04.05 | Αναγγελία της Παρουσίας – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

5. Ἀναγγελία τῆς Παρουσίας

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

A- A A+

Ἐλπίζουμε ὅτι τὰ μηνύματά μας θὰ ἔχουν ἀπήχηση στὶς καρδιὲς καὶ στὸν νοῦ σας.

Προσπαθοῦμε νὰ συντονίσουμε τοὺς ἀνθρώπους ἐκμηδενίζοντας τὸν χρόνο, τοποθετώντας τον σταθερὰ στὸ παρὸν γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ μέλλοντος.

Θὰ ἐνδυναμώσουμε τὴν ἀδυναμία σας καὶ θὰ σᾶς ὁδηγήσουμε, ὅλους πλὴν ἐκείνων ποὺ ἀδιαφοροῦν, στὴν εὐθεία ὁδό, τὴν ὁδὸ ποὺ ὁδηγεῖ στὴν τελειότητα καὶ στὸ κάλλος.

Θὰ ὑπερνικήσουμε τὴν ὀροσειρὰ τῆς ὕλης καὶ θὰ ἐργαστοῦμε μαζὶ γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς λάμψης τῆς δικαιοσύνης.

Ἀφεθεῖτε στὸν δρόμο τῆς δημιουργικῆς χάραξης, ἀφεθεῖτε σὲ αὐτὴ τὴν προσπάθεια ἀπελευθέρωσής σας.

Παρουσία τοῦ Κυρίου ἀποβλέπει στὸν ἄφθαρτο κόσμο τῶν ἀξιῶν, ποὺ ἔχουν ἀνατραπεῖ στὸ περίβλημα, ἔχουν ἀποσβεστεῖ στὸ γήινο ὕδωρ τῆς ἄγνοιας, ἔχουν ὑποβαθμιστεῖ στὰ πέτρινα ὑλικὰ πεδία τῆς ἄγνοιας.

Ἡ Παρουσία προτρέχει τῆς Μεγάλης Στιγμης τῆς Ελευσης μὲ ἐνέργειες ἀποσαφήνισης τῶν πάντων καὶ ἀδιαπραγμάτευτα εἰσχωρεῖ μὲ καθαρότητα θαλάσσιας αὔρας καὶ δροσιᾶς πρωινοῦ. Ἀναβλύζει τὸ μύρο ποὺ συσσωρεύτηκε ἀπὸ τὶς ἀνάσες τῶν Ἀγγέλων καὶ ἔχει προγραμματιστεῖ τὸ λούσιμο τοῦ πλανήτη γιὰ τὸν ὁριστικὸ καθαρμό του.

Ἡ Παρουσία κατέρχεται, εἰσέρχεται καὶ εἰσβάλλει στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, εἰσβάλλει στὸν πλανητικὸ ρυθμὸ καὶ χτυπᾶ μέσω τῆς καρδιᾶς τῆς Γῆς.

Ἡ εἰσβολὴ τῆς Παρουσίας στὰ ὄντα προχωρεῖ περαιτέρω στὴν ἑνοποίησή τους μὲ τὰ σημεῖα τῆς οὐράνιας παροχῆς. Εἰσβάλλει στὶς καρδιὲς τῶν λουλουδιῶν, ἐμπνέει τὴν πέτρα, τὸν ἦχο, τὸν ρυθμὸ καὶ μὲ αὐτὴν τὴ διαδικασία κατεβαίνει τὸ φῶς στὸν πλανήτη.

Ἡ Παρουσία καταπίπτει ὡς ἀστραπὴ ζώσα, διαχέεται μὲ θαλπωρὴ ἀγάπης καὶ προστασίας καὶ παρέχει δυναμικὴ ἐνίσχυση. Λυτρώνει μὲ τὴν ἐπέμβαση τῆς ἀγαθῆς Βούλησης, ἐπεμβαίνει διὰ τῶν οὐράνιων ἀστέρων καὶ διοχετεύει τὴ σοφία στὸν Νου. Ἀνατρέπει τοὺς φθαρτοὺς νόμους τοῦ ὑλικοῦ χώρου, ὑλοποιεῖ τὶς ἄφθαρτες Ἀξίες καὶ ἐμβαθύνει στὰ ἀπεριόριστα ὑλικὰ πεδία. Ἀνατρέχει στὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ ἀναχαιτίσει τὴν ψυχή του διὰ φωτὸς καὶ σιδήρου.

Ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις ἡ Παρουσία καθιερώνει ἕνα σύστημα πρωτόγνωρου ρυθμοῦ στὴν ὕλη. Ἑνὸς ρυθμοῦ ποὺ ἔχει τὴ μορφὴ τῆς ἀναβάθμισης μέσα στὴν ἁρμονία καὶ ἡ ἁρμονία ἀγγίζει τὰ θεϊκὰ σχήματα ἀκτινοβολίας.

