05.10 | Ζητούνται Έλληνες – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

10. Ζητοῦνται Ἕλληνες

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ – Ἀπὸ τὰ Ἄστρα

A- A A+

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριο μὲ τὰ χείλη καὶ τὶς πράξεις σας, μὲ δέος καὶ αὐταπάρνηση, γιὰ νὰ λάβετε τὴν ἀπόλυτη διάθεση τῆς Ἀγάπης.

Στὸν πλανήτη σας ἐπισημάναμε ὀντότητες ἐξαιρετικές. Αὐτὲς τὶς ὀντότητες θὰ τὶς καταστήσουμε ἀσφαλεῖς στὰ στάδια τῆς πορείας τους, ἀσφαλεῖς κυρίως ἔναντι τῶν ἀρνητικῶν δυνάμεων καὶ τῶν σκοτεινῶν ὡρῶν πού, ὅπως εἶναι εὐνόητο, φιλοξενοῦνται στὸν πλανήτη σας καὶ περιμένουν σὰν ἀντίπαλοι ὁπλισμένοι καὶ ἀναιδεῖς γιὰ νὰ προκαλέσουν σύγχυση στὰ πεδία σας. Οἱ ἀντίπαλοι αὐτοὶ ἤδη ἀναμένουν στὰ πεδία σας. Ἔχουν τὴ χαρακτηριστικὴ μορφὴ τῆς ἀδυναμίας. Μορφὴ σκοτεινὴ καὶ ἐπικίνδυνη. Εἶναι οἱ ὧρες τῆς πλάνης, τῆς ἀπάτης, τοῦ ὑστερικοῦ «βούλομαι», οἱ ὧρες ποὺ δὲν ἐξουσιάζονται, οἱ ὧρες ποὺ παρουσιάζονται μὲ ἐπικάλυψη ἀλήθειας, ἐνῶ εἶναι ὧρες ἀπάτης. Αὐτὲς οἱ σκοτεινὲς ὧρες σᾶς ἀπειλοῦν, γιατὶ στὶς στημένες ἐνέδρες τους ἐγκλωβίζεται ἡ ἀθάνατη ψυχή σας. Οἱ ὧρες αὐτὲς εἶναι ὧρες θανάτου –ὄχι βιολογικοῦ–, εἶναι ὧρες κάλυψης ἑνὸς οὐτοπιστικοῦ ἑαυτοῦ, ὧρες ἀνάγκης λόγω ἀναλγητικῶν οὐσιῶν, ὧρες προσφορᾶς στὶς αἰσθήσεις σας.

Αὐτὲς οἱ ὧρες θὰ ὑπάρχουν κάπου σὲ σκοτεινὰ σημεῖα τῆς πορείας σας ὡς ἀνάγκη φυγῆς σας χωρὶς πόλεμο, χωρὶς ἄμυνα, ὡς ἀνάγκη κατάλυσής σας χωρὶς ἀγώνα, ὡς ἀνάγκη ἐκμηδένισής σας χωρὶς ἀντίσταση. Εἶναι οἱ εὔκολες καὶ συχνὰ σκοτεινὲς ὧρες ποὺ στοχεύουν τὸν ἄνθρωπο σὲ στιγμὲς ἀδύναμης ἔκφρασής του, ἀδυναμία ποὺ ἔχει ὡς πηγὴ τὴν ἄγνοια, δηλαδὴ τὴν ἔλλειψη γνώσεων καὶ ἐμπειριῶν γιὰ νὰ τὶς ἐπισημάνει. Οἱ σκοτεινὲς ὧρες εἶναι ἐπικίνδυνες γιὰ τοὺς ἀπαίδευτους νόες. Οἱ πεπαιδευμένοι τὶς ὀσφρίζονται, τὶς ἐπισημαίνουν καὶ προβάλλουν ἀντίσταση. Αὐτὲς οἱ σκοτεινὲς ὧρες θὰ ἐλεηθοῦν, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ζητήσει αὐτὸ τὸ ἔλεος.

Ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι Νόμος. Ὑπεισέρχεται στὰ ἀδύνατα καὶ τὰ καθιστᾶ δυνατά.

Θὰ ἔχετε ἐνώπιόν σας τὰ μέλλοντα τοῦ πλανήτη.

Ἐνώπιόν μας ἵσταται ὁ Κύριος. Ὁ ἐλεύθερος νοῦς ἐντάσσεται στὸν ἔλεγχό Του μὲ πλήρη ἐλευθερία, ἐλευθερία βούλησης, νόησης, αἰσθημάτων καὶ καρδιᾶς. Θησαυροὶ ἐκ τῶν αἰωνίων.

Ἕνα ἐλεύθερο φρόνημα συμπαντικῆς κίνησης θὰ ὁριοθετήσει τὰ πνεύματα τῶν ὡραίων πράξεων «ἐντὸς τῶν ὡραίων δρόμων». Πρῶτος ὡραῖος ὁ Κύριος. Τὸ ὡραῖο ὑποκρύπτει τὸ κάλλος σὲ πλήρη συμμετρία.

