05.06 | Πολλοί οι Κλητοί, Ολίγοι οι Εκλεκτοί – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

6. Πολλοὶ οἱ Κλητοί, Ὀλίγοι οἱ Ἐκλεκτοί

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ – Ἀπὸ τὰ Ἄστρα

A- A A+

ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΚΛΗΤΟΙ, ΟΛΙΓΟΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ 376

Ἡ ἐλπίδα ἀνασαίνει δειλὰ στὸν πλανήτη σας, γιατὶ μέσα ἀπὸ αὐτὴν ἀνασαίνει Εκεινος.

Ἀγαπῆστε Τον περισσότερο. Ἀγαπῆστε Τον. Ἔχει τὴν ἀνάγκη τῆς ἀγάπης σας. Εἶναι εὐάλωτος στὴν ἀγάπη. Εὐλογοῦμε τὸ γλυκύτατο Ον ποὺ ὀνομάστηκε Ἰησοῦς, γιατὶ ἔλαβε ὄνομα Χριστό. Τὸν εὐλογοῦμε γιατὶ μᾶς ἔδωσε σκοπὸ ἐκ τῶν πρωτίστων. Ἐπιθυμεῖ τὴν ἀνα-δημιουργία σας καὶ γι’ αὐτὸ πῆρε τὸν ρόλο τοῦ ὑπέρτατου πόνου, ἕναν ρόλο ἀπροσμέτρητης ὀδύνης ἐκ τοῦ μαρτυρίου.

Πρέπει νὰ εἶστε ἰδιαίτερα προσεκτικοί. Δίνουμε εἰκόνες μεταφορᾶς, δίνουμε τὸ μέλλον τῆς ἠθικῆς τάξης καί, ἐφόσον εἶστε παράγοντες τοῦ μέλλοντος τῆς ἠθικῆς τάξης, στὰ μέλλοντα γεγονότα, ἀρχίστε τὴν προπαρασκευή σας, μὲ φόβο εὐθύνης καὶ πάθος – καὶ παράλληλα ἐμεῖς θὰ λειτουργήσουμε μὲ μηχανισμοὺς ἀκριβείας, γιατὶ ἐπιμένουμε ὅτι ἔχουμε σωστὲς ἐπιλογὲς ἀτόμων τὰ ὁποῖα, ἐνῶ ἐνεπλάκησαν στὰ βάθη καὶ στὰ πλάτη τῆς ὕλης (ἡ ὕλη δὲν ἔχει ὕψος), ὡστόσο ἀπελευθερώθηκαν καὶ ἀπέπλευσαν ἐντὸς τῆς σχεδίας τῆς ἀναζήτησης μὲ οὔριο ἄνεμο, ἀπέπλευσαν γιὰ νὰ ἐκμηδενίσουν τὶς ἀποστάσεις μεταξὺ Οὐρανοῦ καὶ Γῆς.

Θὰ γίνουμε οἱ ὁδηγοί σας καὶ θὰ χαρίσουμε στὴ Γῆ οὐσία ἐκ τῆς Οὐσίας Του. Στὸ κατώφλι τοῦ χρόνου βρίσκονται οἱ συμπαντικὲς ἀποφάσεις. Αὐτὸν τὸν καιρὸ θὰ λάβουν τὰ μέγιστα οἱ ταπεινοὶ τῆς Γῆς, θὰ ἀπέλθουν ἀπὸ τὰ γήινα ὀντότητες ποὺ ἔλαβαν τὸ κάλεσμα γιὰ τὴν ἀνάληψη καθηκόντων σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα, θὰ ἀναγνωριστοῦν πρόσωπα, θὰ καταξιωθοῦν ἰδέες, θὰ ἀνελκυστοῦν ἀπὸ τὸν βυθὸ τῶν γήινων ὠκεανῶν σκάφη φορτωμένα μὲ πολύτιμους θησαυροὺς ἐκ τοῦ πλούτου τῆς σοφίας. Ἤδη στὸν χρόνο τῶν πλανητικῶν διαθέσεων, ὁ πλανητικὸς κόσμος βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀναμονῆς.

