08.12 | Ταξιδιώτες στο Άπειρο Σύμπαν (29ος αιώνας) – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

12. Ταξιδιῶτες στὸ Ἄπειρο Σύμπαν (29ος αἰώνας)

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

A- A A+

Ἔχουμε ἤδη ἐπιτύχει ἕνα μέρος τοῦ σκοποῦ μας, ἀφοῦ ἐσεῖς, οἱ γήινοι συνεργάτες μας, ἤδη ὑλοποιήσατε τὰ μηνύματά μας καὶ δώσατε καὶ δίνετε τὴ δυνατότητα στοὺς συνανθρώπους σας νὰ τὰ ἀπολαύσουν καὶ αὐτοὶ τώρα καὶ αὔριο καὶ στοὺς αἰῶνες. Ἰδιαίτερα χαιρόμαστε γιατὶ δὲν παραβιάσαμε οὔτε στὸ ἐλάχιστο τὴν ἐλεύθερη βούλησή σας, ἀφοῦ δὲν προσπαθήσαμε νὰ σᾶς πείσουμε μὲ βία, φόβο ἢ ἀπειλές, παρὰ μόνο μὲ τὴν ἀγάπη μας.

Οἱ ἄνθρωποι ὀφείλουν κάποτε νὰ λειτουργήσουν μέσω τῆς ἐλεύθερης βούλησής τους, νὰ ἐκφραστοῦν ἐλεύθερα γιὰ νὰ κατανοήσουν τὴν πορεία τους. Δὲν ἐγκρίνουμε τὴν καταδυνάστευση τῶν συνειδήσεων, γιατὶ ἐργαζόμαστε γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς Δημοκρατίας, μιᾶς δημοκρατίας ποὺ θὰ εἶναι ἔκφραση τοῦ Σύμπαντος.

Δημοκρατία γιὰ ἐμᾶς εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀπόλυτης δικαιοσύνης ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ἀπόλυτης ἐλευθερίας. Πρόκειται γιὰ μιὰ δημοκρατικότατη οἰκουμενικὴ σύμπραξη, ξένη πρὸς κάθε ἐξουσιαστικὴ δύναμη, ξένη πρὸς κάθε ἰδέα πολιτικῆς ἐξουσίας.

Ἀγαπᾶμε τὴ δημοκρατία ὅπως τὴ δίδαξε τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα, τὴ δημοκρατία ποὺ ἀποφασίζουν οἱ πολλοὶ γιὰ τὸ καλὸ τὸ δικό τους καὶ τῶν λίγων. Δὲν ἀγαπᾶμε τὴ σημερινή, κατ’ εὐφημισμὸ δημοκρατία, ποὺ ἀποφασίζουν οἱ λίγοι μόνο γιὰ τὸ καλὸ τὸ δικό τους καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ καλὸ τοῦ συνόλου, μιὰ δημοκρατία ποὺ εὐνοεῖ τὴ βία, τὴν ἐκμετάλλευση καὶ προωθεῖ τὴν πείνα καὶ τὴ δυστυχία τῶν ἀδυνάτων πρὸς ὄφελος πάντοτε τῶν λίγων.

Προχωρῆστε λοιπὸν ἐλεύθερα καὶ ἀνεμπόδιστα, χωρὶς προκαταλήψεις καὶ φόβους. Στραφεῖτε πρὸς τὸν Πυρήνα τοῦ Φωτὸς ποὺ σᾶς καλεῖ καὶ σᾶς προσμένει.

Ἀφῆστε τὸν ἑαυτό σας νὰ ἀναπαυθεῖ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ αἰωνίου. Γνωρίστε τὴ γαλήνη καὶ τὴ σιγουριὰ τῆς ἀγκαλιᾶς ἀπὸ τώρα. Ἤδη ὁ Ὑπέρτατος Δημιουργὸς κατέρχεται στὸν πλανήτη σας καὶ εἰσχωρεῖ μέσα σὲ ὅλους ὅσοι ἀγαποῦν καὶ προσεύχονται, σὲ ὅλους ὅσοι ἔχουν κατανόηση. Κατανοῆστε τὰ μηνύματά μας καὶ χαρίστε στὴν ψυχή σας τὸ Ευ Ζην στὴν αἰωνιότητα. Ἀφοῦ οὕτως ἢ ἄλλως ἡ ψυχή σας εἶναι αἰώνια, χαρίστε σὲ αὐτὴν τὸ Ευ Ζην γιὰ νὰ ἀποφύγει τὸ Φευ καὶ τὸ Αλίμονο τῆς λησμονιᾶς καὶ τῆς Λήθης.