Ἐνταχθεῖτε στοὺς γραπτοὺς λόγους τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Ἀποστόλων.

Ἐνώπιόν σας ἀναδύεται τὸ «παιδὶ τῆς σοφίας» καὶ ἐλπίζει ὅτι θὰ σᾶς προσαρμόσει στὰ σαρωτικὰ συμπαντικὰ γεγονότα, ἐὰν μέσα σας γίνει ἐπανάσταση ἐναντίον τῆς κυριαρχίας τῆς ὕλης. Ἐμεῖς θὰ συμπράξουμε στὴ σαρωτικὴ λειτουργία ἐνάντια στὴν ὕλη. Ἐλέγχουμε μὲ ὄργανα ποὺ παίρνουν καὶ καταγράφουν τὸ μέγεθος τῆς ἀρετῆς καὶ ὄχι μὲ ὄργανα ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸν τύπο τῶν –κατὰ τὰ φαινόμενα μόνο– προτύπων ζωῆς. Δεχόμαστε τὶς ἀδυναμίες σας καὶ ἀπορρίπτουμε τὴν ἀπιστία σας.

Ἡ ἀπιστία ἐμπεριέχει στοιχεῖα ἐγκληματικότητας, γιατὶ δολοφονεῖ τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν εἴσοδο στὸ Οὐράνιο Βασίλειο τῆς Ἀγάπης.

Ἀπέραντα ἐπιεικεῖς, ἐρευνοῦμε τὰ οὐσιαστικά σας στοιχεῖα, ποὺ εὐτυχῶς ὑπάρχουν.

Εἴπαμε ὅτι ἔχουμε ἐνώπιόν μας καὶ ἔχετε ἐνώπιόν σας ἕναν κόσμο ποὺ θὰ ἀποτελέσει σταθμὸ γιὰ τὰ ὄντα τῆς Γῆς. Μέσω αὐτοῦ τοῦ κόσμου, θὰ ἀρχίσει σταδιακὰ ἡ πορεία πρὸς τὸν Πυρήνα τῆς φωτεινῆς μάζας ἀπὸ τὴν ὁποία εἰσρέει στὸ Σύμπαν ἡ Ἀλήθεια.

Αὐτὴ τὴν Ἀλήθεια τὴν μεταφέρουμε σὲ ἐσᾶς μὲ ἅρματα ποὺ ἐξέρχονται ἀπὸ τὸν Πυρήνα τοῦ Ἥλιου. Τὰ ἅρματά μας δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὰ γνωστὰ διαστημόπλοια καὶ τοὺς φωτεινοὺς δίσκους. Δὲν ἐρχόμαστε σὲ ἐσᾶς μὲ μεταφορικὰ μέσα, γιατὶ οἱ ἴδιοι –ἀφοῦ εἴμαστε φῶς– κινούμαστε σὰν φῶς καὶ μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτὸς καὶ ἔτσι ἐκμηδενίζουμε τὶς ἀποστάσεις καὶ τὸν χρόνο. Ἐσεῖς μὲ τὴ λογική σας δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ κατανοήσετε αὐτό – ἀφῆστε ἁπλῶς τὴ φαντασία σας νὰ μᾶς ἀπεικονίσει, χωρὶς ὅμως παραποίηση. Παίρνουμε τὸ φῶς ἀπὸ τὴν ὑπεραιώνια πηγή Του καὶ εἴμαστε οὐσία ἐκ τῆς Οὐσίας Του, «ἀσώματοι» καὶ ἐντὸς τοῦ Σύμπαντος κινούμενοι, σὲ ἕνα σημαντικὸ κύκλο δράσης – ἡ δὲ ὕπαρξή μας ὡς δράση μέσα σὲ αὐτὸν τὸν κύκλο ἐκδηλώνεται μὲ μορφὴ χρυσῶν σταγόνων βροχῆς.

Εἴμαστε διδάσκαλοι καὶ ἰδιαίτερα διδάσκουμε αὐτὰ ποὺ θὰ συμβοῦν στὸ ἐγγὺς καὶ στὸ ἀπώτερο μέλλον τοῦ πλανήτη καί, ἰδιαίτερα, τῆς ἀνθρωπότητας.

Εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ σᾶς ἀφοπλίζουμε ἀπὸ τὰ ὅπλα τῆς κακῆς διάθεσης. Ἐνεργοῦμε ὡς ἐντολοδόχοι τῆς Θείας Βούλησης καί, στὸ πλαίσιο τῆς ἐκτέλεσης τῆς ἐντολῆς, ἐπισημαίνουμε τὶς συγκεκριμένες καὶ ἰδιαίτερες ἐνέργειές μας.

Θὰ καταστήσουμε τὸν πλανήτη σας Βίο ἀξιόλογης πορείας καὶ ἀφενὸς θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐντάξουμε τὰ ὄντα στὰ σημεῖα ποὺ ἐμεῖς ἰδιαίτερα ἐντοπίσαμε γιὰ νὰ λάβουμε προσδιορισμένη, σαφὴ θέση ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ἀφετέρου θὰ ἄρουμε τὰ ἄσχημα καὶ δεινὰ τοῦ πλανήτη σας.

