05.04 | Πλανητική Αναβάθμιση – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

4. Πλανητικὴ Ἀναβάθμιση

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ – Ἀπὸ τὰ Ἄστρα

A- A A+

Θὰ σᾶς μιλήσουμε γιὰ τὰ σημαντικὰ βήματα κίνησης τῶν Ἀστέρων στὸν πλανήτη σας, γιατὶ αὐτὰ τὰ βήματα ἔλαβαν ἤδη τὴν εὐλογία ἐκ τῶν πρωταρχικῶν Σχεδιων καὶ ἤδη ἐντάχθηκαν στὸ Σχέδιό Του γιὰ τὴ διάσωση τοῦ πλανήτη Γῆ. Φέρουμε μηνύματα σωτηρίας καὶ ἐλπίδας ἐκ τῶν Ἀστέρων καὶ ἐμπλουτίζουμε τὶς γνώσεις σας μὲ οὐσιαστικὲς μεταφυσικὲς ἐμπειρίες. Ἀναχθήκαμε πλέον σὲ βαθμὸ ὕψιστης ἐνεργειακῆς δύναμης καὶ σκοπεύουμε τὴν ἐμφύτευση τῶν δυνάμεων στὸν πλανήτη σας ἀπὸ ἐπιείκεια, ἀγάπη, διάθεση ἀλληλεγγύης καὶ διάθεση βοήθειας πρὸς ἐσᾶς, τὰ ἀνόμοια καὶ ὅμοια ὑλικοπνευματικὰ ὄντα.

Ὑπάρχουμε ἀδιάστατοι, συντροφικοὶ «ἐν Φωτὶ» καὶ βιώνουμε ἐντὸς ἄγνωστων γιὰ τὰ δικά σας δεδομένα συνθηκῶν.

Ἐλέγχουμε τοὺς πλανῆτες καὶ ἰδιαίτερα τὸν δικό σας μὲ μέσα ἐλέγχου ὑψηλῆς τεχνολογίας, ἀσύλληπτης ἀπὸ τὴ δική σας διάνοια.

Ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ λαμβάνουμε ὅλα τὰ «ἀπερχόμενα στάδια ζωῆς» γιὰ τὰ μέλλοντα, γιατὶ εἴμαστε ὀργανωμένοι μὲ πλήρη καὶ σαφὴ ὀργάνωση καὶ μὲ τοὺς εἰδικοὺς «ἐξοπλισμούς μας καὶ τὶς ὀργανωμένες μονάδες μας» καταγράφουμε ἀκόμα καὶ τοὺς καρδιακούς σας παλμοὺς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὑλικοῦ σας ὕπνου.

Ἐπιδεικνύουμε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν τύχη τοῦ πλανήτη σας καὶ εἰδικὰ γιὰ ἐσᾶς πού, ἐπὶ τῆς Γῆς πλανώμενοι καὶ στὴν Ὕλη ὑποταγμένοι, ἔχετε τὴν πλήρη ἀπολαβὴ τοῦ ὑλικοῦ σας παραδείσου, ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ὕλης κατὰ τρόπο ποὺ ἐλάχιστα διαφέρετε ἀπὸ τὸν φτωχὸ καὶ ἀνίδεο, ἀλλὰ καὶ δυστυχισμένο χρήστη ναρκωτικῶν, γιατὶ ἐμπίπτετε στὶς ἴδιες ἀκριβῶς ψευδαισθήσεις καὶ καταβυθίζεστε ὅμοια στὸν ἴδιο ὀνειρικὸ κόσμο τῶν ψευδαισθήσεων καὶ τῶν οὐτοπιῶν.

Ἐλέγχουμε τὰ βήματά σας ἐπὶ τοῦ πλανήτη, ἐλέγχουμε τὴ σκεπτική σας στάση, ἕνα μέρος τῶν ἐμπειριῶν σας –μὲ μέσα τέλειας ἀκριβείας– προκειμένου νὰ ἔχουμε τὴν εἰκόνα τοῦ συμπεράσματος, γιατὶ δύσκολα σᾶς ἐννοοῦμε.

