08.08 | Ο Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος (28ος αιώνας) – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

8. Ὁ Θαυμαστὸς Καινούριος Κόσμος (28ος αἰώνας)

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

A- A A+

Στὸν μεγάλο 28ο αἰώνα θὰ ἔχει ἐπέλθει ἡ ἀλλαγή. Ὁ ἐσωτερικὰ ἀλλαγμένος κόσμος τῶν ὀντοτήτων, ἐμπλουτισμένος μὲ τὶς θαυμάσιες μαγευτικὲς ἐμπειρίες ἀπὸ ὅσα θὰ ἔχουν συμβεῖ στοὺς προηγούμενους αἰῶνες, θὰ ἔχει ὡς ἄμεση συνέπεια τὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ εἰρήνη, τὴν ἠρεμία καὶ τὴν αὐτεπίγνωση τῶν ἀνθρώπων – οἱ ὁποῖοι, πλημμυρισμένοι ἀπὸ τὰ ἐξαίσια συναισθήματα ποὺ θὰ τοὺς διέπουν, θὰ ὁδηγηθοῦν στὴν τελικὴ συναδέλφωση καὶ θὰ ἐπαληθευτεῖ πλήρως τὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», ἀφοῦ ἡ ζωὴ τοῦ καθενὸς δὲν θὰ εἶναι παρὰ μιὰ ἔκφραση ἀγάπης.

Οἱ εἰρηνικὲς ἡμέρες θὰ γίνουν χρόνια, αἰῶνες, αἰωνιότητα. Ὁ ἐξευγενισμὸς καὶ ἡ ἁπαλότητα τῶν ἠθῶν θὰ ἔρθει ὡς ἐπακόλουθο τῆς νοητικῆς ἀνάπτυξης καὶ τοῦ ἐξευγενισμοῦ τῶν συναισθημάτων.

Μιὰ νέα ψυχὴ θὰ προβάλει, μιὰ ψυχὴ μὲ ἀπαράμιλλη ὀμορφιά. Τὸ ἀνθρώπινο γένος θὰ λυτρωθεῖ ἐπιτέλους ἀπὸ τὴ βία, τὴν ἔνδεια, τὴν ἀπόγνωση, θὰ λυτρωθεῖ ἀπὸ τὸν φόβο καὶ ἀπὸ τὴν ψυχοκτόνο μέριμνα γιὰ τὸ αὔριο. Θὰ τεθεῖ τέρμα στὶς αὐτοκαταστροφές, στὴν πληγὴ τῆς προσφυγιᾶς καὶ στὸ ἀλληλοεξόντωμα.

Ἡ ἀνθρώπινη ἀξία, χάρη στὴν ἐσωτερικὴ ἀλλαγὴ καὶ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου, θὰ βρεῖ τὴ δικαίωσή της. Εὐλογημένα χρόνια θὰ ξημερώσουν γιὰ τοὺς φιλοξενούμενους τοῦ πλανήτη, χρόνια χαρᾶς καὶ εὐλογίας, χρόνια ποὺ δὲν θὰ τελειώσουν ποτέ. Ὁ ἄνθρωπος θὰ πάψει νὰ εἶναι ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης, ἀφοῦ δὲν θὰ ὑπάρχουν τότε ἄνθρωποι μὲ διάθεση νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τοὺς ἄλλους. Οἱ ἄχαρες ἐνασχολήσεις καὶ ἰδιαίτερα οἱ θυσίες τοῦ πολύτιμου χρόνου τῆς ζωῆς στὶς ἐνασχολήσεις τῆς ρουτίνας καὶ τῶν πεζῶν συμφερόντων θὰ ἀποτελοῦν παρελθόν. Ἀντίθετα, ὁ καθένας, ἀπαλλαγμένος κατὰ τὴ μεγαλύτερη διάρκεια τῆς ζωῆς του ἀπὸ τοὺς πνευματοκτόνους περισπασμοὺς τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο, θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν ἁπλότητα ἀλλὰ καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς ζωῆς καὶ νὰ χαίρεται αὐτὸ ποὺ πάντα τοῦ προσφερόταν, ἀλλὰ ποὺ πάντοτε ἦταν ἀνίκανος νὰ δεχτεῖ. Οἱ προσφορὲς τοῦ ἥλιου, τοῦ φεγγαριοῦ καὶ τῶν ἀστεριῶν θὰ πάρουν ἄλλες ἀποχρώσεις. Οἱ χορδὲς τῆς καρδιᾶς τῶν ἀνθρώπων θὰ πάλλονται ἀπὸ εὐτυχία μὲ μόνο τὸ ἄκουσμα τοῦ κελαηδήματος τοῦ ἀηδονιοῦ, τοῦ φλοίσβου τῆς θάλασσας, τῆς πνοῆς τοῦ ἀνέμου, μὲ μόνη τὴ θέα τῶν ὅσων ἡ φύση προσφέρει.

