04.09 | Το Εναλλακτικό Γίγνεσθαι – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

9. Τὸ Ἐναλλακτικὸ Γίγνεσθαι

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

A- A A+

Σᾶς ὁδηγοῦμε στὸν Πυρήνα, γιατὶ ὁ Πυρήνας εἶναι τὸ τέλος τῶν βιολογικῶν κύκλων καὶ τῶν τελικῶν προσδοκιῶν τῶν ὄντων ποὺ μετέχουν στὸν ἀέναο ρυθμὸ τῆς πλανητικῆς πνοῆς καὶ ἀγάπης.

Ἐρχόμαστε ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ φωτοδότη, τοῦ πολέμιου τῆς σκοτεινῆς δύναμης καὶ τῆς ἄγνοιας. Εἴμαστε οἱ πολέμιοι τοῦ σκότους καὶ τοῦ σκοταδισμοῦ τοῦ νοῦ.

Εἴμαστε οἱ ἰατροὶ τοῦ πλανήτη καὶ λάβαμε ἐντολὴ νὰ σᾶς θεραπεύσουμε ἀπὸ τὰ νοσήματα ποὺ σᾶς ἐπέφερε ἡ ἄγνοια. Θὰ ἐπισπεύσουμε τὴ θεραπεία μέσω φωτὸς καὶ θὰ προχωρήσουμε σὲ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις ἔντονων τομῶν.

Ἐλέγχουμε καὶ διαφυλάττουμε τὸν προορισμό σας καὶ ἔχουμε ἐπωμιστεῖ τὴν εὐθύνη τῆς ἀναγωγικότητάς σας.

Ζητᾶμε μόνο τὴν κατανόησή σας καὶ ἀπευθυνόμαστε στὴ δεκτικότητά σας.

Ἀπευθυνόμαστε στὸν πλανήτη σας, ποὺ εἰσῆλθε στὴ φθίνουσα κατεύθυνση τοῦ ἀποτελέσματος τῆς φθορᾶς.

Ἡ ἐμφάνιση τῆς μεγαλειώδους οὐσίας ποὺ κοσμεῖται ἀπὸ τμῆμα τῆς Ὑπερουσίας ἔχει τὸν ρόλο τοῦ πλανητικοῦ ἀναγίγνεσθαι.

Ἔφτασε ἡ Στιγμη. Στὴ συγκεκριμένη στιγμή, ὁ ἀόριστος τοῦ ρήματος «ἔφτασε» ὁρίζεται, γιατὶ πάντα ἕνα «γεγονὸς» ἔχει τὸν ὁρισμὸ «στὸ γίγνεσθαι» αὐτοῦ.

Ἐντοπίσαμε τὰ σημεῖα ποὺ θὰ λάβουν τὴν προτεραιότητα στὶς μεγάλες ἐπικείμενες στιγμὲς καὶ ποὺ θὰ ὑποστοῦν τὶς τομὲς τῶν μετατροπῶν. Πρόκειται γιὰ τὰ σημεῖα ποὺ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὰ ὑλικὰ βιώματα καὶ τὶς ὑλικὲς ἐξαρτήσεις καὶ ποὺ μέσω αὐτῶν θὰ ἀποφευχθεῖ ἡ κατακερματιστικὴ τομὴ ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὸν ἀφανισμὸ τοῦ εἴδους σας. Εἶναι τὰ σημεῖα τῆς ἐπαφῆς, τῆς ἄμεσης ἐπαφῆς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς.

Ἀντιληφθεῖτε μέσα στὸν χρόνο τὴ σημασία τῆς ἀντίληψης, συναντῆστε την, ταυτιστεῖτε μαζί της, γιατὶ μέσω τῆς ἀντίληψης θὰ λάβετε ὑγεία πνευματικὴ καὶ τὴ θέση τοῦ πνευματικοῦ «ἀνοίγματος» στὴν ἀρχέγονη ἀντίληψη τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ.

Στὸν χῶρο τῆς σοφῆς οὐσίας, θὰ λάβετε τὴν οὐσία μέσα ἀπὸ ἀλλεπάλληλες διαδοχικὲς δονήσεις τῶν κοσμικῶν ἐξελίξεων.

