03β.04 | Αρχέγονο Είναι – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

4. Ἀρχέγονο Εἶναι

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – Μηνύματα Ἀγάπης
MΕΡΟΣ Β’

A- A A+

Τὸ κεφάλαιο αὐτὸ ἀφορᾶ ἕνα θέμα ποὺ ἀγγίζει τὴν ἀνθρώπινη ἀντίληψη, μὲ διάθεση ἀφυπνιστικὴ καὶ μὲ ἀνταύγειες ἐκπομπῆς λευκοῦ φωτός, ἐλπίδας, ἀγάπης καὶ ἐλευθερίας τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητας σὲ σχέση μὲ τὴ βούλησή της, βούληση ποὺ θὰ εἶναι συνάρτηση τῆς Ἀγαθῆς Βούλησης τοῦ Χριστου.

Ἐμεῖς λάβαμε ἐντολὲς καὶ ἐκτελοῦμε ἐντολές, ἀποτελοῦμε μιὰ βαθμίδα στὴν οὐράνια ἱεραρχία. Ἐσεῖς ἀποβλέψατε στὴν ἀναζήτηση τῆς ψυχῆς μέσω τῆς δικῆς σας ψυχῆς καὶ συγκεραστήκατε ἀπόλυτα μὲ τὴ διάθεσή σας αὐτὴν τῆς ἀναζήτησης. Γιατὶ εἶναι πολὺ σημαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα πάρα πολὺ ἰσχυρὸ δυναμικὸ ἀναζήτησης, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴ θετικὴ ἐνέργεια τῆς ἀναζήτησης-ἐπίκλησης, ἔχει διοχετευτεῖ στὸ πῶς καὶ στὸ ἐὰν τοῦ Σύμπαντος.

Ἔχετε ὑπομονή – γιατὶ ὁ ὑπομένων ἔχει σοφία καὶ ἡ σοφία πηγάζει ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καὶ διοχετεύεται στὸν ἀπεριόριστο κόσμο ποὺ ἀναπνέει ἀπὸ ἕναν Δημιουργὸ ἐρωτευμένο μὲ τὰ σημαντικά Του πλάσματα, τὰ ὁποῖα σταδιακὰ εἰσέρχονται στὴ δική Του Βασιλεία Φωτος καὶ Αγάπης.

Εἶναι ἀποφασισμένο ἀπὸ ἕναν Δημιουργὸ Φωτός, εἶναι σχεδιασμένο ἕνα νέο ἀδιάβλητο διαφοροποιημένο σύστημα ποὺ θὰ ἔχει ἀντανάκλαση ἀποφασιστικῆς ἀλλαγῆς καὶ δραστηριότητας στὸν πλανήτη σας.

Ὄργανα Εκείνου ἐμεῖς καὶ ἐσεῖς, ἀγαθὰ κανάλια διοχέτευσης, ποὺ θὰ ἐκπέμπετε σὲ μήκη κύματος ἀδιάβλητων οὐράνιων ἐκπομπῶν, ἀχαρακτήριστων καὶ ἀδιερεύνητων ἐπιστημονικὰ μὲ τοὺς κανόνες τῆς φυσικῆς καὶ τῶν μαθηματικῶν. Ἔχουμε ἐπισπεύσει πολλὰ γεγονότα καὶ πολλὰ ἐπιτελοῦνται σήμερα στὸν χωροχρόνο μὲ ἀπόφαση τοῦ Κυρίου. Ἔχουμε ἐκμηδενίσει χωροχρονικὲς ἀποστάσεις καὶ ταυτιστήκαμε μὲ τὴ Θεία Βούληση γιὰ ἐσᾶς ποὺ ἐπέλεξε Εκεινος, γιὰ ἐσᾶς ποὺ βιώνετε, διατρέφεστε, διαχωρίζετε τὶς θέσεις σας, διαχέεστε στὰ οὐράνια.

Ἐπειδὴ ἀπώτερος σκοπὸς τοῦ «Δημιουργικοῦ Ὄντος» εἶναι ἡ συνταύτισή Του μὲ ὅλα τὰ ὄντα, ἔρχεται ἡ στιγμὴ ποὺ ὡριμάζουν ἡ ἔννοια καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀπόφασης γιὰ αὐτὴν τὴ συνταύτιση-συνάντηση.