Ἐμεῖς σᾶς πληροφοροῦμε μὲ δέος ὅτι Εκεινος –ὄρθιος καὶ ἀστραφτερὸς στὸ κατώφλι τοῦ χρόνου– ἐπεμβαίνει, ἐπεμβαίνει καὶ βαίνει σὲ ἅρμα ἐκ φωτεινῶν ἡλίων, αἰσιόδοξος, γλυκύτατος, ἀγαπημένος, ἐρωτευμένος μὲ ὅλα τὰ πλάσματα, σημαντικὰ καὶ ἀσήμαντα. Εκεινος φέρνει στὸ ἅρμα Του τὴ φωτεινὴ οὐσία μὲ προορισμὸ τὸν πλανήτη σας.

Θὰ λάβετε θαύματα ἐκ τῶν Ἁγίων Του. Θὰ τὰ λάβετε συνειδητὰ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ διὰ τῶν χειρῶν σας. Θὰ λάβετε τὶς μέγιστες ἐμπειρίες γιὰ νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ πίστη τῶν ὀλιγοπιστούν- των.

Ἡ κοινωνία τῶν ἀστέρων διαθέτει τελειότατη ὀργάνωση ὀντοτήτων ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ποὺ ἔχουν ὡς κύριο χαρακτηριστικὸ τὴν ἐξαιρετικὰ ἀνεπτυγμένη νόηση. Αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο ἐπίπεδο νόησης διαχωρίζει τὶς ὀντότητες αὐτὲς ἀπὸ τὶς γήινες ὀντότητες, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι οἱ γήινες ὀντότητες στεροῦνται νόησης. Ἡ νόηση ἀποτελεῖ τὸν συνδετικὸ κρίκο τῶν ὀντοτήτων τῶν ἀνώτερων ἐπιπέδων, ἐντὸς τῶν ὁποίων ὑπάρχουν καὶ λειτουργοῦν, ὡς σύνολα, νοητικὲς ὀντότητες. Διὰ τῶν ὀντοτήτων τούτων ἐκπροσωποῦνται οἱ ἀνώτεροι πλανῆτες στὸ Σύμπαν. Ἕνα τέτοιο φαινόμενο ἐμπλουτίζει τὸν πλανητικὸ κόσμο μὲ φωτεινὴ οὐσία ποὺ διαχέεται στὸ
Σύμπαν ὑπὸ μορφὴ μορίων καὶ γνώσης.

Οἱ ὀντότητες τῶν ἀνώτερων ἐπιπέδων ποὺ τελειώθηκαν διὰ τῆς συμπαντικῆς παιδείας καὶ ἔλαβαν τὸν «χρυσὸ νοῦ» εἶναι στὸ ἀρχαιότερο Σχέδιο τοῦ Θεοῦ ὡς κύριοι πρωταγωνιστές, γιατὶ ὅ,τι ἔλαβαν χάρη στὶς Εμπειριεσ τους θὰ τὸ ἐναποθέσουν στὸν «Συμπαντικὸ Κόσμο».

Αὐτὸ ποὺ θὰ ἐναποτεθεῖ στὰ πόδια τοῦ Κυρίου θὰ εἶναι πρωτίστως ὁ σκοπὸς ἐκ τοῦ φωτεινοῦ Ὄντος, καὶ ὁ σκοπὸς αὐτὸς ἀποκαλεῖται Αγάπη. Ἀπὸ ἀγάπη δομεῖται τὸ Σύμπαν καὶ ἀπὸ ἀγάπη, ἰδιαίτερα, θὰ χαραχτεῖ ὁ γήινος χῶρος ἀπὸ τὰ αἰώνια.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν γήινο χῶρο, θὰ τηρηθοῦν ὅλες οἱ προδιαγραφὲς ποιότητας, προδιαγραφὲς ὕψιστης προσπάθειας καὶ προοπτικῶν. Πέραν ὅμως τούτου, ἐντὸς τῶν πλανητῶν ὑπάρχουν καὶ ἐπενεργοῦν δυνάμεις ἐκ τοῦ σοφοῦ Νοῦ, ποὺ εἶναι δυνάμεις ἐπέμβασης καὶ ἡ προσφορά τους κατευθύνεται πρὸς τοὺς μὴ ὁλοκληρωμένους Νοητικα πλανῆτες, ὅπως εἶναι ὁ δικός σας.

