08.04 | Η Πορεία στους Αιώνες (21ος – 24ος αιώνας) – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

4. Ἡ Πορεία στοὺς Αἰῶνες (21ος – 24ος αἰώνας)

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

A- A A+

Οἱ αἰῶνες ποὺ θὰ διαδεχθοῦν τὸν 20ὸ αἰώνα θὰ εἶναι συγκλονιστικοί. Ἰδιαίτερα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα μέχρι τὸ τέλος τοῦ 24ου θὰ ἐπισυμβοῦν γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ ἐπηρεάσουν τὸν πλανήτη τόσο ὅσο καὶ τὴν ἐσωτερικὴ δομὴ τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητας. Οἱ αἰῶνες αὐτοὶ θὰ εἶναι, βέβαια, αἰῶνες ἀναδόμησης, αἰῶνες ἀνόδου, ὅμως αὐτὴ ἡ πορεία πρὸς τὰ ἄνω δὲν θὰ ὁλοκληρωθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸν 25ο αἰώνα.

Στὸ μεταξύ, ἐνῶ ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ ἔρευνα θὰ προσφέρουν στοὺς ἀνθρώπους νέες δυνατότητες καλυτέρευσης τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς καὶ ὁ τεχνικο-οικονομικὸς πολιτισμὸς θὰ προάγεται σὲ ἀπίθανα σημεῖα, δύο σοβαρότατα προβλήματα θὰ ἀπασχολοῦν τοὺς ἀνθρώπους: 1) ἡ συνεχὴς χειροτέρευση τῆς ἀτμόσφαιρας τοῦ πλανήτη, καὶ 2) ἡ πληθυσμιακὴ ἔκρηξη, ἡ ὁποία θὰ ἔχει ὡς ἐπακόλουθο τὴ στενότητα τοῦ χώρου, ἀφενός, καὶ ἀφετέρου τὸν ἐφιάλτη τοῦ τρόπου διατροφῆς τῶν πληθυσμῶν καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων ποὺ καὶ σήμερα ἔχουν παρόμοια προβλήματα. Βέβαια, ἡ ἐπιστήμη θὰ ἔρθει σὲ ἐπικουρία τοῦ ἀνθρώπου, ὅμως θὰ εἶναι τέτοια ἡ κατάσταση γενικά, ποὺ ἡ βοήθεια αὐτὴ ἐλάχιστους, σὲ σύγκριση μὲ τὸν τότε πληθυσμό, θὰ μπορεῖ νὰ ἀνακουφίσει. Ἡ ἀναζήτηση τροφῶν ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ ἡ τεχνικὴ φωτοσύνθεση θὰ ἀκολουθήσουν ἀργότερα.

Ἡ πληθυσμιακὴ ἔκρηξη θὰ ὁδηγήσει ἀργὰ ἢ γρήγορα σὲ μιὰ ἄνευ προηγουμένου σύγκρουση μεταξὺ τῶν φτωχότερων καὶ πολυπληθέστερων λαῶν καὶ τῶν πλουσιότερων, σύγκρουση ποὺ θὰ συμβεῖ τὸν 24ο αἰώνα. Στὸν ἴδιο αἰώνα θὰ συμβοῦν οἱ ἐξαγνιστικὲς τεράστιες γεωγραφικὲς ἀνακατατάξεις τῶν λαῶν, ἀφοῦ ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πλανήτη θὰ διαφοροποιηθεῖ ἀπὸ σεισμοὺς καταστρεπτικούς, ποὺ θὰ ἔχουν ὡς ἐπακόλουθο τὴν ἀπώλεια πληθυσμῶν καὶ καταποντισμὸ σημαντικοῦ μέρους τοῦ πλανήτη. Στὸν αἰώνα αὐτὸν θὰ ἐπαληθευτοῦν τὰ ὅσα ὁ Ἰωάννης ἀναφέρει σχετικὰ στὴν Ἀποκάλυψή του.

Ὁ ρυθμὸς τῆς ζωῆς τοῦ πλανήτη θὰ ὑποστεῖ ἀλλεπάλληλες πλαστικὲς ἐπεμβάσεις –ἀπὸ τὸν 21ο μέχρι, ἰδιαίτερα, τὸν 24ο αἰώνα– ἀπὸ τὰ οὐράνια, ἀκριβέστατα καὶ ἀλάνθαστα νυστέρια, ἕως ὅτου ἡ Γῆ λάβει τὴν τελική της, ὡραιοποιημένη Μορφή.

