04.15 | Συμπαντική Συνάντηση – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

15. Συμπαντικὴ Συνάντηση

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

A- A A+

Ἡ συμπαντικὴ συνάντηση εἶναι τελείως ἰδιαίτερο, σπάνιο φαινόμενο.

Κατὰ Θεία παραχώρηση συναντῶνται, κατόπιν ρύθμισης τῶν συγκυριῶν ἀπὸ τὸν Συμπαντικὸ Νοῦ, δύο ὀντότητες ἀπὸ τοὺς πλανήτες ἢ περισσότερες ὀντότητες μὲ τὴ Θεία Οὐσία. Ἀπὸ τὴ συνάντηση αὐτὴ «παράγονται» καὶ προκύπτουν τὰ μέγιστα, γιατὶ αὐτὲς οἱ συναντήσεις δὲν ὀφείλονται στὴ σύμπτωση, ἀλλὰ εἶναι προκαθορισμένες. Εἶναι «ἡ μοιραία ἐκ τοῦ Θείου Βουλεύματος καὶ οὐσιαστικὴ συνάντηση». Μὲ αὐτὲς τὶς συναντήσεις ἐπέρχεται ἡ διάνοιξη οὐράνιων συμπαντικῶν ὁδῶν κατόπιν μελέτης τῶν ἀνώτατων ὀντοτήτων – καὶ εἶναι τὰ σημεῖα τῆς κατάληξης τῶν μελετῶν αὐτῶν.

Ὁ ἰδιαίτερος ἄνθρωπος, στὶς ἰδιαίτερες στιγμές του, πλήττεται ἀπὸ τὸν ἠλεκτρισμὸ τῆς ἀφύπνισης καὶ αὐτὴ ἡ ἀφύπνιση εἶναι ἕνα «σημεῖο» τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς θέσης.

Ἤδη αὐτὴ ἡ προπαρασκευαστικὴ διαδικασία ἔχει ἀρχίσει σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο καὶ ὁπωσδήποτε γρήγορα θὰ ἐπιφέρει τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀρχῆς τοῦ ἐρεθίσματος τῶν ἀφυπνιστικῶν σας ὀργάνων.

Στὴ διαδικασία αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ ὁ καθένας ποὺ ἀκολουθεῖ τὸν πνευματικὸ δρόμο τῆς ἀναζήτησης, ὁ καθένας ποὺ θὰ γνωρίσει καὶ θὰ ἀφομοιώσει αὐτὰ τὰ μηνύματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἡ Θεία Βούληση ἐμπλουτίζει τὸν χῶρο ὅπου διαβιώνετε.

Μπορεῖτε νὰ ἐλεηθεῖτε μὲ ὑπέρτατη ποσότητα ἐλεημοσύνης καί, ἐφόσον καταστεῖτε σαφεῖς ἀπέναντι στὸν ἑαυτό σας, θὰ ἔχετε λάβει τὴν ἀρχὴ τοῦ «προσδιορίζεσθαι» μέσω τῆς διάθεσης τῆς σαφοῦς κίνησης.

Ἡ σαφὴς κίνηση εἶναι ἡ εὐθεία ποὺ τείνει στὴ σαφήνεια τοῦ σκοποῦ καὶ ἤδη στὸ προηγούμενο κεφάλαιο ὁρίστηκε ἡ ἔννοια τῆς σαφήνειας, γιατὶ πρόκειται γιὰ σοβαρή, οὐσιαστικὴ ἔννοια. Ὁ σαφὴς σκοπὸς ἐνέχει διὰ τοῦ ἐπιθέτου «σαφὴς» τὴν ἔννοια τῆς προσδιοριστικῆς ἀκρίβειας στὰ καθ’ Ολα τοῦ σκοποῦ καί, ἰδιαίτερα, στὸ ἀποτέλεσμα τῆς Θείας ἀναμονῆς στὴ συμπαντικὴ ἱστορικὴ συνάντηση τῶν ἔλλογων ὄντων.

