Βιβλιογραφία – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

Βιβλιογραφία

ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ

A- A A+

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Τρεμπέλας, Παναγιώτης, Ἡ Καινὴ Διαθήκη μετὰ συντόμου ἑρμηνείας, Ἀθήνα: Ἔκδοσις Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», 441998

Ἡ Καινὴ Διαθήκη, Ἅγιον Ὄρος: Ἐκδίδεται ὑπὸ τῶν Ζηλωτῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 22006

Τὸ Θεῖον καὶ Ἱερὸν Τετραευαγγέλιον καὶ ἡ Ἀποκάλυψις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἐκδόσεις Συναξαριστής, Ἀθῆναι 2011

Diateqe Hadatā = Ἡ Καινὴ Διαθήκη = Novum Iesu Christi D. N. Testamentum: Ad Christianiss. Galliae Et Poloniae Regem Henricum III. Potentiss. & Inuictiss. Principem, Christianae Religionis Vindicem & Assertorem unicum. Parisiis, Apud Hilarium Le Bovc, Sebastianum Moulin Et Ioannem Gueffier, In monte D. Hilarii. 1586

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη – Κατὰ τοὺς Ἑβδομήκοντα, Ἀθῆναι: Ἀδελφότης Θεολόγων Ἡ «Ζωή», ἐγκρίσει τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1950

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ

α) ἀπόδοση στὴν καθαρεύουσα

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Α΄, Ἀθῆναι: Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀστήρ, 1957

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Β΄, Ἀθῆναι: Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀστήρ, 1958

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Γ΄, Ἀθῆναι: Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀστήρ, 1960

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Δ΄, Ἀθῆναι: Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀστήρ, 1961

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Ε΄, Ἀθῆναι: Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀστήρ, 1963

β) ἀπόδοση στὴ δημοτική

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη: Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», 62004

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Β΄, Θεσσαλονίκη: Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», 52006

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Γ΄, Θεσσαλονίκη: Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», 42006

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Δ΄, Θεσσαλονίκη: Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», 42008

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Ε΄, Θεσσαλονίκη: Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», 32002

Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
https://greekdownloads.wordpress.com/φιλοκαλία/

ΛΟΙΠΑ θεολογικΑ ΕΡΓΑ

Ἀββᾶς Δωρόθεος, Dorothée de Gaza, Oeuvres spirituelles, Int., texte grec, trad. et notes par Dom L. Regnault et Dom J. de Préville, Sources Chrétiennes, Vol. 92, Paris: Les Éditions du Cerf, 1963

Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, Ἑλληνικὴ Πατρολογία, ἐπιμ. J.-P. Migne, τόμ. 30, Ἀθήνα: Κέντρο Πατερικῶν Ἐκδόσεων, 1998

Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, Ἡ προσδοκία μας, Κατερίνη: Ἐκδόσεις Ἐπέκταση, 1995

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, Ἑλληνικὴ Πατρολογία, ἐπιμ. J.-P. Migne, τόμ. 35, Ἀθήνα:
Κέντρο Πατερικῶν Ἐκδόσεων, 2003

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἔργα, εἰσαγ.-μτφρ.-σχόλια Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη: Πατερικαὶ Ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», ΕΠΕ, τόμ. 2, 1982, δίγλωσση ἔκδοση

Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, Ἑλληνικὴ Πατρολογία, ἐπιμ. J.-P. Migne, τόμ. 3, Ἀθήνα:
Κέντρο Πατερικῶν Ἐκδόσεων, 1998

Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, Συγγράμματα, εἰσαγ.-μτφρ. Ι. Μ. Σακαλῆς, Θεσσαλονίκη: Ἐκδόσεις Παναγιώτη Σ. Πουρναρᾶ, 1988

Ἅγιος Ἰουστίνος, Ἑλληνικὴ Πατρολογία, ἐπιμ. J.-P. Migne, τόμ. 6, Ἀθήνα: Κέντρο Πατερικῶν Ἐκδόσεων, 2001

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀκολουθία νεκρώσιμος: ἤτοι εἰς κεκοιμημένους, Ἀθῆναι: Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 101992

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Θεσσαλονίκη: Ἐκδόσεις Παναγιώτη Σ. Πουρναρᾶ, 1976, δίγλωσση ἔκδοση

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἔργα, τόμ. 22, Θεσσαλονίκη: Πατερικαὶ Ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», 1983, δίγλωσση ἔκδοση

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἑλληνικὴ Πατρολογία, ἐπιμ. J.-P. Migne, τόμ. 67, Ἀθήνα:
Κέντρο Πατερικῶν Ἐκδόσεων, 1997

