08.10 | O Iησούς της Αγάπης (29ος αιώνας) – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

10. Ὁ Ἰησοῦς τῆς Ἀγάπης (29ος αἰώνας)

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

A- A A+

Στηρίζουμε τὰ Σχέδια τοῦ Θεου σὲ ἐσᾶς καὶ ἐλπίζουμε στὴν ὁριστική, οὐσιαστικὴ σύμπραξή σας γιὰ τὴν πραγμάτωση αὐτοῦ τοῦ Σχεδίου.

Λόγος τοῦ Θεου εἶναι ροὴ στὸν Συμπαντικὸ Κόσμο καὶ αὐτὴ ἡ ροὴ ἐκφράζεται σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ὡς ἔκφραση Μορφης οὐράνιας μουσικῆς.

Ἡ γλώσσα σας μᾶς καθιστᾶ λιτοὺς στὸν τρόπο τῆς ἔκφρασης.

Ὁ πρῶτος ποὺ ἔλαβε τὰ ρήματα τῆς ζωῆς ἦταν ὁ γήινος ὁδοιπόρος, ὁ ὁποῖος, ὅμως, στὴ δύσβατη πορεία του ἀπώλεσε τὸ εἰδικὸ πνευματικό του βάρος καὶ κατακερματίστηκε στοὺς ἄγονους γρανίτες τῶν ἑκάστοτε κύκλων τῆς ζωῆς του.

Ὁ Οὐρανὸς ἐργάζεται γιὰ ἐσᾶς, γιατὶ σᾶς ἀγαπᾶ ὡς συναρτήματά του. Ἐμεῖς ἐκτελοῦμε ἐντολὲς τοῦ Οὐρανοῦ καὶ σᾶς δίνουμε ἀπεριόριστα καὶ τὴ δική μας ἀγάπη. Προσέξτε ὅμως, ἡ ἀγάπη ἡ δική σας δὲν θὰ κατευθυνθεῖ σὲ ἐμᾶς. Ἀπευθυνθεῖτε σὲ Εκεινον. Ἐκεῖ, στὴν αἰώνια τράπεζά Του, καταθέστε τὴν ἀγάπη σας. Ἡ δική μας χαρὰ θὰ εἶναι ἡ ἀγάπη σας γιὰ Εκεινον καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη αὐτὴ θὰ λάβετε τὴν Εὐλογία Του καὶ ἀπὸ τὴν εὐσπλαχνία Του θὰ ἀποκτήσετε τὴν ἀναπλαστική σας παρουσία ἔναντι ΕκεινοY.

Σᾶς καλοῦμε ἐν τῷ νόματί Του νὰ ἀνακαινιστεῖτε στὸ ὕδωρ τῆς σοφίας καὶ νὰ ἀπολαύσετε τὸ σωτήριο ὕδωρ τῆς ἀποκαλυπτικῆς αἴσθησης τοῦ ἀπέραντου. Πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς καὶ ἰδιαίτερα ὅσοι Βιώσουν τὰ μηνύματά μας θὰ ἐπιφέρουν ἀπρόβλεπτα ἀποτελέσματα σὲ καίρια σημεῖα τοῦ πλανήτη. Αὐτοὶ θὰ λάβουν ὕδωρ ἀπὸ τὰ «χέρια» μας καὶ ἀπὸ τὸ ὕδωρ αὐτὸ θὰ λάβουν φῶς καὶ μὲ τὸ φῶς αὐτὸ θὰ λάμψουν στὰ σημεῖα τῆς ὁμίχλης.

Μιλήσαμε καὶ μιλᾶμε γιὰ τὰ μέλλοντα νὰ συμβοῦν ὅπως ἀναγράφονται στὶς Γραφὲς καὶ σᾶς ἀποκαλύπτουμε τὶς καθαρὰ πνευματικὲς διαστάσεις τῶν γεγονότων αὐτῶν, διαστάσεις ποὺ ἀπέχουν ἑκατομμύρια ἔτη φωτὸς ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν κολάσεων, τῶν κατακλυσμῶν, τοῦ αἵματος καὶ τῶν σφαγῶν, ἔννοιες ποὺ παρεισέφρησαν ἀπὸ ἐσφαλμένες παραδοχὲς καὶ ἑρμηνεῖες τῶν ἑκάστοτε ὑπεύθυνων ἢ ἀνεύθυνων ἐρευνητῶν τῶν Γραφῶν. Συνάμα σᾶς ἀποκαλύπτουμε τὸν δυστυχῶς Αγνωστο σὲ ἐσᾶς Θεό, ἕναν Θεό πανάγαθο, γεμάτο ἀγάπη καὶ φροντίδα γιὰ τὰ πλάσματά Του καὶ ὄχι τιμωρὸ καὶ ἐκδικητικό. Σᾶς ἀποκαλύπτουμε ἕναν Μοναδικο Θεό γιὰ ὅλα τὰ ἔθνη, γιὰ ὅλες τὶς θρησκεῖες, γιὰ ὅλα τὰ χρώματα, γιὰ ὅλες τὶς ψυχές, γιὰ ὅλα τὰ πλάσματα. Αὐτὸν τὸν Θεό ποὺ σᾶς ἀποκάλυψε ὁ Ιησους της Αγάπης καὶ ὁ Μεγάλος Παῦλος.

