05.08 | Εορτασμὸς της Επετείου της Αγάπης – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

8. Ἑορτασμὸς τῆς Ἐπετείου τῆς Ἀγάπης

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ – Ἀπὸ τὰ Ἄστρα

A- A A+

Ἐνταχθήκαμε στὸν Κύριο γιατὶ λάβαμε τὸ μήνυμά Του, ἕνα μήνυμα ἀγάπης καὶ ἐλπίδας. Αὐτὸ τὸ μήνυμα θὰ φέρουμε στὸν γήινο κόσμο, γιατὶ ἡ πορεία του κατέστη πορεία πόνου καὶ ἀπὸ τὸν πόνο περιμένουμε νὰ καταστεῖ πορεία σοφίας.

Αὐτὸν τὸν πόνο τὸν δικό σας «τὸν λαμβάνουμε» σταγόνα-σταγόνα καὶ γευόμαστε μὲ τὸ αἴσθημα τῆς πικρίας, τῆς δικῆς σας πικρίας. Ἀπὸ τὸν πόνο σας διεγείρεται σὲ ἐμᾶς καὶ μᾶς κυριεύει ἕνα ἀπόλυτο συναίσθημα, ἕνα ἰδιαίτερο «σημάδι πληγῆς ποὺ αἱμορραγεῖ».

Σᾶς ἀκολουθοῦμε στὸν ὀδυνηρό σας δρόμο, εἴμαστε ἀρωγοὶ στὸν πόνο σας κατὰ ποσοστὸ 100%, ὅμως παίρνουμε ὡς συναίσθημα τὸν πόνο σας κατὰ ποσοστὸ ἐλάχιστο, γιατὶ εἴμαστε «ἀσώματες μονάδες φωτός». Σᾶς κατανοοῦμε, πλὴν δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε στὴ θέση σας στὴ διάρκεια τοῦ πόνου σας, ἁπλῶς φροντίζουμε νὰ ἁπαλύνουμε τὰ δεινὰ ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν πορεία σας.

Ἐν καιρῷ θὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλα ὅσα σᾶς ὑποσχόμαστε. Οἱ ὀντότητες τοῦ φωτὸς θὰ κατέλθουν μὲ πλήρη διαφάνεια ἀπὸ τοὺς Οὐρανοὺς μὲ τεράστιες ἀποσκευὲς ἐμπειριῶν, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ πλανήτης σας θὰ εἶναι πανέτοιμος νὰ προσφέρει τὴ ζεστὴ φιλοξενία του.

Ἀπὸ τὰ ὄντα τῆς Γῆς ποὺ τώρα ὑπάρχουν σὲ αὐτὴν καὶ ἐκτίθενται στὰ ἐμπειρικά τους βιώματα, ἐλάχιστα σὲ σχέση μὲ τὸν συνολικὸ πληθυσμὸ θὰ λάβουν τὴ λάμψη τῆς ἀναγωγῆς – ὅμως αὐτοὶ οἱ ἐλάχιστοι θὰ ἀποβοῦν οἱ οὐσιαστικοὶ ἐκτελεστὲς τῶν μεγάλων ἀποφάσεων καὶ τῶν σπουδαίων ἔργων.

Ἕνα μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτη ἔχει ἀφεθεῖ στὸ χάος τοῦ «πουθενὰ» καὶ τοῦ «τίποτα», σὲ ἕνα χάος, δηλαδή, οὐσιαστικῆς ἀνυπαρξίας.

Ἤδη μὲ τὶς μελέτες στὰ χέρια, εἴμαστε σὲ πλήρη ἑτοιμότητα νὰ σᾶς παραδώσουμε τοὺς τελειότερους διακόπτες φωτὸς γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ ὁ πλανήτης στὴν Αναμονη τοῦ μεγάλου ἀποτελέσματος. Ἦρθε ὁ χρόνος γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἰδανικὴ ἰσότητα μεταξὺ τῶν πλανητῶν, ἀνεξάρτητα ἂν οἱ πλανῆτες ὑπάρχουν στὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα ἢ στὰ κατώτερα, ὅπως ὁ δικός σας πλανήτης. Ἡ ἰδανικὴ ἰσότητα θὰ ἀποβεῖ ἡ μεγαλύτερη ἐπιτυχία τῆς συμπαντικῆς ἐπιθυμίας, δηλαδὴ ἡ ἀπόλυτη δικαιοσύνη ἐκ τῆς ἰσότητας καὶ ἡ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἀφομοίωση οὐσιῶν.

