08.07 | Η Κάθοδος των Αγγέλων (27ος αιώνας) – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

7. Ἡ Κάθοδος τῶν Ἀγγέλων (27ος αἰώνας)

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

A- A A+

Ἐλπίζουμε στὴν τόλμη τῶν ἑπόμενων γενεῶν, στὴν τόλμη ἀποδοχῆς καὶ ἀφομοίωσης τῶν μηνυμάτων μας. Ἔτσι θὰ ἔχουμε τὴ δυνατότητα καὶ τὴ χαρὰ νὰ συμπορευτοῦμε στὸ ἐγγὺς καὶ στὸ ἀπώτερο μέλλον μὲ πνευματικὲς ὀντότητες –δηλαδὴ μὲ ἐσᾶς μεταλλαγμένους– σὲ ἐπίπεδα ἁρμονικῆς συνεργασίας πέρα ἀπὸ τὴ φθορὰ τῆς ὕλης. Σκοπὸς αὐτῆς τῆς συνεργασίας καὶ τῆς συμπόρευσης θὰ εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῆς Μίας καὶ Μοναδικῆς Ἀξίας στὴν ὁποία ὅλοι θὰ ἀποδίδουμε τὶς πρέπουσες τιμές, τὴν πρέπουσα λατρεία.

Σᾶς καλοῦμε νὰ προχωρήσουμε μαζὶ στὴν ἔρευνα καὶ ἐφεύρεση τοῦ μέτρου ἀξιολόγησης καὶ ἐπανατοποθέτησης τῶν πραγματικῶν καὶ πνευματικῶν «πιστεύω», στὴ μία καὶ μοναδικὴ γνώση τοῦ Ειναι.

Νὰ ἀφεθεῖτε στὸ Ειναι, δηλαδὴ νὰ ἀφήσετε σὲ αὐτὸ ὅ,τι μέχρι τώρα οὐσιαστικὰ ἔχετε ἐπενδύσει καὶ ὅ,τι θὰ ἐπενδύσετε στὸ μέλλον.

Ἔχετε ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἕναν ἰδιαίτερο σκοπὸ-ὁρόσημο ποὺ συνάπτεται μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴ Δημιουργία.

Ἔχετε τὴν τύχη ἑνὸς ἔντονα προβαλλόμενου παρόντος, ἀφοῦ τὰ Θεια καὶ Απόκρυφα σᾶς δίνονται μὲ τὴν ἔννοια τῆς Αποκάλυψης καὶ Αξιολόγησης, μὲ διάθεση πίστης καὶ ἄφεσης στὴ Θεία Βούληση.

Ὅλα συμβαίνουν γιὰ τὴ δική σας ὠφέλεια. Εἶστε ὁ στόχος τοῦ ζῶντος Κυρίου. Μὴν ὀπισθοχωρεῖτε ἀπὸ ἄγνοια, ἀδιαφορία, δειλία.

Εκεινος στοχεύει σὲ ἐσᾶς μὲ τὰ ἀγαθὰ βέλη τῆς Ἀγάπης Του.

Τὸ Εἶναι τῶν Οὐρανῶν θὰ σᾶς φιλοξενήσει μέσα στὸ ἀληθινὸ φῶς τῆς πραγματικῆς σας κατοικίας, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει τὸ Ειναι, γιατὶ ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ ἀρχέγονη Ἀλήθεια.

Συναντηθήκαμε καὶ γνωριστήκαμε, πλησιάζει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ ποῦμε καὶ οἱ δύο πλευρὲς τὸ «χαρήκαμε πολὺ» καὶ θὰ χαροῦμε πράγματι γιὰ ὅ,τι συμβαίνει σήμερα καὶ περισσότερο γιὰ ὅ,τι θὰ συμβεῖ αὔριο.

Εἴμαστε κοντά σας, στὸν δικό σας χῶρο, καὶ γινόμαστε ἀντιληπτοὶ ἀπὸ τὶς δικές σας εὐαίσθητες κεραῖες. Σμικρύνθηκε ὁ χρόνος, ἡ ἐγρήγορση σημαίνει συναγερμὸ πνευματικῶν διεγέρσεων καὶ ἡ συνύπαρξή μας ἐπιβάλλεται.