Αὐτὰ τὰ ἀκριβῆ σημεῖα τὰ ἔχουμε ἤδη ἐντοπίσει καὶ τὰ ἔχουμε θέσει ὑπὸ τὸν ἔλεγχό μας σὲ ὅλα τὰ πλάτη καὶ τὰ μήκη τοῦ πλανήτη. Τέτοια σημεῖα-φάρους ἔχουμε ἐντοπίσει καὶ στὸν δικό σας Ἑλλαδικὸ χῶρο. Εἶναι σημεῖα δύναμης καὶ τὰ ἐλέγχουμε μὲ ὑπολογιστὲς τελειότητας καὶ ἀνακαλύπτουμε ὅτι καὶ ἐντὸς τοῦ χώρου σας θὰ λάμψει ἔντονα τὸ φῶς τῆς Ἀλήθειας. Μέσα στὰ ἑλληνικὰ πεδία, ἡ ἕδρα τῆς ἐλπίδας, πανέτοιμη, περιμένει νὰ φιλοξενήσει τὴν ἀλήθεια.

Ἀπεριόριστα σχήματα οὐσίας θὰ ἀναβιώσουν ἐκεῖ ὅπου ἔλαβαν μέρος οὐσιαστικὰ γεγονότα.

Ἡ Ἑλλάδα τῶν Ἁγίων. Ἡ Ἑλλάδα τῶν Ἡρώων, ἡ Ἑλλάδα τῶν φιλοσόφων ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ σταθμοὺς μέσα στοὺς ὁποίους θὰ ὁδηγηθοῦν τὰ ἅρματα τοῦ Ἥλιου γιὰ νὰ προσδώσουν στὸ Ἔθνος τὸ ἦθος καὶ τὴ συνείδηση ποὺ λείπουν αὐτὴ τὴν ἐποχή, γιατὶ στὸν χῶρο σας, ὅπως γνωρίζετε, ἔχουν ἀπολεσθεῖ οἱ συνειδήσεις.

Θὰ ἐργαστοῦμε μαζί σας γιὰ τὴν καλλιέργεια τοῦ Ηθους καὶ τῆς ἐθνικῆς σας συνείδησης, γιατὶ ἀπὸ τὴ φυλή σας ξεκίνησαν σημαντικὰ γεγονότα ἀρετῆς, σοφίας καὶ αὐτοθυσίας. Θὰ ὑπηρετήσουμε πιστὰ τὴ Μεγάλη Βούληση ποὺ ἀγγίζει μὲ ἔνθερμη στοργὴ τὸ Ἔθνος σας. Ὁ λαός σας, τελικά, διαθέτει πλοῦτο καρδιᾶς καὶ ἐνθουσιασμοῦ.

Εἶναι ὅμως ἀνάγκη νὰ διευκρινίσουμε ὅτι τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον ποὺ ἐπιδεικνύουμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὸ ἐπιδεικνύουμε παράλληλα καὶ γιὰ ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ πλανήτη σας, καὶ πρέπει νὰ σᾶς πληροφορήσουμε ὅτι σημαντικὲς ὀντότητες, ἀπὸ ἀνώτερα ἐπίπεδα κατερχόμενες, ἐργάζονται στὸν πλανήτη σας γιὰ ὅλες τὶς φυλὲς τῆς Γῆς. Πρόγραμμα καὶ στόχος μας, ἀλλὰ καὶ περιεχόμενο τῆς ἐντολῆς μας, εἶναι ἡ γενικὴ ἀφύπνιση ὅλων τῶν λαῶν τῆς Γῆς – ἐντὸς τοῦ ἔθνους τους, τῆς φυλῆς τους, τῆς θρησκείας καὶ τῶν ἰδεῶν καὶ ἰδεωδῶν τους.

Διευκρινίζουμε τὸν ρόλο μας, ποὺ μᾶς περιορίζει σὲ συγκεκριμένο γεωγραφικὸ σημεῖο τοῦ πλανήτη, καὶ βρισκόμαστε στὰ ὅρια τοῦ γεωγραφικοῦ αὐτοῦ ὁρίου καὶ ἐργαζόμαστε γιὰ ὅσους ζοῦν μέσα σὲ αὐτὸν τὸν γεωγραφικὸ χῶρο, στὸν δικό σας, δηλαδή, χῶρο. Σὲ ἐσᾶς ἀνακοινώνουμε τὰ μέλλοντα καὶ σᾶς προσφέρουμε ἀπὸ τὰ μέλλοντα εἰκονογραφημένα κείμενα.