Αὐτὴ ἡ μορφὴ τοῦ πλανήτη σας θὰ Ισταται ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ὡς σύμβολο τῆς Οὐράνιας Ἀγάπης καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴ μητέρα Γῆ ποὺ κυοφόρησε τὴν ὑλικοπνευματικὴ ζωή – γιὰ νὰ τὴν ἐκτοξεύσει ἐλεύθερη, ταπεινὴ καὶ γυμνὴ ἀπὸ ὕλη στὸν οὐράνιο Πυρήνα.

Ἀπὸ τὸν 21ο αἰώνα ἀρχίζει ἡ προπαρασκευὴ τῆς ἀνοιξιάτικης πορείας. Ὁ Οὐρανὸς εἰσχωρεῖ σὲ ἐνεργειακὰ πεδία δράσης καὶ τέμνει ἐπίπεδα Ἀγάπης. Τὰ «χέρια» του, μὲ γνώμονα τὸν Ἥλιο, θὰ ὑπολογίζουν ἀκριβέστατα τὸν πόνο, τὴ δοκιμασία, τὴ φθορά, τὴν ἀφθαρσία. Ὁ Νοῦς ἔχει ἤδη εἰσχωρήσει στὴν ὕλη καὶ τέμνει τὰ ἐνεργειακά της πεδία. Ἡ ὕλη σταδιακὰ ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὶς πνευματικὲς ἀπαιτήσεις, οἱ ὁποῖες προκαλοῦν ἀναλαμπές. Ὅλο τὸ Σύμπαν λαμβάνει ἀπὸ τὰ πεδία τῆς ἐνεργειακῆς θεμελίωσης κραδασμικοὺς ἐρεθισμοὺς –ἰσχυρὲς τομὲς– καὶ δονεῖται. Μὴν ξεχνᾶτε, εἴμαστε πάντοτε στοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς χιλιετηρίδας, στὸ προστάδιο αὐτὸ τῆς ἀφύπνισης, αὐτὸ ποὺ «περίεργα» θὰ ἀποφασίσει γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα. Αἰῶνες ἐπικίνδυνοι, αἰῶνες «ὁλονύκτιας ἐπαγρύπνησης».

«Ἐπαγρυπνεῖτε σκεπτόμενοι».

«Ἀναπαυθεῖτε σκεπτόμενοι».

Κηρύττουμε τὴ σκέψη σὲ κατάσταση ἀνάγκης, γιατὶ ἡ σκέψη θὰ σᾶς διδάξει τὸν βασικὸ Νόμο τῆς Σοφίας γιὰ νὰ τὴ λάβετε μὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία καὶ ἀκρίβεια.

Ἀπὸ τὸν 21ο αἰώνα θὰ ἀρχίσει ἡ προσπάθεια νὰ ἀπαλειφθεῖ ἡ οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ἀναρχία, μὲ προέχοντα στόχο τὸν τερματισμὸ τῶν ἀνταγωνισμῶν – ἰδιαίτερα ἐκείνων ποὺ ἀνάγονται στοὺς ἐθνικούς, ἀλλὰ καὶ στοὺς παγκόσμιους στρατιωτικοὺς ἐξοπλισμούς, ποὺ καταληστεύουν χωρὶς ὅρια τὸν ἀνθρώπινο μόχθο. Στοὺς αἰῶνες αὐτοὺς θὰ διεξαχθεῖ μιὰ δραματικὴ πάλη μὲ πολλὲς ἐναλλασσόμενες φάσεις καὶ μεταπτώσεις, μέχρι νὰ καταστεῖ δυνατὸν νὰ τεθοῦν σὲ ἐφαρμογὴ νέοι τρόποι ὀργάνωσης τῆς ζωῆς.444 Οἱ καιροὶ διαφοροποιοῦν τὰ συστήματα ὀργάνωσης καὶ διακυβέρνησης τῶν λαῶν καὶ τὰ κυρίαρχα κράτη τῆς ἱστορικῆς παράδοσης ἐξαφανίζονται γιὰ νὰ πάρει τὴ θέση τους μιὰ διακυβέρνηση εὐρύτερης ἀποδοχῆς ὅλων τῶν λαῶν καί, ἰδιαίτερα, ἐκείνων τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς. Αὐτὴ ἡ νέα διακυβέρνηση θὰ ὁδηγήσει στοὺς αἰῶνες ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν μιὰ κοινὴ πορεία ζωῆς καὶ κοινὰ πεπρωμένα γιὰ ὅλους.

Γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς Νέας Ἔννομης Τάξης δὲν θὰ προηγηθοῦν ἐπαναστάσεις ἢ μαζικὲς ἔνοπλες συγκρούσεις, ὅπως γινόταν στὸ παρελθόν. Ἐθνικὲς καὶ διεθνεῖς συνθῆκες θὰ δημιουργήσουν τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀλλαγή.445 Μιὰ ὁμόσπονδη διακυβέρνηση, ποὺ ἤδη ἔχει ἀρχίσει στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Εὐρώπη, θὰ εὐοδωθεῖ καὶ θὰ ὁδηγήσει, μὲ τὴν πάραδο τοῦ χρόνου, σὲ μιὰ οἰκουμενικὴ διακυβέρνηση τοῦ κόσμου.

Οἱ λαοί, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ἕνωσή τους, θὰ μποροῦν νὰ διατηροῦν τὶς ἐθνικές τους παραδόσεις, τὴ γλώσσα τους, τὴν πίστη τους καὶ τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά τους, ὅμως τὰ πάντα θὰ ὑποτάσσονται στὸν Ἐθνικὸ Νόμο, ποὺ θὰ θεωρεῖται καὶ θὰ εἶναι ὁ ὑπέρτερος τῶν νόμων.446

Ὁ κόσμος τοῦ μέλλοντος, σὰν Θεϊκὸς Προγραμματισμός, ἔχει ἤδη προβληθεῖ ἐνώπιόν μας καὶ εὔλογα ἀποροῦμε γιὰ τὰ θαύματα τῆς Ανωθεν Χειρός.

Προσέξτε, ὁ πλανήτης ἐντὸς τοῦ 21ου αἰώνα θὰ διαφοροποιηθεῖ διακριτικά. Ἐντὸς τῶν ἑπόμενων τριῶν αἰώνων θὰ ποιηθεῖ μὲ χάρη καὶ ἐντὸς τῶν ὑπόλοιπων ἕξι αἰώνων θὰ ὑλοποιηθεῖ τὸ Ὅραμα τοῦ Δημιουργοῦ. Ἡ Γῆ θὰ κοσμηθεῖ μὲ χειροποίητα «κομμάτια» φωτὸς ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τοῦ ἥλιου καὶ τῶν ἀστέρων καὶ θὰ λάβει ὅλη τὴ λάμψη τῶν πλανητῶν ποιότητας. Θὰ καταξιωθεῖ ἐντὸς τῆς ἱεραρχίας τοῦ Σύμπαντος καὶ θὰ ἀνοιχτοῦν σὲ αὐτὴν οἱ οὐράνιες αἴθουσες.

Ἐντὸς τοῦ 21ου αἰώνα ἡ Γῆ θὰ ποιηθεῖ Διακριτικά – δηλαδὴ ἡ εὐχέρεια ποὺ διαθέτει τὸ Σύμπαν γιὰ τὴ διαδικασία τῆς «ποίησης» τῆς Γῆς θὰ εἶναι διακριτικὴ καὶ ὄχι ἀπόλυτη δύναμη. Ἡ Δύναμη τῆς κυριαρχικῆς Ἀγάπης θὰ φυλαχθεῖ στὰ ἄνωθεν, στὰ οὐράνια θησαυροφυλάκια. Ἡ Γῆ θὰ ποιηθεῖ διακριτικὰ καὶ ὅλα τὰ ὄντα θὰ ποιοῦνται διακριτικά, ὅλα τὰ φαινόμενα ἐπίσης. Ἡ διακριτικότητα θὰ ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ἐπενέργειας ἐπὶ τῆς Γῆς καὶ τῶν ὄντων καὶ ὄχι τῆς ἐνέργειας ὡς πεδίου δύναμης – μιᾶς ἐνέργειας ποὺ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα ἔκφρασης, σκέψης, στάσης καὶ ἔργου.

Ἡ ἐνέργεια ἀπευθύνεται πρωταρχικὰ στὰ ὄντα, ὅμως ἐπενεργεῖ καὶ στὴ Γῆ καὶ τὴν καθιστᾶ ὀντότητα ἀνάλογα μὲ τὴ συμπεριφορὰ τῶν ὄντων.