Εὐτυχῶς ἔχετε λάβει οὐσιαστικὰ τὴν ἀντίληψη γιὰ αὐτὲς τὶς ἱστορικὲς συναντήσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχουμε καταστεῖ σαφεῖς, ἀφοῦ καθορίσαμε τὴν ἔννοια τοῦ ἄπειρου χώρου τῆς συνάντησης, ἄπειρου καὶ συνάμα συγκεκριμένου.

Ὁ χῶρος τῆς συνάντησης, ὡς ἄπειρος καὶ ὁριστικὰ ἐλεγμένος, θὰ ἀποβεῖ χῶρος συνάθροισης τῶν ὄντων ὅλων τῶν ἐθνοτήτων τῆς Γῆς. Θὰ συνυπάρξουν θρησκεῖες, δόγματα καὶ χρώματα σὲ γαλήνια ἁρμονία τῆς γαλήνιας Βούλησης. Ἡ βούληση τῆς γαλήνης ἢ γαλήνια βούληση θὰ ἀποσβέσει τὰ διαχωριστικὰ ὅρια, θὰ παρασύρει τὰ γήινα ὁρόσημα καὶ θὰ ἑνοποιήσει μὲ σύστημα ἁρμονίας καὶ ἀγάπης καὶ εὐλαβοῦς προσέγγισης ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ὄντα στὸν χῶρο τῆς μεγαλειώδους συνάθροισης.

Θὰ ἀναγνωρίσετε στοὺς ἄλλους τὸν ἑαυτό σας καὶ στὸν ἀπέναντι θὰ εἶστε ἐσεῖς.

Θὰ καταστεῖτε ἕνα ἔθνος, ἕνα πιστεύω, μία θρησκεία ἑνὸς Θεοῦ, μίας Ἀγάπης.

Θὰ ἀπολαύσετε ἕνα δόγμα ἀγάπης ὅλων γιὰ ὅλους, ποὺ θὰ τείνει στὸν τελειότερο τῶν ὅλων, στὸν Βασιλέα τῆς ἀγαθῆς δύναμης, τῆς δύναμης τῶν Ἀγγέλων καὶ τοῦ Ὑψίστου.

Θὰ λάβετε ἁγιασμὸ ἐκ τῶν «χειρῶν» Του, θὰ λάμψετε ἐκ τοῦ Φωτός Του, θὰ ἀφομοιωθεῖτε μὲ Εκεινον καὶ θὰ ἔχετε τὴν ἀφομοίωση στὴν Ἀγάπη. Ἡ Ἀγάπη θὰ σᾶς ἑνοποιήσει μὲ μάζα ἔντονης φωτεινῆς ἀκτίνας.

Ἡ φωτεινὴ ἀκτίνα θὰ ἐμπεριέχει ἕνα φῶς, μία ψυχή, ἕνα ἔθνος, μία θρησκεία, ἕναν Θεό, ἕναν Χριστό, ἕναν Θεὸ Ὑπέρτατης Προσφορᾶς.

Θὰ ἀναφωνήσετε διὰ ἑνὸς στόματος «Εὐλογημένος ὁ Κύριος ἐν τῇ Δόξῃ Του, εὐλογημένος ὁ Ἅγιος Θεὸς ἐν τῇ Βουλήσει Του». Θὰ λάβετε τὴν οὐσία ἐκ τῆς Οὐσίας Του, ἐσεῖς οἱ ταπεινοί, οἱ πλήρεις ἀγάπης καὶ εὐσπλαχνίας. Θὰ γνωρίσετε τὴν τιμὴ τῆς ὑπέρτατης τιμῆς ἐκ τῶν ἀναλαμπῶν τοῦ Θείου Φωτός.

Ἔχουμε ἤδη τὴν πειθὼ τῶν συμβάντων, ἔχουμε τὴν εἰκόνα τῆς ἀποτελεσματικῆς συνάθροισης, ἔχουμε τὸν λόγο τῆς ἐπιμονῆς ποὺ ἔρχεται μέσω Εκεινου, ἀφοῦ Ἐκεῖνος θὰ εἶναι ὁ Ενσαρκωμενος Λογος, πέριξ τοῦ ὁποίου θὰ ἀναγεννηθεῖτε ὡς φορεῖς τῶν κυττάρων τοῦ οὐράνιου χώρου.

