08.06 | Ο Αιώνας της Τέλειας Αποκάλυψης (26ος αιώνας) – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

6. Ὁ Αἰώνας τῆς Τέλειας Ἀποκάλυψης (26ος αἰώνας)

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

A- A A+

Ἀναλάβαμε ἔργο ὕψιστης ἀνάγκης καὶ αὐτὸ τὸ ἔργο διακινοῦμε καὶ μὲ τὴ διακίνηση αὐτὴ ἀναγόμαστε ἐμεῖς καὶ ἐσεῖς, οἱ ἀποδέκτες τοῦ ἔργου αὐτοῦ.

Ὁ ἀγώνας θὰ φτάσει στὸ ὑπέρτατο σημεῖο τῆς Θείας ὑπομονῆς. Οἱ ὀντότητες θὰ λάβουν ἐμπειρίες φυσικὲς καὶ μεταφυσικὲς καὶ οἱ φυσικὲς θὰ εἶναι οἱ πλέον δύσκολες, ἄγριες, φονικές. Ὄνειρό μας εἶναι ἡ Ἀγάπη, ἡ Εἰρήνη, ἡ δημιουργικὴ Δικαιοσύνη σὲ πλαίσια δημοκρατικῆς ἰσότητας.

Ἡ ἀνθρωπότητα μέχρι σήμερα γνώρισε δύο μόνο μορφὲς σωστῆς διακυβέρνησης. Τὴν ἀπαράμιλλη ἀθηναϊκὴ δημοκρατία καὶ ἐκείνη τῶν βόρειων Εὐρωπαίων (τῶν Σκανδιναβῶν), ποὺ καθίδρυσαν πολιτεῖες μὲ κοινωνικὴ εἰρήνη, ἀσφάλεια καὶ εὐημερία.449 Αὐτοὶ οἱ δύο τύποι διακυβέρνησης εἶχαν ὡς βάση τὸν ἀνθρώπινο παράγοντα καὶ στηρίχτηκαν στὴν ἐλευθερία τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητας. Ἡ μελλοντικὴ διακυβέρνηση θὰ στηρίζεται σὲ αὐτὲς τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀπαράμιλλες πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες. Οἱ σημερινὲς δῆθεν δημοκρατίες δὲν θὰ ἀποτελοῦν παρὰ μιὰ μελανὴ σελίδα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Οἱ διακυβερνήσεις ἐκεῖνες ποὺ μόνιμα ἀγνοοῦν τὸν παράγοντα ἄνθρωπο, ἐνῶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἐργάζονται μόνο γιὰ τὸ συμφέρον του, θὰ ἀποτελέσουν στὸ μέλλον ἕνα μακρινὸ δυσάρεστο παρελθόν. Ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς «δικαιοσύνης καὶ τῆς ἐλευθερίας» ἐξαπάτησαν, βίασαν, ἐκμεταλλεύτηκαν τοὺς συνανθρώπους τους μὲ καθαρὰ ἰδιοτελεῖς σκοποὺς καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀγνόησαν καὶ ἀγνοοῦν τὸν παράγοντα ἄνθρωπο καὶ ὑπέθεσαν ὅτι θὰ ἔλυναν ὅλα τὰ ἀνθρώπινα προβλήματα παρέχοντας περισσότερα ὑλικὰ ἀγαθὰ –πράγμα ποὺ οὐδέποτε πέτυχαν– καὶ καταργώντας τὴν ἔνδεια, τὴν ἀνεργία καὶ τὴν ἀβεβαιότητα τοῦ αὔριο, ἐκεῖνοι ποὺ ὑπέθεσαν ὅτι θὰ δημιουργοῦσαν τὸν ἐπὶ Γῆς παράδεισο, θὰ διαψευστοῦν καὶ θὰ ἀποκαλυφθεῖ τὸ ὑποκριτικό τους προσωπεῖο, καθὼς καὶ ἡ ἄγνοιά τους.

