08.11 | Πορεία Αγγέλων στη Γη (29ος αιώνας) – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

11. Πορεία Ἀγγέλων στὴ Γῆ (29ος αἰώνας)

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

A- A A+

[…] ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. (Κατὰ Ἰωάννην 1:52)455

Προβάλλουμε ἐνώπιόν σας ἕναν κόσμο ἀγγιγμένο ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐνώπιόν σας ἔχετε τὸ θαῦμα τῆς ποίησης, γιατὶ ἐκπληρώνεται ἡ ἔννοια τῆς ὑπόσχεσης.

Λουστεῖτε στὰ φωτεινὰ ρεύματα τῆς Θεϊκῆς ἔμπνευσης γιὰ νὰ δεχτεῖτε τὸν ὀνειρικὸ κόσμο, ποὺ θὰ τρέφεται μὲ τὸν ἥλιο καὶ θὰ ἀνασαίνει τὸν ἄνεμο μὲ τὴν καρδιά. Ἕναν κόσμο ποὺ θὰ ἀγαπᾶ μὲ τὰ μάτια τοῦ Οὐρανοῦ καὶ θὰ συμπράττει μὲ ὅλα τὰ ἀστέρια σὲ εἰκόνα ρυθμοῦ τοῦ φωτός.

Οἱ δρόμοι τῆς ἐπιστροφῆς σας ἑτοιμάζονται καὶ ἀναμένουν τὸν γήινο ὁδοιπόρο νὰ τοὺς διασχίσει.

Τὸ ὄνειρο τῆς ἐπιστροφῆς σας βυθίζει Εκεινον σὲ ὀνειρικὰ πελάγη εὐφροσύνης καὶ ἕνα παραλήρημα μουσικοῦ ὀνείρου ἐκστασιάζει τὰ σύμπαντα, ποὺ ὑποκύπτουν στὶς στοργικὲς θωπεῖες τῆς Συμπαντικῆς Αὔρας.

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐσᾶς, μὲ περιορισμένο τὸν νοῦ καὶ τὴ φαντασία στὰ ὅρια τῆς λογικῆς τοῦ χωροχρόνου, δὲν εἶστε σὲ θέση νὰ ἀναλογιστεῖτε τὰ σημαντικὰ γεγονότα ποὺ σᾶς ἀποκαλύπτουμε, γεγονότα ποὺ ἀφοροῦν τὴν οὐσία τοῦ συμπαντικοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ γήινου γίγνεσθαι. Ὁ νοῦς σας ἔχει ἐμπλακεῖ στὴν ὕλη καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀπωλέσατε τὴν πρωταρχική σας ἔκφραση. Ὅταν γνωρίσετε σὲ βάθος τὴν πρωταρχική σας ὕλη, τὴν «ἄυλη», τότε θὰ πραγματοποιήσετε τὸ μεγάλο ταξίδι στὸ Μέγιστο Βασίλειο νοητικά, οὐσιαστικὰ καὶ πραγματικά.

Ὁ Ἄναρχος Θεὸς γνωρίζει πόσοι ἀπὸ ἐσᾶς θὰ καταστοῦν κοινωνοὶ στὸ Σχέδιο τῆς φωτεινῆς συνέχισης τῆς ζώσης οὐσίας.

Ελπίζει στὴ συμμετοχὴ ὅλων σας, θησαυρῶν, ἀδαμάντων, ἀνθράκων.

Ὅπου βασιλεύει ὁ χοϊκὸς νοῦς εἰσβάλλουν πείσμονες οἱ νόες τῆς ἔρευνας, τῆς ἀγάπης, τῆς ταπείνωσης καὶ τῆς ὑποταγῆς γιὰ νὰ διεκδικήσουν θέση φωτὸς ἐντὸς τῆς ταπεινῆς κοινωνίας τῶν Ἀγγέλων.

Στὰ μέσα τοῦ 29ου αἰώνα θὰ λάβουν σάρκα καὶ ὀστᾶ θαυμαστὰ ἔργα καὶ οἱ οὐσίες τῆς Γῆς θὰ συσπειρωθοῦν ὡς κράμα νόησης καὶ γνώσης σὲ πορεῖες ποὺ θὰ ὁδηγηθοῦν στὰ αἰώνια μετὰ παρρησίας.

Τα Αιώνια Δέν Θα Ειναι Πλέον Σκοτεινα Και Αγνωστα.