Ἐγχειρίδιον Συμβουλευτικόν, περὶ Φυλακῆς τῶν πέντε Αἰσθήσεων, τῆς τε Φαντασίας, καὶ τῆς τοῦ νοός, καὶ Καρδίας. Συντεθὲν μὲν πρότερον, καὶ ἐπιδιορθωθὲν ὕστερον, παρὰ τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀνθίμου Γαζῆ, 1801
Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/e/6/9/metadata-22-0000216.tkl

Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Ἀσκητικά, Θεσσαλονίκη: Ἐκδόσεις Β. Ρηγόπουλου, 2003, φωτοτυπικὴ ἀνατύπωση ἔκδοσης 1871

Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ, εἰσαγ.-κείμ.-μτφρ.-σχόλ.-πίν. Ἀρχιμ. Ἰγνατίου, Ὠρωπός Ἀττικῆς: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Παρακλήτου, 2002

Μηναῖο Αὐγούστου, «Δοξαστικὸν τῆς Λιτῆς τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος», Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Φῶς, 2001, (ἀνατύπωση 2004)

Παύλου τοῦ Θείου καὶ Ἐνδόξου Ἀποστόλου Αἱ ΙΔ΄ Ἐπιστολαί. Ἑρμηνευθεῖσαι μὲν Ἑλληνιστὶ ὑπὸ τοῦ Μακαρίου Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας. Μεταφρασθεῖσαι δὲ εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς κοινοτέραν διάλεκτον, καὶ Σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθεῖσαι, παρὰ τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Τόμος πρῶτος: Τὴν πρὸς Ρωμαίους καὶ τὴν πρὸς Κορινθίους Πρώτην περιέχων. Σπουδῇ δὲ καὶ ζήλῳ, τῶν ἐλαχίστων Ἱερομονάχων Στεφάνου καὶ Νεοφύτου τῶν Ἁγιορειτῶν εἰς κοινὴν ἅπαντα τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 1819
Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/3/b/metadata-02-0000485.tkl

Παύλου τοῦ Θείου καὶ Ἐνδόξου Ἀποστόλου Αἱ ΙΔ΄ Ἐπιστολαί. Ἑρμηνευθεῖσαι μὲν Ἑλληνιστὶ ὑπὸ τοῦ Μακαρίου Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας. Μεταφρασθεῖσαι δὲ εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς κοινοτέραν διάλεκτον, καὶ Σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθεῖσαι, παρὰ τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Τόμος Τρίτος: Τὴν πρὸς Θεσσαλονικεῖς Πρώτην, καὶ Δευτέραν, τὴν πρὸς Τιμόθεον Πρώτην, καὶ Δευτέραν, τὴν πρὸς Τίτον, τὴν πρὸς Φιλήμονα, καὶ τὴν πρὸς Ἑβραίους περιέχων. Σπουδῇ δὲ καὶ ζήλῳ, τῶν ἐλαχίστων Ἱερομονάχων Στεφάνου καὶ Νεοφύτου τῶν Ἁγιορειτῶν εἰς κοινὴν ἅπαντα τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 1819
Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
https://books.google.gr/books?id=OMtRAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false

Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Τὰ Εὑρισκόμενα, μτφρ. Διονυσίου Ζαγοραίου, Ἐν Σύρῳ: Ἐκ τῆς τυπογραφείας Ν. Δαμιανοῦ, 1886

Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι, μτφρ. ἀπὸ τὰ ρωσικὰ Ἀρχιμανδρίτου Ζαχαρία, μτγλ. τῆς Γ΄ ἔκδοσης στὴ δημοτική, Ἔσσεξ Ἀγγλίας: Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου, 2014 (ΣΤ΄ ἔκδοση)

Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Περὶ Προσευχῆς, μτφρ. ἀπὸ τὰ ρωσικὰ Ἀρχιμανδρίτου Ζαχαρία, μτγλ. τῆς Β΄ ἔκδοσης στὴ δημοτική, Ἔσσεξ Ἀγγλίας: Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου, 2009 (Γ΄ ἔκδοση)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ὁμήρου, Ὀδύσσεια, μτφρ. Ν. Καζαντζάκης – Ι. Θ. Κακριδῆς. Θεσσαλονίκη: Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν. Ἵδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2015
Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
http://research.uni-leipzig.de/giannis/Philosophie/OMHROU_ODYSSEIA_OLD_NEW_OLO_20_01_2008.pdf

Πλάτωνος, Γοργίας:

Platonis Dialogi Secundum Thrasylli Tetralogias Dispositi, ex recognitione Caroli Friderici Hermanni, Vol VI (Editio Stereotypa), Lipsiae: B.G. Teubner, 1907, Reprinted Photographically by D. Papadimas, Athens, 1977
Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0177%3Atext%3DGorg.%3Asection%3D492e

Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους
Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
http://el.wikisource.org/wiki/Απολογία_Σωκράτους_(Πλάτων)

