03β.08 | Επίλογος – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

8. Ἐπίλογος

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – Μηνύματα Ἀγάπης
MΕΡΟΣ Β’

A- A A+

Θὰ θέλαμε νὰ προσθέσουμε σὰν εἶδος ἐπιλόγου μερικὰ ἀκόμα ποὺ θὰ βοηθήσουν στὴν κατανόηση τῶν ἐννοιολογικῶν-κατευθυντήριων κειμένων τῶν ἐπιμέρους κεφαλαίων.

Στὰ μηνύματα ἀγάπης, ποὺ περιέχει τὸ βιβλίο αὐτό, μεταφέραμε τὴ μεγάλη ἐννοιολογικὴ Ἀγάπη, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸν Πυρήνα τῆς πλάσης καὶ διαχέεται σὲ ὅλο τὸν συμπαντικὸ χῶρο.

Αὐτὸ ἔγινε μὲ ἀπώτερο ἱερὸ σκοπὸ τὰ μηνύματα αὐτὰ νὰ συνδυαστοῦν μὲ τὴ δική σας βούληση, γιὰ νὰ φέρουν τὸ ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα. Χωρὶς τὴ δική σας βούληση, ποὺ ἐκφράζεται στὰ ρήματα «ἐπιθυμῶ» καὶ «θέλω», δὲν ἐπεμβαίνει ὁ Θεῖος Νόμος. Ἐκεῖνος ἔρχεται σὰν δότης, ἐσεῖς ἔχετε τὴν εὐθύνη τῆς ἀποδοχῆς ἢ τῆς ἀπόρριψης.

Ὁ καθένας σας ὀφείλει νὰ ἐπεξεργαστεῖ τὰ μηνύματα αὐτὰ καλὰ καὶ ἄριστα, ἴσως καὶ νὰ τὰ ἀφομοιώσει – μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκάλυψη τῆς δικῆς του ὑπαρκτῆς πραγματικότητας.

Ἀποβλέπουμε στὴν πνευματική σας ἀφύπνιση καὶ ἐνεργοῦμε μὲ πλήρη καθαρότητα καὶ δύναμη φωτός.

Ὅσοι ἀφομοιώσουν καὶ ἀκολουθήσουν αὐτὰ τὰ μηνύματα καὶ εἰσχωρήσουν στὴν Ἁγία Πίστη καὶ ἀγαπήσουν τὸν Θεό, θὰ προστεθοῦν στὴν ἁλυσίδα ποὺ ἑνώνει τὸν Θεὸ μὲ τὰ πλάσματά Του.

Ἐλᾶτε, λοιπόν, στὸν χῶρο ποὺ εἶναι Ἐκεῖνος, ὁ χῶρος εἶναι ἀνοιχτὸς γιὰ ὅλους, εἶναι καταδεκτικός, φιλικός, εἶναι ὁ χῶρος τῶν αἰώνιων ἀξιῶν.

Νὰ ἔχετε εἰρήνη μὲ ὅλους, μὲ τὸν καλὸ καὶ τὸν κακό, μὲ τὸν νοήμονα καὶ τὸν ἀνοήμονα, μὲ τὸν φίλο καὶ τὸν ἐχθρό. Ἐξασφαλίστε τὴν εἰρήνη στὸ περιβάλλον σας, μὲ ὁποιαδήποτε προσωπική σας θυσία. Ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονὴ σὲ ὅλα τὰ τῆς Γῆς, καὶ ὁ Οὐρανὸς θὰ σκύψει πάνω ἀπὸ ὅλους μὲ ἕνα χαμόγελο ποὺ γεννᾶ ἄστρα.

Ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ ὅ,τι περιορίζει τὸν νοῦ καὶ κατευθυνθεῖτε στὴν ἀπέραντη γνώση μὲ τὰ φτερὰ τῆς πίστης.

Εἶναι ἀρκετὴ ἡ ἀγάπη σας γιὰ τὴ θεία ἀναζήτηση. Ἐκείνη κινεῖ τὰ νήματα, ἐκείνη ἀνάβει πυρσούς, ἐκείνη φέρνει πηγὲς δροσιᾶς στὴν ἔρημο.

Ἀφεθεῖτε στὸν πνευματικὸ ἀφυπνισμὸ ποὺ σᾶς προτείνουμε καὶ μὴν ἀμφιβάλλετε ὅτι τὰ μηνύματά μας εἶναι ὅ,τι αὐθεντικὸ ἔχει νὰ σᾶς προσφέρει ὁ Οὐρανός, ποὺ ἀποβλέπει πάντοτε στὴν ἀναβατικὴ πορεία ὅλων τῶν ὄντων μέσω τῆς ἄυλης γέφυρας ποὺ ἤδη τοποθετήθηκε στὸ ἀχανὲς συμπαντικὸ ὅλο.

Ἀφεθεῖτε στὶς οὐράνιες μελωδίες καὶ κατανοῆστε τὴ φωνὴ τῶν οὐράνιων ὄντων, μέσω τῆς δικῆς σας γλώσσας.

