05.03 | Ώρες Ευθύνης – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

3. Ὧρες Εὐθύνης

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ – Ἀπὸ τὰ Ἄστρα

A- A A+

Προσπαθοῦμε νὰ προβάλλουμε ἐνώπιόν σας τὸν μελλοντικὸ κόσμο, ποὺ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σοφῆς φωτεινῆς σημαντικῆς καὶ συμπαντικῆς κίνησης. Αὐτὸν τὸν κόσμο, τόσο στὴν ὑλική του ὑπόσταση ὅσο καί, κυρίως, στὴν πνευματική του ὁλοκλήρωση, ἀνοίγουμε ἐνώπιόν σας μὲ εἰκόνες πολύπλευρων πτυχῶν λεπτομερειακοῦ κάλλους.

Ἕνα σοφὸ ἀναμφισβήτητο γεγονὸς ὑπῆρξε ὁ ἀρχέγονος κόσμος. Αὐτὸν τὸν κόσμο ἀναβιώνουμε μὲ ἐπιμονὴ καὶ δυσκολίες καί, ἐφόσον ἡ ἀναβίωσή του εἶναι πραγματικὰ δύσκολο ἔργο, θὰ καταστοῦμε ἀρωγοί του, οἰκοδόμοι του, πομποὶ διάδοσης καὶ κατανόησης αὐτοῦ.

Αὐτὸ τὸ ἔργο ἀρχειοθετήθηκε «στὸν χρόνο ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα λειτουργοῦσε καὶ νοοῦσε μὲ τὴν ἐμβρυϊκή της νόηση». Εἶναι ἔργο τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ σοφία ἀναμένει στοὺς αἰῶνες, ἀναμένει τοὺς αἰῶνες καὶ τοὺς καθιστᾶ σταγόνα στὸν ἄπειρο χρόνο.

Ἔχει παρέλθει ὁ ἄπειρος χρόνος τῆς «περισυλλογικῆς ὑπομονῆς». Ἡ χαρακτηριστικὴ αὐτὴ ὑπομονή, ποὺ οὐσιαστικὰ δροῦσε μετὰ περισυλλογῆς καὶ χωρὶς κινητικότητα ἐντὸς τοῦ χρόνου τῆς ἀναμονῆς, ἔδινε τροφὴ στὴ διανόηση. Ὅταν ἡ διανόηση εὐδοκίμησε καὶ ἔγινε ἱκανὴ νὰ προπαιδεύσει τὰ πνευματικὰ ὄντα τοῦ πλανήτη καὶ νὰ τὰ προπαρασκευάσει γιὰ τὴν εἴσοδό τους στὸ στάδιο τῆς ἀπόλυτης γνώσης, τότε ἔλαβε οὐσία στὰ ἑπόμενα βήματα, ποὺ ἔχουν ὡς σημεῖο ἐκκίνησης τοὺς ἀστέρες καὶ σταθμὸ προορισμοῦ τους τὸν πλανήτη Γῆ.

Ἐνώπιόν σας ξετυλίγουμε ἕναν πεπαλαιωμένο Πάπυρο σοφίας ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐμπεριέχεται ὁ χάρτης τῆς γήινης πορείας καὶ τῆς Κατάληξης μὲ πλήρη στοιχεῖα, οὐσιαστικὲς σημειώσεις καὶ καταγραφὲς ἀπροσμέτρητων γεγονότων. Τὰ γεγονότα, ἰδιαίτερα, φέρουν «στίγμα» χώρου καὶ χρόνου, ἕνα στίγμα φωτὸς ποὺ περιπλέκει τὴν ὑφιστάμενη νόησή σας. Τὸ στίγμα δὲν ἀναφέρεται ὡς μομφή, ἀλλὰ ὡς σημεῖο.