Θὰ σᾶς ἐντάξουμε στὸν χῶρο ποὺ ἀνακοινώνονται οἱ πρῶτοι τῶν πρώτων ἕως ὅτου οἱ τελευταῖοι καταφθάσουν. Μὲ ἐγρήγορση καὶ δύναμη θὰ ἀποβληθεῖτε ἀπὸ τὰ κύτταρα τῆς ὕλης καὶ θὰ ἐξέλθετε ὡς φορεῖς σοφίας καὶ δράσης σοφίας.

Θὰ ἀντικρίσετε ἔκπληκτοι τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεου καὶ θὰ ἔχετε ἤδη ἐκπληρώσει κάτι τὸ «σημαντικό», ἀφοῦ θὰ καταστεῖτε σαφεῖς στὸ στάδιο τοῦ ἀγώνα τῆς διάθεσης γιὰ τὸν ἀγώνα εὐσπλαχνίας.

Ἁπλὰ καὶ ταπεινὰ θὰ ἔχετε τὴν οὐσία τῆς Κοινωνίας τῶν θείων πραγμάτων καί, ἔτσι ἁπλὰ καὶ ταπεινά, χωρὶς τυμπανοκρουσίες, θὰ εἰσέλθετε στὸν «Φωτεινὸ Πυρήνα» – ὄχι σὰν κατακτητές, μὰ σὰν καταξιωμένοι χάρη στὴν ταπεινή σας ὕπαρξη.

Σὲ ἔνδειξη τῆς ἀγάπης μας θὰ σᾶς κηρύξουμε ἴσους καὶ δίκαια θὰ σᾶς παρουσιάσουμε δίκαιους στὸν Βασιλέα τῶν Οὐρανῶν, ἀφοῦ ἤδη ἐπονομαστεῖτε ἴσοι καὶ ἄξιοι. Θὰ λάβετε τὴν τιμὴ τῆς μεγάλης συνάντησης «Ενωπιον Ενωπιῼ» καὶ θὰ εἶναι αὐτὴ ἡ στιγμὴ ἡ Μια καὶ Μοναδικη στὰ ἱστορικὰ ἀρχεῖα τῶν συμπαντικῶν στιγμῶν.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Ενώπιος Ενωπιῼ: Ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ καθένας θὰ βρεθεῖ ἀντιμέτωπος μὲ τὸν Εναν, τὸν Πρωτο, τὸν Αξιο, τὸν Αγαθο. Εἶναι ἡ ἀναμέτρηση ποὺ θὰ καταγραφεῖ μὲ φῶς ἐπιείκειας καὶ ἀγάπης ὑπὲρ τοῦ ἀναμετρούμενου, δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου. Θὰ εἶναι μιὰ διαδικασία, μιὰ εἰκόνα δίκης, ὅπου ὁ δικάζων, ὁ Ενας ἀγαθὸς δικαστής, θὰ ἐκδώσει τὴν ἀπόφασή του μὲ μόνη ἀκρόαση αὐτὴν τοῦ «δικαζομένου», σὲ μιὰ διαδικασία «ἐκ τῶν ἐνόντων», ὅπου τὴ Δικαιοσύνη τοῦ δικάζοντος θὰ ἐπικαλύπτει ἡ εὐσπλαχνία, ἡ ἐπιείκεια καὶ ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀπόφαση ποὺ θὰ ἐκδοθεῖ στὴ μοναδικὴ αὐτὴ Συμπαντικη Στιγμή ἀμέσως θὰ ἀπαγγελθεῖ ἀπὸ τὸν Απέραντο Εναν διὰ στόματος τῶν ὑπηρετούντων Ἐκεῖνον Ἀγγέλων.