Στὸν κόσμο τῆς ὕλης εἶναι ἄδικος κόπος κάθε εἴδους κατάκτηση, κάθε εἴδους ἀπόκτηση. Τὸ γεγονὸς ὅτι μέσω τοῦ ὑλικοῦ κόσμου θὰ ἐξελιχθεῖτε δὲν σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐνστερνίζεστε τὴν ὕλη σὰν τὴν πρωταρχικὴ «κυρία», ποὺ θὰ πρέπει νὰ θυσιάζεστε σὲ αὐτή, νὰ ζεῖτε γιὰ αὐτὴν καὶ νὰ τῆς ἀποδίδετε τὶς ὕψιστες τιμές.

Ὅσο προσφέρετε σὲ αὐτήν, τόσο ἐκείνη θὰ ζητᾶ τὴν «κεφαλή σας ἐπὶ πίνακι».

Ἀδιαφορῆστε γιὰ αὐτὸ ποὺ ἐσεῖς ὀνομάζετε ζωή, ἐνῶ στὴν οὐσία εἶναι φθορὰ ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἐξαφάνιση.

Δὲν εἶναι ἡ ζωὴ αὐτὴ καθαυτὴν ποὺ περικλείει τὴν πλάνη καὶ τὸν κίνδυνο τῆς ἐξαφάνισης, εἶναι ἡ ζωὴ ὅπως ἐσεῖς τὴν ἀντιλαμβάνεστε.

Μάταιος κόπος ἡ προσφορά σας στοὺς δικούς σας καὶ ἀγαπημένους σας, ὅταν ἡ προσφορὰ αὐτὴ δὲν ἔρχεται νὰ καλύψει τὶς πραγματικές τους ἀνάγκες καί, κυρίως, τὶς πνευματικές τους ἀνάγκες.

Εἶναι καιρὸς νὰ ἐπαναστατήσετε ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ σας, νὰ ἐπαναστατήσετε ἐνάντια στὸν τρόπο ζωῆς ποὺ κάνετε, ἔστω καὶ ἂν ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι γενικὰ καὶ ἀπὸ αἰῶνες καθιερωμένος.

Εἶναι καιρὸς οἱ γυναῖκες νὰ ἐπαναστατήσετε ἐναντίον ὅλων ἐκείνων ποὺ ἀπομυζοῦν παρασιτικὰ τὴ ζωή σας καὶ σᾶς στεροῦν τὴ δυνατότητα τῆς ἐξέλιξης. Δὲν ἐννοοῦμε, φυσικά, νὰ μὴν ἀγαπᾶτε, νὰ μὴν προσφέρετε τὰ πάντα, ἐννοοῦμε ὅμως ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε προσφορά σας θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογη μὲ ἐκεῖνο ποὺ πραγματικὰ χρειάζεται ὁ ἄλλος καὶ ὄχι ἐκεῖνο ποὺ ἐγωιστικὰ ἀπαιτεῖ γιατὶ ἔτσι τοῦ ἀρέσει, γιατὶ ἔτσι ἔχει συνηθίσει.

Ἂς ἀφήσουμε, ὅμως, τὰ τετριμμένα σχήματα τῆς ζωῆς καὶ ἂς προχωρήσουμε στὸ ἔργο μας.

Στοὺς αἰῶνες ποὺ θὰ διαδεχθοῦν τὸν σημαντικὸ 26ο αἰώνα θὰ ὑπάρχουν σοβαρὲς ἀλλαγὲς τόσο στὸ ὑλικὸ ἐπίπεδο, ὅσο καὶ στὸ πνευματικό.

Στοὺς αἰῶνες αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος θὰ βιώνει ἤρεμα τὸν βιοτικό του κύκλο, μὲ πλήρη ἰσορροπία, ὀργάνωση καὶ ἐπάρκεια σὲ ὅλα τὰ γήινα ἐπίπεδα. Δηλαδὴ κοινωνικό, οἰκονομικὸ καὶ πολιτικό. Νέα ἄνθηση τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν, νέες χρυσὲς σελίδες στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.450

Στὸν 27ο αἰώνα θὰ συμβοῦν περιστατικὰ ἀνεξήγητα, ἀκόμα καὶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὰ θεωροῦσαν ὡς ἐνδεχόμενα.

