04.06 | Συμπαντική Αλληλεγγύη και Αγάπη – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

6. Συμπαντικὴ Ἀλληλεγγύη καὶ Ἀγάπη

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

A- A A+

Ἔρχεται ἡ τελετουργία τοῦ φωτὸς καὶ ἀναμένεται ἡ στιγμὴ τῆς καθολικῆς ἑορτῆς.

Τὰ ὄντα θὰ ἀναπνεύσουν στὸν χρόνο τῆς δουλικῆς φθορᾶς.

Ὁ Κύριος ἐλαύνει, καὶ χάρη στὴν ἀπέλαση τῆς ἀρνητικῆς δύναμης θὰ ἀποκαλυφθοῦν οἱ ὁριστικοὶ σκοποὶ μέσω τῶν ὄντων.

Ὅλοι οἱ δημιουργικοὶ ὁρισμοὶ θὰ ἐνδώσουν στὸν κύριο σκοπὸ τῆς παρουσίας τοῦ φωτός.

Ἡ παρουσία τοῦ φωτὸς θὰ χαρακτηρίσει τὶς ἀρετὲς καὶ θὰ καθιερώσει τὴν ὕψιστη αὐτῶν, τὴν Αλληλεγγύη, τὴ μεγαλειώδη ἔκφραση τῆς Ἀρετῆς, ποὺ θὰ ὁριστεῖ καὶ θὰ καθοριστεῖ στὸν ὀντολογικὸ χῶρο τοῦ σκοποῦ.

Ἀπεκδυθεῖτε τοῦ ἐγώ σας καὶ ἐνδυθεῖτε μὲ τὸ ἀγαθὸ Πνεῦμα ποὺ κατέρχεται ἀπὸ τοὺς Οὐρανοὺς καὶ κατευθύνεται πρὸς τὰ ὄντα τοῦ πλανήτη σας μὲ διάθεση καὶ ρυθμὸ ἁρμονικῆς ἀγάπης.

Ὁ Νόμος ποὺ ἀποβλέπει στὸν οὐσιαστικὸ σκοπὸ ἔχει θέσει σὲ λειτουργία τὸν σοφὸ μηχανισμό του γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐπιβολὴ τῶν ἐπιμέρους διατάξεών του καὶ ἀναβλέπει στὰ ἀνώτερα ὑλικὰ ἐπίπεδα.

Ἀναλογιστεῖτε ὅτι ὁ καιρὸς ἄφησε πίσω του τὰ ἀπώτερα παρελθόντα καὶ ὁδεύει στὸ παρὸν τῆς ἀγαθῆς συγκυρίας.

Πλῆθος ἔννομων ἀγαθῶν θὰ ἀναβαθμίσουν κατὰ καιροὺς ὁμαδικὰ ἢ ἀτομικὰ πνευματικὲς ἀξίες καὶ οἱ ἀναβαθμίσεις θὰ ἀντλήσουν ὕδωρ ἐκ τοῦ ὕδατος τοῦ Πνεύματος καὶ τοῦ Φωτός.

Ἐλεηθεῖτε μὲ ἀγάπη ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ σᾶς προσκομίζουμε τὸ ἔλεος τοῦ Ὑψίστου καὶ τοὺς Καρποὺς τοῦ Δημιουργικοῦ Ὄντος.

Ἀφεθεῖτε στὸν ἀγαθὸ Νόμο καὶ θὰ λάβετε τὴν εὔρυθμη πνευματικὴ λειτουργία ποὺ θὰ σᾶς ἀναβαθμίσει στὸν ὑλικό σας χῶρο ὑπαρξιακῆς λειτουργίας καὶ θὰ σᾶς καθορίσει στὸν ἄφθαρτο χῶρο τῶν οὐράνιων λειτουργικῶν διαδικασιῶν.

Οἱ Ἀξίες ποὺ θὰ λάβετε, θὰ γνωρίσετε καὶ θὰ συνυπάρξετε μὲ αὐτές, θὰ σᾶς ἀποκαλύψουν καὶ τὴν ἄλλη ὄψη τους – ὄχι τὴ γνωστὴ καὶ ὁρατή, μὰ τὴν ἄγνωστη προέκταση τῆς πνευματικῆς τους πτυχῆς.