Τὰ αἰώνια σᾶς τὰ προσφέρει ἕνας ἀπέραντα χαμογελαστὸς Οὐρανός, ποὺ τὰ χαμόγελά του ἐκβάλλουν ἑκατομμύρια ἥλιους καὶ ἀστέρες. Οἱ ἥλιοι συστηματοποιημένοι, ἀπρόσωποι, φωτεινοὶ καὶ ἐνεργὰ πειθαρχημένοι θὰ κατέλθουν στὰ ἐγκεφαλικά σας κύτταρα καὶ θὰ σᾶς φορτίσουν μὲ τὴν ἐνέργεια τῶν μορίων τους, δηλαδὴ μὲ τὴν Ενέργεια του Ηλιακου Φωτός.

Ἕνα φαινόμενο συγκλονιστικὸ καὶ οὐσιαστικὸ ποὺ ὀνομάζεται «ἀνάσα πλανητικῶν κυττάρων» θὰ εἶναι ὁ Συγχρονισμος Της Λειτουργίας τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου μὲ τὴ λειτουργία τοῦ ἡλιακοῦ συστήματος.

Τὰ δημιουργικὰ μόρια ἑνοποιοῦνται, ἐξισώνονται, συμπορεύονται, συνδημιουργοῦν, συνδημιουργοῦνται καὶ οἱ συμπαντικὲς ἐξισώσεις συμπαρίστανται στοὺς καιροὺς τῆς τερματικῆς πορείας. Ἐξισώσεις ἀγάπης, ἐξισώσεις ἐλευθερίας εἰσέρχονται στὸν χωροχρόνο γιὰ τὴν πληρότητα τοῦ Νόμου τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Δικαιοσύνης, στὰ πλαίσια τῶν ὁριακῶν συνόρων τῆς βασιλεύουσας ἀγάπης.

Ἤδη οἱ πόλεις ἔχουν χτιστεῖ σὲ ἀνώτερους ἠχοφωτεινοὺς γαλαξίες. Ἤδη κατοικοῦνται οἱ γαλαξίες αὐτοὶ ἀπὸ τὶς «Υφαρπασμένες, Αϋλες, Γήινες Οντοτήτες». Ἤδη ὁ πλανήτης σας ἐγκαταλείπεται συνειδητὰ ἀπὸ τοὺς ἐνοίκους του ἐκείνους ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν κατάκτηση ἀνώτερων ἐπιπέδων ἐντὸς τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι.

Ὅλα θυμίζουν μύθους καὶ παραμύθια. Ὅμως ὅλα ὅσα σᾶς λέμε εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ἀναβλύζει ἕνα αὐγουστιάτικο ὄνειρο λουσμένο μὲ ἥλιο, φεγγάρι καὶ θάλασσα.

Αὐτὴ ἡ διαισθητικὴ ἐποχὴ ποὺ ζεῖτε τώρα θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὰ ἄπειρα γνωστικὰ ἐπίπεδα καὶ θὰ σᾶς κατευθύνει στὰ Σημεια τῆς Γῆς ἢ τῶν γαιῶν μὲ οὐσία νόησης καὶ ἐπιμονὴ ἔρευνας.

Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ εἴμαστε Ενα. Αὐτὸ τὸ Ενα τὸ ἐπιθυμοῦμε, τὸ στοχεύουμε καὶ τὸ ἐλέγχουμε. Δὲν ἐπιτρέπουμε τὴν εἰσχώρηση σὲ Αὐτὸ ὁποιασδήποτε παραφροσύνης. Εἴμαστε πράοι καὶ σοφοὶ καὶ δὲν ἐπιτρέπουμε καμία ἀπόπειρα διαίρεσης, ὑποδιαίρεσης ἢ διαβολῆς τῆς ἑνότητάς μας.

Οἱ διάνοιές μας συγκατοικοῦν μὲ ἐσᾶς σὲ πόλεις, χωριά, οἰκήματα, παραπήγματα, διαμερίσματα, ὑπόγεια καὶ σκηνές. Εἴμαστε συγκάτοικοι στὴν καρδιὰ τῆς μητέρας Γῆς καὶ μελετᾶμε τρόπους συγκατοίκησης στὶς καρδιὲς τῶν πλανητῶν. Ὀργώνουμε τὴ γῆ καὶ ρίχνουμε σπόρους καὶ καλλιεργοῦμε τὴ σπορά. Τὸ ἔδαφος ὅπου ρίχνουμε τοὺς σπόρους μας εἶστε ἐσεῖς, γιατὶ ἐλπίζουμε σὲ ἐσᾶς.