Παρακολουθοῦμε τὰ ἀνεξέλεγκτα βήματά σας, ποὺ δὲν ὑποπίπτουν στὸν ἔλεγχο τῆς διάνοιάς σας, ἀλλὰ σύρονται ἀπὸ στρατιὲς «κουρδιστῶν στρατιωτῶν γελοίας ἐμφάνισης» καὶ διερωτώμαστε πῶς ἐσεῖς ποὺ ἄλλοτε γεννήσατε σοφοὺς καὶ γνωρίσατε σοφοὺς ἢ φιλοξενήσατε σοφούς, πῶς σύρεστε καὶ ἐκτίθεστε στὰ λαϊκὰ παζάρια τοῦ πλανήτη, σὰν ἄψυχα ἐμπορεύματα εὐκαιρίας.

Ἔχετε ἀρκετὰ ἐκτεθεῖ ὡς ἐποχιακὰ καὶ εὐκαιριακὰ ἐμπορεύματα τῶν ὑλικῶν ἐποχῶν στὰ παζάρια τοῦ πλανήτη καὶ ἐκτραπήκατε ἀπὸ τὸν σεβασμὸ ἔναντι στὸν ἑαυτό σας.

Εἶστε τρισδιάστατοι καὶ φερόμενοι ἐκ τοῦ πνεύματος καί, ὡστόσο, ὑποπίπτετε στὴν ἐξουσιαστικὴ διάσταση τῆς ὕλης ἄνευ ὅρων. Εἶναι δυνατὸν ἐσεῖς, ποὺ κατὰ καιροὺς εὐνοηθήκατε ἀπὸ ὄντα σοφίας καὶ λάβατε τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Κυρίου, νὰ ἔχετε μιὰ τέτοια συμπεριφορά, μιὰ τέτοια πορεία; Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀγνοεῖτε τὰ οὐράνια δῶρα ποὺ ἔφεραν σὲ ἐσᾶς οἱ ποιητές σας, οἱ ἥρωες, οἱ μάρτυρες, οἱ Ἅγιοι, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας;

Ἐνδιαφερόμαστε εἰδικὰ γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό, ποὺ διαθέτει ἀκόμη, παρὰ τὰ πολλαπλὰ ἐλαττώματά του –τὰ ὁποῖα θὰ ἐκθέσουμε ἐν καιρῷ– πλούσια συναισθήματα ποὺ ξεπερνοῦν τὸν αὐθορμητισμό, πλοῦτο καρδιᾶς καὶ ἐνθουσιασμό.

Ἐνώπιον τοῦ λαοῦ, τοῦ ἔθνους, τῆς φυλῆς σας, ἀνακοινώνουμε τὰ μέλλοντα καὶ σᾶς προσφέρουμε εἰκονογραφημένα κείμενα προερχόμενα ἀπὸ τὰ μέλλοντα.

Ὅλα γίνονται ἀνάλογα μὲ τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς σας καὶ ρυθμίζονται τὰ ὅρια τῶν προβολῶν μας ἀνάλογα μὲ τὸν ρυθμὸ τῶν καρδιακῶν σας παλμῶν καὶ ἀνάλογα μὲ τὸν ρυθμὸ τῆς πνευματικῆς θερμοκρασίας καὶ τῶν πόθων σας.

Προχωροῦμε στὴν ἀναβάθμισή σας, γιατὶ ὑπάρχει ἀνάλογο Πρόγραμμα γιὰ ἕνα ἔργο Σοφίας καὶ βάσει αὐτοῦ τοῦ προγράμματος προσπαθοῦμε ἐπίμονα νὰ καταστοῦμε καλοὶ καὶ ἐπίμονοι διδάσκαλοί σας. Οἱ «καλοὶ διδάσκαλοι» εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ εἰσχωροῦν στὰ ἐσώτερα τοῦ μαθητῆ, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἐνθαρρύνουν τὴν ἐπιλογὴ τοῦ «χρυσοῦ» ὡς μέτρου ἀξίας καὶ δὲν ἀπορρίπτουν τὸν «ἄνθρακα».