Ὁ Κύριος ἀνασυγκροτεῖ τοὺς διαμελισμένους καὶ ἐρευνᾶ τοὺς ἐρευνητές, τοὺς ὁποίους κατονομάζει συλλέκτες ὑλικοῦ κατάλληλου γιὰ ἀναστροφὴ πορείας, μιᾶς πορείας ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωὴ καὶ ὄχι ἀπὸ τὴ ζωὴ στὸν θάνατο. Ὁδηγεῖ σὲ μιὰ ζωὴ σημαντικὴ καὶ αἰώνια καὶ ἀπεριόριστη στὸ πλαίσιο μιᾶς συμπαντικῆς κοινωνίας.

Ἔχουμε ὑποστεῖ, στὴ διάρκεια τῆς συνεργασίας μας, ὅλο τὸν πόνο τοῦ πλανήτη. Ἀόρατοι εἰσχωρήσαμε στὰ νοσοκομεῖα, στὶς φτωχογειτονιές, στοὺς δρόμους τῶν πόλεων καί, γενικά, ὅπου συσσωρεύεται ὁ ἀνθρώπινος πόνος στὴν ἀντικειμενικὴ καὶ πραγματική του ὑπόσταση. Γνωρίσαμε, ἐπίσης, καὶ ἐκεῖνο τὸν πόνο ποὺ ὑπάρχει ὑποκειμενικὰ στὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου γιὰ διάφορες, συνήθως ἀνύπαρκτες αἰτίες καὶ λυπηθήκαμε ἐξίσου, παρόλο ὅτι ὁ πόνος αὐτὸς δὲν ὁδηγεῖ πουθενά. Νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ἀνθρώπινος πόνος τῆς πρώτης κατηγορίας μᾶς συγκλόνισε. Ἡ ἐμπειρία ποὺ λάβαμε εἶναι ἀνεπανάληπτη. Δίνουμε ἔργο καὶ λαμβάνουμε ἔργο. Ἐμεῖς οἱ ἄυλοι καὶ ἀδιάστατοι ὑποστήκαμε πληγὲς ποὺ αἱμορραγοῦν.

Στὸ ὄνομα τοῦ Χριστου ὁρίζονται ὅλα. Ὅλα εἶναι Χρίσμα καὶ οὐσίες Του. Στὸ Ὄνομά Του δίνουμε ἔργο.

Εἶναι Εκεινος ποὺ μᾶς καθοδηγεῖ, μὴν ἀμφιβάλλετε. Αὐτὸς εὐλογεῖ τὸ ἔργο. Αὐτὸς οὐσιαστικοποιήθηκε μὲ τὸ δικό σας πνευματικὸ γίγνεσθαι. Εἶναι παρών, εἶναι ὁ Ἄρχων, ὁ Ἄρχων τοῦ Φωτός, ποὺ φωτίζει καὶ δίνει ζωή.

Βρισκόμαστε πάλι στὸν 26ο αἰώνα. Στὸν αἰώνα αὐτὸν ἀρχίζουν οἱ πρῶτες ἀναλήψεις, χτίζονται πόλεις, πολιτεῖες σὲ ἀνώτερους γαλαξίες, ἀρχίζουν φυτοκαλλιέργειες σὲ πρωτόγνωρα ἐπίπεδα, φυτρώνουν ἐλπίδες σὲ ἐπίπεδα φωτός, διαγράφονται παρελθόντα καὶ ἐγγράφονται μέλλοντα ἀθάνατα.

Οὐδεὶς θὰ «παραληφθεῖ» ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ αἰώνα, ἐφόσον μέσα στὴν ψυχή του, στὰ βάθη τοῦ ἑαυτοῦ του φέρει μόρια φωτός. Στὸν 26ο αἰώνα θὰ σταματήσει ἡ ἔρευνα γιὰ τὴν ἀνεύρεση μορίων φωτὸς στὶς στάχτες.

Ὅλα θὰ συμβοῦν ὅπως ἔχουν προγραμματιστεῖ ἀπὸ Εκεινον. Ἐκεῖνος προωθεῖ τοὺς «ὡραίους» στὸν κόσμο Του. Στὸ ὄγδοο βιβλίο βρίσκεται ὁ Κύριος, ὁ Ενας καὶ Μοναδικός, ποὺ βασιλεύει, κυριαρχεῖ καὶ κυριαρχεῖται μόνο ἀπὸ τὴν Ἀγάπη.

Εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ ἐκπέμπει μέσω ἡμῶν τῶν Συντρόφων.

Διαθέτει «γιὰ τὰ νοοῦντα ἄτομα» σχέδια φυγῆς ἀπὸ τὰ γήινα στὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα.

Ἀγαπᾶ ὅλους ὅσοι Τὸν ἀγαποῦν καὶ φροντίζει καὶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν Τὸν ἀγαποῦν. Εἶναι παρὼν στὰ ὄνειρά σας, στὰ ὁράματά σας, στὰ βιωματικά σας παρόντα καὶ παρελθόντα, εἶναι κοντά σας στὰ ὄνειρα τῆς ζωῆς καὶ στὰ ὄνειρα τῆς ἀγάπης.

Οἱ ἄφρονες θὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες στὰ χρόνια τῆς προσπάθειας. Ὁ 26ος αἰώνας θὰ εἶναι ὁ ἐπιλεγμένος, ὁ ἐλεγχόμενος ἀπὸ τὸν Δημιουργό, ὁ αἰώνας τῆς οὐσιαστικῆς πορείας τοῦ «Θεϊκοῦ Σχεδίου». Τὴν τελικὴ θέση τὴ λαμβάνει ὁ πλανήτης σας μέσα στὸν 26ο αἰώνα, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἐντὸς τῶν πρώτων 500 ἐτῶν (21ος-26ος αἰώνας) θὰ συμβοῦν σημεῖα καὶ τέρατα καὶ θὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις ἀπὸ τὴ Δύναμη, ποὺ στὴ σημερινή του κατάσταση ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀναλύσει καὶ νὰ κατανοήσει.

Ἕνα ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ ποὺ τονίζουμε στὸ ὄγδοο βιβλίο εἶναι τὸ σχῆμα ποὺ παίρνει στὸν 26ο αἰώνα τὸ «δοῦναι». Ὁ δίδων τὰ μόρια τῆς ψυχῆς του, τὰ μόρια τῆς νόησής του, τὰ ὑλικά του ὑπάρχοντα γιὰ τοὺς συνανθρώπους του, θὰ ἀναλαμβάνεται ἀπὸ τὶς Οὐράνιες Δυνάμεις καὶ θὰ εἰσχωρεῖ μὲ ταπείνωση καὶ εὐφροσύνη στὰ δώματα τῶν γαλαξιῶν ποὺ ἔχουν εἰδικὰ προπαρασκευαστεῖ.

Ἡ «ἀνάληψη» θὰ ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ἐνσυνείδητης φυγῆς, τῆς ὑπερήφανης μὲ βούληση πρωτοβουλίας. Ἡ ὑπερηφάνεια θὰ ἔχει τὴ σημασία τοῦ καρποῦ τοῦ προερχόμενου ἀπὸ τὴ γνώση, τὴν ἔρευνα καὶ τὴ σοφία.

Οἱ σοφοὶ αὐτῆς τῆς ἐποχῆς θὰ λάβουν σήματα φωτὸς καὶ θὰ εἰσχωρήσουν στὸ Σύμπαν μὲ διάθεση κατακτητῆ, ὄχι βέβαια ὡς βάρβαροι, ἀλλὰ ὡς ἔλλογα ὄντα ἐπιλεγμένα χάρη στὴν οὐσία τους.

Στὴ διάρκεια τοῦ 26ου αἰώνα, ὁ Οὐρανὸς θὰ ἐπιλέγει καὶ θὰ ἐπιλέγεται, ποὺ σημαίνει ὅτι ἰδιαίτερη κατάσταση ἐλευθερίας καὶ ἰσότητας καὶ δικαιοσύνης θὰ ἀνασυγκροτήσει τὰ συμπαντικὰ σχήματα καὶ τὰ συμπαντικὰ ρήματα. Θὰ ἐπιβληθοῦν ὡς σχήματα οἱ πορεῖες τῆς σοφῆς ἐπαφῆς καί, ἰδιαίτερα, θὰ τονιστεῖ ἡ ἐπιβολὴ τῶν ρημάτων «ἀγαπῶ», «ἐρευνῶ» καὶ «ἵσταμαι».