Τεράστια μαγνητικὰ κύματα ἕλξης θὰ ἕλκουν τὶς ψυχὲς ἐκεῖνες ποὺ ἤδη θὰ ἔχουν προετοιμαστεῖ καὶ θὰ τὶς ὁδηγοῦν μέσα σὲ μιὰ αὔρα, ἕνα σύννεφο φωτός, στοὺς κόσμους τῶν ὁραματισμῶν τους. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος θὰ ἔρθει σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὸ Ἄκτιστο Φῶς, τὴν αἰωνιότητα καὶ τὸ ἄπειρο, ἐποχὴ ποὺ οἱ φυσικοὶ νόμοι θὰ τεθοῦν ἐκτὸς ἰσχύος καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ ὑψωθοῦν πάνω ἀπὸ τὰ στενὰ ὅρια τοῦ χωροχρόνου.

Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται […]. (Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 21:3)

Μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ «ἄμεση γνώση» θὰ καταδεικνύει τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς καὶ τὸ ἀπὸ ποῦ ἔρχονται καὶ ποῦ πηγαίνουν τὰ ἑκατομμύρια τῶν γενεῶν ἔμβιων ὑπάρξεων ποὺ ἔζησαν καὶ ὑπάρχουν στὶς ἄπειρες χρυσὲς σφαῖρες τοῦ Οὐρανοῦ.451 Θὰ καταδειχθεῖ τὸ πῶς καὶ τὸ γιατὶ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν, στὸ σύνολό τους, ὑπάρχουν, ζοῦν καὶ κινοῦνται γιὰ νὰ καταλήξουν σὲ Αὐτόν, γιὰ νὰ ὑπάρξουν κοντά Του στὴν αἰωνιότητα.

Φυσικά, μὲ τὰ ὅσα θὰ συμβοῦν στὸν 27ο αἰώνα καὶ στοὺς ἑπόμενους δὲν πρόκειται νὰ τερματιστεῖ ἡ ζωὴ τῶν ἔμβιων ὄντων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ ἀνθρώπου στὸν πλανήτη Γῆ. Αὐτὸ θὰ συμβεῖ κατὰ τὸν προσδιορισμένο ἄγνωστο σὲ ἐμᾶς καὶ σὲ ἐσᾶς χρόνο – ὅταν δηλαδὴ ἐπέλθει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου, ὅπως ἀκριβῶς τὴν προδιαγράφουν οἱ Γραφές.

Ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾗ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται. (Πέτρου, Ἐπιστολὴ Β΄ 3:10)452

Μέχρι τότε, ὅμως, ὅλα τὰ ἔμβια ὄντα, καὶ προπαντὸς ὁ ἄνθρωπος, θὰ συνεχίσουν τὴν ἀνοδικὴ πορεία τους. Στοὺς αἰῶνες αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος θὰ εἶναι πραγματικὰ ὑπερήφανος γιὰ τὰ ὅσα ἔχει ἐπιτύχει καὶ συγχρόνως εὐγνώμων ὄχι μόνο στὸν Δημιουργό Του, ἀλλὰ καὶ στὶς γενεὲς ἐκεῖνες τῶν ἀνθρώπων ποὺ προηγήθηκαν, γιὰ τὴ δική τους προσφορά, γιὰ τὸν δικό τους πόνο – γιατὶ χωρὶς αὐτὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει ὅ,τι στὸ μέλλον θὰ πραγματωθεῖ.

Παράλληλα, σὲ αὐτοὺς τοὺς αἰῶνες θὰ καταδειχθεῖ ἡ ὕπαρξη ὅλων ὅσα κατὰ καιροὺς εἶχαν λεχθεῖ σχετικὰ μὲ τὴν ὀντολογικὴ ὑπόσταση καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἀόρατου κόσμου. Μιὰ ἀπίστευτη δικαίωση τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦ θὰ δεῖ τὸ φῶς, μιὰ πραγμάτωση τῶν ὅσων περιελάμβανε ἡ μεγαλειώδης Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του. Ἕνα ἄγνωστο μέχρι τότε ὀντολογικὸ περιεχόμενο θὰ προστεθεῖ στὸ κήρυγμα ἐκεῖνο μὲ τοὺς χιλιάδες συναισθηματικοὺς θησαυροὺς καὶ τὴ μοναδικὴ «κοσμικὴ» διδασκαλία, ποὺ γιὰ χιλιάδες χρόνια περνοῦσε σὰν ὑπερβολικὴ καὶ ἐξωπραγματική.453