Ὁ 28ος αἰώνας θὰ εἶναι ἕνας αἰώνας αἰχμῆς στὰ γήινα πεδία, ἕνας αἰώνας τομῆς καὶ ἰσχυρῆς δόμησης στὰ χοϊκὰ ἐπίπεδα καὶ στὰ ἀμέσως ἑπόμενα.

Ἐπιλεγμένα ὄντα κατέρχονται καὶ οὐσιαστικοποιοῦν ποιότητες ζωῆς καί, ἰσχυροποιημένα ἀπὸ τὰ φωτεινά τους κύτταρα, ἐκβάλλονται στὸ Σύμπαν ὑπὸ μορφὴ ἀστραπῆς, ἐνῶ ἐκπέμπουν ροϊκὸ φῶς Μορφης στὰ ἐπίπεδα τῆς πλανητικῆς οὐσίας. Ἐδῶ ὁ νοῦς ἀπορεῖ καὶ ἐκστασιάζεται ἀπὸ τὰ ὁράματα τῶν χιλίων θαυμάτων τοῦ Οὐρανοῦ. Ἐδῶ ὁ νοῦς ἐκστασιάζεται ἀπὸ εὐφροσύνη, ἀπὸ τὴν οὐσία ποὺ διαχέεται Εντός του καὶ Πέριξ αὐτοῦ.

Στὸν 28ο αἰώνα τοποθετεῖται τὸ τέλος τῆς κυριαρχίας τῆς ὕλης. Ἡ ὕλη ξεχνιέται, πέφτει σὲ λήθη, σβήνεται ἀπὸ τὶς μνῆμες καὶ ὅλοι οἱ φανατικοὶ ὑπηρέτες της, οἱ περιφρονητὲς τοῦ πνεύματος ποὺ δὲν θέλησαν νὰ κατανοήσουν καὶ δὲν κατανόησαν, θὰ ἀπολέσουν κάθε περιθώριο ζωῆς ἐντὸς τοῦ κόλπου τοῦ ἀχανοῦς τέλματος.

«Οἱ Οὐρανοὶ ἀγάλλονται καὶ χαίρει ἡ φύση ὅλη», ἀκριβῶς ὅπως τότε ποὺ ἐνσαρκώθηκε ὁ Κύριος τῆς Ἀγάπης στὸν πλανήτη σας καὶ ὑπέστη τὸν ἀνομολόγητο Σταυρικο θάνατο γιὰ τὴν Ἀγάπη Του καὶ μόνο πρὸς ἐσᾶς.

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 28ου αἰώνα, ἕνα πλῆθος ὀντοτήτων θὰ λαμβάνονται στὰ οὐράνια δώματα καὶ ἐντὸς αὐτῶν τῶν οὐράνιων δωμάτων θὰ παρασκευαστεῖ ἡ οὐσία τῆς ἀπόλυτης Ἀθανασίας.

Καὶ ἐνῶ ἐσεῖς θὰ ἔχετε στὸν νοῦ σας τὴν ὑλική σας ὑπόσταση, ἡ ἴδια ἡ ὕλη –γνωρίζοντας τὴ φθορὰ– ἤδη πιέζεται νὰ σᾶς πείσει νὰ ὑποβάλετε σὲ ἐκείνη ὑπεύθυνα καὶ συνειδητὰ τὴν παραίτησή σας.