Δὲν κάνουμε διαχωρισμὸ μεταξὺ βαρβάρων ἢ ἄλλων φυλῶν καὶ Ἑλλήνων, γιατὶ δὲν ὑπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Ὑπάρχουν ψυχὲς ἀγώνα καὶ ψυχὲς ὑπεροχῆς, ὅμως ὅλα τὰ σχήματα τῶν ψυχῶν τῆς Γῆς τὰ δεχόμαστε μὲ ἀγάπη ἀνεξάντλητη καὶ τὰ ποιοῦμε σχήματα τῆς Πνοῆς Ἐκείνου.

Θὰ χρησιμοποιήσουμε τὸν ὅρο «βάρβαροι» ἐννοώντας ὅλους ἐκείνους ποὺ δολοφονοῦν τὴν ἀγάπη, θὰ τοὺς κατονομάσουμε, γιατὶ κάποτε ὁ πλανήτης σας θὰ πρέπει νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ στιγματίζουν τὸν Δημιουργό. Αὐτοὶ οἱ βάρβαροι θὰ ἀπορροφηθοῦν ἐντὸς τῶν ἐπιπέδων τῆς Γῆς καὶ θὰ καταστοῦν «χοῦς ἄπνοιας», γιατὶ θίγουν τὰ χέρια τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἀποτελοῦν «Υβρη» στὶς κινήσεις ἀγάπης τῶν ὄντων. Αὐτοὶ ἔχουν τὴν εὐθύνη τῆς διάσπασης τῆς Δικαιοσύνης τοῦ Σύμπαντος καὶ θίγουν τὴν ἐλευθερία τῶν λαῶν. Αὐτοὶ δὲν θὰ καταστοῦν ἱκανοὶ νὰ ἐξομοιωθοῦν μὲ τοὺς ἄνθρακες τῶν ἐκπλήξεων. Αὐτὰ τὰ «ἄπνοα σχήματα» δὲν ἔχουν θέση στὴν ἐλεύθερη Δημιουργία, εἶναι ἀσύμφορα σχήματα ἐνώπιον τῶν «χειρῶν» τοῦ Δημιουργοῦ καὶ «σχήματα ἄπνοης κίνησης», εἶναι ἡ ἄσχημη εἰκόνα τῆς ἀκρίβειας, ποὺ ἀντιμετωπίζουμε μὲ φρόνηση.

Στόχος μας εἶναι «νὰ ποιήσουμε χρυσὸ ἐκ τοῦ ἄνθρακος» καὶ νὰ διαφυλάξουμε τὸν ἤδη ὑπάρχοντα χρυσὸ ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ληστῶν, ἀφοῦ εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ «ἀπαιτήσεις» τῶν ληστῶν εἶναι σκοτεινῆς προέλευσης.

Ἐπιμένουμε στὴ λήψη καὶ διαφύλαξη τῶν ἀνθράκων, γιατὶ αὐτὸ εἶναι τὸ λεπτότερο καὶ δυσκολότερο σημεῖο τοῦ ἔργου μας – νὰ λάβουμε δηλαδὴ στὰ χέρια μας τοὺς ἄνθρακες καί, ἀφοῦ τοὺς λάβουμε, νὰ τοὺς περισώσουμε ἀπὸ τὰ βήματα τῆς καταλυτικῆς φθορᾶς.