Οἱ ὁραματισμοὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ Θεόπνευστο ἔργο τους, ὅπως καταχωρήθηκε κυρίως στὴ Φιλοκαλία τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, θὰ βροῦν τὴ δικαίωσή τους.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς ὁποίους γίνεται ἀναφορὰ εἶχαν ἤδη λάβει τὰ μηνύματα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ ἀφομοιώθηκαν πλήρως μὲ αὐτά. Αὐτὰ τὰ μηνύματα καταχωρήθηκαν στὸν νοῦ τῆς ψυχῆς τους, τὰ κατέστησαν σοφία καί, στὴ συνέχεια, τὰ κατέθεσαν –θησαυροὺς σοφίας– ὑπὸ μορφὴ συγγραμμάτων αἰώνιας λάμψης στὸν χωροχρόνο.

Δὲν θὰ θέλαμε νὰ ἀντιπαρέλθουμε τὶς προσφορὲς στὸν ἄνθρωπο τοῦ Πυθαγόρα, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Πλάτωνα καὶ τῶν ὁμοίων τους, προσφορὲς οἱ ὁποῖες στοὺς αἰῶνες ποὺ ἐρευνοῦμε λαμβάνουν νέες διαστάσεις.

Στὸν 27ο αἰώνα συμβαίνει ἡ πιὸ συγκλονιστικὴ ἱστορία τῆς Δημιουργίας στὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι. Ἡ Κάθοδος τῶν Ἀγγέλων μὲ «Ρομφαῖες Φωτός». Ρυθμίζονται τὰ ὄνειρα καὶ οἱ παλμοὶ τῆς οὐράνιας διάθεσης καὶ Ἄγγελοι Ἀγάπης θὰ πετύχουν μακροπρόθεσμες ἀναβολές.

Εὐλογημένα τὰ οὐράνια σχήματα. Εὐλογοῦμε τὸν Θεό, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὴν Εὐλογία Τους σᾶς χαρίζουμε σὰν πρωτόγονο στοιχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Στὸν 27ο αἰώνα ἀρχίζει ὁραματικὰ καὶ συνειδητὰ ἡ Κάθοδος τῶν Ἀγγέλων. Ὁ εὐαίσθητος ποιητὴς τῆς ἐνόρασης θὰ ὑποκλιθεῖ ἐνώπιόν τους καὶ σοφοὶ καὶ φιλόσοφοι θὰ ἀναθεωρήσουν ἰδέες καὶ ἰδεολογίες. Ὁ ἀνθρώπινος νοῦς θὰ συλλάβει ἀπὸ τὰ βιωματικὰ παρελθόντα ὁράματα καὶ θὰ ἀντιληφθεῖ ὅλα ὅσα τὸν ἔριξαν στὴ λήθη. Τὰ ὁράματα αὐτὰ θὰ τὸν ἀναγεννήσουν χάρη στὴ θαυμαστὴ ἐπέμβαση τοῦ νυστεριοῦ τῆς μνήμης. Οἱ μνῆμες θὰ πορεύονται πρὸς τὸ ἀνώτατο σημεῖο τῆς ἀλήθειας μέσα σὲ μιὰ ἐκθαμβωτικὴ πορεία φωτός.

Ἐσεῖς ποὺ ἐντὸς τοῦ παρόντος «βλέπετε τὰ παρελθόντα καὶ ζεῖτε τὶς μνῆμες» εἶστε οἱ πλέον τυχεροί. Ἐσεῖς ἀντιμετωπίζετε κατὰ τὸ δυνατόν, μὲ τὴ Δύναμη τοῦ Νου, τὰ βιωματικὰ παρελθόντα καὶ λαμβάνετε ἀπὸ αὐτὰ τὴ διάσταση τῆς γνώσης καὶ ἀπὸ τὴ γνώση τὴ δυνατότητα τῆς συνειδητῆς ἀποφυγῆς τῶν ἴδιων σφαλμάτων.