Ἕνα κύμα πρωτόγνωρης καὶ οὐσιαστικῆς ἐλευθερίας θὰ συγκλονίσει τὶς καρδιὲς τῶν ὄντων καὶ αὐτὴ ἡ ἐλευθερία θὰ ἀποβεῖ τρόπος ἔκφρασης, σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης. Ὁραματιζόμαστε ἤδη ἕνα Σύμπαν Ηθικης ἀξίας γιατὶ τὸ Σύμπαν αὐτό, ὅπως τὸ ὁραματιζόμαστε, θὰ εἶναι πλημμυρισμένο ἀπὸ τὶς καθαρὲς ἀνάσες τῶν ὄντων, ἀνάσες ποὺ θὰ ἐξέρχονται ἀπὸ τὶς καρδιές τους μὲ χτύπους καὶ ἤχους ἀγάπης. Βλέπουμε σὲ αὐτὸ τὸ Σύμπαν τὴν ἔκφραση τῆς Θείας Βούλησης νὰ κυριαρχεῖ σὲ ἐλεύθερες ὀντότητες Ηθους.

Τὸ στιλπνὸ καθ’ ὁλοκληρίαν Σύμπαν θὰ ὑπόσχεται σταδιακὰ τὴ σωτήρια ἀναγωγή, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ προξενηθοῦν ἔντονες δονήσεις αἰσθητὲς καὶ ὁρατές, ἀρχικὰ σὲ ὁρισμένους καὶ καταξιωμένους πλανῆτες. Ἑπτακόσιοι περίπου πλανῆτες θὰ αἰσθανθοῦν τὴν εὐεργεσία ἀπὸ τὴ δύναμη τῶν δονήσεων αὐτῶν καὶ ἀπὸ τὶς ἰσχυρὲς τομὲς ποὺ θὰ ὑποστοῦν ἀπὸ τὶς ἴδιες δονήσεις σὲ χρόνο ἀπροσδιόριστης διάρκειας.

Ἕνα μεγάλο ἔργο καταγραφῆς τῶν δονήσεων θὰ τεθεῖ σὲ παράλληλη λειτουργία. Μιλᾶμε γιὰ ὁλοκληρωμένο ἔργο καὶ ὄχι γιὰ κάποιον ὑπολογιστή. Ἕνα ἔργο «σοφῆς σύνθεσης» θὰ ἀσχοληθεῖ ἀποκλειστικὰ μὲ τὸ «οὐσιῶδες προβάδισμα τῶν ἑπτακοσίων πλανητῶν», γιατὶ αὐτοὶ οἱ πλανῆτες θὰ καταστοῦν «δότες καλῆς ἐπαφῆς τῶν ἄλλων». Ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἀρχίσουν οἱ δονήσεις καὶ μέσω αὐτῶν θὰ διοχετευτοῦν στοὺς ὑπόλοιπους, γιατὶ αὐτοὶ θὰ λάβουν τὸν ρόλο τῶν «σημαντικῶν σταθμῶν» ὁλόκληρου τοῦ πλανητικοῦ γίγνεσθαι.

Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς σταθμοὺς ἐκκίνησης τῶν δονήσεων θὰ λάβουν ἱεραρχικὰ οἱ ὑπόλοιποι πλανῆτες, γιατὶ ἔτσι ἔχει μελετηθεῖ ἡ σοφὴ κίνηση. Οἱ ἑπτακόσιοι πλανῆτες-σταθμοὶ θὰ καταστοῦν ὑπεύθυνοι γιὰ ἑκατομμύρια ἄλλους πλανῆτες, ποὺ θὰ πάρουν ἐκ τῶν «χειρῶν» Του τὸ Αγγιγμα. Ὅλο τὸ Σύμπαν θὰ καταστεῖ μιὰ λειτουργία «εὐθύνης» γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἰσότητας καὶ τῆς δικαιοσύνης, μὲ ἐπιμέρους ἰδιαίτερες ρυθμιστικὲς λειτουργίες κατεύθυνσης.

Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι στὸ μέλλον θὰ καταργηθοῦν οἱ νοητὲς γραμμὲς τῶν ὁρίων καὶ τῶν ἐπιπέδων. Μιλᾶμε γιὰ τὸ μέλλον τοῦ δικαίου καὶ τῆς τέλειας ἰσορροπίας καὶ τῆς τέλειας ἰσότητας.

«Εὐλογοῦμε τὴν ἀγάπη, γιατὶ θὰ σᾶς καταστήσει ἐλεύθερους». Ὅταν ἡ ἰσότητα πάρει μορφὴ ἑνιαία στὸ Σύμπαν καὶ καταστεῖ πλέον πρόσωπο Ευαρουσίας, κάποια συγκεκριμένη στιγμή, τότε ἡ στιγμὴ αὐτὴ θὰ καθιερωθεῖ ὡς ὁ χρόνος «ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῆς Ἀγάπης».