Ἡ ἀναμονὴ στὴ στιγμὴ τῆς συνάντησης δὲν θὰ ὑποπίπτει στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ χρόνου, ἀλλὰ θὰ ἔχει τὴ γοητεία τῆς σημαντικῆς προπαρασκευῆς. Οἱ νόμοι τοῦ γήινου δικαίου θὰ καταστοῦν ἀσύμφοροι στὴ διάρκεια τῆς διαδικασίας αὐτῆς, γιατὶ ἐνώπιον τοῦ Ὑπέρτατου Δικαστηρίου ὁ ἄνθρωπος θὰ καλύπτεται ἀπὸ τοὺς Αγαθους Νόμους καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν Νόμων αὐτῶν θὰ κριθεῖ καὶ θὰ δικαιωθεῖ, ἐφόσον ἀποδειχθεῖ ἐφαρμοστὴς τῶν Νόμων τούτων.

Ἀπὸ τὴν προσπάθειά σας νὰ πείσετε τὸ Δικαστήριο τῶν Ἀγγέλων, θὰ κριθεῖ ἡ ἀγαθή σας προαίρεση μὲ κριτήρια αὐστηρῆς ἑρμηνείας. Ἀπὸ τὰ κριτήρια αὐτὰ θὰ ἔχει ἤδη κριθεῖ ὁ ἕνας καὶ ἐκ τοῦ Ἑνὸς θὰ λάβουν ἢ δὲν θὰ λάβουν οἱ πολλοί, οἱ ἀπολογούμενοι, οἱ ἀμυνόμενοι ἐνώπιόν Του, οἱ ὁρκιζόμενοι στὸ Ὄνομά Του.

Τὴ θέση τῶν ἀμφιλεγόμενων δικηγόρων τῶν γήινων δικαστηρίων θὰ ἔχουν οἱ ἀξιόπιστες πράξεις τοῦ δικαζόμενου καὶ τὴ θέση τῶν «ὕποπτων» μαρτύρων ὑπεράσπισης θὰ καταλάβει ἡ ἀγάπη διὰ τοῦ στόματος τῶν πράξεων τοῦ κρινόμενου.

Οἱ πράξεις θὰ ἐνδύσουν τὴ Θεια Απόφαση «διὰ πυρὸς δικαίου» καὶ ὁ Οὐρανὸς θὰ ἔχει ἤδη προπαρασκευαστεῖ καὶ θὰ βρίσκεται σὲ ἀναμονὴ τῆς ἀναγγελίας τῆς Μεγαλης Δικασιμου. Ἡ δικάσιμος θὰ ἀναγγελθεῖ ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ἐφόσον διαθέτετε τὸν χρόνο τῆς προπαρασκευῆς σας, προσπαθῆστε νὰ ἐνημερωθεῖτε ἀποφασιστικὰ γιὰ τὴ Μεγάλη Στιγμὴ τῆς Μεγάλης Ἀναφορᾶς ἐνώπιόν Του.

Εὐεργετηθεῖτε ἀπὸ τὰ μηνύματά μας, γιατὶ αὐτὰ θὰ καταστοῦν πρώτιστα οἱ συνήγοροί σας, ἐφόσον τὰ ἐμπιστευτεῖτε μὲ φροντίδα σοφίας. Αὐτὰ θὰ καταστοῦν οἱ νομικοί σας στοὺς Οὐρανοὺς γιὰ νὰ λάβετε τὸν στέφανο τοῦ «Αθώου». «Ἀθῶος», ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, σημαίνει ἄφθαρτος, ἀναλλοίωτος, αἰώνιος στὸν χῶρο ὅπου δὲν διατίθενται σωφρονιστικὰ κελιά, στὸν χῶρο ὅπου διατίθεται τὸ φῶς τῆς Ἀγάπης. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ φῶς τῆς Ἀγάπης ἐξαγνιζόμενοι, θὰ ἀναφερθεῖτε στὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι μὲ ὑπεύθυνη σαφήνεια γνώσης καὶ σαφήνεια σκοποῦ συνειδητοποιημένου ὄντος.