Ἡ συμπεριφορά σας καθορίζει ὄχι μόνο ἐσᾶς, ἀλλὰ καὶ τὸν χῶρο τῆς διαβίωσής σας, ὅπως καὶ τὴ σφαίρα τῆς ἐπιρροῆς σας – μέχρι ἐκεῖ ποὺ ἀπευθύνεται καὶ ἐπεκτείνεται ἡ συμπεριφορά σας. Μέχρι ἐκεῖ ὅπου Συνέρεσθε μὲ γνώση, Επηρεάζονται τὰ Πάντα ἀπὸ τὴν ἐνσυνείδητη συμπεριφορά σας.

Μὲ τὴν ἐνσυνείδητη συμπεριφορά σας ἐμπλέκονται τὰ ἁρμονικὰ συμπαντικὰ κύματα καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐμπλοκὴ ἐπηρεάζονται τὰ πάντα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καθίσταται τὸ ἔργο χάος ἀπὸ ἀφελεῖς ἐνέργειες.

Προσέξτε τὸν 21ο αἰώνα ὅπως σᾶς τὸν διευκρινίσαμε. Εἶναι αἰώνας αὐτογνωσίας καὶ γνώσης. Ἡ ἄγνοια θὰ ἀποβεῖ μήτηρ κακίας καὶ δὲν θὰ δικαιολογεῖται ἡ ὕπαρξή της στὸν αἰώνα αὐτὸν τῆς ἀναγέννησης τοῦ πνεύματος. Κάθε εἴδους ἄγνοια γύρω ἀπὸ τὴν ὀντολογικὴ ὑπόσταση τὴ δική σας καὶ τῶν ὄντων, γενικά, θὰ ἀποβαίνει θανάσιμο ἁμάρτημα, γιατὶ ὁ αἰώνας τῆς ἀποκάλυψης ἀποκαλύπτει καὶ ἐπικροτεῖ τὴ Γνώση.

Βιώνετε τοὺς αἰῶνες καὶ ἀγνοεῖτε τὸν Νου. Εἶναι δυνατόν; Πότε ἐπιτέλους θὰ γίνετε σκεπτόμενα ὄντα;

Χάρη μέσα στοὺς ἑπόμενους, πολὺ δύσκολους αἰῶνες θὰ δοθεῖ μόνο στοὺς σώφρονες καὶ στοὺς γνῶστες.

Προσέξτε, ἀκόμα, ἐσεῖς οἱ «σοφοί», στὰ κέντρα ἐντὸς τῶν ὁποίων κινεῖστε γιὰ τυχὸν ὑφαρπαγὴ τῆς σοφίας, γιατὶ ὅλα τὰ κέντρα ποὺ ὑπόσχονται σοφία δὲν εἶναι τὰ κατάλληλα, ἔστω καὶ ἂν κοσμοῦνται φαινομενικὰ μὲ τίτλους καὶ μέταλλα ἀξίας.

Σᾶς δίνουμε γνώμονα Επιμέτρησης καὶ σᾶς θέλουμε ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς ἐρευνητὲς τῶν κέντρων σοφίας καὶ ἐπιμένουμε ὅτι θὰ πρέπει νὰ φοιτήσετε κατὰ τὶς «Επιταγες του Νου» σὲ ἄμεσα κέντρα σοφίας. Θὰ περιμένουμε τὸ ἀποτέλεσμα, γιατὶ ἔχετε τὸν χρόνο καὶ πιστεύουμε ὅτι τὸν νοῦ ποὺ ἔχετε θὰ τὸν θέσετε σὲ λειτουργία.

Στὸ στάδιο τῆς γνώσης ἐκδηλώνεται κάθετα καὶ φωτεινὰ ἡ Χάρη, γιατὶ ὁ Κύριος σᾶς ἐπιθυμεῖ Γνωστες τῆς Ουσίας Του καὶ τῶν ὁραμάτων Του.

«Βιῶστε τὸ μεγαλεῖο τῆς γνώσης, γιατὶ ὁ Θεὸς ἐν σοφίᾳ σᾶς ἐποίησε».

