04.08 | Συμπαντικές Αρχές και Πλανητικοί Κανόνες – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

8. Συμπαντικὲς Ἀρχὲς καὶ Πλανητικοὶ Κανόνες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

A- A A+

Εἴμαστε στὴν καλὴ θέση τῶν ἀνακοινώσεων καὶ σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι:

Ἀπολαμβάνετε ἕνα μέρος τῶν οὐρανίων. Αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ σημαντικό, γιατὶ ἔτσι γίνεστε κοινωνοὶ τῶν βασιλείων τῶν ἐκπλήξεων καὶ τῶν ὁραμάτων.

Σᾶς ἐλευθερώνουμε καὶ ἔρχεται τὸ φῶς τῆς ἐλευθερίας σας στὰ οὐράνια. Ἔχουμε ἐπιτυχὴ συνάντηση μαζί σας.

Προχωροῦμε καὶ εὐλογοῦμε τὸν Κύριο γιὰ τὶς ἀναλαμπὲς τῶν ὄντων.

Εἴμαστε συνεργάτες, ἐργάτες στὸν χῶρο τοῦ ἐργοστάσιου γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν Οὐράνιων Ἀξιῶν καὶ τὴν ἐπακόλουθη διανομή τους.

Ὅλοι στὸν ἀγώνα πρὸς ἀνακούφιση τοῦ πόνου καὶ τῶν δακρύων.

Ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ σὲ γενικὰ θέματα καὶ εἶναι καιρὸς νὰ «ἀποβοῦμε» εἰδικότεροι.

Προέχει νὰ προσδιορίσουμε μὲ σαφήνεια τὶς ἀρχὲς ἐκεῖνες ποὺ ἀποτελοῦν τὸν βασικὸ ὁδηγό σας στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή σας καὶ θὰ ἀποτελέσουν τὸν πλοηγὸ στὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς.

Πρόκειται γιὰ ἀρχὲς πού, μέσω τῶν φιλοσόφων, μέσω τῶν ποιητῶν, μέσω τῶν Εὐαγγελίων καὶ γενικὰ μέσω τῶν Γραφῶν, ἔχουν περιέλθει ἤδη στὴν ἀνθρωπότητα. Ἐμεῖς ἁπλῶς τὶς ἐπαναλαμβάνουμε καὶ μὲ τὴν ἐπανάληψη αὐτὴν ἐπικυρώνουμε τὴν αἰώνια ἰσχύ τους καὶ τὴν ἀκατάλυτη ἀξία τους.

Σᾶς δίνουμε λοιπὸν πρῶτα τρεῖς θεμελιώδεις συμπαντικὲς ἀρχὲς καί, στὴ συνέχεια, τοὺς γενικοὺς κανόνες τῶν πλανητικῶν πόθων καὶ εὐχόμαστε νὰ κατακτηθεῖ ἀπὸ αὐτοὺς ἡ καρδιά σας.

Οἱ ἀρχὲς αὐτὲς ἐγγράφονται στὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα ὡς Νόμοι ἐξουσιαστικοὶ ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὸ Ὂν καὶ λειτουργοῦν ὡς Νόμοι Ἀρχῆς τοῦ πλανητικοῦ συστήματος, κατὰ κύριο λόγο ὅμως λειτουργοῦν στὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα ὑπὸ τὴ μορφὴ κανόνων, ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ Κανὼν κεῖται ἱεραρχικὰ πάνω ἀπὸ τὸν Νόμο. Ὡς ἀρχὲς ρυθμίζουν τὴν τάξη βάσει τῆς μίας Βούλησης σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῶν πλανητικῶν κόσμων.

Οἱ πλανητικοὶ κανόνες εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ρυθμίζουν τὴ συμπεριφορὰ τῶν ὄντων ἐντὸς τῶν πλανητῶν. Ἀπορρέουν ἀπὸ τὶς συμπαντικὲς ἀρχὲς καὶ ἔχουν ἰδιαίτερη ἰσχὺ στοὺς ἀνώτερους πλανῆτες, γιατὶ ἐκεῖ ὑπάρχει ὑπακοὴ καὶ εὐλάβεια καὶ ὀργάνωση ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν εὐλαβὴ ὑπακοὴ καὶ σοφία. Θεσπίζονται ὡς κανόνες ἁρμονίας καὶ λειτουργοῦν ὡς Σοφία, γιατὶ διαφορετικὰ θὰ ὑπῆρχε σύγχυση καὶ ἀνασφάλεια.

Πλανητικὸς πόθος εἶναι ὁ πόθος γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στοὺς ποιοτικοὺς πλανῆτες. Αὐτὸς ὁ πόθος, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς διαδοχικὲς πτώσεις τῶν ὄντων, ὑπάρχει καὶ προκαλεῖ ἐρεθίσματα πρόκλησης καὶ ἐπίκλησης.

