05.05 | Βήματα από τα Άστρα – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

5. Βήματα ἀπὸ τὰ Ἄστρα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ – Ἀπὸ τὰ Ἄστρα

A- A A+

Οἱ ἀστέρες περιμένουν τὰ γεγονότα γιὰ νὰ σᾶς καταστήσουν πραγματικότητα. Οἱ ἀστέρες τοῦ διαστήματος ὑπάρχουν ὡς ὑπάρξεις φωτὸς καὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ περιμένετε ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονὸς ποὺ θὰ σφραγίσει τὴν ἱστορία τοῦ πλανήτη σας. Σύντομα θὰ ἀπελευθερωθοῦν τεράστιες ποσότητες ἐνέργειας ἀπὸ τὰ ἐνεργειακὰ πεδία τῶν ἀστεριῶν καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια θὰ ἐγκαθιδρυθεῖ στὸν πλανήτη σας ἕνα ἰσχυρὸ ἐργοστάσιο ἐλέγχου τῆς διοχέτευσής τους στὴ Γῆ. Αὐτὴ ἡ ποσότητα ἐνέργειας θὰ ἐναποθηκευτεῖ –πλήρως ἐλεγχόμενη– στὴ Γῆ καί, στὴ συνέχεια, θὰ κατανεμηθεῖ μὲ πλήρη δικαιοσύνη στὰ πλανητικὰ κοσμικὰ πεδία.

Τὰ ἰσχυρὰ δυναμικὰ θὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ τοὺς ἀστέρες μὲ ἐμπεριστατωμένη μελέτη καὶ πλήρη ἔλεγχο καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς θὰ προκύψει ἕνα ἀσύνηθες μεγαλεῖο ὑπερκόσμιων δυνάμεων ἱκανῶν νὰ καλύψουν τὶς ἄμεσες καὶ τὶς μελλοντικὲς ἀνάγκες τοῦ πλανήτη, γιατὶ ἤδη τὰ γνωστὰ μέσα ἐνεργειῶν βρίσκονται σὲ κατάσταση παρακμῆς καὶ ἐξάντλησης καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες γιὰ πολλὰ χρόνια.

Τὰ χρόνια ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν θὰ σφραγίσουν τὸν χῶρο σὰν χρόνια κοσμικῶν γεγονότων ὕψιστης σπουδῆς, σὰν χρόνια φρόνησης.

Σᾶς εἴπαμε γιὰ τὰ ἀναμενόμενα γεγονότα καί, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ εἰκόνα τῆς ἀναμενόμενης πραγματικότητας, θὰ σᾶς δώσουμε τὴν εἰκόνα τῶν «μέσων» ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ προέλθουν οἱ δυνάμεις καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν δυνατότητες.

Ἂν ἐσεῖς ἀποκτήσετε στὴν ἀντίληψή σας τὴν εὐχέρεια τοῦ «ἐνσυνειδήτως λαβεῖν» τῶν μηνυμάτων μας, θὰ καταβάλουμε προσπάθεια γιὰ τὴ σαφήνειά τους, γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀσάφεια προέρχεται τὸ χάος.

Οἱ ἀστέρες θὰ ἔχουν –δὲν θὰ παίξουν– τὸν δικό τους ρόλο, μὲ πλήρη συνείδηση ὅτι θὰ λάβουν καὶ θὰ ἐφαρμόσουν στὴν πράξη τὸν οὐσιώδη ρόλο τοῦ «καλοῦ Σαμαρείτη» γιὰ τὸν πλανήτη σας. Ἐντὸς τῶν ἀστέρων ὑπάρχουν, ἐλέγχονται καὶ μελετῶνται ἐγκλωβισμένες ἐνεργειακὲς δυνάμεις συμπαντικῆς τεχνολογίας τεράστιου δυναμικοῦ. Χάρη στὴν ἰσχύ τους οἱ δυνάμεις αὐτὲς θὰ ἐγκαθιδρύσουν σταθμὸ στὴν ἱστορία τοῦ ἐπιστημονικοῦ γίγνεσθαι τοῦ πλανήτη σας.

Αὐτὸ τὸ ἀσύλητο καὶ ἀσύλληπτο, παρθένο, δυναμικὸ ἀπόθεμα ἐνέργειας ὑπάρχει καὶ περιμένει στὰ συγκεκριμένα σημεῖα τῶν πλανητικῶν ἀστέρων, ποὺ ὑποκύπτουν μὲ εὐλάβεια στὸν σκοπὸ τοῦ Κυρίου καὶ ἐπὶ σειρὰ αἰώνων γινόταν τὸ προβάδισμα στὰ συμπαντικὰ γεγονότα.