Οἱ ἐξελίξεις θὰ ἐναλλαχθοῦν μὲ μέτρα σύμμετρα τῶν ἐπιμέρους ὀντοτήτων. Ἡ συμμετρία θὰ ἀπαρτιστεῖ ἀπὸ τὶς ἐπιμέρους εὐαισθητοποιήσεις καὶ θὰ ἀπευθυνθεῖ στὶς γενικότερες ἐμπειρίες τοῦ ἐναλλακτικοῦ γίγνεσθαι, γιατὶ μέσω αὐτῶν τῶν ἐμπειριῶν τὰ ζητούμενα θὰ κατευθυνθοῦν δυναμικὰ στὸν σκοπό.

Οἱ σύντροφοι τῶν ἀξιῶν θὰ ἀπολαύσουν τὸν ἀναβαθμισμένο χῶρο-χρόνο. Ἀναβαθμίζουμε καὶ ἀναβαθμιζόμαστε μέσω τῆς προσπάθειας τῆς γενικῆς ἀναβάθμισής σας.

Μὲ τὴ γενίκευση τῆς ἀναβάθμισης ἐκπληρώνεται ἡ ὁριστικὴ ἀναγωγὴ τῶν ὄντων γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς λύτρωσης.

Ἡ ἀπειλητικὴ φθορὰ θὰ ἀποφευχθεῖ στὸν χρόνο ποὺ ζεῖτε ὡς γνῶστες τῶν ἡμερῶν, τῶν ἑβδομάδων, τῶν μηνῶν. Ὁ χρόνος στὸν στίβο τοῦ χώρου ποὺ βρίσκεται ὑπὸ ἀνέγερση καθορίζει τὶς συναντήσεις τῶν μεγάλων στιγμῶν. Οἱ συναντήσεις τῶν μεγάλων στιγμῶν θὰ πραγματοποιοῦνται μὲ «συνάντηση» ὕψιστης σημασίας μὲ ἕναν κύριο σκοπό. Ἡ συνάντηση θὰ ἔχει τὴν κορυφὴ τῆς μεγάλης συνάντησης μὲ τὸν «Πατέρα».

Ὁ ἄνθρωπος, ἡ ὀντότητα ποὺ φέρει τὰ ἀνθρώπινα γνωρίσματα, θὰ ἀποτελέσει τὴ βάση τῆς τελικῆς συνάντησης μὲ τὸν Δημιουργὸ καὶ ἡ βάση αὐτὴ θὰ ἀποβεῖ ὁ σκοπός.

Θὰ εἶναι ἡ καθοριστικὴ συνάντηση τοῦ βλέμματος μὲ τὸ Βλεμμα, τὰ μάτια θὰ διερευνηθοῦν διὰ τῶν Οφθαλμων, ἡ εὔρυθμη ἀρχὴ τῆς Ἀρετῆς θὰ καταξιωθεῖ ἀπὸ τὴν ἄρχουσα τάξη τῶν Οὐρανῶν.

Μεγάλη Επαφη θὰ ἐπιφέρει τὸ ἀποτέλεσμα. Ὁ Θεὸς θὰ μιλήσει καὶ ἀπὸ τὸ στόμα Του θὰ ἐξέλθουν πυρὰ ἀγάπης, δικαιοσύνης, εὐσπλαχνίας μὲ προορισμὸ τὴν κάθοδο. Ἡ Δημοκρατία τοῦ Θεοῦ θὰ ἐξέλθει σὲ θρόνο μέγιστης φωτεινῆς ἀναλαμπῆς. Χάρη στὴ Θεία Παρουσία ἡ ψυχὴ θὰ καταστεῖ ὑπερήφανη καὶ θὰ λάβει τὴν εὐλαβὴ ὑπερηφάνεια τῶν συμπαντικῶν συνθέσεων.