Ἀπὸ τὶς συμπαντικὲς ἀρχὲς ἀπορρέουν καὶ οἱ συμπαντικὲς ἐξισώσεις, ποὺ λειτουργοῦν ὡς κανόνες δεύτερης τάξης καὶ ρυθμίζουν τὴ σταθερότητα, τὴν ἰσορροπία καὶ τὴ συνύπαρξη τῶν ὄντων. Μὲ τὶς συμπαντικὲς ἐξισώσεις ἐπιτυγχάνεται ἡ συγχώνευση τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ αἰτιατοῦ.

Ἡ συμπαντικὴ ἐξίσωση ὁδηγεῖ στὴν ἀφομοίωση τῶν ὄντων ἐντὸς τῆς οὐράνιας ἁρμονίας, γιατὶ χωρὶς αὐτὴ τὴν ἀφομοίωση ἡ ψυχὴ ὑποβάλλεται σὲ ταλαιπωρίες καὶ ἔχει τὸν κίνδυνο νὰ εἰσχωρήσει σὲ κατώτερα ἐπίπεδα γιὰ τὴν ἐξεύρεση γαλήνης. Μέγιστη καὶ πρώτη συμπαντικὴ ἐξίσωση: Ἀγάπη γιὰ τὴν Ἀγάπη σὺν Ἀγάπη ἴσον Θεός. Ἡ δεύτερη ἐξίσωση ἐκφράζεται μὲ τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνο: Πίστη, Ἀγάπη καὶ Ἐλπίδα, ποὺ τόσο ὕμνησε ὁ Μεγάλος Παῦλος.

Πρώτη συμπαντικὴ ἀρχή: Εἶναι ἐκείνη ποὺ ἤδη ἔχει ἐκφραστεῖ διὰ στόματος Ἰησοῦ στὴν Κυριακὴ Προσευχή, ἀλλὰ καὶ στὴ Γεθσημανῆ. Εἶναι τὸ γενηθήτω τὸ θέλημά Του.

Ἡ ὑποτέλεια στὸν Νόμο. Αὐτὴ ἡ ἀρχὴ ἀποτελεῖ τὴν ἐνσυνείδητη ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου μέσω τῆς ὑποτέλειας. Εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀρχομένων καὶ τὸ τέλος τῆς ἄρχουσας τάξης ποὺ ἀποβλέπει στὴν ὑποδούλωση τῶν ὄντων.

Ἡ ἀποκάλυψη τῆς συμπαντικῆς ἐλευθερίας θὰ φέρει τὴν ὤθηση τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς ἐπιλογῆς μέσω τῆς ἐλευθερίας καί, στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου τῆς ἐλεύθερης βούλησης τῶν ὄντων, θὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ Ενας. Μέσω δηλαδὴ τῆς ἐλεύθερης βούλησής σας ἔχετε τὴ δυνατότητα τῆς ἑνοποίησης μὲ τὴ Βούληση, ποὺ θὰ πρωτοστατήσει στὴν οὐσιαστικὴ Βούληση τοῦ Οὐρανοῦ.

Αὐτὴ ἡ ἑνοποίηση, φυσικά, δὲν ἀποτελεῖ ἑνοποίηση τῶν ὑλικῶν σας κυττάρων ἀλλὰ τῶν νοητικῶν, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι, ὅταν ἐκφράζουμε τὴν ἐπιθυμία τῆς ὑποταγῆς μας στὴ Θεία Βούληση, θὰ πρέπει νὰ εὐνοοῦμε τὴν ὑποταγὴ τοῦ νοῦ στὰ θεῖα κελεύσματα. Ὁ προσδιορισμὸς τῆς λειτουργίας τοῦ σώματος καὶ ὁ περιορισμός του μόνο στὴν κατὰ τὸ μέτρο τῆς φύσης του ἱκανοποίηση τῶν αἰσθήσεων ἀποτελεῖ ἁπλὴ ἀλλὰ καὶ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ νοῦ καὶ τὴν «κίνηση» πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν οὐρανίων.

Ἀφῆστε λοιπὸν τὴ νόησή σας ἐλεύθερη στὸν Οὐράνιο Κόσμο τῆς ἀρχέγονης γέννησης.

Δεύτερη συμπαντικὴ ἀρχή: Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ ἔχει ἐκφραστεῖ ἀπὸ τὸν ἔνθεο Παῦλο στὴν Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή του (8:29-30). Προέγνωσε καὶ προώρισε ὁ Θεός, οὓς δὲ προώρισε καὶ ἐκάλεσε.

Φέρουμε τὴ μεγάλη εὐθύνη τῆς εἰσβολῆς τῶν θείων ἐννοιῶν στὸ ἀνώτερο πνευματικὸ πεδίο, δηλαδὴ στὸν χῶρο διεργασίας τῆς ἔννοιας τοῦ προορισμοῦ.

«Προ-ορίζω»: Ἕλκει τὶς καταβολές του ἀπὸ τὸ Ὂν καὶ τὸ Ειναι. Εἶναι ἡ ὁρισμένη καὶ προσδιορισμένη Ἀρχὴ ποὺ τείνει στὸν σκοπό.

Ἡ σαφήνεια εἶναι ἡ κατάκτηση τῆς γνώσης καὶ ἀπὸ τὴ σαφήνεια πηγάζει ὁ σκοπός.