Στὴ βάση του ὁ πάπυρος αὐτὸς ἢ μᾶλλον ἡ Magna Carta στερεῖται ἔντονων χρωμάτων. Ἔχει ἐλάχιστες πινελιὲς γιὰ τὸν προσδιορισμὸ σημαντικῶν σημείων ἀπὸ τὰ χρώματα τῆς γῆς, τῶν ὑδάτων καὶ τοῦ οὐρανοῦ, ἀνάλογα μὲ τὸ ἰδιαίτερο σημεῖο ποὺ προσδιορίζεται. Γῆ, ὕδωρ καὶ οὐρανὸς εἶναι τὰ ἔγχρωμα σημεῖα τοῦ παπύρου. Ἡ Magna Carta εἶναι ἡ ἔγγραφη Ἀλήθεια, ἐντὸς τῆς ὁποίας ὑπάρχουν ἀρχιτεκτονημένες πόλεις προερχόμενες ἀπὸ τοὺς ἀστέρες, καὶ σὲ αὐτὲς καταλήγουν τὰ κανάλια ποιότητας ἐκ τῶν οὐρανίων. Οἱ πόλεις στιλπνές, ἁπλές, ἀπέριττες, λευκές, περιφρουροῦνται ἀπὸ σημαντικὲς ὀντότητες φωτὸς καὶ γνώσης. Θὰ διαδοθεῖ τὸ φῶς ἀπὸ τὸ ἀληθινὸ φῶς σὰν πραγματικότητα ὅρασης καὶ ἁφῆς καὶ θὰ δοθεῖ νέο σχῆμα καὶ νέα μορφὴ στὸν πλανήτη.

Οἱ φωτεινὲς ὀντότητες θὰ δώσουν τὴν Ἀλήθεια ἐντὸς συμμετρικῶν σχημάτων φωτὸς καὶ ἀγάπης καὶ ἐκείνη θὰ διαχέεται ὑπὸ μορφὴ κυμάτων ἀσύλληπτης ἐλπίδας.

Ἐνώπιόν σας προβάλλουμε τὶς πόλεις ποὺ προέρχονται ἀπὸ τοὺς ἀστέρες «ποιημένες ἐν σοφίᾳ προνοίας», γιατὶ ἀρκετὲς ἤδη παγίδες σᾶς ἔστησαν οἱ πόλεις τοῦ πολιτισμοῦ σας. Ἀρκετὰ ἡφαίστεια βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀναμονῆς ἐντὸς τῶν οἰκιῶν σας καὶ κάτω ἀπὸ αὐτές. Στὶς πόλεις τοῦ πολιτισμένου αἰώνα «οἱ παγίδες τῶν βίαιων θανάτων» εἰσάγονται στὰ ἐπίπεδα τοῦ πλανήτη σας.

Τὸν κόσμο μας θὰ ἀναγγείλουν οἱ Ἄγγελοι καὶ διὰ τῶν Ἀγγέλων θὰ προβληθεῖ.

Κάτω ἀπὸ τὰ βήματά σας εἰσχώρησαν «λάβες ἠφαιστείων», ἐκεῖ ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ζεῖτε μὲ ἀσφάλεια. Στὶς αὐλὲς τῶν νηπίων, τῶν ἐφήβων, τῶν ἐνηλίκων καὶ τῶν γερόντων, ἐνδυναμώνεται ἕνα ἡφαίστειο σκοτεινῆς δύναμης, ποὺ καθοδηγεῖται ἀπὸ τὰ συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν τοῦ πλανήτη. Τὰ συμφέροντα αὐτὰ παράγουν καὶ πουλοῦν θάνατο, ἕναν θάνατο ποὺ ἐπέλεξαν οἱ ἄρχοντες τῆς ὕλης, οἱ παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι ἔμποροι θανάτου.

Αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντες θὰ πολεμήσουμε, ἐναντίον αὐτῶν θὰ βάλλουμε γιατὶ στοίχειωσαν τὶς μοῖρες τοῦ πλανήτη.

Αὐτοὺς θὰ τοὺς καταστήσουμε ἀνύπαρκτους, ἀφοῦ προηγουμένως τοὺς ἀφομοιώσουμε σὲ ἀνάλογο ἐπίπεδο μὲ τὶς οὐσίες τῆς ὕλης. Αὐτοὶ θὰ καταστοῦν στόχος Δικαιοσύνης.

Θὰ στραφοῦμε ἐναντίον τῶν ἀδίκων ποὺ ἀδίκως συγκεντρώνουν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ὠθοῦν ἔτσι στὴν ἐξαθλίωση τοὺς συνανθρώπους τους, ἐναντίον τῶν ἀρχιτεκτόνων τοῦ θανάτου καὶ τῶν τάφων τῶν ἑκατομμυρίων ὑπάρξεων ποὺ χάνονται ἐξαιτίας τους.