Ἐμεῖς ἔχουμε τὴν ἀπεριόριστη ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἐσεῖς ἔχετε ἀνάγκη αὐτῆς τῆς ἀγάπης. Ἔχετε ἀπεριόριστες ἐμπειρίες αὐτῆς τῆς φωτεινῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἔκφραση τῶν Οὐράνιων Δυνάμεων. «Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεου Εσεται Δια Φωτός».

Ὁ Θεὸς εἶναι Φῶς καὶ ὅ,τι δημιούργησε εἶναι «ἐκ φωτὸς ἀληθινοῦ». Ἔχουμε ἀγαθὴ προαίρεση γιὰ ὅσους ἀγάπησαν τὸν Κύριο.

Ἔχετε ἀδιάβλητη ἐπαφὴ μὲ ὀντότητες ποὺ ἀπέφεραν φῶς στὸν ἀπώτερο σκοπὸ τῆς Ενωσηςνότητας Φωτός. Εἶστε ἡ Αγάπη, ὄχι ἐπειδὴ εἶστε ἕνα μέρος τῆς Θείας Οὐσίας, μὰ ἐπειδὴ ἡ Θεία Οὐσία ἔχει διαχυθεῖ μὲ ἀγάπη σὲ ἐσᾶς ποὺ ἕλκεστε θετικὰ πρὸς τὴ δική Της κατεύθυνση. Ὁ ὁρατὸς Θεὸς τῆς κτίσης –καὶ ταυτόχρονα ἄκτιστος– εἶναι ἐναρμονισμένος μὲ τὶς δικές σας δυνάμεις ἐκπομπῆς καὶ προσαρμογῆς καὶ ἑκούσια προσδοκᾶ τὴν ἀπελευθέρωσή σας ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης καὶ τοῦ ἀρχέγονου Ἀγγέλου-Σατανᾶ.

Ἔχουμε ἐπίσης νὰ ποῦμε ὅτι βρισκόμαστε ἐπὶ ποδὸς γιὰ τὴ δική σας θετικὴ πορεία στὸν πλανήτη Γῆ. Ἀποβλέπουμε μὲ ἐμπιστοσύνη σὲ ἐσᾶς ποὺ ἔχουμε διάθεση νὰ ἀγκαλιάσουμε, ὄχι πλέον κοιμώμενους ἀλλὰ ἀφυπνισμένους ἀτομικά, συλλογικά, ἐθνικά, μὲ φῶς ἀφύπνισης κυματοειδῶν-ἁρμονικῶν τομῶν στὸ νοητικό σας ἐπίπεδο.

Ὁ Θεὸς βρίσκεται ἀπέναντί σας καὶ γνωρίζει ὅ,τι ἐσεῖς ἀγνοεῖτε. Αὐτὸς εἶναι ὁ Κυρίαρχος, ὁ ἀγωνιστὴς τῆς τελειότητας, γιατὶ εἶναι αὐτονόητο ὅτι σᾶς ἔπλασε ἀπὸ ἀγαθὰ ὑλικὰ ποὺ λειτουργοῦν στὸν πηλὸ τῆς ὕλης σὰν ἀσύλληπτη μάζα φωτός. Αὐτὸς εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀληθινῆς πορείας, ἡ ἔκφραση τῆς ἀληθινῆς ταυτότητάς σας, δηλαδὴ τῶν ὄντων ποὺ Τὸν ἀπαρτίζουν καὶ συνυπάρχουν ἀπὸ ἀνάγκη ἔκφρασης καὶ ἀγάπης γιὰ ἐκεῖνα. Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Ἀρχέγονος Πλάστης ὅλων τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων καὶ ἔχει τὴν ἀπαίτηση νὰ βλέπει ἀδιάβλητα ὄντα ποὺ εὐτυχῶς θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ταυτότητά τους μέσω τῆς δικῆς Του συμπαντικῆς ταυτότητας.