Εἶναι ὅ,τι ὅρισε ἡ Δημιουργία καὶ καθόρισε στὰ στάδια ποὺ ἐπακολούθησαν αὐτῆς γιὰ τὴν πλήρωση τῆς ἔννοιας τῆς Σοφίας τοῦ γίγνεσθαι.

Ὅλα εἶχαν καὶ ἔχουν τὴν κατεύθυνση τοῦ σκοποῦ ὡς «σκοποῦ πρὸς τὴν οὐσία» καὶ ὅλα τὰ βιώματα ἀπαρτίζουν τὴν ἔννοια τοῦ καθορισμοῦ τοῦ οὐσιαστικοῦ σκοποῦ.

Πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ἀνατρέψατε τοὺς ὅρους τῆς βιολογικῆς ὕπαρξης. Ἡ ἀνατροπὴ ἀπέβη μοιραία εἰς βάρος τῆς οὐσιαστικῆς σας ὕπαρξης.

Ἡ οὐσιαστικὴ ὕπαρξη ἑστιάζεται, μέσω τῶν ἑκάστοτε κύκλων τῆς βιολογικῆς ὕπαρξης, στὸν Ενα, στὸν οὐσιαστικὸ χῶρο τοῦ Προορισμοῦ.

Ἡ Σοφία τοῦ «γίγνεσθαι» προέτρεψε στὸ μέλλον, γιατὶ τὸ παρὸν εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ἐναλλακτικῆς παρουσίας τῶν ὄντων ποὺ βιώνουν τὶς ὑπάρξεις τους ἑλκόμενες ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς ὑλικῆς ὑπόστασης καὶ ἀπὸ τὴ μεγάλη τους ἀναγκαιότητα τῆς ἀπόκτησης Γνώσης.

Ἡ ἀνάγκη τῆς ὕπαρξης σὰν βιολογικῆς ἀρχῆς ὑπερίσχυε τοῦ ἀνώτερου σκοποῦ τῆς πνευματικῆς ἀρχῆς τῶν ὄντων καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς πνευματικῆς τροφῆς ἔδινε τὸν ρυθμὸ καὶ τὴ ζωὴ στὰ κύτταρα τοῦ πνεύματος καί, ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἀνάγκης, ἑνοποιήθηκαν μέσω τῆς ὕλης οἱ ὀφθαλμοὶ ποὺ κατέστησαν αὐτὴ διαφανή. Ἔτσι, μέσω αὐτῆς, ἀναζητήθηκε ἡ οὐσιαστικὴ τροφὴ στὸν οὐσιαστικὸ χῶρο.

Ὁ οὐσιαστικὸς χῶρος εἶναι ὁ χῶρος τοῦ Προ-oρισμοῦ.

Ὁ προορισμὸς εἶναι Εκεινος, Ενωση μὲ Εκεινον εἶναι ἡ πρωταρχικὴ-ἀρχέγονη τάση ἀφομοίωσης τοῦ Ενος μὲ τὸ Ολο, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἰδανικῆς ἀφομοίωσης ἅπαντων τῶν ὑπαρκτῶν στὰ βιολογικὰ ἐργαστήρια τοῦ Πυρήνα τοῦ Φωτός, μέσω τῶν πυρακτωμένων λεπτοειδῶν ὀργάνων τῆς Θείας Ἔμπνευσης.

Καταυγάζει τὸ φῶς τῆς ὕψιστης διάθεσης καὶ χάρη στὸν καταυγασμὸ παράγεται ἡ ἀναβάθμιση στὸν ἀναγωγικὸ χῶρο τῆς συμπαντικῆς ἀναβάθμισης.

Ἐλεηθεῖτε στὸν μαραθώνιο ἀγώνα, μέσω τοῦ ἐλεήμονα Θεοῦ ποὺ γρηγορεῖ στὸν Πυρήνα τοῦ Φωτός.

Λάβετε τὸν οὐσιαστικὸ κόσμο ποὺ προαναγγέλλουμε καί, ἐξ αὐτοῦ, λάβετε τὰ σημάδια τῆς αἰωνιότητας στὸν πλανήτη ποὺ ὁρίστηκε ὡς χῶρος τοῦ θαύματος.

Τρίτη συμπαντικὴ ἀρχή: Εἶναι μιὰ ἀρχὴ ποὺ διαπερνᾶ τὸν ἱερὸ λόγο καὶ ἐκφράζεται πολλαπλῶς στὶς Γραφές. Εἶναι μιὰ ἀρχὴ ποὺ ἐπισημάνθηκε ἀπὸ τὸν μεγάλο Πλάτωνα καὶ πού, ἀπὸ τὴν ἐποχή του μέχρι σήμερα, ἔχει τύχει καὶ τυγχάνει ἐπεξεργασίας ἀπὸ πλεῖστες σχολὲς κατεύθυνσης ἰδεῶν.