Αὐτὸ ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ πραγματοποιήσουν ἀκόμα καὶ τὰ πιὸ καλοπροαίρετα συστήματα διακυβέρνησης ποὺ κατὰ καιροὺς ἐφαρμόστηκαν στὸν πλανήτη σας θὰ τὸ πραγματοποιήσει ὁ Οὐρανός.

Ἤδη ἔχουμε ἐντοπίσει τοὺς δολοφόνους τοῦ πλανήτη, τοὺς δολοφόνους τοῦ κάλλους, τῆς σοφίας, τῆς πρόνοιας καὶ τοῦ πνεύματος. Θὰ τοὺς ἐντάξουμε στὰ πεδία φθορᾶς τῆς ὕλης καὶ θὰ τοὺς μεταφέρουμε ἐντὸς οὐσιαστικὰ ἀνύπαρκτων πεδίων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ ἀπουσιάζει «ἡ ζώσα πνοή». Θὰ τοὺς διαγράψουμε ἀπὸ τὰ Ἀρχεῖα τῶν ζώντων ὄχι ὡς ἀγνοούμενους, ἀλλὰ ὡς μηδέποτε ὑπάρξαντες ἐν τῇ ζωῇ, σὰν νὰ μὴ βίωσαν, δηλαδή, τοὺς ἑκάστοτε κύκλους τοῦ ζωικοῦ βασιλείου.

Ἐμεῖς ἁπλῶς ὑπάρχουμε ἐντὸς τῆς Ἀγάπης καὶ ἐκφράζουμε τὴν Ἀγάπη. Τοὺς δολοφόνους ποὺ ἐν ψυχρῷ δολοφονοῦν τὴν ἀγάπη θὰ τοὺς μετατοπίσουμε ἄνευ ἐλέους στὸ χοϊκὸ βασίλειο, ποὺ δὲν ἐπιδέχεται ἐξελίξεις. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἀνελέητος. Οἱ δολοφόνοι κατὰ συρροὴ καὶ δὴ οἱ δολοφόνοι ποὺ διέπραξαν ἐγκλήματα κατὰ συρροὴ κατὰ τοῦ Κάλλους, τῆς Σοφίας, τῆς Ἀγάπης, τῆς Πρόνοιας καὶ τοῦ Πνεύματος καὶ παρέμειναν ψυχροὶ ἐκτελεστὲς αὐτῶν τῶν Αρετων καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν ἀμετανόητοι καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἀρνοῦνται τὸ φῶς καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐμμένουν στὰ ἴδια καὶ στοὺς ὑπόλοιπους βιολογικοὺς κύκλους καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἀρνοῦνται τὴν ἔνταξή τους στὸ φῶς καὶ παραμένουν ἀπαθεῖς στὸ σκοτάδι, θὰ ἐνταχθοῦν στὰ πεδία φθορᾶς τῆς ὕλης «χωρὶς ἔλεος», γιατὶ μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησή τους δὲν ἐπέτρεψαν καὶ δὲν ἐπιτρέπουν στὸ φῶς τὸ Αληθινό νὰ «εἰσχωρήσει» στὰ ἄβατα τῶν κυττάρων τους. Ὁ Κύριος εἶναι σὲ κάθε περίπτωση ἐλεήμων καὶ ἀρωγὸς στοὺς «ἐπικαλούμενους τὸ Ὄνομά Του». Ὁ Ἄναρχος Θεὸς ἐλεεῖ καὶ εὐεργετεῖ, ὅμως δὲν βιάζει τὶς κλειστὲς θύρες καὶ προπαντὸς δὲν παραβιάζει τὶς κλειδαριές.