Τὰ συστήματα βοήθειας εἶναι τὰ τελειότερα, ἐνεργοῦν διὰ ἠλεκτρονικῶν μεθόδων καὶ μελετῶνται διὰ ὑπολογιστῶν ποὺ ἀναλογοῦν στὸν κάθε πλανήτη καὶ ἰδιαίτερα στὸν πλανήτη ἐκεῖνο ποὺ ἔχει προτεραιότητα βάσει τῆς σπουδαιότητας καὶ τοῦ ἐλάχιστου χρόνου. Ὁ χρόνος ὑπολογίζεται μὲ ἰδιαίτερα ὄργανα μέτρησης ποὺ καταγράφουν τὸ κρίσιμο καὶ τὸ κατεπεῖγον ἐξαιτίας ἀκόμα καὶ τῆς ἐλάχιστης καθυστέρησης. Τὰ χρονικὰ ὅρια ἐπέμβασης καθορίζονται, κατὰ συνέπεια, διαφορετικὰ γιὰ τὸν κάθε πλανήτη.

Ἀπὸ ἄποψης ἀποτελεσμάτων, ὁ καταλληλότερος χρόνος εἶναι κάποια κρίσιμη ἐπιμέτρηση, κάποια στιγμὴ-σπινθήρας. Ἕνας γήινος χρόνος δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴ στιγμὴ-σπινθήρα. Κατὰ συνέπεια, ὁ χρόνος γιὰ κάθε πλανήτη θὰ ἔχει διαφορετικὴ διάρκεια.

Ἀνάμεσα στὰ ὄργανα ποὺ διατίθενται γιὰ τοὺς ἀνώτερους πλανῆτες, ὑπάρχουν σὲ ἐξέχουσα θέση ἐπαφῆς πρῶτα τὰ ὄργανα ἐπιμέτρησης τῶν ποιοτικῶν-νοητικῶν κυττάρων τῶν ὀντοτήτων καὶ ὕστερα τῶν βιολογικῶν κυττάρων. Τὰ ὄργανα αὐτὰ εἶναι ἐφοδιασμένα μὲ σταθεροὺς καὶ πολὺ εὐαίσθητους ὑπολογιστὲς ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ μορφὴ ἔρευνας στὰ κατώτερα ἐπίπεδα καὶ προκαλοῦν ἐντὸς αὐτῶν εὐαίσθητους ἐρεθισμούς, ποὺ καταγράφονται μὲ ὅρους μαθηματικούς. Ἀπὸ τοὺς ὅρους αὐτοὺς προκύπτει τὸ ἀποτέλεσμα, μέσω τοῦ «συμπαντικοῦ ὑπολογιστῆ» «ἐγγραφῆς ποιότητας».

Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ μεταφέρεται σὲ ὀθόνη ἄμεσης ἐπαφῆς μὲ ἰδιαίτερα ὄργανα προσμέτρησης, καὶ μέσα στὴν ὀθόνη αὐτὴν ἀποτυπώνεται ἡ ποιότητα τῶν νοητικῶν καὶ βιολογικῶν κυττάρων καί, στὴ συνέχεια, προβάλλονται οἱ εἰκόνες ποιότητας μὲ ἀριθμούς, πλέον, στὸ ἰδιαίτερο σύστημα σύγκρισης μὲ ἄλλες εἰκόνες ἀνάλογης ποιότητας. Ὅλοι οἱ ὑπολογισμοὶ καταγράφονται μὲ ἀκρίβεια, χωρὶς ἀπώλεια οὔτε τοῦ ἐλάχιστου στοιχείου, στὰ κύρια σημεῖα μνήμης τῶν ὑπολογιστῶν, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἰδιαίτερη σταθερότητα μνήμης.

Τὰ σημεῖα μνήμης ἀπαρτίζουν τὸ ἐπίσημο ἐπίπεδο μελέτης καὶ ἀποτελοῦν τὸν χῶρο συγκέν- τρωσης –κατόπιν τῆς γενομένης σύγκρισης– τῶν οὐσιαστικῶν εἰκόνων τῶν ὀντοτήτων, βάσει τῶν ὁποίων ἀρχίζει ἡ ἄνωθεν ἐπέμβαση.

Μὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἄνωθεν ἐπέμβαση-πρόνοια, οἱ Γραφὲς ἔχουν πολλὲς φορὲς ἀσχοληθεῖ. Εἶναι γνωστὴ σὲ ἐσᾶς ἡ παραβολὴ τῶν βασιλικῶν γάμων, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι «πολλοὶ οἱ καλεσμένοι, ὀλίγοι ὅμως οἱ ἐκλεκτοί», ποὺ ἔχει τὴν ἔννοια ὅτι ὄχι ἁπλῶς πολλοί, ἀλλὰ ὅλοι εἶστε «κεκλημένοι» «στὶς χαρὲς τοῦ Κυρίου» – ὅμως ἡ συμμετοχή σας στὴν τελετὴ ἐξαρτᾶται πάντοτε ἀπὸ δύο ἀξεπέραστες προϋποθέσεις: ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη βούλησή σας καὶ ἀπὸ τὴν προετοιμασία σας μὲ τὸ κατάλληλο «ἔνδυμα γάμου».

Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. (Κατὰ Ματθαῖον 22:14)

Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ. (Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις 3:20)

Καὶ ἐμεῖς ἐν Ὀνόματι τοῦ Κυρίου, ὡς ὑπηρέτες Του, «κρούομεν» καὶ πάλι αὐτὴν τὴ σημαντικὴ καὶ συμπαντικὴ στιγμὴ –αὐτὴ τὴν τόσο κρίσιμη ὥρα γιὰ ἐσᾶς καὶ γιὰ ἐμᾶς– τὴ θύρα καὶ σᾶς καλοῦμε καὶ ἐπιμένουμε στὴν ἐπιτάχυνση τῆς στιγμῆς τῆς συνάντησης. Καὶ σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι ἡ συνάντηση αὐτὴ θὰ σᾶς φέρει «ἐνώπιους ἐνωπίοις», θὰ ἀποβεῖ μοιραία, θὰ ἐξελιχθεῖ σὲ διαδικασίες, θὰ λάβουμε τὶς ἀνταποκρίσεις σας. Θὰ συναντηθοῦμε γιὰ τὴ συνέντευξη τῆς ἀπαίτησης.

Τονίζουμε ἰδιαίτερα ὅτι δὲν ἐπαρκεῖ μόνο ὁ ἐντοπισμός σας ἀπὸ ἐμᾶς, δὲν ἐπαρκεῖ μόνο ἡ παρουσία μας, οὔτε εἶναι ἀρκετὰ τὰ ἐρεθίσματα ποὺ σᾶς δίνουμε. Χρειάζεται, ἐπιπλέον, σὲ αὐτὲς τὶς σημαντικὲς καὶ ἀνεπανάληπτες γιὰ τὸν καθένα σας στιγμὲς νὰ εἶστε «παρόντες» καὶ νὰ «ἀναφωνήσετε παρών».

Ἡ διαπίστωση ὅμως εἶναι ἡ ἴδια στοὺς αἰῶνες, ὅτι, δηλαδή, οὔτε ὅλοι εἶναι παρόντες οὔτε ὅμως καὶ οἱ παρόντες εἶναι σὲ θέση νὰ «ἀναφωνήσουν παρὼν» ἐλλείψει τῆς σχετικῆς ἀποδοχῆς καὶ προετοιμασίας.

Ἐντοπίζονται οἱ ὀντότητες, καλοῦνται, δέχονται τοὺς ἐρεθισμοὺς ἐκ τοῦ φωτός, μὰ δὲν ἐπιθυμοῦν ὅλοι νὰ λάβουν μέρος στὶς διαδικασίες, εἴτε ἀπὸ ἄγνοια εἴτε ἀπὸ ἀδιαφορία εἴτε πρὸς ἀποφυγὴ εὐθυνῶν. Ἔτσι τὸ μεγάλο ἔργο ἔρευνας, ἕνα ἔργο ποὺ ἀπολήγει στὴν ἔρευνα τῆς ποιότητας, ἕνα πολύπλοκο ἔργο τῶν οὐράνιων ἐργαστηρίων ποὺ ἔχει μελετηθεῖ καὶ σχεδιαστεῖ ἀπὸ τοὺς συμπαντικοὺς ὑπολογιστὲς ἀκριβείας, ἕνα ἔργο μελέτης καὶ πρόνοιας, ἴσως ἐκπνεύσει στὸ κενό.

