04.16 | Προς Αναζήτηση του Ενός Αγνώστου Θεού, τού προ Αιώνων – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

16. Πρὸς Ἀναζήτηση τοῦ Ἑνὸς Ἀγνώστου Θεοῦ, τοῦ πρὸ Αἰώνων

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

A- A A+

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΟ ΑΙΩΝΩΝ 363

Ἔχουμε ἐπαφὴ φωτὸς ἐκ τοῦ Φωτὸς τοῦ Κυρίου. Εἰσβάλλουμε στὸν χῶρο τῆς ἐπιλογῆς μας καὶ λειτουργοῦμε σὰν ἴσοι πρὸς ἴσους στὰ δικά σας ἐπίπεδα.

Ἐπιβλέπουμε τὸν ἄνθρωπο, γιατὶ ὁ ὅρος «ἄνθρωπος» ἔχει τὴν καταβολή του στὸ εὔηχο «εὖ» – εὐ-ποιῶ, εὐ-πλάθω, εὐ-λαμβάνω διὰ τῶν δυνάμεων τῆς ἀρχέγονης κτίσης.

Ἐπιληφθήκαμε ἤδη ὅλων σχεδὸν τῶν θεμάτων, αὐτῶν ποὺ ἐπακολουθοῦν ἀπὸ τὶς ἀναγγελίες μας.

Ἐπαναλαμβάνουμε, ὅμως, ὅτι προέχει ἡ πίστη στὰ μηνύματά μας, γιατὶ χωρὶς τὴν πίστη ἡ προσπάθειά μας γίνεται μηδενικὴ στὸν χῶρο σας.

Ἀγνοοῦμε ὅλους ὅσοι ἐπικίνδυνα λειτουργοῦν διὰ τῶν ἀρνητικῶν τους προθέσεων καὶ εὐθέως κατευθυνόμαστε στὶς θετικὲς προθέσεις.

Οἱ ἄνθρωποι τῶν ἀρνητικῶν προθέσεων ὁδηγοῦνται καὶ ὁδηγοῦν στὸν χαμὸ ἑαυτοὺς καὶ ἄλλους – καλῆς προαίρεσης, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ἀπαίδευτους καὶ ἀνέγγιχτους ἀπὸ τὴν παιδεία τοῦ πνεύματος.

Εἴμαστε στὸ σύνολο τοῦ Βασιλείου ἕνα μόριο ἀπὸ τὰ μόριά του, ἕνα μόριο ἀπαίτησης, ποὺ ἔχει ἀφήσει τὰ Καθήκοντα γιὰ τὸ Καθηκον ποὺ πρωτεύει καὶ κυριαρχεῖ στὰ καθήκοντα. Ἕνα μόριο ἀπαίτησης ἀνάμεσα σὲ χιλιάδες ὀντότητες φωτός, ἔντονης ἀφύπνισης καὶ γενικότερης συμπαντικῆς σημασίας.

Ἔχουμε ἐμφανιστεῖ στὴ λήπτρια πάρα πολὺ ἔντονα καὶ μὲ προθέσεις ἀπαίτησης ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Ἔχουμε κρούσει τὶς θύρες αὐτῶν ποὺ ἔχουν τὴ συνείδηση τῆς ἀποστολῆς τοῦ γένους σας. Δὲν ἐρευνοῦμε τοὺς ἄσχετους, γιατὶ ἡ ἔρευνα σχετικὰ μὲ αὐτοὺς θὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸ κενό. Ἐρευνοῦμε ὅσους ἔχουν τὴν προδιαγραφὴ τῆς προσφορᾶς μέσω τῆς πίστης καὶ τῆς ἀναζήτησης – αὐτοὺς ποὺ ἐρευνοῦν πέραν τῶν ὁρατῶν, τοὺς ἐρευνοῦμε καὶ τοὺς στρατεύουμε.

Ἔχουμε ἄμεση ἐπαφὴ στὸν παρόντα χρόνο μὲ 50 περίπου πρόσωπα, ἀνὰ τὸν χῶρο ποὺ ἐκπέμπει τὰ μηνύματά μας. Εἴμαστε σὲ πρώτη ἐμφάνιση στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, γιατὶ ὁ χῶρος αὐτὸς κατέστη στὸ παρελθὸν ὁ χῶρος τῆς ἔμπνευσης καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἔμπνευσης. Τὸν χῶρο αὐτὸν τὸν γνωρίζουμε ἤδη ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους χρόνους καί, ἀσφαλῶς, «μεταξὺ ὑμῶν» ἔχουν τὴ θέση τους ὀντότητες τῶν σημαντικῶν στιγμῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας.