Ἀποτυπώνουμε τὸν Λόγο τοῦ Κυρίου σὲ αὐτὰ τὰ ἁπλὰ χαρτιὰ ποὺ προσφέρθηκαν νὰ λάβουν τὸν ρόλο τους. Αὐτὸς ὁ λόγος, αὐτὸς ὁ θησαυρός, ἂς εἰσχωρήσει στὶς καρδιές σας διὰ τῶν ὀφθαλμῶν σας, γιατὶ ἡ κατάκτηση τοῦ ὀνείρου ἀνήκει στὸ Σχέδιο.

Βρισκόμαστε στὸν χρόνο τῶν «ἄνισων καταστάσεων». Οἱ ἄνισες καταστάσεις ποὺ οὐσιαστικὰ ἐκφράζουν τὶς διάφορες θέσεις θὰ τεθοῦν σὲ εὐθεία ἰσότητας καὶ ἑνοποίησης, γιατὶ ὅ,τι ἔπλασε ὁ Θεὸς τὸ ἔπλασε ἀπὸ τὰ ἴδια Του τὰ χέρια καὶ τὰ «χέρια» αὐτὰ εἶναι δικαιότερα τῆς Δικαιοσύνης. Τὰ στάδια τῆς διαφορετικῆς ἔνταξης θὰ καταργηθοῦν, θὰ πέσουν τὰ σύνορά τους, γιατὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν ὀντότητες διαφορετικῆς ποιότητας.

Ὅλοι θὰ λάβουν τὰ ἴσα, σὲ ἴσα ἐπίπεδα φωτός.

Ὅλα θὰ ἔχουν τὸν λόγο σὲ ἴσα ἐπίπεδα ἐκπομπῆς καὶ ὁ λόγος ὅλων θὰ ἀποβεῖ «ἡ καλὴ ἀγγελία», καλῆς προέλευσης καὶ καλῆς πορείας.

Ὅλα θὰ ρέουν στὸ ἴδιο φῶς, στοὺς ἴδιους δρόμους.

Ὅλοι καὶ ὅλα θὰ εὐλογοῦν τὸν Κύριο.

Ὅλοι ἐσεῖς ποὺ ἄφωνοι στέκεστε ἐνώπιόν μας, θὰ ἐκστασιαστεῖτε ἀπὸ τὴ στιλπνὴ ἰσότητα τοῦ φωτός, ὅταν ἐντὸς αὐτοῦ θὰ ἔχετε στοὺς ὀφθαλμούς σας τὸν Ιησου Χριστό, λουσμένο μὲ χιλιάδες ἥλιους, ὄμορφο, γλυκύτατο καὶ λαμπερὸ καθὼς θὰ ρέουν ἀπὸ τὸ χαμόγελό Του μέλι καὶ ἀστέρια.

Ὁ μεγάλος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ δικαιότερος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ γλυκύτατος Ιησους θὰ ἀναδύει τὸ ἄρωμα τῆς ἀπόλυτης εἰλικρίνειας, τῆς οὐράνιας δόξας, τὸ ἄρωμα ποὺ ἀναδύει τὸ ἁγιόκλημα τοῦ Μάη. Ἐνδεδυμένος μὲ τὴ δόξα τῆς Ἀγάπης θὰ εὐλογεῖ ὅσους ἐργάστηκαν γιὰ τὴν ἰσότητα.

Σᾶς μεταφέρουμε μηνύματα θεμελίων.

Ἐπανέρχεται ὁ Κύριος στὸν κόσμο τῆς ἀνισότητας γιὰ νὰ διδάξει τὴ Δικαιοσύνη.

Ἐν Ὀνόματί Του θὰ εὐλογηθοῦν οἱ λαοὶ τῆς Γῆς.

Ἐν Ὀνόματί Του θὰ ἀπέρχεται ὁ πόνος.

Ἐν Ὀνόματί Του θὰ προσεύχεστε, γιατὶ ὅσοι ἐπικαλοῦνται τὸ Ὄνομά Του θὰ εἰσέρχονται ἐντὸς τῆς καρδιᾶς Του.

«Κύριε, εὐλόγησε» τοὺς δυνατοὺς τῆς Γῆς, γιατὶ αὐτοὶ πράγματι ἔχουν τὴν ἀνάγκη νὰ κατανοήσουν πόσο ἀδύνατοι ὑπῆρξαν χωρὶς τὸ Ὄνομά Σου.

