03β.02 | Εισαγωγή – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

2. Εἰσαγωγή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – Μηνύματα Ἀγάπης
MΕΡΟΣ Β’

A- A A+

Μὲ τὴν ὑπαγόρευση τῶν κειμένων ποὺ ἀκολουθοῦν ἐρχόμαστε νὰ καλύψουμε μιὰ ἀνάγκη-ὑποχρέωση, πρῶτα δική μας καὶ ἔπειτα δική σας. Αὐτὸ τὸ κάνουμε μὲ διάθεση ἀπέραντης ἀγάπης πρὸς τὸν χῶρο ποὺ ὀνομάζεται πλανήτης Γῆ καὶ μὲ ἀπεριόριστο ἐνδιαφέρον γιὰ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ εἰσέρχεται στὴν τελικὴ φάση φθορᾶς. Ἡ φθορὰ αὐτὴ εἶναι προϊὸν τῆς ἀνθρώπινης δράσης, μιᾶς δράσης πολυετοῦς ποὺ ἀποβλέπει δῆθεν στὴν προστασία τοῦ πλανήτη, ἀλλὰ ποὺ ἀπὸ λανθασμένες οὐσιαστικὰ ἐνέργειες ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴ σταδιακὴ ἐξόντωσή του, ἕνα γεγονὸς ποὺ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ φανερὸ καὶ ποὺ παίρνει ἐπικίνδυνες διαστάσεις.

Ἔχουμε τὴν ἐπιθυμία νὰ δημιουργήσουμε τὸν «ἄλλο ἄνθρωπο», ἕναν ἄνθρωπο δομημένο ἀπὸ ἀγαθὴ ὕλη. Θὰ ἑνώσουμε τὴν ἀγαθὴ ὕλη μὲ τὸ φωτεινὸ πνεῦμα σὲ μιὰ ἕνωση ἁρμονικῆς καὶ τέλειας συνύπαρξης, ὥστε ὁ ἀνανεωμένος ἄνθρωπος νὰ ἐνοικήσει τὸν γήινο χῶρο μὲ διάθεση ἀπέραντης ἀγάπης, ἐκτίμησης καὶ διατήρησης τῆς ἁρμονίας τοῦ πλανητικοῦ συστήματος, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ βρίσκεται πλέον σὲ τέλεια ἁρμονικὴ συνταύτιση. Αὐτὸ θὰ προσφέρει στὴ γενικότερη Συμπαντικὴ Ἁρμονία σταγόνες εὐδαιμονίας, χαρᾶς καί, γενικότερα, μουσικῆς πανδαισίας.

Εὐχόμαστε νὰ ὑλοποιηθοῦν τὰ μηνύματά μας, νὰ συγχωνευθοῦν μὲ τὴ διάνοιά σας –στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ– καὶ νὰ ἐπέλθουν τὰ ποθούμενα γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐσᾶς ἰδιαίτερα, γιὰ ἐσᾶς ποὺ ἔχετε ταυτίσει τὴν ὕπαρξή σας μὲ τὴν ὕλη καὶ μόνο, μὲ τὴ δυστυχία ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ὕλη, λόγω τῆς ἄγνοιας ποὺ σᾶς διακατέχει.

Ἡ καθοριστικὴ γιὰ ἐσᾶς πρόβλεψη τοῦ Ἀγαθοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ βεβαιότητα καὶ ἤδη ἔχει τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ τὸ Σχέδιό Του.

Ἐμεῖς ἔχουμε ἤδη ἀπολαύσει καὶ ἀπολαμβάνουμε τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Εὐλογία Του, ἔχουμε γευτεῖ μὲ πρωτότυπο αἰσθαντικὸ τρόπο τὸ Ἄκτιστο Φῶς στὸ Ὑπέρτατο Μεγαλεῖο Του. Ἦρθε ὅμως ἡ στιγμὴ ποὺ ἡ Ὑπέρτατη Δύναμη θὰ καθορίσει στὸν χωροχρόνο οὐσιαστικὰ τὰ σχέδια ποὺ ἀφοροῦν τὰ πλάσματά Της, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς νέας Δημιουργίας. Ἡ νέα αὐτὴ Δημιουργία θὰ εἶναι συγκριτικὰ ἐφάμιλλη τῶν φωτεινῶν ὄντων ποὺ προσδιορίζουν τὸν Νόμο τοῦ Κυρίου – «προσδιορίζουν» σημαίνει δίνουν ἀκριβὴ ὁρισμό, δηλαδὴ ἀναλύουν, ἐπεξηγοῦν, δὲν καθορίζουν ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ «κυριαρχεῖν».