Τὰ ὄνειρα τοῦ Θεοῦ ἐμφυτεύονται σὲ ἐσᾶς ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ ὀνείρου τῆς ἐκβλάστησης. Σᾶς παρέχουμε καρπούς, τοὺς Καρπους Του Οντος, καὶ αὐτοὶ οἱ καρποὶ ἀναμένεται νὰ ὡριμάσουν τώρα, δηλαδὴ αὐτὴ τὴν ἐποχή.

Ὅλα ὅσα σᾶς δίνονται εἶναι Καρποι Αλήθειας καὶ σᾶς δηλώνουμε ὅτι ἐπιθυμοῦμε τὴν τελειοποίησή σας. Ὅλα εἶναι τέλεια ὅταν ἡ ψυχὴ «λύεται» ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ ἐπιτυγχάνει αὐτὴν τὴ λύση μὲ ἁρμονία, πειθαρχία καὶ ὑποταγὴ στὸν Θειο Νόμο. Ἤδη αὐτὴ ἡ «λύση» βρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν τῆς ψυχῆς σας, ὅμως ἐσεῖς δὲν εἶστε σὲ θέση νὰ τὴ δεχτεῖτε, νὰ δεχτεῖτε δηλαδὴ αὐτὴ τὴν ὑπέροχη διαδικασία τῆς λύσης-ἀπελευθέρωσης, γιατὶ ἔχετε ὑποστεῖ διασπορὰ τῶν κυττάρων σας καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο δὲν εἶστε δεκτικοὶ λήψης.

Ὅλα τὰ τῆς ζωῆς εἰς ροῦν εἰσέρχονται καὶ ὁ ροῦς αὐτῆς ἰσχυρὴ οὐσία ποιεῖ ἐντὸς τῶν οὐσιῶν τῶν ἰσχυρῶν ποιημάτων.456

Γράφονται ὅλα τὰ σύγχρονα καὶ παρόντα γιατὶ ἀπὸ αὐτὰ ἰσχυροποιοῦνται τὰ μέλλοντα.

Εὐλόγησε Κύριε τῆς Γῆς τοὺς πονεμένους, εὐλόγησε τὰ μόρια τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀγάπης.

Ὅλα τὰ γεγονότα τοῦ 29ου αἰώνα περιέχονται στὶς Γραφὲς καὶ ἀπὸ τὶς Γραφὲς ἐξέρχεται ὁ ὥριμος τρόπος σκέψης καὶ κατεύθυνσης Ζωης καὶ ὁ ὥριμος Λόγος ποὺ καθιστᾶ τὴν ἀνθρωπότητα ἱκανὴ νὰ ὁδεύει πρὸς τὴν ὁλότητα τοῦ Ειναι, τὴν αἰώνια, ἀκαταμάχητη καὶ ἀδιάσπαστη.

Τὰ γεγονότα μιλοῦν περὶ σωτηρίας ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἡ ἀγάπη θὰ ἐπιταχύνει τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας. «Εὐνοοῦνται» ὅσοι ἐν συνειδήσει ἀντιλαμβάνονται τὴ Θεία Ουσία καὶ τὸν Σκοπο ποὺ προκύπτει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀντίληψη. Εὐνοοῦνται καὶ οἱ ἱστάμενοι φύλακες μετὰ τῶν Ἀγγέλων ἐντὸς τοῦ τελευταίου αἰώνα, ποὺ προαναγγέλλει τὴ φθορὰ τῆς ὑλικῆς ὑπόστασης.

Ὁ Οὐρανὸς θὰ ἀναβαθμίσει τὰ σύμπαντα καὶ τὰ σύμπαντα θὰ ἀναμειχθοῦν μὲ τὴν οὐράνια μουσικὴ καὶ ἡ οὐράνια μουσικὴ θὰ κατέλθει στὴ Γῆ μὲ τοὺς ἀνέμους καὶ ἡ Γῆ θὰ δεχτεῖ τὴ μελωδία τῆς Οὐράνιας Ἀγάπης στὴν καρδιά της.