Συλλαμβάνουμε τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς σας καὶ ἀνάλογα μὲ αὐτοὺς καὶ μὲ τὸν ρυθμὸ τῆς πνευματικῆς σας θερμοκρασίας προχωροῦμε στὴν ἀναβάθμισή σας καὶ προσπαθοῦμε ἐπίμονα νὰ καταστοῦμε καλοὶ καὶ ἄξιοι διδάσκαλοί σας. Καὶ καλοὶ καὶ ἄξιοι διδάσκαλοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ εἰσχωροῦν στὰ ἐσώτερα τοῦ μαθητῆ γιὰ νὰ τὸν διδάξουν νὰ διακρίνει τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό, τὸ σημαντικὸ ἀπὸ τὸ ἀσήμαντο, τὸ οὐσιῶδες ἀπὸ τὸ ἐπουσιῶδες, τὸ πρόσκαιρο ἀπὸ τὸ αἰώνιο, τὸ φθαρτὸ ἀπὸ τὸ ἄφθαρτο.

Δὲν ὑπάρχει νεότερο φιλοσοφικὸ σύστημα τοῦ ὁποίου οἱ πηγὲς νὰ μὴν ἀναφέρονται σὲ κάποιο φιλοσοφικὸ σύστημα τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας. Ὅλοι οἱ ἀγῶνες καὶ οἱ προσπάθειες ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τοὺς νεότερους γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ἐπιστήμη ἀπὸ τὴ δεσποτεία τοῦ Πλάτωνα καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη ἔπεσαν στὸ κενό. Ἡ ἐπιστήμη, ἡ φιλοσοφία, ἡ τέχνη καὶ γενικὰ ὅλη ἡ πολιτισμένη καὶ μὴ ἀνθρωπότητα, εἶναι κατάχρεη ἀπέναντι στοὺς Ἕλληνες τῆς ἀρχαιότητας.

Αὐτὰ ὅσον ἀφορᾶ τοὺς προγόνους σας. Ἐσεῖς, ὅμως, δυστυχῶς ἔχετε ἐλάχιστη σχέση μὲ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τῶν προγόνων σας, καὶ αὐτὴν ἀκόμα τὴ σχέση ἔχετε πάψει νὰ τὴν καλλιεργεῖτε καὶ περιορίζεστε στὴν ἀναφορά σας, μόνο, στὸν ἀρχαῖο κόσμο, σὰν νὰ ἐπρόκειτο ἢ νὰ πρόκειται νὰ σᾶς προσδώσει ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ κάποια ἀξία, κάποια αἴγλη. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἄγονη καὶ χωρὶς οὐσία σκέψη, μιὰ σκέψη χωρὶς κανένα περιεχόμενο, ἀφοῦ ἀπουσιάζει ἡ γνώση τοῦ ἀντικειμένου στὸ ὁποῖο ἀναφέρεστε. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ ἐπικαλεῖστε τοὺς προγόνους καὶ νὰ ἔχετε ἀνάλογη ἀξία καὶ αἴγλη μὲ αὐτούς, ὀφείλετε νὰ τοὺς γνωρίσετε, νὰ γνωρίσετε τὴ φυλή σας, νὰ γνωρίσετε τοὺς προγόνους σας καὶ νὰ τοὺς ἀγαπήσετε – γιατὶ χωρὶς νὰ γνωρίσουμε κάτι δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀγαπήσουμε. Ἀγαπῶ σημαίνει ὅτι γνωρίζω ὅ,τι ἀγαπῶ καὶ ταυτίζομαι μὲ τὸ ἀντικείμενο τῆς γνώσης μου. Γνωρίστε καὶ ἀγαπῆστε τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες ποὺ γνώριζαν καὶ λάτρευαν οἱ πρόγονοί σας.

Αὐτὸ ποὺ σᾶς προτείνουμε δὲν ὁδηγεῖ στὴν ἄγονη προγονολατρεία. Σᾶς προτρέπουμε νὰ ἀγαπήσετε τοὺς προγόνους σας –ἀφοῦ πρῶτα τοὺς γνωρίσετε, γιὰ νὰ ἀποκτήσετε ἔτσι τὴ δυνατότητα ἀπὸ τὴ γνώση καὶ τὴν ἀγάπη–, νὰ ἀγαπήσετε τὴ φυλή σας, τὴ φυλὴ ποὺ προϋπῆρξε τῆς σοφίας καὶ δίδαξε τὴ σοφία καὶ τὸν ἀπαράμιλλο συνειδητὸ ἡρωισμό. Οἱ σελίδες τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας δὲν γνώρισαν ἡρωισμὸ παρόμοιο μὲ ἐκεῖνον τῆς συνειδητῆς θυσίας τοῦ Λεωνίδα.

