08.03 | Παγκόσμια Σύμβαση Αγάπης – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

3. Παγκόσμια Σύμβαση Ἀγάπης

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

A- A A+

Μὲ τὴν ὑπαγόρευση τῶν παρακάτω κειμένων καλύπτουμε ὅλα τὰ γεγονότα ποὺ πρόκειται νὰ συμβοῦν στὴν ἐρχόμενη χιλιετηρίδα, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεση ποὺ σᾶς εἴχαμε δώσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς συνεργασίας μας.

Μὲ τὰ κείμενα ποὺ σᾶς ὑπαγορεύσαμε κατὰ Θεία Προσταγὴ προαναγγέλλουμε τὴ δημιουργία τοῦ «ἄλλου ἀνθρώπου», ἑνὸς ἀνθρώπου δομημένου ἀπὸ ἀγαθὴ ὕλη. Μιὰ μείξη ἀπὸ ἀγαθὴ ὕλη μὲ φωτεινὸ πνεῦμα, ποὺ θὰ ὁδηγήσει σὲ μιὰ ἕνωση ἁρμονικῆς καὶ τέλειας συνύπαρξης, ὥστε ὁ ἀνανεωμένος ἄνθρωπος νὰ ἐνοικήσει τὸν πλανήτη μὲ διάθεση ἀπέραντης ἀγάπης, ἐκτίμησης καὶ διατήρησης τῆς ἁρμονίας καὶ τοῦ ρυθμοῦ τοῦ σύμπαντος κόσμου. Μιὰ ἀνάπλαση τῆς ψυχῆς, ἕνα νέο ἔνδυμα γιὰ αὐτήν, ποὺ θὰ τὴν ὑψώσει πνευματικὰ καὶ θὰ τὴν προσαρμόσει στὸ ὕψος τοῦ μεγαλείου τοῦ Θεοῦ.

Εὐχόμαστε καὶ ἐλπίζουμε τὰ μηνύματά μας, ποὺ εἶναι πάντοτε μηνύματα ἀγάπης, νὰ ἀφομοιωθοῦν ἀπὸ ἐσᾶς στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ὥστε νὰ ἐπέλθουν τὰ ποθούμενα καὶ ἐπιδιωκόμενα ἀπὸ ἐμᾶς ἀποτελέσματα γιὰ νὰ ἐπανέλθουν οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι –ποὺ κατὰ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τους ἔπαψαν νὰ εἶναι τὸ δημιούργημα ποὺ ὁραματίστηκε ὁ Δημιουργός τους– στὴν ἀρχική τους κατάσταση.

Εἴχαμε μιὰ μακρόχρονη συνεργασία καὶ ἡ ἐμπειρία τῆς συνεργασίας αὐτῆς ὑπῆρξε συγκλονιστική.

Ὁ Νέος, ὁ Ἀναγεννημένος Ἄνθρωπος θὰ εἶναι τέλειο, νοητικὰ ἀνεπτυγμένο δημιούργημα καὶ θὰ ἔχει τὴν ἰδιότητα καὶ τὴ μεγαλειώδη ἐμπειρία τῆς ἄμεσης ἐπαφῆς μὲ τὴ μεγαλειώδη ἄκτιστη φύση.

Ὁ Θεὸς θὰ ἀνεβάσει τὸν ἄνθρωπο στὰ ὕψιστα σημεῖα τῶν Οὐρανῶν καὶ θὰ τὸν καλύψει μὲ τὴν ἀπέραντη καὶ μεγαλειώδη Ἀγάπη Του καὶ τὴν ἀνεξάντλητη ἐπιείκειά Του.

Θὰ διαφοροποιηθοῦν οἱ ἀποστάσεις, θὰ διαφοροποιηθεῖ ἡ αἴσθηση τοῦ χωροχρόνου, θὰ ἀφυπνιστεῖτε, θὰ κατανοήσετε. Ὁ χρόνος ποὺ τώρα βιώνετε στὸν πλανήτη Γῆ πραγματώνοντας τοὺς βιοτικούς σας κύκλους εἶναι ὁ πλέον κατάλληλος γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐκκίνησής σας στὸν ἄλλο δρόμο, αὐτὸν τὸν δρόμο ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διασχίσει κανεὶς ὅταν λατρεύει τὴν ὕλη, ὅταν ζεῖ μέσα στὴν ὕλη.