Ὁ ἄνθρωπος ἔπαψε νὰ εἶναι τὸ δημιούργημα ποὺ ἔπλασε ὁ Θεός, ἔπαψε νὰ ἔχει τὴν κυριαρχική του νόηση, ἔπαψε νὰ ὑφίσταται σὰν θεὸς στὸ σύνολο τοῦ Ὑπέρτατου Μεγαλείου τοῦ Θεοῦ, ἔπαψε νὰ ἀπολαμβάνει μὲ ἔνταση ὑπέρτατης αἰσθητικο-πνευματικῆς εὐδαιμονίας τὸ φῶς τῶν οὐρανίων καί, σὺν τῷ χρόνῳ, τὰ ἰδιαίτερα αἰσθητήρια ὄργανα ποὺ διέθετε κατέληξαν νὰ καταστοῦν ἀνύπαρκτα, γιατὶ ἀπορροφήθηκαν ἀπὸ τὴν ὕλη καὶ στὴ συνέχεια ἀποβλήθηκαν καὶ συγχωνεύτηκαν μὲ τὴ μάζα τῆς ὕλης. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἀπέβαλε τὰ ὄργανα ποὺ τοῦ ἔδιναν τὴν αἴσθηση τῶν οὐρανίων καὶ περιορίστηκε σὲ ὅ,τι τοῦ χρειαζόταν γιὰ νὰ βλέπει, νὰ ἀγγίζει, νὰ ἀκούει κ.λπ.

Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, ἔχουμε καὶ θὰ ἔχουμε μακρόχρονη συνεργασία καὶ ἡ ἐμπειρία αὐτῆς τῆς συνεργασίας θὰ εἶναι συγκλονιστική, γιατὶ θὰ ἔχετε πλέον τὴν αἴσθηση ὅτι ζεῖτε διαχρονικά, ἀναπνέετε διαχρονικὰ καὶ κινεῖστε διαχρονικά, διανύοντας τὴν ἀπόσταση μεταξὺ Οὐρανοῦ καὶ Γῆς.

Ὁ χῶρος, ὁ χρόνος, ἡ λογικὴ τῶν δυνάμεων τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης θὰ ἐκμηδενιστοῦν καὶ ἡ ζωὴ θὰ ἔρχεται σὲ σχέση μὲ τὸ Σύμπαν ἀνοιχτὰ πλέον, σὲ ἄλλους, ἀκαθόριστους χώρους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν θὰ ὑπάρχει συγκεκριμένη ἔννοια βάσει τῆς ὁποίας θὰ μποροῦν νὰ καθοριστοῦν.

Ὁ ἀναγεννημένος ἄνθρωπος γιὰ τὸν ὁποῖο μιλᾶμε θὰ εἶναι ἕνα τέλειο, νοητικὰ ἀνεπτυγμένο μελλοντικὸ δημιούργημα καὶ θὰ ἔχει τὴν ἰδιότητα καὶ τὴ μεγαλειώδη ἐμπειρία τῆς ἐπαφῆς μὲ ὅλη τὴν ἄκτιστη κτίση.

Ὁ Θεὸς θὰ ἀνεβάσει τὸν ἄνθρωπο στὰ ὕψιστα σημεῖα τῶν Οὐρανῶν μὲ τὴν ἀπέραντη καὶ μεγαλειώδη Ἀγάπη καὶ τὴν ἀνεξάντλητη ἐπιείκειά Του, μὲ τρόπο ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ κατανοήσετε, νὰ νοήσετε εἰδικὰ καὶ γενικά. Θὰ διαφοροποιήσει τὶς ἀποστάσεις, θὰ διαφοροποιήσει τὴν αἴσθηση τοῦ χωροχρόνου. Θὰ ἐξαντλήσει τὰ ἀποθέματα τῆς ἐπιεικοῦς προσφορᾶς Του γιὰ τὴ φυλὴ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἰδιαίτερα ἀγαπᾶ μὲ ἀπεριόριστη ἀνοχικὴ ἀγάπη.