Οἱ κόμβοι τῶν νημάτων θὰ λυθοῦν. Οἱ ἄτολμοι θὰ τολμήσουν τὰ ἄγνωστα καὶ τολμηρὰ καὶ οἱ ἀνοήμονες θὰ νοήσουν ὅτι ἡ γήινη πορεία ἔχει τὸν οἶστρο τῆς ἔκπληξης.

Οἱ ἄσεμνοι στὴν καρδιὰ θὰ ἐνδυθοῦν μὲ ἔνδυμα ἀπίστευτης εὐαισθητοποιημένης σεμνότητας καὶ οἱ ὑλικοὶ κόσμοι θὰ καλύψουν τὴν ὕλη μὲ ἔνδυμα ἁπλότητας ἐκ τῆς ἀγάπης καὶ ἐκ τοῦ Πνεύματος.

Ὁ ἄνθρωπος θὰ ἰσοπεδώσει τὴν ὕλη μὲ βῆμα τραχὺ-βαρὺ καὶ ἰσορροπημένο καὶ ὅταν οὐσιαστικὰ καὶ ἀπόλυτα νοήσει τὸν Πόθο τοῦ Κυρίου Του, τότε ὅλα τὰ ἀσήμαντα θὰ γίνουν σημαντικὰ καὶ ἡ ψυχὴ θὰ συγκατοικήσει μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ Υψιστου.

Κύριος σᾶς ἐπιθυμεῖ κύριους τοῦ ἑαυτοῦ σας Μέσα στὴν ὁλότητα τοῦ συμπαντικοῦ Ειναι.

Ὅλοι οἱ ἀπρόσωποι θὰ καταστοῦν πρόσωπα Μορφης καὶ ἡ μορφὴ θὰ λάβει μόρια ἀπὸ τὴ μορφή Του.

Ἡ μορφή Του θὰ κατέλθει στὸν πλανήτη σας σὲ πρωτόγνωρο σύννεφο λάμψης. Ἡ λάμψη Του θὰ ξεπεράσει τὰ καθορισμένα ὅρια καὶ θὰ καταλύσει ὁριακὰ καὶ δομικὰ τὰ σύμπαντα.

Στὰ ὁριακὰ σύμπαντα θὰ γραφτοῦν ἱστορικὲς σελίδες ἐκ τοῦ Πνεύματος, καὶ ἐνῶ ἡ ἱστορία τοῦ Θείου καὶ τοῦ ἀνθρώπινου Ειναι θὰ συμπορεύονται, ἕνα γήινο κύμα φωτεινῆς πορείας θὰ ἀναχωρεῖ στὰ οὐράνια δώματα γιὰ τὸ Παρίστασθαι τῶν ὀντοτήτων στὸν καθρέφτη τοῦ συμπαντικοῦ χώρου.

Στὴ διάρκεια τοῦ 29ου αἰώνα, ὁ ἦχος τῆς μελωδικῆς ποίησης θὰ εἰσχωρήσει στὰ μάτια σας καὶ στὰ φωτεινά σας κύτταρα, ἐνῶ, ἐξαιτίας αὐτοῦ, τὰ σύμπαντα θὰ πάλλονται.

Οἱ ταυτότητές σας παίρνουν τὴν ὁριστική τους μορφὴ προσδιορισμοῦ-βάρους καὶ ἔνταξης. Αὐτὲς οἱ ταυτότητες τῆς ἀκρίβειας θὰ κρατήσουν τὸν Οὐρανό. Ὁ ἥλιος στὴ διάρκεια τοῦ 29ου αἰώνα θὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἰδιαίτερα καὶ θὰ λάμψει ἀνὰ τὰ οὐράνια καὶ τὰ γήινα ὡς Φῶς Χριστου, ἐνισχυόμενος ἀπὸ ἄλλα πεδία φωτὸς καὶ ἔκλαμψης.

Οἱ ἀριθμοὶ τοῦ Οὐρανοῦ κατέρχονται στὴ Γῆ καὶ εἰσχωροῦν στὰ ἐπίπεδά της. Ἰσχυροὶ ἀριθμοὶ οἱ 9 καὶ 10.