Ἡ μία καὶ μοναδικὴ Βούληση ἐνδιαφέρθηκε νὰ ἐπανδρώσει τοὺς ἀστέρες μὲ δυνάμεις ἐκ τῶν Δυνάμεών της γιὰ τὴ στιγμὴ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Σχεδίου Σωτηρίας, γιατὶ «τὰ πάντα ἐποιήθησαν μὲ σοφία ἀπὸ τὴ σοφία», οὕτως ὥστε στὴ διαδρομὴ τῶν γεγονότων ἡ Σοφία νὰ φέρει τὴν εὐθύνη τοῦ Λόγου στὴν ἐφαρμογὴ τῶν προθέσεων.

Ἐφόσον ὁ λόγος μας ἔγινε ρήση ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς ἀρχαίας ρήσης, δηλαδὴ κατέστη ὑπόσχεση ἐξαιτίας τῆς σαφήνειας καὶ καθορίστηκε ἐν συνειδήσει αἰτίας καὶ αἰτιατοῦ, καθορίζεται ὑπεύθυνα ὁ δρόμος τῆς καθόδου γιὰ τὸν ἀναγόμενο Νέο Κόσμο.

Ἤδη ἄρχισε ἡ διαδικασία ἀπὸ εἰδικὰ συμπαντικὰ ὄργανα τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν δυνάμεων τῶν ἀστέρων, τῆς ἐπισταμένης αὐτῶν σταδιακῆς καὶ ἁρμονικῆς διαμόρφωσης γιὰ τὴν ἐφαρμογή τους στὰ γήινα πεδία καί, ἐφόσον συντελεστεῖ διὰ τῆς μελέτης μας ἡ διαμόρφωσή τους, ὁ ἔλεγχος, ἡ ἐναρμόνιση καὶ ἡ ταύτισή τους μὲ τὰ ἐρωτηματικὰ ἀπόγνωσης τοῦ πλανήτη, θὰ ἐκ-βληθοῦν οἱ δυνάμεις ὀργανωμένες, πειθαρχημένες καὶ ἐλεγχόμενες ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ τὴν ὑπηρεσία τῆς ἐξυπηρέτησης τοῦ πλανήτη σας ποὺ πλέον στερεῖται τῶν μέσων διάσωσής του, δηλαδὴ στερεῖται τῶν μέσων τῶν φυσικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ λάβουν πνοὴ οἱ δυνάμεις του στὸ γήινο βασίλειο.

Οἱ ἤδη ὑπάρχουσες δυνάμεις ἔχουν τεθεῖ ἀπαράδεκτα στὴν ἀπόλυτη ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν τῶν προνομιούχων τάξεων, τῶν ἱκανῶν ἀπὸ τὴν ἀπόκτηση αὐτὴ τῶν ὑλικῶν δυνάμεων.

Εὐλογημένη αὐτὴ ἡ ἐπαφή, γιατὶ βρισκόμαστε στὴ θέση νὰ σᾶς ἀποκαλύψουμε τὸ Μέλλον τοῦ Πλανήτη. Ἐκεῖνο ποὺ ἰδιαίτερα ἐρεθίζει τὰ συγκινησιακά μας κύτταρα εἶναι ἡ κατάσταση ποὺ βρίσκονται τὰ ὄντα τοῦ πλανήτη σας. Βλέπουμε τὸν πλανήτη σας σὰν ἀνάγκη, γιατὶ ἀκοῦμε καὶ καταγράφουμε τοὺς χτύπους του ἀπὸ τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς σας. Ἐκπέμπετε χτύπους ποὺ φτάνουν στὴν ἀκοή μας, χτύπους ἀπελπισίας καί, γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ἔχετε ἀνάγκη ὁδηγιῶν καὶ κατευθύνσεων. Ἐμεῖς ποὺ ἐκπροσωποῦμε τὴ Θεία Δύναμη πήραμε καὶ παίρνουμε τὰ σιωπηλὰ μηνύματά σας, μηνύματα διαμαρτυρίας, ἀπελπισίας, ἀπόγνωσης. Καὶ ἀπὸ τοὺς χτύπους αὐτοὺς καὶ τὴν ἀπελπισία σας σπεύδουμε νὰ βοηθήσουμε μὲ ὅλα τὰ δυνατὰ σημεῖα ποὺ μᾶς συνδέουν μὲ τὸ φῶς. Ἀναπολοῦμε ἴσως τὰ ἰδιαίτερα σημεῖα ἐπαφῆς ποὺ ἄλλοτε μᾶς συνέδεαν καί, ἀπὸ τὴ στέρηση αὐτῶν –μὲ δική σας εὐθύνη–, προβάλλουμε τὶς εἰκόνες μέσω τῶν ὁποίων θὰ ἐξέλθουμε καὶ θὰ εἰσέλθουμε ἀδιαίρετοι στὴν ἀπολαβὴ τῶν Μεγάλων Αἰώνιων Στιγμῶν.