Ὑπάρχουν, ἀσφαλῶς, ἐλπίδες ἐντόπισης σημείων «χρυσοῦ». Ὁ ἄνθρακας παρέχεται ἀναμφίβολα γιὰ καύση, ὅμως ἐνδέχεται ἡ ἴδια ἡ φλόγα ποὺ θὰ τὸν καταστήσει στάχτη νὰ ἀφήσει «ζῶντα σημεῖα» ἐντὸς τῶν προϊόντων της. Αὐτὰ τὰ σημεῖα προσπαθοῦμε νὰ ἐντοπίσουμε.

Αὐτὰ τὰ ζῶντα σημεῖα εἶναι σημεῖα προερχόμενα ἀπὸ τὴν οὐσία τῶν ὄντων καί, ἐφόσον δὲν ὑποπέσουν στὴ διαδικασία τῆς καύσης καὶ ἐντοπιστοῦν, τὰ λαμβάνουμε μὲ εὐλαβεῖς κινήσεις καὶ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί, στὴ συνέχεια, τὰ προτρέπουμε νὰ προσπαθήσουν μὲ δική τους προσπάθεια καὶ ἐλεύθερη βούληση νὰ πάρουν τὴ θέση τους «ἐντὸς τῶν ἀρχέγονων οὐσιῶν». Ἀφοῦ λάβουν αὐτὴν τὴ θέση μὲ ἁπλότητα, θὰ συμφιλιωθοῦν μὲ τὸ πρωταρχικό τους μόριο καὶ ἁπλὰ θὰ συνυπάρξουν, ὡς ἁπλότητα πτυχῶν οὐσιῶν στὸν Πυρήνα.

Αὐτὲς οἱ οὐσίες θὰ καταστήσουν δυνατὴ τὴ δημιουργία μιᾶς «Νέας Ὀντότητας» μὲ ἀρχικὲς οὐσίες ἀπὸ ἕνα σύνολο φωτεινῶν μορίων ποὺ εἶναι ἐλάχιστα γιὰ νὰ ὑπάρξουν αὐτοτελῶς.

Αὐτὸ τὸ σύνολο τῶν φωτεινῶν μορίων (ζώντων σημείων) ποὺ συλλέγονται ἀπὸ τὴ στάχτη τῶν ἀνθράκων, μὲ τὴν ἁρμονικὴ καὶ σοφὴ σύζευξη ποὺ ἀκολουθεῖ θὰ ἀποτελέσει ἕνα Οντολογικο δημιούργημα ἀπὸ καθαρὰ μόρια φωτός, καὶ στὴ συνέχεια ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὀντότητα θὰ ἀναδυθοῦν ὀντότητες καθαρῶν μείξεων χρυσῶν μορίων.

Ἀντιλαμβάνεστε ὅτι τίποτα δὲν χάνεται, ἐφόσον ἐντὸς αὐτοῦ βρεθεῖ ἔστω καὶ σταγόνα ἢ μόριο φωτός.

Φανταστεῖτε τὴν εἰκόνα καὶ ἀναλογιστεῖτε τὴν «οὐσία» ποὺ μπορεῖ νὰ λάβετε ἀπὸ τοὺς ἄνθρακες, τοὺς ὁποίους περιφρονεῖτε καὶ ἐγκαταλείπετε στὸ ἔλεος τῶν συνθηκῶν τους.

Μὴν περιφρονεῖτε τοὺς ἄνθρακες καὶ μὴ γίνεστε προσκυνητὲς τοῦ χρυσοῦ, γιατὶ τὸν χρυσὸ θὰ τὸν ζηλέψουν μὲ διάθεση κτήσης. Κινηθεῖτε γρήγορα γιὰ νὰ προλάβετε τὸν ἄνθρακα τῆς περιφρόνησής σας. Ἴσως στὴν ἑστία σας, οἱ περιφρονημένοι ἄνθρακες –ἀφοῦ παίξουν τὸν ρόλο τους χαρίζοντάς σας τὴ θαλπωρὴ– στὴ διαδικασία τῆς τελικῆς τους φθορᾶς ἀφήνουν στὶς στάχτες τους «ἴχνη μαργαριταριῶν».