Ἔχετε ἀνάγκη ἀναβάθμισης, γιατὶ «ἀναβαθμίζομαι» σημαίνει ὅτι ἐξελίσσομαι μέσω βαθμίδων πνευματικῶν οὐσιαστικά, βαθμίδων ποὺ ἀνεβαίνω μὲ πολὺ ἔντονη συνειδητότητα καὶ ἐξελίσσομαι γιὰ τὸν τελικὸ σκοπό.

Ὁ τελικὸς σκοπὸς εἶναι ὁ πρῶτος καὶ ἄριστος καὶ ὁ τελικὸς σὲ σχέση μὲ τοὺς μερικότερους σκοποὺς τῆς πορείας σας.

Ὁ τελικὸς σκοπὸς εἶναι ἡ κορυφὴ καὶ τὸ κίνητρο τῆς ἀναβάθμισης μέσω τῆς πνευματικῆς κλίμακας.

Ὁ τελικὸς σκοπὸς εἶναι ἡ ἀνάβαση τοῦ γήινου ὀρειβάτη στὴν κορυφὴ τοῦ Ὀλύμπου, ἐνδεδυμένη μὲ τὰ φτερὰ τῶν οὐράνιων Ἀγγέλων καὶ τὴ συντροφικότητα τῆς θείας βροχῆς.

Συμπράττουμε μαζί σας μὲ ἄνεση συμπαντικῆς πρόθεσης καὶ ἀναμφίβολα ἀποβλέπουμε στὸν ἀγώνα τῆς τελικῆς τελείωσης.

Ἐλευθερωθεῖτε –πόσο ἔχουμε τονίσει αὐτὸ τὸ ρῆμα!– ἀπὸ τὸν ἀδυσώπητο ὕπνο τῆς ὑλικῆς σας νάρκης, γιατὶ ἡ νάρκη αὐτὴ ἐπιφέρει παθητικὴ ἀδυναμία, πνευματικὴ καὶ ἰδιαίτερα μεταδοτική, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργεῖ καρκινώματα σὲ ὁλόκληρη τὴν πνευματική σας ὑπόσταση.

Ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὴν ἀκατάσχετη ἐπιθυμία τῆς ἀπολαβῆς ὑλικῶν ἀγαθῶν πέραν τῶν ὅσων σᾶς εἶναι ἀναγκαῖα.

Προσπεράστε τὰ γήινα, φθαρτά, ἀστραφτερά, ἐπιφανειακὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ μὲ σύνεση, ἐπίγνωση, καθαρότητα καὶ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε ἐπιθυμία γιὰ αὐτά, γιατὶ ἔχουν φυλακίσει τὴν ἀνώτερη ψυχή σας στὰ σάπια χώματα τοῦ ὑλικοῦ κόσμου.

Μιμηθεῖτε τὸν «εὐφυὴ» πρόγονό σας καὶ κλεῖστε τὰ αὐτιά σας γιὰ νὰ μὴ φτάνει σὲ ἐσᾶς τὸ σαγηνευτικὸ τραγούδι τῶν Σειρήνων, ποὺ ἐκφράζει τὴ γοητεία τῆς ὕλης, γιατὶ ἡ γοητεία αὐτὴ καθυστερεῖ ἢ ἐμποδίζει τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς σας.

Ἀποβάλετε ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ὑποβιβάζουν τὴν ἀτομικότητά σας, ἐξασθενίζουν ἢ ἐξαφανίζουν τὴ διανοητικότητά σας.

Περισῶστε τὴν ἀνώτερη πνευματική σας «ὕλη», μιὰ ὕλη ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τῆς ἀρχέγονης πλάσης.

Ὁ πνευματικός σας ἑαυτὸς κραυγάζει ἀπὸ ἀπελπισία κάτω ἀπὸ τὰ βαριὰ στρώματα τῆς ὕλης, ποὺ ἤδη δὲν τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπνεύσει τὸ μύρο τῆς Θεϊκῆς Παρουσίας.

Ἀφομοιῶστε αὐτὰ τὰ μηνύματα, ὥστε ὅταν ἀκουστεῖ ὁ ἦχος τῆς Ἀγγελικῆς Σάλπιγγας νὰ ἔχετε τὴν ἀκοή σας σὲ πλήρη ἔνταση, γιὰ νὰ μὴν προσπεράσει ἡ φωνὴ τῆς Ἀλήθειας.

Ἀποβλέπουμε στὴν ἀγαθὴ συνύπαρξη, στὴν αἰωνιότητα ὅλων ἐκείνων ποὺ ἀπαρτίζουν μιὰ λαμπρὴ ἁλυσίδα ἀγάπης καὶ προσπάθειας μὲ κρίκους ἐκλεπτυσμένους, φωτεινοὺς καὶ ἄυλους, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι αὐτὴ ἡ ἁλυσίδα θὰ προχωρήσει καὶ πέρα ἀπὸ τὴν ὕλη, δηλαδὴ θὰ παραμείνει καὶ μετὰ τὴν τελικὴ φθορά.

