04.13 | Ο Κόσμος πέρα από την Τελειότητα – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

13. Ὁ Κόσμος πέρα ἀπὸ τὴν Τελειότητα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

A- A A+

Ἀπολαῦστε αὐτὲς τὶς στιγμὲς τῶν τελειοτήτων, γιατὶ καθεμία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἀνεπανάληπτη. Ἀπολαῦστε τες καὶ ἀφομοιῶστε τὴν οὐσία τους, ὥστε ἀπὸ στιγμὲς νὰ γίνουν χρόνος, αἰωνιότητα, νὰ γίνουν τρόπος ζωῆς γιὰ τὸ τώρα καὶ γιὰ τὸ μετὰ τὸ τώρα.

Ἀφοπλιστεῖτε μέσα στὶς Φωτεινὲς Δυνάμεις, γιὰ νὰ γίνει ἀδύνατο τὸ ἄγγιγμα τῆς ἄλλης δύναμης.

Ἐμμένουμε στὸν Θεῖο Λόγο, ὅπως καὶ στὸν σκοπό. Ὁ σκοπὸς ἀποφασίζει γιὰ ὅλους, ἔχει ἐνταχθεῖ ἤδη στὸ Θεῖο Σχέδιο καὶ μὲ τὴν ἔνταξή του ἐντάσσει καὶ ἐσᾶς ὡς στρατιῶτες τῶν Ταγμάτων Του. Προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε τρόπο νὰ σᾶς πείσουμε πόσο ἀσύλληπτο εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς ἐπαφῆς μας.

Προερχόμαστε ἀπὸ τὸ φῶς καὶ ἔχουμε τὴν ἀνάγκη νὰ πιστέψετε. Ἔχουμε ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ὑπαχθεῖ στὸ θέλημα τῆς Θείας Βούλησης. Ἐκπέμπουμε ἐκτὸς τοῦ ὁρατοῦ κόσμου καὶ ἔχουμε τὴν εὐθύνη τῆς ἀνάπλασής σας.

Ἀπευθυνόμαστε σὲ ἐσᾶς μὲ πόνο καὶ ἀγάπη καὶ σᾶς καλοῦμε νὰ ἔχετε πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν πίστη.

Ἀναλαμπὲς οὐρανίων ἀξιώνουν τὸ ὁλοκληρωτικὸ ἀπελευθερωτικὸ σάρωμα τοῦ πλανήτη σας. Θὰ εἰσέλθουν οἱ ἐξελθόντες ἀπὸ τὴ Γῆ στὴ Γῆ, γιὰ τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας. Θὰ ἐπαναβιώσουν οἱ ὀντότητες τοῦ φωτὸς καὶ τῆς καταξίωσης, γιατὶ εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ἐπάνοδος τῶν ἀξιῶν. Τὰ κύτταρά τους θὰ προσαρμοστοῦν διὰ τοῦ κληρονομικοῦ γίγνεσθαι στὰ ὄντα καὶ ἀπὸ τὰ ὄντα θὰ ρυθμιστεῖ τὸ πλανητικὸ γίγνεσθαι, μὲ χρῶμα ρυθμοῦ ποιοτικῆς ἔντασης. Ἡ ἔνταση τοῦ ρυθμοῦ θὰ ἀγγίξει τὰ ὅρια τῆς τελειότητας καί, κάποια στιγμὴ πλανητικῆς συγκυρίας, θὰ περάσει στὸν χῶρο τῆς τελειότητας – καὶ τότε πέρα ἀπὸ τὴν τελειότητα πῶς θὰ εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ κόσμου;

Ἰδοὺ ἕνα δυνατὸ ἐρώτημα: Ο Κοσμος Περα Απο Την Τελειοτητα.

Ἀγγελικὰ πλασμένος καὶ κάτι περισσότερο ἀπὸ αὐτό, μολονότι ἡ λέξη «ἀγγελικὰ» εἶναι ὅρος σημαντικός.