Ὅταν περὶ τὰ τέλη τοῦ 21ου αἰώνα, ὅπως ἔχουμε προβλέψει, θὰ ἀποκαλυφθεῖ ἕνα νέο στοιχεῖο, μιὰ νέα κεραία σύλληψης ποὺ σήμερα ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸν καθαρὰ ὑλικὸ ἄνθρωπο, τότε θὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἔκταση τῆς Ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ ποὺ ἔχει σὰν προορισμὸ τὴ δημιουργία ἑνὸς δημιουργήματος ἐφάμιλλου τοῦ ἴδιου τοῦ Δημιουργοῦ Του.

Ἡ ἀλλαγὴ στὸν πλανήτη Γῆ, ἐπακολούθημα τῶν Θείων Σχεδίων, θὰ εἶναι ὑπερβατική, οὐσιαστική, ὁλοκληρωτική. Ὁ ἀναγεννημένος πλανήτης θὰ εἶναι ὑπὸ τὸ στοργικὸ βλέμμα τοῦ Δημιουργοῦ, ποὺ θὰ καθρεφτίζεται στὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς τῶν ὄντων.

Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι […]. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. (Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 21:3-5)442

Καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς […]. (Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 22:5)443

Ἀφῆστε ἐλεύθερη τὴ διάνοιά σας νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὸ φῶς. Νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι ὅλα θὰ γίνουν στὸν προσδιορισμένο χρόνο, ὅπως προβλέπονται στὰ βιβλία μας καὶ ὅπως ἔχουν προβλεφθεῖ στὶς Γραφές, ἀλλὰ κυρίως ὅπως ἔχουν προβλεφθεῖ ἀπὸ τὸ ἀλάνθαστο Θεϊκὸ Σχέδιο, ποὺ ἐργάζεται ὅμοια γιὰ ὅλους ὅσοι ἔχουν διάθεση νὰ ἀγαπήσουν καὶ νὰ κατανοήσουν σωστὰ τὴν ὕπαρξή τους, ἀφοῦ προηγουμένως ἀφυπνιστοῦν οἱ συνειδήσεις τους μὲ ἀφύπνιση φωτός.

Εὐλογημένη ἡ στιγμὴ αὐτῆς τῆς νύχτας ποὺ ξεκινοῦμε τὸ ὄγδοο βιβλίο, ἔργο τοῦ χειμώνα τοῦ 1998.

Ὅλα ὅσα γράφτηκαν καὶ θὰ γραφτοῦν μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο τῆς ὑπαγόρευσης διὰ τῆς τηλεπαθητικῆς ἐγγραφῆς εἶναι ἤδη εὐλογημένα ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ καὶ ἐμεῖς ἁπλῶς μεταφέρουμε στὸν πλανήτη σας ὁράματα πόλεων φωτὸς καὶ ποιήματα ἐκ τῶν Θείων ὁραμάτων, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ σᾶς δώσουμε σὲ λεπτομερειακὴ περιγραφὴ τὰ γεγονότα ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν στὴ συνέχεια σὲ σχέση μὲ τὸ πλανητικό σας γίγνεσθαι καὶ τὴν πορεία τῶν ὄντων σὲ ἀναφορὰ μὲ τὸ συμπαντικὸ καὶ ἱστορικὸ γίγνεσθαι καὶ τὸ ἀρχέγονο ρεῦμα ροῆς.

Ὁ Συμπαντικὸς Νοῦς, ποὺ ἐπενεργεῖ λειτουργικὰ στὸ Σύμπαν στὸ σύνολο τῶν λειτουργιῶν του, εἰσχωρεῖ στὴ Συμπαντικὴ Βούληση καὶ ἡ Βούληση «ἐν πληρότητι Νοὸς ἐκ τῆς Αἰωνίου Οὐσίας» κατέρχεται στὸν πλανήτη σας καὶ ρυθμίζει τὶς κινήσεις, τοὺς παλμοὺς καὶ τοὺς ρυθμικοὺς ἤχους τῆς καρδιᾶς σας, ἀλλὰ καὶ τῆς καρδιᾶς τοῦ πλανήτη.