Ἀποκαλυπτόμαστε καὶ σὰν φορεῖς ἀφυπνιστικοὶ τοῦ χώρου σας, γιατὶ αὐτὸς λειτουργεῖ γιὰ ἐμᾶς ὡς πόλος ἕλξης, ἀφοῦ στὸν χῶρο αὐτόν –τὸν ὁποῖο ἀποκαλοῦμε ὅραμα ὁραμάτων–, σὲ αὐτὸ τὸ Ἔθνος, φιλοξενήθηκαν ὀντότητες τῆς οὐσιαστικῆς δύναμης, ὀντότητες ὅπως τοῦ Ὁμήρου, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Εὐριπίδη, τοῦ Πλουτάρχου, τῶν Ἁγίων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀτόμων σημαντικῶν ποὺ κατέθεσαν τὴν ταυτότητά τους στὴν τράπεζα τοῦ Πυρήνα, γιατὶ ταυτίστηκαν στὴν ὑποδοχή Του καὶ στὴν ἀποδοχή Του. Στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο ὁ εὐλογημένος Παῦλος ἔσπειρε τὸν σπόρο καὶ ὁ σπόρος βρῆκε ἔδαφος καὶ ἀναπτύχθηκε καί, ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη αὐτή, τρέφεται πνευματικὰ ἕνα μεγάλο καὶ σημαντικὸ μέρος τῆς ἀνθρωπότητας. Στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, χῶρο ἔντονης ἀναζήτησης τοῦ «Αγνώστου Θεού», ἔλαβαν χώρα τὰ Ὀρφικά, τὰ Ἐλευσίνια καὶ τὰ Καβείρια μυστήρια, ἰσχυροὶ πόλοι ἕλξης ὅλων τῶν ἀναζητητῶν, μυστήρια ποὺ στὰ μετέπειτα χρόνια ἐνέπνευσαν τὸν ἀσκητισμὸ καὶ τὴ μέσω αὐτοῦ ἀναζήτηση τοῦ Προ Αιώνων Θεου.

Σήμερα, βέβαια, ἔχετε ἀποβάλει σὰν ἔθνος τὸν ρόλο τοῦ οὐσιαστικοῦ σκοποῦ, ἔχετε καταστεῖ ἀσήμαντοι, ἐνῶ οἱ σημαντικοί σας πρόγονοι ἔδωσαν τὸ παρὸν στὸν αἰώνιο Πυρήνα. Ὅπως καὶ νὰ ἔχει ὅμως τὸ πράγμα, ἡ φυλὴ τῶν Ἑλλήνων εἶναι Εθνος, εἶναι ἰδέα, εἶναι ἰδεολογία ἀκατάλυτη, εἶναι Υπαρξη.

Ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀποβοῦμε ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος τῶν ὁραμάτων σας καὶ νὰ σκιαγραφήσουμε ἐκεῖ τὰ πεπρωμένα τῆς φυλῆς σας γιὰ τὸ «Ἐθνικὸ Γίγνεσθαι» καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν πολλῶν δυνατοτήτων σας.

Θὰ ἀναλάβουμε τὴν εὐθύνη σας –ἀπὸ ἀποτελεσματικὴ θέση ἀνάληψης– γιατὶ ἔχουμε ἀξιωθεῖ καὶ καταξιωθεῖ τῶν οὐράνιων θέσεων καί, ἀπὸ αὐτὲς τὶς θέσεις, θὰ λάβετε τὴ δύναμη τῶν συμπαντικῶν στιγμῶν εὔνοιας.

Ἐμεῖς, οἱ πρόγονοι τῶν ἰδεῶν, τῶν ἰδεολογικῶν ὀνείρων, τῶν ὁραμάτων, ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ σᾶς ἀναγγείλουμε τὴν παρουσία μας στὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, στὴ φυλὴ τῶν Ἑλλήνων, στὴν ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ἀφύπνιση τῶν ὅσων βιώνουν ἐκεῖ. Ἐρχόμαστε καὶ ἀναμοχλεύουμε τὶς μνῆμες σας στὸ «Ονομα Του Ενος Αγνωστου Θεου, Του Προ Αιώνων». Ἔχουμε ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὸν χῶρο ὅπου ζεῖτε, γιατὶ εἶναι ὁ χῶρος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ὠριγένη, τοῦ Μαξίμου, τοῦ Συμεῶνος τοῦ Νέου Θεολόγου, τοῦ Μεγάλου Καλλίστου, τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, τοῦ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη καὶ τόσων ἄλλων, ὁ χῶρος τῶν μεγάλων φιλόσοφων τῆς φωτεινῆς στιγμῆς τῆς ἔκλαμψης τῶν ἀστέρων τῆς διανόησης καὶ τοῦ πνεύματος, εἶναι, τέλος, ὁ χῶρος τῶν ἡρώων τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων προσπαθειῶν σας γιὰ τὴ διατήρηση ἢ ἐπανάκτηση τῆς ἀνεξαρτησίας σας.