Ὁ πλανήτης σας σταδιακὰ ἐγκαταλείπεται ἀπὸ τοὺς γήινους συντρόφους μας, γιατὶ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ προσφέρει πλέον στὶς φωτεινὲς ὀντότητες τῆς ἐπιλεγμένης ἀπαίτησης τὸ φῶς τοῦ οὐράνιου χώρου.

Τὰ σημεῖα τοῦ πλανήτη σας ποὺ θὰ ἐπιβιώσουν μετὰ τὶς «Σκληρες Χειρουργικες Επεμβάσεις» τῶν συμπαντικῶν χειρουργῶν-λειτουργῶν τοῦ ἄπειρου κάλλους τῆς ἁρμονίας, θὰ γνωρίσουν τὴ μέγιστη μορφὴ ὡραιότητας ἐντὸς τῆς μέγιστης σφραγίδας τῶν ἁρμονικῶν πτυχῶν. Ὁ νοῦς τῆς Γῆς, τῆς ὀντότητας ποὺ τώρα παρουσιάζει ἐπώδυνα ἀναπνευστικὰ προβλήματα, θὰ διασκορπιστεῖ στὸν πλανήτη –ὑπὸ μορφὴ δωρεᾶς πρὸς Εκεινον καὶ στὰ ἑπόμενα ἐπίπεδα τοῦ Σύμπαντος καὶ αὐτὴ ἡ δωρεὰ ποὺ δὲν θὰ διέπεται ἀπὸ ἀνθρώπινους νόμους, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ χωρὶς ὅρια ἀγάπη, θὰ κεντήσει ὁλόκληρο τὸ συμπαντικὸ Ειναι μὲ ἀσύλληπτες παραστάσεις ποὺ θὰ ὑποδηλώνουν τὴ Γέννηση τῆς Ελπίδας ὡς γεγονὸς πλέον καὶ ὄχι ὡς εὐχὴ ἢ εἰκασία.

Στὸν θρόνο τοῦ πλανήτη σας θὰ δεῖτε τὴν ὀντότητα τῆς γαλήνης νὰ βασιλεύει συνεπικουρούμενη ἀπὸ ἕνα ἰδιαίτερο καὶ ὀργανωμένο σύστημα, καθορισμένο, σχεδιασμένο καὶ συγκροτημένο ἀπὸ τὴν Ἁρμονία. Ἡ ὀμορφιὰ θὰ λάβει ἰδιαίτερες οὐσίες ἀπὸ τὸν θρόνο τῆς γαλήνης καὶ ἐσεῖς, Ταξιδιωτες Στο Απειρο Σύμπαν, θὰ λάβετε τὴν ὁριστική σας θέση χάρη στὴ Μάνα ποὺ σᾶς πρόσφερε ὕλη, οἴκημα καὶ τροφὴ στοὺς διάφορους κύκλους τῆς ζωῆς σας καὶ χάρη στὴ Γνώση ποὺ σᾶς καταξίωσε νὰ κερδίσετε τὴν πρωταρχική σας μορφή.

Στὴ διάρκεια τοῦ 29ου αἰώνα, ὁ πλανήτης σας θὰ κοσμεῖται ἀπὸ ὀντότητες ἐπιλεγμένης ὕλης καὶ ἐντὸς αὐτῆς τῆς ὕλης θὰ φιλοξενηθοῦν ἰδιαίτερα ἐπιλεγμένα κύτταρα, οὐρανόφωτα, διὰ τῶν ὁποίων οἱ γήινες ζωὲς θὰ ὁδηγηθοῦν στὰ Μυστήρια τοῦ Ουρανου καὶ ὁ ἀναλείωτος Φωτεινὸς Πυρήνας θὰ δεχτεῖ ἐπιδρομὲς γήινων ἐλπίδων.