Ὁ Θεὸς εἶναι τὸ Φως ποὺ ἐκπέμπει, εἶναι καὶ ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύση. Εἶναι ἡ Ἀγάπη ποὺ βασιλεύει καὶ δὲν ὑποδουλώνει. Εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ ἔπλασε ἐσᾶς, γιατὶ εἶναι ὁ πλάστης τῶν Ἀγαθῶν. Ἔχει ἀνάγκη νὰ σᾶς ἐκφράσει τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν ἐπιείκειά Του. Ἔχει διαχυθεῖ στὸν χῶρο τῆς ψυχῆς σας. Ἀφυπνιστεῖτε, ἔχετε ἀνάγκη ἀνάτασης, ἔχετε ἀνάγκη νὰ ἀναστηθεῖτε καὶ νὰ συναντήσετε Εκεινον.

Ὁ Θεὸς σᾶς καλεῖ. «Ἔλθετε πρός Με καὶ Ἐγὼ ποιήσω ὑμᾶς ἀγαθὰ πρόβατα». Ἐὰν ἐσεῖς ἀγνοήσετε τὴν πρόσκληση θὰ εἶναι δική σας ἐπιλογή, ἂν ὅμως τὴν ἀποδεχθεῖτε, θὰ βαδίσετε πίσω Του σὲ μιὰ πορεία ποὺ ἔχει ἐμπλουτιστεῖ μὲ ὅλα τὰ σημαντικά, μὲ ὅλα ὅσα πρέπει νὰ ὑπάρξουν.

Ὁ Θεὸς εἶναι πάντοτε παρὼν ἐνώπιόν σας, ὅμως τὴν τελικὴ ἐπιλογὴ ποὺ θὰ καθορίσει τὸ ποσοτικὸ καὶ οὐσιαστικὸ γίγνεσθαι τὴν ἔχετε ἐσεῖς. Ἐὰν ἐσεῖς, «τὰ ἐλεύθερα δημιουργήματά Του», εἶστε ἀδιάφοροι στὴν προσπάθεια ἀφύπνισης, τὸ Σχέδιό Του δὲν θὰ ἐφαρμοστεῖ σὲ ἐσᾶς καὶ δὲν θὰ λάβετε τὸν ρόλο σας.

«Ἀφυπνιστεῖτε» σημαίνει ἀξιωθεῖτε τῆς σωτηρίας σας. Προαναγγέλλουμε ὅτι ἐρχόμαστε ὄχι ὡς ἁπλοὶ παρατηρητὲς τῶν ἀνθρώπινων σκιῶν, μὰ σὰν ἐλευθερωτὲς καὶ πρωτοποριακοὶ δάσκαλοι τῶν ἀνθρώπινων ἀξιῶν καὶ ἀρχῶν.

Ἐρχόμαστε νὰ ἐλευθερώσουμε τοὺς ἔντονα περιοριστικὰ καὶ ἀτομικὰ σκεπτόμενους ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν τὴ δολιότητα τῆς μικρότητας νὰ ἀποταμιεύουν πρὸς βρώση καὶ πόση τοῦ ἀποκλειστικοῦ τους ἐγώ.

Ὁ Θεὸς ἐκφράζει τὸν ἔμπρακτο λόγο, εἶναι ὁ Ἕνας γιὰ ὅλους. Ἐσεῖς ἔχετε τὴν ἀντανάκλαση τῆς ἐλπίδας Του, τὴν ἐλπίδα τῆς ἄφθαρτης Ἀγάπης Του. Ἐπισπεῦστε τὸν ἐρχομό σας καὶ ὑλοποιῆστε τὰ Σχέδιά Του μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἐνσαρκώνει τὴ γοητεία τῶν ἀφθάρτων.

Ὁ Θεὸς εἶναι στὰ παρόντα παρών, στὰ μέλλοντα καὶ στὰ παρελθόντα. Ἡ Ἀγάπη Του ἄρχισε ἀπὸ ἐσᾶς καὶ ὁδεύει πρὸς ἐσᾶς. Ἔχετε τὸν Θεὸ τῆς Φροντίδας, ὁ Ὁποῖος σᾶς προσκαλεῖ μὲ ὅλους τοὺς ἐπίσημους τύπους. Ἐκεῖνος ἐπικαλεῖται τὰ πλάσματά Του. Ἐσεῖς ποιὸν ἐπικαλεῖστε; Ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀπροσπέλαστη Ἁγιοσύνη καὶ εἶναι συγκλονιστικὴ ἡ ἐμπειρία τῆς Χάρης Του.