Ὁ Ἄγγελος τῆς Ἀγάπης θὰ ἡγηθεῖ τῶν πρωταρχικῶν ἀλλαγῶν στὴν πολύπλοκη διαδικασία τῆς γήινης ἀναβάθμισης. Ὁ Παραχωρητὴς τῆς Μεγάλης Παρουσίας ἀπέβλεψε ἱστορικὰ καὶ «ἐποίησε πάντα τὰ ἀδύνατα δυνατά». Ἐρεύνησε τὰ ἀδύνατα σημεῖα τῆς ὑλικῆς καρδιᾶς καὶ τὰ ἐντόπισε.

Ἡ καρδιὰ τῆς Γῆς ἔχει χάσει τὸν ρυθμό της στὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ πλανήτη καί, ἀπὸ τὴν ἄρρυθμη αὐτὴ λειτουργία τῆς Γῆς, φθίνει ἡ ἐκβλάστηση καὶ ἡ ἁρμονία συνύπαρξης τῶν ὄντων καὶ κλονίζονται οἱ ἀρχέγονες βάσεις καὶ δημιουργοῦν κινδύνους στὰ προπύργια τῆς Ἀρετῆς.

Ἡ Παρουσία κατέρχεται μὲ φωνὴ ἐλπίδας καὶ μὲ τὴν Ευλογία τοῦ Οντος. Ἡ εὐλογία αὐτὴ ἀναγεννᾶ, ἀναταράσσει καὶ ἀνακατατάσσει.

Θὰ γίνουν τὰ ἀδιάβλητα ἀστέρια σπόροι τῆς Γῆς, γιατὶ δι’ αὐτῶν θὰ κατέλθουν στὴν ὕλη οἱ βλαστοὶ τῶν οὐρανίων.

Ὁ Οὐρανὸς θὰ κατέλθει, οἱ ἀστέρες θὰ εἰσέρχονται στὴ νόηση τῶν ὄντων, ὁ ἥλιος θὰ εἰσβάλλει στοὺς σοφοὺς ὀφθαλμούς, ἡ καταιγίδα τῶν Οὐράνιων Ἀξιῶν θὰ προωθήσει τὴν προσπάθεια ποὺ ἄρχισε ἤδη μέσα στὴ δίνη τῆς ἱστορικῆς ἀναγκαιότητας, ποὺ ἐλαύνει καθοριστικά.

Θὰ ἀπονεμηθοῦν οἱ ταυτότητες τῶν ὄντων πρὸς ἀναγνώρισή τους καὶ γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῆς ἀτομικότητάς τους. Θὰ ἑνοποιηθοῦν οἱ καρδιὲς στὸν ρυθμὸ τῆς Ἀγάπης, θὰ ἐναγκαλιστοῦν τὰ ὄντα μὲ ἐναγκαλισμὸ ἐαρινῆς Ἀρχῆς.

Ὁ Κύριος καθιερώνει τὴν πορεία Του καὶ σφραγίζει τὴν πορεία τὴ δική σας μὲ τὴ δική Του πορεία.

Ἡ ἄρρυθμη φωνή σας μετὰ τὴν Παρουσία θὰ λάβει ρυθμὸ καθιέρωσης Θέσης. Θὰ ἀπολαύσετε τὴν πεμπτουσία τῶν μεγάλων ἀποφάσεων, θὰ λάβετε μέρος στὶς μεγάλες στιγμές, θὰ καθορίσετε τὸ βάρος σας στὶς ἡμέρες τῶν αἰώνιων καὶ μοναδικῶν στιγμῶν, θὰ ἀναθεωρηθεῖτε ὑπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Αξιου μέσω τῶν χτύπων Του καὶ θὰ παρουσιάσετε στὴ Μεγάλη Παρουσία τὴν καρδιὰ τῆς Γῆς μετουσιωμένη σὲ ἄνθος ἀξιῶν, ποὺ χτυπᾶ μέσω τῶν ἀξιῶν τῆς ὑπόσχεσης.

Φέρτε στὸν νοῦ σας, ὁραματιστεῖτε αὐτὴν τὴ μεγάλη Στιγμή. Ἀδράξτε τὶς οὐράνιες αὐτὲς παροχὲς καὶ προσπαθῆστε νὰ τὶς ἐμφυτεύσετε στὸν νέο χῶρο τῆς καθιέρωσης.

Προσπαθῆστε νὰ ἐνδυθεῖτε μὲ περιβολὲς ὑπομονῆς καὶ καρτερικῆς ἐπιμονῆς γιὰ τὸν χρόνο τοῦ μέλλοντος, ποὺ τὸ παρὸν ἤδη τὸν ἀγγίζει.