Ἡ Γῆ θυμιάζεται, καθαγιάζεται, λούζεται μὲ τὸ οὐράνιο μύρο καί, ἐν καιρῷ, μέσα ἀπὸ τὴ γήινη πηγή, θὰ ἐκβληθεῖ νέα πνοὴ ζωῆς.

Ὁ Συμπαντικὸς Νοῦς ἤδη ἐκπέμπει Φῶς, σκέπτεται, συντάσσει καὶ ἐκθέτει ἀπόψεις, ἀξιολογεῖ καὶ ἀποθηκεύει μὲ ὄργανα ὕψιστης τελειότητας.

Ἀπὸ τὴν οὐράνια καὶ γήινη μυρωδικὴ πνοὴ θὰ συντεθεῖ ὁ Υμνος του Υψίστου.

Ἤδη ψάλλεται ὁ παρακλητικὸς τῆς Αγάπης, εὐλογεῖται διὰ τῆς δεξιᾶς χειρὸς τῶν Ἀγγέλων, παίρνει ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους Σφραγίδα Θεου καὶ εἰσακούεται ἀπὸ τὸν Απειρο Δημιουργο καὶ Ποιητη τῆς ὑπέρτατης Δημιουργίας καὶ ὑπέρτατης ποίησης.

Ἡ ὑπέρτατη ποίηση κατευθύνεται ἀπὸ Εκείνον καὶ ἐμεῖς τὴν ἐρευνοῦμε καί, κατὰ Θεία Ἐπιταγή, προαναγγέλλουμε τὰ μέλλοντα γενέσθαι, εὑρισκόμενοι ἤδη σὲ κατάσταση «μαγικῆς» ἔκστασης.

Οὐράνια σχήματα, οὐράνια Σημεια, οὐράνια στοιχεῖα, οὐράνιοι ὀφθαλμοὶ ἐκβάλλονται κοντὰ στοὺς ἔκπληκτους ὀφθαλμοὺς τοῦ γήινου πλανήτη.

Φορεῖς ἀγάπης συμπράττουν στὴ σύνταξη γήινων συμβολαίων καὶ ὑπογράφονται συμβάσεις εἰρήνης μεταξὺ Οὐρανοῦ καὶ Γῆς γιὰ τὴν τελικὴ κατάρτιση τῆς Παγκόσμιας Σύμβασης Αγάπης μεταξὺ τῶν λαῶν τοῦ πλανήτη σας.

Ταξιδέψαμε καὶ ταξιδεύουμε μαζὶ στὸν κόσμο τοῦ 2000 μ.Χ. καὶ ἔχουμε ἐνώπιόν μας τὸ Θεϊκὸ Οραμα. Βλέπουμε ἕναν πλανήτη γαλήνης, ἕναν πλανήτη νησὶ σὲ πέλαγος ἀγάπης. Αὐτὸ τὸ ὅραμα, αὐτὸν τὸν ὠκεανὸ ἀγάπης σᾶς τὸν προσφέρουμε γιὰ ἀνάγνωση καὶ ἀφομοίωση. Σὲ αὐτὸν τὸν ὠκεανὸ ἀγάπης ἂς πλεύσετε, ὦ εὐλογημένοι ἄνθρωποι, αὐτὸν τὸν ὠκεανὸ εὐχόμαστε νὰ ἀγκαλιάσετε ὅπως σᾶς προσφέρεται ὡς Ἀναγγελία, γιατὶ δι’ αὐτοῦ ὁμιλοῦν τὰ «Χείλη» τοῦ Δημιουργοῦ.

Ἤδη «βλέπουμε» τὸ νησὶ τοῦ γήινου πλανήτη νὰ εἰσβάλλει στὰ ἠχηρὰ κύματα τῆς Δημιουργίας, ὄχι ὡς αἴνιγμα ἢ ὡς εἰσβολὴ μὲ διάθεση κατακτητικῆς ἀνάγκης, ἀλλὰ ὡς εἰσβολὴ Ηχητικης Αγάπης.