Σὲ αὐτὰ βρίσκεται τὸ θαῦμα, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐλπίδα. Γονατίστε καὶ λάβετε μὲ εὐλάβεια «τὰ ἐλάχιστα σημάδια», μὲ συγκίνηση καὶ ἐπίγνωση ὅτι «ἐπιτελεῖτε ἔργο ἐπίγνωσης». Θὰ εἴμαστε παρόντες στὶς στιγμὲς αὐτὲς τῆς διάσωσης καὶ θὰ καταστοῦμε συλλέκτες τους.

Μὴν περιφρονεῖτε τὸν ἄνθρακα, γιατὶ ἀπὸ τὸν ἄνθρακα ἴσως βγάλετε θησαυρό.

Μὴν ὑπερτιμᾶτε τὴ δύναμη τῶν γήινων θησαυρῶν.

Πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι στὰ νοητικά σας ἐπίπεδα καὶ στὰ ἐπίπεδα τῶν συναισθημάτων τῆς καρδιᾶς σας εἰσέρχονται παράλληλα ἄνθρακες καὶ θησαυροί. Μὴν ἀπορρίψετε ἐκ προοιμίου τοὺς ἄνθρακες καὶ δεχτεῖτε ἀνεπιφύλακτα τὸν «χρυσὸ θησαυρό», γιατὶ μὲ τὴν ἐπιπόλαιη αὐτὴ καὶ χωρὶς ἔρευνα ἐπιλογὴ εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ λάβετε ἐμπειρία πόνου.

Τοὺς ἄνθρακες πρώτιστα τοὺς χαρακτηρίζει ὁ ἑαυτός τους. Εἶναι, ὅμως, πολὺ δύσκολο νὰ τὸ διαπιστώσει κανείς, γιατὶ ἐμποδίζεται ἀπὸ τὸν ἐγωισμό, τὸν ἀτομικισμὸ καὶ τὴν ἐγωπάθεια, στοιχεῖα ποὺ ἕλκουν καὶ ἀφαιροῦν τὸ φῶς ἀπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς. Ὅμως ἐσεῖς ὅσοι ἵστασθε ἀπέναντι –ἀπέναντι στοὺς φίλους, στοὺς συνοικοῦντες, στοὺς πλησίον–, ἐσεῖς ποὺ μπορεῖτε νὰ ἀγαπήσετε, προσπαθῆστε νὰ προωθήσετε τοὺς «ἄνθρακες» στὶς διαδικασίες διάσωσης καὶ νὰ ἐξαντλήσετε ὅλα τὰ μέσα, ὅλα τὰ περιθώρια βοήθειας, ὥστε μὲ τὴ δική τους βούληση νὰ προωθηθοῦν στὶς διαδικασίες σωτηρίας πρὶν τὸ χέρι τοῦ Δημιουργοῦ προχωρήσει στὴν ἔρευνα –μετὰ τὴν ἀναγκαστικὴ καύση– γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τυχὸν ὑπολειμμάτων φωτός.

Βοηθῆστε τοὺς ἄνθρακες, ὅσους δηλαδὴ ὁδεύουν πρὸς τὸ στάδιο τῆς ὁλοκληρωτικῆς φθορᾶς. Ὁπλιστεῖτε μὲ πίστη, ἐλπίδα, καρτερικότητα, ἐπιμονή, ὑπομονὴ καὶ μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ λάβει τὸν πρῶτο ρόλο στὶς σημαντικὲς διαδικασίες.

Σᾶς φυλακίζουμε μέσα στὴν ἀγάπη μας, σᾶς προσφέρουμε τὴν ἰδανικὴ ἐλευθερία μέσα σὲ αὐτὴν τὴ φυλακὴ τῆς ἀγάπης μας ποὺ δονεῖται ἀπὸ τοὺς παλμοὺς τῆς καρδιᾶς μας.