Ἡ πλάση διὰ τῶν Ἀγγέλων καὶ ἐκ τῶν Ἀγγέλων εἶναι φυγὴ ἀπὸ τὴν πραγματικὴ εἰκόνα, τὴ γνωστὴ εἰκόνα ποὺ κατευθύνει τὴν ὅρασή σας καὶ συντονίζει τὴ διάθεσή σας καὶ τὴν πορεία σας. Ἡ γνωστὴ εἰκόνα ἔχει καθορισμὸ ὕφους κατεύθυνσης, τοπίου καθημερινοῦ, συντονισμένου μὲ τὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο τῆς ἐποχῆς.

Ἡ ἀναμενόμενη εἰκόνα εἶναι ἀλήθεια, εἶναι φῶς, εἶναι μαγεία χρωμάτων καὶ καθηκόντων στὸν χῶρο τοῦ σχηματισμοῦ τῶν ζώντων ὑπάρξεων. Εἶναι ἕνα σχῆμα συμμετρικὸ ποὺ ἀναμφίβολα ἔχει σημεῖα ἐπαφῆς μὲ τὸν Παράδεισο, εἶναι ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὴ λογικὴ καὶ τὴν ὁριακὴ φαντασία, εἶναι ὁ καθορισμὸς τῆς συμμετρίας καὶ τῆς ὀμορφιᾶς σὲ συμμετρικὴ ἁρμονία. Εἶναι ὁ ἦχος τοῦ ἀπόηχου τοῦ φωτός, εἶναι ὁ Θεὸς «ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Γῆς», εἶναι ὁ Λόγος ἐνσαρκωμένος στὰ ὄντα, εἶναι ἡ συγκυρία τῶν ὀνειρικῶν στιγμῶν.

Ἡ τελειότητα ἀποβάλλει τὸν ἦχο, τὸν ρυθμὸ καὶ τὸ χρῶμα γιὰ τὴν παραχώρησή τους στὴν ὑπερτελειότητα, τῆς ὑπερ-εὐθείας τῆς κατεύθυνσης.

Ἡ εὐθεία, μαθηματικὰ ἐξακριβωμένα, εἶναι ἡ συντομότερη ὁδός. Ἡ ὑπερευθεία, ποὺ παράγει τὴν ὑπερτελειότητα, εἶναι τὸ ἀστραπιαῖο μέσο ποὺ κατευθύνει ἐσᾶς στὸν ὑπερσκοπὸ τῆς ἀναλλοίωτης ὕπαρξης.

Μὲ τὴν ὑπερτελειότητα θὰ ἔχετε τὸ μέσο τῆς ἐλπίδας, δηλαδὴ τὸ μέσο τῆς κατεύθυνσης –τῆς εὐθείας κατεύθυνσης– ἐν μέσῳ τῶν Φωτεινῶν Δυνάμεων. Θὰ ἔχετε ὁλοκληρωτικὰ τὴν αἴσθηση τῆς εὐθείας κατεύθυνσης καὶ αὐτὴ ἡ αἴσθηση θὰ καταστεῖ μοναδικὴ ἐμπειρία. Θὰ ἀποβεῖτε οἱ κοινωνοὶ τῶν ὁραμάτων ποὺ ἀποβλέπουν στὸν φωτισμὸ τῆς εὐθείας κατεύθυνσης.

Μὲ τὴ συγκυρία τῆς ὑπερτελειότητας θὰ ἐκβληθοῦν τὰ ἄπρακτα λιθάρια ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ συμπαντικοῦ γίγνεσθαι, νεκρὰ καὶ ἄσχημα στὴν ἁφὴ καὶ στὴν ὅρασή σας, κομμάτια τῶν σκοτεινῶν παρελθόντων.