Σᾶς ὑποσχεθήκαμε ὅτι θὰ ἐγκαταστήσουμε στὸν πλανήτη σας πολύπλοκα ἐργοστάσια. Ἀπὸ τὰ ἀστέρια θὰ κατέλθουν στὴ Γῆ διάνοιες ἐξαίρετης ἐπιστημονικῆς κατάρτισης, διάνοιες ποὺ διδάχτηκαν ἀπὸ τὸ φῶς καὶ θὰ διδάξουν ἀποδεικνύοντας ὅτι διδάσκουν, γιατὶ θὰ βρίσκονται στὴν ἀσφαλὴ θέση τῆς ἐπαλήθευσης μέσω τῆς ἐφαρμογῆς καὶ θὰ λάμψει ἡ εἰκόνα τῆς ὁλοκληρωτικῆς κυριαρχίας τῆς ἀγάπης, ποὺ θὰ εἶναι τὸ κίνητρο τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀστέρων στὴ Γῆ, μὲ πρώτιστο βῆμα τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὰ ὄντα ἐξαιτίας τῶν ὁποίων καὶ διὰ τῶν ὁποίων Ἐκεῖνος ἐπενεργεῖ μὲ τοὺς κανόνες τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ἐκεῖνος παρέχει, ἔχει καὶ δίνει ἐμφάνιση ἐνώπιόν σας ἐκ τοῦ Φωτός Του καὶ ἐκ τοῦ φωτὸς θὰ λάβετε τοὺς ἀστέρες, ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ ἐξυπηρετοῦν τὸ φῶς. Ἰδοὺ ἡ μεγάλη παραχώρηση ἐκ τῆς Ἀγάπης.

Ἔντονες δυνάμεις μηχανικῆς, φυσικῆς, χημείας καὶ ἠλεκτρισμοῦ θὰ κατέλθουν «ἐν τῷ μέσῳ τῶν βημάτων τῆς σοφίας» ἀπὸ τοὺς ἀστέρες μὲ ὀργάνωση φωτὸς καὶ Θείας πρόβλεψης καὶ θὰ ἐπιλύσουν ἀδάπανα τὰ προβλήματά σας, γιατὶ θὰ πλεονάσουν ἀπὸ τὸ ὑπερχείλισμα τῆς Θείας Οἰκονομίας καὶ θὰ ὑπερκαλύψουν μὲ στοργὴ μητρικὴ τὰ ἀδύνατα σημεῖα τοῦ πλανήτη, τὰ ὁποῖα ἀπὸ τὴ στέρηση ἐκβάλλουν τὴν πνοή τους καὶ τὴν πνοὴ τῶν ὄντων ποὺ ὁ πλανήτης φιλοξενεῖ.

Ἀπὸ τὰ ἔσχατα σημεῖα θὰ διατεθοῦν οἱ δυνάμεις καὶ στὰ ἔσχατα σημεῖα θὰ διοχετευτοῦν ὡς ὀρὸς νέας διάθεσης καὶ κάλυψης τῶν ἀναγκῶν σας ἀπὸ τὸ Σύμπαν. Καὶ αὐτὰ τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα θὰ διοχετευτεῖ ὁ ὀρὸς τῆς ζώσης οὐσίας θὰ καταστοῦν φάροι στὶς διεθνεῖς αἴθουσες ἐπιστημονικῶν διαλέξεων.

Στὶς αἴθουσες αὐτές, ἁπλοί, ἄγνωστοι καὶ ταπεινοὶ θὰ καταξιωθοῦν καὶ θὰ ἀποβοῦν φάροι καὶ σωτῆρες καὶ ἐφευρέτες τῶν μεγάλων ἐπιτευγμάτων στὴν ἱστορία τῆς ἀγάπης. Θὰ καταστοῦν οἱ φορεῖς τῶν μεγάλων προορισμῶν τῶν ἀστέρων καὶ θὰ ὑποδειχθοῦν καί, στὴ συνέχεια, θὰ ἀναδειχθοῦν ἀπὸ τοὺς ἴδιους οἱ ἀξίες, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῆς ἐπιστημονικῆς τους κατάρτισης. Μέσα σὲ αὐτοὺς θὰ ὑπάρχουν ἐκεῖνοι ποὺ ἀνήγαγαν τὸν σκοπὸ σὲ σχῆμα τῆς οὐσίας, γιατὶ ὅσοι ἀνήγαγαν τὸν σκοπὸ σὲ σχῆμα τῆς ὕλης καὶ ὑπέπεσαν σὲ μείξη μὲ τὴν ὕλη, θὰ λάβουν τὴν ἐξαφάνισή τους.