Ἐρχόμαστε ἀπὸ σύμπαντα πνοῆς ἐκ τῆς Πνοῆς Του, ὑποταγμένοι στὴν Ἀγάπη Του, διαχρονικοί, φωτεινοί, ἀδιάστατοι στὸν ἀτελεύτητο Συμπαντικὸ Κόσμο.

Ὑπάρχουμε καὶ λειτουργοῦμε ὡς Μονάδα ὀντοτήτων γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, ὡς μονάδα ἀφύπνισής σας καὶ παραλαβῆς σας ἀπὸ τὰ γήινα.

Ὀνομάζουμε Ἐκεῖνον Θεο καὶ Φως στοὺς αἰῶνες. Τὸν ἀναγνωρίσαμε καὶ τοῦ προσδώσαμε τίτλο ἐκ τῶν τίτλων τῶν αἰωνίων καὶ τῆς Ἀγάπης. Τὸν προσκυνοῦμε.

Ἔχουμε σαφὴ θέση ἔναντι τῶν γεγονότων τοῦ πλανητικοῦ γίγνεσθαι. Θὰ ἐρευνήσουμε ἀκόμα τὸν πλανήτη στὴν πλέον ἀπίθανη σπιθαμή του. Θὰ τὸν ἀδράξουμε καὶ θὰ τοῦ προσδώσουμε ὄψη ἐκ τοῦ ἡλίου, καὶ ἐντός του θὰ καοῦν οἱ ἀρνητὲς τῆς ἀγάπης. Θὰ τὸν ἀναστηλώσουμε ἐκ θεμελίων καὶ ἤδη προπαρασκευάζουμε τὰ θεμέλιά του μὲ οὐράνια ὑλικά.

Θὰ διοχετεύσουμε στὶς φλέβες του καὶ στὶς ζωτικές του ἀρτηρίες ζωὴ ἐκ τῆς ζωῆς, μὲ ὀρὸ παρασκευασμένο ἤδη ἀπὸ ἐμᾶς. Ἡ πνοὴ τοῦ πλανήτη θὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὰ ἀνασταλτικὰ πεδία ἐξέλιξης καὶ θὰ πλουτίσει μὲ ζωτικὰ στοιχεῖα τοὺς ἡλιακοὺς παραδείσους.

Θὰ εἴμαστε ἔργο στὸ σῶμα σας καὶ παράλληλα τροφή σας. Θὰ ἀποβοῦμε ἡ πνοὴ τοῦ πλανήτη, γιατὶ ὁρκιστήκαμε γιὰ αὐτό.

Φέρουμε τὴν οὐσία τῶν οὐσιαστικῶν φαινομένων καὶ εἴμαστε ἐνάντιοι στὸν τύπο τῆς ὑπόκρισης, γιατὶ δὲν διδαχτήκαμε τὴν ὑποκριτικὴ τέχνη. Διδαχτήκαμε καὶ διδάσκουμε τὴν Ἀγάπη.

Πέραν τῶν τύπων καὶ τῶν προτύπων, εἴμαστε μονάδα ὀντοτήτων ἐρευνητῶν ποὺ ἐρευνοῦμε καὶ τὴν οὐσία τῶν παρελθόντων, προσπερνοῦμε τὰ σημάδια καὶ ἐρευνοῦμε τὰ ὄντα ἐντὸς τῆς ψυχῆς. Ἀπὸ τὴν ἔρευνα αὐτὴ θὰ καταγράψουμε τὰ συμπεράσματα γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τοῦ πλανήτη, ἐντοπίζοντας τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατά.