Ἀναχθεῖτε στὸ ἀναγωγικὸ Σύμπαν, μέχρις ὅτου ἡ αὐτοτέλειά σας στὸν ἀξιολογικὸ χῶρο ἐπιτευχθεῖ μὲ τὴ δική σας προσπάθεια καὶ ἐπιθυμία.

Ἡ πέτρα μὲ τὴν πνοή της θὰ ἀποβάλει τὴν ὕλη καὶ θὰ χαμογελάσει στὰ ἀστέρια, ἡ ἄμμος θὰ ἀνασάνει στὸν ρυθμὸ τοῦ πλανήτη ἐπιδεικνύοντας τὴν καθαρότητά της στὰ ὄντα, οἱ θάλασσες θὰ συγκεντρώσουν τὰ μεγάλα χαμόγελα τῆς ἱστορικῆς στιγμῆς. Τὸ παρελθὸν ἐγκλωβισμένο στὰ σύμβολα τῆς ἄχρονης παρένθεσης φθίνει. Οἱ δημιουργικοὶ ἄνεμοι τῶν Οὐρανῶν θὰ σαρώσουν τὰ σαθρὰ κτίρια γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς στιγμῆς τῆς ἀλλαγῆς καὶ τῆς συμπαντικῆς κατάκτησης.

Ἀπούσα ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ στιγμὴ θὰ εἶναι μόνο ἡ δύναμη τοῦ σκότους. Ὅλοι ἐσεῖς θὰ λάβετε τὸν ρόλο στὸ θαῦμα τῆς Παρουσίας.

Ἡ φωνὴ τῆς Γῆς θὰ ἄρχει καὶ θὰ ἐκφράζεται μὲ κατευθυντήρια ἄσματα. Ἀπροσμέτρητες τομὲς στὸν πυρήνα της θὰ ἐπιφέρουν τὴ λύτρωση ἀπὸ τὴ φθορά. Ἀπὸ τὰ σπλάχνα της θὰ ἀναγεννηθοῦν οἱ ἀξίες ποὺ θὰ ἔχουν τὴ θέση τους στὸν χῶρο τῆς ὑλικῆς ἀναβάθμισης. Ὁ ὑλικὸς κόσμος θὰ πάρει τὴν εἰκόνα τοῦ Πνεύματος, γιατὶ ἐκ τοῦ Πνεύματος θὰ καθιερωθεῖ ἡ Παρουσία.

Ἀναγγέλλεται ἡ Παρουσία, ποὺ θὰ κατέλθει μὲ συνοδεία φωτεινῶν σωμάτων ἀπείρου κάλλους.

Ἀναγγέλλουμε τὴ μεγάλη ἄφιξη στὸν πλανήτη.

Ἡ ἀφυπνισμένη ἀτομικότητα θὰ λάβει τὸ μεγαλεῖο τῆς μεγάλης αἴσθησης τῆς μετουσίωσης.

Ἀπολαῦστε τὶς στιγμὲς τῆς συναρπαστικῆς καθόδου.

Μετὰ τὴν καθιέρωση θὰ ἀποχωρήσετε ἀπὸ τὸν ἑαυτό σας καὶ θὰ ἀνατρέξετε στὴν ἀποκάλυψη τοῦ νέου ἑαυτοῦ ποὺ θὰ φιλοξενήσει τὸν ἀναγεννημένο νοῦ.

Ἀπολαῦστε τὰ ἀγαθὰ τοῦ ὄντος, γιατὶ ἡ ἀπολαβὴ θὰ καταυγάζει ἐκ τοῦ φωτὸς τοῦ Οὐρανοῦ καὶ θὰ καταξιώνει μέσω τῆς Ἠθικῆς τοῦ Οὐρανοῦ.

Ἡ ἀπόλαυση τῆς πνευματικῆς οὐσίας θὰ διοχετεύεται στὰ ἀτομικὰ ἐνεργειακὰ πεδία καὶ θὰ διανοίγει διεξοδικὰ πεδία ἀτομικῆς καὶ καθολικῆς δράσης.

Ἐπίκειται ἀλλαγὴ θέσεων, μετατόπιση καταστάσεων, μεταβολὴ προνομίων, ποὺ θὰ ἔχουν τὴν ἔννοια τῶν πνευματικῶν παραχωρήσεων, μέσω τῶν νέων θέσεων ὡς καταξίωση ἰδεῶν. Ἐλάχιστοι θὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν προσφορὰ τῶν οὐρανίων.

Ἐπέρχεται ἡ ἄλλη καθιέρωση.

Ἐπαναπροσανατολιστεῖτε, μεταστοιχειωθεῖτε, ἀναταράξτε τὰ ὕδατα τῆς ἄγνοιας, τὰ γήινα ὕδατα ποὺ ἀπέρχονται.

