04.11 | Πορεία προς την Εδέμ – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

11. Πορεία πρὸς τὴν Ἐδέμ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

A- A A+

Ἐπιμένουμε ὅτι θὰ πρέπει νὰ καθορίσετε μὲ συγκεκριμένο προσδιορισμὸ τὴν προσωπικότητά σας, τὸ ἐγώ σας, στὸν χῶρο τοῦ «ὑλικοῦ γίγνεσθαι», μὲ σθένος, μὲ δύναμη ἐπίμονης προσπάθειας γιὰ τὴν καταξίωση τοῦ συμπαντικοῦ σας γίγνεσθαι, ποὺ θὰ ὁρίζει οὐσιαστικὰ καὶ θὰ προσδιορίζει τὴ θέση σας στὸ ἀπεριόριστο τῆς «συμπαντικῆς θέσης».

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ λάβετε τὴν «ἀγαθὴ σχέση», γιατὶ ἀπὸ τὴ θέση τῶν ὄντων ἔχει ἄμεση ἐξάρτηση ἡ μουσικὴ ἁρμονία τοῦ πλανητικοῦ κόσμου.

Ὁ κόσμος ποὺ ἀποκαλοῦμε πλανητικὸ «ἀπέχει» ἀπὸ τὸν πλανήτη σας ἑκατομμύρια ἔτη φωτός. Εἶναι ὁ κόσμος τῆς ἁρμονικῆς διάθεσης καὶ τῆς ἁρμονικῆς συμφιλίωσης, ὁ κόσμος τῆς αἰώρησης, τῆς Ἀγάπης στοὺς ἀπέραντους κήπους τῆς Ἀρετῆς. Ἐκεῖ δὲν αἰωρεῖται μόνο ἡ ἀγάπη μέσα στὴν Ἀρετή, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀρετὴ αἰωρεῖται μέσα στὸ φῶς τῆς ἀγάπης καὶ βασιλεύει στὰ πλανητικὰ ὄντα φωτὸς ὡς βασιλέας ἀρχόμενος ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ τῶν πάντων Βασιλέα.362

Ἡ πορεία στὴ Γῆ θὰ κατευθύνει καὶ θὰ καθορίσει τὴν πορεία σας στὸν ἀποκαλούμενο «Κηπο τῆς Εδεμ», στὸν χῶρο ποὺ συνεπάγεται ἄμεσα τὴν αἰωνιότητα, στὸν κῆπο ποὺ παράγει ἄφθαρτους καρποὺς ποὺ δὲν ὑπέκυψαν ποτὲ οὔτε θὰ ὑποκύψουν στοὺς φυσικοὺς νόμους τῆς ὑποτελικῆς φθορᾶς.

Ἀδημονοῦμε νὰ ἔχουμε ἐκεῖ τὴ συνάντηση τῶν αἰωνίων καὶ τῆς ἀγάπης.

Ἀδημονοῦμε νὰ σᾶς προσφέρουμε τὴν εὐχὴ τῆς αἰώνιας συνύπαρξης, τὸ νέκταρ ποὺ θὰ ἐπισφραγίσει τὴ θεία κληρονομιά, ἀφοῦ θὰ καταστεῖτε κληρονόμοι τοῦ Μοναδικοῦ Διαθέτη τοῦ Φωτός.

Ἀδημονοῦμε νὰ συμφάγουμε τοὺς καρποὺς τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀγάπης μὲ ἐλεύθερο Νου, ὑποδουλωμένοι μόνο στὴν ἀγάπη, καὶ νὰ πιοῦμε τὸ νέκταρ τοῦ αἰώνιου Πνεύματος ἀπὸ τὰ ἅγια δισκοπότηρα τοῦ Παραδείσου.

Ἐλευθερωθεῖτε, λοιπόν. Ἤδη σᾶς τονίσαμε ὅτι πρώτιστη ἐπιθυμία μας εἶναι νὰ μᾶς «ἔρθετε» Ελευθεροι, ἐλεύθεροι ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς σάρκας καὶ τοῦ σκόρου τῶν παθῶν.

Εἴμαστε ἐλεύθεροι καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε δούλους στὸν χῶρο ποὺ ἀποκαλεῖται «Εδεμ». Οἱ δοῦλοι εἶναι ἀπολήξεις τῶν γήινων πολιτισμῶν καὶ ὁ πολιτισμὸς τῶν Οὐρανῶν δὲν ἐπιτρέπει τὴν ὕπαρξη δούλων καί, ἰδιαίτερα, δούλων καταπιεσμένων ἀπὸ τὸ μίσος τους.