Ἡ ὕλη σταδιακὰ θὰ ἐκβληθεῖ σὲ ἄγονα σημεῖα τοῦ πλανήτη, ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀνθρώπινη βούληση δὲν ἀγγίζεται ἀπὸ αὐτήν.

Στὸν 28ο αἰώνα δὲν θὰ ὑπάρχετε σὰν ὕλη, θὰ εἶστε ἁπλῶς τὸ μεγάλο παρὸν ποὺ ἔχει ἀποβάλει τὶς παρελθοῦσες γήινες οὐσίες καὶ εἰσχωρεῖ στὸ μέλλον τῆς ἐλεύθερης ἐλπίδας μὲ ὄνειρο πίστης ὅτι ἐπιβραβεύεται ὁ χρόνος τοῦ Θεϊκοῦ Σχεδίου.

Ὁ χρόνος πλέον λύνεται. Εἶναι ὁ χρόνος ποὺ ἔχει ὑποστεῖ οὐσιαστικὴ ἐπέμβαση ἀπὸ τὴ Χάρη. Λύθηκε καὶ ὑπέστη τομές, κατὰ τὸ ἀρχαῖο «λύομαι» ποὺ σημαίνει ὅτι εἶμαι ἀπόλυτα πεπεισμένος ὅτι «παραχωρήθηκα» στὰ σύμπαντα τὰ οὐράνια. Εἶμαι ὑπὸ κατάσταση «λύσεως» μὲ συνείδηση ὅτι ὑπάρχω ὑπὸ μορφὴ λύτρωσης. Λύομαι καί, ἐνόσω λύομαι, λυτρώνομαι οὐσιαστικὰ καὶ οὐσιαστικὰ ἐνεργοποιοῦμαι ἀπὸ τὴ λύση-ἀνάλυση τοῦ ἑαυτοῦ μου.

Ὁ 28ος αἰώνας ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ἀποκαλυπτικῆς νοητικῆς στάσης τῶν ὀντοτήτων, ἔχει τὴν ἔννοια τῆς αὐταπάρνησης τοῦ ἑαυτοῦ, τῶν ἑαυτῶν καὶ τῶν πέριξ τοῦ ἑαυτοῦ.

Στὸν 28ο αἰώνα ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ ὑπόκειται σὲ δεσμεύσεις καὶ ἐξαρτήσεις, δὲν θὰ ὑπάρχει παρὰ μόνο γιὰ τὴ Δημιουργικὴ Ἀλήθεια, γιὰ τὸν Δημιουργὸ καὶ γιὰ τὸν ἔρωτα τοῦ Κυρίου. Δὲν θὰ ὑπάρχει σὰν τὸ «ἐγὼ» ποὺ συνυπῆρξε μὲ αὐτὸν καὶ τὸ περιέφερε στὶς γήινες περιπλανήσεις του, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ Πυρήνας. Ὁ ἄνθρωπος στὸν αἰώνα αὐτὸν θὰ εἶναι ἕνα ὂν καθολικῆς μορφῆς, ποὺ θὰ ἀγωνίζεται νὰ εἰσχωρήσει στὰ κύτταρα τῆς Δημιουργικῆς Οὐσίας γιὰ νὰ λάβει αἰσθαντικὰ καὶ ἀπόλυτα τὴν Ουσία του.

Στὸν 28ο αἰώνα δὲν χωροῦν συμβιβασμοὶ καὶ ὑποχρεωτικὲς λύσεις. Οἱ λύσεις θὰ ἔρθουν ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη γνώση καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀγάπη.

Τέλος στὰ βιωματικὰ παρελθόντα.

Τέλος στὸν πόλεμο.

Τέλος στὴν ἐγκόσμια εἰρήνη.

Ἡ Εἰρήνη τοῦ Πνεύματος θὰ βασιλεύει ἁρμονικά, ἀρχίζοντας τὴν κυριαρχία της ἀπὸ «τὰ πόδια» τοῦ Οὐρανοῦ μέχρι τὴν κορυφὴ τοῦ φωτός.