Θὰ λάβετε, θὰ πάρετε διὰ τῶν ἐνισχύσεων τῶν εὐσπλαχνικῶν προσφορῶν, θὰ ἐνδυναμωθεῖτε μὲ τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης-πρόνοιας, θὰ ἀφοπλιστεῖτε ἀπὸ τὰ πυρὰ τῆς ἀγάπης, θὰ εὐτυχήσετε ἀπὸ τὴ μέθη τῶν σημαντικῶν στιγμῶν καί, ἀπὸ τὴν εὐτυχία αὐτή, θὰ καταστεῖτε ἐλεήμονες καὶ εὐσπλαχνικοί. Θὰ νικήσουμε καὶ θὰ νικήσετε τὴ σκοτεινὴ ἀπώλεια. Θὰ ὁδηγηθοῦμε συμπαντικὰ στὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστου, μὲ φῶτα ὁριστικῆς ἐπιλογῆς καὶ φτερὰ καθοριστικοῦ ἀνοίγματος στὸν ὁρίζοντα τῶν μελλόντων. Θὰ συναντηθοῦμε, εἴμαστε βέβαιοι, στὴ μεγάλη Συνάντηση τῆς συμπαντικῆς συγκυρίας, στὴ συνάντηση τῆς ἀπονομῆς.

Θὰ δώσουμε συνέντευξη στοὺς δημοσιογράφους τῆς ἀγάπης καὶ διὰ τῶν οὐράνιων καναλιῶν θὰ ἀναγγείλουμε τὸ μεγάλο χρονικὸ τῶν Γραφῶν.

Ἡ Γραφὴ θὰ εἶναι ὁ πρῶτος λόγος τῆς ἔλευσης. Ἦταν ὁ πρῶτος λόγος καὶ ὁ ἐλεύθερος ρόλος τῆς Μεγάλης Πράξης.

Θὰ συμβιώσουμε, θὰ συνυπάρξουμε μὲ ὅλους ὅσοι ἔχουν συσσωρεύσει στοὺς ὀφθαλμούς τους τὰ σοφὰ μηνύματα καὶ τὰ εἰσήγαγαν στὸν ὀργανικό τους χῶρο πρὸς περαιτέρω διεργασία.

Θὰ εἰσέλθουμε στὸ πνεῦμα σας, στὴν καρδιά σας, θὰ ἀναλάβουμε τὴν ἀναγωγὴ τῶν ὄντων τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ὡς ἐφαρμοστὲς καὶ ἐκτελεστὲς τῆς Θειας ἐπιταγῆς. Εἴμαστε ἡ ἐλευθερία τοῦ «πνευματικοῦ γίγνεσθαι» μέσα στὴν ἀφομοίωσή μας στὸ μεγάλο σύνολο τῶν Οὐρανῶν.

Ἀγαπῆστε τὸν Ἀρχιερέα τῶν οὐρανίων καὶ ὑμνῆστε μὲ ἄσματα καὶ εὐλογημένες εὐχὲς τὰ οὐράνια πράγματα.

Τὰ οὐράνια θαύματα θὰ εἰσχωρήσουν στὸν πλανητικὸ πυρήνα καὶ θὰ ἐντοπιστοῦν οἱ ἀδυναμίες τῶν γήινων κυττάρων. Θὰ ἐρευνηθεῖτε ἀπὸ τοὺς ὑπερήχους τῆς οὐράνιας διάθεσης καί, ἀπὸ τὴν ἔρευνα αὐτή, θὰ κριθεῖ ἡ ἀπόδοσή σας.

Ἡ ἔρευνα διὰ τῶν ὑπερήχων θὰ προχωρήσει στὸ ἀποτέλεσμα τῆς εἰλικρινοῦς καὶ ἀκριβοῦς διάγνωσης. Μετὰ τὴ διάγνωση θὰ ἀναμείνουμε τὴν εἰλικρινὴ πρόταση. Ἡ πρότασή σας θὰ καθορίσει τὴ «στάση» σας στὸν οὐσιαστικὸ χῶρο τῆς Δημιουργίας. Ἡ Δημιουργία θὰ λάμψει ἀπὸ τὰ ἀστέρια τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἔρευνας.