Ἔχουμε ἀναφερθεῖ στὰ ἐπιμέρους ἔργα τῶν ἀνθρώπινων ὄντων σὲ σχέση πρὸς τὸ μεγαλειῶδες συμπαντικὸ ἔργο τῶν Ὑπερδυνάμεων. Ἐλευθερωθεῖτε ὅλοι ἐσεῖς ποὺ ἔχετε τὴ δυνατότητα γνώσης, ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὴν ἀνάμνηση τῆς ὑλικῆς ἐμπειρίας, γιατὶ ὁ δρόμος τῆς ὕλης πρέπει νὰ κλείσει στὰ ἀδιέξοδα τῆς ἀνάμνησης, ἔστω καὶ ἂν ἡ ἀνάμνηση ἔχει σχεδιάσει τὰ παρελθόντα καὶ ἔχει κρατήσει αὐτὰ διὰ τῆς μνήμης.

Αὐτὸς ὁ λόγος εἶναι σημαντικός. Ἂς ἐγκαταλείψετε ἁπλὰ τὴν ἀνάμνηση στὴν ἀπομόνωση τῶν φυλακῶν μὲ τὴ δική σας προσπάθεια καί, μὲ τὴν προσπάθεια αὐτή, θὰ ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν ἀναμνήσεων, θὰ λάβετε συνείδηση τῶν μελλόντων καί, πρώτιστα, τῶν παρόντων φαινομένων.

Ἕνα τέτοιο φαινόμενο εἶναι ἀνεξάρτητο τῆς σύμπτωσης καὶ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ φαινομένου, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς πραγματικότητας, ἡ ὁποία διὰ τοῦ φαινομένου ἐπεξηγεῖται.

Ἡ εἰκόνα τῆς πραγματικότητας τοῦ φαινομένου εἶναι ἡ σημαντικὴ ρήση ποὺ ἀποτελεῖ ἀρχὴ συμπαντικὴ ὕψιστης σημασίας.

Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ σημαίνει ὅτι διὰ τῶν φαινομένων ἐκφράζεται ἡ Ἀλήθεια καί, σὰν ἔκφραση τοῦ Οὐρανοῦ, ἐπαληθεύει διὰ τῶν φαινομένων. Μέσω τῶν φαινομένων ὑλοποιεῖται ὁ σκοπός. Ἡ τρίτη αὐτὴ συμπαντικὴ ἀρχὴ ἐκδίδει τὴν ἀπόφαση διὰ τῆς ὁποίας ἀποσαφηνίζεται ἡ οὐσία σὲ βάθος σὲ σχέση μὲ τὰ ὄντα τῶν ἀρχομένων, βάσει τόσο τῶν συμπαντικῶν ὅσο καὶ τῶν ὑπαρξιακῶν νόμων, δηλαδὴ τῶν νόμων τῶν χαμηλῶν πεδίων τοῦ ὑλικοῦ χώρου. «Φαινόμενο» σημαίνει αὐτὸ ποὺ δείχνεται, τὸ φανερό. «Φαινόμενα» εἶναι τὸ σύνολο αὐτῶν ποὺ βρίσκονται στὸ φῶς ἢ μποροῦν νὰ ἔρθουν στὸ φῶς. Αὐτὴ τὴν εἰκόνα τῶν φαινομένων τὴν ὀνομάζουμε εἰκόνα κατ’ ἐπίφαση. Κατὰ συνέπεια, σὲ τελευταία ἀνάλυση, «φαινόμενο» σημαίνει καὶ αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει κατ’ ἐπίφαση.

Τὰ κατώτερα πεδία θὰ ἐμπνεύσουν τὸν Ἅγιο Σκοπό, ποὺ θὰ λάβει τὸν ρόλο τοῦ ἐσωτερικοῦ ὁδηγοῦ. Ὁ Ἅγιος Σκοπὸς θὰ καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸν Λόγο, καὶ ὁ Λόγος, μὲ Ἀγάπη καὶ Σοφία, θὰ γεννήσει τὰ ὄντα ἀπὸ τὴν ἀναγεννημένη ἐλπίδα, πρὸς μεγάλη ὠφέλεια τοῦ πλανητικοῦ χώρου, ποὺ θὰ κατακτηθεῖ ἀπὸ τὸ φῶς τῆς βελτιωμένης ὀντότητας.

Ὁ χῶρος στὸν ὁποῖο δεσπόζει τὸ Σχεδιο καὶ ὁ ὁποῖος ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ Σχεδιο κλυδωνίζεται ἀπὸ τοὺς σεισμοὺς τῆς συμπαντικῆς προσπάθειας.

Ὁ πλανήτης ἐμφυσᾶται ἀπὸ τοὺς θείους ἀνέμους τῆς διέγερσης τῆς νόησης καὶ τῆς διανόησης, μέσω τῶν φωτεινῶν ὅλων ποὺ ἐφάπτονται στὰ ὑλικὰ πεδία.