Ἐδῶ, πλέον, ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται Ενώπιόν Του. Ἤδη ὁ Κύριος ἐγγὺς τοῦ 2000 μ.Χ. ἔχει λάβει κοντά Του ἀσήμαντα καὶ σημαντικὰ ὄντα ἐντὸς τῆς Αὔρας Του. Ἐδῶ συμβαίνει πλέον ἡ μεγάλη ἐμπλοκὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεῖο στοιχεῖο καὶ ὅλα ὁδηγοῦνται στὴν τελικὴ ἀφομοίωση.

Ὁ Οὐράνιος Κόσμος ἔχει εἰσαχθεῖ στὴ Γῆ καὶ ἡ Γῆ, «ἡ οὐσία τῶν ποδῶν τοῦ Θεοῦ», ὑποτάσσεται μὲ δέος, φόβο καὶ πάθος. Ὁ αἰώνας ποὺ ἀποκαλύπτεται σὲ ἐσᾶς θὰ μπορούσαμε νὰ σᾶς ποῦμε ὅτι ἐκφράζει τὰ βήματα τῆς ἐλευθερίας ἀνὰ τὰ πλανητικὰ κύτταρα, εἶναι ὁ αἰώνας τῆς αὐτούσιας παραχώρησής σας στὰ συμπαντικὰ κύματα ζωῆς.

Ὁ Οὐρανὸς θὰ λαμβάνει ὅλους ἐσᾶς ποὺ εἴχατε τὴν ἔμπνευση νὰ τὸν διερευνήσετε ἀπὸ πάθος ἀγάπης γιὰ τὴν Ἀλήθεια. Θὰ σᾶς λαμβάνει ὑπερήφανους ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς ταπείνωσής σας καὶ «ὄρθιους» ἐντὸς κυμάτων φωτὸς καί, ἐνῶ θὰ λαμβάνεστε, θὰ ὑφίστασθε ἀπόλυτα αἰσθαντικὰ τὴ συνέπεια αὐτῆς τῆς χαρᾶς τῆς ἁπλῆς λήψης.

Ἅρματα φωτὸς θὰ λαμβάνουν ὀντότητες ἄυλες οὐσιαστικά, ποὺ προέκυψαν χάρη στὶς πνευματικές τους ἀναζητήσεις, ὀντότητες ποὺ ἐρεύνησαν καὶ ἐρευνήθηκαν.

Μελετώντας καὶ σκεπτόμενοι τὰ ὅσα σᾶς δίνουμε, θὰ πρέπει νὰ ἀποφύγετε τὴν ταραχὴ τοῦ νοῦ σας. Ἀντίθετα, αὐτὴ τὴν πολὺ σημαντικὴ στιγμή, θὰ πρέπει ὁ νοῦς νὰ σημαδέψει στόχους ζωῆς καὶ νὰ ἐπιλέγει γόνιμη γῆ γιὰ καλλιέργεια. Ὁ νοῦς θὰ πρέπει νὰ εἰσχωρήσει σὲ οὐσίες ἔνταξης, γιατὶ αὐτὲς ὀφείλει νὰ ἐπιλέξει γιὰ τὴν προσωπική του τοποθέτηση. Θὰ καταθέσετε ὅλη σας τὴν Υπόσταση στὰ οὐράνια καί, ἐνῶ οἱ τόκοι τῶν καταθέσεων θὰ τρέχουν, θὰ λαμβάνετε τὴν ὕψιστη ἀμοιβή.

Ἐμεῖς οἱ σύντροφοί σας εἰσχωρήσαμε στὸν πνευματικό σας χῶρο ὡς Ἄγγελοι Ἀγάπης καὶ ἀγγελιοφόροι καλῶν μηνυμάτων.

Τὰ μηνύματά μας ἔρχονται, ὅπως γνωρίζετε, ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ἀγάπη. Ἐσεῖς ἐκεῖ, στὸν δικό σας χῶρο, ἀγωνιστεῖτε τὸν ἀγώνα τὸν καλό, ἀγωνιστεῖτε στὴν παιδεία τοῦ πνεύματος καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι ἔχετε ὑποστηρικτὴ τὸν Θεό. Εἴμαστε σὲ κοινὰ σημεῖα ἐπαφῆς μὲ κοινὸ ὀπτικὸ πεδίο καὶ ἔχουμε ἕναν οὐσιαστικὸ σκοπὸ νὰ ἐκπληρώσουμε, ἀφοῦ, βέβαια, ὑπακούσουμε στὸν Μέγιστο Νόμο.