Εἶναι λυπηρὸ ὁ ἀγαθὸς Ἄγγελος νὰ κρούει τὴ θύρα σας καὶ ὁρισμένοι ἀπὸ ἐσᾶς νὰ ἀδιαφορεῖτε, καὶ ὄχι μόνο, ἀλλὰ νὰ σπεύδετε νὰ ἀσφαλίζετε αὐτὴν τὴ θύρα γιὰ νὰ νιώθετε ἀσφαλεῖς. Ἀλλὰ ποιὰ ἀσφάλεια μπορεῖ νὰ ἔχει κανεὶς μακριὰ ἀπὸ τὸν Κύριό του; Μήπως μπορεῖ κανεὶς ἀπὸ ἐσᾶς νὰ ἐμποδίσει τὸν φυσικὸ ἢ τὸν αἰφνίδιο θάνατο; Μήπως μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει τὴν ἀρρώστια; Μήπως μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει τοὺς χίλιους δυὸ ἀστάθμητους γιὰ ἐσᾶς καὶ σταθεροὺς γιὰ τὸν Οὐρανὸ λόγους ταλαιπωρίας σας, γιὰ παράδειγμα τοὺς σεισμούς, τὶς πλημμύρες, τὶς κάθε εἴδους θεομηνίες κ.λπ.; Γιατί λοιπὸν ἐσεῖς, τουλάχιστον, ποὺ ἐπιλεχτήκατε δὲν ἀνοίξατε τὴ θύρα σας, γιατί δὲν σπεύσατε νὰ ἀσφαλιστεῖτε στὸν μοναδικὸ καὶ αἰώνιο Ἀσφαλιστὴ καὶ Κύριό σας;

Ὅλα ὅσα σᾶς λέμε εἶναι πολὺ σημαντικά, γιατὶ ἐφόσον ἄνθρωπος κληθεῖ καὶ ἀναφωνήσει «παρὼν» στὸ κάλεσμα, ἔχει ἤδη περάσει στοὺς οὐράνιους ὑπολογιστὲς καὶ ἀρχίζει νὰ προπαρασκευάζεται γιὰ τὰ μεγάλα ἔργα, τὰ σημαντικὰ ἔργα – ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴ συμπαντικὴ διάθεση.

Προβάλλουμε τὰ ἐπίπεδα τῆς τέλειας ἀνάγκης καὶ καλοῦμε ὅσους θὰ ἔχουν ρόλο στὴν κάλυψη τῆς ἀνάγκης αὐτῆς. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ δεχτοῦν, δηλαδὴ οἱ «ἐπιλεγμένοι», οἱ πλέον εὐαίσθητοι, ὅταν θὰ ἀπέλθουν ἀπὸ τὰ γήινα, θὰ ὑποστοῦν τὴν ἀνάλογη ἐκπαίδευση – ἐφόσον ἐννοεῖται συναινέσουν στὴ γήινη κατάστασή τους γιὰ νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ «κατακτήσουν» τὴν καρδιὰ τοῦ πλανήτη καὶ τὶς καρδιὲς τῶν ὄντων, ποὺ θὰ χτυποῦν μέσω τῆς καρδιᾶς τοῦ πλανήτη.

Αὐτοὶ θὰ καταστοῦν οἱ πραγματικοὶ ἡγέτες, γιατὶ ἤδη θὰ ἔχουν κατακτηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀγάπη. Αὐτοὶ θὰ λάβουν τὰ ἡνία τῶν γήινων ἐπιχειρήσεων, ποὺ θὰ ἑδρεύουν στὰ κατώτερα πεδία. Ἡ ἕδρα αὐτῶν τῶν ἐπιχειρήσεων θὰ κατασκευαστεῖ στὸν Οὐρανὸ καὶ θὰ ἐγκαθιδρυθεῖ στὴ Γῆ μὲ σφραγίδα «Οὐράνια Σωτηρία» καί, ἐφόσον ἡ σφραγίδα αὐτὴ τεθεῖ κάτωθεν τῶν προσδιοριστικῶν στοιχείων τῆς ἑταιρείας –ὡς ἰδιαίτερό της «σῆμα»–, θὰ σφραγιστοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις «συλλογικῆς σωτηρίας» ποὺ θὰ ἔχουν ὡς στόχο τὴν ἀπελευθέρωσή σας ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ θὰ καταστοῦν κοινωνίες Ηθους. Θὰ χτυπήσουν τὰ φοβερὰ φαντάσματα ποὺ καταβροχθίζουν τὰ παρελθόντα, θὰ καταστοῦν μέλλον, φορὰ ἐκ τοῦ φωτός.

Περιμένουμε ἐκείνους ποὺ θὰ ἔχουν τὴ δύναμη νὰ ἀποδυναμώσουν τὸ κακὸ καὶ τὴν ἀνθρώπινη ἀλαζονεία.

 


376 Ὁ τίτλος τοῦ παρόντος κεφαλαίου ἐκ τοῦ εὐαγγελικοῦ Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί (Κατὰ Ματθαῖον 22:14). [Σ.τ.Ε.]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