Εἴμαστε στὰ σύνορά σας καὶ νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ δωρίσουμε τὶς καρδιές μας στὶς καρδιές σας.

Καὶ πάλι στὸ θέμα τῶν προγραμμάτων, γιατὶ προέχει ὡς πρόβλημα ἐπίλυσης ἡ βιολογικὴ ζωὴ τοῦ πλανήτη σας. Πάντοτε ὁ Κύριος ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἐπεμβαίνει, ἔστω καὶ τὴν ὕστατη στιγμή, καὶ νὰ κάνει τὸ θαῦμα διὰ τῶν «χειρῶν» Του.

Ὑπάρχουν ἤδη στὸν πλανήτη σας ἄγνωστες καὶ ἄριστες οὐσίες, ἐξαιρετικῆς ποιότητας, ἀπὸ τὴν ἀνάλογη ἐπεξεργασία τῶν ὁποίων θὰ γεννηθοῦν ἐκπληκτικὲς δυνάμεις παρθένας ἐνέργειας καὶ ἐφαρμογῆς, ποὺ θὰ καλύψουν οὐσιαστικὰ τὴν τεράστια πραγματικότητα τῶν ὑφιστάμενων ἀναγκῶν σας. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐνεργειακὲς δυνάμεις ἕνα νέο κύμα δόνησης, ὤθησης καὶ δύναμης θὰ προκαλέσει στὸν πλανήτη θετικὰ ἀποτελέσματα.

Ἀναλαμβάνουμε νὰ ἐργαστοῦμε στὸ σύστημα τῆς παιδείας γιὰ τὴν κατανόηση τῶν οὐσιῶν, τὸν τρόπο ἐπεξεργασίας τους, τὸν χῶρο διοχέτευσης, τὸν τρόπο ἐφαρμογῆς καὶ τὸ εἶδος τῆς πρακτικότητάς τους, γιατὶ ἀναγγείλαμε ὅτι: ὀντότητες πανέτοιμες μὲ τὴν κατάλληλη προπαρασκευή τους καὶ μὲ τὴ συνέχισή της ἐκεῖ –ἡ ὁποία θὰ σημάνει συναγερμὸ στὴ μνήμη– θὰ ἀναδειχθοῦν καὶ θὰ ἐπιδειχθοῦν διὰ τῶν δακτύλων τοῦ πλανήτη ὡς ἐξέχουσες διάνοιες, γιατὶ ἤδη θὰ κατέλθουν προπαρασκευασμένες. Οἱ διάνοιες αὐτὲς θὰ προχωρήσουν στὸν προγραμματισμό, στὴ διεύρυνση, στὴν ἀποκάλυψη καὶ στὴν πραγματοποίηση. Θὰ λάβουν ἀπὸ τὰ φυσικὰ παρασκευάσματα τοῦ γήινου βασιλείου τὴν ὕλη καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἐπιστήμη τὴν ἔμπνευση καὶ θὰ προχωρήσουν μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία στὴν παρασκευὴ τοῦ «ὀροῦ τῆς ζωῆς».

Ἕνα σύστημα ἐκπληκτικῆς ἐπιστημονικῆς εἰδίκευσης θὰ συσταθεῖ στὰ πανεπιστήμια τοῦ πλανήτη, στὸ πλαίσιο τοῦ ὁποίου θὰ ὑποστοῦν τριβὴ οἱ ἐπιστῆμες τοῦ πνεύματος. Οἱ ἄριστοι τῶν ἐρευνητῶν θὰ σᾶς παρουσιάσουν τὴν ἐπιστήμη τοῦ μέλλοντος, γιατὶ πράγματι αὐτὴ ἡ ἐπιστήμη ἀπουσιάζει ἀπὸ τὶς βιβλιοθῆκες τῶν πανεπιστημιακῶν χώρων.