Στὴ διάρκεια τοῦ 29ου αἰώνα, οἱ Ἄγγελοι τῶν Οὐρανῶν θὰ τραγουδοῦν τὴ μελωδία τῆς ζωῆς στὰ δάση συντροφιὰ μὲ τὰ δένδρα, τὰ πουλιὰ καὶ τὸν ἄνεμο. Θὰ συναθροίζονται στὶς ὄχθες τῶν ποταμῶν ποὺ θὰ εἶναι πεντακάθαροι, στὶς κορυφὲς τῶν βουνῶν, στὶς ἀέναες θάλασσες μὲ τὴ χαρακτηριστικὴ πλέον διαύγεια καὶ καθαρότητα τῶν ὑδάτων τους, θάλασσες ποὺ θὰ σφύζουν ἀπὸ τὶς ὑπάρξεις ποὺ θὰ ζοῦν μέσα σὲ αὐτές, καὶ σὰν ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπο θὰ συνθέτουν συμφωνίες ἀγάπης, ἐνῶ ἡ ἁρμονία τῶν χρωμάτων θὰ ἐκπλήττει Οὐρανὸ καὶ Γῆ καθὼς ἡ ἁρμονία Γῆς καὶ Οὐρανοῦ θὰ ἀφομοιώνεται σὲ ἕνα οὐράνιο τόξο ἀσύλληπτο σὲ συνδυασμὸ χρωμάτων.

Τὰ μηνύματα τῶν Ἀγγέλων ὑπὸ μορφὴ μελωδίας καὶ ὑπὸ μορφὴ ἁρμονίας θὰ συλλαμβάνονται ἀπὸ τὶς θάλασσες, τὶς λίμνες, τοὺς ποταμοὺς καὶ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ θὰ ἐξέρχονται πλέον ὡς αὔρα φωτὸς ποὺ θὰ λούζει τὸν πλανήτη μὲ καθαρτήρια, μυρωμένα ὕδατα ἀγάπης.

Μακάριοι ἐσεῖς ποὺ θὰ γνωρίσετε τὸ μεγαλεῖο τῆς ἔμπνευσης τοῦ Δημιουργου καὶ θὰ καταστεῖτε κοινωνοὶ στὸ Αδιαίρετο Φωτεινό Του Βασίλειο.

Οἱ Σύντροφοι ὑπαγόρευσαν σὲ ἐσᾶς ὅλα ὅσα πρωτότυπα δόθηκαν γιὰ λόγους εὔλογης ἀγάπης. Οἱ Σύντροφοι ἔχουν τὸν ρόλο καὶ τὸν λόγο ποὺ τοὺς ἀνέθεσε ὁ Κύριος.

Πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι ἐδῶ καὶ τώρα ἡ ἀνθρώπινη πορεία οὐσιαστικοποιεῖται μέσα στὴ Μεταβατικη Εποχη ποὺ βιώνετε. Ἤδη βιώνετε ἕναν κύκλο ζωῆς ἰδιαίτερης οὐσίας, ἰδιαίτερου σκοποῦ, ἰδιαίτερου ρόλου καὶ ἰδιαίτερης πορείας. Καὶ ἐνῶ τὸ Πνευμα κατέρχεται καὶ εἰσχωρεῖ στὰ κύτταρά σας, ἐσεῖς ἀρνεῖστε νὰ τὸ δεχτεῖτε, γιατὶ δὲν εἶστε σὲ θέση νὰ γνωρίζετε τὴν παλμική, ἁπαλὴ καὶ ἤρεμη εἰσβολή του.

Ὅλα τὰ συγκλονιστικὰ σημεῖα ποὺ θὰ λάβετε ἔχουν ἐπιλεχθεῖ ἤδη ἀπὸ τὸ Πνευμα καὶ κατέρχονται ἐντὸς τῆς ζώσης οὐσίας οἱ οὐσίες ποὺ θὰ κατευθύνουν ὅλες τὶς φυλὲς τῆς Γῆς στὸν οὐσιαστικὸ σκοπὸ τῆς ἑνοποίησης.

Ἕνα ἰδιαίτερο στοιχεῖο ποὺ φανερώνει τὴν Ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ πρὸς ἐσᾶς εἶναι ἡ ἐμμονή Του νὰ καταστεῖτε γνῶστες τῶν συμπαντικῶν μηνυμάτων – τὰ ὁποῖα, βέβαια, ὀφείλετε νὰ βιώσετε, γιατὶ ἀπὸ τὸ βίωμα αὐτὸ θὰ ἐξαρτηθεῖ ἡ Ανάληψη τῶν ὀντοτήτων τῆς Γῆς, ὅπως ἤδη σᾶς ἔχουμε πεῖ.

