04.12 | Συμπαντικές Αναπλάσεις – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

12. Συμπαντικὲς Ἀναπλάσεις

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

A- A A+

Ἐμπιστευτεῖτε τὸν ἑαυτό σας στὰ φτερὰ τῶν Ἀγγέλων. Ἐλᾶτε στὸ βασίλειο ποὺ πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεός, ὅπως ἀγάπησε καὶ ἐσᾶς. Τὸ Βασίλειό Του ἔχει ταχθεῖ γιὰ ἐσᾶς, εἶναι Ἱερὸ Τάμα, φλέγεται ἀπὸ φλόγες ἀνυπόμονης ἀγάπης νὰ δεχτεῖ αὐτοὺς ποὺ ὁρίζουν τὸν ἑαυτό τους, αὐτοὺς ποὺ ὁ ἑαυτός τους, δηλαδὴ ἡ ψυχή τους, προσανατολίζεται στὸ φῶς καὶ ἀπὸ τὸ φῶς στὸ Βασίλειο τοῦ Φωτός.

Οἱ Οὐράνιες Δυνάμεις λειτουργοῦν διὰ τοῦ φωτὸς καὶ προερχόμενες ἀπὸ τὸ φῶς συνυπάρχουν μὲ τὰ ὄντα τῆς Γῆς.

Σὲ αὐτὴ τὴν εὐλογημένη συνύπαρξη θὰ ἀναφερθοῦμε τώρα. Τὸ θέμα χρειάζεται ἀνάπτυξη, ἀνάλυση, εὐστροφία καὶ ἰδιαίτερη εὐθιξία, γιατὶ μέσω τῆς εὐθιξίας θὰ ἐπέλθει ἡ ἀφομοίωση.

«Εὐ-θίγω»: δίνω ἐρεθισμὸ μὲ δύναμη ἔντονου θετικοῦ παλμοῦ καὶ μὲ τὸν ἐρεθισμὸ αὐτὸν διεγείρω κάποιον καὶ τὸν προπαρασκευάζω γιὰ νὰ ξεπεράσει τὸ νοητικό του πεδίο.

Ὁ ἄνθρωπος, ὡς πνευματικὴ ὀντότητα, δέχεται ἀλλεπάλληλους ἐρεθισμοὺς θετικῆς δύναμης ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἀπαρτιζόντων τὸ Σύμπαν Δυνάμεων καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐρεθισμοὺς δημιουργεῖται ἡ μεγάλη συγκυριακὴ στιγμή. Τὴ στιγμὴ αὐτὴ εἰσέρχεται στὸ νοητικὸ πεδίο τοῦ ὄντος τὸ θετικὸ ἐρέθισμα καὶ δημιουργεῖται ἡ προϋπόθεση τῆς ἀναζήτησης τῆς Ἀλήθειας.

Στὴ συνέχεια, ἀνάλογα μὲ τὴ δεκτικότητα, ποὺ εἴτε εἶναι αὐτοτελὴς εἴτε βρίσκεται σὲ συνάρτηση μὲ τὴ νόηση καὶ τὴ γνώση, ἐπέρχεται ἡ ἀναβαθμιστικὴ λειτουργία στὸ πνευματικὸ σύνολο καὶ ἀποβλέπει στὴν οὐσιαστικὴ λειτουργία τοῦ ὄντος, σὰν νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ λειτουργία του τὸ πρώτιστο καθῆκον του.

Ὅταν ὁ νοῦς ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀπολαμβάνει τὴ λειτουργία τοῦ «Εἶναι», τότε βρίσκεται πλέον σὲ θέση νὰ «λαμβάνει» τὰ ὅσα εἶναι ἄξιος νὰ λάβει, γιατὶ πλέον συλλειτουργεῖ μὲ τὶς ἐπιμέρους ὀντότητες σὰν ὁμάδα τοῦ Συμπαντικοῦ Ὅλου καί, ἀπὸ αὐτὴν τὴ συλλειτουργία, θὰ τοῦ ἐπιβληθεῖ ἡ καλὴ διάθεση τῆς συμπαντικῆς δύναμης καί, ἀκόμα, θὰ τοῦ δοθεῖ ὁ σκοπὸς τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ τέλους, δηλαδὴ ἡ ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πάρει αὐτὴν τὴ «θέση» στὴ συμπαντικὴ λειτουργία –καὶ τὴν ὁποία θέση θὰ τὴν κερδίσει μὲ μόνα τὰ πνευματικὰ προσόντα–, θὰ ὑπάρχει πλέον στὴ θέση τὴν ὁρισμένη διὰ τῆς ὁποίας θὰ συνυπάρχει συνειδητὰ μὲ τὰ ὄντα τοῦ πλανητικοῦ συνόλου.