Ἀγαπῆστε τὸν Λεωνίδα, γιατὶ ὅταν κατανοήσετε τὴ συνειδητή του στάση, θὰ κατανοήσετε καὶ τὴν ἔννοια τῆς αὐτοθυσίας. Αὐτοθυσία σημαίνει ὅτι παρέχω τὸν ἑαυτό μου στὸν βωμὸ τῆς θυσίας μὲ σκοπὸ νὰ καταστῶ δύναμη στὶς συνειδήσεις τῆς ἀγάπης. Ὅμως προκύπτει ἕνα πολὺ δύσκολο ἔρωτημα, δηλαδή: μόνη ἡ αὐτοθυσία ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴ φωτεινὴ συνείδηση τοῦ Συμπαντικοῦ Νοῦ; Φυσικὰ ὄχι, γιατὶ ὄχι ὅσοι θυσιάστηκαν, ἀλλὰ μόνο ἐκεῖνοι ποὺ θυσιάστηκαν στοὺς φωτεινοὺς βωμοὺς τῆς ἀγάπης ὁδηγοῦνται στὰ «σύμπαντα τῶν αἰώνιων ὀντοτήτων». Ἐκεῖ ὁ Σωκράτης, ἐκεῖ ὁ Λεωνίδας, ἐκεῖ οἱ ἐπώνυμοι καὶ ἀνώνυμοι ποὺ διαχώρισαν τὰ πιστεύω τους ἀπὸ τὰ ὑλικά τους συμφέροντα, μὲ μόνη τὴν ἐπιθυμία νὰ λάμψει ἡ ἀλήθεια, νὰ λάμψει ἡ δικαιοσύνη. Ἀνάμεσα στοὺς ἥρωες περιλαμβάνουμε καὶ τοὺς ἥρωες τοῦ καθημερινοῦ μόχθου, προπαντὸς αὐτούς, ἐρευνοῦμε τὴν ἀρετή, τὸ ἦθος, τὴ βούληση, τὴν ἠθικὴ ὑπερηφάνεια τῆς ψυχῆς, τὴν ἀγάπη, τὸν σκοπό. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ ἥρωες ἐκ τῶν περιστάσεων, ἀλλὰ μόνο οἱ ἥρωες ἐκ τῶν συνειδήσεων. Αὐτοὶ ὑπῆρξαν, ἀνέτειλαν καὶ φωτίζουν τὴ φυλή σας σὰν συνειδήσεις φωτός. Αὐτοὺς τοὺς ἡρωικοὺς προγόνους σας, τοὺς γνωρίσατε ποτέ;

Σήμερα στέκεστε ἀδαεῖς καὶ ἀδιάφοροι πρὸ αὐτῶν τῶν φορέων τῶν ἐθνικῶν σας προϋποθέσεων, σήμερα παρατηρεῖ κανεὶς μιὰ Ἑλλάδα ὑπνωτισμένη ἀπὸ τὰ φαιδρὰ κανάλια τῆς τηλεόρασης, ποὺ ἔχουν ἀναγάγει τὴν πορνεία σὲ ποιότητα ζωῆς καὶ διδάσκουν τὸ «ἦθος» ἀπὸ τὶς ἐκρήξεις τῆς βίας καὶ τῆς σεξουαλικῆς διαστροφῆς. Ἑλλάδα τοῦ 2000 μ.Χ., ποῦ ὁδεύεις;

Ἔχετε ἤδη ἀποβάλει τὰ οὐσιαστικά σας στοιχεῖα καὶ ἔχετε καταστεῖ «ὀντότητες ἁπλῆς ἀνύπαρκτης οὐσίας». Ἐκπέμπετε δυσάρεστα κύματα δυσαρμονίας γιατὶ λειτουργεῖτε «ἀνάποδα». Προκαλεῖτε τὸν οἶκτο μας καὶ διεγείρετε τὸ ἐνδιαφέρον μας μόνο ἐξαιτίας τῆς καταγωγῆς σας.

Αὐτοὶ εἶστε, ἀσφαλεῖς, «σπουδαῖοι», «μικροὶ Ἕλληνες» τῶν μεγάλων προγόνων.

Μὲ τὰ σχήματα καὶ τὰ πιστεύω σας ἐπιταχύνετε τὸ χάος, ἕνα χάος διαστάσεων. Αὐτὸ τὸ χάος ἀδυνατοῦμε νὰ τὸ προβάλλουμε ἐξαιτίας τῶν διαστάσεών του, ἀδυνατοῦμε ἰδιαίτερα σὲ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τῶν μεγάλων ἀλλαγῶν. Διανύουμε τὸν ἱστορικὸ χρόνο τῶν μεγάλων ρόλων – σὲ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ Ζητουνται Ελληνες. Μέσα στὴ σιωπὴ ποὺ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν πορεία τῶν γεγονότων ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, ἀκοῦστε τὴν ἐσωτερικὴ φωνή σας, ἀκοῦστε τὴ διαμαρτυρία τῆς ψυχῆς σας γιὰ τὸν ἄδικο ἐγκλωβισμό της στὰ δεσμὰ τῆς ὕλης καὶ γίνετε ὀπαδοὶ τῆς ἀγάπης καὶ διῶκτες κάθε κατακτητικῆς διαθέσης.

Αὐτὴ τὴν ὥρα Εκεινος εἰσέρχεται στὶς καρδιές σας καὶ τὶς μεταφέρει στὸν ἥλιο. Τὶς ἐκτρέπει ἀπὸ τὴ λανθασμένη πορεία τους. Ἀνατροπὲς εὐθύνης καὶ οὐσίας χαρακτηρίζουν τὴν εἰσβολή Του στὰ οὐσιαστικά σας κύτταρα.

Αὐτὸν τὸν Κύριο δεχτεῖτε Τον μὲ τὸν ἥλιο καὶ τὰ ἀστέρια.