Ἕνας ἀσύλληπτος κόσμος ὀμορφιᾶς θὰ ἐκκολαφθεῖ ἀπὸ τὸν κῆπο τῆς Ἀλήθειας.

Ἐπισημαίνουμε: Δηλητηριάστε τὸν σκῶρο τῆς ἐξαρτητικῆς διάθεσης, γιατὶ ἡ διάθεση θὰ ὁρίσει τὸ μεγάλο παρόν.

Θὰ ἐλεηθοῦν οἱ ταπεινοί, γιατὶ μὲ τὴν ταπείνωση εἰσβάλλει ἡ γνώση στὶς οὐράνιες οὐσίες. Θὰ ἐλεηθοῦν οἱ δοκιμασμένοι, γιατὶ μὲ τὴ δοκιμασία θὰ εἰσέλθουν διὰ τῶν πυλῶν τοῦ φωτός. Συνάρτηση τῆς δοκιμασίας ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεος – καὶ τὸ περίσσευμα τοῦ ἐλέους ἡ δοκιμασία, ὅταν μέσω αὐτῆς γίνεται πράξη ὕψιστης ἔννοιας ἡ ἀγάπη.

Θὰ ἔχουμε τὴν εὐχάριστη συνάντηση στὶς ὧρες τῆς ἐκπομπῆς τῶν οὐρανίων. Ἡ συνάντηση θὰ ἔχει τὸν οὐσιαστικὸ προσδιορισμὸ καὶ θὰ λαμβάνει τὸν ἑκάστοτε χαρακτήρα τῆς ἑνότητας. Θὰ εἴμαστε σὲ συνοχὴ ἁρμονίας καὶ σύμπνοια μέσω τῆς ἁρμονίας καὶ ἀγάπης, μέσω τῆς συνοχῆς τῶν ὄντων.

Θὰ ἀπολαμβάνουμε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συνοχῆς καὶ μέσω αὐτῆς θὰ κατευθυνθοῦμε στὸν σκοπὸ ποὺ ἁρμόζει στοὺς κανόνες τῆς ἱστορικῆς ἐμπειρίας. Ἡ ἐμπειρία θὰ κατευθύνεται σὲ ἐσᾶς –σὲ ὅσους θὰ ἔχετε τὴν εὐθεία ὅραση καὶ ἐπαφὴ– καί, μέσω τῆς εὐθείας, θὰ καταστεῖτε οἱ δότες στὰ ἐπι-μέρους διὰ τὰ ἐν συνόλῳ. Θὰ ἐκλάμψουν οἱ ἀξίες μέσω τῶν ἐμπειριῶν καί, ἐφόσον οἱ ἐμπειρίες θὰ λάβουν χώρα στὸ «νοητικὸ γίγνεσθαι», τὸ «λαμβάνειν χώρα» θὰ ἀποβεῖ ὁ χωροχρόνος, ἡ θέση ἔναντι τῶν ὄντων καὶ στὴ συνέχεια ἔναντι τῶν οὐρανίων.

Ἡ θέση ἐνέχει τὴν προσδιοριστικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸ φθαρτὸ καὶ τὸ ἄφθαρτο. Ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ θὰ ἀναμένουμε τὴν οὐσιαστικὴ στάση μέσω τῆς θέσης καὶ ἀπὸ τὴ στάση θὰ σᾶς δοῦμε μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καθοριστικῆς συγκυρίας.

Θὰ ἔχουμε τὴν εὐτυχία τῆς «στάσης» σας ἀπὸ αὐτὴν τὴ μοναδικότητα τῆς ἐντύπωσης, δεδομένου ὅτι ἡ ἐντύπωση θὰ ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ὁλικῆς πρόβλεψης τῆς καταξίωσης τῶν ὄντων μέσω τῶν πραγματικῶν κριτηρίων. Οἱ οὐτοπίες δὲν ἔχουν θέση καὶ σκοπό.