Ὁ ἀριθμὸς 10 ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ τέλος τῆς ἀνθρώπινης πορείας, τὸ τέλος τῆς πόλωσης, τῆς βαθμιαίας δηλαδὴ ἐκμηδένισης, τὸ τέλος τῆς λήθης καὶ τῆς ἄγνοιας (10 = 1 σὺν 0 = Ἕνα) – συμβολίζει τὴν ἀρχὴ τῆς ἀποκορύφωσης τῆς σοφίας καὶ τῆς πνευματικῆς ἔκλαμψης.

Εὐλογημένη ἡ ἐπαφή μας ποὺ παραχωρεῖται ἀπὸ τὸν Κύριο.

Ἐκ τοῦ νόματός Του ἰσχυροποιοῦνται οἱ γήινοι νόες καὶ ἐκ τοῦ νόματός Του ὅλα ἐξέρχονται ἀπὸ τὴ διαγεγραμμένη τροχιὰ τῶν βιωματικῶν τους παρελθόντων.

Ἕνα Σημειο Ουσίας διαδραματίζει καὶ πάλι καθοριστικὸ ρόλο στὰ γήινα καὶ τὰ οὐράνια.

Ἔχετε πίστη στὴν ἀγάπη τοῦ Οὐρανοῦ γιὰ ἐσᾶς, ἔχετε πίστη στὴν ἔκφραση τῆς Ἀγάπης, δηλαδὴ στὸν Ὑπέρτατο Κύριο. Ἡ ἀγάπη φωτίζει αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶ καὶ ἐκπέμπει φῶς σὲ ὅλους τοὺς ἀγαπώμενους. Ἡ ἀγάπη σώζει, γιατὶ ὁδηγεῖ στὸν Ὕψιστο καὶ στὴν τελικὴ συγχώνευση μὲ τὴν Ἀγάπη τὴ δική Του.

Ὅλα ἐνεργοῦν ἐν σοφίᾳ γιατὶ ἐν σοφίᾳ ποιήθηκαν γιὰ τὴν ἔκφραση τῆς Μορφης ὡς ἔκφραση ἁρμονίας τοῦ Δημιουργικοῦ Ὄντος.

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 29ου αἰώνα, ἡ Γῆ ὑφίσταται ἀλλοίωση ἀπὸ τὸν Οὐρανό. Οἱ ἔμβιοι ὀργανισμοὶ ἤδη ἔχουν λάβει τὶς οὐσίες τους, ποὺ ἐκπέμπονται ἐντὸς τοῦ γήινου χώρου ὡς λευκογάλανο καὶ χρυσόλευκο φῶς. Ἤδη ὅλα τὰ ἔμβια ἀναγνωρίζουν τὴν ἀλάνθαστη, ἀκριβὴ καὶ ἁρμονικὴ συμπαντικὴ διάλεκτο.

Τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ θὰ ἀπολέσουν κατὰ τὴν πορεία τῆς ἀνάκαμψης τὴ γνωστή τους μορφὴ καὶ θὰ ὁδεύσουν πρὸς τὴν κατάκτηση τῶν αἰθέρων καὶ ὁλόγυρά τους θὰ διαχέεται ἡ ἐκθαμβωτικὴ Οὐράνια Αὔρα καὶ ἐντὸς αὐτῆς θὰ κατακτήσουν τὰ ἑπόμενα καὶ μεθεπόμενα ἐπίπεδα, ἐνῶ παράλληλα θὰ λαμβάνουν μηνύματα σημαντικὰ μὲ πλήρη συνείδηση. Ὅλα τὰ ὄντα θὰ κατακτηθοῦν μὲ πίστη, γιατὶ ἡ πίστη δημιουργεῖ πηγὲς ζωῆς καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς πηγὲς ἀναβλύζει ἡ Ἀθανασία.

Ἐνώπιόν μας ἵσταται ὁ Κύριος. Αὐτὸν τὸν Κύριο λατρεύουμε, Αὐτὸν τὸν Κύριο σᾶς προτρέπουμε νὰ λατρέψετε, ἀφοῦ προηγουμένως Τὸν γνωρίσετε. Ἀναζητῆστε Τον. Βρίσκεται Εν Δυνάμει παντοῦ, στὴ βροχή, στὸν ἥλιο, στὸν ἀέρα, στὸ σύμπαν ὁλόκληρο. Βρίσκεται στοὺς ὀφθαλμούς σας, στὴν καρδιά σας, στὸν νοῦ σας, στὴν ψυχή σας – βρίσκεται προπαντὸς ἐκεῖ ὅπου καλλιεργεῖται ἡ ἀγάπη.