Δὲν διαπραγματευόμαστε. Απαιτουμε Γνώση καὶ Σοφία, γιατὶ στὰ δύσκολα στάδια τῶν ἐπερχόμενων τεσσάρων αἰώνων θὰ ἐπιβιώσουν μόνο οἱ γνῶστες, οἱ σοφοὶ καὶ οἱ ἔχοντες ἀνεπτυγμένη ἱκανότητα διάκρισης. Ἡ χάρη θὰ κατέλθει ὑπὸ μορφὴ φωτεινῆς βροχῆς ἢ φωτεινῆς καταιγίδας ἢ ὑπὸ μορφὴ κεραυνοῦ ἐν αἰθρίᾳ ἢ ὑπὸ μορφὴ κεραυνοῦ ἀγάπης.

Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι ἰδιαίτερα σοφὰ διακριτικὸς καὶ ἀκριβοδίκαιος, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐφαρμογή του στοὺς ἐρχόμενους αἰῶνες. Ἀπὸ τὴ Θεϊκὴ Ἀγάπη ὁ κόσμος θὰ ὑποστεῖ τομὲς μὲ ἰδιαίτερη, διακριτικὴ εὐχέρεια, ὅπως εἴπαμε. Ὁ οὐσιαστικὸς λόγος αὐτῆς τῆς διακριτικότητας συνίσταται σὲ ἐπέμβαση καθαρὰ ἀπὸ ἀγαθὴ πρόθεση, μὲ τὴν ἁπαλότητα τῶν «χειρῶν» Του.

Στὸ μεταξύ, ὅπως προείπαμε, δὲν θὰ ἀπουσιάσουν ἀπὸ τὰ μεγάλα γεγονότα οἱ κραδασμοὶ καὶ οἱ θεμελιακοὶ κλονισμοί. Ὅλα αὐτὰ θὰ λάβουν χώρα ἐντὸς σταδίων ὑπομονετικῆς καὶ καρτερικῆς διάθεσης. Ὁ φλοιὸς τῆς γῆς θὰ βιώσει συγκλονιστικὰ γεγονότα ἀγάπης, συμπόνιας καὶ πόνου.

Στὰ πρῶτα ἑκατὸ χρόνια τῆς ἐπερχόμενης χιλιετηρίδας, ὁ Οὐρανὸς θὰ κατέρχεται μὲ ἰδιαίτερη, φωτεινὴ κάθοδο ἐντὸς τοῦ πλανήτη σας, μὲ ἀποκαλύψεις καὶ θαύματα. Τὰ θαύματα θὰ μαρτυροῦν «τὸ ἐξαίσιο θαῦμα»: τὴν ὕπαρξη τῆς Υπεργήινης Οντότητας, τῆς Θείας Ὀντότητας ποὺ συλλαμβάνει διάνοιες καὶ ἐξ οὐδενὸς συλλαμβάνεται, γιατὶ εἶναι ἀσύλληπτη καὶ ἀσύλητη. Οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ θὰ λαμβάνουν σάρκα καὶ ὀστᾶ καὶ θὰ ποιοῦν τὰ θαύματά Του. Θὰ ἐργάζονται γιὰ ἐσᾶς καὶ γιὰ τὴ δόξα Του.

«Ὁ Θεὸς τῆς Ἀγάπης σᾶς ἀγγίζει».

Κατέρχονται οἱ Ἄγγελοι τοῦ Κυρίου.

Στὸν ροῦ τοῦ 21ου αἰώνα δὲν θὰ ἐκλείψουν οἱ δοκιμασίες καὶ ὁ πόνος, πόνος ποὺ ἐξέρχεται ἀπὸ τὰ Σπλάχνα τῆς Γῆς καὶ ἀπὸ τὰ Σπλάχνα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου σὰν Χείμαρρος, μὲ διάθεση νὰ πλημμυρίσει τὰ ὑλικά σας πιστεύω.

Αὐτὸς ὁ χείμαρρος θὰ ἐκπορθήσει τὴν ὕλη καί, ὅταν ἔρθει ἀντιμέτωπος μαζί της σὲ κάποια «μαγικὴ» συγκυρία, θὰ τῆς καταδείξει πόσο ἀνίσχυρη, ἀβέβαιη καὶ ἀδύναμη εἶναι. Θὰ τὴν «κατακτήσει» μὲ τὰ ὅπλα τῆς γνώσης καὶ τῆς σοφίας καὶ θὰ τῆς προκαλέσει τελειωτικὰ τραύματα.