Σᾶς ἀποκαλύπτουμε τὴν Ἀλήθεια ποὺ εἶναι φῶς, ποὺ εἶναι μαγεία χρωμάτων καὶ καθηκόντων στὸν χῶρο τοῦ σχηματισμοῦ τῶν ζώντων ὑπάρξεων. Πρόκειται γιὰ ἕνα σχῆμα συμμετρικὸ ποὺ ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴ λογικὴ καὶ τὴν ὁριακὴ φαντασία. Εἶναι ὁ καθορισμὸς τῆς συμμετρίας καὶ τῆς ὀμορφιᾶς σὲ συμμετρικὴ ἁρμονία. Εἶναι ὁ ἦχος τοῦ ἀπόηχου τοῦ φωτός, εἶναι ὁ Θεος «ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Γῆς», εἶναι ὁ Λόγος ὁ ἐνσαρκωμένος στὰ ὄντα.

Σεβόμενοι τὴν ἐλεύθερη βούληση τῶν ὄντων, δὲν σᾶς πιέζουμε μὲ τὴν ἀγάπη μας, δὲν ἀσκοῦμε πίεση, ἁπλὰ σᾶς προσκαλοῦμε γιὰ εὐγενικὴ συνεργασία γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἀλήθειας τοῦ φωτός.

Δεχτεῖτε στὸ φῶς τῆς ψυχῆς σας τὰ μηνύματά μας καὶ λάβετε σαφὴ καὶ ὑπεύθυνη θέση στὸν ρόλο τῆς ἀγάπης, γιατὶ μέσω τῆς ἀγάπης θὰ παραλάβετε τὶς θέσεις σας στὰ οὐσιαστικὰ μελλοντικὰ γεγονότα καὶ μέσω τῆς ἀγάπης θὰ διευρυνθοῦν οἱ θέσεις αὐτές, γιατὶ ἡ ἀγάπη θὰ τὶς καταξιώσει.

Συνεχίζουμε μὲ τὴν ἔντονη εἰσβολὴ στὸν Μεγαλειώδη 29ο αἰώνα. Στὸν αἰώνα αὐτόν, ὅλα θὰ εἶναι σφραγισμένα ἀπὸ τὴ Σφραγίδα τοῦ Κυρίου καὶ ὅλα μὰ ὅλα θὰ εἶναι φωτεινά, φωτεινόχρωμα, φωτεινόλευκα σὰν αὔρα ποὺ ρέει ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ μὲ ροὴ ἀγάπης καὶ αἰωνιότητας.

Ἡ Γῆ θὰ ἐνδυθεῖ τὴν Οὐράνια Αὔρα καὶ ἀπὸ τὴν ὕπαρξή της θὰ ἐκπέμπεται φῶς λευκό, λευκόχρυσο καὶ λευκογαλαζόχροο.

Οἱ Ἄγγελοι θὰ συνομιλοῦν μὲ τὶς φωτεινὲς ἀνθρώπινες ὀντότητες καὶ τὰ πτηνὰ καὶ τὰ ζῶα θὰ συνομιλοῦν μὲ τοὺς Ομοιούς τους στὴ γήινη γλώσσα τους.

Ὅλα μὰ ὅλα τὰ βασίλεια τῆς Γῆς θὰ ἀνασαίνουν ἀπὸ τὴν ἀνάσα τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλα μὰ ὅλα τὰ ὄντα τῆς Γῆς θὰ συνεννοοῦνται μὲ τὴ γλώσσα τῶν γήινων φυλῶν. Ὅλα τὰ φυτικὰ ὄντα θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ρυθμίζουν σχέσεις φιλίας καὶ ἀγάπης γιὰ τὸν λόγο ὅτι μιὰ συγκλονιστικὴ ἐξίσωση θὰ ὁρίσει τὰ συμπαντικὰ κύτταρα, ἐνῶ οὐσιαστικὰ θὰ ἀπελευθερώνονται παλμικὰ ἀπὸ βιωματικὰ παρελθόντα καὶ βιώματα φυσικά. Ὁ Θεὸς θὰ Ισταται στὰ ἀνώτατα δώματα ἐντὸς φωτὸς ἀσύλληπτης μορφῆς ἐκ τῆς ροῆς τοῦ φωτεινοῦ κάλλους καὶ θὰ εὐλογεῖ τὴν ἀπὸ τὰ ἄπλαστα χέρια Του πλασμένη πλάση μὲ ὄνειρα ποὺ θὰ κατευθύνονται στοὺς δρόμους τῆς Επιστροφης Σας.