Ὑποσχόμαστε ὅτι θὰ Αναληφθουν οἱ φωτεινοὶ ὄντες ἐντὸς ἐπιπέδων Δικαιοσύνης, ἀφοῦ ἤδη θὰ ἔχουν λάβει τὸ Χρίσμα τοῦ Πνεύματος.

Στὴ διάρκεια τοῦ 29ου αἰώνα, τὰ ἐπιλεγμένα ὄντα τῆς Γῆς θὰ εἰσχωρήσουν σὲ πνευματικὲς πορεῖες καὶ οἱ ἐξελιγμένοι καὶ ἐπιλεγμένοι ἀπὸ τὸ βασίλειο τῶν ζώων θὰ μιλοῦν τὴ συμπαντικὴ γλώσσα. Ἐννοοῦμε ὅτι ὅσοι ἐξελιγμένοι καὶ ἐπιλεγμένοι ἀπὸ τὸ ζωικὸ βασίλειο πορευτοῦν τὸν 29ο αἰώνα, θὰ μιλοῦν τὴ συμπαντικὴ γλώσσα καὶ μέσω αὐτῆς θὰ ταξιδέψουν σὲ κόσμους σοφίας καὶ γνώσης.

Παράλληλα, στὸν ἴδιο αἰώνα, οἱ ἐπιλεγμένες καὶ σφραγισμένες μὲ τὴ Σφραγίδα τοῦ Χριστου ὀντότητες θὰ συμπορευτοῦν στὰ ἄχρονα σύμπαντα καὶ ἐν χορῷ ἁρμονίας θὰ εἰσβάλουν στὸ οὐράνιο πυρηνικὸ Φῶς τοῦ Ολου καὶ τοῦ Ενός. Ἐκεῖ ὁ Ἕνας καὶ τὸ Ολο θὰ ἀφομοιωθοῦν μὲ τοὺς πολλοὺς σημαντικοὺς ἐπισκέπτες τοῦ 29ου αἰώνα. Πρόκειται γιὰ τὸν κόσμο ὅπου δὲν γεννιέται καὶ δὲν πεθαίνει κανείς. Γιὰ τὸν κόσμο μὲ τὸν ἄπειρο ὁρίζοντα, φωτισμένο μὲ ἄπλετο Φῶς, ὅπου ὁ ἥλιος δὲν δύει. Ἁρμονία χρωμάτων, ἁρμονία οὐράνιων σωμάτων ποὺ αἰωροῦνται σὲ ἀπύθμενα ἀέρινα κύματα ἀπὸ αὔρα φωτός.

Ἐκεῖ, στὸν κόσμο αὐτὸν τοῦ ὀνείρου, ἕνα πλῆθος ὀντοτήτων ποὺ στεροῦνται βάρους, διαστάσεων καὶ μορφῆς, περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν Πυρήνα τοῦ Φωτός. Εἶναι τὸ Ολο ποὺ διαχέεται στὰ ἐπι-μέρους. Εἶναι ὁ ἀσύλληπτος καὶ ἀσύλητος κόσμος τοῦ Σύμπαντος. Εἶναι ὁ κόσμος τῆς τελειότητας τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου.

Στὸν κόσμο αὐτὸν οἱ ὑπάρξεις πάλλονται καὶ αἰωροῦνται ρυθμικὰ καὶ μὲ διάχυτη ἁρμονία, φῶς καὶ κάλλος.

Θεϊκὸ μεγαλεῖο καλύπτει τὰ πάντα καὶ θεϊκὴ μουσικὴ ἀναπέμπεται ἀνὰ πᾶσα στιγμή.

Ὅλα ἔχουν τὴ στάση τῆς ἀνάτασης, τείνουν πρὸς τὰ ἄνω, ἐκπέμπουν ἄγνωστες γιὰ ἐσᾶς εὐωδίες, δονοῦνται ρυθμικὰ καὶ οἱ ἐπιμέρους ὑπάρξεις διαστέλλονται καὶ διαχέονται σὲ ἄλλες ἐπιμέρους ὑπάρξεις καὶ συστέλλονται σὲ ἕνα πανέμορφο Ολο.

Τὸ σύνολο τῶν ὀντοτήτων ἀποτελεῖ Μια Οντότητα χωρὶς νὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ αὐτήν.