Ἡ συνύπαρξη θὰ εἶναι αὐθεντική, εἰρηνική, εὐχάριστη, εὐλαβὴς καὶ ἐποικοδομητική. Ἡ διάνοια τῶν ὄντων ἀπολαμβάνει τὴν εὐτυχὴ συνάντηση καὶ τὴν εὐτυχὴ κατάληξη. Ἡ εὐτυχὴς κατάληξη συντίθεται ἀπὸ τοὺς ἀστέρες ποὺ θὰ ἀπολήγουν στὸν οὐσιαστικὸ προορισμὸ διὰ τῆς συμπαντικῆς ἐπικοινωνίας καὶ ὁ οὐσιαστικὸς σκοπὸς θὰ ἐπιφέρει τὴν τελειότητα τῆς ἁρμονικῆς λειτουργίας μεταξὺ τῶν ὄντων ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν ὁρατὸ καὶ ἀόρατο κόσμο.

Ἡ σύμμειξη αὐτὴ τῆς ζώσας οὐσίας, ποὺ κάθε ὀντότητα ἔχει μέσα της ὡς κατεξοχὴν ἀνθρώπινο ὄν, μὲ τὴν Ὑπερ-ουσία, ἔχει σὰν ἀπόληξη τὴ δημιουργικὴ ἀνάταση τοῦ ὀντολογικοῦ συστήματος.

Ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν τοῦ ὀντολογικοῦ συστήματος ἀνατάσσεται, ἀναβαθμίζεται, ἀναδιοργανώνεται στὰ στρώματα ποὺ ἀποκαλοῦμε ἀναπλαστικὰ καὶ τὴν ὅλη αὐτὴ λειτουργία τὴν ἀποκαλοῦμε «Συμπαντικες Αναπλασεις».

Διὰ τῶν περιπάτων τοῦ Νου στὰ συμπαντικὰ ἀναπλαστικὰ στρώματα, ἐπιτυγχάνεται ἡ πλανητικὴ ἠρεμία, κάτι ποὺ εἶναι εὔλογα θετικὸ γιὰ ὅλο τὸ πλανητικὸ σύστημα. Ἡ πλανητικὴ ἠρεμία ἔχει τὴν ἰδιότητα τῆς ἰδιαίτερης τάσης νὰ δημιουργεῖ ὄντα ἀκριβῆ, εὐτυχῆ, εἰρηνικὰ καὶ νοητικὰ προηγμένα, γιατὶ ἔρχονται στὸ γήινο πεδίο μέσα ἀπὸ κραδασμοὺς θετικῆς μουσικῆς καὶ ἔχουν τὴ λεπτότητα τῶν αἰσθήσεων στὸν εὐρύτερο χῶρο τῆς ψυχῆς τους.

Ἡ καθολικὴ ἁρμονικὴ ὀμορφιὰ εἶναι ἡ ἐπιτυχία τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἕλκονται οἱ ψυχὲς τῶν ἁπανταχοῦ ὄντων. Ὅταν ἡ καθολικὴ ἁρμονικὴ ὀμορφιὰ πληγώνεται θανάσιμα ἀπὸ τὶς πράξεις μας, τότε χάνεται ἡ θετικὴ ἁρμονία καὶ ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς παίρνει τὴ διάθεση τῆς φθίνουσας κατεύθυνσης καί, στὴ συνέχεια, ἕπεται ἡ ἀπώλεια τῆς σοφῆς εἰκόνας τῆς πλάσης. Μὲ τὴν ἀπώλεια αὐτὴ ἐγκαθίσταται τὸ «μεγάλο κενὸ τοῦ ἀπόντος» στὸ συμπαντικὸ δίκτυο τῆς ἁρμονίας καί, συνεπῶς, ἡ ἁρμονικὴ τάση παραπαίει καὶ δυσλειτουργεῖ. Τὸ κενὸ ἐντάσσεται ὡς ἀρνητικὴ λειτουργία στὰ κύτταρα τῶν ὄντων ποὺ βρίσκονται ὑπὸ ἐξέλιξη καὶ ἡ πορεία τῶν κυττάρων ἀναστέλλεται ἢ ὀπισθοδρομεῖ.