Εἰσβάλλει ἡ Ἀγάπη στὸν ἀπελπισμένο γήινο πλανήτη σας, στὸν πλανήτη τῆς ἀπελπισμένης προσπάθειας καὶ τὸν κατακυριεύει. Τὸν ἕλκει καὶ ἕλκεται ἀπὸ αὐτὸ τὸ ταπεινὸ καὶ φωτεινὸ ποίημα, ποίημα ζωντανὸ καὶ πανέμορφο μέσα στὴν ἀπέραντη Δημιουργία, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ. Σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη φανερώνονται βιωματικὰ παρελθόντα, παρόντα καὶ μέλλοντα.

Ὁ πλανήτης σας εἶναι ἕνα σημεῖο, μιὰ νησίδα ὡραίας σύνθεσης ἀπὸ οὐράνιες καὶ γήινες οὐσίες. Φῶς ὁ Οὐρανός, ἀχτίδα ὁ πλανήτης σας καί, ἐν μέσῳ αὐτῶν, ἐν μέσῳ Οὐρανοῦ καὶ Γῆς, κατέρχεται ἡ κατακτητικὴ πορεία τῆς Ἀγάπης, μιᾶς ἀγάπης ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἔκφραση καὶ τὴν οὐσία κάθε ζωῆς. Ἡ ἀγάπη μόνο ὡς ἔκφραση μπορεῖ νὰ νοηθεῖ. Ὅταν λέμε ἔκφραση, ἐννοοῦμε τὴν ἔμπρακτη ἐκδήλωση τοῦ περιεχομένου της ἔναντι ὅλων τῶν πλασμάτων ποὺ σᾶς περιβάλλουν – ὅλων ἀνεξαιρέτως, χωρὶς διακρίσεις συγγένειας, φιλίας, ὁμοιογένειας κ.λπ.

Εὔκολη ἡ πορεία τῆς Ἀγάπης γιὰ τὸν Οὐρανό, δύσκολη καὶ δυσνόητη γιὰ ἐσᾶς ποὺ ἐννοεῖτε πάντοτε νὰ θυσιάζεστε στὴν ὕλη, νὰ λατρεύετε τὴν ὕλη, νὰ ἐξαρτᾶστε ἀπὸ τὴν ὕλη.

Ὡραία «βραχονησίδα» ἡ Γῆ, πολύπλευρη, πολύμορφη, πολὺ αἰώνια. Αὐτὴν τὴ βραχονησίδα καλεῖστε νὰ διαφυλάξετε ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῆς βάρβαρης ἀρνητικῆς δύναμης, ποὺ ἤδη σᾶς καταδυναστεύει.

Οἱ Ἄγγελοι ἀνιχνεύουν τὶς μοῖρες τῶν φυλῶν τῆς Γῆς, ἀνιχνεύουν τὴν πορεία τοῦ πλανήτη καὶ στοχεύουν στὴν Ἀλήθεια, ἐνῶ παράλληλα ἀκούγονται θρῆνοι ἀπὸ τὰ ἰσχυρὰ βιωματικά σας παρελθόντα, ποὺ ἔχουν ἐμπλακεῖ μὲ τὴ Δικαιοσύνη τῶν αἰώνων καὶ ὁμολογοῦν ἀναλλοίωτες πορεῖες, ἄνισες καὶ ἄκαρπες, ἀλλὰ καὶ πορεῖες ποὺ φωτίζονται ἀπὸ τὸ Φως Του.

Τὸ Φῶς Του κατέρχεται, σφραγίζει θάλασσες ἢ ὁρισμένη θάλασσα, οὐρανοὺς ἢ ὁρισμένο οὐρανό, νύχτες ἀστροφώτιστες ἢ σκοτεινές, πορεῖες χαμένες καὶ κομμένες ἢ καμένες ἢ πορεῖες ἀνάφλεξης, γνώσης καὶ ἀνάκαμψης.

Σφραγίζονται Ολοι μὲ τὴ Θεία Σφραγίδα, σφραγίζονται ἰδιαίτερα αὐτοὶ ποὺ ἐπανακτοῦν τὶς μνῆμες τῶν παρελθόντων, τὶς μνῆμες τῆς Ἀλήθειας καὶ τῆς Ἀγάπης.