Εὐλογοῦμε τὰ ἐλεύθερα ὄντα, γιατὶ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὴν ἐλευθερία ὅσο κανείς. Ὁ ἐλεύθερος Νους εἰσβάλλει στὴν «Εδεμ» καὶ εὐχόμαστε νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ σκλαβωμένοι ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς πολλαπλὲς ἐξαρτήσεις τους.

Ἡ ἐλευθερία ἀναμένει μὲ τὰ στέφανα τῆς ἀμοιβῆς – ὄχι, φυσικά, τῆς χρηματικῆς, μὰ τῶν μεταλλίων ποὺ θὰ παραδοθοῦν στὸν ἐλεύθερο Νου διὰ «χειρῶν» τοῦ Δημιουργοῦ.

Ἡ ἀνθρωπότητα ὑπέστη καὶ ὑφίσταται τὴ δουλικὴ φθορὰ τῆς καταπίεσης. Ὁ ἑαυτός σας γενικὰ καταπιέζεται καί, ἐπιπλέον, ἡ καταπίεση τοῦ ἑαυτοῦ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτὸ εἶναι τὸ σύνηθες καὶ ἀφόρητο. Τὸ κυρίαρχο συναίσθημα τῆς κτητικῆς ἀγάπης εἶναι ἡ χειρότερη μορφὴ καταπίεσης γιὰ ἐκεῖνον στὸν ὁποῖο ἀπευθύνεται, εἴτε αὐτὸς εἶναι ὁ σύντροφος τῆς ζωῆς σας –ὁριστικὸς ἢ προσωρινὸς– εἴτε τὸ παιδί σας εἴτε ὁποιοσδήποτε ἄλλος. Ἡ κτητικὴ ἀγάπη εἶναι ἐπικίνδυνη ἀσθένεια, γιατὶ ὑποδουλώνει τὸν Παρεχοντα ἀλλὰ καὶ τὸν ὑποχρεωτικὰ Δεκτη αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη γεννήθηκε ἐλεύθερη, ζεῖ ἐλεύθερη καὶ στὸ ὄνομά της ἐλευθερώνει καὶ τοὺς ἐχθρούς της.

Ἐλευθερωθεῖτε, λοιπόν. Αὐτὸ θὰ τὸ ἐπιτύχετε ὅταν ἀποβάλετε ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ τὸν νοῦ σας τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ σᾶς δημιουργοῦν τὶς διάφορες ἐξαρτήσεις, σᾶς περιορίζουν, σᾶς ἀφομοιώνουν καὶ σᾶς ἀλλοιώνουν. Αὐτὴ ἡ ἀπελευθέρωση ἐπιτυγχάνεται πάντοτε μὲ ἀγώνα, ἐντατικὴ προπόνηση καὶ σὲ μόνιμη βάση, ὅπως ὁ ἀθλητὴς ποὺ πηγαίνει πανέτοιμος στὸν στίβο γιὰ τὴν τελικὴ ἀναμέτρηση.

Μὴν προσδοκᾶτε τὸ θαῦμα, μὴν περιμένετε νὰ ἀνοίξει ὁ Οὐρανὸς καὶ νὰ ἔρθει πρὸς βοήθειά σας, ἐσεῖς καὶ μόνο ἐσεῖς πρέπει νὰ προσπαθήσετε νὰ προσεγγίσετε τὸν Οὐρανό, ποὺ πάντοτε σᾶς περιμένει, πάντοτε σᾶς δίνει τὴν ἀγάπη του καὶ τὴ συμπαράστασή του.

Προετοιμαστεῖτε καὶ ἐλᾶτε πανέτοιμοι στὸν στίβο ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ γιὰ τὴν κρίση τῶν τελικῶν πνευματικῶν ἀθλητῶν. Ὁ χρόνος ποὺ θὰ ἀγωνιστεῖτε καὶ διαγωνιστεῖτε πλησιάζει.

Θὰ ἀναγγείλουμε τὸν χρόνο τῆς Ἠθικῆς Ὀλυμπιάδας. Ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς θὰ ἀναδειχθοῦν οἱ νικητὲς τῶν Οὐράνιων Ἀξιῶν. Ὁ ἀγώνας θὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὸν στίβο τοῦ γήινου πλανήτη. Θὰ εἶναι καθολικὸς καί, ἀπὸ τὶς ἐπιδόσεις ποὺ θὰ ἐκφραστοῦν μὲ τὶς πράξεις τοῦ καθενός σας, θὰ κριθοῦν καὶ θὰ στεφανωθοῦν οἱ Ὀλυμπιονίκες.