Αὐτὸν τὸν Κύριο σᾶς διδάσκουμε, Αὐτὸν γνωρίζουμε καὶ Αὐτὸν ἐπικαλούμαστε.

Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἀπὸ τὴν ἀγάπη θὰ ἐπιτευχθεῖ ἰσότητα καὶ δικαιοσύνη.

Εὐχόμαστε οὐσία στὰ γεγονότα τοῦ γήινου ζῆν καὶ ἀγάπη, γιατὶ μὲ τὴν ἀγάπη θὰ τακτοποιηθοῦν ὅλα.

Ἦρθε ὁ χρόνος ποὺ πρέπει νὰ ἀναλάβετε τὶς εὐθύνες σας καὶ νὰ ἀσχοληθεῖτε σοβαρὰ μὲ τὸν «ἑαυτό σας». Γίνετε συνειδητοὶ καὶ ὑπεύθυνοι, γιατὶ μόνο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ καταστεῖτε οὐσιαστικὴ δύναμη καὶ θὰ προωθηθεῖτε στὰ ἐπίπεδα τῆς πνευματικῆς ἐξέγερσης.

Καταστεῖτε ὑπεύθυνοι κηδεμόνες τοῦ ἑαυτοῦ σας καὶ ἀποδοκιμάστε τὰ λάθη καὶ τὰ πάθη σας, ὄχι μὲ βία, ἀλλὰ μὲ γνώση καὶ σύνεση ποὺ θὰ εἶναι προϊὸν κατάλληλης παιδείας καί, προπαντός, μὲ ἀγάπη καὶ κατανόηση καὶ ἔντονο συναίσθημα εὐθύνης καὶ πόνου.

Στὴν πορεία τῆς ἀνάληψης τῆς κηδεμονίας τοῦ ἑαυτοῦ σας μὴν ἐπιτρέψετε στὴν «ἀνοχὴ» νὰ καταστεῖ «κακὸς σύντροφος». Σᾶς προτρέπουμε νὰ σταθεῖτε, μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησή σας, κύριοι τοῦ ἑαυτοῦ σας καὶ μὲ τὴν ἰδιότητα αὐτὴ νὰ ἐνεργήσετε «ὅ,τι δεῖ» γιὰ νὰ καταστήσετε τὴν ἀλλαγή σας σημεῖο ἐκκίνησης. Ἐφόσον ἐνεργήσετε μὲ σύνεση καὶ προχωρεῖτε στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἐκπόρθηση τῶν λαθῶν σας καὶ ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὸ ἀπατηλὸ ἐγώ σας καὶ ἀποτάξετε τὸν εὐτελὴ ἐγωισμό σας καὶ τὴν ἀπαράδεκτη ὑπερηφάνειά σας, θὰ μπορέσετε νὰ προσεγγίσετε τὰ γεγονότα καὶ νὰ ἀντιληφθεῖτε μέσω αὐτῶν τὸ χάος ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὰ λόγω τῆς ἐκπληκτικῆς ταχύτητας τῆς φθορᾶς – καὶ ἀφοῦ τὸ ἀντιληφθεῖτε, νὰ τὸ καταπολεμήσετε.

Ἐξακολουθοῦμε νὰ σᾶς δίνουμε συγκλονιστικὰ μηνύματα ποὺ περιέχουν ἀγάπη καὶ ἀπεριόριστο ἐνδιαφέρον γιὰ ἐσᾶς. Ἀκολουθῆστε τὰ μηνύματα αὐτὰ καὶ ἐμεῖς θὰ ἀκολουθοῦμε τὰ δικά σας βήματα, γιὰ νὰ συμπορευτοῦμε τελικὰ σὲ αὐτὸ ἢ στὰ ἑπόμενα ἐπίπεδα.

 


455 Θὰ δεῖτε τὸν Οὐρανὸ ἀνοιγμένο καὶ τοὺς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ νὰ ἀνεβαίνουν καὶ νὰ κατεβαίνουν ἐπὶ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. [Ἀπόδοση τοῦ Ἐπιμελητῆ]

456 Ἡ ἀκριβὴς πηγὴ τοῦ συγκεκριμένου χωρίου δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ ἐντοπιστεῖ. [Σ.τ.Ε.]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