Ὁ θεῖος ἄνεμος πνέει ἐκ τῆς πνοῆς τοῦ οὐσιαστικοῦ σκοποῦ τοῦ Δημιουργοῦ, ἐντάσσεται στὶς βαθμίδες τῆς ἀναπλαστικῆς δύναμης, ἐμβαθύνει στὰ μεγαλειώδη Σχέδια τῆς Δημιουργικῆς Διάθεσης καὶ σαρώνει ὅ,τι σαθρὸ ὑπάρχει στὴ συνάντησή του μὲ τὴν τελικὴ πορεία τῆς Δημιουργίας.

Ἡ Δημιουργία ἔχει τὸν πρῶτο ρόλο τῆς μεγάλης Ἀπόφασης τῶν Ὑπερδυνάμεων. Εἶναι τὸ μέσο συνύπαρξης αὐτῶν τῶν Ὑπερδυνάμεων μὲ τὶς ὑπ’ αὐτῶν ὑπάρξεις στὸν χῶρο τοῦ φθίνοντα πλανήτη.

Ὁ φθίνων πλανήτης προσομοιάζει στὸ δένδρο ποὺ ἔχει ὑποδουλωθεῖ στὶς ἑστίες τῶν μικροοργανισμῶν. Οἱ ὀντότητες προσομοιάζουν στοὺς καρποὺς τοῦ ἑτοιμοθάνατου δένδρου, στοὺς ὁποίους ἔχει ἐπεκταθεῖ ἡ μοιραία φθορά.

Ὁ καρπὸς θὰ καταρριφθεῖ ἐξαιτίας τῆς φθορᾶς τῶν θεμελίων καί, ἐφόσον καταρριφθεῖ ὑπὸ μορφὴ σήψης –ὁλοκληρωτικῆς σήψης– δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὲς μέσο διάσωσής του, γιατὶ ἀπὸ τὰ θεμέλια καταρρέουν τὰ κτίρια.

Ἔχουμε στὰ χέρια μας τοὺς καρποὺς τῶν γήινων δένδρων καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε τὴν περισυλλογὴ τῶν σηπόμενων καρπῶν, γιατὶ ὅ,τι ἔχει ὑποπέσει στὴ σήψη εἶναι ὀντολογικὰ ἀνύπαρκτο – ὅμως παρὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀνυπαρξίας του, ἐξακολουθεῖ, ὡς ἑστία μόλυνσης, νὰ ἐγκυμονεῖ κινδύνους στὸ βιολογικὸ κύτταρο τῶν ὑγιῶν ὑπάρξεων.

Ἀδημονοῦμε νὰ σᾶς σώσουμε –νὰ σᾶς περισώσουμε– ἐσᾶς τοὺς ἀπειλούμενους ἀπὸ τοὺς σηπόμενους καὶ τὴν καταλυτικὴ φθορά.

Ὁ κυτταρικὸς θάνατος ἔχει τὴ βάση του στὸν χῶρο τῆς ὑποβάθμισης τῶν ὄντων καὶ ἀπὸ τὴν ὑποβάθμιση αὐτὴ πηγάζει ἡ ἀλλοίωση τῶν κυττάρων καὶ ἡ ἐπακόλουθη καταστροφὴ τῶν ζώντων κυττάρων.

Ἐκ τῶν κυττάρων ἡ ζωὴ καὶ ἐκ τῆς ζωῆς ἡ ἐλπίδα καὶ ἐκ τῆς ἐλπίδας ἡ ἀέναη πνοὴ ζώσης ἀκτινοβολίας.

Ἀπὸ τὴν ὑποβάθμιση τῶν κυττάρων ἀπορρέει ἕνα σημαντικὸ κεφάλαιο τοῦ πλανήτη καὶ ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ καταγραφὴ τῶν θλιβερῶν μηνυμάτων του σὲ αὐτό. Ὅσο τὸ ζῶν κύτταρο θὰ ὠθεῖται βίαια στὴν ὁλοκληρωτικὴ φθορά, τόσο θὰ φθίνει ἡ ζώσα οὐσία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν τελικὴ φθορὰ τῶν ὄντων.

Τὸ χτύπημα τῆς φθορᾶς θὰ πληγώσει θανάσιμα τὸ πλανητικὸ Ὅλο. Τὸ γίγνεσθαι τῶν ὄντων κινδυνεύει νὰ διαγραφεῖ καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα τοῦ «Μὴ Γίγνεσθαι».

Ἐξ αὐτῶν τῶν σημείων, βέβαιο εἶναι μὲ ἀκρίβεια τὸ χάος καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν ζώντων οὐσιῶν ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν πλανήτη σας. Ὅμως αὐτὸς ὁ πλανήτης εἶναι ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ χῶρος τῆς Σοφίας Του, τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς εὐσπλαχνίας Του.

Ἐπιθυμία μας εἶναι ἡ διάθεσή μας νὰ καταστεῖ καὶ δική σας διάθεση καὶ αὐτὸ νὰ γίνει ὄχι ἀπὸ τὸ «πρέπει» τῆς ὑπακοῆς, ἀλλὰ ἀπὸ πόθο δικό σας. Ἂς ἐργαστοῦμε ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς φθορᾶς καὶ γιὰ τὴν ἀνάπλαση. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ σᾶς δίνουμε τοὺς Γενικοὺς Κανόνες τῶν πλανητικῶν πόθων καὶ εὐχόμαστε, μὲ τὴν τήρησή τους, νὰ συνδράμετε στὴν κοινὴ προσπάθεια τῆς διάσωσης.