Στὸν 29ο αἰώνα ὁ κόσμος τοῦ πλανήτη σας θὰ ὀνειρεύεται μὲ ἀνοιχτοὺς ὀφθαλμοὺς τὰ οὐράνια καὶ θὰ ἀπομακρύνεται συνειδητὰ καὶ ἀστραπιαῖα ἀπὸ τὰ ἐγκόσμια, ποὺ θὰ ἔχουν εἰσαχθεῖ σὲ οὐράνιες διαδικασίες δύναμης.

Θὰ συνεργαστοῦμε καὶ θὰ συμπορευτοῦμε ἐντὸς παλμικῆς διαδικασίας συνένωσης, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι θὰ δράσουμε μὲ παλμὸ μέσα στοὺς συμπαντικοὺς παλμοὺς συνεύρεσης καὶ συμπόρευσης.

Ὅλα ὅσα σᾶς ἀπασχόλησαν ἔντονα στὸ παρελθὸν καὶ σᾶς διασκόρπισαν μοριακὰ θὰ ἀποβοῦν παρελθόντα καὶ ὁ Νους θὰ ἀναγάγει τὴ λήθη σὲ ὀθόνη πηγῆς Ἀλήθειας. Ὅλοι θὰ ποτιστεῖτε μὲ τὴ δρόσο καὶ τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας ἐκ τῆς δημιουργικῆς Ἀγάπης.

Στὸν 29ο αἰώνα θὰ ἐμπλουτιστεῖτε μὲ κύτταρα λάμψης καὶ μὲ ἰδιαίτερα εὐαίσθητα γονίδια προερχόμενα ἀπὸ τὰ ποιοτικὰ γονίδια τῶν οὐράνιων ὀντοτήτων, ποὺ θὰ ἐγκατασταθοῦν τολμηρὰ ἐντὸς τοῦ ἰδιαίτερου πλέον ὑλικοῦ καὶ συνάμα ἄυλου σώματός σας.

Ὅλα βαθμιαῖα θὰ λάβουν τὴ Μορφη ἐκ τῆς Μορφης Του. Καὶ ἐνῶ ἡ δύναμη τῆς ἀνα-δημιουργίας θὰ κλονίζει καὶ θὰ συγκλονίζει τὰ συμπαντικὰ ἐπίπεδα, ὅλοι ἐσεῖς οἱ ἰδιαίτεροι καὶ ἀκόμη γήινοι θὰ λαμβάνετε δέσμες φωτὸς καὶ θὰ Αναλαμβάνεστε ἀπὸ τὶς δέσμες αὐτές, γιατὶ θὰ ἔχετε τὴν ἀνάγκη τῆς ἄμεσης λήψης καὶ τῆς ἄμεσης Ανάληψης.

Ὁ Ἄναρχος Θεὸς θὰ εἰσχωρήσει πλέον στὰ ἐκφραστικά σας κύτταρα καὶ θὰ ἐγγράψει ἱστορικὲς πορεῖες ἀσύλληπτης οὐσίας.

Ἡ Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συμπορεύεται μὲ τὰ ὄντα τοῦ πλανήτη, ποὺ βιώνουν τὶς διαδικασίες τῆς ἀναγωγῆς.

Ἐντὸς τοῦ 29ου αἰώνα τὰ κύτταρα τῆς Γῆς θὰ ἀναλαμβάνονται ἀπὸ τὰ χέρια τῶν κυττάρων τοῦ Οὐρανοῦ καὶ θὰ εἰσάγονται στὸ κυτταρικὸ ὅλο καὶ μιὰ ἔναστρη ροὴ φωτὸς θὰ κατέρχεται εὐλαβικὰ στὰ γήινα σὰν ποταμὸς ἀγάπης καὶ Κάθαρσης.