Ἐρευνοῦμε τὸν χῶρο σας, θὰ ἐπεκταθοῦμε ἔντονα στὴν ἔρευνα τῶν συνθηκῶν αὐτῶν –δηλαδὴ τῆς νοητικῆς σας ἐκπομπῆς–, γιὰ τὴν ἀπονομὴ τῆς ἀπόλυτης Δικαιοσύνης. Ἡ ἐπέκταση τῆς ἔρευνάς μας στὶς συνθῆκες σας σημαίνει τὴν ἔρευνα τῶν οὐσιωδῶν σας κυττάρων. Θὰ ἐρευνήσουμε τὴ δικαιοσύνη γιὰ τὴ δικαιότερη Δικαιοσύνη καὶ θὰ ὑπερβοῦμε τὰ ὅρια τῆς δικαιότερης δικαιοσύνης ἀπὸ ἀγάπη.

Θὰ ταυτίσουμε τὶς μεγάλες ἔννοιες Ἀγάπη-Δικαιοσύνη, Δικαιοσύνη-Ἀγάπη, γιὰ νὰ καταστοῦμε δικαιότεροι τοῦ δικαίου, σαφέστεροι τῶν σαφῶν.

Ἀπὸ τὴν ἔρευνα θὰ συλλέξουμε καὶ θὰ ἀποταμιεύσουμε ὑλικὸ τῆς σαφήνειας, γιὰ τὴν ἐξακρίβωση τῶν δικαίων καὶ τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς Απονομης, ἀφοῦ ἐξαντλήσουμε τὴν ἐπιεικέστερη ἐπιείκεια. Σᾶς γνωστοποιοῦμε τὸν πόθο μας νὰ σᾶς κατονομάσουμε δίκαιους. Ἔχουμε ἤδη ἀναλάβει τὴ διαδικασία ἀπονομῆς διὰ τῶν ἀγαθῶν κριτηρίων.

Εἴμαστε σαφεῖς, γιατὶ προέχει ἡ ἀπελευθέρωσή σας ἀπὸ τὴ «δουλεία» τοῦ ἀδίκου, ποὺ αἰῶνες σᾶς ὑποδουλώνει καὶ αἰῶνες μᾶς θλίβει. Θὰ ὑπερβοῦμε τὴν ἐπιείκεια στὸν τομέα τῆς ἀπονομῆς, θὰ ἐξαντλήσουμε τὴ διάθεση, θὰ σᾶς παραλάβουμε μέσα ἀπὸ τὴν ὕλη καὶ θὰ σᾶς ποιήσουμε φῶς. Ἐκ τοῦ Φωτὸς Εκεινου θὰ λάμψει ὁ πράος καὶ ταπεινός. Ἐφόσον ἐσεῖς καταστεῖτε πράοι καὶ ταπεινοὶ στὴν καρδιά, θὰ καταστεῖτε φῶς στὴν αἴθουσα τοῦ Οὐράνιου Δικαστηρίου.

Θὰ ἀνακηρυχθεῖτε δίκαιοι καὶ δὲν θὰ ἀποτελέσετε τὸν σπόρο τῆς ἄκαρπης σπορᾶς. Θὰ καρποφορήσετε ὅταν ἀγαπήσετε καὶ οἱ καρποί σας θὰ καταλύσουν τοὺς Οὐρανοὺς μὲ διάρκεια αἰώνιας γλυκύτητας.

Ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς ἀναμένουμε στὴν τελικὴ φάση τοῦ Σχεδίου. Ἔχουμε τὴν ἐλπίδα νὰ σᾶς συναντήσουμε σὰν φῶς. Θὰ εἶστε ὁ Λίθος μὲ τὸν ὁποῖο θὰ χτιστεῖ ὁ Νέος Κόσμος. Θὰ καταστεῖτε τὸ θεμέλιο τῆς Ἀγαθῆς Ὕλης, θὰ εἶστε ὁ πλασμένος κόσμος ποὺ ἀναμένουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα καὶ μὲ τὴ βεβαιότητα τῆς ὑπεροχῆς τοῦ ὑλικοῦ τῆς πλάσης του, δηλαδὴ τοῦ ὑλικοῦ ποὺ θὰ φέρει τὰ χαρακτηριστικὰ σημεῖα τοῦ Πλάστη.