Θὰ στεφανωθοῦν οἱ γνῶστες, ἐκεῖνοι ποὺ μὲ τὴν ἐπίμονη καὶ ἐπίπονη ἔρευνα τῆς οὐσίας προσέγγισαν τὴν Ἀλήθεια. Ἡ ἔρευνα εἶναι πάντα ὁ σύμβουλος τῆς γνώσης, γιατὶ χωρὶς τὴν ἔρευνα ἡ γνώση δὲν ἔχει χαρακτήρα δύναμης, δὲν ἀποδίδει καὶ δὲν ἀποδεικνύει.

Ὅταν προηγηθεῖ ὁ ἀγώνας τοῦ μαραθώνιου τῆς γνώσης, τότε ἐπέρχεται ἀναγκαῖα, πέραν τῆς γνώσης, καὶ ἡ καταξίωση ἡ ἠθικὴ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς συμπαντικὲς Ἀρχές, ἀλλὰ καὶ ἡ καταξίωση ποὺ ἔχει νὰ μᾶς δώσει ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μας γιὰ τὴ μεγάλη προσφορὰ ποὺ τοῦ ἔχουμε χαρίσει.

Ἡ ἔννοια τῆς γνώσης συνίσταται στὴν παντελὴ ἀπουσία τῆς ἄγνοιας. Ἀπὸ τὴν ἄγνοια πηγάζουν ὅλες οἱ μεγάλες οὐτοπίες, γιατὶ ὅπου ὑπάρχει ἄγνοια, κάθε προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου μεταβάλλεται σὲ οὐτοπία.

Ἀποφασίστε νὰ γίνετε ἐκπορθητὲς τῶν φρουρίων τῆς γνώσης, γιατὶ τότε θὰ παραλάβετε ἐπάξια τὸν στέφανο τῆς νίκης.

Οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους ὑπόκεινται στὴ φθορὰ καὶ στὴν τελικὴ ἐξαφάνισή τους. Διὰ τῆς γνώσης ἐπιτυγχάνεται ἡ φθορὰ καὶ ἡ τελικὴ ἀποβολή τους, ὁ ἔσχατος ἐγκλωβισμός τους στὰ ἔσχατα πεδία τοῦ βιολογικοῦ θανάτου. Ἐσεῖς ἔχετε τὴ δύναμη τοῦ ἐγκλωβισμοῦ αὐτοῦ.

Ἔχετε καταλάβει ὅτι ἔχουν ἀφεθεῖ στὴ διάθεσή σας οἱ Οὐράνιες Δυνάμεις; Καταλάβατε ὅτι κάποτε ὑπῆρχε ἄγνοια καὶ φόβος καὶ σκότος καὶ ὅτι σήμερα ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει εὐλογία;

Θὰ ἐπαληθευτοῦν ὅλα ὅσα λέχθηκαν γιὰ τὴν Παρουσία, γιατὶ καθ’ ὁδὸν βρίσκεται ὁ Ἄριστος τῶν Ἀρίστων.

Ἤδη ἀναφερθήκαμε στὶς συγκλονιστικὲς στιγμὲς τῶν θείων μεταβολῶν. Εἶναι ὅμως ἀναγκαῖο νὰ τονίσουμε τὸ ἑξῆς: Ἀνταμείψτε τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου μὲ τὴν ἀγάπη σας στὸν συνάνθρωπο. Θὰ λάβουμε τὴν ἀνταμοιβή σας ἐμεῖς –ποὺ ἤδη σᾶς προτρέπουμε– καὶ θὰ τὴ μοιράσουμε ἀκριβοδίκαια στὸν συμπαντικὸ χῶρο, γιὰ τὴν ἀγάπη ὅλων τῶν ὄντων. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη πρῶτα κατακερματίστηκε καὶ ἔπειτα λησμονήθηκε. Λησμονήθηκε καὶ αὐτὴ ἡ λέξη. Αὐτὴ ἡ λέξη ἔχει ἀνάγκη τῆς δικῆς σας κατανόησης, γιατὶ μὲ τὴν κατανόηση πράγματι θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ σᾶς ἐνδύσει μὲ τὸ φῶς τῶν οὐράνιων ἱματίων.

 


362 Σχετικὰ μὲ τὸν κόσμο τῆς αἰώρησης, βλ. «Ὁ Πέραν τῶν Ὁρατῶν Πραγμάτων», Τὸ Τρίτο Βιβλίο – Μηνύματα Ἀγάπης.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