Ἀσύλληπτες φωτεινὲς ὀντότητες μὲ σχήματα αἰθέριων, ἀέρινων, ὁλόχρυσων λουλουδιῶν συστέλλονται καὶ διαστέλλονται ὁμοιοτρόπως μὲ τάση τέλειας συνύπαρξης, μὲ καθορισμένες πανομοιότυπες κινήσεις.

Σὲ κάθε ὁμάδα ὀντοτήτων αὐτὸ ποὺ ἐντυπωσιάζει εἶναι ὅτι Υπάρχουν Ολα Για Ενα Και Το Ενα Υπάρχει Για Ολα. Οἱ ἀπίθανες κινήσεις τῆς ἁρμονικῆς αἰώρησής τους ἀποδεικνύουν τὴν τέλεια συνύπαρξη.

Αὐτὸν τὸν κόσμο –ποὺ προσπαθήσαμε μὲ τὸ δικό σας γλωσσικὸ ἰδίωμα νὰ σᾶς περιγράψουμε, ὅσο εἶναι ἐφικτὴ μιὰ τέτοια περιγραφὴ τοῦ ἀπερίγραπτου– πρόκειται νὰ ἐποικήσετε, αὐτὸν τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸν Προορισμό σας, πρόκειται ὄχι μόνο νὰ γνωρίσετε στὸν 29ο αἰώνα, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἀπολαύσετε στὴν αἰωνιότητα σὰν ἐπιβράβευση τῶν μόχθων σας, τοῦ πόνου σας, τῶν δοκιμασιῶν σας. Ἐκεῖ θὰ ζήσετε σὲ συνύπαρξη σὰν Φῶς, σὰν πνεῦμα, σὰν ὁλοκληρωτικὴ ἀγάπη.

Προχωροῦμε καὶ σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι οὐσιαστικὰ καὶ λεκτικὰ βρίσκεστε σὲ ὁλοκληρωτικές, σαρωτικὲς πορεῖες, ποὺ θὰ ἀναχαιτίσουν τὴν ὕλη καὶ τὴν πορεία τῆς ἄλλης δύναμης, αὐτῆς ποὺ αὐτοπροβάλλεται σὰν ἰσχυρή, μὰ ποὺ μειονεκτεῖ καὶ φθίνει πρὸ τῆς ὄντως Ισχυρης Δύναμης τῆς Αγάπης.

Ἡ Δύναμη τῆς γάπης εἶναι ὁ Αμνος ποὺ πορεύτηκε τὴν ἀνθρώπινη πορεία, ντύθηκε μὲ ἀνθρώπινο ἔνδυμα καὶ σταυρώθηκε μὲ μαρτύριο συγκλονιστικό.

Ἐκφράζουμε ρήματα ἀγάπης, γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη κατῆλθε Εκεινος.

Ἔχουμε πεῖ ὅτι ὅλοι ὅσοι ἀγάπησαν θὰ πορευτοῦν στὸ Φῶς τὸ Αιώνιο.

«Εκείνος Ειναι Το Φως Του Κόσμου». Ἀκολουθῆστε Τον καὶ θὰ Τὸν γνωρίσετε. Αὐτοὶ ποὺ Τὸν ἀκολούθησαν καὶ Τὸν γνώρισαν ἔχουν ἤδη γραφτεῖ στὸ Βιβλίο της Ζωης. Περιμένουμε ὅλους ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ γνωρίσουν τὸν Κύριο. Αὐτοὶ θὰ ἀξιωθοῦν τὰ μέγιστα. Ὁ Κύριος ἕλκει ὅλους ὅσοι ταπεινὰ εἰσέπραξαν τὴν Ἀγάπη Του καὶ ταπεινὰ ἔδωσαν τὴν ἀγάπη τους. Ἀγαπᾶ ὅλους τοὺς ἀγαπῶντες, γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι Ἅγιος καὶ καταθέτει τοὺς θησαυροὺς τῆς Ἀγάπης Του στὰ γήινα πεδία μόνο καὶ μόνο ἀπὸ τὴν Ἀγάπη Του.

Ὁ μόνος ἐρευνητὴς τῆς ψυχῆς σας εἶναι Εκεινος, ποὺ ἔλαβε τὴ μορφή σας καὶ σᾶς καθόρισε σὰν σύμβολα πορείας καὶ ὄντα φωτός.