Ἀναγάγαμε τὸν σκοπὸ τῆς Ἀγάπης σὲ «σχῆμα ἡλίου», ἑνὸς ἥλιου ἱκανοῦ νὰ προγραμματίσει τὰ μέλλοντα, ἑνὸς ἥλιου ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Ἀνατολὴ τοῦ πλανήτη, ἑνὸς ἥλιου Πυρήνα-Πατέρα ἀπὸ τὸν Ὁποῖο ἔλαβε τὸν ἱστορικοθεϊκὸ ρόλο ὁ Υἱός, ποὺ μὲ τὸ Μαρτύριό Του ὤθησε οὐσιαστικὰ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων μὲ ἰσχυρὴ δόνηση καὶ ἀπὸ τὴν ὤθηση αὐτὴν καὶ τὴ δόνηση Διαγράφηκε ὁ θάνατος τῆς Ψυχης καὶ Περιορίστηκε ἁπλῶς στὸ ὑλικὸ σῶμα τῶν ὄντων.

Ὁ Υἱὸς δημιούργησε καὶ φυλάττει σημεῖα ἐπαφῆς μὲ τὸν ἀγώνα τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸς ὁ ἀγώνας εἶναι αἴσθηση πόνου ψυχῆς καὶ σώματος. Ἀπὸ τὸν πόνο ἐκδηλώνεται ἡ ἀσθένεια καὶ λόγω τοῦ πόνου ἐρευνᾶται καὶ ἐντοπίζεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐντόπιση ἐπιλέγεται ἡ θεραπεία.

Κατὰ συνέπεια, ὁ πόνος εἶναι ὁ σοφὸς ἰατρὸς ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς ἴασης, εἴτε εἶναι πόνος βαρὺς εἴτε σοφὸς εἴτε ἐκλαμβάνεται ὡς τυχαῖος.

Ἀποδεχθεῖτε λοιπὸν οὐσιαστικὰ τὸν πόνο ποὺ τυχαίνει νὰ βιώνετε. Ὁ βαρὺς πόνος εἶναι ἡ ὤθηση πρὸς μιὰ πορεία σοφίας. Ὁ σοφὸς πόνος ἐπιφέρει τὴν πνευματικὴ τελείωση. Ὁ «τυχαῖος πόνος», ὁ πόνος ποὺ δὲν βιώνεται σωστά, δηλαδὴ δὲν γίνεται κὰν ἀποδεκτός, ποὺ χωρὶς νὰ ἔρχεται τυχαῖα ἀντιμετωπίζεται ὡς τυχαῖο γεγονὸς καὶ ποὺ στὴν πορεία του, κατὰ συνέπεια, καθίσταται «τυχαῖος», αὐτὸς ὁ πόνος ἀποβαίνει κανάλι ἀπώλειας σημαντικῆς οὐσίας.

Ὅσα ἀναγγέλλουμε θὰ καταστοῦν πράγματα τῶν «μελλόντων». Ὅσοι νοεῖτε «ὑπογράψτε» τὴ συνθήκη φιλίας καὶ συνεργασίας μὲ τὸν Κύριο τοῦ Κόσμου, μιὰ συνθήκη εἰρήνης καὶ ἀγάπης. Αὐτὸς ὁ Κύριοσ δέχεται μόνο ἐλεύθερους ὀπαδοὺς –ἐλεύθερους χάρη στὴν ἀγάπη– καὶ ὄχι κυριευμένους ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς κυριαρχίας. Εἰσέρχεται στὶς καρδιές σας καὶ τὶς μεταφέρει στὸν ἥλιο. Τὶς ἀνατρέπει ἀπὸ τὴ λανθασμένη στάση καὶ ἀνατροπὲς εὐθύνης καὶ οὐσίας χαρακτηρίζουν τὴν εἰσβολή Του στὰ οὐσιαστικά σας κύτταρα. Αὐτὸν τὸν Κύριο προσλαμβάνετε μὲ τὸν ἥλιο καὶ τὰ ἀστέρια. Αὐτὸν ζωγραφίζουμε ἐνώπιόν σας μὲ φωτεινὰ πινέλα καὶ χρώματα καὶ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ἀγγίξουν τὶς εὐαίσθητες καρδιές σας καὶ θὰ τὶς θέσουν σὲ ρυθμὸ γλυκιᾶς καὶ ἁπαλῆς Αφυπνίσης. Αὐτὸν τὸν Κύριο λατρεύουμε καὶ ὑμνοῦμε. Τὸν εὐλογοῦμε μὲ εὐλογία βροχῆς ποὺ ρέει «ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ αἰωνίου φωτός».

Ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὶς δεσμεύσεις καὶ ἐξαρτήσεις τῶν ὑλικῶν πεδίων, γιατὶ ὁ Κύριος καλεῖ ἐλεύθερους καὶ ὑπερήφανους, ὄχι δούλους ὑποταγμένους στὴν ὕλη. Οἱ δοῦλοι τῶν λαθῶν καὶ τῶν βίαιων ἀπαιτήσεων ὑποβαθμίζουν τὸ πνεῦμα καὶ γίνονται ψυχροὶ δολοφόνοι τῆς ἀγάπης.

Κύριοσ ἐλευθερώνει τοὺς δούλους καὶ ἀναγγέλλει ὅτι παρῆλθε ἡ ἐποχὴ τῆς δουλείας, σᾶς μελετᾶ μὲ Ἀγάπη, σᾶς ἀγγίζει μὲ περισσότερα χέρια ἀπὸ ὅσα διαθέτετε ἐσεῖς, σᾶς μελετᾶ μὲ τὸ ἄγγιγμά Του, σᾶς παρέχει τὴ θαλπωρὴ τοῦ φωτός. Σᾶς ἀγγίζει συντροφικὰ μὲ δικαιοσὺνη καὶ ἰσότητα καὶ ὑπάρχει στὸ φωτεινὸ Παρόν, στὰ ὅρια τῆς ἐλεύθερης βούλησής σας καὶ εἰσχωρεῖ «Οὐσιαστικὰ Παρὼν» στὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα. Ἀναγγέλλει καὶ διαθέτει οὐσιαστικὰ κινήματα ἀγάπης.

Ὅσοι λάβατε ἕνα μόριο ἐκ τῆς Οὐσίας Του, φυσικά, δὲν εἶστε οἱ σημαντικοὶ τοῦ πλανήτη. Ἁπλῶς λάβατε τὴ συνδρομὴ στὴν πορεία σας, ἡ ὁποία σᾶς ἀντάμωσε τὴ σημαντικὴ στιγμή.

Ὅσοι λάβατε μέρος τοῦ φωτὸς καὶ ἔχετε ὑποστεῖ ἐξ αὐτοῦ Τομές ἔχετε ἀναλάβει ἤδη καθήκοντα καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποβεῖτε διῶκτες τῆς φθορᾶς καὶ γνῶστες τῶν λαθῶν σας καὶ συγχρόνως πολέμιοι τῶν δικῶν σας λαθῶν, ἀφοῦ προηγουμένως δεχτεῖτε «τὴν ἁλυσίδα ποὺ ἐκφράζεται μὲ κρίκους καὶ ἤχους ἐκ τῶν παθῶν σας» μὲ ἐπίσημη διάθεση ἐπίγνωσης καὶ διάγνωσης καὶ ριζικῆς τους θεραπείας.

Ἐσεῖς ποὺ θὰ ἐνταχθεῖτε στὸ φῶς θὰ κατευθύνετε τοὺς «ἀνάπηρους», γιατὶ ἐσεῖς ἐξαιτίας τῶν περιπλανήσεών σας ἔχετε τὴν ἐπίγνωση τῶν «εἰδικῶν τους ἀναγκῶν».

Καλοῦμε ὅσους νοσοῦν πνευματικὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Ἀλήθεια καὶ νὰ καταστοῦν πολέμιοι τῆς φθορᾶς. Ἔχετε σημεῖα ποὺ εἶναι σὲ σημαντικὸ βαθμὸ ἀκρωτηριασμένα, ἰδιαιτέρως ἀκραῖα σημεῖα ποὺ θίγουν καὶ προσβάλλουν τὸ πνευματικό σας γίγνεσθαι καὶ αὐτὰ τὰ σημεῖα τὰ ἐνδυναμώνουμε μὲ ἀγάπη, γιατὶ πρέπει νὰ ἀποβοῦν σταθμοί. Ἐμεῖς ποὺ ὑπηρετοῦμε μὲ ὑπερήφανη καὶ ἐλεύθερη βούληση τὸν Εναν, ἔχουμε στὰ χέρια μας παραγγελίες ἀγάπης, γιατὶ ὁ Ενας εἰσχωρεῖ σὲ ἀσήμαντα πλανητικὰ σημεῖα καὶ τὰ κάνει σημαντικὰ ἐκ τῶν μορίων Του καὶ ἐκ τῆς Οὐσίας Του.