Θὰ ἐντοπίσουμε τὸν πλοῦτο τοῦ πλανήτη ἐντὸς τῶν ψυχῶν. Ἐπιλέγουμε κατὰ κύριο λόγο ὅσους ἀναβαθμίζουν τοὺς ἄλλους εἰς βάρος τῶν προσωπικῶν τους συμφερόντων καὶ εἰς βάρος τῆς ἀναβάθμισης τοῦ ἐγώ τους. Ἔχουμε στὴ συνείδησή μας τὴ λεπτομέρεια τῆς ἐπιλογῆς. Ἐπιλέγουμε στὰ ἑκατομμύρια τὸν ἕναν, γιατὶ ὁ ἕνας φέρει τὴν ἔκφρασή μας καί, γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, θὰ ἐκφράσει στοὺς ὑπόλοιπους τὴν Ἀγάπη τοῦ Ενός.

Ἔχουμε ἀπογοητευτεῖ στὴν προσπάθεια τῆς ἔρευνας καὶ διερωτώμαστε πῶς θὰ ἐκφραζόμαστε χωρὶς αὐτὸν τὸν Ἕναν ποὺ προσφέρεται γιὰ ὅλους.

Εἴμαστε ἀνιχνευτὲς στὰ οὐσιώδη κύματα ἐκπομπῆς τῶν συντρόφων μας.

Δὲν σᾶς ἐλέγχουμε γιὰ νὰ λάβουμε τὸν τύπο σας, μὰ γιὰ νὰ λάβουμε τὴν οὐσία σας καὶ μὲ τὴ λήψη αὐτὴ νὰ προχωρήσουμε στὴν ἐπεξεργασία της μὲ τὴν ἀγάπη μας.

Ἐρευνοῦμε γιὰ τὴν ἐξεύρεση καὶ ἀποκάλυψη τῶν ταλέντων, ποὺ εἶναι ἐλάχιστα κατὰ τὴ διαπίστωσή μας. Ἀναζητοῦμε τὰ ταλέντα τῆς προσφορᾶς γιὰ τὴν ἰδέα τῆς Ἀγάπης καὶ πέρα ἀπὸ τὴν ἀγάπη, γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῆς ἀνάγκης τῆς ἀγάπης μέσα ἀπὸ τὴν προσφορά. Ἐλάχιστοι ἔχουν τὴ χαρὰ τῆς προσφορᾶς σὰν ἱκανοποίηση καρδιᾶς καὶ πνεύματος. Εἴμαστε σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἐλάχιστους καὶ ἔχουμε γιὰ αὐτοὺς τὰ δῶρα ποὺ ἀναλογοῦν στοὺς πολλοὺς «ἐκ τῶν ἐλαχίστων».

Θὰ λάβετε τὰ μέγιστα ἀπὸ τοὺς ἀστέρες ἀφοῦ ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ τὰ γελοῖα προσωπεῖα τῆς ἀνόητης ἔπαρσης, ποὺ σᾶς προσδίδουν ἀδυναμία γνώσης καὶ προσδίδουν τὴν ἀστάθεια ἐξαιτίας τῆς ἀδυναμίας σας.

Θὰ ἀφυπνίσουμε συνειδήσεις καὶ θὰ γνωρίσετε τὸ ἔλεος. Ἔχουμε τὰ ὀνόματά μας ἀπὸ τοὺς ἀστέρες καὶ δημιουργοῦμε ἐντός σας φῶς. Εἴμαστε οἱ ἀστέρες τῆς πληρότητας καὶ σᾶς δίνουμε ὑλικὸ πρὸς ἔρευνα στὰ πεδία σας γιὰ νὰ ἀσκηθεῖτε στὴν παιδεία τῆς γνώσης.