Ἀποφύγετε τὰ ἐπικίνδυνα βιωματικὰ παρελθόντα, ἀποφύγετε συγκεκριμένα βιώματα ποὺ σᾶς καθηλώνουν στὴ Γῆ καὶ σᾶς ἀπαγορεύουν τὴν ἐξίσωσή σας μὲ τὴν οὐράνια ἰσορροπία. Ἀποφύγετε, δηλαδή, τὰ λάθη καὶ τὰ πάθη, καθὼς καὶ τὸ καθετὶ ποὺ σᾶς δημιουργεῖ ἐξάρτηση.

Τὰ βιωματικὰ αὐτὰ παρελθόντα, ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ἐξίσωσή σας μὲ τὴν οὐράνια ἰσορροπία, σᾶς καθιστοῦν ὑπόδουλους καὶ ὁ ὑπό-δουλος δὲν διαθέτει τὴ δύναμη τῆς ἀπεξάρτησης, γιατὶ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ «ὑπὸ» καὶ πέρα ἀπὸ τὸ «κάτω» τοῦ «ὑπό». Ἡ ἀπεξάρτηση εὐωδιάζει ἐλευθερία καὶ ὅλα ὅσα ὁδηγοῦν στὴν ἐλευθερία εὐλογοῦνται.

Δῶστε γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀπεξάρτησης ἀπὸ τὰ βιωματικὰ παρελθόντα, Μην Πάρετε. Ἐφόσον πάρετε συνειδητὰ ἔναντι τῶν ὅσων δίνετε, δεσμεύεστε μὲ γήινα κύτταρα καὶ αὐτὰ ὁδηγοῦν σὲ ζωὲς καὶ κύκλους ποὺ ἀσυνείδητα δημιουργοῦν ψευδαισθήσεις καὶ παραισθήσεις, κατὰ τὸν τρόπο ποὺ δημιουργοῦν οἱ ναρκωτικὲς οὐσίες.

Σὲ αὐτὸν τὸν αἰώνα (27ο), οἱ μνῆμες θὰ ὑπαγορευθοῦν καὶ θὰ ἀπαγορευθοῦν. Γιὰ ὅσο ὁ αἰώνας αὐτὸς θὰ κυλᾶ –γιατὶ ἐντὸς αὐτοῦ θὰ ρέει φῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος, ἐσεῖς θὰ εἶστε ἐλεύθεροι στὶς ἐπιλογές σας.

Ἐντὸς τοῦ 27ου αἰώνα θὰ λάβετε τὴν ἰσχυρὴ βούληση νὰ ἐκπέμπετε φῶς καὶ νὰ ἐνεργεῖτε ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ βιωματικά σας παρελθόντα. Θὰ ὑποδεχθεῖτε τὶς μνῆμες καὶ θὰ ἀπαγορεύσετε σὲ αὐτὲς νὰ σᾶς δημιουργοῦν ἐξαρτήσεις μὲ τὰ παρελθόντα.

Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ αἰώνα ἐπιτακτικὰ σᾶς θέλουμε «τέλειους, ἐλεύθερους καὶ ἀνυπότακτους».

Συνειδητὰ σᾶς θέλουμε ὑποτακτικοὺς στὰ Σχέδια τῆς Ανώτερης Βούλησης.

Ὁ 27ος αἰώνας θὰ παρασύρει ὀντότητες στὰ σύμπαντα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ ἐκεῖ τὰ δώματα ἔχουν προπαρασκευαστεῖ «γιὰ μεγάλες ὑποδοχές».

Οἱ πολιτεῖες θὰ λάμπουν ἀπὸ τὸ Φως Του καὶ ὅλα τὰ ἀσήμαντα κύτταρα τῆς ζωῆς θὰ εὐλογοῦνται ἐντὸς ἐπιπέδων φωτεινῆς οὐσίας.

Ὁ 27ος αἰώνας θὰ καταστεῖ «ζύμωση οὐσίας τῶν μελλόντων», ἀρκεῖ νὰ κατανοήσετε ὅτι οἱ οὐσίες κατέρχονται σταδιακὰ μὲ τὶς πορεῖες τῶν Ἀγγέλων.

«Ἁγιασμένη ἡ πορεία τῶν Ἀγγέλων στὴ Γῆ».