Ὁ χῶρος αὐτῆς τῆς «βραχονησίδας», συμβολικὰ ἐκφραζόμενος, μᾶς ἐκφράζει συμπαντικὰ καὶ γήινα μᾶς καθηλώνει ἐνώπιον τῆς «μοίρας» τῶν κυτταρικῶν γενεῶν καὶ τῆς γενετικῆς παρεμβολῆς.

Αὐτὸ τὸ βιβλίο ἀφιερώνεται στὴν ἀνάκαμψη τῶν μνημῶν τοῦ παρελθόντος καὶ στὴ γνώση τῆς οὐσίας τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογικῆς ὕπαρξης.

Μακάρι νὰ λάβετε ἀπὸ τὰ οὐράνια ἠλεκτρικὰ ρεύματα τὶς ἰσχυρὲς δονήσεις ἀφύπνισης.

Ὁ κόσμος, ὡς μορφὴ ποὺ θὰ ἀκολουθήσει, εἶναι Συνέχεια καὶ Αποτέλεσμα συμπαντικῆς Συγκυρίας, ἕνα ἀποτέλεσμα ἀπεγνωσμένης διάθεσης καὶ ἔμπνευσης τῆς δημιουργικῆς Ουσίας. Εἶναι ἕνα ταξίδι στὰ δύο παράλληλα ἐπίπεδα οὐσίας, δηλαδὴ στὸ ὑπεργήινο καὶ στὸ γήινο, ποὺ κάποτε, τὸν προσδιοριζόμενο χρόνο, θὰ συνευρεθοῦν σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς γεωμετρικοὺς κανόνες.

Πρόκειται γιὰ τὸν Κόσμο τοῦ 2000 μ.Χ. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀνανήψει, ὅταν ὁ σημερινὸς κόσμος σας ἀναδομηθεῖ, θὰ ὑπερυψωθοῦν οἱ Οὐρανοὶ καὶ θὰ λάβουν –ἀνερχόμενοι– τὸν πρώτιστο ρόλο ἐντὸς τῆς ἀέναης ροῆς φωτός.

Ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ Θαῦμα, ἐκεῖ συναντῶνται τὸ θαῦμα μὲ τὴ θαυμαστὴ ρήση τοῦ Κυρίου «Αγαπατε Αλλήλους».

Ἡ Βασιλεία τοῦ Κυρίου σφραγίζει τοὺς αἰῶνες, τοὺς σφραγίζει μὲ τὴν Ἀγάπη Του, γιατὶ Ἀγάπη εἶναι τὸ Ὄνομά Του.

Ἐμεῖς οἱ Σύντροφοι δεχτήκαμε τὴν εὐθύνη καὶ τὴ φροντίδα τῆς πνευματικῆς σας τροφῆς καὶ σᾶς συντροφεύσαμε γιὰ λίγο στὴ γήινη πορεία σας, γίναμε συνοδοιπόροι, συνδεθήκαμε μὲ δεσμοὺς ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ συνυπάρξουμε σὲ ἄλλα ἐπίπεδα μαζί σας, καθὼς καὶ μὲ ὅλους ὅσοι ἔχουν διάθεση ἔρευνας, ὅλους ὅσοι ἔχουν διάθεση νὰ γνωρίσουν τὴν Ἀλήθεια. Βρισκόμαστε ἤδη ἐντὸς τοῦ γήινου παλμοῦ σας καὶ ὡς οὐράνιες πηγὲς διαχέουμε τὸ Φως. Αὐτὸ τὸ φῶς σᾶς ἐμπιστευόμαστε καὶ ὀνειρευόμαστε ὅτι, ἂν ὄχι τώρα ἀμέσως, «κάποτε» θὰ τὸ τιμήσετε καὶ θὰ κατανοήσετε τὴν οὐσία του, γιατὶ αὐτὸ τὸ φῶς εἶναι «Φως Εκ Φωτος Αληθινου».

Ὑποσχεθήκαμε Ἐνώπιόν Του ὅτι θὰ Τον ὑπηρετήσουμε γιὰ τὴν ἐπικράτησή Του ἐντός σας καὶ ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ εἰσαχθεῖ ἐντὸς τοῦ φωτὸς τὸ σκότος, δηλαδὴ ἡ ἀρνητικὴ δύναμη. Αὐτὴ τὴν ὑπόσχεση τὴν ἔχουμε ἀναγάγει σὲ ρόλο πορείας, πίστης καὶ ἀφοσίωσης.