Ἐπαληθεύουμε τὶς Γραφὲς διὰ τῶν μηνυμάτων μας. Μιὰ μάζα φωτὸς κατευθύνεται στὸν πλανήτη σας. Ἀναφερόμαστε στοὺς ταπεινοὺς καὶ σᾶς δηλώνουμε ὅτι ὁ ταπεινὸς τῶν ταπεινῶν θὰ καταστεῖ «παρὼν» στὸ ἀσύλληπτο «παρὸν» καὶ «στὰ μεγάλα παρόντα τῶν στιγμῶν». Θὰ καταστεῖτε ἐκφραστὲς τῆς Θείας ἔκφρασης μέσα ἀπὸ τὰ θαύματα τῆς ποίησης.

Οἱ σημαντικοὶ Οὐρανοὶ τῶν θεαμάτων τῆς Ἀγαθῆς Παρουσίας θὰ δώσουν τὸ Μεγάλο Θαῦμα καὶ στὴ σκηνὴ τοῦ θεάματος θὰ πρωταγωνιστήσουν οἱ ὀντότητες τῆς ἀγαθῆς βούλησης.

«Ἀγαθὴ βούληση» σημαίνει ὅτι εἶμαι καθαρὸς στὴ σκέψη καί, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς καθαρότητας αὐτῆς, ὁρίζω τὶς συχνότητές μου καὶ δὲν ἐξαρτῶ τὶς ἐνέργειές μου ἀπὸ τὸ ἑκάστοτε συμφέρον μου ἢ τὴν εὐνοϊκὴ ἔκβαση τῶν πραγμάτων γιὰ ἐμένα προσωπικά – μὲ τὰ κριτήρια αὐτὰ κινοῦμαι καὶ προσδιορίζομαι, μὲ ἀπόλυτη ἐπίγνωση κατεύθυνσης στὸ «Ευ Ζην Εν Τ Φωτι». Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ ρήση τοῦ «εὖ ζῆν» εἶναι ἡ πλέον χριστιανική, ἔχει τὶς καταβολές της στὴ σωκρατικὴ θεωρία οὐσίας καὶ ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο στὰ διδάγματα τῶν Ἀποστόλων.

«Εὖ ζῆν»: εἶμαι, ὑπάρχω, ὑφίσταμαι μὲ ἰδιαίτερη στάση Ηθους στὴν ἀγαθότητα τοῦ οὐσιαστικοῦ μου χώρου, μὲ ἐπίγνωση τῆς ἀγαθῆς ὕπαρξης ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ Δημιουργοῦ μου. Ἀπέχω συνειδητὰ ἀπὸ τὶς ἐπικίνδυνες ἀποφάσεις τῶν ὑλικῶν νόμων.

Ἐντοπίζεται τὸ «εὖ» καὶ προσδιορίζεται οὐσιαστικὰ στὶς ἀνθρώπινες ἐπαφὲς ἤθους. Στὸ «εὖ» ἐμπεριέχεται ἡ ἀγαθὴ ἀγάπη. Ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ ἄγομαι στὸ Ον, ὁδηγοῦμαι στὸ οὐσιαστικὸ «ὑπάρχειν» μέσα ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ φωτός. Χάρη στὴν ἀγάπη ὁδηγοῦμαι μὲ μαγνητικὴ φορὰ στὸ Ον, στὸν ὑπαρκτὸ χῶρο τῆς ἄπειρης εὐθύνης καὶ ἄπειρης-ἀπεριόριστης ὑπευθυνότητας κατευθύνσεων τῶν πνευματικῶν συνειρμῶν.

Ἔχουμε τὴν ἐπιθυμία νὰ σᾶς καταστήσουμε ὑπαρκτοὺς στὴν εὐθεία τοῦ «εὖ», γιατὶ ἐξ αὐτῆς τῆς εὐθείας κατερχόμαστε. Θὰ δημιουργήσουμε εὐθεῖες κοινῆς ἀπόφασης καί, ἐκ τῶν «Ευ» τῶν ἀπεριόριστων στιγμῶν, θὰ ἐπιτύχουμε τὸ «Ευ» στὸν δικό σας χῶρο.