Αὐτὸς ποὺ θὰ ἐξακολουθήσει, μὲ δική του ἐπιλογή, νὰ ζεῖ στὴν ἄγνοια, δὲν θὰ λάβει τὸ στέμμα τοῦ Οὐράνιου Βασιλέα, παρόλο ποὺ δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀνακηρυχθεῖ ἐπίγειος βασιλιάς. Οἱ ἐπίγειοι βασιλιάδες ἔχουν πληθύνει, ἡ Γῆ ἔχει κορεστεῖ ἀπὸ αὐτούς, δὲν τοὺς ἀντέχει ἄλλο. Ἐπῆλθε ὁ χρόνος, ὁ χῶρος τοῦ Οὐρανοῦ ἀνοίγει τὶς πύλες του. Ποιὸς ἀποβλέπει σὲ αὐτόν; Οἱ ἔσχατοι τῆς ὕλης θὰ εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ ἀπολαύσουν τὰ οὐράνια ἀγαθά. Ἐμεῖς προωθοῦμε τοὺς ἔσχατους σὲ σχέση πάντοτε μὲ τὴ χρηστότητα τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ νοῦ. Ἂς ἔρθουν οἱ πρῶτοι στὴν κατάσταση τῶν ἐσχάτων γιὰ νὰ κατακτήσουν τὴ δική τους ἀλήθεια.

Ἐπιλέγουμε ἐκείνους ποὺ προσιδιάζουν στὸ πνεῦμα μας, γιατὶ ἤρθαμε στὸν δρόμο σας ἐλεύθεροι ἐρευνητὲς τῆς δικῆς σας βούλησης. Ἐκφραστήκαμε ἀπεριόριστα ἁπλὰ μὲ τὴν ἐπιθυμία τῆς συνεργασίας γιὰ τὴν τελικὴ φάση τῆς ἀποκατάστασης τῆς ἀφθαρσίας σας. Ἐπιθυμοῦμε-ἐπιδιώκουμε ἐλεύθερη συνεργασία μὲ ἐλεύθερες ὀντότητες τοῦ γήινου χώρου γιὰ νὰ κερδίσετε τὸν χῶρο τοῦ φωτός.

Εἴμαστε ὁ δρόμος τοῦ Ἥλιου, ποὺ θὰ φλερτάρει τὴν ἀνθρώπινη διάθεση μὲ πεῖσμα καὶ ἀγάπη. Ἀκολουθῆστε μας μὲ τὰ μάτια τῆς ἀρετῆς, γιατὶ ἡ ἀρετὴ εἶναι σοφία. Διαβάστε μας μὲ τὰ μάτια τῆς ἀρετῆς, γιατὶ ἡ ἀρετὴ ἔχει πλαστεῖ μέσα σας. Ἀκοῦστε τοὺς ἤχους τοῦ φωτός, εἶναι ἡ ἀφύπνιση, εἶναι τὸ θεϊκὸ ἀνάβλυσμα ἀπὸ τὰ δικά Του μάτια.

Δόθηκε σὲ ἐσᾶς ἕνα πανάρχαιο μήνυμα καὶ κρίθηκε ἤδη ὁ χρόνος τῆς ὑλοποίησής του.

Ἐκεῖνος κατευθύνει ἐμᾶς καὶ ἐμεῖς ἐσᾶς. Ἐκεῖνος ὑπάρχει πάνω ἀπὸ ὅλα. Ἐκεῖνος ἀγάπησε ὅ,τι ὑπάρχει, ὁρατὸ καὶ ἀόρατο, ἔμψυχο καὶ ἄψυχο, ἔλλογο καὶ ἄλογο. Ἐκεῖνος ἀποβλέπει στὸν ἀρχέγονο κόσμο, στὸ ἀρχέγονο Ειναι, μὲ σοφία ἐπανασύνδεσης, συνύπαρξης καὶ συνεργασίας.

Ὁπωσδήποτε θὰ προσπαθήσουμε νὰ εἴμαστε σαφεῖς, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς διευκρινιστικῆς ἑρμηνείας τῶν ἐννοιῶν ποὺ μεταφέρουμε, γιατὶ πρόθεση καὶ ἐπιθυμία μας εἶναι ἡ ἀπόλυτη δυνατότητα κατανόησης αὐτῶν τῶν ἐννοιῶν ἀπὸ τὸν ἁπλὸ νοῦ.