Ἡ λέξη «θέση» εἶναι ἄθραυστη, εἶναι ἀδάμας καὶ ἀπὸ τὸν ἀδάμαντα προέρχεται ἡ πραγματικὴ σοφία. Ἡ θέση ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἀδάμαντα εἶναι ποιότητα. Ἡ ποιότητα εἶναι ἡ ρίζα τοῦ ἀδάμαντος. Ὁ ἀδάμας εἶναι ἡ ρίζα τῆς Δημιουργίας. Ἡ Δημιουργία εἰσέρχεται στὰ πεδία τῆς νόησης καὶ ἀπὸ αὐτὰ ἐξέρχονται οἱ ἀδάμαντες τῶν σοφῶν Οὐρανῶν.

Ἀποβλέψτε στὸν Εναν ποὺ μεγαλουργεῖ μέσω τῶν οὐσιῶν τῆς Δημιουργίας, μὲ πῦρ ποὺ τείνει στὸ φῶς τῆς τελετουργικῆς ἁρμονίας.

Ἀφεθεῖτε στὸ παρελθὸν τῶν Ἀγγέλων καὶ θὰ ἀποβεῖτε οἱ ἀδάμαντες τῶν πολιτισμένων πλανητῶν. Ἀποβλέψτε στὰ ὑψηλὰ καθήκοντα, δηλαδὴ στὰ καθήκοντα ποὺ ἐμπεριέχουν συνθέσεις θείων οὐσιῶν καὶ τείνουν πρὸς τὶς οὐσίες αὐτές.

Ἐνδιαφερθεῖτε γιὰ τὰ εὑρισκόμενα ἐκτὸς τῶν ὑλικῶν σας πεδίων καὶ θὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ διαστημικὸς κόσμος μὲ τὰ ἀπείρου κάλλους ἀσύλητα καὶ ἀσύλληπτα μονοπάτια διερεύνησης τῶν ἀρετῶν.

Ἐπιβλέπουμε τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς στάσης σας στὸν χῶρο ποὺ κατοπτεύουμε μὲ διάθεση ἀγάπης.

Θὰ ἀναγνωριστεῖτε καὶ θὰ καταξιωθεῖτε ἢ ὑπαξιωθεῖτε βάσει τῆς ἰδιαίτερης στάσης σας, ποὺ θὰ προσδιορίζει τὴν τελικὴ στάση στὴ συμπαντικὴ πορεία. Θὰ λάβετε τὰ ἰδιαίτερα μετάλλια καὶ τὰ ἀνάλογα. Νὰ εἶστε σαφεῖς στὸν ὁρίζοντα, ὅπου ὁ χῶρος τῆς μεγάλης ὀθόνης. Θὰ σᾶς ἀντιμετωπίσουμε μὲ σαφήνεια, ἀκρίβεια καὶ δικαιοσύνη.

Προκαταλάβετε τὴ θέση στὸν χῶρο τῆς Βασιλείας γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ μεγάλη στιγμὴ τῆς Αναχωρησης.

Ἡ ἀσάφεια ἀποσαφηνίζει τὸ βάρος σας καὶ τὴ στάση σας στὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι.

Καθορίστε καὶ προσδιορίστε τὴ στάση σας, ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι σαφῶς ὁρισμένη στοὺς κανόνες τῆς ἁρμονίας καὶ τῆς ἰσορροπίας, γιὰ νὰ μὴν ὑποβιβαστεῖτε στοὺς χώρους ὅπου παραπαίουν ἡ γνώση μὲ τὴν ἄγνοια καὶ ἀφαιροῦν τὸ βάρος τῆς συνειδητῆς ὕπαρξης.

Διαχωρίζουμε τὴν πλάνη ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν οὐσιαστικὴ πλάνη καὶ τὴν πλάνη ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὶς ρίζες τοῦ ἐμπαθοῦς ἐγώ. Ὑπὸ τὴν ἔννοια ἐγὼ εἶμαι, ἐγὼ ἔχω, ἐγὼ θὰ κάνω, ἐγὼ ἔχω τὴ δύναμη κ.λπ. Αὐτὸ εἶναι λανθασμένη χάραξη πορείας. Ἡ σωστὴ πορεία εἶναι ὄχι ἐγώ, ὄχι ἐγὼ ἔχω τὴ δύναμη, ὄχι γενικὰ στὴ λατρεία αὐτοῦ τοῦ περιοριστικοῦ ἐγώ, ποὺ καταλήγει στὸ «ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός».