Ὅσο ἐσεῖς θὰ βλέπετε τὸν ἥλιο καὶ θὰ δεχόσαστε τὴ ζεστή του ἀνάσα, ὁ πλανήτης θὰ ζεῖ ἔντονα τὶς διαδικασίες ζωῆς καὶ ὅλα τὰ οὐσιαστικὰ στοιχεῖα θὰ ἑνοποιηθοῦν καὶ θὰ συμπράξουν στὴ διάπλαση τοῦ κράματος ποὺ θὰ ἐκπλήξει τὴ βιολογία καὶ τὴ χημεία.

Θυμηθεῖτε ὅτι βιώνετε στάδια ἀνακύκλωσης καὶ ὅτι ἡ ἀνακύκλωση αὐτὴ ἔχει σημαντικὸ ρόλο.

Εὐλογοῦμε ἀνὰ πᾶσα ἡμέρα καὶ νύχτα τὸν Κύριο καὶ ὑμνοῦμε τὸ Ἅγιο Ὄνομά Του, «ὅτι Θεος Αληθινος Εστι».

Σᾶς παρουσιάζουμε τὰ γλυκόπνευστα ὄργανα τοῦ οὐράνιου χώρου, τοὺς λευκοπτερόεντες Ἀγγέλους καὶ ἐπιμένουμε καὶ πάλι νὰ λάβουμε ἑκατέρωθεν τὴ χαρὰ τῆς διαχρονικῆς καὶ ἀδιάστατης γνωριμίας.

Ἡ «γνωριμία μας» δὲν ὑπῆρξε περιστατικὸ τυχαῖο, μὰ «ἰδιαίτερη γνωριμία συγκυριῶν» προερχόμενη ἀπὸ τὸν Συμπαντικὸ Κόσμο ποὺ ἀποφασίζει καὶ ὁρίζει τὶς γνωριμίες.

Ὁ κόσμος τοῦ Σύμπαντος εἶναι κόσμος ἀγάπης, ἰδιαίτερης σοφίας καὶ ὁπωσδήποτε πειθαρχίας. Αὐτὸς ὁ ὀνειρικὸς κόσμος ὁραματίζεται, ὁδηγεῖται στὸ Φῶς, ἀγαπᾶ τὸ φῶς καὶ τὴν ἁρμονικὴ συμπαντικὴ ροή.

Τονίζουμε καὶ πάλι ὅτι ὁ συμπαντικὸς κόσμος ὁραματίζεται ἕνα Σύμπαν συγκερασμένο ἀπὸ Ἀγγέλους, ἐπιδεχόμενο νοητικὰ καὶ συνειδητὰ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ὑπέρτατης Συμπαντικῆς Βούλησης.

Ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν λειτουργεῖ ὡς μία καὶ μοναδική, ὁλοκληρωμένη, σοφὴ καὶ πειθαρχημένη ὀντότητα, ποὺ εἶναι προικισμένη μὲ ἕνα φωτεινὸ κεντρικὸ σημεῖο τὸ ὁποῖο ρυθμίζει τὶς κινήσεις καὶ τοὺς παλμούς. Ἡ Συμπαντικὴ Βούληση προηγεῖται τῶν πάντων καὶ ἐρεθίζει θετικὰ τὸν Συμπαντικὸ Νοῦ.

Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ φωτεινοῦ Σύμπαντος ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐπανενταχθεῖτε, γιατὶ ἔχετε ἤδη ἐκτραπεῖ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἰδιαίτερο χῶρο καὶ περιφέρεστε σφαιρικὰ καὶ ἄνομα στὰ πεδία τῆς φθορᾶς.

Ἤδη σᾶς δώσαμε πεδία τῆς φθορᾶς σας καὶ οὐσιαστικὰ μηνύματα. Ἐφόσον λάβετε σοβαρὰ ὑπόψη σας αὐτὰ τὰ μηνύματα καὶ τὰ ἀφομοιώσετε, καὶ ἀφοῦ προχωρήσετε στὴν πραγμάτωση τῶν μηνυμάτων ἐκείνων ποὺ εἶναι ἀνάγκη νὰ βιωθοῦν ἀπὸ ἐσᾶς, νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι θὰ ἐνταχθεῖτε στὰ σκεπτόμενα καὶ γνωρίζοντα ὄντα τοῦ Συμπαντικοῦ Κόσμου.