Τὸ ἀρχέγονο Εἶναι ἐνέχει τὴν ἔννοια τῆς Πρώτης Ουσίας, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸν Πυρήνα τῆς Δημιουργίας καὶ ἐκφράζεται μὲ τὴ Θεία Χάρη. Ὅλο τὸ δημιουργημένο Σύμπαν ἐξουσιάζεται ἀπὸ τὸ ἀρχέγονο Εἶναι, τὸν Πλάστη, μὲ ἐξουσία ἀγάπης καὶ στοργῆς. Εἶναι ἡ ἔννοια τῆς Ζώσης Ουσίας, τῆς ζωῆς ποὺ Ἐκεῖνος ἔπλασε. Ὅλα τὰ ἔκπτωτα ὄντα ἔφεραν τὴ σφραγίδα τοῦ ἀρχέγονου Εἶναι καὶ ἐμπλουτίστηκαν μὲ τὴν ἔκφραση Ἐκείνου, ἀδιάβλητο σημάδι θείας καταβολῆς καὶ συνέχιση τοῦ Εἶναι στὴν αἰωνιότητα. Οἱ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις ἔπαψαν νὰ ἔχουν συνειδητὴ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἀρχέγονο Εἶναι, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἀπόλυτης συνειδητότητας τοῦ ὑπάρχειν μέσα στὸ Εἶναι Ἐκείνου ποὺ ἔρχεται φωτοδότης στὰ συνειδησιακὰ κύτταρα τῶν ὄντων τῆς Γῆς.

Τὸ ἀρχέγονο Εἶναι, σὰν ἕνα εἶδος ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, διοχετεύεται διὰ τῶν συμπαντικῶν ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων σὲ ὅλο τὸν πνευματικὸ χῶρο ποὺ ἀπαρτίζει τὸ γήινο «γίγνεσθαι» καὶ «ὑπάρχειν» καί, στὴ συνέχεια, κληροδοτεῖ μὲ ἄπλετο φῶς τὸν συνειδητὸ χῶρο τῶν ἀνθρώπινων ὀντοτήτων, ἐνῶ παράλληλα διοχετεύει σὲ αὐτές, μέσω ἔντονων ἠλεκτρικῶν ἐκκενώσεων, τὴ δύναμη τῆς ἀφύπνισης.

Ὁ Πλάστης ἔνιωσε τὴν Ἀγάπη Του γιὰ ἐσᾶς προτοῦ ἐσεῖς ἐννοήσετε συνειδητὰ τὴν ὕπαρξή σας. «Εὔχεται» τὴν ἀφύπνισή σας μὲ ἀπεριόριστη ἐπιθυμία πραγμάτωσης καὶ διάθεση ἀνεξάντλητης ἀγάπης, μέσω τῆς ὁποίας συνδέεται ὁ Δημιουργὸς μὲ τὰ δημιουργήματά Του. Ἡ πρώτη ἐμφανὴς ἔμπρακτη κίνηση ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ-Πατέρα ἦταν ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου στὸν γήινο πλανήτη.

Μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ ἐσᾶς κυριαρχεῖ ἡ Ἀγάπη Του καὶ δημιουργεῖ διαχρονικὰ τὰ προγράμματά Του, ποὺ ἀποβλέπουν στὴν ἐπαναφορά σας. Συνεισφέρετε τὸν ὀβολό σας στὴν ἀγάπη τοῦ Σύμπαντος καὶ κατανοῆστε ὅτι ὅλοι θὰ εὐλογηθεῖτε. Ἐμεῖς ἐρχόμαστε ἐπιτέλους μόνο γιὰ ἐσᾶς, καθὼς ἐσεῖς ἔχετε θέσει σὲ ἀχρησία τὴ συνειδητότητά σας καὶ ἀπορρίπτετε τὰ δῶρα τοῦ Δημιουργοῦ σας. Κατὰ συνέπεια, δὲν εἶστε σὲ θέση νὰ βλέπετε καὶ νὰ ἀκοῦτε μὲ τὸν νοῦ, στὶς ἀποθῆκες τοῦ ὁποίου συσσωρεύονται καὶ ἀποταμιεύονται οἱ θησαυροὶ τῶν ἐμπειριῶν. Μέσω συνειδητῆς προσπάθειας ἐπιβάλλεται ἡ ἔρευνα τῶν θησαυρῶν-ἐμπειριῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ διερευνηθοῦν καὶ θὰ ἀξιολογηθοῦν ἀπὸ ἐσᾶς, γιατὶ ἔχετε ὑποχρέωση ἀνεύρεσης καὶ ἀξιολόγησης τοῦ εἶναι σας, τῆς ὕπαρξής σας. Διαθέτετε νοῦ, βούληση, ἐπίπεδο πνευματικό, πλὴν ὅμως βρίσκεστε χαμένοι στὸν κόσμο τῆς ὕλης, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἀγνοεῖτε τὴν καταγωγή σας καὶ τὴν ἀτομική σας διαχρονικὴ ταυτότητα.