Πολλὲς φορές, ὡς ἐπακολούθημα τῆς ἔντονης δυσαρμονίας, ἔρχεται ἡ ψυχικὴ ἀλλοίωση τῶν ὄντων ἐξαιτίας τῶν ἔντονων ἀρνητικῶν κραδασμῶν.

Ἀφεθεῖτε στὴ γαλήνια ἐλευθερία τῆς συμπαντικῆς ἁρμονικῆς Βούλησης.

Ἡ ἔλλειψη ἰσορροπίας φέρει τὴν εὐθύνη τοῦ ἄμεσου ἀποτελέσματος τῆς ἀναταραχῆς τῶν συμπαντικῶν συγκυριῶν καί, στὴ συνέχεια, τὴν ἀσθενὴ διάθεση τῶν ὀντοτήτων πού, μέσω τῶν συμπαντικῶν ἐναλλαγῶν, ἀποποιοῦνται τὴν ἁρμονία τῆς ὀμορφιᾶς.

Πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι τὰ ὄντα τῶν ἀνώτερων ἀπὸ τὰ δικά σας ἐπιπέδων χαρακτηρίζονται ἀπὸ ὑψηλὴ τάση ἀναγωγικότητας, ἀπὸ ὑψηλὰ φρονήματα ἀρετῆς καὶ πάντα ὑπάρχουν σὲ γραμμὴ ἁρμονικὴ μὲ τὸ περιβάλλον τοῦ πλανητικοῦ γίγνεσθαι, ὡς ἐπιμέρους ἀπολήξεις του.

Ἀντίθετα, αὐτοὶ ποὺ διαβιοῦν στὰ ὑλικὰ ἐπίπεδα εἶναι ὄντα ἀνασφαλῆ καὶ ἀνώριμα, εὐάλωτα καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀρνητικὰ καὶ κινδυνεύουν ἐπὶ μονίμου βάσεως νὰ προσβληθοῦν ἀπὸ τὶς ἀσθένειες τῶν ὑλικῶν ἐπιπέδων. Αὐτὲς οἱ ἀσθένειες τοῦ γήινου χώρου προσβάλλουν πρώτιστα τὰ πνευματικὰ κύτταρα, μὲ ἄμεσο ἀποτέλεσμα τὴν προσβολὴ τῶν ζωικῶν κυττάρων. Ὅμως αὐτὰ τὰ ἴδια τὰ ὄντα εἶναι προικισμένα μὲ ἀπεριόριστες δυνατότητες ἀναπροσαρμογῆς, ἀνάτασης, ἀνάπλασης καὶ ἀναγωγῆς.

Ὁ Οὐρανὸς θὰ εὐλογήσει ἀκόμα καὶ τοὺς ἀναίτιους ἐχθροὺς τῆς συμπαντικῆς ἁρμονίας, ποὺ ἔχουν προσβληθεῖ ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς ἄγνοιας στὴ δύσκολη πορεία τοῦ γήινου χώρου.

Εὐχόμαστε σὲ ἐσᾶς νὰ ἀνέλθετε στὰ ἐπίπεδα τοῦ ζωικοῦ σας χώρου, γιατὶ ἡ ἄνοδος αὐτὴ ἔχει τὴν εὐλογημένη πορεία ποὺ προκαθορίζει τὴν πορεία-πέταγμα στοὺς οὐράνιους χώρους.

Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ στίβος ὅπου θὰ ἀγωνιστεῖτε μὲ τοὺς ἄριστους καὶ τοὺς κάκιστους. Στὸν στίβο μὲ τοὺς ἄριστους ἀπαιτεῖται ἀγώνας καὶ ἐντιμότητα. Στὸν στίβο μὲ τοὺς κάκιστους μὴν πάρετε τὴ θέση τοῦ ἀντιπάλου. Ντυθεῖτε μὲ τὴν ἀγάπη. Ἂν δώσετε ἀγάπη στὸν κάκιστο καὶ ὑποχωρήσετε στὸν ἀγώνα καὶ δώσετε προτεραιότητα σὲ αὐτόν, θὰ στεφανωθεῖτε μυστικὰ ἔστω καὶ ἂν δὲν λάβετε μετάλλιο καταξίωσης. Πέρα ἀπὸ ἐσᾶς, ὁ Ἅγιος Θεὸς κάπου θὰ τὸ φυλάξει γιὰ νὰ σᾶς τὸ παραδώσει ὅταν πρέπει καὶ ὅταν καθοριστεῖ ἡ ἀναχώρησή σας.