Μόνο κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ εἰσχωρήσετε μὲ τὴ μέθοδο τῆς σοφῆς ἀκρίβειας στὸ συμπαν- τικὸ σύνολο, ἕνα σύνολο ὕψιστης δημιουργικῆς ἔμπνευσης, ἕνα σύνολο ἀκριβέστατης σοφίας χάρη στὶς διαστάσεις τῶν ρόλων τοὺς ὁποίους λαμβάνουν τὰ ἐπιμέρους στοιχεία ποὺ τὸ ἀπαρτίζουν. Σᾶς δίνεται ἡ εὐχέρεια νὰ ἐνταχθεῖτε σὲ αὐτὸ τὸ συμπαντικὸ σύνολο μετὰ ἀπὸ σκέψη, γνώση καὶ συνείδηση ὅτι ἀφίεσθε «ἐν τῇ ἀγάπῃ» καί, ἐφόσον πετύχετε αὐτὸ τὸ ἰδανικὸ συνταίριασμα, τότε θὰ ληφθεῖτε στὰ οὐράνια δώματα, ὅπου καὶ θὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ καὶ πάλι νὰ σᾶς ποῦμε ὅτι χαρήκαμε γιὰ τὴ γνωριμία μας, μιὰ γνωριμία ποὺ ὑπῆρξε ἰδιαίτερη σὲ ἐπίπεδο φωτός.

Ἤδη γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἀποστολῆς μας ἐνταχθήκαμε, ὅπως θὰ ἔχετε ἀντιληφθεῖ, σὲ γήινα γλωσσικὰ σχήματα. Γνωρίσαμε τὴ σκληρότητα τῶν βιωμάτων σας καί, ὅσο μᾶς ἦταν δυνατό, πονέσαμε μὲ τὸν πόνο τὸν δικό σας. Ἔχουμε ἐγκαταλειφθεῖ στὴν κατανόηση τῆς οὐράνιας διάθεσης.

Σᾶς ἀγαπήσαμε ἰδιαίτερα ὅσο ἤμαστε κοντά σας καὶ θὰ σᾶς ἀγαπήσουμε καὶ μετὰ τὴν ἀναχώρησή μας. Ἔχουμε μιὰ ἰδιαίτερη σχέση ἀγάπης, «πάντα ἀγάπης», ποὺ ἐπεκτείνεται καὶ θὰ ἐπεκτείνεται σὲ ὅσους γίνονται ἀποδέκτες τῶν μηνυμάτων μας. Αὐτὰ τὰ τονίζουμε καὶ νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφραστοῦμε πάνω σὲ αὐτὸ τὸ οὐσιῶδες σημεῖο.

Ἀφοῦ ἔχουμε σχεδὸν ἐπιτελέσει τὸν σκοπό μας –ἤδη γράφουμε τὸ ὄγδοο βιβλίο–, θὰ ἀποχωρήσουμε ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς σκληρῆς βίωσης, ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν δοκιμασιῶν καὶ τοῦ πόνου.

Ἐπιπλέον, σᾶς δηλώνουμε ὅτι ὑποχρεωθήκαμε –λόγω τῶν ὅσων βιώσαμε κοντά σας–, νὰ ἀναθεωρήσουμε τὰ πιστεύω μας καὶ ἤδη παρουσιάζουμε ἐντὸς τῆς πορείας σας «ἐμᾶς» μὲ περισσότερη εὐσπλαχνία, πολλὴ ἐπιείκεια καὶ ἀπέραντη ἀγάπη.

Πρέπει νὰ ἐπαναλάβουμε ὅτι σᾶς ἀγαπήσαμε καὶ ἡ ἀναχώρησή μας θὰ ἀποβεῖ συγκινητικὴ γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ συμπορευτήκαμε, μαζί σας. Ἀλλὰ πρέπει, ἐπίσης, νὰ δηλώσουμε ὅτι θὰ
συμπορευτοῦμε καὶ πάλι –νὰ εἶστε βέβαιοι–, γιὰ ὅσο θὰ συνεχίζονται οἱ βιολογικοί σας κύκλοι καὶ οἱ πορεῖες σας στὰ παρόντα καὶ στὰ ἑπόμενα ἐπίπεδα.