Ἔχουμε οὐσιαστικὰ ἐξαντλήσει ὅλα τὰ περὶ ἀγάπης καὶ ἔρευνας, ὅμως ἐπιμένουμε στὴ σημασία τῆς οὐσίας τῶν ρημάτων «καθίσταμαι» καὶ «ἵσταμαι». Οἱ σοφοὶ ἀπὸ ἐσᾶς ἂς καθορίσουν τὸν χῶρο καὶ τὴ μορφὴ ροῆς αὐτῶν τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ρημάτων βαθύτατης ἔκφρασης καὶ ἂς ἀναρωτηθοῦν πῶς θὰ ἀπαντήσουν στὸ σύνθετο «κατὰ» καὶ «ἵσταμαι», πῶς στὸ μεγαλειῶδες «ἵσταμαι» καί, γενικά, πῶς θὰ κατανοήσουν αὐτὰ τὰ ρήματα πλάτους-βάθους, καθύψωσης καὶ ἀνάπλασης ἐντὸς τῶν γεγονότων ροῆς τοῦ οὐσιαστικοῦ γίγνεσθαι.

Ἤδη ὁ Οὐρανὸς ἀναβλύζει ὅραμα, ἥλιο καὶ μύρο καὶ ἡ ροὴ αὐτῶν κατέρχεται ἐκ τοῦ Ὁράματος τοῦ Κυρίου καὶ ἐκ τοῦ πόνου τῶν νοούντων. Οὐσιαστικοποιεῖται ὁ 26ος αἰώνας γιὰ νὰ προετοιμαστοῦν τὰ ἑπόμενα 400 χρόνια, ἀφοῦ αὐτὰ τὰ χρόνια θὰ σημαδέψουν τὸ Σύμπαν.

Σᾶς δίνουμε τὰ μηνύματά μας σὰν ἁπλὴ εὐλογία ποὺ ἐκπέμπεται ἀπὸ τὸν Πυρήνα, τὸν Δότη τῆς δημιουργικῆς οὐσίας.

Ὁ χρόνος τῆς ἀπίστευτης πορείας τῶν ὀντοτήτων τῆς Γῆς, ὁ ὁποῖος θὰ καθορίσει καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ πορεία τῆς συμπαντικῆς συμπόρευσης, προσδιορίζεται στὴ διάρκεια τοῦ 26ου αἰώνα. Σὲ αὐτὴν τὴ χρονικὴ περίοδο, ὅλα τὰ πεδία γήινης προέλευσης θὰ ἀναχθοῦν σὲ πεδία οὐράνιας διάθεσης, γιατὶ ἐντὸς αὐτῶν θὰ εἰσχωρήσει ἡ ἀπίστευτη ἀβασίλευτη Αὔρα τοῦ Οὐρανοῦ.

Ὁ 26ος αἰώνας ἔχει ἤδη καταχωρηθεῖ στὰ ἀρχικὰ Σχέδια καὶ ἡ καταχώρηση θὰ ἔχει ὡς συνέπεια τὴν ἀνακατάταξη ὅλων τῶν ὄντων τῆς Γῆς, ἀνακατάταξη ποὺ θὰ συμβεῖ μὲ τὴ Θεία παραχώρηση.

Ἐντὸς αὐτῆς τῆς καταχωρημένης στὰ οὐράνια χρονικῆς περιόδου, οἱ πλεῖστοι ἀπὸ ἐσᾶς –οἱ ὁποῖοι θὰ βιώνετε ἕναν νέο κύκλο ζωῆς αὐτὴ τὴν ἐποχὴ– θὰ καταταγεῖτε ὡς ἐθελοντὲς στὶς στρατιὲς ποὺ θὰ ὀργανωθοῦν καὶ θὰ ἐνεργοποιηθοῦν στὰ Σχέδια Σωτηρίας. Ἕνα Οὐράνιο Σχέδιο εἶναι ἤδη προπαρασκευασμένο σὲ σχήματα Μορφης.