Αὐτὸν τὸν Κύριο σᾶς ζωγραφίζουμε μὲ φωτεινὰ πινέλα καὶ χρώματα καὶ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ἀγγίξουν τὶς εὐαίσθητες χορδὲς καὶ θὰ τὶς θέσουν σὲ ρυθμὸ γλυκιᾶς καὶ ἁπαλῆς ἀφύπνισης.

Αὐτὸν τὸν Κύριο λατρεύουμε καὶ ὑμνοῦμε, ἰδίως σήμερα, καὶ Τὸν εὐλογοῦμε μὲ εὐλογία βροχῆς ποὺ ρέει «ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ αἰωνίου φωτός».

Ἐλευθερωθεῖτε, γιατὶ ὁ Οὐράνιος Κόσμος καλεῖ τοὺς ἐλεύθερους καὶ ὑπερήφανους, ὄχι δούλους ὑποταγμένους στὴν ὕλη. Οἱ δοῦλοι τῶν λαθῶν καὶ τῶν βίαιων ἀπαιτήσεων ὑποβαθμίζουν τὸ πνεῦμα καὶ γίνονται ψυχροὶ δολοφόνοι τῆς ἀγάπης. Οἱ ὀπαδοὶ τῆς βίας γίνονται ἀπὸ μόνοι τους ἐχθροὶ τοῦ Οὐρανοῦ.

Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἔχουμε ἀνοίξει «καταστήματα» στὰ ὁποῖα διατίθενται ἐμπορεύματα ἐλπίδας. Ἡ διάθεση τῶν προϊόντων ἐλπίδας γίνεται δωρεάν, γιατὶ οἱ ἐπιχειρήσεις μας ἐργάζονται ἀφιλοκερδῶς. Οἱ ἐπιχειρήσεις αὐτές, ποὺ τὶς ἀποκαλοῦμε «ἐπιχειρήσεις σωτηρίας», ἔχουν ἐγκαθιδρυθεῖ ἀνὰ τὸν πλανήτη σας καὶ ἐκθέτουν ἰδιαίτερες προσφορὲς ἀγάπης.

Ἐπισκεφτεῖτε τες. Εἶναι σημαντικές, γιατὶ σκοπεύουν στὸν ἀφοπλισμὸ τοῦ κακοῦ. Ἔχουν ἐξοπλιστεῖ μὲ φῶς καὶ φέρουν τὸ ἰδιαίτερο σῆμα τοῦ φωτός. Τὰ ἐμπορεύματά τους εἶναι ποιοτικὰ ἐπιλεγμένα, ἕτοιμα νὰ ἐνδύσουν τὸ πνεῦμα.

Εἴμαστε οὐράνιοι ἐπιχειρηματίες καὶ ἔχουμε ἐκθέσει στὶς ἀγορές σας ἕνα πλῆθος φωτεινῶν εἰδῶν, ποὺ ἐφόσον τὰ προμηθευτεῖτε συνειδητὰ καὶ ἔγκαιρα, θὰ τοποθετηθεῖτε στὸ φῶς.

Διαθέτουμε μεταξὺ ἄλλων καὶ κώδικες συμπεριφορᾶς καὶ μέσα στὰ καταστήματά μας θὰ πάρετε τὴν εἰκόνα τῶν μελλοντικῶν πραγμάτων. Τὶς προθῆκες μας τὶς ἔχουν κοσμήσει ἀστέρες ποὺ κατῆλθαν καὶ ἀποτυπώθηκαν διὰ τῶν βημάτων τους.

Στὴν εἴσοδο ὑπάρχει ἡ φωτεινὴ ἐπιγραφή: «Πωλοῦνται προϊόντα φωτὸς ἐκ τοῦ ἰσχυροῦ Νόμου». Ἀπὸ τὸν ἰσχυρὸ Νόμο διατίθενται ὅρια φωτός, γιατὶ καὶ τὸ φῶς εἰσέρχεται ἐξαιτίας τῶν περιστάσεων σὲ ὅρια. Μὴν ἀγοράζετε πιὰ τεχνητὸ φῶς ἀπὸ τὰ δικά σας ἐμπορικὰ καταστήματα.

Οἱ ἐπιχειρήσεις μας ἔχουν σταθμὸ καὶ δέσμευση καὶ ἀναπαλαιώνουν ἀρχέγονα σχήματα τοῦ πλανήτη. Εἶναι ἐκπληκτικές, γιατὶ εἶναι ἐπιχειρήσεις ἀστέρων. Ἐπισκεφτεῖτε μας καὶ θὰ πάρετε αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμεῖτε, ἐφόσον ἐγγράφως μᾶς ὑποσχεθεῖτε –μὲ πλήρη συνείδηση– ὅτι θὰ καταστεῖτε μέλη τῆς φωτεινῆς μας λέσχης καὶ ἐφόσον ὑπογράψετε τὸ σχετικὸ συμφωνητικὸ ἀγάπης. Ἐμεῖς θὰ σφραγίσουμε αὐτὸ τὸ συμφωνητικὸ μὲ τὴ χαρακτηριστικὴ φωτεινὴ σφραγίδα, τὸν Σταυρό.