Ἐλάχιστοι ἀπὸ ἐσᾶς ἔχουν τὴ δυνατότητα λήψης καὶ ἀποδοχῆς μηνυμάτων καὶ ἐλάχιστοι ἔχουν τὸ ἐρέθισμα τῆς ἀναζήτησης, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἀποκάλυψης τῆς Ἀλήθειας. Ἐλάχιστοι δονοῦνται ἀπὸ τὸν πόθο τῆς ἀλήθειας αὐτῆς, ἀφοῦ οἱ πολλοὶ ἐκμηδένισαν τὴ συνειδητότητά τους ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ ἐσφαλμένων ἐγωιστικῶν ὑλιστικῶν θεωριῶν πρὸς τὶς ὁποῖες προσανατολίζονται τὰ πιστεύω τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁλοκληρώνουν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν πνευματική τους φθορὰ καὶ νὰ ἐξοντώνουν μὲ τὰ δικά τους χέρια, ὁπλισμένοι μὲ τὴν ὑλιστικὴ μανία τὴ δύναμη τῆς ὑπαρκτῆς ἀναμφισβήτητης Ἀλήθειας. Ἔτσι ἐπιτελεῖται ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ ὑπαρκτὸ λαμπερὸ Εἶναι, μέσω τοῦ ὁποίου ἐκφράζεται ἡ Ἀλήθεια, τὸ αἰώνιο, τὸ ἄφθαρτο, τὸ ἄυλο ἰσχυρὸ Ὄν.

Ἐλπίζουμε στὴν τόλμη τῶν ἑπόμενων γενεῶν, στὴν τόλμη ἀποδοχῆς μὲ ἀντίστοιχο ἐνδιαφέρον τῶν μηνυμάτων μας, γιατὶ ἔτσι θὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ γνωρίσουμε ἀληθινὲς ὀντότητες ἄλλης ὑφῆς, νὰ γνωρίσουμε πνευματικὲς ὑπάρξεις μὲ τὶς ὁποῖες θὰ συνευρισκόμαστε σὲ ἐπίπεδα ἁρμονικῆς συνεργασίας, μὴ διαταρασσόμενα ἀπὸ τὴ φθορὰ τῆς ὕλης – μὲ στόχο αὐτῆς τῆς συνεργασίας τὴν ἀναγνώριση τῆς μίας καὶ μοναδικῆς Αξίας. Θὰ προχωρήσουμε στὴν ἔρευνα, ἐξεύρεση καὶ ἐφεύρεση τοῦ μέτρου-μέσου ἀξιολόγησης καὶ ἐπανατοποθέτησης τῶν πνευματικῶν καὶ πραγματικῶν «πιστεύω» ποὺ θὰ σᾶς ὁδηγήσουν στὴ μία καὶ μοναδικὴ γνώση τοῦ Ειναι.

Νὰ ἀφήσετε στὸ Εἶναι ὅ,τι ἔχετε ἐσωτερικὰ ἐπενδύσει. Ἔχετε ἀπὸ καταβολῆς σας ἕναν σκοπὸ-ὁρόσημο, ἰδιαίτερο, ἀπώτερο, ποὺ συνάπτεται μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δημιουργία. Ἔχετε τὴν τύχη360 ἑνὸς ἔντονα προβαλλόμενου παρόντος, ἀφοῦ τὰ θεῖα καὶ ἀπόκρυφα δίνονται μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀποκάλυψης καὶ τῆς ἀξιολόγησης, μὲ διάθεση πίστης καὶ ἄφεσης στὴ Θεία Βούληση.