Αὐτὴ ἡ μορφὴ πορείας εἶναι Εκεινος καὶ ἐσεῖς, καὶ ξανάρχεται στὰ γήινα ἐκ τοῦ Λόγου καὶ ἐκ τῆς Μορφης τοῦ Λόγου.

Αὐτὸς εἶναι ὁ Νόμος τῆς Ἀγάπης καὶ ἵσταται ἀπεριόριστος σὲ ἐπίπεδα σοφίας καὶ γνώσης καὶ ἐπιμένει νὰ ἵσταται γιὰ ἐσᾶς πέρα ἀπὸ λόγια καὶ ὄνειρα, πέρα ἀπὸ Γραφὲς καὶ βιωματικὰ παρελθόντα, πέρα ἀπὸ δογματικὲς παραπλανητικὲς ἐμπειρίες, Ισταται καὶ παρίσταται γιὰ τὴν Αγάπη καὶ περιμένει νὰ μετρήσει τοὺς λάτρεις τῆς ἀγάπης.

Ἡ μέτρηση ἐκείνων ποὺ λατρεύουν τὴν ἀγάπη εἶναι δύσκολη, γιατὶ ναὶ μὲν εἶναι πολλοί, πλὴν εἶναι διάχυτοι σὲ ἀνούσιους κόσμους, ποὺ ἐνῶ ἐκλιπαροῦν τὴν ἀγάπη δὲν τὴ γνωρίζουν.

«Εγω Ειμαι Το Φως Της Ζωης», ἰσχυροποιῶ τοὺς ταπεινοὺς τῆς Γῆς καὶ ἐντὸς τῆς καρδίας μου θὰ λάβω ὅλους τοὺς ταπεινοὺς τῆς Γῆς. Εγω Ειμι τὸ λιμάνι τῆς ἀπέραντης γαλήνης καὶ ἠρεμίας καί, ἐνῶ ὁ ὠκεανὸς τῶν παθῶν θὰ ἐκβράζει ὀργὴ καὶ αὔρα φωτιᾶς, Εγω θὰ σᾶς λάβω στὰ χέρια μου καὶ θὰ σᾶς προσφέρω ἕνα ὄνειρο ἀπὸ τὸ συμπαντικὸ ὄνειρο ἀγάπης.

Ἐντὸς αὐτῆς τῆς ἀγάπης θὰ ἔχετε οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα, γιατὶ θὰ ἀναβαπτιστεῖτε [θὰ ἀναβαθμιστεῖτε] σὲ ἄτομα φωτεινῆς οὐσίας, σὲ ἄτομα ἰδιαίτερης οὐράνιας ταυτότητας.

Τὰ σημεῖα τῶν καρφιῶν Του ἀκολουθοῦν τὰ βιώματά σας καὶ ὅλα τὰ καρφιὰ ποὺ ἔσκισαν τὶς σάρκες Του καῖνε ἀνὰ τοὺς αἰῶνες τὶς σάρκες τοῦ κακοῦ.

Οὐσιαστικοποιηθεῖτε μέσα στὴν ἑνοποιημένη καὶ ὀργανοποιημένη Μονάδα ἀνασυγκρότησης τοῦ συμπαντικοῦ χώρου.

Ὁ Συμπαντικὸς Νοῦς ἔχει ἤδη ἀποφασίσει τὰ μελλούμενα καὶ ἔχει θέσει σὲ πορεία τὰ Σχέδιά του γιὰ τὰ μέλλοντα τῶν μελλόντων.

Ἕνα Σχέδιο Πνοης ἐγγράφεται στὰ σχήματα ποὺ προσδιορίζονται στὰ ἐνδιάμεσα στάδια πορείας τῶν ὀντοτήτων καὶ τῶν ὄντων.

Ἕνα κύμα γαλάζιας σύνθεσης, κατερχόμενο ἀπὸ τὸ φῶς, θὰ συμπεριλάβει στοὺς κόλπους του μυστήρια ζῶντα.

Μυστήρια Ζωντα ἐκτυλίσσονται στοὺς κόλπους τῆς Ἀγάπης Του καὶ ἡ ἀγάπη αὐτὴ σᾶς λούζει μὲ φῶς καὶ ἥλιο, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ Φωτεινὰ Βασίλειά Του.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