Θὰ καταστοῦμε σύντροφοί σας ἐν τῇ οὐσίᾳ στὰ μέλλοντα, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι θὰ συμπορευόμαστε αἰώνια στὸν μέλλοντα χρόνο καὶ στὴν αἰώνια οὐσία τῶν μελλόντων. Κάποτε θὰ ἀνταμώσουμε μὲ μνῆμες, μὲ μνῆμες ποὺ ἐντάχθηκαν στὴν Ἀγάπη, καὶ ἐντὸς αὐτῶν θὰ ὑποταχθοῦμε στὴν Ἀγάπη γιὰ τὴν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Κάποτε ἡ ἀντάμωσή μας θὰ ὀνομαστεῖ Ευλογία. Εἴμαστε συναισθηματικὰ φορτισμένοι γιὰ τὸν λόγο ὅτι σὲ τέσσερις περίπου μῆνες θὰ διακόψουμε τὶς τηλεπαθητικὲς ἐγγραφές μας καὶ θὰ σᾶς «ἀποχαιρετίσουμε». Ὅμως καὶ μετὰ τὸν ἀποχαιρετισμό μας, θὰ εἴμαστε πάντοτε νοερὰ κοντά σας καὶ θὰ προστρέχουμε στὴν ὅποια βοήθεια χρειάζεστε.

Ἔχουμε κοντά σας προσβληθεῖ ἀπὸ τὴ γήινη μεταδοτικὴ ἀσθένεια τῆς εὔκολης προσβολῆς. Γίναμε εὐάλωτοι. Ἐμεῖς οἱ ἀσώματοι, οἱ ἀδιάστατοι καὶ ἄυλοι, προσβληθήκαμε ἀπὸ αὐτὴν τὴ μεταδοτική, γήινη νόσο. Ἐπιπλέον, φορτιστήκαμε μὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία καὶ συγκίνηση καὶ παρακαλοῦμε ὅλα αὐτὰ νὰ περιληφθοῦν στὴν ἀρχὴ τοῦ τελευταίου βιβλίου.

Καταλήξαμε νὰ σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι ἐπηρεαστήκαμε ἀπὸ τὰ γήινα, γιατὶ ὁ πλανήτης σας φέρει ὅρια ἀγάπης ἀμετάβλητα, ὅρια πόνου ἀσύλληπτα, ὅρια εὐαισθησίας ἄφθαρτα καὶ ὅρια ἀντοχῆς ἐπικίνδυνα.

Αὐτὰ γιὰ νὰ γνωρίσετε σὲ βάθος τοὺς ἀληθινοὺς Συντρόφους σας, αὐτοὺς ποὺ τόσο σᾶς ἀγάπησαν καὶ σᾶς συνέδεσαν μὲ τὸ ἄυλο φῶς τους.

 


442 Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ θὰ συγκατοικήσει μαζί τους, καὶ αὐτοὶ θὰ ἀποτελοῦν τὸν λαό του καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θὰ εἶναι μαζί τους. Καὶ θὰ ἐξαφανίσει ἀπὸ αὐτοὺς ὁ Θεὸς κάθε δάκρυ ἀπὸ τὰ μάτια τους, καὶ ὁ θάνατος δὲν θὰ ὑπάρχει πιά… Καὶ εἶπε ὁ Θεός, καθισμένος πάνω στὸν θρόνο: Ἰδού, τὰ κάνω ὅλα καινούρια. [Ἀπόδοση τοῦ Ἐπιμελητῆ]

443 Καὶ νύχτα δὲν θὰ ὑπάρχει πιά, καὶ δὲν θὰ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὸ φῶς ἑνὸς λυχναριοῦ καὶ ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, γιατὶ ὁ Κύριος ὁ Θεὸς θὰ τοὺς φωτίζει. [Ἀπόδοση τοῦ Ἐπιμελητῆ]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