Στὸν 21ο αἰώνα θὰ σαρκωθοῦν ὀντότητες τοῦ χάους, ποὺ θὰ ἔχουν ἤδη συνειδητὰ ἀποφασίσει μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησή τους νὰ βιώσουν ἕναν Νέο Κύκλο ζωῆς καὶ νὰ πολεμήσουν τὰ ὁποιαδήποτε πάθη καὶ λάθη τους. Γιὰ αὐτὰ τὰ πλάσματα, ποὺ θὰ λάβουν πνοὴ ζωῆς ἐκ τῆς πνοῆς τοῦ χαμοῦ, θὰ ὑπάρξει δυσκολία – γιατὶ θὰ πρέπει νὰ πολεμήσουν συνειδητὰ γιὰ τὸ φῶς αὐτὸ ποὺ δὲν γνώρισαν σὲ προηγούμενα στάδια τῆς ζωῆς τους.

Ἀνυποψίαστα βρέφη θὰ εἰσαχθοῦν σὲ διαδικασίες πολέμου καὶ θὰ «παλεύει τὸ καμένο χαρτὶ μὲ τὸν ἄνεμο».

Θὰ βιωθοῦν ἀκρότητες καὶ καταστάσεις συμβιβασμῶν εὐπρέπειας, χωρίς, ὅμως, νὰ ὁδηγοῦνται στὴν εὐτέλεια ἢ τὴν ὑποτέλεια καὶ χωρὶς νὰ θίγεται ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, γιατὶ αὐτὸ τὸ εἶδος θὰ διαιωνίζεται ἐν ὀνόματι τῆς Ἀγάπης Του καὶ αὐτὴ ἡ Ἀγάπη θὰ ποιεῖ ζωὲς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος καὶ θαύματα ἐκ τοῦ Οντος.

Ὁ 21ος αἰώνας θὰ ἀποβεῖ ἀποφασιστικὰ «μοιραῖος», γιατὶ ἀπὸ αὐτὸν θὰ προσμετρηθεῖ ἡ «τύχη» τοῦ πλανήτη. Ἡ τύχη ἔχει τὴν ἔννοια τῆς πορείας καὶ ὄχι τοῦ τυχαίου γεγονότος. Τὰ τυχαῖα γεγονότα παρῆλθαν ἢ μᾶλλον οὐδέποτε ὑπῆρξαν καὶ ὅ,τι γράφεται καὶ «ἔρχεται» εἶναι προϊὸν ἀγάπης καὶ σοφίας καὶ πάντοτε θὰ ἔρχεται καὶ θὰ γίνεται βάσει προγραμματισμένου Θεϊκοῦ Σχεδίου, Θεϊκοῦ Ὁραματισμοῦ.

Ἡ σοφία θὰ συνυπάρχει σὲ συνάρτηση μὲ τὴ γνώση σας, θὰ ἀποβεῖ ἡ ὑπεύθυνη σύντροφός σας καὶ ἐμεῖς θὰ ἀκολουθοῦμε Εκείνη. Αὐτὴ θὰ σᾶς καταστήσει μέλη συνειδητὰ ἐλεύθερα τῆς συμπαντικῆς κοινωνίας. Ὁλόκληρος ὁ 21ος αἰώνας θὰ σᾶς χαρίσει σοφία. Θὰ ἄγεσθε ἐντὸς τοῦ σκοποῦ καὶ θὰ φέρεσθε ἐντὸς τοῦ γήινου κύκλου μὲ διακεκριμένη φορὰ σοφίας καὶ πνευματικῆς διέγερσης, θὰ προσδιοριστεῖτε στὸν ἑπόμενο καὶ στοὺς ἑπόμενους αἰῶνες, ὅταν «Ο Χριστος Θα Ποιήσει Το Οραμα Πράξη».

Κοιτάξτε τὸν οὐρανό, εἶναι ἀσύλητος, παρθένος, ὁλόγλυκη πηγὴ ἀγάπης καὶ ἀπέριττα γαλάζιος. Εἶναι ὑπάκουος, ἀκριβὴς καὶ σταθερὸς στὶς συναντήσεις του μὲ τὸν ἥλιο καὶ τὰ ἀστέρια, εἶναι ὑπεύθυνα ἀδιαίρετος μὲ τὸν Πατέρα καὶ σᾶς χαμογελᾶ. Συγκεντρωθεῖτε γιὰ νὰ γνωρίσετε τὸ χαμόγελό του. Θὰ συγκλονιστεῖτε. Τὸ χαμόγελό Του εἶναι Οραμα. Ἀνοίγουν τὰ χείλη Του καὶ ρέουν ὁράματα Αγάπης καὶ Αποκάλυψης τῆς Αγάπης Του.