1) Ὑποταχθεῖτε στὸ θέλημα τοῦ Ὑψίστου γιὰ νὰ εἰσχωρήσει Ἐκεῖνος στὸ δικό σας θέλημα καὶ νὰ λάβετε τὴν εὐχή.

2) Εὐλογηθεῖτε ἀναζητώντας τὴν εἰρήνη καὶ τὸν θάνατο τῆς κατακτητικῆς διάθεσης.

3) Συζευχθεῖτε μὲ τὶς ἅγιες παραδόσεις τῆς ἀγάπης γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς τέλειας ἀναλογίας τῶν πλανητικῶν κόσμων.

4) Ἀδερφωθεῖτε γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ «οἰκτρὰ δεσμά», δηλαδὴ τὰ δεσμὰ τοῦ χαμοῦ, ποὺ συνυπάρχουν μὲ τὴ δουλικὴ κατάκτηση ἐπενεργώντας δυναμικὰ μὲ τάση ἐξόντωσης.

5) Καταστεῖτε γνῶστες τοῦ Ἀπόλυτου Προορισμοῦ, τοῦ σκοποῦ καὶ τοῦ παρελθόντος χρόνου. Ἀναμειχθεῖτε μὲ τὴν ἀναλλοίωτη οὐσία τοῦ παρελθόντος χρόνου, τὴ δομικὴ πρωταρχικὴ οὐσία, ποὺ ὑπάρχει μέσα σας σὲ κατάσταση τέλειας ἀπομόνωσης. Λάβετε τὴν ἀπὸ καταβολῆς σας οὐσία τῆς ἀγάπης. Ἀποδεχθεῖτε τὴν πλάση σας γιὰ νὰ οἰκειοποιηθεῖτε τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς συνύπαρξης.

6) Ἀναλογιστεῖτε καὶ γνωρίστε τὶς οὐσίες ποὺ σᾶς ἀπαρτίζουν καὶ τὶς ὁποῖες ἀποκαλοῦμε χημικὲς οὐσίες. Ὁ ἄνθρωπος ἐμπεριέχει χημικὲς οὐσίες ποὺ παραμένουν ἄφθαρτες στὶς ἑκάστοτε ἐνσαρκώσεις του. Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς αἰτίας καὶ ἡ αἰτία ἔρχεται ἐξαιτίας τῆς καταβολῆς. Οἱ οὐσίες αὐτὲς ὑφίστανται ἰσχυρὲς στὸν χρόνο. Ἰσχυρὲς συνθέσεις ἔρχονται καὶ παρέρχονται μέχρι τὴν τελικὴ ἀφομοίωση μὲ τὶς Ὑπερ-συνθέσεις τῆς ἐπικράτησης. Ἡ χημεία ἐν τῇ γενέσει ὁρίζει τὸν ἄνθρωπο στὴν πλάση καὶ στὴν ἐξέλιξή του ἀπὸ τὸν πυρήνα τῆς γένεσης. Ἡ ποιότητα τῶν χημικῶν συνθέσεων κατέστη σημαντικὸ μέσο ἐξέλιξης ἀπὸ καταβολῆς τῶν δημιουργημάτων.

7) Ἀνα-πλασθεῖτε γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ εὐ-σχήματος. Ἡ ἀνάπλαση εἶναι σύνθεση τῶν στοιχείων (ἀνὰ-εὖ-πλάθω-πλάθομαι) καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς σύνθεσης εἶναι ἰσχυρά, εὔηχα, ἁρμονικὰ καὶ ἕνα χημικὸ σύνολο τελειότητας καὶ ὄργανο ἀνασχηματισμοῦ σας. Πλάθομαι μὲ ἦχο καὶ ρυθμὸ καὶ ἁρμονία, ἐξελίσσομαι, διαμορφώνομαι σὲ κύκλους ἰσορροπίας μὲ σκοπὸ νὰ Επιβιωσω στὸ συμπαντικὸ γίγνεσθαι, νὰ εἰσέλθω στὴν τέλεια μαθηματικὴ ἐξίσωση.