Ἁγιασμένη ἡ οἰκοδόμηση τῆς λευκῆς πολιτείας ἀπὸ τοὺς ἀρχιτέκτονες τῆς ὕψιστης Δύναμης.

Πόλεις φωτὸς θὰ ὑποδεχθοῦν ὀντότητες φωτὸς καί, ἐνῶ Ολα τὰ ὄντα θὰ ἀνάγονται, ἐμεῖς θὰ λάβουμε τὴ μεγαλειώδη εἰκόνα τῆς πεμπτουσίας σας.

Γρηγορεῖτε τώρα.

Τώρα οἱ Οὐρανοὶ συμβαδίζουν σὲ συντεταγμένες φωτός.

Τώρα ὁ Οὐρανὸς σᾶς ὁμιλεῖ καὶ σᾶς καλεῖ.

Ὅλοι ἐσεῖς ποὺ ἔχετε τὴ διάθεση νὰ βιώσετε ἕναν κόσμο οὐσίας καὶ παλεύετε γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ προσφέρετε πάντοτε ἀνιδιοτελῶς, χωρὶς καμία σκέψη ἀνταλλαγῆς, ἀνταμοιβῆς ἢ ἀνταπόδοσης. Ἂν δὲν δώσετε τὰ μόρια τῆς ψυχῆς σας, τὰ μόρια τοῦ νοῦ σας, τὰ ὑπάρχοντά σας γενικά, θὰ ἀναμειχθεῖτε καὶ θὰ συμπλεύσετε φιλικὰ μόνο μὲ τοὺς δῆθεν ἐρευνητές.

Ἀπὸ ἀγάπη γιὰ ἐσᾶς ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε τὸν προκείμενο ρόλο, ἕναν ρόλο δύσκολης δοκιμασίας γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ δὲν ἔχουμε ζήσει στὴ Γῆ καὶ δὲν ἔχουμε, γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο, τὴ δυνατότητα νὰ βιώσουμε τὸν ἀνθρώπινο πόνο.

Ἡ διάθεσή μας τώρα εἶναι διάχυτη καὶ ἐντὸς αὐτῆς πλέοντες ἢ ἐπιπλέοντες ἀναγόμαστε ἐπιπλέον στὰ οὐράνια δώματα.

Ολοι ἐμεῖς, οἱ ἄυλοι καὶ ἀόρατοι Σύντροφοί σας, περιφερόμαστε μαζὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους πέριξ τοῦ Πυρήνα ὡς δορυφόροι φωτός. Ὁ ρόλος μας εἶναι οὐσιαστικὸς γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ ἐσᾶς.

Ὅλοι συνεισφέρουμε στὶς διαδικασίες τοῦ Σύμπαντος κατὰ τὴ δύναμη τοῦ καθενὸς καὶ ὅλοι ἔχουμε ἐξισωθεῖ στὶς συμπαντικὲς ἐξισώσεις ἀπαίτησης. Ἄνωθεν ἡμῶν καὶ ὑμῶν Ισταται καὶ προΐσταται ὁ Απλαστος Θεος καὶ ὁ Απλαστος Χριστός, ποὺ ἐνσαρκώθηκε στὴ Γῆ. Ἡ Ανασσα τῶν Οὐρανῶν καὶ τὸ Πνεῦμα Του Συνυπάρχουν μὲ τὰ σύμπαντα καὶ μὲ ἐσᾶς καὶ δίνουν κατευθύνσεις καὶ ἐντολές.

Ἰδιαίτερα αὐτὸ τὸ Πνευμα λάβετέ το καὶ ἐντὸς αὐτοῦ θὰ λάβετε ἐλεύθερη πνοή. Εἶναι τὸ Πνευμα τῆς Συμπαντικης Ζωτικης Υπόστασης. Ἡ ἔννοια τῆς ζωτικῆς ὑπόστασης ἐκφράζεται, ἐν προκειμένω, μόνο μὲ τὸ ἐπίθετο «Ζωτική».