Ἀφεθεῖτε στὸν Οὐρανό. Θὰ σᾶς φροντίσει καὶ θὰ σᾶς λούσει μὲ ἄστρα καὶ θὰ ἔχετε τὴν ἰδιαίτερη αἴσθηση ὅτι Εκεινος σᾶς πλάθει ἐκ νέου μὲ τὶς Ουσίες Του. Ἀναγεννηθεῖτε, θὰ γίνετε ὄμορφοι. Ἡ μορφή σας θὰ προσομοιάζει μὲ ἀστέρια ποὺ φέγγουν ὅλα τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς καὶ αὐτὴ ἡ μορφὴ θὰ ἐκπέμπει αὖρες ἀγάπης.

Αὐτὸς ὁ 21ος αἰώνας πρέπει νὰ σᾶς προσεγγίσει, γιατὶ ἐπιβάλλεται νὰ τὸν σπουδάσετε μὲ πάθος καὶ ἐπιμονή, ἕως ὅτου λάβετε τὰ ἀστρικά σας διπλώματα. Ἐὰν καὶ ἐφόσον σπουδάσετε αὐτὸν τὸν αἰώνα τῆς ἀναγέννησης, ἐὰν καὶ ἐφόσον ἐφοδιαστεῖτε μὲ ἀστρικὰ διδακτορικά, θὰ σᾶς δεχτοῦμε στὰ ἀπέριττα δώματα τοῦ ἀπαστράπτοντος κάλλους, γιατὶ σὲ αὐτὰ τὰ δώματα θὰ εἰσέλθουν μόνο οἱ ταπεινοί, οἱ σοφοὶ καὶ οἱ γνωρίζοντες τὸν Θεό.

Ὁ ροῦς τῶν γεγονότων ζωῆς εἰσχωρεῖ στὰ κανάλια ποὺ θὰ συμπράξουν στὴ μεγάλη διαδικασία τῆς ἀναχαίτισης μὲ ἰσχυρὰ φράγματα χρυσῆς καὶ σοφῆς προέλευσης.

Ἐντὸς τοῦ 21ου αἰώνα θὰ ἀποκαλυφθεῖτε καὶ ὁ χωροχρόνος ἐντὸς τῶν πρώτων ἀπὸ τὶς ἐννέα συνολικὰ παραλλήλους, θὰ προσδιορίσει τὸ στάδιο ἀνάπτυξης γιὰ τοὺς μετέπειτα σοφοὺς στόχους τῆς ἐξέλιξης.

Τὰ γεγονότα τοῦ 21ου αἰώνα θὰ εἶναι ἕνας χείμαρρος ἀσυγκράτητος καὶ ἡ ἐξέλιξή τους θὰ ἐγκυμονεῖ κινδύνους καὶ πνιγμούς. Ἤδη οἱ κίνδυνοι διαγράφονται καὶ μεταφέρονται στὰ γήινα καὶ λειτουργοῦν ὡς κώδων κινδύνου.

Ὁ 21ος αἰώνας, ὁ αἰώνας τῆς ἰδιαίτερης σκεπτικῆς περιόδου, ἐγκυμονεῖ κινδύνους κυρίως λόγω τῆς ἔλλειψης τῆς σοφίας. Ἡ σοφία μὲ τὴ διάθεση τοῦ Ευ καὶ τοῦ Ελπίζειν καὶ μὲ τὴν ὑπομονετική της στάση ἀναμένει τὸν θρίαμβό της, ὄχι ἀπὸ διάθεση ἐπίδειξης ἐγωισμοῦ, μὰ ἀπὸ ἐλπίδα ὅτι κάποτε Ολοι ἐσεῖς μαζὶ μὲ ἐκείνη θὰ συμπράξετε στὰ δώματα τοῦ Οὐρανοῦ μὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία καὶ συγκίνηση.

Εὐλογημένη ἡ σοφία καὶ ὅλα τὰ ὄντα τῆς Γῆς ποὺ θὰ λάβουν τὶς οὐσίες της.

 


444 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 499.

445 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 500.

446 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 502.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