Ἡ ἄλλη ὄψη τῆς Αλληλεγγύησ εἶναι ὁ Κύριος, ὁ Κύριος ποὺ προαναγγέλλει τὴν ἀλληλεγγύη, γιατὶ ἐξ Ἐκείνου ἐξέρχεται καὶ ἐξ Ἐκείνου κατέρχεται τὴν κάθοδο τοῦ καθορισμένου χρόνου της στὸν πλανήτη.

Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀλληλεγγύης ἀναβαθμίζεται μέσω ἐκείνης καὶ ἀναβαθμίζει μὲ τὸ Ερέθισμα τῆς Προσφορας του.

Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀλληλεγγύης πετυχαίνει διὰ τῶν χειρῶν της τὸ ἁρμονικὸ Παρον τῆς οὐσίας, προπαρασκευάζει καὶ προαναγγέλλει τὴν ταυτότητα τῆς ἁρμονικότητάς του, τὸν ὑποστατικὸ καθορισμό του στὸ ἄπειρο γίγνεσθαι.

Ὁ ὅρος τῆς ἀλληλεγγύης ἔχει σαφῶς δυναμικὴ φορά, τοποθέτηση, κατεύθυνση καὶ καθιέρωση. Ἔρχεται μέσω τῶν ἀξιῶν τῶν Οὐράνιων Δυνάμεων καὶ πρωτοστατεῖ στὰ ἱστορικὰ ἀνοίγματα τῶν συνόρων τοῦ Οὐρανοῦ.

Ἡ ἀλληλεγγύη ἀναμένει τὴν καθιέρωσή της σὰν Οροξία στὸν πλανήτη ὅπου θὰ ἀναβαθμίσει μέσω τῆς Ἠθικῆς Παρουσίας.

Ἀναγγέλλουμε τὴν ἐπαφὴ τῶν Ὑπερ-δυνάμεων τοῦ Σύμπαντος καὶ ὅτι ἐξαιτίας τῆς ἐπαφῆς αὐτῆς θὰ ἐπέλθει ὁ μεγάλος κλονισμὸς τῆς γήινης κατοικίας.

Ἀναγγέλλουμε τὴν ἐπαφὴ μέσω τοῦ Παγκόσμιου Πνεύματος, μέσω τῆς διάχυσης τοῦ φωτὸς καί, σὰν συνέπεια αὐτοῦ, τὴν ἀναβάθμισή σας μὲ φῶς καὶ ἀγάπη.

Ἐπιλέγουμε τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν εὐαισθητοποιηθεῖ στὰ παραγγέλματα τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συμπόνιας, γιατὶ μέσω αὐτῶν ἀντλεῖται ἡ δύναμη τῆς ἀγαθῆς συνεργασίας.

Ἀποβλέπουμε σὲ ὅσους ἀναμένουν τὴν κυρίαρχη Ἀγάπη στὸν πλανήτη καὶ ἀποβλέπουν στὸν ἀγαθὸ Ἄγγελο καὶ ἀναβάλλουν τὴ δική τους πορεία γιὰ χάρη τῆς γενικῆς πορείας τῶν ἄλλων ἢ τοῦ ἄλλου.

Ἀκολουθῆστε μας ὅσοι ἔχετε τὴν εὐθύνη τῆς ἀγάπης καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν εὐθύνη τῶν ὄντων.

Ὁ δρόμος ἀκολουθεῖται ἁπλὰ καὶ εὔκολα μὲ τὴ συμπροσπάθεια, τὴ συμπόρευση καὶ τὴν ἀγαθὴ συνεργασία, ποὺ εἶναι καθοριστικὲς γιὰ τὴν τύχη τῶν ὄντων.

Ἀναβάλλετε τὸν χρόνο τῆς ἀτομικῆς σας πορείας, γιὰ τὸ προβάδισμα τῆς ὁμαδικῆς πορείας.

Ἡ εἰκόνα εἶναι συγχρονισμὸς φωτός.

Ἡ ἀτομικότητα ἐμπνέει καὶ καθορίζει τὴν ὁμάδα. Ὁ ἄνθρωπος πρώτιστα εἶναι ὁμάδα καὶ ὁ σκοπὸς τείνει στὴν ὁμάδα μέσω τῆς ἀτομικότητας.