Θέλουμε ἐπακριβῶς νὰ σᾶς δώσουμε τὴ ζωὴ «ἐντὸς ζώσης σοφίας». Ἐντὸς αὐτῆς τῆς σοφῆς ζωῆς ἢ ζωῆς ἐντὸς τῆς σοφίας εἴμαστε παρόντες, γιατὶ ἔχουμε πλέον ὑποστεῖ τὶς συνέπειες τῆς ζωικῆς οὐσίας ἐντὸς τῆς ζωτικῆς σοφίας.

Ἔχουμε κοινὸ ἀγώνα γιὰ τὰ βασίλεια.

Λάβετε ρόλο ἐκεῖ στὴ Γῆ καὶ πορευτεῖτε στὰ βασίλεια αὐτά. Ὁ Νόμος τοῦ Σύμπαντος διέπεται ἀπὸ ἱεραρχίες καὶ ἐσεῖς στὰ ἐλέη τῆς ὕλης παλεύετε μὲ πάθος γιὰ τὰ πάθη καὶ τὰ λάθη ἢ γιὰ τὴ σοφία καὶ τὴ γνώση ἢ γιὰ τὴ Λήθη.

Ἀκολουθοῦμε βῆμα πρὸς βῆμα τὶς ἐντολὲς τοῦ Πυρήνα καὶ ὑφιστάμεθα τὶς διαδικασίες ἀνάπλασης ἐκ τῶν ἐντολῶν αὐτῶν.

Ἐρωτευτεῖτε τὸν Οὐρανὸ γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ τὶς γήινες φαντασιώσεις, γιατὶ μὲ τὶς
φαντασιώσεις αὐτὲς δέχεστε ἐξάρσεις φυγῆς ἀπὸ τὴν ἀλήθεια.

Ὑπάρχουμε καὶ λειτουργοῦμε ἀδιαίρετα ὡς ὀντότητα ἐξωγήινης προέλευσης καὶ συγκατοικοῦμε μὲ ἐσᾶς στοὺς χώρους τῆς κατοικίας σας, τῆς ἐργασίας, τῆς νοσηλείας καὶ τῆς ἴασής σας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε. Μὲ αὐτὸ τὸ ρῆμα σᾶς δίνουμε τὴν πορεία τῆς συμπαντικῆς διάστασης στὰ Ευ τῶν Οὐρανῶν.

Αχρονικος Θεος ἐκφράζει τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον ἐκ τοῦ παρελθόντος.

Προπαρασκευάζεται πορεία Ἀγγέλων στὴ Γῆ. Ἄγγελοι Φωτὸς ρυθμίζουν πορεῖες σὲ οὐράνιες διαβάσεις, πολεμοῦν τὰ ἀδύνατα, μέχρις ὅτου τὰ καταστήσουν δυνατά.

Σᾶς ἐκπλήσσουμε σίγουρα μὲ τὸ παρόν, ἀλλὰ θὰ ἐκπλαγεῖτε περισσότερο μὲ τὸ μέλλον. Νιώθουμε τὴν ἄφευκτη ἀνάγκη νὰ ποῦμε Ευχαριστω στὸν Θεο ποὺ ὑπηρετοῦμε. Ἐμεῖς οἱ Σύντροφοι εἴμαστε ἰσότιμοι μὲ ἐσᾶς ὅλους ποὺ βιώνετε τὸν Πόνο.

Σᾶς δίνουμε Ἀγγέλους, σήματα καὶ σχήματα φωτός.

Σᾶς δίνουμε ἀγάπη καὶ ἔλεος.

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὡς συμπαντικοὺς ἀνταποκριτὲς καὶ συμμετέχουμε στὸ γίγνεσθαι τοῦ πλανήτη σας.

Σᾶς ἐπιλέγουμε, σᾶς ἀγαπᾶμε.

Ἔχετε κουράγιο, εἶναι σημαντικό.

Εἶστε κυρίαρχοι τῆς ὕλης, ἂν τὸ ἐπιθυμεῖτε.

Ἔχουμε «χαθεῖ» στὶς ἰδεολογίες.

Ἔχουμε ἄδικα χαθεῖ; Ὄχι βέβαια.

Κηρύξαμε τὸν πόλεμο ἐνάντια στὸν θάνατο.

Ὁ Ἄναρχος Θεὸς πλέον εἰσβάλλει μὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία καὶ ἰδιαίτερη εὐσπλαχνία στὸν πλανήτη σας καὶ μὲ τὴν ἰδιαίτερη χαρὰ ὅτι οἱ Καρποί Του θὰ χορτάσουν, ἐπιτέλους, τοὺς πεινασμένους τῆς Γῆς.