Μάθετε νὰ ἀναφέρεστε μὲ ἀναφορὲς ἀγάπης στὸν Πατέρα καὶ μέσω Εκεινου θὰ ἔχετε τὴν τιμὴ τῆς θέσης καὶ θὰ ἀποβεῖτε ἕνα σύνολο ἁρμονικῆς τελειότητας στὸ συμπαντικὸ σύνολο τελειοτήτων.

Ἀναζητῆστε τὸ φῶς καὶ θὰ λάβετε τὸν στέφανο τῆς Ἀρετῆς ἀπὸ τὸ φῶς. Ἐφόσον ἐκπορθήσετε τὸ φῶς καὶ εἰσχωρήσετε σὲ αὐτὸ διὰ τῶν ἀγαθῶν δυνάμεων, ἐκτοξεύστε τὸν δικό σας ἀστροναύτη γιὰ τὴν ἐκπόρθηση τῶν οὐρανίων. Θὰ τὸν ἀποδεχθοῦμε, θὰ τοῦ προσφέρουμε εὐσπλαχνία καὶ ἔλεος, γιατὶ θὰ εἶναι ὁ ἀστροναύτης τῆς ἐλπίδας, τῆς περίσκεψης καὶ τῆς τελικῆς εὐθείας.

Ὁ Θεὸς περιμένει καὶ ἔχουν κατευθυνθεῖ σὲ ἐσᾶς οἱ οἰωνοί. Εὐλογοῦμε αὐτὴ τὴν ἐπαφή, γιατὶ ἐμπεριέχει σημαντικὰ μηνύματα ποὺ ἀποβλέπουν στὴν ἐκπόρθηση τοῦ σκοποῦ. Ἐμπεριέχει τὸ ὄνειρο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν «ἀπαγωγή» σας στὰ οὐράνια σύμπαντα μὲ μόνο ὅπλο δικό σας τὴν ἀγάπη.

Θὰ σᾶς κατονομάσουμε κληρονόμους τοῦ Οὐράνιου Βασιλείου, μιᾶς κληρονομιᾶς ἑνὸς ἀθάνατου διαθέτη. Εἴμαστε οἱ ἀγαθοὶ ἀπαγωγεῖς σας ἀπὸ ἀγάπη.

Θὰ σᾶς ὁδηγήσουμε μὲ συνοδεῖες Ἀγγέλων στοὺς ἀναλλοίωτους κόσμους τῶν ἄφθαρτων ἀξιῶν, στὸν χῶρο ποὺ ἀποβλέπει αἰώνια στὰ ὄντα μὲ ἀγάπη.

Θὰ δονηθοῦν οἱ συμπαντικὲς συγκυρίες ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τοῦ Φωτεινοῦ Δημιουργικοῦ Πατέρα.

Θὰ σειστοῦν τὰ θεμέλια τοῦ κακοῦ καὶ θὰ κατέλθουν τὰ ἐρείπιά του στὴν ἄβυσσο. Στὴν ἄβυσσο βρίσκεται τὸ μέλλον τοῦ κακοῦ, γιατὶ ἐπιφέρει δύσπνοια στὸ συμπαντικὸ σύστημα. Οἱ πνεύμονες τῶν οὐρανίων θὰ παραμείνουν ἐλεύθεροι. Ἡ δύσπνοια θὰ πολεμηθεῖ ἀπὸ ἐσᾶς μὲ τὸ δικό σας φῶς.

Στρατιῶτες τοῦ φωτὸς θὰ ἐκπορθήσουν τὰ ἀναγωγικὰ προπύργια καὶ ἀκροπύργια γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ φωτεινοῦ πύργου τῆς Ἀρετῆς.

Θὰ τραγουδήσουμε καὶ θὰ ψάλλουμε τὴν ἐλευθερία τοῦ πλανήτη ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ ἀναληφθοῦν οἱ ὀντότητες ἐν μέσῳ φωτός. Θὰ ἀναπλάσουμε ἅπαντα τὰ ὄντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