Θὰ ἀγαπήσουμε ἰδιαίτερα αὐτοὺς ποὺ ἀδιάψευστα καὶ ἐπάξια θὰ μᾶς ἐκπροσωπήσουν στὴ Γῆ καί, ἐφόσον ἀποβάλουν τὸ ἐγώ τους στὰ γήινα πεδία, θὰ τοὺς ἀποκαλέσουμε ἀδερφοὺς «ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν αἰωνίων».

Θὰ σᾶς συνδράμουμε μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις ἀπὸ τοὺς ἀστέρες ποὺ στοχεύουν στὸν πλανήτη μὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία ὡς πρὸς τὸν στόχο καὶ βρίσκονται σὲ πλήρη ἰσχὺ γιὰ τὴ διάσωση τῆς εὐαίσθητης καρδιᾶς τοῦ πλανήτη σας. Σᾶς κατονομάζουμε συνεργάτες καὶ συντρόφους τῆς Κύριας Στιγμης, γιατὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ αὐτὴ συναντηθήκαμε καὶ εἴμαστε, κατὰ μεταφορική μας εἰκόνα, «κύμα ἀνακεφαλαίωσης τῶν συμπαντικῶν προλόγων» γιὰ τὰ κυρίως κεφάλαια.

Ἐπιθυμοῦμε ἰδιαίτερα νὰ συνεργαστοῦμε μὲ εἰδικευμένους στὴ γνώση γιὰ τὴ μεταφορὰ τῶν ἐφαρμογῶν τῶν δυνάμεων ἀπὸ τοὺς ἀστέρες στὰ ἄγονα πλανητικὰ ἐπίπεδα, ποὺ τελοῦν σὲ κατάσταση «καρτερικῆς» ὑποβάθμισης λόγω τῆς ἀδιαφορίας σας καὶ περιμένουν ἄπρακτα τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς.

Ἀπὸ τὸν Πυρήνα συνθέτουμε «ὀργανώσεις σωτηρίας» ἀπὸ τὸν πλανήτη σας. Διαθέτουμε σὲ πλήρη ἑτοιμότητα τὰ μέσα διάσωσής του. Πόθος καὶ πρόθεσή μας ἡ παράδοση τῶν μέσων διάσωσης σὲ ἐσᾶς, ὑπὸ τὸν γνώριμο γλυκὺ ἦχο τῆς φιλίας. Ἔχουμε μελετήσει μετὰ σπουδῆς τὰ σημεῖα τοῦ πλανήτη ποὺ εἶναι ἀδύνατα λόγω τῆς ἀσθένειας καὶ διαθέτουμε τὸν τρόπο νὰ τὰ καταστήσουμε ὑγιῆ γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ περαιτέρω μόλυνση.

Ὁ πλανήτης σας ὑπάρχει σὰν ὀργανωμένη ὁμάδα πραγματικότητας εὐθυνῶν καὶ θέσεων καὶ λόγω αὐτῆς τῆς μορφῆς του ὑφίσταται σὲ «κατάσταση πολιορκείας» ἐκ τῶν δυνάμεων τῆς ἄρνησης, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνασταλοῦν οἱ διαδικασίες τῆς θετικῆς του στάσης. Πέραν αὐτοῦ ὑπάρχει στὴν «κατάσταση τῆς μοναδικῆς εὐκαιρίας» καὶ φέρει τὴν εὐθύνη τῆς διάσωσής του. Ἡ μοναδική του εὐκαιρία εἶναι ἡ στιγμὴ τῆς οὐσιαστικῆς λήψης ἀπὸ αὐτὸν τῆς γνώσης καὶ ἡ συγχώνευσή του μὲ τὴ γνώση γιὰ τὴ συμμετρία τῆς ὄψης καὶ τὴν ἠρεμία τῶν καρδιακῶν του παλμῶν.

Ἡ γνώση θὰ ἀποτελέσει τὸ ὄχημα διὰ τοῦ ὁποίου πλανήτης καὶ ὄντα θὰ ταξιδέψουν στὸ φῶς καὶ τὸ φῶς στὸν πλανήτη καὶ στὰ ὄντα, ποὺ γιὰ δική τους χάρη θὰ ἐπισπευθεῖ ἡ πορεία ἀλλαγῆς τῆς τροχιᾶς τοῦ πλανήτη.