8) Γνωρίστε τὴ δύναμη τῶν ἀριθμῶν στὸν χῶρο τῶν σημαντικῶν μαθηματικῶν, ποὺ
ἀγνοοῦνται παντελῶς ἀπὸ τὶς τρισδιάστατες ὀντότητες τῆς Γῆς. Τὰ μαθηματικὰ τῶν οὐράνιων πλανητῶν εἶναι συγκλονισμός. Ἡ ἐπιστήμη αὐτὴ τῶν οὐράνιων πλανητῶν εἶναι σαφής, διαρκής, μὲ ἀπεριόριστες δυνατότητες ἐφαρμογῆς. Εἶναι ἡ ἐπιστήμη ποὺ ὁ ἐξαίσιος Πλάτωνας τόσο διορατικὰ θεωρεῖ στοὺς Νόμους του ὅτι ἀποτελεῖ τὸ τελειότερο ἐπίτευγμα τῆς ἀνθρώπινης προσπάθειας. Μὲ τὴν ἐπενέργεια τοῦ Σοφοῦ Οὐρανοῦ, θὰ ἀνατραποῦν οἱ ὅροι τῆς ἀσάφειας, τοῦ ἐγκλωβισμοῦ τῶν πνευματικῶν ἀποθεμάτων δύναμης, θὰ ἀπελευθερωθοῦν σημαντικὲς ἐνέργειες στὸν πλανήτη σας μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία τῆς εἰκόνας τοῦ πλανήτη, ποὺ θὰ ἀποβεῖ καὶ ὁ καθρέπτης τῶν ὄντων. Τὰ ὄντα, ἀνάλογα τῆς πλανητικῆς εἰκόνας, θὰ ἀπελευθερώσουν τὴν οὐράνια γνώση.

Στὸ μέλλον θὰ ἀναπτύξουμε ἕναν-ἕναν τοὺς γενικοὺς κανόνες τῶν πλανητικῶν πόθων, γιὰ νὰ καταστεῖτε γνῶστες τῶν ὅσων περιληπτικὰ καὶ ἐπιγραμματικὰ ἀναφέραμε.

Ἔχουμε προγραμματίσει τὸ Σχέδιο καὶ ἤδη ἔχουμε ἐπιλέξει τὰ κύτταρα τῶν οὐρανίων ποὺ θὰ φυτέψουμε στὴ Γῆ.

Θὰ λάβετε τὴ δωρεὰ τῶν οὐράνιων ἐπιστημῶν, γιὰ νὰ ἀποτραποῦν οἱ οὐσιαστικές σας ἐπιδιώξεις.

Θὰ γνωρίσετε τὸ μεγαλεῖο τῶν ἐπιστημονικῶν στιγμῶν τῶν θαυμάτων καὶ τῶν ἐπιτευγμάτων, μὲ ἀριθμοὺς ποὺ θὰ ἀναλογοῦν στὴ δύναμη τοῦ συμπαντικοῦ ρυθμοῦ καὶ μὲ τύπους ποὺ θὰ ἐκφράζουν τὶς συμπαντικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ πλανήτη σας.

Ἐξακριβώνουμε πάντα τὰ ὁρισμένα καὶ ἰδιαίτερα προορισμένα, μὲ πολύχρονες, ἐπίμονες, ἐπίπονες, σοφὲς καὶ ἀκριβεῖς μελέτες, γιὰ νὰ ἐνδώσουν στὴν ψυχὴ τῆς πανδαισίας τῶν ἐναλλαγῶν καὶ μεταλλαγῶν. Ἐλέγχουμε τὸν νοῦ τῶν γήινων ὀντοτήτων γιὰ τὴν ἀκριβὴ κατεύθυνση στὸν σκοπὸ τοῦ Ὑψίστου. Διορίζουμε στὶς ὑπηρεσίες μας ἐπιστήμονες καὶ ἁπλοὺς γιὰ τὴν τέλεια κατανόησή σας.

Ἀδιάλειπτο τὸ φῶς τῶν οὐράνιων ἐπιστημῶν, θὰ κατέλθει καὶ θὰ λάμψει στὸν γήινο πλανήτη διὰ τῆς ἐλεύθερης ἀνασκόπησης τῶν ἐπιστημῶν τῆς Γῆς, θὰ εὑρεθεῖ ὁ συμπαντικὸς νοῦς ἐν μέσῳ τῶν νοῶν τῶν ὄντων. Θὰ ὁριοθετηθοῦν οἱ Δυνάμεις τῶν Οὐρανῶν στὰ ὅρια δυνάμεων τῶν πνευματικῶν ὀντοτήτων καὶ τότε πάλι θὰ εἴμαστε στὸ ἐπίκεντρο τῶν οὐράνιων ἐκπομπῶν γιὰ τὴν ἀπογραφὴ τῶν ἐπιτευγμάτων.

Ἔχει ἀποφασιστεῖ νὰ ἀποκαλυφθεῖ σὲ ἐσᾶς ὁλόκληρο τὸ σύστημα τῶν λειτουργικῶν δυνάμεων πού, ὅταν κατέλθουν καὶ ἐγκαθιδρύσουν στὸν πλανήτη σας τὸ στρατηγεῖο τους, θὰ θέσουν σὲ λειτουργία ἐκκίνησης ἅπαντα τὰ ἄγνωστα μέσα ἐνέργειας, ὥστε ἡ ἀπόφασή μας νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ λειτουργήσει πρὸς τὸ συμφέρον σας καὶ πρὸς τὸ συμφέρον αὐτοῦ τοῦ πλανήτη τῆς ἐξάντλησης.