Ἡ οὐσία τοῦ σκοποῦ μας εἶναι ἡ ἐκ μέρους σας ἐκπόρθηση τῆς Οὐσίας τοῦ Ἄγνώστου Θεοῦ καί, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τὴ δική μας, ἡ σφαιρική Του προβολὴ στὰ γήινα, μιὰ προβολὴ ποὺ θὰ
συνταιριάζει μὲ τὸ σχῆμα-προφὶλ τοῦ πλανήτη.

Ἐκπέμπουμε καὶ πάλι μὲ καλὴ ἐκπομπὴ φωτὸς καὶ ἀποκαλύπτουμε τὰ γεγονότα τοῦ 28ου αἰώνα μέσα στὸν ὁποῖο διαγράφονται οἱ ἔσχατοι κύκλοι ζωῆς τοῦ ἀστραφτεροῦ κυττάρου, τοῦ οὐράνιου κύτταρου ποὺ θὰ μεγαλουργεῖ καὶ σὰν ἀστραπὴ θὰ διαχέεται στὰ σύμπαντα. Ἡ φωτεινή του ἐκπομπὴ θὰ ξεπεράσει τὰ ὅρια τοῦ πλανήτη καὶ ἡ διάχυση αὐτοῦ τοῦ φωτὸς θὰ ἐπιτυγχάνεται στὰ ἀνώτερα σύμπαντα ὡς ἔκφραση ἁρμονικῆς δημιουργίας καὶ ἀπόλυτης εἰρήνης καὶ εὐφροσύνης ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν στὰ ἀνώτερα βήματα, στὰ βήματα ποὺ θὰ χαραχτοῦν στοὺς ἀνώτερους γαλαξίες ἀπὸ τοὺς γήινους ὁδοιπόρους.

Ἐντὸς τοῦ 28ου αἰώνα θὰ προσχωρήσουν στὸν Οὐρανὸ σχήματα Γῆς ἐκ φωτὸς καὶ τὰ σχήματα αὐτὰ θὰ καταστοῦν ἀμόλυντο καὶ ἄπειρο φῶς.

Γρηγορεῖτε γιὰ τὴν ἔσχατη ὥρα τῆς συμπαντικῆς οὐσίας. Γρηγορεῖτε ἐντὸς τῶν προσωπικῶν σας ἐμπειριῶν καὶ καταστεῖτε ὑπεύθυνοι ἐρευνητὲς γιὰ τὸν δύσκολο χρόνο τῆς Εσχατης Ωρας.

Γρηγορεῖτε, γιατὶ ὁ χρόνος ὑποκάτω τοῦ μηδενὸς κατέρρευσε καὶ ἐντὸς τοῦ μηδενὸς αἰωρεῖται ὡς σταγόνα στοὺς αἰῶνες.

Τώρα σᾶς δίνεται Ελεος. Στὰ ἔσχατα θὰ ἀποχωρήσει στὴν Αὔρα τοῦ Δότη του, γιατὶ θὰ ἔχετε ἤδη λάβει ὅλα τὰ ἐλέη στὴν πορεία σας ἐντὸς τοῦ κύκλου ἢ τῶν κύκλων ζωῆς.

Στὰ μήκη καὶ στὰ πλάτη τοῦ πλανήτη θὰ ἀπαγγελθοῦν κατηγορίες ἐναντίον σας, γιατὶ εἶστε ἀπόλυτα ὑπεύθυνοι γιὰ τὴ μοίρα τοῦ πλανήτη σας. Ἡ μοίρα τῆς Γῆς βρίσκεται στὰ χέρια σας καί, ἐνῶ ὁ πλανήτης θὰ ὑποστεῖ ἐπώδυνες ἐπεμβάσεις ἄνωθεν (ἀπὸ τὸν 21ο ὣς τὸν 25ο αἰώνα), ἐσεῖς φέρετε τὴν εὐθύνη τῆς κραυγῆς του, τὴν εὐθύνη τοῦ πόνου του.