Ἔρχεται ὁ χρόνος τῆς πλήρωσης τοῦ Μεγάλου Ἔργου τοῦ Πλάστη. Ὁ χρόνος τῆς πλήρωσης ἐπίκειται, ὁριζόμενος ὡς σημεῖο ποὺ προσδιορίζει τὴν Παρουσία. Εἶναι τὸ σημεῖο καθιέρωσης τοῦ ἱστορικοῦ θαύματος τοῦ τύπου καὶ τῆς οὐσίας.

Ἀπομακρυνθεῖτε ἀπὸ τὰ πονηρὰ πράγματα, γιὰ νὰ πετύχετε τὴν ὁριστική σας ἀποχώρηση ἀπὸ τὸ σκότος.

Στοὺς ἀρνητικοὺς ἐμπαιγμοὺς ἀπαντῆστε μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ ἐκτείνεται στὰ δίχως ὅρια σύμ- παντα.

Εἰσέλθετε στὸ θαῦμα τῆς σοφίας καὶ λάβετε τὴ Σοφία τοῦ Πνεύματος. Λάβετε πνεῦμα ἐκ τοῦ Πνεύματος. Λάβετε πνοὴ ἐκ τῆς Πνοῆς τοῦ Ὄντος.

Ἀδράξτε τοὺς Καρποὺς τοῦ Ὄντος ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ τοῦ Ἥλιου. Θὰ ἀνατείλουν μὲ φῶς ἐκπληκτικῆς ἔντασης καὶ αἰώνιας διάρκειας.

Συγκεντρῶστε τοὺς λογισμούς σας, ἀναταράξτε τὰ ὕδατα ποὺ λιμνάζουν στὴ σφαίρα τοῦ πλανητικοῦ γίγνεσθαι.

Ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ τὰ περιττά, ἡ ἀπαλλαγὴ αὐτὴ θὰ σᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸν πόνο καὶ θὰ χαράξει τὴν πορεία σας στὸν πλανήτη. Στὰ ὑλικὰ πεδία, τὰ περιττὰ παράγουν πόνο ποὺ ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς συμπαντικῆς ἀνοχῆς.

Ἀπομακρυνθεῖτε ἀπὸ τὸν πόνο μὲ τὸ προνόμιο τῆς παροχῆς τῶν οὐράνιων καρπῶν.

Κατανοοῦμε τὴ δυσκολία ποὺ ἔχετε γιὰ νὰ καταλάβετε.

Κατανοοῦμε τὶς ἀδυναμίες σας καὶ ἔχουμε μελετήσει τὴν εὔπλαστη ὕλη σας. Ἀνεχόμαστε τὴν ὑλικὴ εὐπλασία μὲ ἀνοχὴ ἀγάπης καὶ ἀγαθῆς ἐλπίδας.

Ἀναγγέλλεται διὰ τῆς Παρουσίας ὁ ἀπώτερος σκοπός σας.

Ὁμιλοῦν τὰ αἰώνια βάθη τῶν λόγων μὲ ὁρισμοὺς συμπαντικῆς συμφωνίας καὶ ἁρμονίας.

Καταυγάζει τὸ φῶς τῆς ἀνέσπερης ὑπόσχεσης.

Ἐκπέμπεται τὸ φῶς ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Σταύρωσης, εἰσχωρεῖ στὸν Γολγοθᾶ καὶ ἀναταράσσει τὸν πλανήτη μὲ ἔντονους κραδασμοὺς ἀγάπης καὶ συμφιλίωσης.

Ἡ Ἀγάπη τοῦ Ὄντος ἐκπέμπεται μέσω τῶν σταδίων τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς ὑποχώρησης.

Ἡ συμπαντικὴ ἀναβολὴ παίρνει τὸ προσδιορισμένο τέλος.

Οἱ στιγμές, οἱ μέρες, ὁ χρόνος αἱμορραγοῦν ἀπὸ τὶς πληγὲς τῆς δυσαρμονίας τῆς συμπαντικῆς ἀναβολῆς, τῆς ἀναβολῆς ποὺ δόθηκε γιὰ τὴν προπαρασκευὴ τῶν ὄντων.

Ἡ προπαρασκευὴ θὰ ἐπιτευχθεῖ μέσω τῆς ἀποκάλυψης καὶ τῆς Θείας ἐπέμβασης διὰ τῆς Χάριτος. Ἡ μεγάλη ἡμέρα θὰ συναντήσει τὰ ὄντα εἰλικρινῆ ἐνώπιον τῆς Ἀλήθειας τοῦ Οὐρανοῦ καὶ ἐλεύθερο τὸ πνεῦμα θὰ εἰσέλθει στὸν Οὐρανό, ὅταν ἐκεῖνος θὰ κατέρχεται μὲ τὸ σῆμα τῆς συμπαντικῆς ἀνάπλασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