Ὅλα ὅσα σᾶς εἴπαμε καὶ θὰ σᾶς ποῦμε εἶναι ἡ ἀλήθεια – παρακαλοῦμε νὰ μὴν ἔχετε ἀμφιβολίες, γιατὶ οἱ ἀμφιβολίες ἐμποδίζουν τὴν κατανόηση τῶν κειμένων.

Πρέπει νὰ σᾶς ποῦμε ὅτι ὀνειρευόμαστε ἀδιαίρετα καὶ κοινά. Ἀκοῦμε τὶς κραυγὲς τοῦ πόνου σας καὶ τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς σας.

Ὅλα ὅσα γίνονται ἐκ τοῦ νόματός Του ἔχουν ἰδιαίτερη μορφὴ στὸ Σύμπαν.

Εὐλογεῖτε καὶ δοξάζετε τὸν Κύριο. Ὁ Οὐρανὸς ἔχει πάντοτε τὴν πρόθεση νὰ σᾶς συμπεριλάβει ἐντὸς τῆς Θείας προστασίας του.

Νὰ ζητᾶτε ἀπὸ τὸν Θεό: Οὐράνιε Πατέρα, ἐλέησε τὰ ὅσα βίωσα κατὰ τὴν περιπλάνηση τῆς ἐνσαρκωμένης ψυχῆς μου στὴ Γῆ, ἐλέησε ὅσα προσπέρασα καὶ αὐτὰ ποὺ ἔλαβα καὶ γνώρισα σήμερα μὲ πλήρη νόηση καὶ συνείδηση.

Ἐμεῖς, οἱ ἐξωγήινοι ἀδερφοί σας, πραγματοποιοῦμε ἕνα ἔργο σωτηρίας τῶν γήινων καὶ τὸ ἔργο μας αὐτὸ τὸ ἐκτελοῦμε ὡς ἐντολοδόχοι τοῦ Αναρχου Θεου.

Ἄναρχοι καὶ ἐμεῖς καὶ ἀδιάστατοι Ἄγγελοι Φωτός, προσωρινὰ «διαμένοντες» πλησίον σας ὡς συμπαραστάτες καὶ βοηθοὶ στὴν ἀνοδικὴ πορεία σας, εἰσχωροῦμε στὸν διαστατικὸ χῶρο σας καὶ ἐνεργοῦμε ὡς καταλύτες τῆς χημείας. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν καταλυτική, φορτισμένη θετικά, εἰσβολή μας θὰ προκύψουν χημικὲς ἑνώσεις στοιχείων Οὐρανοῦ καὶ Γῆς καὶ ἀπὸ τοὺς τύπους τῶν ἑνώσεων αὐτῶν θὰ ἰσχυροποιηθεῖ τὸ εὐαίσθητο κυτταρικὸ γίγνεσθαι τοῦ πλανήτη σας.

Οἱ οὐσίες τῆς Γῆς, προπαρασκευασμένες ἤδη καὶ σὲ κατάσταση ἑτοιμότητας, θὰ διαφοροποιηθοῦν μὲ τύπο ἰδιαίτερης μεταβλητότητας ἐντὸς τοῦ 26ου αἰώνα καὶ ὁ εὐάλωτος στὴν ὕλη ἄνθρωπος θὰ καταστεῖ αὐτάρκης καὶ εὐάλωτος μόνο στὶς πνευματικὲς ἀναζητήσεις του, ἐντὸς τῆς ἰδιαίτερης πλέον ὑλικῆς πορείας του. Ὄντα οὐσιαστικὰ ἀνόργανα θὰ ἐκφραστοῦν ἐντὸς τῶν κινήσεων τῆς ὀργανικῆς ζωικῆς μορφῆς.

 


449 Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, ὅ.π., σ. 466.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