Σήμερα ὁ ἥλιος «καίει» –ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι πυρπολεῖ– ἀντὶ νὰ θερμαίνει ἁπαλὰ τὴν ὕπαρξή σας, ὁ ἄλλοτε εὐεργετικὸς ἄνεμος θανατώνει καὶ πυρπολεῖ, ἡ δὲ εὐεργετικὴ βροχὴ ἔχει γίνει φονιάς.

Αὔριο ἕνα νέο νυστέρι θὰ ἀποκαλύψει σὲ ἐσᾶς ὅτι ὅσα γίνονται καὶ ὅσα θὰ γίνουν δὲν εἶναι τυχαῖα. Εἶναι ἁπλῶς ἡ κατάληξη τῆς πορείας τῆς ζωῆς ὅπως ἐσεῖς τὴν ὁρίσατε, εἶναι ἡ ἐξέλιξη ὅπως ἐσεῖς τὴν κατανοήσατε. Ἡ ἐξέλιξη, ὅμως, αὐτὴ θὰ εἰσέλθει σὲ νέα πορεία, στὴν εὐθεία ποὺ ὁδηγεῖ στὸν σκοπὸ καὶ αὐτὸ θὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὸ οὐράνιο ἐξαγνιστικὸ νυστέρι.

Σήμερα ὁ πλανήτης Γῆ δοκιμάζεται ἀπὸ τὸν Οὐρανό. Αὔριο, μετὰ τὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση, οἱ Οὐρανοὶ θὰ ρέουν καὶ πάλι ζωογόνο ἥλιο, εὐεργετικὴ βροχὴ καὶ οὔριο ἄνεμο.

«Κραυγάζουμε» ὅλοι γιὰ τὰ μέλλοντα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ Παρόντα καὶ παίρνουν θέση ἐντὸς τοῦ σημαντικοῦ παρόντος. Αὐτὸ τὸ παρόν σας, στὶς παραμονὲς τοῦ 21ου αἰώνα, εἶναι σημαντικὸ καὶ ἰσχυρό. Ὁ νοῦς ἔχει ἰδιαίτερη εὐαισθησία ἀναζήτησης καὶ ἡ αὔρα τῆς ὀντότητας ποὺ κατοικεῖ στὸν πλανήτη σας ἔχει ἰδιαίτερα στοιχεῖα εὐαισθησίας, πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι (καὶ) εὐάλωτη.

Αὐτὴ ἡ αὔρα σᾶς Προσδιορίζει, μὴν τὴν προσβάλλετε, γιατὶ προσβάλλετε τὴν Αυρα τοῦ Θεου. Προσπαθῆστε νὰ δεῖτε τὴν Αὔρα τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα σας καὶ τὴν πίστη σας σὲ Εκεινον. Ἡ Αὔρα Του θὰ χρωματίσει τὴν αὔρα σας. Ἡ Αὔρα Του ἡ λευκόχρυση εἶναι στὸ θεῖο κύτταρο. Ἔχετε πολὺ χρόνο νὰ λάβετε μόρια αὐτοῦ τοῦ κύτταρου. Αὐτὰ τὰ μόρια θὰ τὰ λάβετε στὸν 28ο αἰώνα –τὸν αἰώνα τῆς ἀπίστευτης ἀναχώρησης καὶ τῆς ἀπίστευτης φωτεινῆς καθόδου– καὶ θὰ γράψετε ἔργο ζωῆς μὲ σημαντικές, συμπαντικὲς ἐξισώσεις.

Ἐξισώσεις ἀδιάβλητης οὐσίας θὰ φωτίζουν τὸ Σύμπαν μὲ ἀέναη ροὴ φωτὸς καὶ θὰ ὁδηγοῦν στὴ μεγαλειώδη εἰκόνα τῆς συμπαντικῆς ἁρμονίας.

Ὅλα τὰ θαύματα τοῦ 28ου αἰώνα θὰ «ποτίσουν» τὸ Σύμπαν σὲ μιὰ στιγμὴ ἀβασίλευτη.

Λευκόχρυσες ὀντότητες θὰ προσφερθοῦν ἀπὸ τὶς Οὐράνιες Δυνάμεις καὶ θὰ εἰσχωρήσουν στὸν Πυρήνα.