Ἡ συμπαντικὴ διάλεκτος τῆς ἀκρίβειας, τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ποιότητας κατέρχεται ἐπίσης στὸν αἰώνα αὐτὸν στὴ Γῆ καὶ καθίσταται πλέον ἡ διάλεκτος ὅλων τῶν φυλῶν καὶ ὅλων τῶν ζώντων ὄντων καὶ ὀντοτήτων. Οἱ εὐτυχισμένες ὀντότητες τοῦ 29ου αἰώνα θὰ μιλοῦν τὴ γλώσσα τοῦ ἀλάνθαστου κάλλους καὶ τῆς ἀκρίβειας, τὴ γλώσσα ποὺ ἤδη μιλᾶ ὁ Οὐρανὸς μὲ ἰδιαίτερο μέτρο ρυθμοῦ καὶ ἀλήθειας.

Μιὰ ἔναστρη ροὴ φωτὸς θὰ κατέρχεται στὸν πλανήτη σας. Θὰ καταργηθοῦν ὅλα τὰ γλωσσικὰ καὶ φυλετικὰ ἰδιώματα. Θὰ καταργηθοῦν τυπικὰ καὶ οὐσιαστικὰ σύνορα φυλῶν καὶ κρατῶν. Ἕνα ὀργανωμένο ἐπιτελεῖο ἀπὸ ἀστρικὰ συμπλέγματα θὰ διευθύνει μὲ αἴσθηση καθήκοντος τὰ προγράμματα τῆς Γῆς, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι ἐπιλεγμένα ἐκ τῶν προτέρων καὶ ὀργανωμένα μὲ σοφία ἀπὸ τὰ ὁριστικοποιημένα πλέον προγράμματα τῆς οὐράνιας ἀκρίβειας.

Οἱ γήινες ὀντότητες, αὐτὲς ποὺ Τελικα Θα Λάβουν Το Χρίσμα τῆς λάμψης καὶ τῆς ἀνάληψης, θὰ συνομιλοῦν μὲ τοὺς Ἀγγέλους στὴ διάλεκτο τοῦ ἐκπληκτικοῦ κάλλους καὶ αὐτὸ τὸ διαλεκτικὸ κάλλος θὰ διασπάσει μὲ φῶς τὰ ὅρια τοῦ ἀρχαίου κάλλους. Τὸ κάλλος θὰ ποτίσει τὴ Γῆ μὲ βροχὴ ἀστρικῶν ἁρμάτων καί, ὅταν ἡ ἀστρικὴ βροχὴ λούσει τὸν πλανήτη σας, τότε ἐμεῖς πλέον θὰ ποῦμε ὁριστικὰ ὅτι ποιήσαμε ἔργο Μορφης, μιᾶς μορφῆς ὅμοιας μὲ ἐκείνη τοῦ Ἄστρου τῆς Ἀγάπης, τοῦ Ιησου τῆς Αγάπης.

Στὸν μεγαλειώδη 29ο αἰώνα ἐμπλέκονται ὄνειρα καὶ θαύματα καὶ χάρη στὰ ὀνειροθαύματα ἐξέρχονται οἱ οὐσίες τῆς Γῆς καὶ κατευθύνονται στὸν Οὐρανὸ μὲ ταχύτητα φωτός. Κύματα ἀπὸ τὶς γήινες πορεῖες κατευθύνονται ἐπίσης στὸ φῶς. Ἄπειρες οἱ στρατιὲς τῶν γήινων ποὺ διεκδικοῦν πλέον θέση μορφῆς στὰ φωτεινὰ ἐπίπεδα. Ἄπειροι οἱ Ἄγγελοι ποὺ κατέρχονται στὰ γήινα καὶ μετατρέπουν τὸ χῶμα σὲ φῶς καὶ τὸ φῶς σὲ σύννεφα φωτός.

Ἕνας Ἥλιος Ἀγάπης θὰ σᾶς κυριεύσει αὐτὸν τὸν αἰώνα καὶ αὐτὴ ἡ ἀγάπη, ἐλεύθερη πλέον ἀπὸ τὰ βιωματικὰ παρελθόντα, θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὴν οὐσία τῆς ἔκφρασης τῆς συμπαντικῆς ἐλευθερίας. Ἐλευθερωμένοι θὰ βιώσετε Εντός Του Παντοτινά –μὲ τὴν ἔννοια τῆς κατάκτησής Του καὶ τῆς συγχώνευσης– Ολα τὰ βιώματα τῆς Ἀγάπης.

Αὐτὴ ἡ ἔννοια ἢ ἡ λέξη ἢ ὁ ὅρος ἔχουν συγκλονιστικὸ ἐνδιαφέρον. Εἶναι τὸ ρῆμα «ἀγαπῶ» αὐτὸ ποὺ ἐξουσιάζει καθολικὰ καὶ ἐνεργὰ τὸ Σύμπαν καὶ τὸ ὑποτάσσει στὴ φωτεινή του ροή.