Θὰ ἐντοπιστοῦν οἱ ἰδιαίτεροι χῶροι ποὺ θὰ ἀποτελέσουν ἢ ἀποτελοῦν πεδία οὐσιῶν παραγωγῆς ἐνέργειας διάφορων εἰδῶν, ἐκφραζόμενων μέσω ἐπιστημονικῶν τύπων. Ἐντὸς τῶν χώρων αὐτῶν, ποὺ θὰ ὁριοθετηθοῦν μετὰ τὴν ἐντόπισή τους, θὰ ὑπολογιστοῦν οἱ κρυπτόμενοι θησαυροὶ τῆς Γῆς, καὶ ὅταν οἱ θησαυροὶ αὐτοὶ ἔρθουν στὸ φῶς καὶ ἡ πρακτικὴ ἐφαρμογή τους στεφθεῖ μὲ πλήρη ἐπιτυχία, θὰ ἀναφωνήσει ἡ Γῆ, ἡ ἐκπληκτικὴ αὐτὴ στοργικὴ μητέρα, ὅτι ἐπιτέλους εἶναι σὲ θέση νὰ θρέψει τὰ παιδιά της μέσα σὲ ἕνα περιβάλλον ὑγείας, ἀσφάλειας, φιλίας καὶ ἀγάπης. Ἀπὸ τὶς πρωτότυπες αὐτὲς οὐσίες τῆς μητέρας Γῆς οἱ ἄνθρωποι θὰ καρπωθοῦν ὅλα ὅσα χρειάζονται γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τροφῆς, ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, κινητικῆς ἐνέργειας καὶ ἐνέργειας ἀγάπης. Οἱ ἰσχυρὲς ἐνέργειες ποὺ θὰ προκύψουν θὰ εἶναι ἄοσμες, κρυστάλλινες, στιλπνὲς καὶ ποιοτικές.

Ἡ Γῆ, μὲ μητρικὴ στοργή, θὰ σᾶς χαρίσει πρωτότυπους καρποὺς τροφῆς, φυσικά, ὄχι τροφὲς ποὺ θὰ προέρχονται ἀπὸ τὶς μεταλλάξεις τῶν εἰδῶν – αὐτὰ τὰ ἐπικίνδυνα χημικὰ παρασκευάσματα ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὶς ἀγορές σας σὲ σημεῖο ἀφόρητο. Θὰ ληφθεῖ μέριμνα ἀγάπης γιὰ τὸ ζωικὸ βασίλειο. Οἱ καρποὶ ποὺ θὰ προέρχονται ἀπὸ τὴ «μητρικὴ στοργικὴ πρωτοβουλία» θὰ καταστοῦν πηγὴ ζωῆς καὶ ὄχι πηγὴ θανάτου, ὅπως ἐμφανίζονται τώρα ἀπὸ τὴ χρήση τῶν θανατηφόρων χημικῶν οὐσιῶν καὶ παρασκευασμάτων. Θὰ πρέπει νὰ ἔχετε ἀντιληφθεῖ ἤδη τὸν ρόλο ποὺ διαδραματίζει ἡ χημεία ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ σήμερα, γιατὶ ἡ ἐπιστήμη αὐτὴ ἀσυνείδητα ἔθεσε τὴ σφραγίδα τοῦ θανάτου στὶς περισσότερες τροφές, μὴ ἐξαιρουμένων οὔτε καὶ τῶν τροφῶν τῆς βρεφικῆς ἡλικίας.

Στὸ ἐγγὺς μέλλον ὁ καρκίνος θὰ καταστεῖ παρελθὸν καὶ στὸ κύλισμα τοῦ χρόνου αὐτὴ ἡ ὀδυνηρὴ λέξη τοῦ πόνου, τῆς ἀπόγνωσης καὶ τῆς ἐξαθλίωσης δὲν θὰ ἀποτυπώνει πιὰ τὰ σκοτεινά της βήματα στὴν ἐπιφάνεια τῆς Γῆς.

Ἐντὸς τῶν στρωμάτων τῆς Γῆς θὰ εἰσέλθουν ἀπὸ τοὺς ἀστέρες καὶ εἰδικότερες ζωτικὲς παρθένες δυνάμεις, καθὼς καὶ σπόροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ βλαστήσουν ἐλπίδες ζωῆς. Ὅ,τι θὰ παρέχεται στὸν γήινο χῶρο θὰ εἶναι εὐλογημένο. Στοὺς ἑπόμενους καιρούς, στὶς ἑπόμενες ἡμέρες, στὰ ἑπόμενα γεγονότα, ἡ κάθαρση θὰ προκαλέσει τὰ θαύματα.

Οἱ μεγάλοι θησαυροί, ὅπως συμβαίνει πάντοτε, ὑπάρχουν καλὰ κρυμμένοι στὰ τεράστια «θησαυροφυλάκια» τῆς Γῆς καὶ περιμένουν τοὺς ἐρευνητές τους, γιατὶ αὐτοὶ θὰ πάρουν τὸν ρόλο τῶν ἄξιων.

Μὲ λίγα ἁπλὰ λόγια σᾶς δίνουμε μιὰ φιλικὴ καὶ ἁρμονικὴ εἰκόνα τοῦ πλανήτη τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Σύμπαντος, γιὰ μιὰ πορεία μέλλοντος, θεραπευμένη ἀπὸ τὶς ἀσθένειες ποὺ ἔσπειραν καὶ σπέρνουν οἱ συμφεροντολόγοι ἔμποροι τοῦ θανάτου σὲ ἀναγκαία συνέργεια μὲ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν ἠθικὴ αὐτουργία τῶν ἑκάστοτε πολιτικῶν ἡγετῶν.