Προσπαθῆστε γιὰ τὴν ὁμαλὴ πορεία τῆς ὁμάδας καὶ θὰ λάβετε καθ’ ὁδὸν τὸ ἔγγραφο τῆς ἀτομικῆς σας ταυτότητας ἀπὸ τοὺς οὐράνιους χώρους.

Ὁ πλανήτης σας, ὅπως καὶ κάθε πλανήτης ἀλλὰ καὶ κάθε γωνιὰ καὶ μόριο τοῦ χωρὶς σύνορα σύμπαντος, ἐποπτεύεται, «ἀστυνομεύεται» ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῶν οὐράνιων στρατιωτῶν. Ἡ «ἀστυνόμευση» αὐτὴ δὲν συγκρούεται μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς βούλησής σας, δὲν περικλείει κάποιο κατασκεύασμα βίας, δὲν ἀντίκειται στοὺς θεσμοὺς τῆς δημοκρατικῆς ἰδέας, τοὺς ὁποίους θεσμοὺς ἐπικροτοῦμε. Ἁπλῶς ἔχει τὴν ἔννοια τῆς διερεύνησης καὶ διαφύλαξης τῶν ἀγαθῶν ποὺ πλάθονται μὲ τὸν πηλὸ τῶν γήινων, ἐξέρχονται ἀπὸ τὴν ὕλη καὶ καθοδηγοῦνται μέσω τοῦ Πνεύματος. Ἡ ἀστυνόμευση αὐτὴ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὶς ἀνάσες τῶν Ἀγγέλων καὶ ἔχει τὴν πρώτη λειτουργικὴ ἔννοια στὸν Συμπαντικὸ Νόμο. Εἶναι ἡ λεγόμενη συμπαντικὴ λειτουργία μεγίστης σημασίας, ὅπως τὴν καθορίσαμε στὸ δεύτερο κεφάλαιο. Ἄρχει ἐφ’ ὅλων τῶν ὄντων, ὑπὸ τὰ ὄμματα τῆς Ἀγαθῆς Ὑπόστασης, μὲ σκῆπτρο αἰσθητικῆς καὶ ἁρμονικῆς διάπλασης.

Ἀπολαῦστε ὅσα δόθηκαν σὲ ἐσᾶς ἀπὸ Εκεινον, ὅ,τι ἔχει ἐκτεθεῖ ὑπὸ τὸν ἥλιο, ὥστε νὰ δυνηθεῖτε νὰ λάβετε διὰ χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν Νοῦ καὶ Πνεύματος.

Κατέρχονται οἱ ἀποβλέποντες στὸν οὐσιαστικὸ σκοπὸ καὶ προσγειώνονται στὸν ὑλικὸ πλανήτη μὲ διάθεση κατάκτησης τοῦ Οὐρανοῦ μέσω τῶν ὑλικῶν πραγμάτων.

Ἀναγγέλλουμε μὲ πεποίθηση, δέος καὶ παρρησία τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἀναγγέλλουμε τὴν εἰρήνη διὰ τῶν Οὐράνιων Ταγμάτων.

Ἀναγγέλλουμε τὴν οὐσιαστικὴ μεταβολή.

Ἀναγγέλλουμε τὴν εἰρήνη, τὸ φῶς, τὸν Λόγο, τὴν καθορισμένη ἡμέρα.

Ἀναγγέλλουμε τὸν ἀπώτερο σκοπὸ τοῦ Δημιουργοῦ.

Ἀναρριχηθεῖτε μέσω τοῦ Συνόλου στὸν Οὐρανό, ἀναρριχηθεῖτε μέσω τῶν Οὐράνιων Δυνάμεων προστασίας καὶ ἐπιστασίας γιὰ τὴν εὔνομη λειτουργία τοῦ Συμπαντικοῦ Ὅλου. Θὰ σᾶς δοθοῦν τὰ μέσα ἀναρρίχησης ἀνάλογα μὲ τὶς δυνάμεις σας.