Πόσο δύσκολη σᾶς φαίνεται ἡ συνάντηση τοῦ φωτὸς μὲ τὸν πλανήτη σας; Φῶς καὶ πλανήτης Γῆ ὁδεύουν ἀντίθετα καὶ ἀπὸ ἄνισα σημεῖα ὁδῶν διαγράφοντας διαφορετικὲς τροχιές. Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ βάση ἐκκίνησης νὰ ἀποτελεῖ σταθμό; Καὶ ὅμως ὁ σταθμὸς προσδιορίστηκε ἀπὸ ἔντονα σημεῖα παράλληλης ἐκκίνησης. Κατὰ τοὺς γεωμετρικοὺς κανόνες, οἱ παράλληλοι βαίνουν συντροφικὰ ἔναντι ἀλλήλων καὶ φέρουν τὴν εὐθύνη καὶ τὴ φορὰ τῆς μηδέποτε συνάντησής τους. Ὡστόσο, κατὰ τοὺς συμπαντικοὺς κανόνες, οἱ παράλληλοι θὰ ἀνατρέψουν τὴ γνωστὴ γεωμετρία γιατὶ θὰ τύχουν τῆς «μοιραίας συνάντησης» στὰ ἐπίπεδα τοῦ φωτός. Ἀπὸ αὐτὴν τὴ συνάντηση τῆς ἀνατροπῆς οἱ ἐπιστῆμες τοῦ μέλλοντος θὰ ἀποκαλυφθοῦν πρὸ τῶν συμπαντικῶν νόμων. Θὰ συναντηθοῦν ἀπόλυτα πανηγυρικὰ οἱ παράλληλοι δρόμοι καί, ἂν ἀκόμη διερωτᾶστε, σᾶς ἀπαντᾶμε:

Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν. (Κατὰ Λουκᾶν 18:27)

Θὰ ἀνατραποῦν οἱ γνωστοὶ καὶ ἐκ πείρας διαπιστωμένοι κανόνες τῆς φυσικῆς, τῆς χημείας, τῆς γεωμετρίας, τῶν μαθηματικῶν, ἐξαιτίας τῶν σοφῶν καὶ ἐμπνευσμένων κανόνων τοῦ Σύμπαντος. Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴν οὐσιαστικὴ νόηση θὰ λάβουν τὴν κατεύθυνση καὶ θὰ εἰσχωρήσουν στὴν ἐπιστήμη τοῦ φωτός. Αὐτοὶ θὰ εἶναι οἱ λίγοι καὶ ταπεινοί, ποὺ θὰ ἐκβάλουν τὸν ἐγωισμὸ καὶ θὰ ὑποταχθοῦν στὰ μελλοντικὰ γεγονότα τῶν ἀστέρων – καὶ στὸν ἀγώνα τους θὰ ἔχουν τὴν ἄφθαρτη τιμὴ νὰ ὑποκλιθοῦν ἐνώπιον τοῦ Οντος, τοῦ αἰώνιου ἄφθαρτου Οντος, μὲ στάση ἀξιοπρέπειας, ταπεινοφροσύνης καὶ ποιοτικῆς ὑπόκλισης ποὺ θὰ προκύπτουν ἀπὸ τὴν εὐλαβὴ στάση ἐνώπιόν Του. Θὰ ἐνδώσουν στὸ θέλημά Του μὲ ἁπλότητα χάριτος, γιατὶ θὰ ἀποδεχθοῦν καὶ θὰ τιμήσουν τὸν Δότη τῆς οὐσίας καί, ἐκ τῆς οὐσίας φορτιζόμενοι, θὰ θεραπεύσουν τὰ ἀσθενῆ καὶ ἀσήμαντα σημεῖα τοῦ πλανήτη ἀπὸ τὴ νόσο καὶ τὴ μολυσματικὴ φθορά.

Ἐσεῖς καὶ ἐμεῖς θὰ συνεργαστοῦμε μὲ οὐσιαστικοὺς ἐπιστήμονες ποὺ θὰ ἐπιστρατεύσουμε γιὰ τὴν ἱστορικὴ διάσωση τοῦ πλανήτη. Θὰ εἰσχωρήσουμε ἐντὸς αὐτῶν καὶ ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ συγκυρία θὰ προκύψουν τὰ ἀγαθὰ τῆς σοφίας, τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ὀρθῆς γνώσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