Ἀνοῖξτε τὰ μάτια σας γιὰ νὰ γνωρίσετε τὸν Πατέρα δότη ποὺ δίνει μὲ ἔλεος στοργῆς στοὺς περιπλανημένους τῆς Γῆς, δίνει σὲ ἐσᾶς Οαση καὶ Μάννα ἐκ τῶν Ἁγίων «χειρῶν» Του.

Οἱ πηγὲς τοῦ πλανήτη θὰ καταστοῦν καὶ πάλι πηγὲς «Σηλωάμ» καὶ ἄφθονα τὰ ὕδατα θὰ καταυγάζουν ζωὴ καὶ ὄχι θάνατο. Θὰ τραγουδήσουμε μαζὶ τὸ «τραγούδι τῆς ζωῆς», ὄχι μὲ ἤχους ἠλεκτρονικοὺς ποὺ μὲ ἀναίδεια ἀποκαλοῦνται ἦχοι μουσικῆς, ἀλλὰ μὲ σάλπιγγες Ἀγγέλων – οἱ ὁποῖοι αἰωρούμενοι στὸν Οὐρανὸ θὰ ψάλλουν εὐτυχεῖς καὶ θὰ δοξάζουν τὸν μεγάλο Δωρητὴ γιὰ τὴν εὐτυχισμένη εἰκόνα τοῦ πλανήτη σας. Οἱ μελωδίες τῶν Ἀγγέλων θὰ ἔρχονται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἕναν κόσμο λυτρωμένο ἀπὸ τὴ μεταθανάτια ἀγωνία, γιατὶ θὰ γνωρίζει πλέον ὅτι καὶ ὁ θάνατος εἶναι ἔκφραση ζωῆς, ἔκφραση σημαντική, σὲ ἄλλο βέβαια ἐπίπεδο.

Εἰλικρινὰ δὲν ἔχουμε τρόπους νὰ σᾶς πείσουμε, ὅμως ἐφόσον ἔχετε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα, ἐκ τῶν προτέρων ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ σᾶς δηλώσουμε ὅτι εἴμαστε εὐτυχεῖς καὶ ἐλπίζουμε νὰ προχωρήσουμε μαζὶ σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα, γιατὶ ἐκεῖ θὰ ἐντοπιστοῦν οἱ μεγάλες ἐξελίξεις.

Στὰ σημεῖα ποὺ ζεῖτε ἐσεῖς –χωρὶς ὅμως νὰ εἶστε σὲ θέση νὰ ἐρευνήσετε τὸν κάτωθεν τῶν βημάτων χῶρο, δηλαδὴ τὸ ὑπέδαφος τῆς Γῆς–, θὰ λάβουν χώρα ἀναστάσεις «εὐλογημένων οὐσιῶν» καὶ αὐτὲς οἱ οὐσίες θὰ ἀποβοῦν ἡ σωτηρία σας. Οἱ θησαυροὶ αὐτοὶ κατέστη δυνατὸν νὰ τεθοῦν ἐκτὸς τῶν πεδίων βανδαλισμοῦ σας, γιατὶ διαφορετικὰ θὰ εἶχαν καὶ αὐτοὶ τὴν ἴδια τύχη μὲ τοὺς ἤδη γνωστοὺς καὶ ἀποπνέοντες θάνατο «θησαυρούς».

Ἡ ἐπιστήμη τῆς χημείας θὰ ἐγκαταλείψει τοὺς ἐπικίνδυνους δρόμους της καὶ θὰ ἀνέβει στὸ βάθρο ποὺ τῆς ἀνήκει. Θὰ ἔχει τὴν ἐξέχουσα θέση ἀνάμεσα στὶς ἐπιστῆμες, γιατὶ θὰ γίνει ἐπιστήμη «ὑπεύθυνης ποιότητας». Μέσω τῆς ἐπιστήμης αὐτῆς θὰ ἀναγνωριστοῦν οἱ ἀνάγκες ζωῆς τῶν ὄντων, γιατὶ οἱ ἐκπρόσωποί της θὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ θὰ δοῦν καθαρά, σοβαρά, ἠθικὰ καὶ ὑπεύθυνα τὸν πλανήτη καί, τελικά, θὰ ἀποβεῖ ἡ μητέρα ποὺ θὰ θρέψει τὸ ἄρρωστο παιδί. Θὰ στρέψει μὲ πόνο τὸ πρόσωπό της στὸν ἄρρωστο πλανήτη καὶ θὰ τοῦ δώσει «καθαρὴ» στοργὴ ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον. Ἔτσι, ἡ ἐπιστήμη τῆς χημείας θὰ παίξει αὐτὸν τὸν διαμεσολαβητικὸ ρόλο μεταξὺ Θείας Βούλησης καὶ ὄντων, ρόλο ποὺ ἡ ἐκπλήρωσή του θὰ ὁδηγήσει στὴ σωτηρία τοῦ πλανήτη.