Πλάτωνος, Πολιτεία, εἰσαγ.-μτφρ. Ι. Γρυπάρης, ἐπιμ. Εὐ. Παπανοῦτσος, Ἀθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος, 1990
Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=530

Πλάτωνος, Πολιτεία, εἰσαγ.-μτφρ.-ἐρμ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Πόλις, 2009

Πλάτωνος, Τίμαιος, εἰσαγ.-μτφρ.-σχόλια Β. Κάλφας, Ἀθήνα: Πόλις, 1995
Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
http://el.wikisource.org/wiki/Τίμαιος

Πλάτωνος, Φαίδων, εἰσαγ.-μτφρ.-σημ. Εὐ. Παπανοῦτσος, Ἀθήνα: Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ι. & Π. Ζαχαρόπουλου, 1939
Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
http://el.wikisource.org/wiki/Φαίδων

Πυθαγόρου Χρυσᾶ Ἔπη, εἰσαγ.-μτφρ.-σημ. Ἐμμ. Γ. Παντελάκη, Ἀθήνα: Πάπυρος, 1938

ΛΟΙΠΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Ἀθανασιάδη, Πολύμνια, Ἡ ἄνοδος τῆς μονοδοξίας στὴν ὕστερη ἀρχαιότητα, μτφρ. Εἰρ. Μητούση, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἑστίας, 2017

Βάις, Μπράιαν, Ἴδια Ψυχή, Πολλὰ Σώματα, μτφρ. Δ. Κουτσούκης, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Καστανιώτη, 2007

Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Ἀλφαβητάρι τῆς πίστης, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 152016

Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Ἐνθάδε – Ἐπέκεινα, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2016

Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Ὀντολογία τοῦ προσώπου, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2016

Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Τὸ Προνόμιο τῆς Ἀπελπισίας, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Γρηγόρη, 1983

Γκρίς, Χένρυ & Ντίκ, Γουίλλιαμ, Νέες Παραψυχολογικὲς Ἀνακαλύψεις στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση, μτφρ. Α. Νάνου-Τσάκαλη, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Σύμπαν, 1982

Δημητρίου, Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου, Ἡ Ζωὴ ἐκ Τάφων, Γουμένισσα: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης Γουμενίσσης, 2006

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης, Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος, Ἀθήνα: Δ. Γιαλλελῆς, 1976-1998

Κέυση Ἔντγκαρ, Ἐγχειρίδιον Νο. 2, μτφρ. Κ. Δόλκας, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Βουλούκου, 1982

Λιγομενίδης, Πάνος, Τὸ Γίγνεσθαι, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Δίαυλος, 2012

Παπαδογιάννης, Ἐμμανουήλ, Ἄφθαρτα & Ἀδιάβλητα – Ὀκτὼ Βιβλία Ἀλήθειας, Ἀθήνα: Ἔκδοση Bookdream, 2018

Σαχᾶς, Δανιήλ, Σπέρμα Ἀβραάμ, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἰωλκός, 2011

Blake, William, Προφητικά, εἰσαγ.-μτφρ.-σχόλια Β. Ἀθανασόπουλος, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Χατζηνικολῆ, 1986

Chopra, Deepak, Κβαντικὴ Θεραπεία, μτφρ. Ν. Γαρουφαλιᾶς, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἀσημάκης, 1991

Davies, Paul, Θεὸς καὶ Μοντέρνα Φυσική, μτφρ. Θ. Τσουκαλαδάκης, Ν. Γούναρης, Α. Μάμαλης, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Κάτοπτρο, 22009

Dienach, Paul-Amadeus, Ἡ Κοιλάδα τῶν Ρόδων, εἰσαγ.-μτφρ.-σχόλια Γ. Μ. Παπαχατζῆς, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἰδεοθέατρον, 32001

Shakespeare, William, Τὰ Σονέτα, εἰσαγ.-μτφρ. Λένια Ζαφειροπούλου, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Gutenberg, 2016, δίγλωσση ἔκδοση

Swedenborg, Emanuel, Τὸ βιβλίο τῶν ὀνείρων, μτφρ. Μ. Μέλμπεργκ, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Κέδρος, 1992

Swedenborg, Emanuel, Emanuel Swedenborg’s Journal of dreams and spiritual experiences in the year seventeen hundred and forty-four, μτφρ. C. Th. Odhner. The Academy Book Room: Pennsylvania, 1918
Τελευταία εὕρεση στὸ Διαδίκτυο:
https://publicdomainreview.org/collections/emanuel-swedenborgs-journal-of-dreams-and-spiritual-experiences-1918/

Ware, Κάλλιστου, Μητροπολίτου Διοκλείας, Ἐχθροὶ ἢ φίλοι; Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἐν Πλῷ, 2015