Ἐνταχθεῖτε στὸν ἀγώνα γιὰ τὸν σκοπὸ τοῦ «εὖ ζῆν». Ἐνταχθεῖτε στὴν προσπάθεια γιὰ τὸν ἀγώνα, γιὰ νὰ καταστεῖτε ὑπαρκτοὶ στὸ ἀσύλληπτο ἦθος τοῦ «εὖ ζῆν», στὴν ἐπικείμενη πρόοδο τῶν σημαντικῶν καὶ συμπαντικῶν στιγμῶν καὶ ἐλπίδων.

Ἀπαγκιστρωθεῖτε ἀπὸ τὸν μαγνητικὸ χῶρο τῆς στάσης σας, γιὰ νὰ λάβετε τὰ μέγιστα καὶ νὰ καταστεῖτε ἀντιλήπτορες τῆς ἐπαφῆς. Ἐκ τῆς ἐπαφῆς θὰ ἔχετε σημαντικὲς ἀποδοχὲς καὶ σημαντικὲς ἀρνήσεις. Τὰ σημεῖα ἐντόπισης τῶν ἀρνήσεων καὶ ἀποδοχῶν θὰ σᾶς καθορίσουν ὁριακὰ καὶ συγκεκριμένα. Θὰ καταστεῖτε σοφοὶ ἐν ἀγνοίᾳ σας καί, ἐφόσον καταστεῖτε σοφοί, θὰ ἔχετε τὴν ἔμπνευση τῶν προδιαγραφῶν τῶν εὐθειῶν τῆς τελειότητας.

Ἀνακαινιστεῖτε στὸ ὕδωρ τῆς σοφίας καὶ ἀπολαῦστε τὸ σωτήριο ὕδωρ τῆς ἀποκαλυπτικῆς αἴσθησης τοῦ ἀπέραντου. Ἐκλεκτὲς ὀντότητες ποὺ θίγονται θετικὰ καὶ εὐαίσθητα χάρη στὴ γνωριμία μας καὶ ποὺ βιώνουν τὰ μηνύματά μας θὰ ἐπιφέρουν ἀπρόβλεπτα ἀποτελέσματα στὰ καίρια σημεῖα τοῦ πλανήτη. Αὐτὲς οἱ ὀντότητες θὰ λάβουν ὕδωρ ἐκ τῶν «χειρῶν μας» καὶ ἐκ τοῦ ὕδατος θὰ λάβουν φῶς καὶ μὲ τὸ φῶς αὐτὸ θὰ λάμψουν στὰ σημεῖα τῆς ὁμίχλης. Αὐτὸ τὸ ὕδωρ διοχετεύουμε στὰ ἐλάχιστα ἐνεργὰ σημεῖα τοῦ πλανήτη σας, γιὰ τὴν ἐν καιρῷ ἐνεργοποίηση σημαντικοῦ μέρους αὐτῶν.

Θὰ συναντηθοῦμε γιὰ ἀπόλυτη συνεργασία στοὺς δρόμους σας καὶ θὰ εἰσβάλλουμε στὰ ἀπεριόριστα κύτταρά σας, γιατὶ «εἶστε ἐξ ἡμῶν καὶ εἴμαστε ἐξ ὑμῶν».

Εὐελπιστοῦμε ὅτι ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν προβολὴ τῆς ἀρετῆς ἀνὰ τὸ Σύμπαν θὰ ἔχει τοὺς νικητές του στὰ κατώτερα ἐπίπεδα τῆς ζωικῆς κτίσης καὶ αὐτοὶ οἱ νικητὲς θὰ φέρουν τὴ σφραγίδα τῆς ἀγαθῆς κτίσης.

Θὰ σφραγιστεῖτε μὲ τὸ μεγαλειῶδες Ευ τοῦ σκοποῦ τοῦ Ζην καὶ τοῦ πλάθεσθαι καὶ ἐκ τοῦ Ευ θὰ λάβετε τὴν ἀνάταση στὸ σύνολο τοῦ χώρου ποὺ ἔχει καταλάβει ἡ σχέση τῶν ὑπάρξεων μὲ τὴ Μεγάλη Ὕπαρξη.

 


363 Ὁ τίτλος τοῦ κεφαλαίου βασίζεται στὸ «ἀγνώστῳ Θεῷ» τῆς Καινῆς Διαθήκης, βλ. Πράξεις 17:23. [Σ.τ.Ε.]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