Πέραν ὅμως αὐτῆς τῆς ἐπιστήμης, ὅλες οἱ συγγενεῖς «ἐξ αἵματος» ἐπιστῆμες θὰ συντελέσουν θετικὰ στὴν ἐκδήλωση τοῦ οὐσιαστικοῦ σκοποῦ τοῦ Οντος καὶ θὰ πάρουν τὴν ἀναγνώρισή τους, γιατὶ θὰ ἀποβοῦν τὰ φῶτα στὰ δικά σας πεδία. Θὰ γνωρίσει ἡ ἐπιστήμη τοὺς ἰατροὺς τῶν «ἀστέρων», αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀποδυναμώσουν τὴν ἀσθένεια μὲ μόνη τὴν κίνηση τῶν χεριῶν καὶ τῶν δαχτύλων τους καὶ θὰ τὴν ἐξαφανίσουν ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀσθενῆ, μὲ μόνη τὴ χρήση τοῦ νυστεριοῦ τοῦ φωτός.

Αὐτοὶ οἱ ἰατροὶ –ποὺ δὲν θὰ ἔχουν σχέση μὲ τὰ γήινα νυστέρια– ἔχουν ἤδη προπαρασκευαστεῖ, ἔχουν ἤδη σημεῖα ἐπαφῆς μὲ τὴ Γῆ καὶ ἔχουν σφραγιστεῖ μὲ τὰ ὄργανα σήμανσης τῶν οὐράνιων «ὑπηρεσιῶν».

Οἱ «ἰατροὶ τῶν Ἀγγέλων» εὐλογήθηκαν καὶ ἀπὸ τὴν εὐλογία πῆραν δύναμη νὰ ἀφαιροῦν ὄγκους καὶ νὰ θεραπεύουν ἀσθενεῖς χωρὶς τὴ χρήση νυστεριῶν. Δηλαδὴ τὰ χειρουργεῖα μελλοντικὰ θὰ λειτουργοῦν ἀναίμακτα.

Ἡ βιολογία, ποὺ ἤδη κατευθύνεται ἀπὸ τοὺς ἀστέρες καὶ ἔχει καταπληκτικὴ πορεία, θὰ ἐξελιχθεῖ μὲ «συμπαντικὴ ἀπόφαση» καὶ θὰ ἀποβεῖ ἐπίσημα ἡ «ἐπίσημη καθιέρωση τῆς Θείας ἐπέμβασης».

Αὐτὸ τὸ σημαντικὸ κεφάλαιο θὰ ἀμφισβητηθεῖ ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καὶ θὰ προκαλέσει σχόλια – καὶ ἡ ἀμφισβήτηση αὐτὴ θὰ κρατήσει μέχρις ὅτου ἀρχίσουν νὰ πραγματοποιοῦνται τὰ ὅσα προαναγγέλλονται. Ἂς εἶναι ὅμως. Ἡ βιολογία θὰ «λάβει στέμμα», γιατὶ οὐσιαστικὰ μέσω αὐτῆς θὰ ἀποκαλυφθεῖ στὸ μεγαλεῖο του τὸ βιολογικὸ βασίλειο. Τὰ ὄντα τοῦ πλανήτη τῆς Γῆς –ποὺ κατεξοχὴν ἀποκαλοῦνται βιολογικὰ ὄντα– βιώνουν καὶ ἐνεργοῦν ἐντὸς ἑνὸς βιολογικοῦ κύκλου, δίνουν, λαμβάνουν, καὶ ὅταν ὁ βιολογικός τους κύκλος «κλείσει» ἀπέρχονται ὡς ψυχή, ἐνῶ τὸ σῶμα ἀνακυκλούμενο ἐξακολουθεῖ νὰ σφραγίζει τὰ γήινα ἐπίπεδα.

Ἡ ἐπιστήμη τῆς ζωῆς, ἡ Βίοογία θὰ ἐρευνήσει σὲ βάθος –σὰν σοφὸς λόγιος ἐρευνητὴς τῆς ζωῆς– τὰ τῆς βιολογικῆς ὕπαρξης, δηλαδὴ θὰ ἐρευνήσει τὰ βιολογικὰ κύτταρα καὶ θὰ τὰ καταστήσει ἱκανὰ νὰ στηρίξουν τὴν πνευματικὴ ὀντότητα, τὴν ὀντότητα σὰν κατεξοχὴν πνεῦμα.