Οἱ ἀνάγκες σας μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας τῆς ἀγάπης ὀφείλουν νὰ περιοριστοῦν στὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Τὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι ὁ κατερχόμενος σοφὸς Νοῦς στὰ συνειδησιακά σας πεδία καὶ τὰ τέμνει μὲ τὰ φωτεινά του ἄκρα.

Εἴμαστε βήματα ἀπὸ τὰ ἄστρα καὶ σᾶς προσφέρουμε τὰ ἐμπορεύματά μας χωρὶς κανένα ὑλικὸ ἀντάλλαγμα, χωρὶς περιτύλιγμα μυστηρίου, μὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία διότι μὲ αὐτὰ «θὰ ἀποκτήσετε σκοπὸ καὶ οὐσία ἀλήθειας».

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ ἀποκτήσετε τὰ προσφερόμενα ἀγαθά, ὄχι μὲ ἀντικαταβολὴ χρημάτων, ἀλλὰ μὲ τὴν κατάθεση τῆς καρδιᾶς σας στὰ ταμεῖα μας. Στὰ ταμεῖα μας θὰ μετρηθοῦν οἱ χτύποι τῆς καρδιᾶς σας καὶ οἱ σφυγμοί της, θὰ σᾶς καθορίσουν ἐνώπιόν Του. Μὴν περιφρονεῖτε αὐτὲς τὶς ἐπιχειρήσεις τῶν ἀκραίων ἐπενδύσεων, ἐπενδύσεων ποὺ γίνονται στὰ περισσότερο σημαντικὰ σημεῖα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς Γῆς.

Ἡ Γῆ ἀγκαλιάζει τρυφερὰ τὸν Οὐρανὸ καὶ ἐκεῖνος ἐκείνη. Εἶναι ἀγκάλιασμα συμπαντικῆς λειτουργίας εὐθύνης.

Ἐμεῖς διαθέτουμε φῶς ἐκ τῆς Ἀλήθειας καὶ περιμένουμε ἀπὸ ἐσᾶς, ποὺ ζεῖτε στὴ Γῆ, νὰ μᾶς διαθέσετε τὴν εὐλάβειά σας ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ. Τὰ χρήματά σας ἐδῶ στοὺς Οὐρανοὺς δὲν ἔχουν ἀξία καί, ὡς ἐκ τούτου, δὲν τὰ δεχόμαστε, τὰ ἀγνοοῦμε ἐντελῶς.

Ἐλᾶτε στὶς «ἐπιχειρήσεις σωτηρίας» γιατὶ αὐτὸν τὸν καιρὸ διαθέτουν ἀρκετὲς ἐλπίδες. Ἀγοράστε καὶ πληρῶστε μὲ τὶς καρδιές σας. Τουλάχιστον ἔχετε τὴ σοβαρὴ ἐπίγνωση ὅτι ἀγοράζετε προϊόντα ποιότητας, ὅτι ἀγοράζετε φῶς χωρὶς τιμολόγια ἀγορᾶς, ὅπως συμβαίνει ὅταν ἀγοράζετε τὸ γήινο φῶς, γιὰ τὸ ὁποῖο πληρώνετε μὲ ἱδρώτα καὶ αἷμα. Σᾶς παρέχουμε τὸ φῶς μὲ συνείδηση δωρεᾶς ἀφοῦ καταστεῖτε «πελάτες» μας συνειδητοί, μὲ ἀνοιχτὴ καρδιὰ ἐνώπιον τῆς συνείδησής σας καὶ τῆς ἀναζήτησής μας.

Ἀγοράστε δωρεὰν καὶ δῶστε δωρεάν, προπαντὸς σὲ ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν πρόσβαση στὰ καταστήματά μας, γιατὶ δὲν εἶναι μέλη τῆς λέσχης μας.

Ἐλᾶτε σὲ ἐμᾶς Τώρα, Σήμερα, Αυριο – ἔχουμε ἐκτεθειμένα στὸν ἥλιο ἐμπορεύματα οὐσίας. Θὰ συζητήσουμε στὴ γλώσσα σας καὶ θὰ συνεννοηθοῦμε στὴ γλώσσα σας.

Ὁ ἔμπορος ὅλων τῶν ἐποχῶν θὰ φτάσει στὴν κορυφή. Μήπως τὸν ὑποψιαστήκατε; Μά, φυσικά, εἶναι ἡ Ἀγάπη. Αὐτὴ θὰ κυριαρχεῖ στὰ μέγιστα σημεῖα. Ἕνα μέγιστο σημεῖο ἐπαφῆς μας εἶναι ἐκείνη. Ἐκείνη ἀποφάσισε νὰ κατέλθει ἀπὸ τὸ λαμπερό της βασίλειο καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσει στὸν ὑλικὸ πλανήτη σας ἐπιχειρήσεις σωτήριας.