Σφραγίζουμε δι’ ἀδιεξόδων τὸν δρόμο τῆς πορείας τοῦ πλανήτη σας γιατὶ, ὅπως γνωρίζετε, ἀκολουθεῖ φθίνουσα κατεύθυνση, κατεύθυνση ποὺ καθορίζουν οἱ ἐπιστήμονες τοῦ «θανάτου» μὲ τὴν κατασκευὴ ὅπλων καταστρεπτικῶν, ποικίλων μηχανημάτων καὶ ἐπεμβάσεων στὸν γενετικὸ πυρήνα καί, ἰδιαίτερα, στὴ γενετικὴ καὶ στὰ γενετικὰ τροποποιημένα τρόφιμα. Εἶναι μιὰ πορεία ἡ ὁποία, ἐὰν δὲν ἀνασταλεῖ τὶς ἑπόμενες δεκαετίες, θὰ σημάνει τὴν καταστροφή, τὴν αὐτοκαταστροφή σας. Ἐρχόμαστε νὰ λειτουργήσουμε ὡς ἀνασταλτικοὶ παράγοντες σὲ αὐτὴ τὴν πορεία ὅπου ἀλόγιστα σᾶς ὁδηγοῦν κάποιοι φυσικοί, κάποιοι χημικοί, κάποιοι βιολόγοι – μὲ τὴ συμπαράσταση πάντοτε τῆς ἑκάστοτε πολιτικῆς ἡγεσίας, ποὺ ἔχει τὸν ρόλο τοῦ ἠθικοῦ αὐτουργοῦ στὰ ἐγκλήματα αὐτὰ τῆς ἐπιστήμης.

Ὀνειρευόμαστε μὲ τὰ ὄνειρά σας καὶ μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση ἐντοπίζουμε στὰ ὄνειρά σας τὸ φῶς. Δὲν τὸ ἐπιδιώκουμε, μὰ ταυτιζόμαστε ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀποστολῆς καὶ τὴν ἀγάπη. Ἡ ταύτισή μας θὰ διευρύνει τὸ ἄπειρο τῶν ὁραμάτων καὶ θὰ σφραγίσει τὴν ἐμπειρική μας γνωριμία.

Εἴμαστε οὐσία ἐκτὸς Γῆς καὶ προσαρμόσαμε σημαντικὰ τὴν οὐσία μας γιὰ νὰ ἐκφραστοῦμε ἁρμονικὰ στὸν γήινο κόσμο.

Ἐλεγχόμενοι εἰσβάλλουμε ἀπρόσκλητοι μὲ προθέσεις φωτὸς στὸν «οἶκο» σας, μὲ διάθεση σοβαρῆς μελέτης. Σᾶς αἰφνιδιάζουμε μὲ βολὲς ἀπὸ τοὺς ἀστέρες καὶ χάρη στὶς βολὲς διαπιστώνουμε στοιχεῖα «ἐκ τῶν διασωθέντων στοιχείων». Ἐπιθυμοῦμε νὰ δοῦμε στὰ ὄντα λάμψεις ἐλπίδας καὶ ζωῆς.

Σᾶς προσκαλοῦμε στὸν «οἶκο» μας, ποὺ λάμπει ἀδιάσπαστος ἐντὸς τοῦ διαστήματος. Μέσω τοῦ «οἴκου» μας θὰ γνωρίσετε τὴν ἀναπνοὴ τοῦ διαστήματος. Εἶναι ὁ οἶκος τῆς ἀνάρρωσης, τὸ εὐτύχημα τοῦ πλανήτη. Θὰ εὐτυχήσουμε ὅταν συναντηθοῦμε στὰ σύμπαντα τῆς μεγάλης συνέπειας.

Γνωστοποιοῦμε στὸν πλανήτη σας τὴ διάθεση ὑποταγῆς μας σὲ αὐτόν. Ἤδη προετοιμαζόμαστε γιὰ τὴν ὑποταγή.

Εὐθυνόμαστε γιὰ τὴν ὑφιστάμενη σχέση σας πρὸς τὴν ἄγνοια καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ σταματήσετε νὰ ὑποβάλλετε σὲ ταλαιπωρία τὰ κύτταρά σας ἐξαιτίας τῶν λαθῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