Εἴμαστε ὁ «Ἕνας» καὶ Ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ βιώνουν τὸ «Ενα», ἄμεσοι σύντροφοι τοῦ Ενος, οἱ σύντροφοι τοῦ Πρώτου Ὄντος καὶ τοῦ πρώτου ἀχειροποίητου δημιουργήματος.

Οἱ μεταδόσεις τῶν μηνυμάτων ἀγάπης δὲν ἔγιναν μὲ πένα, ἀλλὰ μὲ φῶς ἀφύπνισης καὶ παρουσίασης –μέσω αὐτοῦ– τῶν θείων ἀξιῶν, τῶν ἀνθρώπινων ἀξιῶν, τῶν ἀδιάβλητων, τῶν ἄφθαρτων ἀξιῶν, ποὺ προσεγγίζουν τὴν Ἀλήθεια στὸν δρόμο τῆς τελικῆς προσπάθειας.

Ἀτενίστε τὸ φῶς καὶ ἐλᾶτε σὲ ὁριστικὴ ρήξη μὲ τὸ σκοτάδι.

Μὴν τρέχετε πίσω ἀπὸ τὸ φῶς μὲ διάθεσης ἁρπαγῆς του, ἀλλὰ σταθεῖτε καὶ πολεμῆστε τὸ σκοτάδι ποὺ ἔρχεται πλάι σας μὲ διάθεση ἁρπαγῆς σας.

Ἔχουμε ἐπιμεληθεῖ τὸν λόγο, ἔχουμε ἐπεξεργαστεῖ τὸν λόγο μὲ μέσα ἄυλης καὶ οὐσιαστικῆς ἐπεξεργασίας καὶ σοφῆς μελέτης, γιὰ τὴν κατανόησή του καὶ τὴν ἐνδεδειγμένη ἀναμέτρησή του μὲ τὶς δικές σας πνευματικὲς-νοητικὲς δυνάμεις, μὲ τὴ δική σας δεκτικότητα.

Ὁ Λόγος, ἡ οὐσία τοῦ Λόγου ἐκφράζεται ὡς ἐπιθυμία τῆς Ἄρχουσας Δύναμης, ἐπιθυμία νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐπὶ τῆς Γῆς τὸ «Θέλημά Της ὡς ἐν τῷ Οὐρανῷ».

Ἡ κατεύθυνση ποὺ χαράζει ὁ Λόγος εἶναι κάθετη ἐπὶ τῆς Γῆς, τέμνει τὶς ἀνθρώπινες διάνοιες μὲ φωτεινὲς τομές, ἐκφράζοντας οὐσιαστικὰ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴ μεγάλη Αλήθεια τῆς «Βασιλείας».

Ἡ κατάκτηση τῆς γνώσης θὰ ἀναβλύσει μέσω τῆς Ἀλήθειας στὴν πνευματικὴ τροφὴ ποὺ θὰ ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ περιττὰ τῶν ὑλικῶν στοιχείων ὅλα τὰ ἔλλογα ὄντα. Αὐτὰ τὰ ὄντα, ἐλεύθερα καὶ δυναμικά, θὰ συγχωνευθοῦν, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς συνύπαρξης, μὲ τὴν ἀδιάβλητη καὶ ἄφθαρτη Ουσία τῆς Γέννησης γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς Αναγέννησης.

Ἂς συγκλίνουν ὅλα τὰ ὄντα τῆς Γῆς πρὸς τὸν Πυρήνα τοῦ Φωτός, γιατὶ ἡ ἔλλογη ἐπιθυμία τοῦ Κτίστη εἶναι ἡ πραγμάτωση αὐτῆς τῆς «ἱστορικῆς» συμπαντικῆς συνένωσης.

Ἐνστερνιστεῖτε τὸν Κύριο, αὐθόρμητα, ἀβίαστα, μὲ ἀγάπη, ὄχι γιατὶ τὸ λέει ἡ Ἐκκλησία, ὄχι γιατὶ τὸ λέει κάποια θρησκεία, ἀλλὰ γιατὶ τὸ θέλετε, τὸ αἰσθάνεστε, τὸ λαχταρᾶτε ἐσεῖς ἔτσι ἁπλὰ καὶ εἰλικρινά, γιατὶ ἡ νοητικότητά σας τώρα εἶναι τόσο ἀνεπτυγμένη, ὥστε νὰ μὴν ἔχει καμία ἀνάγκη ἀπὸ ἐξωτερικὴ ἐπιταγὴ γιὰ νὰ πράξει ὅλα αὐτὰ ποὺ σᾶς λέμε.

Προχωρῆστε ἐλεύθερα χωρὶς κανέναν φόβο, καμία προτροπή. Σπάστε τὶς ἁλυσίδες ποὺ σᾶς συνδέουν μὲ τὸ σκοτεινὸ χθές, σπάστε τὶς ἁλυσίδες ποὺ σᾶς συνδέουν μὲ ἐσφαλμένες παραδοχές, ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὸ βάρος καὶ τὴν ἀγωνία ποὺ σᾶς κληροδότησε ἡ λανθασμένη πορεία σας καί, ἐλεύθεροι ὅλοι σας, δεχτεῖτε τὸ Φῶς καὶ γίνετε ἕνα μὲ αὐτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