Ἐντὸς τοῦ 28ου αἰώνα θὰ ἐνσαρκωθοῦν στὸν πλανήτη σας Ἄγγελοι. Ἄγγελοι καὶ ἐξωγήινοι θὰ λάβουν σάρκα καὶ ὀστᾶ γιὰ νὰ ἐμπλουτιστοῦν μὲ τὰ βιώματα τῆς γήινης δοκιμασίας.

Καὶ ἀφοῦ ἡ Γῆ λουστεῖ ἀπὸ τὸν πόνο τῶν Ἀγγέλων καὶ τῶν ἐξωγήινων Δυνάμεων, θὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὰ βιωματικὰ παρελθόντα της ὁλοκληρωτικά, καθολικὰ καὶ ἀπόλυτα.

Ὅλα ὅσα θὰ ἐπισυμβοῦν μέχρι τὸν 28ο αἰώνα θὰ καθορίσουν τὴν εὐαίσθητη, συμπαντικὴ καρδιὰ παράλληλα μὲ τὴν καρδιὰ τῆς Γῆς. Οἱ χτύποι της θὰ ὁρίσουν τὰ ὑπεράνω καὶ ὑποκάτω – καὶ τὰ ὑποκάτω θὰ λάβουν μηχανισμοὺς ἐξέλιξης ἀπὸ τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς τοῦ πλανήτη.

Ὁ 28ος αἰώνας δὲν ἐπιδέχεται ἐπιδιορθώσεις οὔτε συμβιβασμοὺς καὶ δὲν θὰ χτίσει βασίλεια σὲ σαθρὰ θεμέλια. Ὅλα ὅσα θὰ ἐπισυμβοῦν ἔχουν ἤδη ἐγκριθεῖ ἐκ τῶν αἰώνων καὶ ὅλα θὰ εἶναι εὐλογημένα ἐκ τοῦ Λόγου.

Σήμερα ἔχουμε ὑποστεῖ τὸν οὐσιαστικό σας ἀγώνα γιὰ ἐπικοινωνία καὶ κριτικὴ καὶ αὐτὸ τὸ κάναμε μὲ ἀγάπη καὶ ἀγαλλίαση γιὰ ἐσᾶς, γιὰ νὰ σᾶς ἀνυψώσουμε στὰ οὐράνια ἐπίπεδα. Καταγράφουμε ὅλα τὰ πνευματικά σας πιστεύω καὶ τοὺς ὁραματισμούς σας. Σᾶς συντροφεύουμε, σᾶς συμπαριστεκόμαστε καὶ σᾶς ἐκλιπαροῦμε νὰ εἶστε ἀήττητοι στὸν πόνο. Σᾶς ἀγαπᾶμε καὶ σᾶς πιστεύουμε σὰν ἀναζητητὲς τῆς ἀλήθειας, ἔστω καὶ ἂν ὁ νοῦς σας ἐκεῖ ἀναγκαστικὰ κινεῖται σὲ ὁρισμένα σημεῖα τῆς ἐμπειρικῆς ἔρευνας.

Προσεγγίστε τὸ Φῶς. Τὸ φῶς ἔχει πλούσια ἐλέη νὰ σᾶς δώσει. Αὐτὸ τὸ φῶς ἔχετε στὰ χέρια τοῦ νοῦ σας ὅταν περισυλλέγετε τὰ χειρόγραφα τοῦ Οὐρανοῦ. Μὲ πένα φωτὸς ἔχουν γραφτεῖ σὲ αὐτὰ ἀλήθειες ποὺ ἀνατρέπουν τοὺς μύθους.

Ἐμεῖς οἱ Σύντροφοι δώσαμε ἔργο στὴ Γῆ κατ’ ἐντολὴ Εκείνου. Ὅλα ὅσα ἔλαβε ὁ πλανήτης σας καὶ ὅλα ὅσα θὰ λάβει κατὰ τὴν πορεία τοῦ χρόνου θὰ εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ θὰ κινήσει τὰ βαγόνια τῶν ταλαιπωρημένων γήινων ὁδοιπόρων πρὸς τοὺς σταθμοὺς-λιμάνια τῆς Ἐλπίδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