Ἐλᾶτε στὰ φωτεινὰ παζάρια τοῦ φωτός, ὅπου τὸ καθετὶ καὶ τὰ πάντα προσφέρονται χωρὶς ἀντάλλαγμα. Ἔχουμε ἐκτεθεῖ στὰ μάτια σας μὲ τὶς «διαφημίσεις παράκλησης καὶ τὶς προαναγγελίες», ἐλᾶτε ὅμως καὶ σᾶς καλημερίζουμε μὲ ἐλπίδα. Αὐτὴ τὴν ἐλπίδα διανοηθήκατε ποτὲ νὰ τὴν ἀποκτήσετε; Τώρα σᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία. Ἀγοράστε λοιπὸν τὴν «ἐλπίδα τῆς ζωῆς». Σᾶς προσφέρουμε τὴν ἐλπίδα μὲ ἀντικαταβολὴ τὶς συνειδήσεις σας. Στήσαμε ἤδη τὶς τράπεζές μας στοὺς χώρους ποὺ μπορεῖτε νὰ ἔχετε πρόσβαση καί, ἑπομένως, ἂν δὲν καταθέσετε σὲ αὐτές, ἐσεῖς ἔχετε τὴν εὐθύνη. Οἱ τράπεζές μας λειτουργοῦν διαρκῶς στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο. Δὲν ἀργοῦν, δὲν ἀπέχουν, λειτουργοῦν μὲ βάση λειτουργίας αἰώνιας. Ἐσεῖς τὶς ὧρες τῆς ἀποχῆς σας, τὶς ὧρες τῆς ἀργίας σας, τὶς ὧρες τοῦ ὕπνου, ὅλες αὐτὲς τὶς νεκρὲς ὧρες, σκεφτεῖτε μας καὶ ἐπισκεφτεῖτε τὶς τράπεζές μας γιὰ νὰ κάνετε τὶς καταθέσεις σας. Ἔτσι θὰ δεχτεῖτε τὴν εὐαρέσκειά μας.

Λειτουργοῦμε ἐντὸς τῶν τραπεζῶν αὐτῶν καὶ ἐκτός. Οἱ καταθέτες θὰ σφραγιστοῦν καὶ μετὰ τὴ σφράγιση θὰ ἀποκτήσουν αἰώνιο εἰσόδημα. Σπεύσατε, λοιπόν, νὰ καταθέσετε σὲ ἐμᾶς τὶς συνειδήσεις σας καὶ οἱ καταθέσεις αὐτὲς θὰ σᾶς ἀποφέρουν ὑπέρογκους «τόκους».

Κάνουμε ἔκκληση στὴν εὐαίσθητη προσοχή σας.

Πλὴν τῶν συνειδήσεων δεχόμαστε πρὸς κατάθεση καὶ τὶς ταυτότητές σας, γιατὶ ὁρισμένες ἀπὸ αὐτὲς ἔχουν ἰδιότητες χρυσοῦ. Αὐτὲς τὶς ἐναποθέτουμε στὴ θέση τῆς ἐπίσημης λειτουργίας, γιατὶ «θετικὰ λειτουργοῦν καὶ θετικὰ πορεύονται». «Πορεύονται οἱ ταυτότητες;» – τὸ πιθανό σας ἐρώτημα. Ναί, πορεύονται ἐν πλήρει συνειδήσει «ἕως ὅτου λάβουν τελικὸ χρῶμα, τελικὴ οὐσία στὸν ὁρισμένο χρόνο». Χρῶμα καὶ οὐσία ἔχουν τὰ ἀναλλοίωτα σχήματα, τὰ ἀναλλοίωτα πρόσωπα. Ἡ ταυτότητα ὁρίζει πορεῖες καὶ καθορίζει ὀντότητες. Ἡ ταυτότητα εἶναι τὸ εἰσιτήριο πορείας στοὺς Οὐρανοὺς ὅταν «διαβαίνει κανεὶς τὰ σύνορα».

Διαθέτουμε ἀκόμα καὶ ταυτότητες γιὰ ὅσους δὲν ἀπέκτησαν ἢ γιὰ ὅσους τὶς ἀπώλεσαν,
πάντοτε σφραγισμένες μὲ τὴ σφραγίδα τοῦ Σταυροῦ. Αὐτὲς οἱ ταυτότητες θὰ καταστοῦν τὸ φύλλο ἐλεύθερης πορείας σας στοὺς Οὐρανούς. Βιαστεῖτε λοιπὸν νὰ σφραγιστεῖτε, νὰ λάβετε τὸν «ἑαυτὸ τῆς εὐθύνης». Χωρὶς τὴ σφραγίδα, ἡ ταυτότητά σας θὰ καταστεῖ ἀνύπαρκτη.

Ἀφεθεῖτε σὲ Εκεινον γιὰ νὰ καταστεῖ ἡ πορεία σας «ζώσα». Χωρὶς Εκεινον ὄχι μόνο δὲν θὰ λάβετε ταυτότητα, μὰ ἡ πορεία σας θὰ καταστεῖ στίγμα ἐνώπιόν Του.

Γίνετε ἐπιτέλους ἱκανοὶ νὰ λάβετε τὴ διαχρονικὴ ταυτότητα καὶ νὰ καταστεῖτε «νήπια ἁγνότητας».

ΚΕΦΑΛΑΙΑ