Καλεῖστε νὰ συνεργαστεῖτε μὲ τὶς δυνάμεις ποὺ εἶναι ἐνσωματωμένες στὴ Θεία Οὐσία καὶ δὲν θὰ ἀργήσετε νὰ ἀφυπνιστεῖτε. Ἴσως εἶναι ἡ πλέον κατάλληλη στιγμὴ γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐκκίνησής σας στὸν ἄλλο δρόμο, αὐτὸν τὸν δρόμο ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ διασχίσει κανεὶς λατρεύοντας τὴν ὕλη, ζώντας μέσα στὴν ὕλη κ.λπ. Σᾶς ἐκπαιδεύσαμε ὑπομονετικά, καρτερικά, σκληρὰ καὶ μὲ ὅλα τὰ δυνατὰ μέσα ποὺ εἴμαστε σὲ θέση νὰ χρησιμοποιήσουμε καὶ νὰ προβάλλουμε. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι αὐτὸ ποὺ εἴχαμε προβλέψει, δηλαδὴ ἔχουμε ἕνα κατάλληλο κανάλι μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ διοχετευτεῖ θετικὴ ἐνέργεια στὴν ὕλη, θὰ ἀποκαλυφθεῖ ἕνα νέο στοιχεῖο ποὺ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸν καθαρὰ ὑλικὸ ἄνθρωπο, θὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ Ἀγάπη ποὺ ἔχει σὰν προορισμὸ ἕνα δημιούργημα ἐφάμιλλο τοῦ Δημιουργοῦ του. Αὐτὴ ἡ ἔκφραση εἶναι καθαρὰ ἐννοιολογική, ὅμως δὲν ἐνέχει ὑπέρβαση ταυτότητας, ἀλλὰ μόνο ἀπόκτηση τῆς ἀληθινῆς ταυτότητας, δὲν ἐνέχει μιὰ κακῶς ἐννοούμενη ὑπερβολὴ ἐγωισμοῦ, ἁπλῶς εἶναι ἡ ἔκφραση ποὺ θὰ προσδιορίσει τὸ ἀνθρώπινο ὄν, τὸ ὁποῖο πλέον στὸ σύνολο τοῦ πλανητικοῦ συστήματος τῆς Δημιουργίας θὰ καθοριστεῖ σὰν μιὰ ὀντολογικὴ-ἱστορικὴ παρουσία ἔντονα φωτεινή, ἀσύλληπτη στὸν χῶρο τῆς τωρινῆς σας προσδοκίας.

Ἡ ἀλλαγὴ στὸν πλανήτη Γῆ –ἐπακολούθημα τῆς φυσικῆς ροῆς τῶν Θείων Σχεδίων– θὰ εἶναι ὑπερβατική, οὐσιαστική, ὁλοκληρωτική, καθολικὰ καθοριστικὴ ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἀναγέννησης τοῦ πλανήτη ὑπὸ τὸ στοργικὸ βλέμμα τοῦ Δημιουργοῦ, ποὺ θὰ καθρεφτίζεται πλέον στὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς τῶν ὄντων, τὰ ὁποῖα θὰ ἐμπεριέχουν τὰ στοιχεῖα τῆς Θείας ἕνωσης, ὅπως ἱστορικοθεϊκὰ ἔχει προγραμματιστεῖ.

Ἀφῆστε ἐλεύθερη τὴ διάνοιά σας γιὰ νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὸ δικό μας πνεῦμα φωτός. Ἐρχόμαστε σὰν σύντροφοι-συνεργάτες στὴν κοινὴ καὶ δύσκολη προσπάθεια ἀγαθῆς συνεργασίας. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἀρχίζει μιὰ ἐποικοδομητικὴ συνεργασία μεταξύ μας, ποὺ θὰ ἀπολήξει στὴν κτήση τῶν πρωτοποριακῶν δομικῶν ἀξιῶν.

Νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν σύντομα καὶ ὅπως ἔχουν προβλεφθεῖ ἀπὸ τὸ ἀλάνθαστο Θεϊκὸ Σχέδιο, ποὺ ἐργάζεται ὅμοια γιὰ ὅλους ὅσοι ἔχουν διάθεση νὰ ἀγαπήσουν καὶ νὰ κατανοήσουν σωστὰ τὴν ὕπαρξή τους, ἀφοῦ προηγουμένως ἀφυπνιστοῦν οἱ συνειδήσεις τους μὲ ἀφύπνιση φωτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