Θὰ καταγράψουμε τοὺς ἀπολογισμοὺς ἔρευνας σὲ εἰδικὰ ἔντυπα καὶ θὰ ἀποφανθοῦν ἐπ’ αὐτῶν οἱ ἀνώτατες Δυνάμεις. Μετὰ ἀπὸ σταδιακὴ διερεύνηση αὐτῶν τῶν ὑπολογισμῶν, θὰ ὑπολογιστοῦν οἱ ἐναπομείνασες δυνάμεις τοῦ πλανήτη σας καὶ αὐτὲς θὰ ἐνισχυθοῦν ἁρμονικὰ ἀπὸ ἄλλες ἰσχυρὲς δυνάμεις, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὸν ἐνταφιασμὸ τῶν δυνάμεων ἀποσύνθεσης καὶ τὴ λάμψη τῶν δυνάμεων τῆς μέλλουσας προσπάθειας εὐημερίας καὶ διάσωσης ποὺ θὰ ἀποκαλύψει ἡ συγκριτικὴ ἔρευνά μας.

Οἱ τύποι τῶν μαθηματικῶν, τῆς φυσικῆς, τῆς χημείας, τῆς ἀστρονομίας καὶ τῆς ἀστρολογίας θὰ ἐκφράζουν τὸν τύπο τοῦ αἰώνιου συμβόλου τῆς Αφθαρσιας, ἀφοῦ ἡ πηγή τους ἐνυπάρχει σὲ αὐτό.

Ἔτσι θὰ ἐπιτύχουμε νὰ ἀναπαλαιώσουμε τὰ ἐρείπια τοῦ παρελθόντος μὲ κτίρια πρωτοποριακῆς ἔμπνευσης.

Οἱ ἐπιστῆμες τοῦ μέλλοντος θὰ κατευθύνονται στὰ «κοινά», ὄχι στὸν ἕναν, στὸν ἄπληστο, στὸν ἐξουσιαστή, στὸν παράγοντα τῆς ὀντότητας τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ ξεπεσμοῦ.

Ἅπαντα τὰ εἴδη τῶν ὄντων θὰ δοῦν τὴν ἀντοχή τους στὸν χρόνο καὶ θὰ ἐνεργοποιηθοῦν στὸ προσωπικό τους σχῆμα κατάκτησης, ποὺ δὲν θὰ στηρίζεται στὴ βάση κατάκτησης τῆς ὕλης γιὰ τὸν ἕναν. Ἡ ὕλη θὰ κατακτηθεῖ ἀπὸ τὸ πνεῦμα, θὰ ἐκπορθηθεῖ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν αἰωνίων καί, ἐφόσον τὸ πνεῦμα εἰσέλθει κατακτητὴς στὴν πολιτεία τῆς ὕλης, θὰ Υπαρξει πάνω ἀπὸ αὐτὴν καὶ πέρα ἀπὸ αὐτήν, μὲ ἕνα σύστημα ὄχι συνύπαρξης, μὰ συνύπαρξης ὑπεροχῆς – ὑπεροχῆς τῶν πνευματικῶν δυνάμεων.

Ὅταν οἱ πνευματικὲς δυνάμεις καθορίσουν τὴ θέση τους στὴν ὕλη καὶ εἰδικότερα «τὸ ὕψος τῆς θέσης τους», τότε θὰ ἀποφανθεῖ τὸ πνεῦμα μὲ δύναμη ὑπεροχῆς καὶ θὰ καμφθεῖ ἡ σκληρὴ καὶ βάρβαρη ἐπιδερμικὴ ὑφὴ τῆς ὕλης σὲ σημεῖο ἀπομόνωσής της ἀπὸ τοὺς ζῶντες.

Ἡ ἐπιστήμη θὰ ἐγκαταστήσει τὰ ἀνιχνευτικά της ὄργανα καί, ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς θέσεις, θὰ διερευνᾶ, θὰ λάμπει καὶ θὰ κατέρχεται στὸν πλανήτη γιὰ τὴ διάσωσή του.

Ἔρχονται τὰ ἀναίμακτα χειρουργικὰ ἐργαλεῖα τῶν ἰατρῶν τῶν «οὐράνιων πανεπιστημίων» γιὰ τὴ θεραπεία τῶν ὑλικῶν ὄντων.

Οἱ εὐχὲς τῶν πλανητικῶν κανόνων θὰ κατέλθουν, θὰ ἐνδυθοῦν, θὰ φωτίσουν, θὰ καλύψουν τὴν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ, θὰ ἐγκαταβιώσουν στὰ ἄγονα ἐπίπεδα τοῦ πλανήτη σας, θὰ ἀποβοῦν τὸ μέλλον σας καὶ θὰ τύχουν τῆς εὐλογίας τῆς Δύναμης.

Θὰ μάθετε νὰ κατευθύνετε σωστὰ τὴν ἀντίληψή σας, θὰ μάθετε νὰ ἀπορρίπτετε τὰ πάθη, θὰ ἀντιληφθεῖτε τὴν ἔννοια τῆς ἀξίας καὶ τῆς ἀξιολόγησης, θὰ μάθετε νὰ ἀγαπᾶτε, θὰ καταστεῖτε ἀστέρια στὰ γήινα λιβάδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