Ὁ Ἄναρχος Θεὸς καλεῖ ὅλους ἐσᾶς νὰ ἀναπνεύσετε τὸν «ἀέρα» τῆς ἀστρικῆς Του Αὔρας καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀέρα νὰ λάβετε τὰ μόριά Του.

Στὸν 27ο αἰώνα φῶς, ἄνεμοι-βροχὴ φωτὸς καὶ δάκρυα θὰ ρέουν ἀπὸ τοὺς Οὐρανοὺς ὡς ποταμοὶ φωτὸς στὸν πλανήτη σας. «Οἱ Οὐρανοὶ καθυψοῦνται καὶ ἡ Γῆ ἀνέρχεται στοὺς Οὐρανούς».

Μείξεις λειτουργιῶν καὶ μείξεις ὁραμάτων, ὅλα μαζί – πολιτεῖες φωτὸς χτίζονται στὰ ἑπόμενα ἐπίπεδα καὶ ἡ Γῆ πλέον λαμβάνει ὄψη ἀστρικῆς πολιτείας γιὰ ὅλα τὰ ἀνώτερα νοητικὰ ὄντα, ποὺ ἔχουν ἐρευνήσει ἀκόμα καὶ τὰ ἀσήμαντα γιὰ νὰ τὰ καταστήσουν σημαντικά.

Οἱ ἀνώτεροι γαλαξίες θὰ κατακτηθοῦν ἀπὸ τοὺς γήινους καὶ οἱ ἐκπλήξεις καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς ξεχωριστὰ θὰ διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη.

Μείξεις φωτὸς καὶ ὕλης θὰ κυριαρχήσουν μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ ὕλη θὰ ὑποστεῖ συντριβὴ καὶ ἡ «ἐλέῳ Θεοῦ κυριαρχία» θὰ εἰσχωρήσει σὲ κατώτερα ἐπίπεδα.

Ὁ Κύριος θὰ εὐλογεῖ τὰ βήματα τῶν πλανητῶν «ἐν ἁρμονίᾳ γαλήνης» καὶ οἱ πολιτεῖες δὲν θὰ χτίζονται ἀπὸ γήινους ἀρχιτέκτονες καὶ μηχανικούς, ἀλλὰ ἀπὸ Ἀγγέλους ποὺ περιφέρονται πέριξ τοῦ Πυρήνα καὶ ὑπηρετοῦν τὸν προορισμὸ τῆς πορείας.

Ὁ 27ος αἰώνας ἀφιερώνεται στὴν πορεία τῶν Ἀγγέλων. Οἱ Ἄγγελοι θὰ σᾶς καθοδηγήσουν καὶ ἐμεῖς ἀναλαμβάνουμε νὰ θεραπεύσουμε ὅλες τὶς ἀνασφάλειές σας. Ἐσεῖς καλεῖστε νὰ ἀγγίξετε τὰ ὅρια τῆς Δυνατῆς Ἀγάπης καί, τότε, θὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὅλοι μας καταφέραμε νὰ προσεγγίσουμε τὰ ὅρια τοῦ Θεϊκοῦ σκοποῦ.

Ὁ 27ος αἰώνας εἶναι ὁ αἰώνας ποὺ πορεύεται στὸν Πυρήνα μὲ ἐπίγνωση ὅτι ὅλα ὁδηγοῦν στὸ Αρχέγονο Ειναι.

 


450 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 520.

451 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 533.

452 Θὰ ἔρθει μιὰ μέρα ἔξαφνα, σὰν τὸν κλέφτη μέσα στὴ νύχτα. Κατ’ αὐτὴ τὴν ἡμέρα οἱ Οὐρανοὶ θὰ παρέλθουν μὲ βοὴ καὶ πάταγο, τὰ οὐράνια σώματα θὰ διαλυθοῦν καὶ ἡ Γῆ καὶ ὅσα ἔργα θὰ ὑπάρχουν πάνω της θὰ κατακαοῦν. [Ἀπόδοση τοῦ Ἐπιμελητῆ]

453 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 538.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