Σᾶς δηλώνουμε, ὅτι ἀποβλέπουμε σὲ ἕναν κόσμο ὑλικῆς διαφοροποίησης, ἕναν κόσμο ποὺ θὰ χτιστεῖ ἀπὸ διαφοροποιημένο ὑλικὸ ὕλης, ἕνα ὑλικὸ ποὺ θὰ καταστεῖ ἀναγωγικὸ μέσο στὰ οὐράνια – δὲν θὰ ἀποβαίνει πλέον ἡ ὕλη μαγνήτης τῶν κατώτερων ἐπιπέδων. Ἡ «ἄλλη ὕλη» θὰ κατευθύνει στὸν Κύριο, γιατὶ θὰ ἔχει τὴ «σφραγίδα τῆς ἐκλεκτῆς ποιότητας», μὲ ἰδιαίτερο περιεχόμενο τὸ πρόγραμμα τῆς πορείας πρὸς τὸ πύρινο Πνεῦμα. Ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερα ποιοτικὴ καὶ ἰδιαίτερα περιεκτικὴ ὕλη, τὸ πνεῦμα θὰ ἀνέλθει στὸν φωτεινὸ χῶρο τῆς νοητικῆς προσπάθειας καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν χῶρο ὁ κόσμος θὰ δομηθεῖ μέσω τοῦ Πνεύματος.

Εἴμαστε ἰδιαίτερα εὐάλωτοι στὶς λέξεις Αγάπηίστηυμπόνια. Εὐχόμαστε αὐτὴ «ἡ στιγμὴ» νὰ περάσει στὸν χῶρο τῆς συνειδητότητάς σας καί, ἐφόσον πραγματοποιηθεῖ αὐτό, ἡ προσφορά σας θὰ εἶναι σημαντική, γιατὶ «ἡ εὐθύνη θὰ καταστεῖ ἰδεολογία» καὶ μέσω τῆς εὐθύνης αὐτῆς ἡ ἰδεολογία θὰ καταστεῖ θυσία. Δὲν ἐννοοῦμε θυσίες ἀνούσιες ποὺ ἐξαντλοῦνται σὲ κάποιες τυπικὲς προσφορές, ἔστω καὶ ἂν οἱ θυσίες τοῦ εἴδους αὐτοῦ γίνονται μὲ εὐλάβεια (τὶς θυσίες αὐτὲς δὲν τὶς ἀποδοκιμάζουμε), ἀλλὰ θυσίες οὐσίας γιὰ τὸ οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα. Θυσιάστε τὴν ὕλη στὸν βωμὸ τοῦ πνεύματος καὶ θὰ ἐπιτελέσετε τὴν ἀνώτερη θυσία, τὴ θυσία ποὺ εἶναι χρήσιμη σὲ ἐσᾶς καὶ ἀγαπητὴ σὲ ἐμᾶς.

Μὴν ἐπιχειρήσετε νὰ μετατρέψετε τὴν ὕλη σὲ ἄνθρακα θαμμένο κάτω ἀπὸ τὶς στάχτες, γιατὶ ὅταν τῆς δώσετε αὐτὴν τὴ χροιά, θὰ ἐνέχει τὸν κίνδυνο τῆς ἐπαναφορᾶς της ὡς φλόγας, ὡς φωτιᾶς, περισσότερο ἐπικίνδυνης ἀπὸ πρίν.

Κονιορτοποιῆστε τὴν ὕλη, γιατὶ μόνο μὲ τὴν κονιορτοποίηση θὰ ἀποβληθεῖ κάθε ἑλκτική της δύναμη.

Σᾶς δίνουμε τὴν εὐχὴ τῆς γαλήνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