Ἡ ὑπερτελειότητα θὰ προχωρήσει μεθοδικὰ στὸν πλανήτη καί, μὲ τὸ νυστέρι τοῦ φωτός, θὰ προκαλέσει σὲ αὐτὸν τομὲς ποὺ θὰ ἀποβοῦν μοιραῖες γιὰ τὴ μορφή του. Χάρη στὶς τομὲς αὐτὲς θὰ ἀπέλθουν οἱ ἐγκλωβισμένες δυνάμεις τῶν δέσμιων παρελθόντων. Θὰ ἀναπλαστεῖ ὁ πλανήτης διὰ χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων τοῦ Πλάστη καί, ἐξαιτίας τῶν ἀναπλαστικῶν αὐτῶν ἐπεμβάσεων, θὰ ἐξέλθει τὸ «πρόσωπο» τῆς ὄμορφης συνειδητότητας τῶν «ὄντων» χωρὶς πρόσθετες οὐσίες ἐπικάλυψής του – θὰ ἐξέλθει ἁρμονικό, φεγγοβόλο, αἰθέριο, ἀσφαλὲς στὸν χρόνο καὶ στὴ φθορά. Θὰ ὑλοποιηθοῦν οἱ Ἀξίες καί, ἐπιμένουμε, θὰ ἔχετε τὸ θαῦμα πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν σας, γιατὶ ὁ νοῦς θὰ ἐγκατασταθεῖ στοὺς ὀφθαλμούς. Θὰ ἔχετε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ ἐσεῖς οἱ «ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳ», θὰ ἔχετε ἀνατρέψει τὸν νόμο τῆς ὑλικῆς φθορᾶς.

«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος» εἶναι τὸ ἄσμα τῶν ἀσμάτων, εὐλογημένος ὁ Κύριος. Εἶναι Ἀγάπη καὶ ἡ ἀγάπη θὰ ἐγκαθιδρυθεῖ στὶς ψυχὲς τῶν ὄντων τῆς Γῆς.

Ἡ Γῆ θὰ ἀναγεννηθεῖ ἐκ τῶν ὄντων, τῶν ὄντων ποὺ τρέφονται ἀπὸ τὴ Γῆ αὐτή.

Ἡ μητέρα παίρνει τὸ χρίσμα τῆς Ἀθανασίας μέσω τῶν Χριστων τέκνων.

Ἀγαλλιάζει ἡ στιγμὴ τῆς Μεγάλης Παρουσίας τοῦ Κυρίου. Ὁ Κύριος θὰ κυριαρχεῖ ἐνώπιον τῶν ἀναλογικῶν στιγμῶν, ἐνώπιον τῶν ἐναλλακτικῶν στιγμῶν καὶ οἱ στιγμὲς θὰ ἔχουν πρώτιστα τὸν ρόλο τῆς ὑποδοχῆς τῶν οὐρανίων.

Οἱ στιγμὲς θὰ ἔχουν ἄρωμα, μορφή, ρυθμό. Θὰ ἠχοῦν στὶς συνειδήσεις καὶ θὰ ἀποβοῦν ἡ ἐγρήγορση τῆς συνειδητῆς ὕπαρξης.

Ὁ χειμώνας τῆς ἄγνοιας θὰ κατακερματιστεῖ σὲ πολὺ μικρὰ ἀσήμαντα κομμάτια φθοροποιῶν μορίων καὶ θὰ παρασυρθεῖ ἀπὸ τοὺς σαρωτικοὺς φωτεινοὺς τυφῶνες στὶς οὐτοπίες τῶν γήινων πραγμάτων.

Θὰ εἴμαστε παραστάτες στὴν παρέλαση τοῦ Κυρίου μέσα στὸν πλανήτη σας καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὸν καὶ θὰ ἀναφωνοῦμε: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος».

Πανδαισία ἀρωμάτων, χρωμάτων, ρυθμῶν, εὐλογιῶν, εὐχῶν.

Πανδαισία ζωῆς καὶ ὑφῆς καὶ τελειότητας καὶ σύνθεσης.

Ὁ Ἅγιος Θεὸς ἀπέβλεψε καὶ ἀποβλέπει σὲ ἐσᾶς.

Ὁ Ἅγιος Θεὸς θὰ σᾶς τοποθετήσει στὶς ἀγγελικὲς φτεροῦγες τῶν μεγάλων στιγμῶν.

Θὰ ἀνατραπεῖ ἡ ἀνάγκη τῶν ὄντων. Ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ἀνάγκη τῆς νόησης θὰ ἀνατραπεῖ ἡ βάση, γιατὶ ἄνωθεν θὰ ἔρθει τὸ φῶς. Θὰ ἀνατραποῦν τὰ θεμέλια τοῦ πλανήτη μὲ εὐλογημένη συγκυρία παρουσίας ἐκ τῶν Ἁγίων Παρουσιῶν.