Εἶστε φθαρτοὶ καὶ ἄφθαρτοι συγχρόνως ἐκ τῶν οὐσιῶν τῆς πλάσης σας. Μέσα στὸ Πνεῦμα παίρνετε οὐσίες ὕλης καὶ ἐντὸς τῆς ὕλης καθορίζεστε πνευματικά.

Σᾶς δίνουμε σημεῖα ἐλπίδων –ἐμεῖς οἱ φίλοι, οἱ συνεργάτες, τὰ ἀδέρφια– καὶ περιμένουμε τὴν ἀνταπόκρισή σας.

Τὰ μηνύματά μας εἶναι σημαντικά, γιατὶ κατέρχονται ἀπὸ σημεῖα καθορισμένα ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅσοι τὰ δέχονται, ἔστω καὶ ἐλάχιστα, θὰ ἔχουν τὴν ἀπολαβή τους, κατὰ Θεία παραχώρηση, πρώιμη.

Ἀποσποῦμε ὀντότητες μέσα ἀπὸ τὰ γήινα παραπήγματα καὶ τὶς τοποθετοῦμε στὸ φῶς, γιατὶ ἐντὸς τῶν παραπηγμάτων βρίσκουμε ἀδάμαντες.

Τὰ κεφάλαια ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν θὰ καταστοῦν ἔργα Ανοιξης. Ἡ αἰώνια ἄνοιξη θὰ καταστεῖ συγγραφέας ἔκφρασης, ποίησης καὶ ἀγάπης. Θὰ εἰσχωρήσει στὰ ἔντονα προβλήματά σας καὶ θὰ προβάλει λύσεις ἐαρινοῦ πρωινοῦ καὶ ἐαρινῆς οὐσιαστικῆς ὥρας. Τὸ ἔαρ τῶν σοφῶν θὰ δώσει οὐσιαστικὸ παρόν. Θὰ εἶναι τὸ παρὸν ἐκ τοῦ παρελθόντος στὸ φωτεινὸ μέλλον ἀπὸ τὴν πραγματικότητα τῆς ἔνταξης τῶν γεγονότων στὸ μέλλον.

Ὑποσχόμαστε ἕνα σημεῖο Κάλλους καὶ ἀναγγέλλουμε σύστημα δικαιοσύνης ποὺ ἔχει δομή, θεμέλιο λίθο καὶ ὅραμα.

Ὑποσχεθήκαμε νὰ δώσουμε στὸν πλανήτη συστήματα σωτηρίας σὲ σχέση μὲ τὰ μέλλοντα γενέσθαι. Τὰ μέλλοντα γενέσθαι ἔσονται ἐκ τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ. Ὁ σπόρος πέφτει σὲ γῆ γόνιμη καὶ μεταφέρεται μὲ ἀνέμους εὐνοϊκῶν κατευθύνσεων.

Σκοπός μας εἶναι ἡ κατανόηση τῶν κειμένων μας καὶ ἡ κατάκτησή τους χάρη στὴν κατανόηση. Ἀντιμετωπίζουμε τὰ ἀδύνατα καὶ τὰ δυνατὰ σημεῖα σας, τὰ ἐκτιμοῦμε καὶ βαδίζουμε μὲ μέτρα κατανόησης.

Ἀγαπῆστε Ολα τὰ ἐν τῷ γίγνεσθαι γιὰ νὰ πάρετε ἀτελεύτητες οὐσίες. Οἱ ἀτελεύτητες οὐσίες κατακτῶνται μὲ τὴ γνώση τῆς ἀγάπης. Ἡ γνώση τῆς ἀγάπης συνοδεύεται ἀπὸ τὶς οὐσίες τοῦ ἀτελεύτητου φωτὸς καὶ ἐφόσον ἐπιτευχθεῖ συνένωση, θὰ προκληθεῖ σπινθήρας ἀφύπνισής σας.

Ἐντὸς τῶν κειμένων θὰ ἐπαναλαμβάνονται οὐσιαστικὲς ρήσεις γιὰ τὴν ὑποβοήθηση τῆς κατάκτησης τῆς οὐσίας, μέχρι τὴν τελικὴ κατάκτησή της. Οἱ ὀντότητες τῆς Γῆς θὰ πάψουν νὰ περιφέρονται ἀνίσχυρες ἐνώπιον τῶν μεγάλων κοσμικῶν γεγονότων, θὰ ἀναγνωρίσουν καὶ θὰ διαγράψουν τὴν ἀδυναμία τους.