Σκεφτεῖτε καθοριστικά. Ἔχω ἀνάγκη τοῦ Θεοῦ, εἶμαι ὅ,τι Ἐκεῖνος ἔπλασε, ἔχω ἀνάγκη τῶν θεϊκῶν Ἀγγέλων. Εἶμαι ἡ οὐτοπία στὸν ἀπέραντο πλανήτη καὶ οἱ δυνάμεις μου ἄνευ Ἐκείνου ἔχουν μηδενικὴ ἔννοια. Ὄχι στὸν ἄνομο βίο τῆς παρορμητικῆς διάθεσης τοῦ ἐγώ. Ναὶ στὸν οὐσιαστικὸ τρόπο ποὺ «διάγει ὑπὸ τὰ ὄμματα τοῦ Οὐρανοῦ».

Ὅλα ὅσα σᾶς μεταβιβάζουμε συμφωνοῦν μὲ τὰ ὅσα λέχθηκαν ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μόνο ποὺ τὰ πατερικὰ κείμενα, γιὰ τὴν κατανόησή τους, προϋποθέτουν τὴ διαμόρφωσή τους μὲ τρόπο ὥστε νὰ εἶναι κατανοητὰ ἀπὸ τὰ ἄτομα ποὺ διαθέτουν τὴ σύγχρονη στοιχειώδη παιδεία.

Ἐκ τῆς Θείας Ἔλευσης ἀναβλύζει τὸ ὕδωρ τῆς ὑπόσχεσης. Ὁ Ἰησοῦς ἀποβλέπει στὸν πλανήτη σας καὶ καταθέτει οὐσιαστικὰ δῶρα – διὰ τῆς κατάθεσης ἀποβλέπει στὸν ἄνθρωπο ὡς ἄφθαρτο ὄν.

Ἐγκαταλεῖψτε τοὺς φόβους, τὶς φοβίες, «θαρσεῖτε» καὶ ἐσεῖς ὅπως καὶ Ἐκεῖνος, νιώστε ὑπὸ τὴ σκέπη Του τόσο ἀσφαλεῖς, ποὺ καμιὰ ἐπίγεια ἢ διαφορετικὴ ἀπὸ Ἐκεῖνον δύναμη νὰ μὴ μπορεῖ νὰ σᾶς προσεγγίσει. Μὴ σᾶς ἀνησυχεῖ ἡ ἀπώλεια τῶν ἀγαθῶν ποὺ ἔχετε συλλέξει, μὴ στηρίζετε τὴ ζωή σας στὴν παροδικὴ καὶ ἀβέβαιη ὑγεία σας, στηρίξτε τη σὲ Ἐκεῖνον καὶ ἀναζητῆστε τὴν «πνευματικὴ ὑγεία» καὶ τὰ «πνευματικὰ ἀγαθὰ» ποὺ εἶναι ἀξίες ἀκατάλυτες. Ἀνοῖξτε τὴν καρδιά σας καί, γιατί ὄχι, τὶς θύρες τῶν γήινων χρηματοκιβωτίων σας. Σκορπίστε τοὺς θησαυροὺς αὐτοὺς στοὺς τέσσερις ἀνέμους, γιατὶ ἐκεῖ ἀνήκει ἡ θέση τους.

Ἡ λέξη ἀνασφάλεια πρέπει νὰ διαγραφεῖ ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό σας, γιατὶ αὐτὴ ἡ λέξη σημαίνει ἀπώλεια τῆς πίστης καὶ ἡ ἀπώλεια ἔρχεται σὲ συνύπαρξη μὲ τὴ φθορὰ καὶ τὸν ἐντεῦθεν θάνατο. Ἡ φθορὰ ἐργάζεται μὲ τοὺς ὀβολοὺς τῆς ἄγνοιας καὶ ἡ ἄγνοια ὁδηγεῖ στὰ σκοτεινὰ πεδία τῆς σύγχυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