Μεγάλες οἱ δυνάμεις σας, μικρὰ τὰ μέσα. Μικρὲς οἱ δυνάμεις σας, μεγάλα τὰ μέσα ποὺ θὰ σᾶς δοθοῦν.

Ντύστε τὸ πνεῦμα σας μὲ τὸν Ἥλιο, εἶναι εὔκολο, μὲ ἕνα κάλεσμα εἰσέρχεται καὶ σᾶς κυριεύει.

Ντύστε τὰ μάτια σας μὲ τὸν Οὐρανό, εἶναι εὔκολο, μὲ μιὰ ἁπλὴ ἐπίκληση ὁ Οὐρανὸς κατέρχεται καὶ εἰσέρχεται στὴν ἀλήθεια τῶν ὀφθαλμῶν σας καὶ κατακυριεύει αὐτούς. Ἡ ἀλήθεια ποὺ θὰ ἀποκαλυφθεῖ μέσω τῶν ὀφθαλμῶν σας θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὸ θαῦμα. Οἱ ὀφθαλμοὶ θὰ διαβλέπουν καὶ θὰ ἀνακαλύπτουν τὸ Απλετο Λευκο Φως, ποὺ θὰ εἰσέρχεται στὸ γαλάζιο τῆς Δημιουργίας. Οἱ ὀφθαλμοὶ θὰ ἐκλαμβάνουν τὰ οὐράνια στὴ μνήμη τῆς μοναδικῆς ὅρασης καὶ ἡ μνήμη τῆς ὅρασης θὰ ἐκπνέει σοφία μὲ ἐκπνοὴ ἀναδημιουργίας καὶ ἀνάπλασης.

Πρέπει νὰ τονίσουμε ἰδιαίτερα ὅτι ἔχουμε εὐαισθησία στὸν χῶρο σας, στὰ ἀδύνατα καθορισμένα σημεῖα σας. Εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ ἀπαλλάχθηκαν ἀπὸ τὴν ὑποδούλωση τῶν ἀδύνατων σημείων. Εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ ἐκφράζουν τὸ φῶς τῆς Ἀλήθειας στὴν ὁμίχλη τῆς ἄγνοιας.

Ἐρχόμαστε σὰν ἕνας ἀπὸ τὸ Ολο μὲ τὸ φῶς τοῦ Σταυροῦ, γιατὶ ὁ Σταυρὸς καθορίστηκε σὰν σύμβολο τοῦ Σύμπαντος καὶ ἀπὸ τὸν Σταυρὸ ἀπορρέει ἡ ἐλπίδα τῆς ἀναγωγικῆς πορείας.

Εἴμαστε σύντροφοι καὶ ἀνέσπεροι ὁδηγοὶ στὴν πορεία τῶν ἀστέρων τῆς Γῆς, ποὺ φθίνουν στὴν πρώτη ἄστοχη τροχιά τους.

Ἐπιθυμοῦμε ἕναν πλανήτη κοσμημένο μὲ τὰ οὐράνια. Ἐπιθυμοῦμε ἕνα ἰδανικὸ σύμπλεγμα συμμετοχῆς στὴν Ἁρμονία. Ἐπιθυμοῦμε τὴν ἁρμονικότητα τοῦ Νοῦ. Ἐπιθυμοῦμε ὅ,τι εἶστε καὶ ἀγνοεῖτε. Ἀγνοεῖτε τὴν ἀλήθεια, γιατὶ ἡ Ἀλήθεια εἶναι ἡ λύτρωση.

Εὐλογοῦμε τὴ στιγμὴ τῆς προσευχῆς τῶν ὄντων, ὅταν ἐκείνη ἀνέρχεται μέσα στὴ δίνη τῆς προσδοκίας ἐπαφῆς καὶ ἐλπίδας.

Ἀντιλαμβανόμαστε τὸν ἀγώνα σας.

Ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ἄγνοιά σας καί, μέσα στὰ ὑπαρξιακά σας ὅρια, ἀντιλαμβανόμαστε τὴν πλανητική σας ἀδυναμία.