Ἡ προσκόλληση τῶν ὄντων στὶς ἑκάστοτε δυσκολίες δημιουργεῖ τὰ ἀτελεύτητα, χωρὶς λύσεις προβλήματα, προβλήματα ὅμως ποὺ προβάλλονται μόνο ἐξαιτίας τῆς ἀδυναμίας τῶν ἀνθρώπων νὰ κατανοήσουν. Ὅταν ἐπιτευχθεῖ ἡ κατανόηση, ὅταν δηλαδὴ γίνει κατανοητὸ ὅτι ἀπὸ τὸ ἐλάχιστο μέχρι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ὑπάρχει ἕνα εἶδος ἀναγκαιότητας, τότε τὰ προβλήματα λύνονται ἀπὸ μόνα τους καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀπερίσπαστος συνεχίζει τὴν πορεία του μέσα στὴ Δημιουργία, ὡς ἀναπόσπαστο μέρος αὐτῆς. Ὅλα μὰ ὅλα ἀποτελοῦν κρίκους μιᾶς ἀτέλειωτης ἁλυσίδας, τῆς ἁλυσίδας ποὺ ἀποκαλεῖται Zωή. Καὶ ὁ πόνος καὶ ἡ δυστυχία καὶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος εἶναι κρίκοι τῆς ἁλυσίδας αὐτῆς καὶ ἂν ἐσεῖς ἐπιθυμεῖτε νὰ ἐξακολουθεῖτε νὰ ἀποτελεῖτε κρίκους αὐτῆς τῆς ἁλυσίδας, θὰ πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖτε ἐκ τῶν προτέρων ὅλες αὐτὲς τὶς μεταλλάξεις, γιατὶ ὅλες ἀποτελοῦν στάδια ἢ μορφὲς τῆς ἐξελικτικῆς σας πορείας. Ὅταν ὑπάρχουν δυσκολίες καὶ προβλήματα ποὺ εἶναι γιὰ ἐσᾶς φαινομενικὰ ἄλυτα, μὴν ἐνδίδετε χωρὶς μάχη – πολεμῆστε, ἐναντιωθεῖτε στὶς πρόχειρες ἁπλὲς σκέψεις ποὺ σίγουρα ἀπογοητεύουν, μελετῆστε τὸ καθετὶ ἤρεμα, μὲ ἐπιμελημένη μελέτη καὶ ἔρευνα.

Βέβαια, ἡ μελέτη καὶ ἡ ἔρευνα προϋποθέτει θυσία χρόνου, θυσία τῶν λεγόμενων «προσωπικῶν στιγμῶν», ἀνάλωση τοῦ ἑαυτοῦ σας σὲ δύσκολα καὶ δυσνόητα σημεῖα, καὶ ἐσεῖς δὲν εἶστε διατεθειμένοι γιὰ καμία τέτοια ἀπώλεια, ὅσο ἀσήμαντη καὶ ἂν εἶναι. Δὲν εἶστε διατεθειμένοι νὰ μειώσετε τὶς προσπάθειές σας νὰ ἱκανοποιήσετε αὐτὸ ποὺ ἐσεῖς ἀποκαλεῖτε ζωή, ποὺ δὲν εἶναι ζωή, ἀλλὰ μόνο μιὰ ἱκανοποίηση τῶν αἰσθήσεών σας καὶ τῶν κενόδοξων φιλοδοξιῶν σας, μιὰ ἱκανοποίηση αὐτοῦ τοῦ ἐγὼ ποὺ τόσες φορὲς μιλήσαμε γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ ἀνυπαρξία του. Ἔτσι, συνήθως ἀκολουθεῖ ἡ λύση τῆς φυγῆς – ἡ φυγὴ εἶναι τὸ πρῶτο σας βῆμα καὶ τὸ μοναδικό.

