αὔρας σου.

Στέγασε τὰ ὄνειρά σου

στοὺς κόσμους

ποὺ ἀκοῦνε τὴ μουσικὴ τῶν Ἀγγέλων,

ποὺ ἀκοῦνε τὶς συμπαντικὲς φωνές,

ποὺ ἀκοῦνε τὴ μελωδία τῆς ἀγάπης

καὶ συνεννοοῦνται μὲ τοὺς λευκοὺς

ἀνέμους.

Γιὰ σένα, ἄνθρωπε,

ἀναζήτησα τοὺς οὐράνιους ἀρχιτέκτονες,

αὐτοὺς ποὺ χτίζουν

λευκόχρυσο ὄνειρα.

Αὐτοὶ θὰ κτίσουν τὰ ὄνειρά σου

σὲ ἐπιλεγμένους χώρους

καὶ θὰ τὰ στολίσουν μὲ τὴν αὔρα σου

γιὰ νὰ ποτίζονται μὲ φῶς

κι εὐαισθησία.

Ξέρω τὴν αὔρα σου.

Εἶναι χρυσόλευκη καὶ λευκόχρυση.

Ἡ αὔρα σου σὲ πρόδωσε σὲ μένα

ἀφοῦ οἶδα

ὅ,τι δὲν οἶδες.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