Ἔχουμε ἐπίγνωση τῆς σχετικότητάς σας. Εἴμαστε ἡ ἐλπίδα στὸν βαρὺ χειμώνα τοῦ ἀγώνα καὶ τῆς ἀναζήτησης. Εἴμαστε ὁ ἀπώτερος σκοπός σας. Εἴμαστε τὸ φῶς στὴν ὁμίχλη τῆς ἄγνοιας καὶ ἡ λάμψη στὸν σκοτεινὸ λαβύρινθο τῆς πλάνης.

Εἴμαστε ὁ ἕνας στὸ Ολο καὶ πραγματοποιοῦμε τὴν ἐμφάνισή μας μὲ τὸ φῶς τοῦ Σταυροῦ, γιατὶ ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ καθοριστικὸ σύμβολο τοῦ Σύμπαντος.

Ἡ ὀδύνη παρέχει τὴν ἐλπίδα καὶ μέσω τῆς ὀδύνης προδιαγράφεται ἡ πορεία. Ἡ ὀδύνη σᾶς κατευθύνει στοὺς χώρους διεργασίας τῶν ἀξιῶν, ἀπὸ τὸν ὁποῖο χῶρο θὰ εἰσχωρήσει ἐντός σας ἡ Ἀρετή, μέσω τῶν ἐπιμέρους ἀξιῶν ποὺ θὰ καταξιωθεῖτε νὰ συνειδητοποιήσετε.

Εὐλογοῦμε ὅλους ὅσοι ἀποχωροῦν ἀπὸ τὸ σκότος καὶ ἀναβάλλουμε τὴν πορεία τῶν μὴ ἀποχωρούντων μὲ συμπαντικὴ ἀπόφαση. Μεταστοιχειωθεῖτε ὑλικά, ἂν καὶ εἶναι δύσκολο, γιατὶ ἡ ὕλη πάντα ἔχει τὴ θελκτικὴ δύναμη τῆς ἕλξης μέσω τῶν ἀδύνατων ἀτομικῶν σημείων.

Ἀποβάλετε τὴν καταστρεπτικὴ διάθεση τοῦ ἐγώ. Καταπολεμῆστε τὰ τρωτὰ σημεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν ἀτομικότητά σας καὶ τρέφουν τὴν ἀδυναμία σας, γιατὶ σᾶς ὑποβιβάζουν στὶς συμπαντικὲς βαθμίδες ἀξιολόγησης καί, κατὰ συνέπεια, ὑποπίπτετε στὴν αὐστηρότητα τοῦ
συμπαντικοῦ μέτρου.

Πολεμῆστε τὴ φθορὰ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀτομικότητα τῆς κατώτερης κατασκευῆς.

Νὰ ζεῖτε σὰν ὄντα κατεξοχὴν πνευματικά, γιὰ νὰ ἁγιαστεῖτε στὰ πρωινὰ τῆς Θεϊκῆς Ἀνάσας.

Ἀνανεωθεῖτε γιὰ τὸ φῶς ποὺ κατέρχεται. Εὐεργετηθεῖτε ἀπὸ τὸ φῶς, μέσω τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης.

Ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ τὰ πάθη τῆς φθορᾶς καὶ ἀναζητῆστε μὲ πάθος τὸ πνεῦμα. Καθορίστε τὶς ἀδυναμίες σας, ὁριοθετῆστε τὰ ὅρια τῶν ἐπιδράσεών τους καὶ ἀποβάλετε ὅ,τι σᾶς ὑποβαθμίζει σὰν κατεξοχὴν πνευματικὰ ὄντα.

Ἐπαναπροσδιοριστεῖτε, ἀναπλαστεῖτε, ἀναγεννηθεῖτε.