Σπάνια παρατηροῦνται ἐρευνητὲς τῶν δύσκολων καὶ αὐτοὶ ἀναλώνουν κατὰ κανόνα τὶς στιγμὲς τοῦ ἑαυτοῦ τους στὸν βωμὸ τῆς Ἀλήθειας. Προτρέπουμε καὶ τοὺς μὲν καὶ τοὺς δέ, μὰ ἐπιμένουμε ἰδιαίτερα στοὺς ἐρευνητὲς τῶν «δύσκολων».

Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐνταχθοῦμε σὲ ὅρια. Ἐκπέμπουμε ἀνάλογα μὲ τὰ σύγχρονα γεγονότα καὶ τὶς σύγχρονες στιγμὲς σὲ μήκη κύματος Ἀγάπης. Οἱ ρήσεις ἐξέρχονται ἐκ τῶν προϋποθέσεων τῆς ἀνάλογης συγκίνησης. Δίνουμε βροχὴ ἐφόσον οἱ προϋποθέσεις εὐνοοῦν τὴν κίνηση τῆς βροχῆς καὶ δίνουμε καταιγίδα ἐφόσον παρίσταται ἀνάγκη. Ἐνεργοῦμε μὲ συναισθήματα παρορμητικοῦ αὐθορμητισμοῦ. Δὲν κατατασσόμαστε σὲ σχήματα λογικῶν κεφαλαίων καὶ συνειρμούς. Κατατασσόμαστε στὰ Τάγματα τῆς Ἀγάπης καὶ δεχτεῖτε τὴν ἀγάπη μας ὅπως ἔρχεται ἀπὸ τὴν οὐσιαστικὴ ροή.

Τὰ μηνύματά μας ἀναλογοῦν στὴν ἑκάστοτε στιγμὴ τῶν ἡμερῶν καὶ ἐποχῶν. Ἂς δοθοῦν ἔτσι, ὑπὸ μορφὴ ἄτακτης ροῆς, γιατὶ δὲν ἐντασσόμαστε σὲ σχήματα κανόνων.

Ἀναδυθήκαμε ἀπὸ φωτεινὰ σημεῖα ποὺ προκάλεσαν ἑνώσεις βιωμάτων καὶ ἀπὸ τὶς ἑνώσεις αὐτὲς θὰ ἐκραγεῖ ἡ ἀλήθεια. Ὑπάρχουν ἐκρήξεις μελλόντων, ἐκρήξεις φωτὸς καὶ ἀποκάλυψη κρυμμένων οὐσιῶν. Θὰ «καταθέσουν» οἱ φωτεινὲς γραμμές, γιατὶ θὰ καταστοῦν μάρτυρες φωτεινῶν ἐνδότερων οὐσιῶν, ἀφοῦ θὰ εἰσχωρήσουν στὸ φῶς καὶ θὰ λάβουν τὶς διαστάσεις του, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ καταθέσουν τὴν Ἀλήθεια τοῦ Φωτός.

Ἡ εἰσχώρηση στὸ φῶς εἶναι ἔννοια μεταφορική, γιατὶ οὐσιαστικὰ τὸ φῶς εἰσχωρεῖ στὸ συγκεκριμένο σημεῖο. «Εἰσχωρῶ» σημαίνει εἰσ-έρχομαι, καταλαμβάνω καὶ ἀφομοιώνομαι. Παίρνω παράλληλους πρὸς συν-ένωση καὶ λαμβάνω ἐνώπιόν Του τὴ μεγάλη ἕνωση. Εἴμαστε Ελάχιστοι ἀλλὰ καὶ Απειροι ἐνώπιόν Του καὶ ἐλευθερώνουμε ὅσους ἔχουν τὴ διάθεση νὰ χαμογελοῦν μαζί Του.

Πλησιάζουν στιγμὲς σθένους, ἀγώνα, ἀγωνίας, ἀγάπης, πόνου, εὐθύνης καὶ ὑποταγῆς. Στιγμὲς μεγάλων ἀποφάσεων. Προσεγγίζουν οἱ ἐλεύθερες στιγμές, ἐλεύθερης σκέψης καὶ ἐλεύθερης βούλησης. Οὐράνιες οὐσίες καθορίζουν τοὺς νόες τοῦ σκέπτεσθαι ἐντὸς τῆς οὐράνιας σοφίας. Εἴμαστε ἐντὸς τῆς ἐλπίδας τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐλπίδα σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