Ἐντὸς τῶν βιολογικῶν σας κυττάρων, μὲ τὴν πρόοδο τῆς βιολογίας θὰ ἐνταχθοῦν οὐσίες ἐνέργειας ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ προκληθεῖ ἡ διάσπαση τῶν βιολογικῶν κυττάρων καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἡ γέννηση τοῦ «νέου κυττάρου» τῆς πνευματικῆς ὀντότητας. Αὐτὰ τὰ κύτταρα τοῦ μέλλοντος θὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα τῆς δύναμης.

Ἐμεῖς ἁπλῶς ὑπαγορεύουμε καὶ ἐπιμένουμε πὼς θὰ πρέπει νὰ λάβετε σοβαρὰ ὅλα ὅσα σᾶς ἀποκαλύπτουμε, γιατὶ ὅλα θὰ πραγματοποιηθοῦν.

Ὑπάρχει καὶ κάτι ποὺ πρέπει νὰ τονίσουμε ἰδιαίτερα. Οἱ ἐπιστῆμες τοῦ μέλλοντος θὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν πυρηνικὴ τέχνη τοῦ πολέμου. Συνεπῶς, δὲν θὰ σᾶς διδάσκουν τὸν τρόπο παρασκευῆς πυρηνικῶν καὶ χημικῶν ὅπλων. Γενικά, θὰ πρέπει νὰ κατανοήσετε ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν αἰῶνες Ειρήνης καὶ Αγάπης.

Οἱ τάφοι ποὺ ἀνοίχτηκαν μὲ τὴ βία στὸν πλανήτη σας ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς Γῆς καὶ τοὺς ἀνόητους τῆς βίας προκάλεσαν καὶ προκαλοῦν φρίκη στὸ σύνολο τῆς ἐλεύθερης σκέψης μας. Οἱ θάνατοι τῆς βίας καὶ οἱ θάνατοι ποὺ προκάλεσαν καὶ προκαλοῦν οἱ ἔμποροι τοῦ θανάτου μὲ τὴ συνέργεια τῆς ἐπιστήμης καὶ τὴν ἠθικὴ αὐτουργία τῶν ἑκάστοτε καὶ ἁπανταχοῦ πολιτικῶν ἡγετῶν, καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων ποὺ μὲ τὴν ὑλική τους ὑπεροχὴ ἐξουσίασαν ἢ ἐξουσιάζουν κατὰ τρόπο ἀπαράδεκτο τὸν πλανήτη σας, ἔχουν ἀφήσει ἴχνη φρίκης στὰ οὐράνια σύμπαντα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑφιστάμεθα τὰ δάκρυα ἀπὸ τὶς πληγὲς τῆς ἁρμονίας. Οἱ τάφοι αὐτοὶ ἐκβάλλουν κραυγὲς πόνου καὶ ὀδύνης καὶ βρισκόμαστε σὲ ἀδυναμία ἀντιμετώπισής τους – γιατὶ ὁ πόνος εἰσβάλλει στὰ ἀσώματα πεδία μας καὶ μᾶς δίνει τὴν αἴσθηση τοῦ γήινου πόνου, ποὺ σὰν πυρακτωμένο σίδερο εἰσχωρεῖ ἐντός μας. Ὁ πόνος τῶν ὄντων καὶ ἰδιαίτερα τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀσύλληπτος. Αὐτὴ ἡ βία ἀρχίζει ἀπὸ τὰ κατώτερα στρώματα καὶ κυριαρχεῖ στὶς κατώτερες διάνοιες. Ἀπεχθανόμαστε τὶς διάνοιες βίας, ἔχουμε τὸν ρόλο τῶν Ἀγγέλων καὶ ἐπιθυμοῦμε μόνο τὴν ἀγάπη. Σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι ὁ πόνος καὶ ὁ τρόμος ἐξαιτίας τῆς βίας θὰ ἀποβοῦν παρελθὸν καὶ θὰ κυριαρχήσει ἡ ἀγάπη, γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι διδάσκαλος τῆς Ἀγάπης καὶ ὁ Υἱὸς ἡ ὑλοποίηση τῆς Ἀγάπης. Ὁ κόσμος πρέπει νὰ ὀργανώσει τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀγάπης καὶ ὅλα τὰ χέρια τῆς Γῆς νὰ ἑνωθοῦν σφιχτὰ στὸ ὄνομά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