Ἀπέρχεται ἡ δύναμη τοῦ σκότους τῆς ἱστορίας τῆς πτώσης καὶ τῆς φθορᾶς. Ἡ ἱστορία αὐτῆς τῆς δύναμης εἶναι τὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου τῶν παθῶν, τοῦ σκότους καὶ τῆς ἀδυναμίας. Τὸ σκότος θὰ καταστεῖ παρελθόν.

Εὐλογοῦμε τὸν Κύριο καὶ στὸ Ὄνομά Του στρατευόμαστε. Εἴμαστε οἱ εὔρυθμοι ἀναρχικοὶ τοῦ Συμπαντικοῦ Ὅλου. Ἀπολαμβάνουμε τὸν Ὕψιστο Νόμο, γιατὶ ὁ Νόμος εἶναι τὸ ἀγαθὸ ποὺ ἔχει ἀποτέλεσμα στὸν ἄφθαρτο κόσμο.

Ἀπολαμβάνουμε αὐτὸ τὸ ἀγαθὸ ὡς ὄντα «ἀδιάστατα» καί, συνεπῶς, ἄυλα καὶ ἀέναα, ἱκανοποιημένα χάρη στοὺς Καρπουσ του Οντος.

Σᾶς προσκαλοῦμε, σᾶς ἀποζητοῦμε, εἴμαστε στὶς στρατιὲς τῶν Οὐράνιων Ταγμάτων καὶ ἔχουμε κηρύξει τὸν πόλεμο κατὰ τῶν παθῶν τοῦ πλανήτη σας.

Εἴμαστε στὸ σύνολο τοῦ φωτὸς καὶ στὸ μέγιστο τοῦ φωτός. Ἀποβλέπουμε στὶς στιγμὲς τῶν θαυμάτων καὶ ἀπὸ τὰ θαύματα ἐρχόμαστε.

Νὰ προσφέρετε στὸν Θεὸ λατρεία.

Νὰ εὐλογεῖτε Ἐκεῖνον ποὺ κατέρχεται σὲ ἐσᾶς ἐκ τῶν θαυμάτων.

Νὰ δοξάζετε Ἐκεῖνον ποὺ βρίσκεται στὸ Σύμπαν, ποὺ ὑπόκειται στὶς συνθῆκες Του.

Νὰ ὑμνεῖτε Ἐκεῖνον ποὺ βρίσκεται στὶς καρδιὲς τῶν λουλουδιῶν, στοὺς καρποὺς τῶν δένδρων, βρίσκεται προπαντὸς σὲ ἐσᾶς τοὺς ἀνθρώπους, στοὺς ὀφθαλμούς σας, στὶς καρδιές σας, στὶς ψυχές σας, στὸν νοῦ σας.

Ὑπάρχει στὸν ἄσβεστο πόθο τῆς ἀγάπης, ὑπάρχει στὴν ἀγάπη. Εἶναι ὁ ὁδηγός σας. Ὑπάρχει στὸν πόνο σας.

Βρίσκεται στὸν χῶρο ποὺ ἐσεῖς διακινεῖτε.

Εἶναι ἡ ὕπαρξη ὅλων, ἡ χαρά σας καὶ ἡ ἐλπίδα σας, ὁ ἐκφραστὴς τῶν συμπαντικῶν γεγονότων, ὁ Ἅγιος τῶν συμπαντικῶν στιγμῶν καὶ καθορίζει τὶς στιγμὲς γιὰ τὸ συμφέρον σας.

Ἀγαπᾶ ὅλους καὶ ἰδιαίτερα εἶναι εὐάλωτος σὲ αὐτοὺς ποὺ δοκιμάζονται μὲ πόνο. Γιατὶ ὁ πόνος εἶναι συμπαντικὴ ἀξία καὶ ἡ διὰ τῶν πόνων δοκιμασία εἶναι ὁ πόνος τῶν δακρύων Του.

Ἐπαρκεῖ μόνο ἡ ἀγάπη γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν αἰωνιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