Ἔρχεται ἡ στιγμὴ τῆς Παρουσίας Ἐκείνου ποὺ εὐλόγησε τὸν πλανήτη σας καὶ τὸν καταξίωσε μὲ τὸ Σταυρικό Του μαρτύριο. Εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ εὐλογεῖ τοὺς πάντες μὲ εὐλογία ἀνάτασης. Εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ προέχει καὶ παρέχει τοὺς καρποὺς στὸν εὐλογημένο ἀπὸ τὸ αἷμα πλανήτη. Εἶναι ὁ ἀπώτερος καὶ πρώτιστος σκοπὸς τῶν ὄντων. Εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ ἀναμένει καὶ ἀναγγέλλει τὴν Παρουσία Του στὸν πλανήτη ποὺ σταδιακὰ φθίνει ἐξαιτίας τῆς πνευματικῆς αἱμορραγίας. Εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ κατέλυσε τὴν ἀνυπαρξία. Εἶναι ἡ Ἀγάπη Του ποὺ ἀνατρέχει στὸ Σύμπαν καὶ ἀναγγέλλει τὴ στρατιὰ τῶν Ἀγγέλων. Εἶναι ὁ Ὑπέρτατος Θειος Ιησους ποὺ σᾶς ἀναμένει καὶ ἐλπίζει νὰ καταστεῖτε φῶς ἐκ τοῦ Φωτός Του στὴ Σοφία τῆς Δημιουργίας, γιὰ τὴν πλήρωση τῆς Ἁρμονίας.

Ἡ ἔρευνα τῶν ἀρετῶν ἐσφαλμένα δὲν προσδιορίστηκε. Τὴν προσδιορίζουμε σὰν ἔρευνα, «ἐπὶ σκοπῷ ζωῆς» ἀγώνα καὶ πάλη στὸ ἀκροπύργιο τῶν ὑψηλῶν ἐπιτευγμάτων.

Πρῶτο ἐπίτευγμα ἡ Αγάπη.

Ἐπίτευγμα καὶ πρῶτο μέσο τῆς ἀγάπης ἡ Ελεημοσύνη.

Ἐπίτευγμα τῆς ἐλεημοσύνης ἡ Ευσπλαχνία.

Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀνάγεται στὴν ὕψιστη συμπαντικὴ ἐξίσωση: Ἀγάπη γιὰ τὴν ἀγάπη σὺν ἀγάπη ἴσον Θεός.

Προσοχὴ στὴ λανθασμένη ἀγάπη, προσοχὴ στὴν ἄρρωστη, τὴ δουλικὴ ἀγάπη.

Ἡ ἀγάπη ἐκφράζεται μὲ τὴν παρέλευση τῶν ἐλεύθερων ὀντοτήτων στὸ συμπαντικὸ φῶς καὶ δὲν ὑποδουλώνει τὶς ψυχές, γιατὶ ἡ ὑποδούλωση ἀπέχει ἀπὸ τὴ μεγαλειώδη αὐτὴ ἔννοια. Ὅταν ἡ ἀγάπη στηρίζεται στὰ «πρέπει» τοῦ ὄντος ποὺ ἔχει τὴν αἴσθηση ὅτι ἀγαπᾶ, εἶναι πάρα πολὺ ἐπικίνδυνη, γιατὶ τείνει πρὸς τὶς θάλασσες τοῦ παραλόγου, τῆς παρανόησης, τῆς παραποίησης τῆς ἔννοιας τῆς ἀγάπης καὶ τῆς καταπίεσης μέσω τῆς ἀγάπης.

Ἀντίθετα, ἡ ἀγάπη ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν καταπίεση καὶ δημιουργεῖ ὄντα ἀνάλογα τῶν δικῶν της μέτρων –δηλαδὴ ὄχι γήινων συμφερόντων, μὰ οὐράνιων μέτρων– ὡς μέσα ἐπισήμανσης καὶ ἐπιμέτρησης. Τὰ οὐράνια μέτρα ἔχουν ὡς μονάδα μέτρησης τὴν ἀγαθὴ ἀγάπη καὶ ὄχι τὴν προσωπικὴ ἀνάγκη γιὰ ἀγάπη.

Ἀγγίζω τὴν Ἀγάπη σημαίνει πὼς εἰσχωρῶ στὸν θεῖο χῶρο καὶ συνενώνομαι μὲ ὅλες τὶς ὀντότητες τῆς Γῆς ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἀγάπη.

Ἡ ἀγάπη σημαίνει ἴαση.

Τὸ κάλλος τῆς ἀγάπης εἶναι τὸ δυνατότερο κάλλος ποὺ ἔχει γνωρίσει ὁ κόσμος ὅπου ζεῖτε. Αὐτὸ τὸ κάλλος προσπαθῆστε νὰ τὸ ἀφομοιώσετε στὸν χῶρο τῆς ψυχῆς σας μὲ τὰ ἀθάνατα κύτταρα τῆς καταβολῆς σας, γιὰ νὰ ἀπαστράψει ὁ Νόμος τοῦ Κυρίου στὶς καρδιές σας.