Ἀγαπῶ σημαίνει Δίνω, δίνω σῶμα καὶ ψυχὴ καὶ νοῦ χωρὶς τὴν ἐλάχιστη ὑποψία ὅτι θὰ λάβω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὁλοκληρωτικὸ «Δούναι». Ἀγαπῶ σημαίνει δίνομαι στὴν ἀγάπη τοῦ Ολου καὶ τῶν Ολων. Καὶ ἐνῶ ἡ ἀπόλυτη Ἀγάπη θὰ σᾶς ἀγκαλιάζει στὰ συμπαντικὰ πεδία, ὅλες οἱ ὑλικὲς ἐξαρτήσεις θὰ ὑποκύπτουν καὶ θὰ γονυπετοῦν στὰ ἀκροδάχτυλα πρὸ τῶν θερμῶν ποδιῶν της, μὲ δέος καὶ ἐλπίδα ὅτι ὅλα μὰ ὅλα Οσα Ζήσατε Ειχαν Σκοπο καὶ ἀπὸ τὸν σκοπὸ ἔλαβαν χρῶμα καὶ νόημα καὶ ἦθος. Ολα Μά Ολα Οσα Ζήσατε Υπηρξαν Η Αλυσίδα Πού Σας Οδήγησε Σε Ασφαλη Πορεία Εντος Του Συμπαντικου Γίγνεσθαι.

Ολα ὅσα βιώσατε στὴ μακραίωνη περιπλάνησή σας στὴ Γῆ, οἱ χαρές, οἱ λύπες, οἱ ἀγάπες, οἱ ἔρωτες, οἱ φιλίες, ὁ ἀτελείωτος πόνος, καὶ ἀκόμα τὰ μίση, ἡ βία, ἡ ἐκμετάλλευση σὲ ὁποιαδήποτε μορφή της, ὅλα τὰ ὄνειρά σας, οἱ ὁραματισμοί σας, ὅλες σας οἱ προσπάθειες, ἔστω καὶ ἂν δὲν καρποφόρησαν, συντέλεσαν σὰν κρίκοι μιᾶς ἁλυσίδας, σὰν ὁδηγοί, στὸ νὰ ὁδηγηθεῖτε στὴν τελικὴ πορεία σας, στὴν ἀσφαλὴ καὶ ἀδιάβλητη πορεία ἐντὸς τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι.

Σᾶς ἀποκαλύπτουμε τὰ ἀπόκρυφα τοῦ Οὐρανοῦ, αὐτὰ ποὺ αἰῶνες οἱ ἄνθρωποι ἀγνοοῦσαν καὶ ἔπρεπε νὰ ἀγνοοῦν, γιατὶ δὲν εἶχαν τὴν ἀνάλογη νοητικὴ ἀνάπτυξη, ὅπως ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος.

Ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅλους, γιατὶ ὅλοι, ἐὰν τὸ θελήσουν, εἶναι ἱκανοὶ νὰ κατανοήσουν. Γνωρίζουμε ὅμως ὅτι ἐπὶ τοῦ παρόντος θὰ τὸ πράξουν πολὺ λίγοι. Πρόκειται γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν στραμμένο τὸ φῶς τῆς ψυχῆς τους στὸν Οὐρανὸ καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ ὑλικὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὶς ὑλικὲς ἀπολαβές. Καλοῦμε αὐτοὺς τοὺς «ὀλίγους ἀλλὰ ἐκλεκτοὺς» νὰ ἐργαστοῦν γιὰ τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προκοπὴ τὴ δική τους, ἀλλὰ κυρίως νὰ ἐργαστοῦν γιὰ τοὺς συνανθρώπους τους καὶ νὰ σταθοῦν ἀλληλέγγυοι κοντά τους σὲ αὐτὲς τὶς κρίσιμες γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὸν πλανήτη ὧρες.

Ἐσεῖς, ἀφοῦ γνωρίσατε τὸ φῶς, ἀναμεταδῶστε το, γίνετε εὐεργέτες τῶν ἄλλων, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ σημαίνει ἀπώλεια δική σας, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ συνεπάγεται τὴν ὁριστική σας ὑλικὴ ἐξόντωση. Νὰ προσφέρετε ἀφειδῶς καὶ ἀνιδιοτελῶς τὰ μόρια τῆς ψυχῆς σας, τὰ μόρια τοῦ νοῦ σας, τὰ μόρια τῆς καρδιᾶς σας, νὰ προσφέρετε ὅλα μὰ ὅλα τὰ ὑπάρχοντά σας, ψυχικά, διανοητικὰ καὶ ὑλικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