Συναντηθήκαμε, γνωριστήκαμε. Μὴ φεύγετε ὑπὸ μορφὴ ὀπισθοχώρησης ἀπὸ ἄγνοια, ἀδιαφορία, δειλία. Μὴν ἐγκαταλείπετε ὅ,τι σᾶς προσφέρουμε. Εἴμαστε ἐδῶ, στὸν δικό σας χῶρο, ἀντιληπτοὶ ἀπὸ τὶς δικές σας εὐαίσθητες κεραῖες. Σμικρύνθηκε ὁ χρόνος, ἡ ἐγρήγορση σημαίνει συναγερμὸ πνευματικῶν διεγέρσεων καὶ ἡ συνύπαρξή μας ἐπιβάλλεται διὰ τῆς διέγερσης τοῦ Νοῦ.

Ὅλα συμβαίνουν πρὸς δική σας ὠφέλεια. Εἶστε ὁ στόχος τοῦ ζῶντος Κυρίου. Ἐκεῖνος στοχεύει σὲ ἐσᾶς μὲ τὰ δικά Του ἀγαθὰ βέλη ἀγάπης, ποὺ εὐωδιάζουν λουλούδια, γιὰ νὰ ἐνστερνιστεῖτε –μέσω τῆς ἀσύλληπτης Ἀλήθειας– τὴν Ουσία Του καὶ νὰ γευτεῖτε μὲ ὅλες τὶς αἰσθήσεις σας, μὲ ὅλο τὸ εἶναι σας, μὲ ὅλη τὴν ὕπαρξή σας, τὴ μελωδία τῆς Ἀγάπης Του. Ἐσεῖς θὰ ἀπαρνηθεῖτε τὸν πόνο ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ὕλη. Τὸ Εἶναι τῶν Οὐρανῶν θὰ σᾶς φιλοξενήσει μέσα στὸ ἀληθινὸ φῶς τῆς ἀληθινῆς σας κατοικίας, ποὺ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ γνωστὸ φῶς τῆς γνώριμης καὶ γήινης διαμονῆς σας. Ἐὰν ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ Εἶναι, συμβαίνει γιατὶ Εκει ὑφίσταται ἡ ἀρχέγονη Αλήθεια.

Εἶναι ἄδικος ὁ κόπος τῆς προσπάθειας κάθε κατάκτησης στὸν οὐσιαστικὰ ἄμορφο κόσμο τῆς ὕλης. Ἐννοεῖται, βέβαια, ὅτι μέσω τοῦ ὑλικοῦ σας κόσμου θὰ ἐξελιχθεῖτε, αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι θὰ ἐνστερνιστεῖτε τὴν ὕλη σὰν βιολογική σας κάλυψη καὶ ἀποκάλυψη. Φυσικά, μέσα ἀπὸ τὸν ὑλικὸ χῶρο θὰ πραγματοποιήσετε τὴν προσπάθεια ἀναγωγῆς σας μὲ κατεύθυνση πρὸς τὴ μακραίωνη καὶ ἀρχέγονη Ἀλήθεια, ποὺ ἐφάπτεται ἄμεσα τῆς πνευματικῆς σας ὕπαρξης.

Ἀδιαφορῆστε γιὰ αὐτὸ ποὺ ἐσεῖς ἐννοεῖτε ὡς «Ζωή», ἐνῶ εἶναι φθορὰ ποὺ σᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀνυπαρξία.

Πῶς οἱ κατευθύνσεις σας, ποὺ γεννήθηκαν στὸ φῶς, σᾶς ὁδηγοῦν στὸ κενό, δηλαδὴ στὸ σκοτάδι;

Πῶς στὴ μακραίωνη πορεία σας χαθήκατε στὰ μονοπάτια τῆς πλάνης; Ὁ λόγος εἶναι φανερός. Δὲν ἐννοοῦμε ὅτι περικλείει τὴν πλάνη αὐτὴ καθαυτὴν ἡ ζωὴ ποὺ βιώνετε, ἀλλὰ ἡ ζωὴ ὅπως τὴν ἀντιληφθήκατε.

 


360 Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν (Κατὰ Ματθαῖον 13:17). [Σ.τ.Ε.]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