Θὰ αἰσθανθεῖτε τὸ μεγαλεῖο τῆς συμφιλίωσης μὲ τὴν ἀγαθὴ Δύναμη καὶ μὲ τὴν ἀγάπη θὰ ὁδηγηθεῖτε στὴν Ὑπερδύναμη τῆς Ὑπέρτατης Ἀγάπης καὶ τῆς πάνσοφης σκέψης.

Ἡ ἀγάπη ὑποβιβάζει τὴν πονηρὴ διάθεση καὶ τὴν ἐξουθενώνει μέχρι τέλειας ἐκμηδένισης.

Ἡ ἀγάπη ζωογονεῖ τὰ ἐγκεφαλικὰ κύτταρα καὶ προσδίδει στοιχεῖα ἄφθαρτης σύνθεσης.

Ἡ ἀγάπη μιλᾶ στὶς καρδιὲς καί, μὲ τὴν ὁμιλία αὐτή, εἰσέρχεται ὁ Βασιλέας τῶν Οὐρανῶν καὶ ἐγκαθιδρύει τὸν θρόνο τῆς ταπείνωσης ἐντός τους.

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς.

Ἡ ἀγάπη εἰσχωρεῖ καὶ ἀποβλέπει στὴν ἀπόλυτη γαλήνη τῆς σοφῆς Παρουσίας.

Ἡ ἀγάπη σᾶς μιλᾶ μὲ λόγια ποὺ συνθέτουν ψαλμοὺς Ἀγγέλων.

Ἡ ἀγάπη εὐωδιάζει, ὅπως ἡ ἄνοιξη στὸ πέρασμα τοῦ σκοτεινοῦ χειμώνα.

Ἡ ἀγάπη μεγαλουργεῖ, εὐφραίνει καὶ ὁδηγεῖ στὰ μονοπάτια τῶν οὐράνιων ἐμπειριῶν.

Ἀσφαλιστεῖτε στὴν εἰρηνικὴ πανοπλία τῆς ἀγάπης γιὰ νὰ λάβετε τὴν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μέσω τῆς ἀγάπης ποὺ δίνετε στὸν πλησίον σας.

Ἐνδῶστε στὴν Οὐράνια Ἀγάπη, γιατὶ αὐτὴ ἀποβλέπει σὲ ἐσᾶς πρὶν ἀπὸ ἐσᾶς.

«Ἀγαπῆστε τοὺς ἐχθρούς σας».

Ὅ,τι ὕψιστο ὑπάρχει στὸν πλανητικὸ χῶρο εἶναι τὸ κόσμημα τῆς ἀγάπης ποὺ θὰ προσφέρετε στὸν Εχθρό σας γιὰ τὴν ἀπόλυτη Συμπαντικη Ἀγάπη.

Οἱ Οὐρανοὶ συγκλονίζονται ἀπὸ τὴ γέννηση τῆς ἀγάπης, συγκλονίζονται ἐπίσης ἀπὸ τὴν καθημερινὴ δολοφονία της.

Τὸ σύμπτωμα τῆς δολοφονίας τῆς ἀγάπης φέρνει τὸ βάρος τῆς αἱμορραγίας τοῦ πλανητικοῦ γίγνεσθαι.

Ἀπὸ αὐτὸν τὸν πόνο, ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπώλεια διαχέεται ὁ πόνος στὶς Θεῖες Δυνάμεις καὶ ἀπὸ αὐτὸν προκαλεῖται ὁ μεγάλος ὀδυρμός.

Δολοφονώντας τὴν ἀγάπη, δολοφονεῖτε τὴν ἁρμονία τῶν συμπαντικῶν παραστάσεων καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ δολοφονεῖται «ἡ ζωὴ ἐν τῇ γενέσει».

Ἡ πολύμορφη αὐτὴ δολοφονία ἐλέγχει καὶ κρατᾶ τὴ δυσαρμονικὴ διάθεση τοῦ Σύμπαντος, τὴν ἐνισχύει εἰς βάρος τῆς καθολικῆς ἁρμονίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